> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor"

Transkript

1 Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

2

3 Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle daha güçlüyüz Atlet, Kayseri de tan t ld FUARLAR HMF den sanayiye büyük destek GAP Otomotiv Fuar ndayd k BAY LER M Z Felsefemiz daima do ruluk HMF Çukurova Yetkili Bayisi Teknik Makina YEN B NAMIZDAN LK MERHABA 07 > 09 > 10 > SOSYAL AKT V TE Yeni binada ilk kahvalt Pazarlama ekibinden lezzetli süpriz 12 > MÜfiTER LER M Z K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor 14 > MÜfiTER LER M Z Kova üretiminde öncü isim OM Mühendislik 15 > Merhaba, Öncelikle sizlerle HMF ailesi olarak yeni yuvam za tafl nd m z paylaflmak ve bundan sonra yeni adresimizden hizmet verece imizi iletmekten mutluluk duyuyoruz. HMFV ZYON sizlerden gelen olumlu dönüfller sayesinde beklenen bir dergi oldu. Dergimizin üçüncü say s yine dopdolu y l bafl ndan beri devam ettirdi imiz tan t m faaliyetlerimizi senenin ikinci yar s nda da ayn h zla devam ettirmeye çal flt k. S DEF 1. Sanayi Etkinli i nin ana sponsorlu uyla göz dolduran HMF, psala Çeltik Festivali, Mu la Bay r Festivali ve son olarak da Diyarbak r Gap Otomotiv Fuar na kat l m ile, yerel fuarlar ve organizasyonlar bak m ndan çok renkli bir dönem yaflad son üç ayd r. Öncelikle sizlerle HMF ailesi olarak yeni yuvam za tafl nd m z paylaflmak ve bundan sonra yeni adresimizden hizmet verece imizi iletmekten mutluluk duyuyoruz. BÖLGELER M Z Biz bir aileyiz HMF zmir Bölge Müdürlü ü SERV SLER M Z HMSESA Kalite, güven ve profesyonel hizmet anlay fl ÜRÜNLER M Z Atlet HMF ile Türkiye de HMF ailesinin büyümesi aram za yeni kat lan servislerimizle de devam etti. Temmuz ay nda Eskiflehir servisimizin aç l fl n gerçeklefltirdik. Afyon, Bursa, Isparta, Eskiflehir olmak üzere Türkiye nin dört bir yan na yeni servislikler vermeye devam ediyoruz. Bu say m zda Ankara Yetkili Servisimiz ve servis öncelikli alt bayimiz HMSESA y ve ekibin profesyonel hizmet anlay fl na yak ndan flahit olacaks n z. HMF ailesinin bir parças olan bayilerimizi tan tmaya devam ediyoruz. Bu say m zda 2001 y l ndan beri HMF-Hyundai ürünlerini baflar yla Çukurova Bölgesi nde pazarlayan Teknik Makina ekibine ve kurucusu Ali Özev e yer verdik. HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. 16 > Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H.Nüzhet Gökberk, Sinan K rgül, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Tel: (Pbx) Faks: > Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Cihan Ald k Aylin Ünal Cem Kerpiççiler Günefl Yenal Duygu Uz Görsel Yönetmen Özgül Sarar Kara Görsel Uygulama P nar Gazanfer Yasemin Can Bask Tarihi Ekim 21 > Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Marka ve ürün köflemizde ise 2005 y l nda distribütörlü ünü ald m z sveçli yeni markam z Atlet Depo çi Ekipmanlar na yer verdik. Atlet ürün grubunda k sa süre içersinde ürün ve hizmet kalitemizle %10 pazar pay ile lider konumuna ulaflman n sevincini yafl yoruz. Müflterilerimiz ile söylefli köflelerimize ilk say m zdan beri devam ediyoruz. Forklift ürün grubumuzda Hyundai yi tercih eden müflterilerimizden K rsan Makina ve ifl makinalar sektörüne ataflmanlar ile çözüm orta olmufl OM Mühendislik ile gerçeklefltirdi imiz söyleflilerimizi keyifle okuyaca n z umuyoruz. HMF ailesini tan tmaya devam etti imiz sayfalar m zda zmir Bölge Müdürümüz Tarkan Yorulmaz ve onun baflar l ekibini tan yaca z. çimizden biri köflemizde ise bu say da Genel Müdür Asistanl görevini yürüten Sevgili P nar Topkaya var. Dördüncü HMFV ZYON da buluflmak üzere hepinize baflar l, sa l kl günler dilerim. Sayg lar mla, Tamer Öztoygar Genel Müdür > 05

4 HABERLER HMF Eskiflehir de Her geçen gün büyümeye devam eden ve k - sa sürede ifl makinalar sektöründe pazar lideri olan HMF, 5 Temmuz 2006 Çarflamba günü Eskiflehir servisi HMÇ fl Makinalar n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l flta Eskiflehir Alpu Belediye Baflkan Mustafa Gökçe ile HMF Sat fl ve Operasyon Direktörü Ömer Uzun kurdelay beraber kestiler. Alk fllar lker Urcan a 2004 y l ndan bu yana HMF deki Endüstriyel Sat fl Temsilcisi görevini baflar ile yürüten lker Urcan 100. forklift sat fl n 2006 Eylül ay içerisinde gerçeklefltirdi sat fl n gerçekleflmesi nedeniyle HMF, yeni bina kafeteryas nda lker Urcan ad na ufak bir kutlama gerçeklefltirdi. Hediyesini endüstriyel Sat fl Müdürü Nüzhet Gökberk in elinden alan lker Urcan, tüm ekibe teflekkürlerini iletti. E itimler tüm h z yla devam ediyor Hyundai fl Makinalar n n yan s ra Atlet Depo çi Ekipmanlar n nda Türkiye Distribütörlü ünü yapan HMF Makina da stanbul Green Park Hotel de Atlet ürünlerine yönelik e itim gerçeklefltirdi. Merkez, bölge ve bayilerden de kat l m n gerçekleflti- i e itimi sveç ten gelen Bölge Sat fl Müdürü Emanuel Matthaei ve HMF fl Gelifltirme Müdürü Serhad Taflk nmeriç gerçeklefltirdi. HMF psala Çeltik Festivali nde Bu sene yedincisi düzenlenen psala Çeltik Festivali A ustos 2006 da gerçekleflti. HMF Makina befl gün boyunca devam eden festivalde yerini ald. Rakip firmalardan Enka, Temsa ve Borusan da ürünleri ile festivalde yer ald lar. Festivalde R55-7, R110C-7, R140LC-7, SG350, HDF30-5, HDF70-7S olmak üzere toplam HMF nin alt ürünü sergilendi. HMF, festivalde potansiyel müflteriler ile görüflme ve sat fl imkan sa lad. Atlet, Kayseri de tan t ld HMF nin 2005 y l bafl ndan itibaren distribütörlü ünü üstlendi i depo içi ekipman n en prestijli ürünlerinden biri olan Atlet, Kayseri de al c lar n be enisine sunuldu Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleflen demo gösterisine Kayseri deki ilgili firma sahiplerinin büyük ilgisi oldu. lk gün 30 kifliden fazla kat l m n gerçekleflti i Boydak Holding/ stikbal Mobilya ya fabrikas nda sunum ve demo gösterisi yap ld. kinci gün ise organize sanayide kurulan raf sisteminde Atlet in hünerleri tüm kat l mc - lara gösterildi. Kat l mc firmalar aras nda pek Mobilya, Kelebek Mobilya, Aytaç Bisküvi, Atlantik Hal, Kayseri fieker Fabrikas ve Kayseri nin seçkin 20 firmas daha haz r bulundu ve Atlet in marifetleri büyük be eni ile takip edildi. HMF Bayi toplant s HMF, 2006 y l ikinci yar y l bayi toplant s tüm HMF bayilerinin kat l m ile da stanbul Green Park Hotel de gerçekleflti. lk alt ayl k sat fllar n de erlendirildi i toplant da tüm departman müdürleri, yap lan aktiviteleri, haz rlanan sunumlar eflli inde bayilerine sundular. Alt ayl k de erlendirmenin ard ndan ikinci alt ayl k periyoda ait hedefler de erlendirilerek maksimum kalite anlay fl ile hizmet politikam z n devam edilmesi konusunda mutabakata var ld. Yeni servislerimizle daha güçlüyüz HMF Makina yeni aç lan servisleriyle gücüne güç katmaya devam ediyor. Sektörde henüz üç y ll k bir geçmifli olmas na ra men k sa zamanda baflar basamaklar n h zla t rmanan HMF servislerdeki azimli çal flmalar n meyvelerini topluyor. Türkiye nin dört bir noktas na h zla yay lan HMF, yeni servisleriyle daha da güçlendi. flte yeni servislerimiz: Sistem Makina-Afyon Özgür Makina-Erzurum B..M Bursa stif Makinalar -Bursa HMÇ fl Makinalar -Eskiflehir Kartal Forklift-Isparta Gürtay Makina- stanbul Çal flkanlar Makina-Tekirda flleyen Makina-Çorlu Mert fl Makinalar -Nazilli Zen Makina-Kayseri Maksoy fl Makinalar -Bursa Mu la Bay r Festivali nde HMF rüzgar Bu sene yedincisi gerçekleflen Geleneksel Mu la Mermercilik Festivali nde HMF Makina Hyundai markal ürünlerle yerini ald Temmuz 2006 tarihleri aras nda Mu la da gerçekleflen festivalde R360LC-7, HDF 30-5, HDF70-7S, SG3300S olmak üzere bir paletli ekskavatör, iki forklift ve bir k r c ürünleri sergilendi. Sektörden ayr ca Sanko, Enka, Borusan ve Temsa n n da kat ld festivalde dört sat fl gerçekleflti. Sat fl gerçekleflen ürünler: R210LC-7, SG2100S, HDF30 V330, HDF30TF470. Bölgede yer alan mermer ocaklar nda çal flan operatörlere makinalar tan t ld ve yo un ilgi gören demo gösterileri yap ld. Böylece Hyundai nin gücü bir kez daha ortaya kondu. 06 < > 07

5 FUARLAR HMF den sanayiye büyük destek GAP Otomotiv Fuar ndayd k Eylül 2006 tarihleri aras nda Diyarbak r da gerçekleflen ve Diyarbak r da bulunan Irakl ifl adamlar ile Güneydo ulu ifladamlar n n bir araya geldi i GAP Otomotiv Otomotiv Tafl t, Araç-Gereç Hizmetleri Fuar nda, HMF Makina, Diyarbak r Bayii Nett Makina yla yerini ald. Fuarda Diyarbak r Ticaret Borsas 'nda, Erbil Sanayi Bakanl yetkilileri, Diyarbak r Ticaret Borsas Baflkan Fahrettin Aky l, Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Kutbettin Arzu ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbak r fl Kad nlar Derne i Baflkan Nilüfer Baran ile çok say da Güneydo ulu ifladam bir araya gelerek fikir al flveriflinde bulundu. Ticaret Borsas Baflkan Aky l, ticaretin geliflmesi için iflbirli i yapmaya haz r olduklar n belirterek, Bölgemizin ekonomik anlamda kalk nmas için yat r m ve ihracata ihtiyac m z var. Bunun için gerek Türkiye içerisinde, gerekse yurtd fl ndaki ifl adamlar m z bölgeye davet ediyoruz dedi. Erbil Ticaret Odas Baflkan Darajalil Al-Khayat, ise komflu ülkelerle ticaret yapmak istediklerini kaydederek, Biz birbirimiz için var z. Elbette Güneydo ulu ifl adamlar kardefllerimizle ticaret yapar z. Hem Türkiye hem de Irak aç s ndan ticaret anlam nda da olumlu geliflme sa lan r. Biz hem ihracat hem de yat r m için el ele vermekten yanay z diye konufltu. GAP Otomotiv 2006 Fuar na kat l m oldukça fazlayd. fl makinas sektöründen HMF Hyundai nin yan s ra Sif, Enka, Çukurova thalat, Hasel, Daewoo, Hidromek fuara kat ld lar Temmuz 2006 tarihleri aras nda S DEF ( stanbul Sanayi ve fladam Derne i Federasyonu) 1. Sanayi Etkinli i ad alt nda stanbul Avrupa yakas nda bulunan a l t bölge derne inin ü y e l e r i Tüyap ta bir araya geldi. HMF nin ana sponsor oldu u S DEF S an ay i E tk i nl i i b a s n n yo un ilgis i yle 200'ün üzerinde sanayi kuruluflunun k a t l m yla gerç e kl e flt i. Ürün tan t m n n yan s ra kimlik ve kartvizit al flverifli fleklinde düflünülen organizasyonda as l amaç S DEF'e ba l derneklerin üyelerinin birbirlerini tan malar, birlikte ifl yapabilme olanak ve f rsatlar n de erlendirmeleri ve s - cak bir dayan flman n oluflmas yd. Bu konuda S DEF yöneticilerinin çabalar, dernek üyelerinin ilgi ve katk lar yla gelecek y llarda yap lacak ulusal bir fuar n temelleri de at lm fl oldu. Etkinli e Anap Genel Baflkan Erkan Mumcu, DYP Genel Baflkan Yard mc lar Celal Adan, Binhan O uz ve HYP Genel Baflkan Yaflar Nuri Öztürk'le birlikte SO Baflkan Tan l Küçük, TO Baflkan Vekili Tahsin Öztiryaki, bölge belediye baflkanlar, sivil toplum kuruluflu temsilcileri, sanayici ve ifladamlar ndan oluflan genifl bir ziyaretçi toplulu u kat ld. Fuarda Hyundai fl Makinalar ndan HDF30 TF470, HDF18T-5 TF470, Atlet PSL 125 iç mekanda sergilenirken, HDF 70-7S V400 de ana giriflte sergilendi. Kat l mc lar n be enisine sunulan ürünlerimizle ilgili olarak 80 e yak n müflterinin kayd tutuldu. Hyundai fl Makinlar, R320LC-7, R140LC- 7, HL760-7, SG2800S, HDF30-5, 45DS-7 modelleri olmak üzere iki adet Hyundai paletli ekskavatör, iki adet Hyundai forklift, bir adet Hyundai yükleyici ve bir adet Hydro Khan k r c ürünleriyle fuarda yerini ald. 08 < > 09

6 BAY LER M Z Felsefemiz daima do ruluk HMF Çukurova Yetkili Bayisi Teknik Makina ekibi Hyundai fl Makinalar Türkiye Distribütörü, HMF Makina n n Çukurova Yetkili Bayisi ve Teknik Makina n n kurucusu Ali Özev sakin bir yap ya sahip. fl hayat ndaki yükselen tansiyonlar belki de bu dingin yap yla bertaraf ediyor. Baflar s ndaki en büyük pay ise iflini gerçekten çok seviyor olmas ve ne olursa olsun do runun peflinden koflmas. Teknik Makina San. ve Tic.Ltd. fiti. HMF nin Çukurova Gap B ö l g e s i n d e, sat fl, servis ve yedek parça konular nda 2001 y l ndan bu yana faaliyet gösteriyor. Teknik Makina n n hizmet alan Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmarafl, Gaziantep, Kilis, fianl urfa, Ad yaman ve Hatay illerini kaps yor. A l i Özev le sekt örün olm a zsa olm a zl ar n, s k n- t l ar n ve HMF nin Hyund ai mark as na ülk e- m i zd eki katk l ar n kon u fltuk. S e kt öre ilk merh aba ne zaman g e rç e kl e flt i? Çal flma hayat na ilk giriflim üniversite sonras nda oldu. Adana da Sabanc Grubu na dahil olan Olmuksa da ifl hayat na at ld m. Sat fl odakl çal flmay istememle birlikte baz sektörlerde flans m denedim. fl makinas sektörüne 1994 senesinde Çukurova Grubu yla gi rd i m. Y edi sene kadar orada çal flt m. O r adan ayr ld md a sat fl müdürü konumundayd m y l nda Teknik Makina k ur u ld u. H y u n d a i n i n fl e- k i l l e n m e s i y l e Teknik Makina n n da flekillenmesi paralellik gösterdi. S at fl graf i iniz ne dur u md a? 2004 te iyi bir ç k fl bafllad sektörde; 2005 te bu ç k fl devam etti da ise beklentiler daha üst seviyedeydi. Ama döv i z d e yaflanan dalgalanmalar sat fl rakam- lar afla ya çekti. Bu etkilenme Adana daki yaz dönemine de denk geldi i için özellikle Temmuz ve A ustos aylar n biraz s - k nt l geçirdik. S caklar n bitmesiyle yaflanan olumsuzluklar yerini hareketlenen bir ortama b rakt. fl ma k i n a s s e k t ö r ü n ü n önünün çok aç k oldu una inan yorum. R akip firm al ar n Adana merk e zli olm as s izin için bir dez av a ntaj m? Adana Türkiye çap nda önemli bir lokasyon. Bayi olarak da çal flan tek firma biziz. Dolay s yla rekabet etti imiz firmalar hep holdinglerin Adana temsilcilikleri. Burada da etkin bir rol izliyoruz. Hyundai fl Makin a l ar sektörde yeni de il. HMF ile birlikte çok s k bir yap lanmam z mevcut. Bu ifle gönülde verdik ve geçici bir ifl olarak görmüyoruz. Geçmifli ve gelece i olan bir ifl diye bak yoruz. Bugünü çok iyi flekilde geçirip üç sene sonra ifller kötüye giderse bu ifli b rakacak bir firma de iliz. Dolay s yla bu iflte do ru kararlar al p müflteri baz nda do ru fleyleri verip karfl l n almay hedefliyoruz. Yani bu da sat fl ekibinin düzgün bir flekilde organize olmas, müflteriye zaman nda düzgün bilgiler verilmesi, para politikalar n n düzgün olmas yla mümkün olabiliyor. O zaman müflt eri daha çok mark ay d e il de kend is ini düzgün temsil eden s at flç y kend i nde kal c k l y o r. Güney bölgelerde insani iliflkilere daha çok önem verilir. Yani makina sat ld ktan sonra müflteri unutulmaz. Burada müflteri sizi tan r marka ikinci plandad r. Bizde mesai kavram da yoktur. Gecenin bir buçu unda telefonunuz çalabilir ve zaman k a v r a m göz önünde tutu lm adan talepl er g el eb il i r. Firma olarak felsefemiz do ruyu söyle dokuz köyden kovul ama do ru her zaman dönüyor sizi buluyor. Yani benim baflar l olmamdaki sebeplerden bir tanesi sat fl eleman olarak bafllamam ve bu sektöre ve do ular söyleyip, müflteriye k zmadan müflterinin talepleri do rultusunda firmama zarar vermeden hareket etmemdi. Müflterinin size olan güvenin i y i t i r m e m e k g e r e k i r. Ben daha önce farkl bir marka sat yordum. fiu an Hyundai sat yorum ama o zamanki müflterilerim bugün benimle beraber. Bu felsefeyi edindi iniz anda güzel yerlere gelmemek mümkün de il. Bunun haricinde müflterinin zor zamanlar nda yan nda olmak önemlidir. Biz gücümüzü HMF ile birlefltirdi imiz zaman ortaya güzel bir tablo ç k yor. Türkiye de belli yerlere geldi Hyundai markas. Biz dürüst çal flmayla bu noktalara geldik. HMF ile iliflkilerimiz de a abey-kardefl iliflkisi gibi ilerliyor. letiflimi daha s k olan ve duygusal bir ba lant m z var yöneticilerimizle. S e kt örün s k nt l ar nel e rd i r? Biz 90 l y llar n bafl nda ifle bafllad k. 90 lar n sonlar na do ru m aa l esef T ü r k i- ye deki ekonomik dengesizlikler n ed en i yl e mü fl t e r i l e r d e f i n a n sa l s k n t l a r b a fl g ö s t e r- di. Buna ba l olarak sat fllarda de iflik politikalar uygulanmaya baflland. Bunun d - fl nda sat fllar ço altmak için tavizler verilmeye baflland ki bu bizlerin hatas.hem maddi anlamda hem manevi anlamda tavizler veriliyor. Ne yaz k ki yanl fl politikalar bunlar. Do ru olan fley, iliflkileri düzgün kurabilmekten geçiyor. Bunu sa lad n z an o müflteriyle senelerce devam eden iliflkiler kurabilirsiniz. Müflteriyi nas l bilinçlendiririz, sektörü nas l e itiriz, makina kullan m n nas l do ru hale getiririz, makina pazarl klar n bile nas l do ru yapar z, birbirimize sayg s zl k yapmadan nas l makina satar z diye düflünü rsek sekt örün s k nt l ar n bir nebze de o lsa gid e rmifl olur u z. fl mak in as sekt ör ü nde olm a zsa olm a zl a r n el e rd i r? Olmazsa olmaz iki fley vard r. Biri rakipler di eri müflteriler. Rakipler önemlidir çünkü rekabet olmazsa bu iflin tad olmaz. Ben iki sene sektörden farkl bir ifl yapt m. Bu dönemde sadece kendimin ne yapt na bak yordum. fiimdi rakiplere de bak yorsunuz. Bir makinay zor flartlar alt nda sat p, müflteri diyalogunu hatas z tamamlay p kaporay cebinize koydu unuz an en büyük zevki yafl yorsunuz. Rakibin olmad yerde bu zevki alam yorsunuz. Eskiden ihalelerde yafl yordunuz bunu. Hay rl olsun laf - n duydu unuz anda en büyük hazz alm fl oluyorsunuz. Güzellik yar flmas nda birinci olmak gibi bir fley. Bu ifl zor ama hakk n verirseniz zevkli. Di er taraftan müflteriler de çok önemli. Bazen k z yoruz ama ayn noktada bir diyalog yakal yorsunuz onlarla. Müflteriler de rakipler de sizi kamç l yor ve sizi daha iyi yerlere tafl yor K r kkale do umlu olan Ali Özev stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü mezunu. Ayn okuldan tan flt Nüket Özev le üniversite biter bitmez evlenir. 10 yafl nda bir k z olan Özev, k z Dila için özel bir çaba sarf ediyor. Onun tiyatroya olan merak belki de Ali Özev in fliire olan tutkusundan kaynaklan yor. Yazd onlarca fliirden bir tanesini siz okurlar m zla paylafl yoruz. O Bir KazzımBeyy bir adamı anlataca ım sizlere biraz zor olacak.. kolay mı sandınız, kelimeleri bir bir sıralamak y ü re i var kocaman birlikte yürümekteyiz, uzunca bir zaman ne i yapar bilinmez? diyorlar ki bir dergide yazar resmini de koymu üstelik hani yabana atılmayacak kadar durmadan uçuyor havalarda galiba stanbul da i leri de var arada bir toplantı,i gezisi, yurtdı ı falan.. gizli servis i leri bu karde im kimseye anlatılmayan zor i ler, kararlar hızlı dostları çok, sevmeyeni yok ç e v resi de be yıldızlı bak ya ın da gelmi kırka artık otursan, durulsan adı koskoca Kazzım Beyy!!! biraz da sevenlerine zaman ayırsan Ali Özev Ali Özev bu fliiri Kaz m Apa ya ith afen yazm flt r. Ali Özev 10 < > 11

7 SOSYAL AKT V TE Yeni binada ilk kahvalt lker Urcan: Üç senedir burada çal fl - yorum. Forklift Sat fl Departman nday m. HMF de olmaktan çok memnunum. Arkadafll k ortam burada çok yüksek düzeyde. Kal c olmalardaki en büyük etken bu diye düflünüyorum. Yeni bina bizim için çok daha iyi oldu. Öteki binada forklift sat fl için çok ideal de ildi. Buras tam bize göre. Kahvalt organizasyonu iyiydi; yapan n ellerine sa l k. Bu organizasyonlar n d fl nda do a gezileri düzenlenebilir. Böyle bir fleyi organize etmeyi üstlenebilirim. Hyundai fl Makinalar Türkiye Distribütörü HMF Makina müflterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve çal flanlar yla daha ferah bir ortamda çal flabilmek için daha büyük ve kullan fll yeni binas na tafl nd. Pazarlama Departman 15 Eylül 2006 da çal flanlar yla birlikte hem yeni binan n kutlanmas hem de motivasyonlar n n art r lmas na yönelik bir kahvalt organize etti. Tüm çal flanlar n kat ld kahvalt da herkesi bir de sürpriz bekliyordu. Pazarlama Departman taraf ndan haz rlat lan ve herkesin kendi isminin yaz l oldu- u tiflörtler HMF deki tak m ruhunu oldukça iyi yans t yordu. HMF Genel Müdürü Tamer Öztoygar Çeflitli vesilelerle bir araya gelmeye çal fl yoruz. Bu tür organizasyonlar n çal - flanlar m z n motivasyonlar n yükseltti ini düflünüyoruz. Daha farkl organizasyonlarla tekrar bir araya gelece iz diye konufltu. Kahvalt s ras nda mutluluklar yüzlerine yans yan birkaç HMFli ye mikrofon tuttuk ve yüzlerindeki tebessümü sat rlara yans tt k. Berrin Resul: HMF ilk aç ld ndan beri burada çal fl yorum. Lojistik Departman nday m. HMFli olmaktan son derece memnunum. Büyük bir aile ortam nda çal fl yoruz. nsanlar burada birbirleriyle kendi aileleri gibi anlafl yor. Herkes uyum içinde. Yeni yerimizden de oldukça memnunum. Eski bina HMF nin kurumsal kimli ine uygun düflmüyordu diye düflünüyorum. Buras daha uygun oldu. Bugünkü organize çok güzel haz rlanm fl. Pazarlama Departman n tebrik ediyorum. Devam gelirse sevinirim. Bunlar n d fl nda bölgelere yeni bafllayan arkadafllar n tan nmas ad na onlar n da dahil olabilece i spor turnuvalar düzenlenebilir. Murat Erdem: 13 ayd r HMF de çal fl yorum. stanbul sat fl müdürüyüm. Burada çal flmaktan son derece memnunum. Emekli olana kadar HMF de çal flmak istiyorum. Yeni binam z çok güzel dizayn edilmifl. Bizlere motivasyon sa l yor. Bugünkü yap lan organizasyonda oldukça anlaml. Bunun d fl nda daha sportif faaliyetler ve tak m oyunlar n n yap ld - organizasyonlar yap labilir. Evren Ekinci: HMF nin ilklerindenim. HMFli olmak güzel bir duygu. Çal fl labilecek en ideal yer buras diyebilirim. Yeni bina daha güzel ve ferah. Di er taraf çok s k fl kt. Bur as HMF yi daha iyi yans t - yor. K sa zamanda iyi ifller yap ld HMF de. Her kifliye özel tiflörtlerin yap lmas bile bir tak m ruhunu yans t yor asl nda. Y em e k o rg an iza sy ol ar - n n h ar ic i nde st a nb u l içinde ya da yak n yerlere g ez iler iyi olur. Bizl er i motive eden fleyler bunlar. Y lmaz Arkan: HMF de üç aydan bu yana çal fl yorum. Uzun zamandan beri sektörün içindeyim. Üç ayd r burada olmama ra men kendimi üç y ll k HMFli gibi hissediyorum. Bu aidiyet duygusunu bana H M F hemen verdi. HMFlilerin çok s cak yaklafl mlar beni çok mutlu etti. Ben Mali fller Departman nda, Muhasebe Müdür Yard mc s olarak çal fl yorum. Yeni binan n yap l fl aflamas nda benimde ufak da olsa katk m oldu. Onun için bugün burada olmak beni çok mutlu ediyor. Kahvalt ve yemek organizasyonlar n n d fl nda bir tak m ak l ve strateji oyunlar gibi etkinliklerle de iflik aktiviteler düzenlenebilir. Pazarlama Ekibi 12 < > 13

8 MÜfiTER LER M Z MÜfiTER LER M Z K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Hizmette s n r yoktur ilkesinden yola ç karak 20 y l aflk n ifl tecrübesiyle, kiral k forklift, yedek parça ve tamir bak m servisi olarak hizmet veren K rsan Makina, yükleme, boflaltma ve istifleme ifllerinin ehil isimlerinden. K rsan Makina yedek parça ve servis atölyesiyle müflterilerinin makinalar na yüksek kalitede yedek parça ve garantili servis olana sunuyor. K rsan stif Makinalar kurucusu Mahmut K rca 1957 Giresun-Görele do umlu. Orta okulu bitirdikten sonra tamircili e bafllar. Mesle e Opel arabalar yla girifl yapt ktan sonra 1975 y l nda Coca-Cola fabrikas nda çal flmaya bafllar. Uzun zaman boyunca Coca-Cola n n forkliftlerinin tamirleriyle ilgilenir. Kendi tabiriyle kendisinden önce telle tutturulmufl makinalar revize eder. Kendi firmas n kurmak üzere Coca-Cola dan ayr - lan K rca, Karsan Makina y orta yla birlikte hayata geçirir den sonra da K rsan Makina y kurarak yoluna tek bafl na devam eder. Bugün iki o luyla beraber yükünüzü hafifletmeye devam ediyor. Zorlu y llar n ard ndan Mahmut K rca n n borçla kurabildi i K rsan Makina bafllang çta üç makinayla çal flmaya bafllar. Bunlar n da ikisi ar zal, birisi tam rand manl çal fl - yordur. Bugün yedisi Hyundai olmak üzere 10 unüzerindeforkliftolanmahmutk rca halinden oldukça memnun. K rca Sa l - m z yerinde; çolu umuz çocu umuz, evim i z, arabam z var Allah a flükür; daha ne isteyeyim ki diyor. Hyundai Forklift do ru tercih Kendisini HMF ailesinin bir ferdi gibi gören K rca bunun nedenini flöyle aç kl yor: Ben bu iflin en eskilerinden bir tanesiyim y ll k bir geçmiflim var. Di er firmalarda HMF de buldu um yak nl ve s cakl bulamad m. Tüm arkadafllarla çok yak n diyaloglar içinde olduk. Onlar bizi anlad lar, biz onlar anlad k, karfl l kl hoflgörüyle de çok güzel bir fley meydana ç kt. Önemli o l a n b u. Herkese tavsiye ediyorum. Mahmut K rca n n k sa zamanda tüm f o r k l i f t- lerinin Hyundai olaca n ö rendi imizde kendisine markaya olan bu sadakatinin nereden kaynakland n soruyoruz. K rca bunu bak n nas l anlat yor: F o r k l i f tlerin nas l olduklar n baflta bilemiyoruz tabi, kullanmak gerekiyor. Piyasa da bir çok forklift var. Biz forkliftçiler olarak birbirimizle iletiflim halindeyiz. Her türlü markay al p kullanan arkadafllar m z var. Ben 2004 de ilk s f r f o r k l i f t i ald mda gördüm ki Hyundai do ru tercih. fiimdi ufak ufak elimdeki tüm makinlar m Hyundai yapmaya çal fl yorum. Hyundai di er makinlara göre daha efektif çal fl - yor. Performans olarak memnunum; bütün verileri çok güzel ve asansörle flanz manlar di erlerine göre biraz daha kuvvetli. Üç buçuk tonluklar n çift vites olmas bir art. Yüksüzken süratli gidebiliyorsun. Özümüz sözümüz bir Piyasadaki hakl konumunu da K rca flöyle dile getiriyor: Benim ifl yap fl tarz m, olmazsa olmaz m fludur: Ben borçlu gitmem; verdi im sözü gününde yerine getiririm. Bu gün ben HMF ile konufltu um zaman sözüm yerde kalm yorsa bunun sebebi sözümüzü devaml yerine getirdi imizden kayn a k l a n r. Kimseyi kand rmaya çal flmam. Kand rmaya çal flt n müflteri senden bir çok müflteri götürür. nsan aç k sözlü olacak. Bir ifli yapamasa ben bu ifli yapamam diyecek. Biz 20 senedir bu piyasan n içindeyiz. Biz yolcu de iliz hanc y z. Sektörün bugün içinde bulundu u durumu de erlendiren K rca bu ifle çekirdekten yetiflenlerin belli noktalara geldi ini ama maalesef son zamanlarda iflten haberi olmayanlar n bir ifl yeri kurup sektörün kalitesinin düflürdü üne dikkat çekiyor. Biz bu ifle bafllad m zda piyasadaki dört firmadan biriydik. Ama hakk yla ifl yapmayan firmalar n ömrü de uzun olmuyor. Bizi bugün esnaf n say p sevmesi güvenilir oluflumuzdan kaynaklan yor diyor. K rca, zaman nda babas - n n bütün srarlar na karfl polisli i ve gümrük memurlu unu sadece makinaya olan sevdas yüzünden geri çevirdi ini de sözlerine ekliyor. fl makinalar sektörüne ataflman ve kovalar yla çözüm ortakl yapan OM Mühendislik bugün HMF nin de kova konusunda büyük destekçilerinden den bu yana yükselen grafi iyle piyasan n talepleri do rultusunda ifl yaparak büyüyen OM Mühendislik in Sat fl Müdürü Sedat Büyükbay ile sektörü OM Mühendislik i ve HMF ile olan iliflkilerini konufltuk de üniversite de ö renciyken Sat fl Dan flman olarak çal flmaya bafllayan Büyükbay aslen Hidrojeoloji Mühendisi. Üniversiteye giderken çal flmaya bafllar Büyükbay. Yapt baflar l çal flmalar neticesinde uluslararas alanda ödüller kazan r. Yaklafl k sekiz senedir sat fl ve pazarlama alan nda sektör ve ürün bazl e itimlerde veren Sedat Büyükbay bugün OM Mühendislik bünyesinde çal flmas na devam ediyor. OM Müh e nd i sl i kten bahs ed el i m... Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n O uz Diken taraf ndan 1991 de kurulmufl OM Mühendislik. Y ld z Teknik Üniversitesi ndeki ö retim üyeli i görevinden ayr ld ktan sonra kurdu u OM Mühendislik, de iflik firmalara makina imalat yaparak hizmet vermeye bafllam fl. Ayn y llarda Putzmeister Beton Pompalar n n imalat na da bafllanm fl ve halen de devam ediyor de ilk kez fl Makinalar sektörüne ataflman imalat yap lm fl. Bugün ise Türkiye de ifl makinalar sektöründe, her türlü marka ve modele uygun her çeflit ataflman ve kova imalat yapan bir firma durumunday z. OM Mühendislik bu sektöre yabanc olanlar için muazzam bir okul. Kova üretiminde öncü isim OM Mühendislik O rg an iz a syon yap n z nas l? 6500 m 2 kapal alan m z var. Bu alan n 4500 m 2 sinde üretim yap l yor. Yaklafl k 130 kiflilik konusunda uzman personele sahibiz. Tam kapasiteyle üretime devam ederken, yeni ürünleri tasarlayan ve var olan ürünleri gelifltiren AR-GE ekibimiz; her ürün için ayr proje çal flmas yapan özel bir proje gurubumuz ve imalatta oldukça güçlü bir kadromuz var. Antalya dan Afyona kadar olan bölgede çok yo- un müflteri grubumuz var olmas ve bu bölgede artan sat fl grafi imiz de göz önüne al - narak Denizli de açt m z yeni flubemizle birlikte servis departman m zda daha güçlü bir hal ald. Amac m z müflterilerimize olabilecek en k sa sürede en kaliteli servisi vermek. fl hacm iniz ne dur u md a? Biz 2001 y l nda yaflanan krizde belirledi imiz strateji ile mermer sektörüne yöneldik. Her geçen gün artan talepler do rultusunda bugün Türkiye genelinde hemen hemen bütün mermer oca iflletmecileri bizi tan rlar. Özellikle önem verdi imiz konular n bafl nda yüksek kaliteli ürünler imal etmek gelir. Yapt - m z her ürünün arkas nda oldu umuzu bilen müflterilerimizin artan talepleri sayesinde bu gün geldi imiz noktada bu tür ürünlerin ülkemizde de baflar yla imal edilebilece ini gösterdik y l bafl na kadar sadece gelen sipariflleri de erlendiren bir flirket durumundayd k. flte bu noktada devreye benim de girmemle birlikte, yo un bir yap lanma çal flmalar na bafllad k. Yapt m z tan t m ve sat fl çal flmalar ile yurtiçinde ve d fl nda müflterilerimizin say s n artt rd k. Hedefimizi de Türkiye nin bugün ataflman ve kova konusunda ithalat yapan de il ihracat yapan bir ülke konumuna gelmesini sa lamak olarak belirledik. Bugün Türkiye d fl nda, baflta Yunanistan olmak üzere Tunus, Ürdün ve Umman da ürünlerimizi kullan yorlar. Yunanistan da ise bizi temsil eden bir dealer firma bulunuyor. P az ar n dur umu nas l? Bugün mermer, maden, inflaat ve hafriyat sektörlerinde yap lan yat r mlar, ülkemizde ifl makinalar sat fllar n n her geçen gün artmas - n sa lad gibi bizim de pazar m z n büyümesini sa l yor. ç pazardaki bu art fl ithalat n da yükselmesine ön ayak oluyor. Burada bizlere önemli roller düflüyor. Amac m z 2007 y l nda ülkemizde ihtiyaç duyulan kova ve ataflmanlar n büyük bir bölümünü karfl lamak y - l nda ise yurtd fl na yap lan ihracatta hat r say l r rakamlara ulaflmak. HMF ile olan iliflk iler nas l? OM Mühendislik olarak rahatl kla söyleyebilirim ki, HMF ile olan iliflkilerimizden oldukça memnunuz. Ekskavatör sat fllar nda bugün Türkiye genelinde en çok sat fl yapan firma olm a l a r, ne kadar baflar l olduklar n n aç k bir göstergesidir. liflkilerimiz oldukça s cak. Müflterilerinin ihtiyaçlar na bizlere verdikleri siparifllerle cevap veriyorlar. Bizleri müflterilerine tavsiye edip yönlendiriyorlar. Biz de HMF müflterileri için elimizden geldi ince iyi hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Om Mühendislik olarak iste imiz, tüm Hyundai fl Makinalar - n n üzerinde kendi kova ve ataflmanlar m z g ö r m e k. 14 < > 15

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı