TEKNOLOJ GELTRME BÖLGELER VE TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN BR DEERLENDRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJ GELTRME BÖLGELER VE TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN BR DEERLENDRME"

Transkript

1 TEKNOLOJ GELTRME BÖLGELER VE TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN BR DEERLENDRME Yrd.Doç.Dr. Cemal ELTA * Yrd.Doç.Dr. O'uzhan AYDEMR ** Ar,.Grv. Bilge Leyli DEMREL *** ÖZET Bu çal mada Teknoloji Gelitirme Bölgeleri içerisinde gittikçe önemi artan ve bu bölgelerin çok önemli bir k sm n oluturan yaz l m iletmelerine ve sektörün önemine deinilmitir. Yaz l m sektöründe faaliyet gösteren iletmeler için tekdüzen hesap plan ndan bir hesap kurulmas önerilmi ve bu amaçla 265 YAZILIMLAR HESABI uygun görülmütür. Anahtar Kelimeler: Teknoloji Gelitirme Bölgesi, Teknopark, Muhasebe, Tekdüzen Hesap Plan, Yaz l m. ABSTRACT In this study software organizations and software industry are analyzed that gaining continuously importance in Technology Develeopment Regions and composing a significant part of these regions. It is proposed that an account must be created from unified accounting system for the organizations operating in software industry and 265 SOFTWARE ACCOUNT is seen advisable in this way. * Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Aletme Bölümü, ** Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Aletme Bölümü, *** Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Aletme Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 337

2 Key Words: Turkish Software Industry, Technopark, Accounting, Unified Accounting System, Software. I. GR Ça m zda bilginin giderek artan önemi ve deeri, beraberinde bilgi temelli süreçlerin de önemini ve deerini artt rm t r. Günümüzde birçok iletmede endirekt giderler artmakta, bunun da en önemli kalemleri aras nda d ardan salanan fayda ve hizmetler ve özellikle de teknoloji transferi yer almaktad r. Teknoloji transferi dendiinde sadece, makine ve cihazlar n sat n al nmas akla gelmemelidir, çünkü teknoloji transferi asl nda sizde bulunmayan mali ve beeri kaynaklar n varolandan al nmas d r ki bunun içinde sadece makine ve cihaz gibi somut varl klar deil, dan manl k, yaz l m gibi soyut unsurlar da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle maddi olmayan duran varl k olarak kabul edilen bilgisayar programlar (yaz l mlar) konusu çal ma alan olarak seçilmitir. Bu çal man n girii takip eden bölümlerinde s ras yla teknoloji gelitirme bölgeleri, teknoloji gelitirme bölgelerinin Türkiye deki geliimi, yaz l m kavram ve son olarak da yaz l mlar n tekdüzen hesap plan nda kurulacak yeni bir hesap ile özdeletirmek ve yaz l mlar n takibini mümkün k lacak bir öneride bulunulacakt r. II. TEKNOLOJ GELTRME BÖLGELER Günümüzde büyük iletmeler içerisinde bulunduu bürokrasi ve esnek olmayan yap lardan kurtulmak için ba ms z kar merkezleri halinde faaliyette bulunma yolunu tercih etmektedirler (Müftüolu, 2002: 5-205). 338 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

3 Üniversite-endüstri ilikisi önemli miktarda arat rma ve literatür çal mas na neden olmutur. Yap lan literatür çal malar yoluyla bu ilikiyi tevik edecek ve güçlendirecek mekanizmalar ele al nm t r. Mevcut mekanizmalar aras nda, özellikle bilim parklar na özel ilgi gösterilmitir (Vedovello, 1997: 492). Bilim parklar üniversite ve endüstri aras ndaki ilikiyi güçlendirebilecek altyap n n kurulmas için en bilinen ve proaktif mekanizma olarak gözükmektedir 1. Türkiye de yayg n bir ekilde teknopark olarak an lan bu merkezler için deiik ülkelerde arat rma park, bilim park, teknopolis, teknopol, giriim merkezi, yenilik merkezi, mükemmeliyet merkezi, endüstriyel park ve i inkübatörü gibi terimler de kullan lmaktad r (Ay, 2003). Bir bilim park içerisinde çeitli alanlarda faaliyette bulunan iletmeler yer alabilmektedir y l itibariyle dünyadaki bilim ve teknoloji parklar nda yer alan iletme türleri ve oranlar Oekil 1 deki gibidir 2. 1 Goddard et al.,1994 ve Bell,1993 den al nm t r. (Vedovello, 1997) 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 339

4 Dier %5 Endüstri Aletmeleri %18 Hizmet Aletmeleri %51 Arat rma Faaliyetleri %26 Oekil 1. Bilim/Teknoloji Parklar nda Yer Alan Aletme Türleri Uluslararas Bilim Parklar Birlii ne (International Association of Science Parks) göre, bir bilim park ; (Chan ve Lau, 2004: 2) Bir üniversite veya dier yüksek örenim kurumu veya önemli bir arat rma merkezi ile resmi ve ortak çal ma eklinde balant lar olan; Bölgede yerleik olan bilgi temelli iletmelerin ve dier organizasyonlar n oluumunu ve büyümesini tevik için tasarlanm ; Sitede yer alan iletmelere yönelik teknoloji ve i kabiliyetlerinin aktar m nda aktif olarak yer alan bir yönetim fonksiyonuna sahip arazi tabanl bir giriimdir. Vedovello (1997) taraf ndan yap lan arat rma sonuçlar bilim parklar n n firmalar ile üniversiteler aras nda iliki salayan bir mekanizma olarak gayri resmi ilikilerin ve insan kaynaklar balant lar n n kurulmas n kolaylat rd n ortaya koymutur (Vedovello, 1997: 501). Üniversitelere yak n yerlerde kurulan bu 340 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

5 parklar n amac, yerleik teknoloji tabanl iletmelerin arat rma, gelitirme ve üretim yeteneklerini gelitirmektir. Ayn zamanda teknoloji veya arat rma parklar olarak isimlendirilen bilim parklar, teknoloji tabanl iletmeler için bir yol gösterici, bir deniz feneri ve d ar dan korsanl k yapacak firmalara kar da bir korunma liman olarak görülebilirler. Ayr ca, bilim parklar üniversitelere, kurduklar birimler ile destek verip gelitirdikleri firmalara bu parklar kiralama f rsat salarlar. Böylece üniversiteler bu firmalardan yeni bir fayda salama imkan elde ederler (Kozmetsky vd., 1985: 55). III. TÜRKYE DE TEKNOLOJ GELTRME BÖLGELER Teknoloji Gelitirme Bölgeleri (TGB) Türkiye de 1990 l y llarda gündeme gelmitir y l nda Yaz l m Endüstrisinin Desteklenmesine ilikin haz rlanan Kanun Tasar s gündeme gelememitir. Ancak, daha sonra an lan tasar y içerecek ekilde bir düzenleme 06/07/2001 tarihinde 4691 say l Teknoloji Gelitirme Bölgeleri Kanunu ad ile yürürlüe konulmutur. Bu Kanun ile Teknoloji Gelitirme Bölgeleri nde 2013 y l na kadar yaz l m ve Ar- Ge ye dayal faaliyetler sonucu elde edilecek gelirler için Gelir ve Kurumlar Vergisi nden muafiyet salanm t r. Bu bölgelerde çal an yaz l mc, arat rmac ve Ar-Ge personel ücretleri Gelir Vergisi ve bölgede üretilen yaz l mlar Katma Deer Vergisi nden muaf tutulmutur. Ayr ca, akademik personele bu bölgelerde firma kurabilme, firmalara ortak olabilme ve sürekli veya yar zamanl çal abilme hakk da tan nm t r (Taç ve Güder, 2006) y l nda 7 olan teknopark say s, Nisan 2006 itibar yla 22 ye yükselmitir. 22 adet teknoparktan halen 10 u aktif haldedir. Aral k 2006 itibar yla, Erciyes Teknopark n da faaliyete geçmesi ile bu say 11 e yükselecektir. Aa da yer alan Tablo 1 de Türkiye de mevcut teknoparklar n bir listesi görülmektedir. Tablo 2 de ise Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 341

6 Türkiye de aktif halde bulunan TGB deki yaz l m firmalar n n say lar görülmektedir. Tablo 1. Türkiye de Teknoparklar Mevcut Teknoparklar Çal9,malar9 Devam Eden Teknoparklar ODTÜ Teknokent (METUTECH) Sakarya Üniversitesi ATÜ Teknopark Astanbul Üniversitesi TÜBATAK-MAM Teknopark Çukurova Üniversitesi Ankara Cyberpark Akdeniz Üniversitesi GOSB Teknopark Erciyes Üniversitesi Hacettepe Teknokent Zonguldak Karaelmas Üniv. Azmir Teknoloji Gelitirme Karadeniz Teknik Üniv. Bölgesi Y ld z Teknik Üniv. TGB Eskiehir TGB Kocaeli Üniversitesi TGB Selçuk Üniversitesi Teknokenti 342 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

7 Tablo 2. Aktif Haldeki Teknoloji Gelitirme Bölgeleri nde Yaz l m Firmalar (Eylül 2006) Kurulu Y l Teknoloji Gelitirme Bölgesi Ad Firma Say s Yaz l m Firmas Say s Yaz l m Firmas / Toplam Firma Oran 2001 ODTÜ Teknokent % 52, TÜBATAK MAM % 66, Azmir TGB % 68, Ankara CyberPark % 73, GOSB Teknopark % 62, ATÜ Ar Teknokent % 84, Hacettepe Üniversitesi TGB 25 9 % 36, Eskiehir TGB 16 8 % 50, Selçuk Üniversitesi TGB % 50, Bat Akdeniz Teknokent % 90,91 Toplam %63,86 Tablo 2 incelendiinde yaz l m firmalar n n toplam içerisinde ki önemi hemen fark edilebilecek niteliktedir. Bununla birlikte ayr ca Temmuz 2005 itibar yla 10 teknoparkta toplam 382 firma ve 252 yaz l m firmas bulunurken, toplam firma say s yüzde 71, yaz l m firmas say s yüzde 65 artarak, Eylül 2006 sonu itibar yla, toplam 653'e yükseldii ve Temmuz 2005 te, TGB lerde toplam 3435 Ar-Ge, 1280 destek personeli bulunmakta iken Eylül 2006 sonu itibar yla bu say 6139 Ar-Ge ve 1902 destek personeline yükseldii önemle vurgulanmal d r. 653 firman n yüzde 63,8 ine kar l k gelen 417 firma yaz l m alan nda faaliyet göstermektedir (Taç ve Güder, 2006). Bu noktada yaz l m kavram ndan k saca bahsetmenin yararl olaca inanc nday z. Yaz l m, bir bilgisayar üzerinde spesifik bir görevi yerine getirmek üzere tan mlanm komutlar bütünüdür (Barr- Tessler,1996:1). Alk yaz l m 1945 y l nda Manhattan Projesi kapsam nda Atom Bombas simülasyonlar n çal t rmak için Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 343

8 gelitirilen ilk say sal bilgisayar olan ENIAC üzerinde çal t r lm t r. Yaz l m terimi ilk kez 1957 y l nda John W.Tukey taraf ndan bilimsel bir makalede kullan lm t r 3. Yaz l m endüstrisi temelde paket yaz l mlar ve yaz l m hizmetlerinden olumaktad r. Teknoloji Gelitirme Bölgeleri içerisinde yaz l m iletmelerinin younluu beraberinde bizi, bu iletmelerin satt klar ürün olan soyut nitelikteki (maddi olmayan duran varl k) yaz l mlar için, mevcut tekdüzen hesap plan nda bir hesap kurulmas n n gerekli olduu kan s na götürmütür. Mevcut durum içerisinde bu iletmeler yaz l mlar n 260 HAKLAR HESABI nda izlemektedirler. Ancak buraya kadar anlat lanlar ve ortaya konan niceliksel veriler yaz l m iletmeleri için tekdüzen hesap plan ndan bir hesap tahsis etmek gerektiinin göstergesi durumundad r. IV. YAZILIMLAR HESABI Tekdüzen hesap plan n n 26 numaral hesap grubunda bir baka ifade ile maddi olmayan duran varl klar hesap grubu içerisinde yer almas gereken yaz l mlar için en uygun hesap kodunun 265 olduu düünülmektedir. Bu durumda hesap 265 YAZILIMLAR HESABI eklinde isimlendirilecektir. Bu hesap, yaz l m firmalar na yazd r lan programlar ile haz r yaz lm paket programlar n izlendii hesap niteliinde olacakt r. 265 YAZILIMLAR HESABI n n alt hesaplar n n da olmas gerekmektedir. Çünkü iletmelerde çok farkl amaçlarla programlar 3 Wikipedia, (Ziyaret Tarihi ) 344 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

9 yaz lmakta ve pazarlanmaktad r. Bu amaçla 265 YAZILIMLAR HESABI n n alt hesaplar için bizim önerimiz öyle olacakt r; Muhasebe Yaz l mlar Üretim Yaz l mlar Mevzuat Yaz l mlar Ofis Yaz l mlar Aletim Yaz l mlar Hesab n ileyii ise öyledir; - Aletme taraf ndan al nan bilgisayar program bedelleri bu hesaba borç yaz l r, - Tamamen amorti edilen program bedelleri kay tlardan ç kar l rken ve uygulamadan kald r lan program bedelleri bu hesaba alacak kaydedilir. - Zaman içerisinde özelliini ve geçerliliini kaybeden bilgisayar programlar n n itfa edilmemi deerleriyle ilgili dönemde zarar yaz lmak suretiyle aktiften ç k salan r. SONUÇ Küreselleen ve h zla deien, gelien Dünya da iletmeler çeitlenmektedir. Ansanolunun ihtiyaç ve istekleri dorultusunda yeni sektörler türemekte veya mevcut birçok sektör h zl bir ekilde gelimektedir. Bunlardan en bata geleni de biliim sektörüdür. Bu sektör içerisinde özellikle yaz l m alan çok önemlidir. Art k birçok ilemin internet arac l yla veya bilgisayarl ortamda yap labilmesini salayan hep yaz l mlard r. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 345

10 Muhasebe bilimi de gelien, deien ve büyüyen ihtiyaçlara cevap verebilmek ad na kendini sürekli güncellemesi gerekmektedir. Bu çal mada Türkiye de büyüyen bir sektör olan yaz l m sektöründen bahsedilmitir. Bu h zla büyüyen ve bir çok ülke için itici güç durumuna gelmeye balayan bu sektör için en uygun geliim alanlar n n Teknoloji Gelitirme Bölgeleri olduu vurgulanm t r. Büyüyen ve gelien yaz l m sektörünün mali nitelikteki i ve ilemlerinin doru, anla l r ve aç k bir ekilde gösterilebilmesi için tekdüzen hesap plan ndan özel bir hesab n tan mlanmas gerekmektedir. Bu amaçla maddi olmayan duran varl klar hesap grubunda 265 YAZILIMLAR HESABI eklinde bir hesap oluturulmas n n uygun olaca düünülmütür. KAYNAKÇA Ay, M., 2003, Bölgesel ve Ulusal Kalk nmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar, Tübitak. Barr, A., ve Tessler, S., (1996), The Globalization of Software R&D: The Search for Talent, 1996, <http://wwwscip.stanford.edu/scip>, December 5, Chan, K.F. ve Lau, T., (2004), Assessing Technology Ancubator Programs in the Science Park: the Good, the Bad and the Ugly, Technovation, Article in Pres. Kozmetsky, G., Gill, M. D., Jr. ve Smilor, R. W., (1985), Financing and Managing Fast-Growth Companies, D.C. Heath and Company/Lexington, Massachusetts/Toronto. 346 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

11 Müftüolu, M. T., (2002), Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli,letmeler, Turhan Kitabevi, Ankara. Taç, K. ve Güder G., (2006), Teknoloji Gelitirme Bölgelerinin Yaz l m Endüstrisindeki Rolü: Bat Akdeniz Teknoloji Gelitirme Bölgesi Örnei, 5. Uluslararas( Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kas m. Vedovello, C., (1997), Science Parks and University-Andustry Anteraction: Geographical Proximity between the Agents as a Driving Force, Technovation, 17(9), s Wikipedia, (Ziyaret Tarihi: ) (Ziyaret Tarihi: ( ) Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 347

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı