> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor"

Transkript

1 Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

2

3 Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle daha güçlüyüz Atlet, Kayseri de tan t ld FUARLAR HMF den sanayiye büyük destek GAP Otomotiv Fuar ndayd k BAY LER M Z Felsefemiz daima do ruluk HMF Çukurova Yetkili Bayisi Teknik Makina YEN B NAMIZDAN LK MERHABA 07 > 09 > 10 > SOSYAL AKT V TE Yeni binada ilk kahvalt Pazarlama ekibinden lezzetli süpriz 12 > MÜfiTER LER M Z K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor 14 > MÜfiTER LER M Z Kova üretiminde öncü isim OM Mühendislik 15 > Merhaba, Öncelikle sizlerle HMF ailesi olarak yeni yuvam za tafl nd m z paylaflmak ve bundan sonra yeni adresimizden hizmet verece imizi iletmekten mutluluk duyuyoruz. HMFV ZYON sizlerden gelen olumlu dönüfller sayesinde beklenen bir dergi oldu. Dergimizin üçüncü say s yine dopdolu y l bafl ndan beri devam ettirdi imiz tan t m faaliyetlerimizi senenin ikinci yar s nda da ayn h zla devam ettirmeye çal flt k. S DEF 1. Sanayi Etkinli i nin ana sponsorlu uyla göz dolduran HMF, psala Çeltik Festivali, Mu la Bay r Festivali ve son olarak da Diyarbak r Gap Otomotiv Fuar na kat l m ile, yerel fuarlar ve organizasyonlar bak m ndan çok renkli bir dönem yaflad son üç ayd r. Öncelikle sizlerle HMF ailesi olarak yeni yuvam za tafl nd m z paylaflmak ve bundan sonra yeni adresimizden hizmet verece imizi iletmekten mutluluk duyuyoruz. BÖLGELER M Z Biz bir aileyiz HMF zmir Bölge Müdürlü ü SERV SLER M Z HMSESA Kalite, güven ve profesyonel hizmet anlay fl ÜRÜNLER M Z Atlet HMF ile Türkiye de HMF ailesinin büyümesi aram za yeni kat lan servislerimizle de devam etti. Temmuz ay nda Eskiflehir servisimizin aç l fl n gerçeklefltirdik. Afyon, Bursa, Isparta, Eskiflehir olmak üzere Türkiye nin dört bir yan na yeni servislikler vermeye devam ediyoruz. Bu say m zda Ankara Yetkili Servisimiz ve servis öncelikli alt bayimiz HMSESA y ve ekibin profesyonel hizmet anlay fl na yak ndan flahit olacaks n z. HMF ailesinin bir parças olan bayilerimizi tan tmaya devam ediyoruz. Bu say m zda 2001 y l ndan beri HMF-Hyundai ürünlerini baflar yla Çukurova Bölgesi nde pazarlayan Teknik Makina ekibine ve kurucusu Ali Özev e yer verdik. HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. 16 > Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H.Nüzhet Gökberk, Sinan K rgül, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal- stanbul Tel: (Pbx) Faks: > Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Cihan Ald k Aylin Ünal Cem Kerpiççiler Günefl Yenal Duygu Uz Görsel Yönetmen Özgül Sarar Kara Görsel Uygulama P nar Gazanfer Yasemin Can Bask Tarihi Ekim 21 > Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Marka ve ürün köflemizde ise 2005 y l nda distribütörlü ünü ald m z sveçli yeni markam z Atlet Depo çi Ekipmanlar na yer verdik. Atlet ürün grubunda k sa süre içersinde ürün ve hizmet kalitemizle %10 pazar pay ile lider konumuna ulaflman n sevincini yafl yoruz. Müflterilerimiz ile söylefli köflelerimize ilk say m zdan beri devam ediyoruz. Forklift ürün grubumuzda Hyundai yi tercih eden müflterilerimizden K rsan Makina ve ifl makinalar sektörüne ataflmanlar ile çözüm orta olmufl OM Mühendislik ile gerçeklefltirdi imiz söyleflilerimizi keyifle okuyaca n z umuyoruz. HMF ailesini tan tmaya devam etti imiz sayfalar m zda zmir Bölge Müdürümüz Tarkan Yorulmaz ve onun baflar l ekibini tan yaca z. çimizden biri köflemizde ise bu say da Genel Müdür Asistanl görevini yürüten Sevgili P nar Topkaya var. Dördüncü HMFV ZYON da buluflmak üzere hepinize baflar l, sa l kl günler dilerim. Sayg lar mla, Tamer Öztoygar Genel Müdür > 05

4 HABERLER HMF Eskiflehir de Her geçen gün büyümeye devam eden ve k - sa sürede ifl makinalar sektöründe pazar lideri olan HMF, 5 Temmuz 2006 Çarflamba günü Eskiflehir servisi HMÇ fl Makinalar n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Aç l flta Eskiflehir Alpu Belediye Baflkan Mustafa Gökçe ile HMF Sat fl ve Operasyon Direktörü Ömer Uzun kurdelay beraber kestiler. Alk fllar lker Urcan a 2004 y l ndan bu yana HMF deki Endüstriyel Sat fl Temsilcisi görevini baflar ile yürüten lker Urcan 100. forklift sat fl n 2006 Eylül ay içerisinde gerçeklefltirdi sat fl n gerçekleflmesi nedeniyle HMF, yeni bina kafeteryas nda lker Urcan ad na ufak bir kutlama gerçeklefltirdi. Hediyesini endüstriyel Sat fl Müdürü Nüzhet Gökberk in elinden alan lker Urcan, tüm ekibe teflekkürlerini iletti. E itimler tüm h z yla devam ediyor Hyundai fl Makinalar n n yan s ra Atlet Depo çi Ekipmanlar n nda Türkiye Distribütörlü ünü yapan HMF Makina da stanbul Green Park Hotel de Atlet ürünlerine yönelik e itim gerçeklefltirdi. Merkez, bölge ve bayilerden de kat l m n gerçekleflti- i e itimi sveç ten gelen Bölge Sat fl Müdürü Emanuel Matthaei ve HMF fl Gelifltirme Müdürü Serhad Taflk nmeriç gerçeklefltirdi. HMF psala Çeltik Festivali nde Bu sene yedincisi düzenlenen psala Çeltik Festivali A ustos 2006 da gerçekleflti. HMF Makina befl gün boyunca devam eden festivalde yerini ald. Rakip firmalardan Enka, Temsa ve Borusan da ürünleri ile festivalde yer ald lar. Festivalde R55-7, R110C-7, R140LC-7, SG350, HDF30-5, HDF70-7S olmak üzere toplam HMF nin alt ürünü sergilendi. HMF, festivalde potansiyel müflteriler ile görüflme ve sat fl imkan sa lad. Atlet, Kayseri de tan t ld HMF nin 2005 y l bafl ndan itibaren distribütörlü ünü üstlendi i depo içi ekipman n en prestijli ürünlerinden biri olan Atlet, Kayseri de al c lar n be enisine sunuldu Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleflen demo gösterisine Kayseri deki ilgili firma sahiplerinin büyük ilgisi oldu. lk gün 30 kifliden fazla kat l m n gerçekleflti i Boydak Holding/ stikbal Mobilya ya fabrikas nda sunum ve demo gösterisi yap ld. kinci gün ise organize sanayide kurulan raf sisteminde Atlet in hünerleri tüm kat l mc - lara gösterildi. Kat l mc firmalar aras nda pek Mobilya, Kelebek Mobilya, Aytaç Bisküvi, Atlantik Hal, Kayseri fieker Fabrikas ve Kayseri nin seçkin 20 firmas daha haz r bulundu ve Atlet in marifetleri büyük be eni ile takip edildi. HMF Bayi toplant s HMF, 2006 y l ikinci yar y l bayi toplant s tüm HMF bayilerinin kat l m ile da stanbul Green Park Hotel de gerçekleflti. lk alt ayl k sat fllar n de erlendirildi i toplant da tüm departman müdürleri, yap lan aktiviteleri, haz rlanan sunumlar eflli inde bayilerine sundular. Alt ayl k de erlendirmenin ard ndan ikinci alt ayl k periyoda ait hedefler de erlendirilerek maksimum kalite anlay fl ile hizmet politikam z n devam edilmesi konusunda mutabakata var ld. Yeni servislerimizle daha güçlüyüz HMF Makina yeni aç lan servisleriyle gücüne güç katmaya devam ediyor. Sektörde henüz üç y ll k bir geçmifli olmas na ra men k sa zamanda baflar basamaklar n h zla t rmanan HMF servislerdeki azimli çal flmalar n meyvelerini topluyor. Türkiye nin dört bir noktas na h zla yay lan HMF, yeni servisleriyle daha da güçlendi. flte yeni servislerimiz: Sistem Makina-Afyon Özgür Makina-Erzurum B..M Bursa stif Makinalar -Bursa HMÇ fl Makinalar -Eskiflehir Kartal Forklift-Isparta Gürtay Makina- stanbul Çal flkanlar Makina-Tekirda flleyen Makina-Çorlu Mert fl Makinalar -Nazilli Zen Makina-Kayseri Maksoy fl Makinalar -Bursa Mu la Bay r Festivali nde HMF rüzgar Bu sene yedincisi gerçekleflen Geleneksel Mu la Mermercilik Festivali nde HMF Makina Hyundai markal ürünlerle yerini ald Temmuz 2006 tarihleri aras nda Mu la da gerçekleflen festivalde R360LC-7, HDF 30-5, HDF70-7S, SG3300S olmak üzere bir paletli ekskavatör, iki forklift ve bir k r c ürünleri sergilendi. Sektörden ayr ca Sanko, Enka, Borusan ve Temsa n n da kat ld festivalde dört sat fl gerçekleflti. Sat fl gerçekleflen ürünler: R210LC-7, SG2100S, HDF30 V330, HDF30TF470. Bölgede yer alan mermer ocaklar nda çal flan operatörlere makinalar tan t ld ve yo un ilgi gören demo gösterileri yap ld. Böylece Hyundai nin gücü bir kez daha ortaya kondu. 06 < > 07

5 FUARLAR HMF den sanayiye büyük destek GAP Otomotiv Fuar ndayd k Eylül 2006 tarihleri aras nda Diyarbak r da gerçekleflen ve Diyarbak r da bulunan Irakl ifl adamlar ile Güneydo ulu ifladamlar n n bir araya geldi i GAP Otomotiv Otomotiv Tafl t, Araç-Gereç Hizmetleri Fuar nda, HMF Makina, Diyarbak r Bayii Nett Makina yla yerini ald. Fuarda Diyarbak r Ticaret Borsas 'nda, Erbil Sanayi Bakanl yetkilileri, Diyarbak r Ticaret Borsas Baflkan Fahrettin Aky l, Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Kutbettin Arzu ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbak r fl Kad nlar Derne i Baflkan Nilüfer Baran ile çok say da Güneydo ulu ifladam bir araya gelerek fikir al flveriflinde bulundu. Ticaret Borsas Baflkan Aky l, ticaretin geliflmesi için iflbirli i yapmaya haz r olduklar n belirterek, Bölgemizin ekonomik anlamda kalk nmas için yat r m ve ihracata ihtiyac m z var. Bunun için gerek Türkiye içerisinde, gerekse yurtd fl ndaki ifl adamlar m z bölgeye davet ediyoruz dedi. Erbil Ticaret Odas Baflkan Darajalil Al-Khayat, ise komflu ülkelerle ticaret yapmak istediklerini kaydederek, Biz birbirimiz için var z. Elbette Güneydo ulu ifl adamlar kardefllerimizle ticaret yapar z. Hem Türkiye hem de Irak aç s ndan ticaret anlam nda da olumlu geliflme sa lan r. Biz hem ihracat hem de yat r m için el ele vermekten yanay z diye konufltu. GAP Otomotiv 2006 Fuar na kat l m oldukça fazlayd. fl makinas sektöründen HMF Hyundai nin yan s ra Sif, Enka, Çukurova thalat, Hasel, Daewoo, Hidromek fuara kat ld lar Temmuz 2006 tarihleri aras nda S DEF ( stanbul Sanayi ve fladam Derne i Federasyonu) 1. Sanayi Etkinli i ad alt nda stanbul Avrupa yakas nda bulunan a l t bölge derne inin ü y e l e r i Tüyap ta bir araya geldi. HMF nin ana sponsor oldu u S DEF S an ay i E tk i nl i i b a s n n yo un ilgis i yle 200'ün üzerinde sanayi kuruluflunun k a t l m yla gerç e kl e flt i. Ürün tan t m n n yan s ra kimlik ve kartvizit al flverifli fleklinde düflünülen organizasyonda as l amaç S DEF'e ba l derneklerin üyelerinin birbirlerini tan malar, birlikte ifl yapabilme olanak ve f rsatlar n de erlendirmeleri ve s - cak bir dayan flman n oluflmas yd. Bu konuda S DEF yöneticilerinin çabalar, dernek üyelerinin ilgi ve katk lar yla gelecek y llarda yap lacak ulusal bir fuar n temelleri de at lm fl oldu. Etkinli e Anap Genel Baflkan Erkan Mumcu, DYP Genel Baflkan Yard mc lar Celal Adan, Binhan O uz ve HYP Genel Baflkan Yaflar Nuri Öztürk'le birlikte SO Baflkan Tan l Küçük, TO Baflkan Vekili Tahsin Öztiryaki, bölge belediye baflkanlar, sivil toplum kuruluflu temsilcileri, sanayici ve ifladamlar ndan oluflan genifl bir ziyaretçi toplulu u kat ld. Fuarda Hyundai fl Makinalar ndan HDF30 TF470, HDF18T-5 TF470, Atlet PSL 125 iç mekanda sergilenirken, HDF 70-7S V400 de ana giriflte sergilendi. Kat l mc lar n be enisine sunulan ürünlerimizle ilgili olarak 80 e yak n müflterinin kayd tutuldu. Hyundai fl Makinlar, R320LC-7, R140LC- 7, HL760-7, SG2800S, HDF30-5, 45DS-7 modelleri olmak üzere iki adet Hyundai paletli ekskavatör, iki adet Hyundai forklift, bir adet Hyundai yükleyici ve bir adet Hydro Khan k r c ürünleriyle fuarda yerini ald. 08 < > 09

6 BAY LER M Z Felsefemiz daima do ruluk HMF Çukurova Yetkili Bayisi Teknik Makina ekibi Hyundai fl Makinalar Türkiye Distribütörü, HMF Makina n n Çukurova Yetkili Bayisi ve Teknik Makina n n kurucusu Ali Özev sakin bir yap ya sahip. fl hayat ndaki yükselen tansiyonlar belki de bu dingin yap yla bertaraf ediyor. Baflar s ndaki en büyük pay ise iflini gerçekten çok seviyor olmas ve ne olursa olsun do runun peflinden koflmas. Teknik Makina San. ve Tic.Ltd. fiti. HMF nin Çukurova Gap B ö l g e s i n d e, sat fl, servis ve yedek parça konular nda 2001 y l ndan bu yana faaliyet gösteriyor. Teknik Makina n n hizmet alan Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmarafl, Gaziantep, Kilis, fianl urfa, Ad yaman ve Hatay illerini kaps yor. A l i Özev le sekt örün olm a zsa olm a zl ar n, s k n- t l ar n ve HMF nin Hyund ai mark as na ülk e- m i zd eki katk l ar n kon u fltuk. S e kt öre ilk merh aba ne zaman g e rç e kl e flt i? Çal flma hayat na ilk giriflim üniversite sonras nda oldu. Adana da Sabanc Grubu na dahil olan Olmuksa da ifl hayat na at ld m. Sat fl odakl çal flmay istememle birlikte baz sektörlerde flans m denedim. fl makinas sektörüne 1994 senesinde Çukurova Grubu yla gi rd i m. Y edi sene kadar orada çal flt m. O r adan ayr ld md a sat fl müdürü konumundayd m y l nda Teknik Makina k ur u ld u. H y u n d a i n i n fl e- k i l l e n m e s i y l e Teknik Makina n n da flekillenmesi paralellik gösterdi. S at fl graf i iniz ne dur u md a? 2004 te iyi bir ç k fl bafllad sektörde; 2005 te bu ç k fl devam etti da ise beklentiler daha üst seviyedeydi. Ama döv i z d e yaflanan dalgalanmalar sat fl rakam- lar afla ya çekti. Bu etkilenme Adana daki yaz dönemine de denk geldi i için özellikle Temmuz ve A ustos aylar n biraz s - k nt l geçirdik. S caklar n bitmesiyle yaflanan olumsuzluklar yerini hareketlenen bir ortama b rakt. fl ma k i n a s s e k t ö r ü n ü n önünün çok aç k oldu una inan yorum. R akip firm al ar n Adana merk e zli olm as s izin için bir dez av a ntaj m? Adana Türkiye çap nda önemli bir lokasyon. Bayi olarak da çal flan tek firma biziz. Dolay s yla rekabet etti imiz firmalar hep holdinglerin Adana temsilcilikleri. Burada da etkin bir rol izliyoruz. Hyundai fl Makin a l ar sektörde yeni de il. HMF ile birlikte çok s k bir yap lanmam z mevcut. Bu ifle gönülde verdik ve geçici bir ifl olarak görmüyoruz. Geçmifli ve gelece i olan bir ifl diye bak yoruz. Bugünü çok iyi flekilde geçirip üç sene sonra ifller kötüye giderse bu ifli b rakacak bir firma de iliz. Dolay s yla bu iflte do ru kararlar al p müflteri baz nda do ru fleyleri verip karfl l n almay hedefliyoruz. Yani bu da sat fl ekibinin düzgün bir flekilde organize olmas, müflteriye zaman nda düzgün bilgiler verilmesi, para politikalar n n düzgün olmas yla mümkün olabiliyor. O zaman müflt eri daha çok mark ay d e il de kend is ini düzgün temsil eden s at flç y kend i nde kal c k l y o r. Güney bölgelerde insani iliflkilere daha çok önem verilir. Yani makina sat ld ktan sonra müflteri unutulmaz. Burada müflteri sizi tan r marka ikinci plandad r. Bizde mesai kavram da yoktur. Gecenin bir buçu unda telefonunuz çalabilir ve zaman k a v r a m göz önünde tutu lm adan talepl er g el eb il i r. Firma olarak felsefemiz do ruyu söyle dokuz köyden kovul ama do ru her zaman dönüyor sizi buluyor. Yani benim baflar l olmamdaki sebeplerden bir tanesi sat fl eleman olarak bafllamam ve bu sektöre ve do ular söyleyip, müflteriye k zmadan müflterinin talepleri do rultusunda firmama zarar vermeden hareket etmemdi. Müflterinin size olan güvenin i y i t i r m e m e k g e r e k i r. Ben daha önce farkl bir marka sat yordum. fiu an Hyundai sat yorum ama o zamanki müflterilerim bugün benimle beraber. Bu felsefeyi edindi iniz anda güzel yerlere gelmemek mümkün de il. Bunun haricinde müflterinin zor zamanlar nda yan nda olmak önemlidir. Biz gücümüzü HMF ile birlefltirdi imiz zaman ortaya güzel bir tablo ç k yor. Türkiye de belli yerlere geldi Hyundai markas. Biz dürüst çal flmayla bu noktalara geldik. HMF ile iliflkilerimiz de a abey-kardefl iliflkisi gibi ilerliyor. letiflimi daha s k olan ve duygusal bir ba lant m z var yöneticilerimizle. S e kt örün s k nt l ar nel e rd i r? Biz 90 l y llar n bafl nda ifle bafllad k. 90 lar n sonlar na do ru m aa l esef T ü r k i- ye deki ekonomik dengesizlikler n ed en i yl e mü fl t e r i l e r d e f i n a n sa l s k n t l a r b a fl g ö s t e r- di. Buna ba l olarak sat fllarda de iflik politikalar uygulanmaya baflland. Bunun d - fl nda sat fllar ço altmak için tavizler verilmeye baflland ki bu bizlerin hatas.hem maddi anlamda hem manevi anlamda tavizler veriliyor. Ne yaz k ki yanl fl politikalar bunlar. Do ru olan fley, iliflkileri düzgün kurabilmekten geçiyor. Bunu sa lad n z an o müflteriyle senelerce devam eden iliflkiler kurabilirsiniz. Müflteriyi nas l bilinçlendiririz, sektörü nas l e itiriz, makina kullan m n nas l do ru hale getiririz, makina pazarl klar n bile nas l do ru yapar z, birbirimize sayg s zl k yapmadan nas l makina satar z diye düflünü rsek sekt örün s k nt l ar n bir nebze de o lsa gid e rmifl olur u z. fl mak in as sekt ör ü nde olm a zsa olm a zl a r n el e rd i r? Olmazsa olmaz iki fley vard r. Biri rakipler di eri müflteriler. Rakipler önemlidir çünkü rekabet olmazsa bu iflin tad olmaz. Ben iki sene sektörden farkl bir ifl yapt m. Bu dönemde sadece kendimin ne yapt na bak yordum. fiimdi rakiplere de bak yorsunuz. Bir makinay zor flartlar alt nda sat p, müflteri diyalogunu hatas z tamamlay p kaporay cebinize koydu unuz an en büyük zevki yafl yorsunuz. Rakibin olmad yerde bu zevki alam yorsunuz. Eskiden ihalelerde yafl yordunuz bunu. Hay rl olsun laf - n duydu unuz anda en büyük hazz alm fl oluyorsunuz. Güzellik yar flmas nda birinci olmak gibi bir fley. Bu ifl zor ama hakk n verirseniz zevkli. Di er taraftan müflteriler de çok önemli. Bazen k z yoruz ama ayn noktada bir diyalog yakal yorsunuz onlarla. Müflteriler de rakipler de sizi kamç l yor ve sizi daha iyi yerlere tafl yor K r kkale do umlu olan Ali Özev stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü mezunu. Ayn okuldan tan flt Nüket Özev le üniversite biter bitmez evlenir. 10 yafl nda bir k z olan Özev, k z Dila için özel bir çaba sarf ediyor. Onun tiyatroya olan merak belki de Ali Özev in fliire olan tutkusundan kaynaklan yor. Yazd onlarca fliirden bir tanesini siz okurlar m zla paylafl yoruz. O Bir KazzımBeyy bir adamı anlataca ım sizlere biraz zor olacak.. kolay mı sandınız, kelimeleri bir bir sıralamak y ü re i var kocaman birlikte yürümekteyiz, uzunca bir zaman ne i yapar bilinmez? diyorlar ki bir dergide yazar resmini de koymu üstelik hani yabana atılmayacak kadar durmadan uçuyor havalarda galiba stanbul da i leri de var arada bir toplantı,i gezisi, yurtdı ı falan.. gizli servis i leri bu karde im kimseye anlatılmayan zor i ler, kararlar hızlı dostları çok, sevmeyeni yok ç e v resi de be yıldızlı bak ya ın da gelmi kırka artık otursan, durulsan adı koskoca Kazzım Beyy!!! biraz da sevenlerine zaman ayırsan Ali Özev Ali Özev bu fliiri Kaz m Apa ya ith afen yazm flt r. Ali Özev 10 < > 11

7 SOSYAL AKT V TE Yeni binada ilk kahvalt lker Urcan: Üç senedir burada çal fl - yorum. Forklift Sat fl Departman nday m. HMF de olmaktan çok memnunum. Arkadafll k ortam burada çok yüksek düzeyde. Kal c olmalardaki en büyük etken bu diye düflünüyorum. Yeni bina bizim için çok daha iyi oldu. Öteki binada forklift sat fl için çok ideal de ildi. Buras tam bize göre. Kahvalt organizasyonu iyiydi; yapan n ellerine sa l k. Bu organizasyonlar n d fl nda do a gezileri düzenlenebilir. Böyle bir fleyi organize etmeyi üstlenebilirim. Hyundai fl Makinalar Türkiye Distribütörü HMF Makina müflterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve çal flanlar yla daha ferah bir ortamda çal flabilmek için daha büyük ve kullan fll yeni binas na tafl nd. Pazarlama Departman 15 Eylül 2006 da çal flanlar yla birlikte hem yeni binan n kutlanmas hem de motivasyonlar n n art r lmas na yönelik bir kahvalt organize etti. Tüm çal flanlar n kat ld kahvalt da herkesi bir de sürpriz bekliyordu. Pazarlama Departman taraf ndan haz rlat lan ve herkesin kendi isminin yaz l oldu- u tiflörtler HMF deki tak m ruhunu oldukça iyi yans t yordu. HMF Genel Müdürü Tamer Öztoygar Çeflitli vesilelerle bir araya gelmeye çal fl yoruz. Bu tür organizasyonlar n çal - flanlar m z n motivasyonlar n yükseltti ini düflünüyoruz. Daha farkl organizasyonlarla tekrar bir araya gelece iz diye konufltu. Kahvalt s ras nda mutluluklar yüzlerine yans yan birkaç HMFli ye mikrofon tuttuk ve yüzlerindeki tebessümü sat rlara yans tt k. Berrin Resul: HMF ilk aç ld ndan beri burada çal fl yorum. Lojistik Departman nday m. HMFli olmaktan son derece memnunum. Büyük bir aile ortam nda çal fl yoruz. nsanlar burada birbirleriyle kendi aileleri gibi anlafl yor. Herkes uyum içinde. Yeni yerimizden de oldukça memnunum. Eski bina HMF nin kurumsal kimli ine uygun düflmüyordu diye düflünüyorum. Buras daha uygun oldu. Bugünkü organize çok güzel haz rlanm fl. Pazarlama Departman n tebrik ediyorum. Devam gelirse sevinirim. Bunlar n d fl nda bölgelere yeni bafllayan arkadafllar n tan nmas ad na onlar n da dahil olabilece i spor turnuvalar düzenlenebilir. Murat Erdem: 13 ayd r HMF de çal fl yorum. stanbul sat fl müdürüyüm. Burada çal flmaktan son derece memnunum. Emekli olana kadar HMF de çal flmak istiyorum. Yeni binam z çok güzel dizayn edilmifl. Bizlere motivasyon sa l yor. Bugünkü yap lan organizasyonda oldukça anlaml. Bunun d fl nda daha sportif faaliyetler ve tak m oyunlar n n yap ld - organizasyonlar yap labilir. Evren Ekinci: HMF nin ilklerindenim. HMFli olmak güzel bir duygu. Çal fl labilecek en ideal yer buras diyebilirim. Yeni bina daha güzel ve ferah. Di er taraf çok s k fl kt. Bur as HMF yi daha iyi yans t - yor. K sa zamanda iyi ifller yap ld HMF de. Her kifliye özel tiflörtlerin yap lmas bile bir tak m ruhunu yans t yor asl nda. Y em e k o rg an iza sy ol ar - n n h ar ic i nde st a nb u l içinde ya da yak n yerlere g ez iler iyi olur. Bizl er i motive eden fleyler bunlar. Y lmaz Arkan: HMF de üç aydan bu yana çal fl yorum. Uzun zamandan beri sektörün içindeyim. Üç ayd r burada olmama ra men kendimi üç y ll k HMFli gibi hissediyorum. Bu aidiyet duygusunu bana H M F hemen verdi. HMFlilerin çok s cak yaklafl mlar beni çok mutlu etti. Ben Mali fller Departman nda, Muhasebe Müdür Yard mc s olarak çal fl yorum. Yeni binan n yap l fl aflamas nda benimde ufak da olsa katk m oldu. Onun için bugün burada olmak beni çok mutlu ediyor. Kahvalt ve yemek organizasyonlar n n d fl nda bir tak m ak l ve strateji oyunlar gibi etkinliklerle de iflik aktiviteler düzenlenebilir. Pazarlama Ekibi 12 < > 13

8 MÜfiTER LER M Z MÜfiTER LER M Z K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Hizmette s n r yoktur ilkesinden yola ç karak 20 y l aflk n ifl tecrübesiyle, kiral k forklift, yedek parça ve tamir bak m servisi olarak hizmet veren K rsan Makina, yükleme, boflaltma ve istifleme ifllerinin ehil isimlerinden. K rsan Makina yedek parça ve servis atölyesiyle müflterilerinin makinalar na yüksek kalitede yedek parça ve garantili servis olana sunuyor. K rsan stif Makinalar kurucusu Mahmut K rca 1957 Giresun-Görele do umlu. Orta okulu bitirdikten sonra tamircili e bafllar. Mesle e Opel arabalar yla girifl yapt ktan sonra 1975 y l nda Coca-Cola fabrikas nda çal flmaya bafllar. Uzun zaman boyunca Coca-Cola n n forkliftlerinin tamirleriyle ilgilenir. Kendi tabiriyle kendisinden önce telle tutturulmufl makinalar revize eder. Kendi firmas n kurmak üzere Coca-Cola dan ayr - lan K rca, Karsan Makina y orta yla birlikte hayata geçirir den sonra da K rsan Makina y kurarak yoluna tek bafl na devam eder. Bugün iki o luyla beraber yükünüzü hafifletmeye devam ediyor. Zorlu y llar n ard ndan Mahmut K rca n n borçla kurabildi i K rsan Makina bafllang çta üç makinayla çal flmaya bafllar. Bunlar n da ikisi ar zal, birisi tam rand manl çal fl - yordur. Bugün yedisi Hyundai olmak üzere 10 unüzerindeforkliftolanmahmutk rca halinden oldukça memnun. K rca Sa l - m z yerinde; çolu umuz çocu umuz, evim i z, arabam z var Allah a flükür; daha ne isteyeyim ki diyor. Hyundai Forklift do ru tercih Kendisini HMF ailesinin bir ferdi gibi gören K rca bunun nedenini flöyle aç kl yor: Ben bu iflin en eskilerinden bir tanesiyim y ll k bir geçmiflim var. Di er firmalarda HMF de buldu um yak nl ve s cakl bulamad m. Tüm arkadafllarla çok yak n diyaloglar içinde olduk. Onlar bizi anlad lar, biz onlar anlad k, karfl l kl hoflgörüyle de çok güzel bir fley meydana ç kt. Önemli o l a n b u. Herkese tavsiye ediyorum. Mahmut K rca n n k sa zamanda tüm f o r k l i f t- lerinin Hyundai olaca n ö rendi imizde kendisine markaya olan bu sadakatinin nereden kaynakland n soruyoruz. K rca bunu bak n nas l anlat yor: F o r k l i f tlerin nas l olduklar n baflta bilemiyoruz tabi, kullanmak gerekiyor. Piyasa da bir çok forklift var. Biz forkliftçiler olarak birbirimizle iletiflim halindeyiz. Her türlü markay al p kullanan arkadafllar m z var. Ben 2004 de ilk s f r f o r k l i f t i ald mda gördüm ki Hyundai do ru tercih. fiimdi ufak ufak elimdeki tüm makinlar m Hyundai yapmaya çal fl yorum. Hyundai di er makinlara göre daha efektif çal fl - yor. Performans olarak memnunum; bütün verileri çok güzel ve asansörle flanz manlar di erlerine göre biraz daha kuvvetli. Üç buçuk tonluklar n çift vites olmas bir art. Yüksüzken süratli gidebiliyorsun. Özümüz sözümüz bir Piyasadaki hakl konumunu da K rca flöyle dile getiriyor: Benim ifl yap fl tarz m, olmazsa olmaz m fludur: Ben borçlu gitmem; verdi im sözü gününde yerine getiririm. Bu gün ben HMF ile konufltu um zaman sözüm yerde kalm yorsa bunun sebebi sözümüzü devaml yerine getirdi imizden kayn a k l a n r. Kimseyi kand rmaya çal flmam. Kand rmaya çal flt n müflteri senden bir çok müflteri götürür. nsan aç k sözlü olacak. Bir ifli yapamasa ben bu ifli yapamam diyecek. Biz 20 senedir bu piyasan n içindeyiz. Biz yolcu de iliz hanc y z. Sektörün bugün içinde bulundu u durumu de erlendiren K rca bu ifle çekirdekten yetiflenlerin belli noktalara geldi ini ama maalesef son zamanlarda iflten haberi olmayanlar n bir ifl yeri kurup sektörün kalitesinin düflürdü üne dikkat çekiyor. Biz bu ifle bafllad m zda piyasadaki dört firmadan biriydik. Ama hakk yla ifl yapmayan firmalar n ömrü de uzun olmuyor. Bizi bugün esnaf n say p sevmesi güvenilir oluflumuzdan kaynaklan yor diyor. K rca, zaman nda babas - n n bütün srarlar na karfl polisli i ve gümrük memurlu unu sadece makinaya olan sevdas yüzünden geri çevirdi ini de sözlerine ekliyor. fl makinalar sektörüne ataflman ve kovalar yla çözüm ortakl yapan OM Mühendislik bugün HMF nin de kova konusunda büyük destekçilerinden den bu yana yükselen grafi iyle piyasan n talepleri do rultusunda ifl yaparak büyüyen OM Mühendislik in Sat fl Müdürü Sedat Büyükbay ile sektörü OM Mühendislik i ve HMF ile olan iliflkilerini konufltuk de üniversite de ö renciyken Sat fl Dan flman olarak çal flmaya bafllayan Büyükbay aslen Hidrojeoloji Mühendisi. Üniversiteye giderken çal flmaya bafllar Büyükbay. Yapt baflar l çal flmalar neticesinde uluslararas alanda ödüller kazan r. Yaklafl k sekiz senedir sat fl ve pazarlama alan nda sektör ve ürün bazl e itimlerde veren Sedat Büyükbay bugün OM Mühendislik bünyesinde çal flmas na devam ediyor. OM Müh e nd i sl i kten bahs ed el i m... Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n O uz Diken taraf ndan 1991 de kurulmufl OM Mühendislik. Y ld z Teknik Üniversitesi ndeki ö retim üyeli i görevinden ayr ld ktan sonra kurdu u OM Mühendislik, de iflik firmalara makina imalat yaparak hizmet vermeye bafllam fl. Ayn y llarda Putzmeister Beton Pompalar n n imalat na da bafllanm fl ve halen de devam ediyor de ilk kez fl Makinalar sektörüne ataflman imalat yap lm fl. Bugün ise Türkiye de ifl makinalar sektöründe, her türlü marka ve modele uygun her çeflit ataflman ve kova imalat yapan bir firma durumunday z. OM Mühendislik bu sektöre yabanc olanlar için muazzam bir okul. Kova üretiminde öncü isim OM Mühendislik O rg an iz a syon yap n z nas l? 6500 m 2 kapal alan m z var. Bu alan n 4500 m 2 sinde üretim yap l yor. Yaklafl k 130 kiflilik konusunda uzman personele sahibiz. Tam kapasiteyle üretime devam ederken, yeni ürünleri tasarlayan ve var olan ürünleri gelifltiren AR-GE ekibimiz; her ürün için ayr proje çal flmas yapan özel bir proje gurubumuz ve imalatta oldukça güçlü bir kadromuz var. Antalya dan Afyona kadar olan bölgede çok yo- un müflteri grubumuz var olmas ve bu bölgede artan sat fl grafi imiz de göz önüne al - narak Denizli de açt m z yeni flubemizle birlikte servis departman m zda daha güçlü bir hal ald. Amac m z müflterilerimize olabilecek en k sa sürede en kaliteli servisi vermek. fl hacm iniz ne dur u md a? Biz 2001 y l nda yaflanan krizde belirledi imiz strateji ile mermer sektörüne yöneldik. Her geçen gün artan talepler do rultusunda bugün Türkiye genelinde hemen hemen bütün mermer oca iflletmecileri bizi tan rlar. Özellikle önem verdi imiz konular n bafl nda yüksek kaliteli ürünler imal etmek gelir. Yapt - m z her ürünün arkas nda oldu umuzu bilen müflterilerimizin artan talepleri sayesinde bu gün geldi imiz noktada bu tür ürünlerin ülkemizde de baflar yla imal edilebilece ini gösterdik y l bafl na kadar sadece gelen sipariflleri de erlendiren bir flirket durumundayd k. flte bu noktada devreye benim de girmemle birlikte, yo un bir yap lanma çal flmalar na bafllad k. Yapt m z tan t m ve sat fl çal flmalar ile yurtiçinde ve d fl nda müflterilerimizin say s n artt rd k. Hedefimizi de Türkiye nin bugün ataflman ve kova konusunda ithalat yapan de il ihracat yapan bir ülke konumuna gelmesini sa lamak olarak belirledik. Bugün Türkiye d fl nda, baflta Yunanistan olmak üzere Tunus, Ürdün ve Umman da ürünlerimizi kullan yorlar. Yunanistan da ise bizi temsil eden bir dealer firma bulunuyor. P az ar n dur umu nas l? Bugün mermer, maden, inflaat ve hafriyat sektörlerinde yap lan yat r mlar, ülkemizde ifl makinalar sat fllar n n her geçen gün artmas - n sa lad gibi bizim de pazar m z n büyümesini sa l yor. ç pazardaki bu art fl ithalat n da yükselmesine ön ayak oluyor. Burada bizlere önemli roller düflüyor. Amac m z 2007 y l nda ülkemizde ihtiyaç duyulan kova ve ataflmanlar n büyük bir bölümünü karfl lamak y - l nda ise yurtd fl na yap lan ihracatta hat r say l r rakamlara ulaflmak. HMF ile olan iliflk iler nas l? OM Mühendislik olarak rahatl kla söyleyebilirim ki, HMF ile olan iliflkilerimizden oldukça memnunuz. Ekskavatör sat fllar nda bugün Türkiye genelinde en çok sat fl yapan firma olm a l a r, ne kadar baflar l olduklar n n aç k bir göstergesidir. liflkilerimiz oldukça s cak. Müflterilerinin ihtiyaçlar na bizlere verdikleri siparifllerle cevap veriyorlar. Bizleri müflterilerine tavsiye edip yönlendiriyorlar. Biz de HMF müflterileri için elimizden geldi ince iyi hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Om Mühendislik olarak iste imiz, tüm Hyundai fl Makinalar - n n üzerinde kendi kova ve ataflmanlar m z g ö r m e k. 14 < > 15

9 BÖLGELER M Z/ zmir Bölge Müdürlü ü Biz bir aileyiz... HMF zmir Bölge Müdürü Tarkan Yorulmaz soyad yla özdefl bir yaflam seçmifl. Yorulmadan ve zorluklar n insan güçlü k laca felsefesinden yola ç karak bölgeyi harekete geçirmifl. flindeki baflar y ise birlikte çal flt arkadafllar yla oluflturduklar sinerjiye ba l yor. fl makinalar rekabetin yafland alanlardan biri. Neden HMF? Güçlü oldu u alanlar neler? Müflteriye sundu unuz farkl l klar neler? B ir e ysel iliflk il e rd eki dür ü s tlük; ben i m HMF yi tercih etmemdeki en büyük nedendir. HMF nin iç yap s gerçekten kuvvetlidir. Çal flan kifliler de birbirine çok ba l d r. Satt n z üründe sektör taraf ndan tescillenmiflse, bizlere düflen iyi bir flekilde ürünümüzü prezante etmektir. Farkl l k olarak nitelendirmek istemiyorum ama söylemekten de çekinmeyece im; satt m z ürünleri tan - t rken kesinlikle rakiplerimizi kötülemiyoruz. Sadece prezantasyon yap p müflterimizin ihtiyac n belirliyoruz. Zaten müflterilerimizin bizden beklentisi budur. Müflteri profilinizden, sat fl anlam nda bölgesel farkl l klardan ve sizin bu farkl l klar karfl s nda izledi iniz pazarlama taktiklerinden söz eder misiniz? Ege insan s cak kanl d r. E er gözden uzak olursan z; size k zar ve unutabilir. liflkilerinizi hep s cak tutmal s n z. Bu da sürekli müflteri ziyaretleri yaparak mümkün oluyor. Bölgemizde lastik tekerlekli ve paletli ekskavatör tercihleri yar yar yad r. Türkiye de lastik tekerlekli ekskavatörde en fazla sat fl yapan bölge zmir Bölgesi dir. Ege Bölgesi nde lastikli ekskavatör kullan m nda zorluklar pek yoktur; co rafi yap buna müsaade ediyor. Bölgemize çok say da lastik tekerlekli ekskavatör satt m z için, referans sorunumuz art k hiç kalmad. Hele ki Hyundai yi ifl yapma kapasitesi ve ekonomik al m koflullar yla satmamam z için neden yok. Zira Hyundai alan her müflterimiz, ard ndan bir sonraki al mlar n bizden yapmaktad rlar. Filo müflterisi diyebilece imiz çok ciddi referanslar m z mevcuttur. Takti imiz ne diye sorarsan z; ekonomik olarak al nan Hyundai, kalitesiyle, çal flmas yla ve referanslar yla kendini kan tlad y l nda K r kkale de do dum. Annem ev han m ve babam Emekli Albay. Bir abim var. Babam n asker olmas ndan dolay ; ilk ö renimimi Sar kam fl ta, orta okulu Samsun, liseyi Ankara da bitirdim y l nda Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli i nden mezun oldum. Askerlik vazifemi yapt ktan sonra 1996 y l nda Çukurova Grubu nda makina sektörüne girdim y l nda Hyundai ye geçerek makina sat fl na devam ettim. Burada 2004 y l nda sat fl müdürlü ü görevine getirildim. Ayn y l sektörün h zla geliflmesiyle, grup bünyesinde bulunan HMF Makina ve Servis e Bölge Müdürü olarak transfer oldum. fiu anda 8 y ll k evliyim ve 7 yafl nda bir o lum var. Bölgenin kurulufl süreci, geliflimi ve bugünkü organizasyon yap s nas l? Potansiyeli nedir? 2004 y l nda zmir Bölge Müdürlü ü nü kurduk. lk olarak üç kifliyle bafllad k. Bu say zamanla dokuz kifliye ç kt. fiu anda üç tane makina sat fl yapan, iki tane endüstriyel sat fl yapan arkadafllar m z n yan nda bölge asistan, yard mc eleman m z ve güvenlikten sorumlu personelimiz var. lerleyen zamanlar içerisinde bu say ihtiyaca göre artabilir. Son üç y ld r flirket sat fl n n %15-20 sini gerçeklefltiriyoruz. Bölgemizde de rakiplerimize göre en iyi sat fl ç karan markay z. Bunu da gururla müflterilerimize söylüyoruz. Bizleri bu günlere getiren müflterilerimize, buradan teflekkürlerimi iletmek isterim. Sizce ifl makinas satacak sat fl temsilci nas l olmal? Hangi yöntem bu sektöre özel bir sat fl modelidir? Kampanyalar m, sürekli yüz yüze iletiflim mi? Her fleyden önce dürüst ve güvenilir olmal. Konusuna hakim olup ürünlerini iyi tan y p, iyi bir flekilde anlatabilmelidir. Satt m z ürünlerin fiyatlar n göz önüne al rsan z; her zaman al nan makinalar de il, ihtiyaca göre al nan makinalard r. Bu yüzden müflterilerimizin ihtiyac n iyi belirleyip ifllerine uygun makinay verebilen arkadafllara ihtiyac m z var. Sat fllar m z her zaman yüz yüze olmal - d r. Ama belirli zamanlarda yap lacak kampanyalar n da sat fllar iyi bir flekilde etkileyece i muhakkak. Sorumlusu oldu unuz Ege Bölgesi nin co rafi konumuna göre ne tip makinalara ra bet var? Hangi modeller neden ilgi görüyor? Ege Bölgesi nde her tip makinaya ihtiyaç vard r. Geçen seneye kadar lastikli ekskavatör piyasas çok hareketliydi, paletli piyasas daha yavaflt. Bu sene paletli ekskavatörlere ra bet daha fazla oldu. Bunun nedeni de ifllerin büyümesidir. Firmalar n, art k büyük makina al mlar nda Hyundai ye güvenlerinin artmas ve ciddi fiyat farklar n n ortaya ç kmas sat fllar m z önemli ölçüde art rd. Bölgede en çok sat lan makina R200W-7 (Lastikli Ekskavatör) ve R290LC-7 (Paletli Ekskavatör)dür. Bu iki makina kendi s n flar nda en ekonomik ve sa lam modellerdir. Ayr ca ikinci elleri son derece kolay sat l yor. Biraz da liderlik anlay fl n zdan söz edelim? Ekibinizi nas l motive ediyorsunuz? fl zaman d fl nda paylafl mlar n z da var m? Grubunuzu iyi motive edip, baflar l olmalar için gerekli olan her türlü bilgi ve ekipman onlarla paylafl rsan z, her zaman iyi sonuçlar al rs n z. Uyumlu bir insansan z; hayata bak fl aç n z size her zaman pozitif enerji ile geri dönecektir. Ekibime verebildi im en önemli fley ise bu pozitif enerjiyi müflterilerine yans tmalar n sa lamak. flte bunu yapabilirseniz; baflar l bir tak m n z olur. Zaman nas l paylafl yorsunuz derseniz; sabahtan akflama kadar birlikteyiz, çünkü biz bir aileyiz. flinizin en zor ve en keyifli yanlar nelerdir? En zor yan hep zamanla yar flman z. Sat fl n belirli bir an yok, bunu hep yaflars n z ve içinde bazen kaybolursunuz. E er zevk almay bilirseniz zaten sat fl yapm fls n zd r. flin en keyifli yan da budur. Emeklerinizin karfl l, sat fltan sonra hayat n za bir kifli girer ve onunla hep yaflars n z. Art k o sizinle bütün olmufltur. S k ld nda ve sevindi- inde hep sizinledir. 16 < > 17

10 SERV SLER M Z/HMSESA-Ankara HMSESA: Kalite, güven ve profesyonel hizmet anlay fl HMF Makina n n, bir ilki gerçeklefltiren Ankara Yetkili Servisi HMSESA, HMF nin ilk yerleflik servisi ve servis öncelikli alt bayii. fiirket prensip olarak, kalite, güven ve profesyonel hizmet anlay fl üçgeninde hareket ediyor. HMSESA n n baflar s n n s rr da buradan geliyor. huyla hareket etmeye ve Türkiye nin her noktas na ulaflarak hizmete devam edece iz. Bu camian n içindeki herkes bir fleyler yapmak zorunda. Tafl na alt na herkesin eli oldu u sürece çok daha büyük yükleri kald r r z. Alt bayii olmaktan ötürü de özellikle HMF Genel Müdürü Tamer Öztoygar a, Sat fl ve Operasyon D i r e k t ö r ü Ömer Uzun ve Ankara Bölge Müdürü Suat K ral a minnettar olan Çal flkan, HMF nin kendilerine olan güvenini hiçbir zaman bofl ç - karmayacaklar n ve ileriye dönük olarak HMF nin lokomotiflerinden birisi olacaklar n s ö y l ü y o r. fl makinas denince art k akla ilk gelen markalardan biri olan Hyundai nin Türkiye deki baflar s göz dolduruyor. Tabii ki bu baflar n n bafl rol oyuncular HMF Makina, HMF nin bayileri ve servisleri. Ortak bir zihniyetle hareket eden HMF ailesi Türkiye nin neresinde olursa olsun canla baflla hizmet etmeye devam ediyor. H M S E S A da bu hakl baflar daki paydafllardan bir tanesi. HMF Ankara Yetkili Servisi olarak yola ç kan firma bugün ayn zamanda ciddi sat fl rakamlar yla göz dolduruyor. HMSESA üç ortakl bir firma ve tüm çal flanlar iflinin gerçekten ehli olan i n s a nlar. fiirket müdürlerinden Selami Çal flkan, E r c i y e s Üniversitesi nden mezun bir makina mühendisi ve 27 senedir ifl makinas sektöründe çal fl yor. Bir çok markada çeflitli görevlerde çal flm fl olan Çal flkan orta ve di er flirket müdürü olan Salih Polat la beraber çal flt klar ifl yerinden ayr larak 1990 da SESA y kurarlar. Bu dönemde aralar na Selami Çal flkan n kardefli Semih Çal flkan da alarak yola koyulurlar dan 2004 e kadar SESA olarak ifl makinas sektöründe ad n, güven ve k a l i t ey e verdi i önemle iyi noktalara tafl yan üç kafadar 2004 den itibaren HMF Ma k i n a Yetkili Servis ve Alt Bayii olarak HMSESA ad yla yola devam ederler. Bugüne gelinceye kadar HMF ailesini en iyi flekilde temsil eden firma, Türkiye nin dört bir yan na, müflteri memnuniyetini ön planda tutarak en k sa zamanda cevap verebiliyor. Ayr ca kova, riper, aç l r kapan r kova imalat da yapan HMSESA her geçen gün daha da büyüyor. Baflar tesadüf de il ODTÜ Fizik mezunu Semih Çal flkan HMSESA n n bu baflar s n oldukça s radan ve kan ksanm fl bir flekilde anlat rken asl nda firman n baflar s n n tesadüf olmad n n da sinyallerini veriyor: Y llar n verdi i bir tecrübemiz var. Müflteri kendisine sundu umuz kaliteli hizmeti ve hoflgörüyü göz önüne alarak bizleri tercih Soldan Sa a: Salih Polat, Selami Çal flkan, Semih Çal flkan ediyor. Müflteri bizimle geriye dönük çal flmalar na bak yor ve güven duyuyor. yi bir markan n çat s alt nday z. Bunun yan nda insan iliflkileri de önemli. Hepsi bir yerde toplan nca baflar da geliyor zaten. Selami Çal flkan ise baflar n n s rr n ifli gerçekten çok iyi bildiklerine ve do ru insanlarla çal fl yor olmalar na ba l yor: Yeri gelir hiç çekinmeden makinan n alt na girerim. Ben bu iflin içinden geliyorum. Arkadafllar n daha duyarl olabilmelerini sa l yorum bu flekilde. Hem de örnek oluyorum. Çal flt rd n z arkadafl n yerine kendinizi koyam - yorsan z baflar söz konusu olmuyor. Bir joker gibi gerekti inde onun bofllu unu doldurmak zorundas n z. Ustan z n ne yapt n çok iyi bilmek durumundas n z. Türkiye ifl makinas sektöründe Hyundai markas n k sa zamanda pazar liderli ine kadar ç karan HMF Makina n n hakl konumun da servislerin ve bayilerinde pay na dikkat çeken Selami Çal flkan HMF sat fl gerçeklefltirdikten sonra ya da herhangi bir noktada servis hizmeti verdikten sonra müflterisinin peflini b rakm yor. Sat fl sonras gerçekleflen müthifl bir hizmet var. Servis a n n genifl olmas çok büyük bir avantaj getiriyor. Hatta e er imkan - m z olsa flu düflünceyle ç kaca z yola: Türkiye nin neresinde olursa olsun satt m z makinan n peflinde olaca z. HMF bir tak m oldu una göre, buna inanarak, di er arkadafllar n da haklar na sayg göstererek, o tak m ru- Akademik bilgi flart Salih Polat HMSESA n n baflar s nda pay sahiplerinden olan di er bir flirket müdürü. Polat K r kkale Sanat Okulu ndan mezun. Sektörün ülkemizdeki durumunu de erlenen Polat önemli bir noktaya parmak bas yor: Türkiye hala ifl makinas na aç durumda. Ciddi bir makina park na ihtiyaç var. Avrupa daki ifl makinalar na bakarak söylüyorum bunu. Bunca inflaat iflleri olmas na ra men bu kadar olmamal ifl makinas. Türkiye nin yüz ölçümü d e buna müsait. Bizde bu kadar geç geliflmesinin nedeni ise makinaya al flamamaktan kaynaklan yor. Makinay daha efektif kullanmal - y z. Bilinçli kesim daha fazla olmal sektörümüzde. Bunun için ilk önce makinan n tüm kompanentlerinin iyi durumda olmas gerekir. Kullanacak olan kifli makinay korkmadan almal. Çünkü ülkemizde maalesef k r lgan bir ekonomi var. Ve insanlar yüklü miktarlarda yat r m yapmaktan çekiniyor. Burada sektörü olumsuz etkileyebilecek en büyük etken ekonomik. kinci olarak makinay daha efektif kullanmak için operatörün e itimli olmas gerekir. Bizlerin verdi i e itimde bir yere kadar. Benim bir önerim var bu konuda; sanat okullar nda operatörlük dersleri olmal bununla alakal akademik bilgiler verilmeli milyar veriyorsunuz, e itimsiz bir insana bunu teslim ediyorsunuz. Düzgün k u l l a n l m a z s a n e kadar rand man alacaks n z o makinadan? Makinan n daha uzun ömürlü çal flabilmesi için sanat okullar ndan mezun olmufl, konusunda uzman kiflilerin kullanmas laz m. Bu iki neden yüzünden sektör büyüyemiyor, sat fllar ço alam yor. Son on senedir bir olumlu bir e ilim içinde ülkemiz bu da sat fllara olumlu y a n s y o r. Hyundai fark Semih Çal flkan ise makinan n rand manl çal flmas için e itimin olmazsa olmaz oldu- unu ve makina tamirindeki e itimlerin daha da önemli oldu unu söylerken HMSESA olarak bu e itimlerin periyodik olarak merkezlerinde uyguland n, konuya hakim yabanc e itmenlerinin de mevcut oldu unu belirtiyor. Çal flkan, Hyundai fl Makinas n n di er makinalara göre fark n flöyle ortaya koyuyor: Yedek parça bulunabilirli i, orijinal yedek parça kullanma, yak t tasarrufu Hyundai yi di- er makinalardan ay ran bariz özellikler. Müflterilerimizin bu noktada en dikkat etmesi gereken konu Eurodiesel mazot kullanmalar gereklili i. Çünkü di er mazotlar yak t pompas nda baz ar zalara neden olabiliyor. Bu da müflterilerimizin ifllerinin aksamas na n e d e n o l u y o r. Bu ifl sevmeden yap lm yor Selami Çal flkan y llar n verdi i deneyim ve baflar yla iflin incelikleri ve s rlar n anlat rken her fleyden önce bu ifli sevmek gerekti ini anlat - yor: Bu iflin ya, kiri iflimizin bir parças. Büyük demir kütleler olarak görmüyoruz biz onlar. Tertemiz önlüklerle geldi imiz bir mesai gününün sonunda tamamen ya lanm fl bir flekilde eve gitti imiz oluyor. flimiz zor tabi ama sevdikten sonra her ifl kolay. Bu ifle 27 senemizi verdik. nflallah da ömrümüzün sonuna kadar bu ifle yaparak devam edece iz. HMSESA n n baflar l kadrosunun bafl nda Servis Müdürü Nazif Ifl k bulunuyor. Bulgaristan da Rusçuk Teknik Üniversitesi ni bitirip içten yanmal motorlar ve hidrolik sistemleri üzerine uzmanlaflt ktan sonra 1989 senesinde ülkemize geliyor ve o zamandan beri sektörün duayenlerinden birisi haline geliyor. flinde akademik bilgi sahibi olan Ifl k, Türkiye de yeni yeni ad mlar n atan bir ürüne çok iyi bir hizmet verdi imizi düflünüyorum. Az zamanda çok yol ald Hyundai. Ürün sade ve verimli çal fl yor deki sat fl art fllar da baflar s n n kan t zaten. Yükselen trendi kaç rmamak için sat fl sonras hizmeti en iyi flekilde vermeye devam etmemiz gerekiyor. ddia edebiliyoruz ki biz bir numaray z. Çözülemeyen bir konu oldu unda orada HMSESA var. Çözemedi imiz problem yok. Bunun s rr iflimizi çok sevmekten kaynaklan yor diyor. Buras bizim evimiz Selim Y lmaz, HMSESA n n vefakar ustalar ndan birisi. 20 y ldan bu yana bu iflin içinde olan usta, dokuz senedir de burada çal fl yor. Y lmaz Art k her türlü ar zay giderebilecek kadar iflime hakimim. Burada çal fl yor olmaktan çok memnunum. Buras aile firmas gibi d i y o r. Ali Kemal Alt ok ise 30 y ll k ömrünün 20 senesini bu ifle vermifl. Gözümüzü sanayide açt k diyebilirim diyen usta sekiz senedir evi kabul etti i HMSESA da çal fl yor. Özellikle Cummins Motor üzerine yetiflen Alt ok Biz gece gündüzümüzü bu ifle verdik. Ben motorlar n elektronik aksam na afl m diyebilirim. Motor ifli benim iflim diyecek kadar iddial. 18 < > 19

11 Ç M ZDEN B R ÜRÜNLER M Z fle bafllad nda HMF nin alt -yedi kiflilik çekirdek kadrosundan birisi olup, flirketin büyüme sürecinde neredeyse her departmanda çal flm fl olan P nar Topkaya HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar' n asistan. HMF ile birlikte büyüdüm Turizm sektöründe umdu unu bulamayan Topkaya baflta hiç bilmedi i ve temkinli yaklaflt ifl makinas sektörünün bugün önemli ismi HMF'de mücadelesini baflar yla sürdürüyor. Ofis içinde d flar dan yönetilebilecek birçok ifli deneyimiyle yoluna sokan P - nar Topkaya bafl s k flanlar n, özellikle de seyahatte olan flirket çal flanlar n n buluflma noktas. Sizi sizden dinleyelim Ekim 1979 zmir do umluyum; stanbul'da büyüdüm. Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü mezunuyum. Okuldan sonra e itim ald m dalda çal flmak istemifltim. lk ifl deneyimim bir turizm acentas oldu. Fakat okulda ö rendiklerim ile ifl hayat n n baflka oldu unu gördüm. Çok büyük beklentilerim vard turizmden. Hayat n e lenceli yan ym fl gibi gelirdi bana. Turizm denildi inde tatiller, seyahatler ve mutlu, gülen yüzler gelirdi akl - ma. Bir senelik deneyimden sonra hayal k - r kl na u ram fl bir flekilde yeni ifl aray fllar na girdim. Bir arkadafl m vas tas yla HMF ile görüfltüm. Bir hafta sonra ifle bafllad m. Ben flirkette çal flmaya bafllad mda henüz alt -yedi kifliydik. fiirketimizin dürüstlük ve do ruluk üzerine kurulu misyonu, Genel Müdürümüz Tamer Öztoygar' n pozitif yaklafl mlar yla çok çabuk adapte oldum HMF'ye. fiir- ket tam oturuncaya kadar belli bir zaman geçti haliyle. Bu dönemde kendi görevime ek olarak sat fl asistanl, SSH, ön muhasebe ve idari ifllerle ilgili çal flt m diyebilirim. HMF'de Genel Müdür Asistan olarak çal fl - y o r u m. Ayn zamanda Sat fl ve Operasyon Direktörümüz Ömer Uzun'un da asistanl n y ü r ü tü y o r u m. Yaklafl k üç y ld r bu görevimi elimden geldi i kadar itina ile sürdürüyorum. Çal flt m ilk kurumsal firma buras ; HMF ikinci okulum oldu, çok fley ö rendim ve daha ö renece im çok fley var. Turizmde bulamad n z mutlulu u HMF' de bulabildiniz mi? Acentede çal fl rken pozitif bir sektörde negatiflik içindeydim. HMF'ye geldi im ilk günden itibaren pozitiflikle doluyum. HMF kadrosu çok genç ve enerjik. Çal fl rken harcad m z enerjiyi sohbetler ile geri al yoruz. Yo unluktun dolay zaman zaman gerilsek de flirket içinde çok iyi diyalo umuz var. Bu kadronun bir araya gelmifl olmas büyük bir art bence. HMF'deki arkadafllar m ailemden daha çok görüyorum. Onlarla olan diyalogum, ofisteki mutlulu um herkes gibi benim için de önemli. Sosyal aktivitelerimiz çok e lenceli geçiyor. HMF'nin ilklerindensiniz. fiirketin bugünkü hakl konumuna geliflindeki süreci aktar r m s n z? HMF bugünkü pazar liderli i konumuna do ruluk ve dürüstlük ilkesiyle geldi. HMF'de herkes ortak bir dil konufluyor, dürüst çal flmak ilke edinilmifl. lk kuruldu u y ldan itibaren Kore Hyundai'den en baflar l distribütör ödülünü ald k. Bu baflar ile Türkiye'de tan n rl m z gün geçtikçe artt. Bu süreçle beraber yeni departmanlar oluflturuldu ve aram za bir çok yeni arkadafllar m z kat ld. fiimdi de Kartal daki yeni binam zda ilerliyoruz. Büyüdük, büyüyoruz, büyüyece iz Tamer Bey... Tamer Bey bence bu flirketin olmazsa olmaz. Asl nda pek bahsetmek istemiyorum, riskli bir konu. Az ama öz konuflan bir yönetici. Tamer Bey en çok yalana ve sorumsuzlu a tahammül edemez. fiirket kültürümüzün temeli olan dürüstlük de Tamer Bey in bize afl lad bir misyondur. Sert bir mizac var gibi görünmesine ra men çok adil, özgüvenli ve özgüven afl layan, baflar ya teflvik eden, iyi bir ö retmen. Birinci planda olmak de il onun istedi i, hep beraber baflar ya ulaflmak. Tamer Bey ve Ömer Bey ile çal flt m için flansl oldu umu düflünüyorum. fl d fl nda ne var hayat n zda? Ailem Hafta sonlar m genelde ailem ile geçirmeye çal fl yorum. stanbul gibi 24 saat yaflayan bir flehirde yapabilece i çok fley var insan n. stanbul'u yaflamay seviyorum. Vapurla defalarca Bo azdan geçebilirim. Biraz klasik asl nda ama kitap okumay seviyorum, bir kitapç da saatlerce vakit geçirebilirim. Evde film seyretmeyi de çok seviyorum, tabiî ki sinemaya gitmek de ayr bir keyif; ama Frigo'suz asla. Scrable ve bowling oynamaktan da hofllan yorum. Atlet HMF ile Türkiye de 1958 y l nda kurulmas na ve dünyan n birçok ülkesinde sat fl ve servis a n n bulunmas na ra men 2005 y l nda HMF taraf ndan distribütörlü ü al nana kadar Türkiye de bilinen bir firma olmayan Atlet, 2004 y l nda HMF ile irtibata geçene kadar Türkiye piyasas na girmeyi de düflünmüyordu. Distribütörleri konusunda gerçekten çok seçici davranan Atlet, genifl sat fl ve servis a n n yan nda, düzgün iflleyen profesyonel distribütörlerle temsil edilmek için HMF ile Türkiye pazar na girdi. Bir y l aflk n süredir Atlet i Türkiye de temsil eden H M F Atlet pazar pay nda %10 un üzerine ulaflt. Atlet de standart olarak üretimi gerçekleflen yaklafl k farkl model araç mevcut.. Akülü transpaletler (yaya kumandal, operatör platformlu, ayakta kullan lan, oturarak k u l l a n l a n ) stif araçlar (yaya kumandal, o p e r a t ö r platformlu, oturarak kullan lan, ayakta kullan lan, teleskopik çatall ) Reach Trucklar (standart, dört yollu, so uk hava depolar için, teleskopik çatall ) alçak seviye ve yüksek seviye siparifl haz rlama araçlar (zemin seviyesinden, birinci seviyeden, ikinci seviyeden, yüksek seviyelerden) dar koridor istif araçlar (çatal dönebilen, teleskopik çatall, operatör kabini yükselebilen) modellerden baz lar. Standart üretilen modellerin d fl nda Atlet siparifl üzerine özel üretim yapabilme yetene- ini de sahip. Üstelik Atlet tüm özel siparifllerinde standart üretimlerinde kulland komponentleri kullan yor. Özel siparifl ürünlerde kullan lan tüm parçalar, yürüyüfl motorlar, hidrolik motorlar, kald rma motorlar v.s. Atlet in test etti i ve kalitesini onaylad - ürünlerden oluflur ve bu özel üretim makinalar n de en az standart üretimde olanlar kadar kaliteli ve uzun ömürlü olmas - n sa l yor. Genifl opsiyonel ekipman çeflitleriyle yüksek teknolojik standartlarda donat - lan Atlet Depo çi stif Araçlar sadece müflterinin ihtiyaçlar n karfl lamakla kalmay p birim zamanda yap lan ifl miktar n da maksimize etmeyi amaçl yor. Kaliteli ve uzun ömürlü araçlar en yüksek güvenlik seviyesinde üretmek ve böylece müflterilerine, kurum sloganlar nda da belirttikleri gibi; güvenli sürüfl, güvenli çal flma ve güvenli çözüm sunabilmek Atlet in temel hedefi. Atlet in yenilikçi ve müflteri odakl tasar m ve hizmet felsefesi rakipleri ile fark yarat yor ve her türlü müflteri iste ine profesyonel çözümler sunuyor. Maksimum hizmet süresi boyunca minimum maliyet kavram na dayanan düflünce yap s yla, servis bedellerini minimize etmeyi ve kullan c memnuniyeti yüksek tutmay kendisine vizyon edinen Atlet, üretim felsefesini ergonomi, güvenilirlik ve ifllevsellik olarak belirliyor. Yaln zca depo içi ekipman üretimiyle sa lanan uzmanl k sonucu her türlü talebe cevap verebilecek bilgi birikimi ile kullan c taleplerine göre özel üretim de yap - labiliyor ve her ortamda operatör konforu ve sürüfl güvenli i sa lanmaya çal fl l yor. Bu anlamda operatör yorgunlu unu azaltarak maksimum verim sa layan ergonomik dizayn öne ç k yor, yüksek sürat ve istifleme seviyelerinde maksimum güvenlik ve birim zamanda en fazla ifl üretme üretim felsefesini tamaml yor. 20 < > 21

12 NSAN KAYNAKLARI Motivasyon ve ifl sonuçlar Liderlerin yapt hiçbir ifl, sonuç almaktan daha önemli de ildir. Ne var ki, tek bafl n za fazla sonuç alman za olanak yoktur. Sonuçlar için size yard mc olacak insanlara gereksiniminiz vard r. Baflkalar n n size yard mc olmalar n sa laman n en iyi yolu ise onlar sonuç alma yönünde motive etmektir. Bu konuda afla daki üç öneriden yararlanmay deneyin: 1. Motivasyon fiziksel bir eylemdir. "Motivasyon" sözcü ü, tümü de eylem ve hareketlili i ifade eden "motor", "moment", "mobil" sözcükleriyle ortak köklere sahiptir. Motivasyon insanlar n ne düflündükleri ya da ne hissettikleriyle de il, ne yapt klar yla ilgili bir kavramd r. nsanlar sonuç almalar için motive ederken istenen sonuçlar gerçeklefltirecek flekilde hareket etmeye yönlendirin. Çal flanlar n z A noktas ndan B noktas na ald klar emir gere i de il de kendi istekleriyle gitmeye karar verdiklerinde rekabet gücünüz artacakt r. Sizin liderli inize güvendikleri ölçüde de bunu yapmay "isteyeceklerdir". Çal flanlar n z n liderli inize güvenmelerini sa laman n ilk ad m önce sizin onlara inanman z ve yapt klar ifli takdir etmenizdir. Onlardan istedi iniz sonuçlar gerçeklefltirebileceklerine olan inanc n z dile getirin. Gösterdikleri yo un çabay ne kadar takdir etti inizi anlat n. Ancak inanmak tek bafl na yeterli de ildir. Motivasyonun anlam, insanlar n, olmas n istedi- iniz fleyleri gerçeklefltirmek için gereken do ru ad mlar atmalar d r. Çal flanlar n zdan, daha iyi sonuç almalar için sizden bekledikleri üç spesifik eylemi yazmalar n isteyin. 2. Motivasyonu yönlendiren, duygulard r. nsanlar harekete geçirmek istedi inizde duygular na seslenin. nsanlar, harekete geçmek ve hedefi gerçeklefltirmek için güçlü bir duygusal kararl l a (motivasyona) gereksinim duyarlar. Bu durumu bir hizmet flirketinin pazarlama yöneticisine aç klad mda flöyle dedi: "Niçin bir türlü büyüyemedi imizi flimdi anl yorum! Biz (üst düzey yöneticiler) pazarlama stratejimizi karanl k bir odada gelifltirdik!" Bana k rk sayfal k strateji belgesini gösterdi. Belgenin içeri i mant kl, tutarl ve kapsaml yd. Ne var ki, belgede yaz lanlar uygulamaya geçirecekler için yaflayan bir yönü yoktu. Stratejinin oluflturulmas nda da bir katk lar olmad ndan çok yarat c ve yenilikçi yollar bularak uygulamay sabote etmek için ellerinden geleni yapt lar. Bir stratejinin baflar l olabilme flans ancak insanlar n onu uygulama konusunda motive edilmeleri, yani duygular n n harekete geçirilmesiyle olanakl d r. 3. Motivasyon sizin baflkalar na ne yapt - n z de il, onlar n kendilerine ne yapt d r. Siz de, ben de kimseyi bir fley yapma konusunda motive edemeyiz. Bizim motive etmek istedi imiz insanlar kendi kendilerini motive edebilirler, o kadar! Motive eden de, edilen de her zaman ayn kiflidir. Liderler söyler ancak insanlar kendi kendilerini motive etmek zorundad r. Bu nedenle di- er insanlar sonuçlar alma konusunda "motive etmemiz" demek asl nda onlar n, o sonuçlar elde etmek için kendi kendilerini motive edebilecekleri bir ortam yaratmam z demektir. Kariyerinizdeki baflar n z bireyleri ve ekipleri sonuç alma yönünde motive edebilme becerinize ba l d r. Bu makale Brent Filson taraf ndan kaleme al nm flt r. Filson, Leadership Group Inc. n kurucusu ve baflkan d r. Executive Excellence fiubat 2004 Bölge Müdürlükleri ve Bayilerimiz HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) HMF stanbul Avrupa Yakas Bölge Müdürlü ü HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) HMF Ankara Bölge Müdürlü ü Çetin Emeç Bulvar 6. Cad. 75/15 Dikmen/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) HMF zmir Bölge Müdürlü ü Egemenlik Mah Sok. No: 10 Ifl kkent/ ZM R Tel : (0232) Faks : (0232) Servislerimiz B..M Forklift Beflevler Küçük San. Sit. 10. Blok No: 4 Nilüfer/BURSA Tel : (0224) Faks : (0224) Adana Bayisi Teknik Makina nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti. Yefliloba Mah. Metal Sanayi Sitesi 1 Nolu Çarfl 13. Sok. No: 22/24 Seyhan/ADANA Tel : (0322) Faks : (0322) HMF Ankara Alt Bayisi HMSESA 689. Sok. No: 85 vedik Org. San. Bölgesi Ostim/ANKARA Tel : (0312) /82/83 Faks : (0312) HMF Ankara Alt Bayisi/Trabzon Birlik Makina Hafriyat Nakliyat ve Tic. Ltd. fiti. Pelitli Beldesi Rize Cad. 194/B Havaalan /TRABZON Tel : (0462) Faks : (0462) Gap fl Makinalar Küslet G Blok 61 Nolu Cad. No: 2 GAZ ANTEP Tel : (0342) Faks : (0342) Antalya Bayisi Hüseyin Turan Önal fl Makinalar Ltd. fiti. Yeflilbahçe Mah. Savafl Cad. Bar fl Apt. K: 1 D: 4 ANTALYA Tel : (0242) Faks : (0242) Bursa Bayisi Prokar Makina A.fi. Bar fl Mah. kbal Sok. Atalay 10 Sitesi No: 13 D: 11 Nilüfer/B U R S A Tel : (0224) Faks : (0224) Diyarbak r Bayisi Nett Makina A.fi. D YARBAKIR Merkez Elaz Karayolu 5. km D YARBAKIR Tel : (0412) Faks : (0412) stanbul Bayisi/Anadolu Yakas Gürtay Makina Ltd. fiti. ncirlibostan Mah. Yeniyol S ok. Etap fl Merkezi No: 22 D Blok D: Ac badem/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) HMSESA 689. Sok. No: 85 vedik Org. San. Bölg. Ostim/ANKARA Tel : (0312) /82/83 Faks : (0312) HMF stanbul Alt Bayisi Rem Makina fiehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy fl Merkezi. No: 4 K: 8 D Mecidiyeköy/ STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) Kayseri Forklift Bayisi Zen Makina Ambar Mevkii Osman Kavuncu Cad. No: 503 Melikgazi/KAYSER Tel : (0352) Faks : (0352) K br s Bayisi Oved Ltd. Tanzimat Sok. No: 5 Hisarüstü-Lefkofle/KKTC Tel : (0392) Faks : (0392) Nett Otomotiv D YARBAKIR Merkez Elaz Karayolu 5. km D YARBAKIR Tel : (0412) Faks : (0412) BULMACA Anahtar kelimeyi bulan ilk befl kifli Hyundai ürün maketi kazanacakt r. Anahtar kelimeyi bulanlar n adresine veya numaral faksa göndermeleri rica olunur. HMF ile ilgili sorular n cevaplar n derginin içinden bulabilirsiniz. SOLDAN SA A; 1. Atlet demosunun yap ld flehir - Kabaca evet. 2. Bir dinin ö renilmesi gereken inançlar n n ve tap nma kurallar n n tümü - Oyunda kazan lan her parti. 3. Sarkaç, pandül - Ak l. 4. Yurdumuzun plaka iflareti - Nüans - Genifllik. 5. Bir göz rengi - Nak fl. 6.Niflastal tanelerin, su ile kaynat larak bulamaç k vam na getirilmifl durumu - Operalarda solistlerden birinin orkestra eflli inde söyledi i flark. 7. Yap lar n çat lar n örtmekte kullan lan, k z l topra n renginde, piflmifl balç k levha. 8. Oturuldu unda uylu un üst yan - Ortaoyununda Rum tipi. 9. Çeflitli renklerde kareli olan kumafl - Evliya. 10. Paraguay çay - Avanak. YUKARIDAN AfiA IYA; 1. HMF'nin yeni tafl nd merkez binas n n bulundu u ilçe - Çay n tav. 2. Ak c, s v - Müslümanlar n bir çocu un do umundan yedi gün sonra, Allah'a flükretmek için kestikleri kurban. 3. Tibet öküzü - Bir roman veya hikâyede olay. 4. Palmiyelere benzer a aç ve a açç klar içine alan bir familya - Selenyumun simgesi. 5. Efsanevi Kifl kral ve Mezopotamya efsanesi kahraman - Oyunda cezal çocuk. 6. K saca Saat - Gözleri görmeyen. 7. Araba okunun ekseni - Bir cins kumafl. 8. Alt n n simgesi - Bir müzik aleti. 9. Ankara HMF Yetkili Servisinin ad - fiarap. 10. Bir haber ajans - Nikelin simgesi - Ölümlü. Birlik Makina Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Mah. No: 190 TRABZON Tel : (0462) Faks : (0462) Bornova 93 Egemenlik Mah. 108 Sok. No:8 Ifl kkent/ ZM R T e l : (0232) Faks : (0232) Çal flkanlar Makina 100. Y l San. Sit. 10/B No: 2 TEK RDA T e l : (0282) Faks : ( 0 282) Egemen Forklift Org. San. Bölgesi. Demirciler Sit. E2 Blok No: 421 kitelli/ STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) Elce Makina Karatay San. Beykent Sok. No: 9/11 KONYA Tel : (0332) Faks : (0332) Eralp Otomotiv Beflevler Küçük Sanayi Sitesi 6. Blok No: 20 BURSA Tel : (0224) Faks : (0224) Görüfl Makina Ayaza a Köy Yolu No: 1 Maslak STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) Güç Servis Akdeniz San. Sit Sok. No: 40 ANTALYA T e l : (02 4 2) Faks : (0242) Gürtay Zümrütevler Mah. O ral Sok. No: 26 Maltepe/ S T A N B U L Tel : (02 1 6) Faks : (02 1 6) Güven fl Makinalar 19 May s San. Sit. 74. Sok. No: 33 SAMSUN Tel : (0362) Faks : (0362) HMÇ fl Makinalar Teksan San. Sit. E3 Blok N/3 E S K fi E H R Tel : (0222) Faks : (0222) flleyen Makina Yeni San. Sit. 05 Blok 4. Sok. No: 5 Çorlu/TEK RDA Tel : (0282) Kartal Forklift Gül Sanayi Sitesi G Blok No:1 ISPARTA Tel : (0246) Faks : (0246) Keskin Makina Yeni San. Bölg. fieker K sm 21. Sok. KAYSER Tel : (0352) Faks : (0352) Maksoy fl Makinalar zmir Yolu 13. km Özlüce Mevkii N i l ü f e r / B U R S A Tel : (0224) Faks : (0224) Mert fl Makinalar Yeni San. Sit. D/6 Blok 12/13 Nazilli/AYDIN Tel : (0256) Mertflel Forklift Sümer Mah. 3. San.Sit. 25. Sok. No: 15 DEN ZL Tel : (0258) Faks : (0258) Özgür Makina Sanayi Keresteciler Sitesi No:13 ERZURUM Tel : (0442) Faks : (0442) Raf stif Mimar Sinan Cad. Veli Baba San. Sit. C-1 Blok No:1 Pendik/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) Sistem Makina 2. Küçük San Sit. 10. Ada 4.Blok No: 5 AFYONKARAH SAR Tel : (0272) Faks : (0272) Teknik Makina Yefliloba Mah. Metal San. S i t. 1 Nolu Çarfl 13. Sok. 2 2 / 2 4 A D A N A T e l : (03 2 2) Faks : ( ) ZEN Makina Ambar Mevkii Osman Kavuncu Cad. No: 503 Melikgazi/KAYSER T e l : (035 2 ) F a k s : (035 2 ) < > 23

13

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı