KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR"

Transkript

1 BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan Zafer Ça layan: ÖTV indirimi için gerekli ad mlar at lmal Türkiye nin ilk evlilik konseptli AVM si 14 fiubat ta Kuyumcukent te aç l yor RICHARD LUECKE den KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR

2

3 baflkan dan KR Z KÜRESEL DE OLSA, Y YÖNETEN KAZANIR! 2008 y l n n Eylül ay ndan bu yana tüm dünya gibi ülkemiz ve sektörümüz de krizle yat p krizle kalk yor. Söz konusu olan küresel bir kriz oldu u için tek tek firmalar n olaya do rudan müdahale etmeleri beklenemezse de, Elle gelen, dü ün bayram deyip bir kenara çekilmedik ve çekilmemeliyiz tabii. Her fleyi hükümetten ve ekonomiyi yönetenlerden bekleyenlerin sonu maalesef hüsran olabilir, çünkü kriz küresel de olsa her bir firma kendisine yans yan boyutunu iyi yönetmekle yükümlü. Sektörümüzün en önemli pazarlar aras nda yer alan ABD, Avrupa Birli i ülkeleri, özellikle de Do u Avrupa ülkeleri krizi en yo un yaflayan ekonomiler. Söz konusu ülkelerde büyük bir talep azalmas ve pazar daralmas yaflan yor. Sektörümüz ihracat n n lüks tüketim maddesi kapsam nda oldu u göz önüne al nd nda, global pazar daralmas n n bizi do rudan etkiledi ini söyleyebiliriz. Krizden ç k lmakta oldu una iliflkin sinyallerin al nmaya baflland flu günlerde at lacak ad mlar n çok do ru seçilmesi gerekiyor. Öncelikle; baflta Birleflik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri gibi küresel krizden görece daha az etkilenen pazarlar olabildi ince korumaya çal flmakla birlikte, yeni pazarlara ulafl p onlar gelifltirmek için de çaba harcamak gerekiyor. Bu ba lamda Asya pazar n n krize ra men iyi çaba harcan rsa verim al nabilecek bir pazar oldu unu düflünüyorum. Ancak halen geliflmekte olan daha da öncelikli bir pazar var ki, hepimizin yeni strateji ve taktikler gelifltirerek bu yeni parlamaya bafllayan pazara yönelmemiz gerekiyor. ran, Irak, Suriye, Lübnan gibi Ortado u ülkelerini kastediyorum. çerideki sayfalar m zda okuyaca n z, de erli hocalar m zdan Prof. Dr. Erol Kat rc o lu nun da dedi i gibi Ortado u ülkeleri, küresel ekonomik sistem içinde a rl kl bir yere sahip olmad klar için krizden pek çok ülkeden daha az etkilendiler. Türkiye bugün bu ülkelerle aras ndaki sorunlar bir bir çözerek, yak n dostluk ve ticari iliflkiler gelifltirmeyi bir devlet projesi olarak ele al yor. Söz konusu ülkeler Türkiye ve dünya ile sorunlar azald kça, yeni ve güçlü pazarlar olma potansiyeli tafl yor. Sektörümüz ve tek tek firmalar m z, krizden ç kma sürecinde bu yeni pazarlar göz önüne alarak bir an önce kollar s vamal. Krizden baflar yla ç kabilmenin bir di er yolu, maliyetleri düflürmek; gerek iç gerekse d fl pazarda var olandan daha genifl tüketici kitlesini hedef alacak, rekabet gücü yüksek, düflük maliyetli yeni ürün gruplar tasarlamaktan geçiyor. Kriz ortam nda maliyetleri düflürmek için at lacak en etkili ad mlardan biri de teknolojiye yat r m yapmak. flçi ç karmak ya da ücret azaltmak yerine modern teknoloji kullanarak maliyetleri düflürebilirseniz, krizi kâra dönüfltürebilirsiniz. Global de olsa krizler bir gün mutlaka biter. Önemli olan krizin size yans yan boyutunu firma baz nda iyi yönetebilmek, zaman nda en do ru kararlar alabilmek ve bir sonraki krize haz rl ks z yakalanmamak için yaflananlardan gerekli dersleri ç kararak, deneyim biriktirmektir. Sektörümüzün tüm firma ve çal flanlar na krizsiz günler diliyorum mam Alt nbafl MAM ALTINBAfi JTR-Türk Mücevhercileri Birli i Baflkan 3

4 çindekiler Mücevher Tan t m A.fi. ad na mtiyaz Sahibi MEHMET ZEREN BAfiKAN DAN / MAM ALTINBAfi 3...Kriz küresel de olsa, iyi yöneten kazan r. 6 YAYIN KURULU Efrin Ba, lyas Genço lu, Mehmet Zeren, Ifl l Kuru, Figen Kumru Akflit JTR YÖNET M KÜRESEL KR Z N SEKTÖRE ETK LER N ANLATTI: aya kadar alt n n külçe fiyat 900 dolar n alt na düfler. GENEL YAYIN YÖNETMEN Figen Kumru Akflit SORUMLU MÜDÜR Efrim Ba DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖREL KIRILIM ÇALIfiTAYI YAPILDI te Türkiye nin 500 milyar dolarl k ihracat hedefine katk da bulunulacak 4 GÖRSEL YÖNETMEN Metin Özkan HABER MERKEZ Yi it Ünsay YÖNET M YER VE ADRES stanbul De erli Maden ve Mücevherat hracatç lar Birli i D fl Ticaret Kompleksi A Blok Kat:2 Çobançeflme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna-Bahçelievler stanbul / TÜRK YE SEKTÖR MENSUPLARI FUARLARA NASIL BAKIYOR? 10...Kerim Güzelifl, Kemal Merim, Ali Kar fl k, Efrim Ba, Selami Özel anlatt. DOSYA: KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR fl daresi Uzman Richard Luecke den alt n de erinde öneriler, krizle bafla ç kman n yollar SÖYLEfi : PROF. DR. EROL KATIRCIO LU: Krizde Ortado u ya yat r m yap labilir. 26 Telefon: (0212) Faks: (0212) Web: BASILDI I YER Elma Bilgisayar ve Bas m Halkal Caddesi No: 164 B/ Blok Sefaköy-Küçükçekmece / stanbul Telefon: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli SÖYLEfi : DOÇ. DR. MEHMET fi fiman Kriz kolay bitmeyecek, tasarruf yapmak laz m. YÜKSEK ÖTV DEVAM ED YOR 25...JTR Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üçkardefl ve Devlet Bakan Zafer Ça layan, ÖTV için gerekli ad mlar n at lmas n istiyor. 34 JTR BÜLTEN JTR- Türk Mücevhercileri Birli i nin ücretsiz yay n d r. çerideki yaz ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek kullan labilir. TÜRK YE N N LK EVL L K KONSEPTL AVM S KUYUMCUKENT TE 26...K Afi Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Merim. 14 fiubat ta aç lacak AVM yi anlatt.

5 38 HRACATÇI REHBER hracatta alternatif ve finansman teknikleri, Yurtd fl fuar destekleri...30 TÜRK T CARET HEYET GÜNEY AFR KA DAYDI DMM B ad na geziye kat lan Münir Üçkardefl, Güney Afrika y potansiyeli yüksek bir pazar olarak tan ml yor...32 ÜLKE RAPORU: GÜNEY AFR KA CUMHUR YET Dünyan n en zengin alt n ve elmas yataklar na sahip olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika n n en güçlü ekonomisi...34 GEZ : GÜNEY AFR KA ki okyanusun ortas nda; bambaflka bir co rafya, bambaflka bir kültür SÖYLEfi : DÜNYA ALTIN KONSEY N N YEN BAfiKANI C HAN GÖKSEL: Alt n n varl k s n f ndaki rolünü güçlendirece iz E T M: TAYLANDLI UZMANLAR RENKL TAfiLARI ANLATTI Kuyumculuk sektörü mensuplar ; renkli tafllar n ifllenmesi, tan mlanmas ve pazar konusunda bilgilendi SÖYLEfi : TAYLAND DE ERL TAfi VE MÜCEVHER ENST TÜSÜ D REKTÖRÜ W LAWAN AT CHAT: Biz dünyan n de erli tafl merkeziyiz HRACAT RAPORLARI 2009 un ilk 10 ay nda ihracat rakamlar ne oldu?...46

6 Sektör JTR Baflkan mam Alt nbafl: Kay tl çal flma konusunda devletten ricas olan tek sektör biziz 6 JTR Yönetim Kurulu Baflkan mam Alt nbafl, ekonomi bas n yla bir araya geldi i toplant da küresel krizin sektöre etkisini de erlendirdi. Sektörünün önemli sorunlar ndan biri olan ÖTV konusunda da bas na bilgi veren Alt nbafl; Kay tl çal flma konusunda devletten ricas, beklentisi olan tek sektör biziz dedi. JTR Yönetim Kurulu Baflkan mam Alt nbafl ve Arap Emirlikleri yle % 40, Rus- 62, Almanya yla % 31.80, Birleflik Baflkan Vekili lyas Genço lu, 20 Ekim de Atad n ifade eden Alt nbafl, bu ya yla ise % 68 oranlar nda azalköy Sheraton Oteli nde ciddi düflüfller üzerine sektörün ekonomi bas n yla bir alternatif pazar aray fl na bafllad n ve krizden nispeten daha araya geldi. CNN Türk, Reuters, Milliyet, Hürriyet, az etkilenen Ortado u ve Kuzey Kanal A muhabirlerinin Avrupa ülkelerine yöneldi ini kat ld toplant da, küresel krizin Türkiye de ve zarlar aras nda ran, Suriye, Irak, belirtti. Alt nbafl, alternatif pa- dünyada mücevher sektörüne olan etkileri ile ti ini de sözlerine ekledi. Cezayir, Libya ve Fas n bafl çek- sektörün bafll ca sorunlar ndan olan ÖTV de son Son dönemde yükselen alt n fi- Alt n fiyatlar düflecek JTR Yönetim Kurulu Baflkan mam Alt nbafl, durum konufluldu. Baflkan Vekili lyas Genço lu yatlar hakk nda görüfllerini de JTR Yönetim Kurulu Baflkan mam Alt nbafl toplant da önce, küresel ekonomik krit n fiyatlar ndaki bu yükseliflin üretime yans mas olumsuz ifade eden mam Alt nbafl, Alzin etkisi alt ndaki Türk mücevher ihracatç lar n n nas l bir oldu. Alt n üreticisi olarak iflledi imiz ürünün hammaddesi çok pahal. Alt n üreticileri, eskiden 1 milyon dolarla yol haritas çizdiklerini anlatt y l n n yaz aylar ndan bu yana mücevher ihracat n n ABD yle % 44, talya yla % yapt klar ifli flimdi 3 milyon dolarl k yat r mla yapabiliyor.

7 Bu da elbette sektörü olumsuz etkiliyor dedi. Krizden önce alt n fiyatlar n n sat n almaya daha uygun düzeyde oldu unun alt n da çizen Alt nbafl, sözlerini flöyle sürdürdü: Fiyatlardaki art fltan sonra, alt n sat fllar nda talep düflmesi yafl yoruz ama bu sadece Türkiye de de il dünyada da böyle. Bu durum mücevher sektöründe üretim ve sat fl yapan herkesi etkiliyor. Ama ben alt n fiyatlar - n n sürekli bu kadar yüksek seviyelerde kalaca n düflünmüyorum; mutlaka düflecektir. Art fl n devam etmesi, geliflmifl ülkelerdeki be enilerin de iflmeye bafllamas gibi nedenlerle dünyada alt n tak yerine çelik ve gümüfl gibi aksesuarlar kullan lmaya baflland. Alt n fiyatlar flu anda olmas gerekenin üzerinde seyrediyor. Ancak uzun vadede bu nedenlerle alt n çok da kâr getiren bir yat r m arac olmayacak. 3 ile 6 ay içinde alt n n 900 dolar n alt na düflece ini düflünüyorum. Bu y l n ilk 3 ay nda alt n ithalat yapmad klar n belirten Alt nbafl, 2009 u ton civar nda alt n ithalat yla tamamlamay öngördüklerini de sözlerine ekledi. ÖTV sektöre zarar veriyor JTR Baflkan Alt nbafl, toplant da ÖTV uygulamas ile ilgili görüfllerini de bas n mensuplar yla paylaflt ; ÖTV sorunu çözülmeden, Türkiye'de kuyumculuk sektörünün kurumsallaflmas mümkün olamaz. ÖTV sorunu, flu anda sektörün en önemli sorunu dedi. Tasar mc s, ekibi olan, reklam ve tan t m yapan kurumsallaflm fl firmalar n küçük firmalar karfl s nda zorda kald n de belirten Alt nbafl, Biz rekabet edilebilir koflullarda çal flmak istiyoruz. Ayn zamanda bu uygulama kay t d fl - l a neden oluyor. Biz kay tl çal flmak istiyoruz. Kay tl çal flma konusunda devletten ricas, beklentisi olan tek sektör biziz diye konufltu. % 20 lik ÖTV nin tüketiciye ulaflana dek % 40 lara varan oranlara ç kt n ve dünyan n hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama bulunmad n da ifade eden Alt nbafl, ÖTV ile ilgili aç klamalar n flöyle sürdürdü: Bu vergi 2004 y l nda 7-8 ay süreyle kald r lm flt. Ancak kamuoyu bu verginin kald r lmas konusunda ikna olamam flt. Bas n mücevherden vergi nas l al nmaz diye tepki göstermiflti. Oysa biz KDV nin veya gelir vergisinin kald r lmas n istemiyoruz. Sadece ÖTV nin kald r lmas n istiyoruz. Verginin fazla olmas, verginin al nd anlam na gelmiyor. P rlanta gibi yurda girifl ve ç k fl baflka yollardan rahat bir flekilde yap labilecek bir ürünün ÖTV'sini bu kadar yüksek tutarsan z, bu durum sektöre olumsuz yans r. Oysa vergi oran düfltü ünde, toplanan vergi artacak ve sektör kay t içine girmeye bafllayacakt r. fiu anda % 20 oran var ama % 20 oran nda da devlet vergi alam yor. Verilere göre, geçen sene al nan vergi 4 milyon dolar geçmez. Yüksek ÖTV'nin yaratt vergi kayb, milyon dolar civar nda. 7

8 Sektör De erli Maden ve Mücevherat Sektörel K r l m Çal fltay yap ld 2023 te Türkiye nin 500 milyar dolarl k ihracat hedefine katk da bulunulacak De erli Maden ve Mücevherat Sektörel K r l m Çal fltay nda mücevher sektörünü Cumhuriyet in 100 üncü y l na tafl yacak ilk ad mlar at ld, mücevher sektörünün 2023 te 500 milyar dolar ihracat hacmi hedefine nas l katk da bulunabilece i tart fl ld y l nda yaklafl k 336 milyar dolar civar nda olan dünya de erli maden ihracat n n, 2023 y l nda 850 milyar dolar civar nda gerçekleflece i tahmini yap ld. 8 Bülten JTR Türkiye hracatç lar Meclisi (T M), stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i ( MM B) iflbirli i ve Execution Partners moderatörlü ünde organizasyonu yap lan De- erli Maden ve Mücevherat Sektörel K r l m Çal fltay 11 Kas m günü Yenibosna D fl Ticaret Kompleksi Konferans Salonu nda gerçeklefltirildi. Cumhuriyet in 100 üncü y l olan 2023 te, 500 milyar dolarl k ihracat hedefi paralelinde; mücevher sektörünün bu hedefe nas l katk da bulunabilece inin, sektörün bu do rultuda yükselifle geçmesi için makro ve mikro ölçekte hangi ad mlar n at lmas gerekti inin tart fl ld çal fltaya; kuyumculuk sektörünün önde gelen firma sahipleri, ilgili kurumlar n baflkanlar ve yönetim kurulu üyeleri kat ld. Baflar nas l sürdürülecek? Hedefler somutlaflana ve süreç olgunlaflana dek sürecek olan bir dizi çal fltay n ilki olan Sektörel K r l m Çal fltay nda ilk olarak mücevher sektörünün içinde bulundu u durum tan mland y l ndan bu yana ihracat n sürekli artt na dikkat çekilen çal fltayda; bu baflar n n ihracat etkileyen bürokratik engeller envanteri de ifliklikleri, Turquality giriflimi, fuar teflvikleri, ihracat stratejik plan portal gibi uygulamalar sayesinde elde edildi i vurguland. Beklentiler dahilinde sürdürülebilir büyümenin sa lanmas ve ihracatç lar m z n küresel piyasada rekabetçiliklerinin art - r lmas için uyumlanma ve koordinasyona ihtiyaç oldu unun alt çizildi. Çal fltayda ayn zamanda Türkiye 2023 hracat Stratejisi nin uygulamaya aktar lmas ve performans yönetimi, stratejik yönlenme, performans programlar n n oluflturulmas yaklafl mlar üzerinde genel bir de erlendirme yap ld. Türkiye nin ihracat vizyonunun befler y ll k üç dönemde de erlendirildi i çal fltayda, dönemine dair hedefler rekabetçi gücün, istihdam n ve bölgesel geliflimin inovasyonla gelifltirilip pazar pay n n art r lmas n ve as l de iflimi sa layacak alanlara yat r m yapmak için gerekli kayna- n yarat lmas n sa lamak olarak dile getirildi te dünya de erli maden pazar 850 milyar dolar de erinde olacak Çal fltayda mücevher sektörü ile ilgili olarak dünya ticare-

9 tinin yak ndan incelenmesi, sektörel öngörü ve varsay mlar n ortaya konmas, 2023 itibar yla sektörün ulaflaca büyüklü ün tahmin edilmesi ve sektörün kritik baflar faktörlerinin belirlenmesi üzerinde durularak mücevher sektörünün strateji haritas n n flekillendirilmesi amac yla mümkün oldu unca çok unsur netlefltirilmeye çal fl ld. Dünya ekonomisi büyüme ve sektörel da l m öngörülerinin de ele al nd çal fltayda, 2008 y l nda yaklafl k 336 milyar dolar civar nda olan dünya de erli maden ihracat n n 2023 y l nda 850 milyar dolar civar nda gerçekleflece i tahmini yap ld. En önemli engel ÖTV De erli maden ve mücevherat sektörüyle ilgili ortaya konan 2023 y l na dönük öngörüler ise flöyle oldu: De erli maden ve mücevherat sanayinde temel metaller platin, paladyum ve rodyum ile temel mücevherat alt n ve gümüfltür. Temel metaller büyük ölçüde sanayide tüketilmektedir. Mücevherat ise büyük ölçüde hane halklar n n tak harcamalar ile tüketilmektedir. De erli maden ve mücevherat fiyatlar genel arz ve taleplerinin d fl nda, küresel ekonomik koflullardan etkilenmekte ve buna ba l olarak dalgalanmaktad r. Alt n ve gümüfl ile geliflmeleri büyük ölçüde hane halklar n n mücevherat talebi flekillendirecektir. Geliflmifl ülkelerde alt n ve gümüfl mücevherata talep dura anlafl rken, kuvvetli talep art fl orta s - n f n h zla geniflledi i geliflen ülkelerden ve enerji zengini ülkelerden kaynaklanacakt r. Çal fltayda kat l mc lar Türk mücevher sektörünün geliflmesinin ve dünya çap ndaki rekabet gücünü art rmas n n önündeki en büyük engel olarak de erli tafl ve ham alt ndan al nan %20 oran ndaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ni gösterdiler. Cevhere yolculuk bafllad Jival Kuyumculuk Geliflim Akademisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasar m Bölümü ile gerçeklefltirdi i Cevhere Yolculuk adl e itim ve sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye de bir ilke imza att. Jival Kuyumculuk Geliflim Akademisi nin, kuyumculuk sektörüne nitelikli tasar mc lar yetifltirilmesinde katk sa lamay amaçlayan Cevhere Yolculuk e itim projesi tamamland. stanbul Valisi Muammer Güler, Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Aksungur, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Zeki Alpan, Jival Yönetim Kurulu üyeleri, tekstil sektörünün önde gelen isimleri Süleyman Orakç o lu, Gamze Saraço lu ve Özlem Süer in de kat ld kokteylde, tak tasar m dersi alan ve eserleri sergilenen ö rencilere kat l m belgeleri verildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasar m Bölümü 3 ve 4'üncü s n f ö rencilerine yönelik tak tasar m e itim program, 2009'un fiubat ay nda bafllad. Bölüm ö rencileri; dünyada ve Türkiye de kuyumculuk, tak tasar m n n geliflimi, kuyumculuk sanat n daha yak ndan tan ma, üretim tekniklerine vak f olma, kuyumculukta tasar ma yeni bak fl aç lar getirme gibi teorik bilgilerin yan s ra; üretim tesislerindeki pratik dersler ve üniversite d fl ndaki di er mekânlarda e itim ald. Projede bölüm ö rencileri Sevgi Aky ld r m iki yüzük, Aybüke Pak iki kolye, Damla Yücebafl bir brofl ve bir bilezik, Aysun fiahin bir küpe, bir brofl ve bir kolye ucu, Zeynep Güntafl bir kolye ve bir yüzük, Duygu Gönül iki brofl, Seden Befliro lu iki yüzük, Hilal Beder üç yüzük, bir kelepçe bilezik, Ifl l Bilgen bir kolye, bir yüzük, Meltem Balkan iki küpe, üç yüzük, Duygu Gürses dört kolye tasar m ile sergiye kat ld. Uygulama çal flmalar nda baflar sa layan ö rencilere sektörde tasar mc olarak ifl bulma f rsat da sunan Jival, gençlere yeni ifl alanlar yarat lmas n da hedefliyor. Bülten JTR 9

10 Araflt rma Sektör mensuplar fuarlara nas l bak yor? Türk mücevher sektörünün en önemli gündem konular ndan biri fuarlar. 25 y ll k stanbul Jewelry Show Fuar na Yeni Oluflum Grubu taraf ndan Gold stanbul Fuar da eklendi. Tüyap Fuarc l k n organizasyonunu üstlendi i ve fiubat tarihlerinde düzenlenecek Gold stanbul Fuar, sektöre yeni bir fuarc l k anlay fl yla beraber uluslararas baflar vaat ediyor. Peki tüm bu geliflmelere sektör nas l bak yor? mücevher sektörünün nabz n tuttu. 10 Bülten JTR Y k c de il yap c rekabet olmal KER M GÜZEL fi - Arifl stanbul Jewelry Show sizin aç n zdan nas l geçti? bul daki flu fuara kat lmal y m? sorusuna cevap yapmal y z. nsanlar Neden Türkiye deki, stan- Bu fuar, tarih olarak a ustos sonu ve eylül bafl nda yap lan bir önceki fuardan daha iyiydi. yiz. stanbul dünyan n baflkenti bence. Sektör verebilmeli. Biz dünyan n merkezi gibi bir yerde- Krizin etkileri yo un olarak görünmesine ve fuar iki salona düflmüfl olmas na ra men tarihin lifltirirsek; fuar yapanlar da bu noktalara el atarsa, olarak kendimizi üründe, hizmette, kalitede ge- de etkisiyle, bizim için iyi bir fuar oldu. Yeni baflar kaç n lmaz olur. Yurtd fl ndan insanlar çamüflteriler edindik, ifl hacmi olarak memnun rm fl olman z yetmez. Tan t m, reklam, yarat c - ayr ld k. San r m haz rl n iyi yapanlar ad na l k gerekiyor. Dünyan n en önemli isimleri, Madonna gibi isimler getirilmeli belki. nsanlar bu sesi duyup gel- iyi bir fuar oldu. Tarihin yan s ra, alternatif fuar n do mufl olmas ndan dolay yap lm fl olan haz rl klar ve agresif pazarlama diklerinde de içi dolu bir fuar görmeliler. Böylece bir dahaki biraz sonuç verdi. Ben flikayetlerin baz lar n n abart l oldu unu düflünüyorum. Objektif bakmaya çal fl yorum. Herkese de yenisini yapmak gerekir. sene tekrar gelmek isteyecekler. Herkesin yapt n de il en bu flekilde bakmas n öneriyorum. Bugün bütün dünya fuarlar, hatta en güçlüleri dahi kan kaybediyor. Fuarlar n ço almas, menni ediyorum, çok önemli bir fleyin alt n da çizmek istiyo- Dünyan n en iyi fuar olmak iddias çok güzel bir fley. Ben te- ifl hacminin düflmesi, küresel kriz, arz n çok fazla olmas ve talebin ayn oranda olmamas gibi nedenler söz konusu. r fl k. nsanlar para kazanam yor, herkes bir ç k fl ar yor. Biz Arifl rum. Sektörde birçok firman n bu oluflumdan kafalar biraz ka- Gold stanbul Fuar için ne düflünüyorsunuz? olarak Yeni Oluflum Grubu öncülü ünde organize edilecek E er ayn fleyler tekrar edilirse olumsuz netice kesindir. Yani Goldistanbul Fuar na kat laca z. Y k c rekabetten öteye yap - verimsizlik ve negatif tepkiler. Bence kimsenin yapmad n c rekabet olmal.

11 Gold stanbul u desteklemek sektörün asli görevidir KEMAL MER M - Kuyumcukent Yönetim Kurulu Baflkan, Model Gold stanbul Jewelry Show sizin aç n zdan nas l geçti? stanbul Jewelry Show Fuar na umulan n üzerinde bir ilgi vard. Bu kadar n beklemiyorduk aç kças. Üst üste koydu umuz zaman fuar genelde güzel geçti diye düflünüyorum. Fazla da bir beklentimiz yoktu zaten. Çünkü biliyorsunuz bu lokal bir fuar. Ben ufak tefek fleylere tak lm yorum. Hal lar, tuvaletler gibi meseleler benim için küçük detaylar. Tabii bu detaylara da dikkat edilirse güzel olur ama burada esas olan, sektörün dünyadaki pastadan ald pay n ço almas. Gold stanbul Fuar hakk nda görüflleriniz neler? Sektör aray fl içinde oldu u için bu ad m at ld. Ben de Kuyumcukent Yönetim Kurulu Baflkan olarak bu konuyla ilgili görüflmelere bizzat kat ld m. Bir heyecan olufltu ve bir yeni oluflum ç kt ortaya. Bunu desteklemek, yaflatmak, daha iyi yerlere götürmek bu sektörün asli görevlerinden biri. Biz sektör olarak kenetlendik. Burada Tüyap Fuarc l k n da görüflmeler esnas nda çok büyük vaatleri, çal flmalar oldu u söylendi. Tan t m için 500 bin dolar nakit ay r ld ve tamamen bu paran n harcamas - n n, koordinasyonunun bizim irademizde olaca söylendi. Tüyap Fuarc l k gerçekten bu ifli profesyonelce düzenleyen bir flirket. E er ilkinde baflar l bir fuar dönemi yaflan rsa, sektör bundan ileriye dönük çok fayda sa lar diye düflünüyorum. Biz hiçbir kurum ya da kifliye en ufak bir flekilde tav r almak, cephe almak niyetinde de iliz. Burada amaç sadece ve sadece Türk kuyumculuk sektörünün geliflmesi. Türk motifleriyle, Türk el sanatlar yla ifl yapan küçük iflletmelerimiz fuarlara kat lam yorlar, çünkü bu onlar için bir maliyet demek. E er kurulacak vak f bu arkadafllar m za da kucak açarsa, el sanatlar n yaflatm fl oluruz. Bu nokta da bence çok önemli. Sektör birlik ve beraberlik içinde hareket ederse, 5 y lda gerçekten bu fuar dünyan n say l fuarlar aras na girebilir. Gold stanbul a kat laca z AL KARIfiIK - Simoro Kuyumculuk stanbul Jewelry Show beklentilerinizi makt r. fiunu da ekleyeyim, Gold stanbul a da karfl lad m? kat laca z. Bu iflte var z. Yeni Oluflum Grubu Bu seneki fuardan memnunuz. Bizim flikayetlerimiz vard ama bu sene bu sorunlar ni fuar düzenlenirken; bu iflleri yönetecek, bu çok bilinçli hareket etmeli. Vak f kurulurken, ye- afl lm fl gözüküyordu. Ço unlukla eski Do u ifllerde çal flacak kiflilerin çok ince eleyip s k blo u ülkelerinden toptanc lar, imalatç lar dokumalar ve deneyimli kifliler olmalar gerekiyor. Çünkü baflar s z olunursa her fley sektör için geldi. Daha da güzel olmas da gerekiyordu ama yine de iyiydi. Bence bu düzelmede çok daha kötü olacak. Önemli olan sektörümüze kald rabilece inden fazla yük yüklenmeme- yeni bir fuar rekabetinin ortaya ç kmas n n da pay vard r. Zaten rekabetin olmad yerde baflar yoktur. si. Herkes biliyor ki, masraflar artacak. Bunlar n hesaplar n n Gold stanbul Fuar hakk nda görüflleriniz ve beklentileriniz neler? yapabiliriz. Ama ondan sonra ne olur bilemem. Yap lmas n yap lmas gerekiyor. Maliyetler çok yüksek. Bir sene bu ifli Senede dört fuar bence çok zor olacak. Bunu sektörümüz demiyorum ancak gün hiç ifl yapamayan esnaf var. kald ramaz. Bana göre yap lacak en ak ll fley, iki fuarla kal- Çok dikkatli olunmal. Bülten JTR 11

12 Araflt rma Gold stanbul u sonuna kadar destekliyoruz EFR M BA - Ba Kuyumculuk 12 Yeni Oluflum Grubu nun giriflimi ve Tüyap Fuarc l k iflbirli iyle fiubat 2010 da düzenlenecek Gold stanbul Fuar na dair görüfl ve beklentilerinizi ö renebilir miyiz? Yeni Oluflum Grubu nun bu cesur tavr n flahs m ve firmam ad na sonuna kadar destekliyorum. Rotaforte nin yapacaklar na ba l kalmadan sektörü ileriye tafl yacak ciddi fuarlara ihtiyaç oldu u bu günlerde, herkese büyük ifller düflmektedir. Sektörün kendi eme iyle oluflturaca Gold stanbul Fuar için Tüyap n tecrübesi, DMM B ve KO nun yard mlar birleflti inde ortaya muazzam bir fuar n ç kaca- ndan hiçbir flüphem yok. Öncelikle firmalar stanbul fuar ndan ne beklediklerini ve karfl l nda ne ald klar n bir teraziye koysunlar. Fuara kat l m n tek amac müflteriyle buluflmakt r. Fuar ve pazarlama maliyetlerinin bu kadar yüksek oldu u günümüzde art k bofla harcanacak zaman ve paran n oldu unu düflünmüyorum. Tek beklentimiz; gerçek al c lar n dünya arenas nda yeri ve konumu belli olan Türk kuyumcular yla buluflmas d r. Bizim kiflilerle veya kurumlarla bir al p veremedi imiz olamaz. Rotaforte bu ifli yapam yorsa, sektör olarak yapanlar bulup görevi onlara vermemiz en do ru olan d r. Yeni Oluflum Grubu nun kurdu u dernek ve önümüzdeki süreçte kurmay planlad vakf n hedefleri, çal flma prensipleri neler olmal d r? Vak f projesinin fuar sahiplenmek ad na olumlu oldu unu düflünüyorum. Sonuçta bu fuar n sahibi Türk kuyumcular d r ve bunlar n oluflturaca vak f da fuar n organizasyon aya n yönetecektir. Vakf n ayr ca e itim, sa l k ve Türk kuyumculu- una fayda sa layacak di er projeleri de gelifltirmesi gerekmektedir. Vakf n öncelikli hedefi Tüyap la koordineli bir flekilde çal fl p, Gold stanbul u olanca h z yla dünyadaki önemli kuyumculuk fuarlar aras na sokmak olmal d r. Kurulacak olan vakf n bireylerin ya da firmalar n tekelinde olmas söz konusu de ildir. nsanlar fikirlerini burada rahatça söyleyebilmeli ve sorunlara k sa sürede çözümler üretilmelidir. Gold stanbul hakk nda kimsenin tereddütü olmas n istemiyoruz. Bu fuar sektöre hizmet edecektir, öncü firmalara ya da flah slara de il. Do ru ve sistematik pazarlama stratejisiyle az zamanda çok yol alaca m zdan kimsenin flüphesi olmas n. Yeter ki, birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Fuar organize etmek yo- un mesai isteyen bir ifltir. Bu ifli tek bafl na Tüyap n üzerine atmam z belki de sonunda ayn sorunlarla yüzleflmemize sebep olabilir. Kurulacak olan vakf n yöneticileri kesinlikle geçmifl s k nt lar yaflam fl, ihracatç n n fuardan beklentisini bilen ve bu do rultuda Tüyap yönlendirebilecek kifliler aras ndan seçilmelidir. Vakf n kurulmas, Tüyap n genel anlamda kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi aç s ndan önemlidir. Hiç kimseye bel ba lamadan, "Acaba organizatör firma fuardan önce nas l çal flt?", "Yeterli pazarlama yap ld m?" diye düflünmeden, dertlerimizi bilip o yönde çal flacak bir vakfa kimsenin hay r diyece ini düflünmüyorum. Gold stanbul Fuar na dair dünya ölçe inde hedefler sizce neler olmal? Dünyan n her bir köflesinde her hafta bir mücevher fuar kuruldu u göz önüne al n rsa, gerçek anlamda baflar l bir fuar yapman n ne kadar zor ve mesai isteyen bir ifl oldu unu anlam fl oluruz. Fuar n büyüklü ü gelen al c yla do ru orant l d r. Bu ba lamda Hong Kong, Vicenza ve Las Vegas dünyan n en önemli fuarlar d r. Özellikle son Ekim fuar na gelen ziyaretçi say s yla bu fuarlar n ziyaretçi say lar n karfl laflt rd - m zda ortaya k yas kabul etmez rakamlar ç k yor. Gold stanbul fuar ndan beklenen, bu fuarlar n pazarlama stratejilerini uygulay p, olabildi ince yabanc al c y fuara çekmesi ve böylelikle stanbul a yak fl r uluslararas bir mücevher fuar n ülkemize kazand rmas d r. Gold stanbul Fuar ile ilgili Türk mücevher sektörüne mesajar n z nelerdir?

13 Yüksek ve volatil alt n fiyatlar ve Amerikan Dolar n n gün geçtikçe kan kayb na u ramas sebebiyle, tarihinin en zor günlerini geçiren sektörümüzün en az sars nt yla bu zor günleri aflmas ancak ve ancak firmalar m z n bir bütün içinde hareket etmesiyle gerçekleflebilir. Sektörümüzdeki her firman n kiflisel anlaflmazl klar bir kenara b rak p kendini bu grubunun bir parças saymas gerekmektedir. Y llard r denenen, art k bu sektörün yükünü tafl yamayan Rotaforte fuar n n miad dolmufltur. Sektörün kendi eme iyle oluflturdu u Gold stanbul fuar bizim fuar m z. Bireysel hareket etmek kimseye yarar sa lamaz. Türk kuyumculuk sektörü dünya arenas nda bir yerlere gelemeden, firmalar m z n bireysel çabalarla ancak günü kurtard gerçe ini göz ard edemeyiz. Gold stanbul un getirdi i rekabet sektöre yarayacak DR. SELAM ÖZEL - Favori 9-12 Ekim tarihleri aras nda düzenlenen 2009 Mart fuar sonras nda DMM B in düzenledi i sektör de erlendirme toplant s nda birçok stanbul Jewelry Show Fuar 'na kat lmad n z. Fuar ile ilgili sektörde bir süredir sorun yo un flekilde dile getirildi. Kuyumculuk dile getirilen sorunlar hakk nda görüflleriniz nelerdir? rekabet ortam n n gelifltirilmesinin faydal ola- fuarlar n n tekel durumundan ç kar lmas n n ve stanbul da yap lan fuarlarda firma sahiplerinin ve gelen ziyaretçilerin yaflad sorunlar kendi fuarlar na sahip ç kmas ve bir vak f kuraca konusunda fikir birli ine var ld. Sektörün y ldan y la azalaca yerde artmaya devam rak bir taraftan fuar yönetirken di er taraftan etti. Fuarlar bizi uluslararas platformlarda bir sosyal etkinliklerde bulunulmas konufluldu. ad m daha öne götürecek yerde her geçen Tüm bu geliflmeler üzerine, Yeni Oluflum Grubu olarak Türkiye Kuyumculuk Vakf n n kurulmas çal flmala- y l daha zay f geçmeye bafllad. Favori olarak biz yurtd fl nda düzenlenen fuarlara da kat l yoruz. Bu fuarlar gözlemledi imizde, Türkiye deki fuarc l k sistemine yeni bir heyecan gel- aç s ndan olumlu geliflmelere vesile olacak bir tohumun r na bafllad lar. Yani bu giriflim, uzun vadede sektörümüz mesi ve olumlu geliflmeler sa lanmas gerekti ini aç kça görüyoruz. Bu yüzden Yeni Oluflum Grubu nun giriflimi bizi ümitdal olmas n temenni ediyorum. Ayr ca sektörümüzün ku- at lmas d r. Sektörümüz ve ihracat m z ad na hay rl ve faylendiriyorrulacak vak f yoluyla baflta e itim olmak üzere birçok sosyal Yeni Oluflum Grubu'nun öncülü ünde fiubat tarihlerinde düzenlenecek Goldistanbul Fuar hakk nda lemesi çok olumlu bir düflünce. Düflünenleri ve uygulamaya sorumluluk projesini el birli iyle harekete geçirmeyi hedef- fikirlerinizi alabilir miyiz? koyanlar tebrik ediyorum. Bu fuar ile yarat lacak rekabet ortam n n sektörümüze her aç - arac l yla sektöre vermek istedi iniz bir dan fayda getirece ine inan yorum. Her iki fuarda da hizmet mesaj var m? kalitesi artaca için kat l mc lar daha memnun olacak. Ayr ca Son giriflimlerde sektörün yap sal eksiklerin tamamlanmas, sorunlar n çözümlenmesinde ve ortak menfaatlerde beraber ha- uluslararas platformlarda kuyumculuk fuarlar ülkemizi temsil etti imiz önemli etkinliklerdir. Gold stanbul Fuar n n bu kaliteli ortam yarataca n düflünüyorum. lerde eme i geçen herkesi kutluyorum. Beraber hareket edilreket etmeyi baflarmas flahsen beni çok mutlu etti. Bu giriflim- Yeni Oluflum Grubu'nun daha uzun vadeli bir di er amac ise kuyumculuk sektörüne bir vak f kazand rmak. Bu rum. Bizlere düflen de, her zaman onlar n yanlar nda yerimizi di inde birçok sorunun k sa sürede çözülece ine güveniyo- projeyi nas l de erlendiriyorsunuz? almak ve çal flmalar n desteklemektir. 13

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı