Karluk, S.Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2005, s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karluk, S.Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2005, s.524. 2"

Transkript

1 1 Avrupa Birliği nin Ekonomik ve Parasal Entegrasyonu Avrupa Ekonomik Topluluğu nu kuran Roma Antlaşması, Avrupa devletleri arasında sağlanacak ekonomik bir bütünleşmenin zorunluluğu üzerinde durmuştur. Antlaşmanın önsözü incelendiğinde, Avrupa ulusları arasında daha yakın bir birliktelik kurulmasından bahsedildiği görülmektedir. 1 Avrupa halkları arasında gittikçe daha sıkı bir birliğin temellerini atmaya KARARLI OLARAK, Avrupa yı bölen engelleri ortadan kaldırarak ortak bir girişim ile ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamaya KARARLI OLARAK, Büyümede istikrarı, ticarette dengeyi ve rekabette dürüstlüğü sağlamak amacıyla mevcut engellerin ortadan kaldırılması için elbirliği ile harekete geçmenin gerektiğini KABUL EDEREK, Değişik bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarını azaltarak ve daha az gelişmiş bölgelerin kalkınmalarındaki gecikmeyi gidererek, ekonomilerinin birliğini güçlendirmeye ve uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlamaya İSTEKLİ OLARAK, Ortak bir ticaret politikası vasıtasıyla uluslararası ticaretteki kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına katkıda bulunmak ARZUSUYLA 2 Roma Antlaşması nın üzerinde durduğu, Avrupa devletleri arasındaki birliktelik ihtiyacı yeni bir olgu değildir. Ancak II. Dünya Savaşı nın sona ermesi ile doruk noktasına ulaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı son bulduğunda, Avrupa devletlerinin politikalarına yön veren devlet adamlarının büyük çoğunluğu, I. Dünya Savaşı na, 1929 Büyük Buhran a ve II. Dünya Savaşı na tanıklık etmiş bir nesildir. 3 Yaşanan bu acı tecrübeler, savaş sonrası Avrupa sının şekillenmesine ve devletlerarasında bütünleşme olgusunun benimsenmesine yol açmıştır. Ekonomik bütünleşme söz konusu olduğunda, Roma Antlaşması nda, parasal konulardaki hükümlerin dağınık bir biçimde düzenlendiğinin altı çizilmiştir. Buna sebep olarak, antlaşmanın imzalandığı dönemde sağlıklı bir şekilde işleyen uluslararası parasal bir sistemin, temeli 1944 yılında atılan Bretton Woods Sistemi nin, payının büyük olduğuna değinilmektedir. 4 Oysa Topluluk üyeleri arasında görülen ekonomik gelişme, enflasyon hızlarındaki farklılığın ve parasal konuların devletlerin ulusal egemenlik hakları ile olan yakın ilişkisinin de önemi rol oynadığı tartışılmaktadır. 5 1 Karluk, S.Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2005, s T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Topluluklarına İlişkin Temel Belgeler, Avrupa Topluluklarını Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET), s.93, 3 Somel, Cem, Siyaset Bilimi ve İktisat, Siyaset Bilimi-Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler arası İlişkiler, Atılgan, Gökhan, Aytekin, E.Atilla, (Ed.), Yordam Yayınları, 2012, s Akçay, Belgin, Euro Alanın Ekonomisine İlişkin Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt.5, No.2, 2006, s.6 5 Karluk, s.525

2 2 Tam ekonomik bütünleşmeye ulaşılması yolunda Ekonomik ve Parasal Birlik önemli bir aşama olarak adlandırılmakta ve ekonomik bütünleşmeye ulaşılmasının ancak parasal bütünleşme ile mümkün olduğun altı çizilmektedir. Bu çerçevede, Avrupa bütünleşme tarihi incelendiğinde, Avrupa Para Birliği kavramının gelişiminin Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü nün (OEEC) kurulmasına kadar uzandığı görülmektedir. Avrupa ülkelerinin Amerikan doları karşısında konvertibiliteyi sağlayamamaları ve birlikte hareket etmemeleri sonucunda, 19 Kasım 1950 tarihinde Avrupa Ödemeler Birliği kurulmuştur. Serbest dış ticaretin gelişmesi ve parasal işbirliğinin sağlanması yolunda fayda sağlayan Avrupa Ödemeler Birliği, 1955 yılında yerini Avrupa Para Düzenlemesine bırakmıştır. OEEC ülkeleri arasında parasal işbirliği kurulması amacı ile çalışmaya başlayan Avrupa Para Düzenlemesi, 1960 lı yıllarda çalışmalarına son vermiştir yılında Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeleri paralarının dış konvertibilitesini sağlayarak Para Komitesi ni faaliyete geçirmişlerdir. Ancak 1968 yılında Gümrük Birliği nin gerçekleştirilmesi, üye ülkeler arasındaki ticaret hacimlerindeki artış ve Bretton Woods sisteminin geçirdiği sarsıntı sebebi ile gözlemlenen parasal istikrarsızlık, Topluluk üyelerini parasal birlik girişimine yöneltmiştir. 6 Parasal birlik tartışmaları çerçevesinde Schiller Planı ve Barre Raporu olarak bilinen raporların büyük etkileri olmuştur. Siyasi nedenler yüzünden hayata geçirilemeyen her iki raporda sunulan öneriler, 8 Ekim 1970 yılında sunulan Werner Raporunda şekillenmiştir. Ulusal paraların tam ve geri dönülemez konverbilitesinin sağlanmasının zaruri olduğunun altını çizen raporda, parasal birliği amacı: Mal, hizmet, emek ve sermayenin serbestçe dolaşabileceği, bölgesel veya yapısal farklılıkların olmadığı bir bölge oluşturulması 7 olarak tanımlanmıştır. Werner Planı nın kabul edildiği dönemde dünya para sistemi büyük bir krizin içerisine girmiştir. Dolar altın ilişkisinin 1971 yılında son bulmasıyla, Bretton Woods Sistemi çökmüştür. Topluluk üyeleri, söz konusu gelişme karşısında, döviz kurlarında yaşanan istikrarsızlığı gidermek adına Avrupa Para Yılanı (Tüneldeki Yılan) sistemini hayata geçirmişlerdir. Ancak Avrupa Para Yılanı sistemi, Topluluk ülkelerinin Avrupa Para Sistemine geçmelerine kadar olan dönemde yaşanan sorunlara köklü çözümler getirememiştir. Söz konusu uygulama, ekonomik yapıları, siyasi tercihleri ve hedefleri arasında farklılıklar bulunan Topluluk üyelerinin döviz kurlarını belirlemelerinin pek mümkün olmadığını ortaya koymuştur. 8 Ekonomik bunalım, beraberinde getirdiği parasal istikrarsızlık ve piyasalarda yaşanan belirsizlik, topluluk üyelerini Avrupa Para Sistemi nin (APS) kurulmasına yöneltmiştir yılında yürürlüğe giren APS nin temel hedefi: Katılımcı ülkelerin para birimleri arasında dalgalanmaları azaltmak ve Avrupa da parasal bir istikrar bölgesi yaratmak 9 olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında Avrupa Para Birimi (ECU) adıyla ortak bir para birimi oluşturulmasına da karar verilmiştir. Avrupa Para Sistemi, 1993 yılı Ağustos ayında oluşan kriz sebebiyle büyük bir sıkıntı ile 6 Balkır, Canan, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme-Kuram, Politika ve Uygulama, AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, s A.g.e, s Karluk, s Balkır, s.269

3 3 karşılaşmıştır. Ekonomik ve Parasal Birliğin oluşturulması için Werner Raporu nun belirlediği üç aşamadan ikincisine geçilemeden Avrupa Para Sistemi ortadan kalkmıştır. Topluluk üyeleri arasında Ekonomik ve Parasal Birliğe duyulan güvenin tazelenmesi 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile sağlanmıştır. 10 Tek Avrupa Senedi ile ortak pazarın tamamlanmasının ardından, tek para birimi ve ortak merkez bankası sistemine dayalı bir ekonomik ve parasal birlik ile ortak dış politika ve savunma politikası perspektifine dayalı siyasi birlik kurulmasını öngören Maastricht Antlaşması 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Maastricht Anlaşması, Roma Antlaşması nda gerçekleştirdiği kapsamlı değişiklik ile Ekonomik ve Parasal Birliği hukuki temellerine kavuşturmuştur. 11 Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delor un başkanlığında hazırlanan ve Delors Raporu olarak bilinen rapordan esinlenen Antlaşma, Ekonomik ve Parasal Birliğe ulaşılması yolunda belirlediği, tablo 1 de özetlenen, 3 aşamayı, üçüncü aşamaya geçiş için zaruri olan ekonomik yakınlaşma kriterlerini (Maastricht Kriterleri) ve kriterlerin gerekli kıldığı kurumsal değişiklikleri düzenlemiştir. 12 (Tablo 1) Ekonomik ve Parasal Birlik Aşamaları EKONOMİK BİRLİK PARASAL BİRLİK 1. AŞAMA İç pazarın oluşturulması Rekabet politikasının güçlendirilmesi Yapısal fonlardaki reformların tamamlanması Koordinasyonun güçlendirilmesi ve izlenmesi Bütçe açığı veren üyelerde bütçe disiplininin sağlanması 1. Aşamadaki politikaların geliştirilmesi, uygulanması Üyelerin makroekonomik uyumlarının gözden geçirilmesi Kesin bütçe koordinasyon sistemi Yapısal ve bölgesel politikaların güçlendirilmesi Sermaye piyasasının liberalleşmesi Para ve döviz kuru politikalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi Döviz kuru ayarlamalarının sıkça yapılmasının önlenmesi Tüm topluluk paralarının dar banda dahil edilmesi Avrupa Para Birimi nin (ECU) daha fazla kullanımının sağlanması 2. AŞAMA Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) kurulması Avrupa Para Sisteminde bantların daraltılması 3. AŞAMA Kaynak: Karluk, S.Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2005, s.547. AMB nın para politikasından sorumlu olması Değişmez sabit döviz kurlarının belirlenmesi veya ECU nin tek para birimi olması 10 Karluk, s Balkır, s A.g.e, s

4 4 Maastricht Antlaşması nın yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra, 1997 yılında Ekonomik ve Parasal Birlik içerisinde bütçe disiplininin devamlılığını sağlamak üzere İstikrar ve Büyüme Paktı kabul edilmiş; 1 Ocak 1999 yılında Euro nun yürürlüğe girmesi ile birlikte işlerlik kazanmıştır. İstikrar ve Büyüme Paktı ile amaçlanan, parasal birlik içerisinde yer alan ülkelerin bütçe disiplinlerindeki sapmaların, Maastricht Kriterleri nde yer alan, %3 üst sınırını aşmadan önce tespit edilmesi ve sürekli yüksek kamu açığı veren ülkelere çözüm olarak mali yaptırımların uygulanması olarak belirtilmiştir. 13 Euro nun, Ekonomik ve Parasal Birliğin ortak parası olarak belirlendiği 1999 yılı sonrasında, Euro bölgesi üyelerinin birçoğunun Maastricht kriterlerini yerine getirdikleri görülmektedir. Ancak 2000 li yıllara gelindiğinde Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere birçok AB üyesi devletin ekonomik büyümelerindeki durgunlukları ortadan kaldırmak adına kamu harcamalarını arttırdıkları ve mali disiplini esneterek % 3 olan bütçe açığı kriterinin dışına çıktıkları gözlemlenmiştir. 14 (Tablo 2) Euro Bölgesi Ülkeleri Bütçe Açıkları/GSYİH Oranları, % ( ) Kaynak: Şanlıoğlu, Ömer, Bilginoğlu, M.Ali, Euro Bölgesi nde Yaşanan Mali Sorunlar ve Maliye Politikalarında Uyum Arayışları, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı.35, Ocak-Temmuz 2010, s A.g.e, s A.g.e, s.279

5 yılında Portekiz bütçe açığı kriterini ihlal eden ilk ülke olmuş, sonraki yıllarda Almanya, Fransa, Yunanistan, Hollanda ve İtalya % 3 sınırını aşmıştır. Özellikle 2008 yılından itibaren İrlanda (-%7,2), Yunanistan (-%7,7), İspanya (-%4,1) ve Malta (-%4,5) gibi ülkelerde bütçe açıklarının çok yükseldiği görülmektedir. İstikrar ve Büyüme Paktı hedeflerinin sağlanamamasındaki önemli nedenler arasında, denetim mekanizmasının zayıflığı ve Ekonomik Parasal Birliğin yalnız parasal kısmına önem verilerek, ekonomik kısmının göz ardı edilmesi gösterilmektedir. Ekim 2009 tarihinde yeni göreve gelen Yunanistan hükümetinin bütçe açığını -%12.7 olarak bildirmesi, daha önce bildirilen rakamların gerçeği yansıtmadığı dışında, Ekonomik ve Parasal Birlik içerisindeki denetim mekanizmasının yetersizliğini de gözler önüne sermektedir. 15 Küresel kriz, Avrupa Birliği nin son 10 yıldaki ilerlemesini yok etmiştir. Birliğin gayrisafi hasılası nın 1930 lardan bu yana en kötü duruma düştüğü, sanayi üretiminin 1990 lar seviyesine gerilediği, işsizliğin 23 milyona ulaştığı ve bütçe açığının gayrisafi milli hasılasının ortalama % 7 yükseldiği belirtilmektedir. Yaşanan ekonomik krizden güçlenerek çıkılması, Avrupa Birliği nin yapısal sorunlarının giderilmesi ve küresel ölçekte rekabetçi olabilmesi adına, AB 2020 Stratejisi: Akıllı, yeşil ve kapsayıcı büyüme için Avrupa Stratejisi, gündeme gelmiştir. 16 AB 2020 stratejisi çerçevesinde Avrupa nın 2020 yılındaki ekonomik yapısının Lizbon Antlaşması na dayanacağı belirtilmiştir. Lizbon Antlaşması ile Euro alanı ile ilgili yeni bir bölüm oluşturulmuştur. Üye ülkelerin bütçe disiplinlerinin koordinasyon ve gözetiminin güçlendirilmesi, Birliğin ekonomi politikasının genel esaslarının oluşturulması, ekonomi politikalarının koordinasyonu konusunda çok taraflı izlemeye ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmesi konularında önlemler alınmıştır. 17 Son olarak, 2012 yılı Mart ayında Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde İngiltere ve Çek Cumhuriyeti dışında kalan 25 üye ülke tarafından Ekonomik ve Parasal Birlik içinde İstikrar, Eşgüdüm ve Yönetişim Anlaşması (Mali Anlaşma) imzalanmıştır. Mali Anlaşma ile Euro alanı içerisinde ekonomi politikalarının eşgüdümünün sağlanması, daha güçlü bir ekonomik büyüme, aşırı bütçe açıklarının önlenmesi amaçlanmıştır. 18 Anlaşmaya göre Ekonomik ve Parasal Birliğin ekonomik ayağı güçlendirilecektir. Anlaşmaya taraf olan üye ülkelerin bütçe açığı ve kamu borçlanma oranı alanlarında Maastricht Kriterleri ne harfiyen uyacakları; aksi takdirde Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi nin denetimini kabul etme zorunlulukları belirtilmiştir. Anlaşma ile Euro kullanan ülkeler, ekonomi politikası alanında özerkliklerinden büyük ölçüde vazgeçerek, ortak kurallara uyulmasını kabul etmektedirler A.g.e, s A.g.e, s A.g.e, s Nas, Çiğdem, Avrupa Birliği nin Kurumsal Değişimi ve Yeni Mali Anlaşma, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, No.171, Nisan 2012, s A.g.m, s.40 41

6 krizi, Ekonomik ve Parasal Birliğin ekonomik boyutunun ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Birliğin denetim mekanizmasının zayıflığı ve ekonomik boyutun öneminin göz ardı edilmesi Avrupa nın siyasi birlik projesine de zarar vermektedir. 20 Ekonomik ve Parasal Birlik yalnız ekonomik temelli bir proje değildir. Birliğin daha kurulduğu ilk günlerde tartışılan siyasi birlik amacını da içerisinde taşımaktadır. 20 Balkır, s

7 7 KAYNAKÇA Akçay, Belgin, Euro Alanın Ekonomisine İlişkin Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt.5, No.2, Balkır, Canan, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme-Kuram, Politika ve Uygulama, AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Karluk, S.Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 8. Baskı, Nas, Çiğdem, Avrupa Birliği nin Kurumsal Değişimi ve Yeni Mali Anlaşma, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, No.171, Nisan Somel, Cem, Siyaset Bilimi ve İktisat, Siyaset Bilimi-Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler arası İlişkiler, Atılgan, Gökhan, Aytekin, E.Atilla, (Ed.), Yordam Yayınları, Şanlıoğlu, Ömer, Bilginoğlu, M.Ali, Euro Bölgesi nde Yaşanan Mali Sorunlar ve Maliye Politikalarında Uyum Arayışları, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı.35, Ocak-Temmuz T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Topluluklarına İlişkin Temel Belgeler, Avrupa Topluluklarını Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET)

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 12, 2012, Sayfa 73-84 MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: AVRUPA MERKEZ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KARŞILAŞTIRMASI Özgür ALTUNTAŞ*

Detaylı

Euro; Parasal Birliğin Aşamaları. Parasal Birlik; 15.12.2014. Doç. Dr. Özgür TONUS. Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik

Euro; Parasal Birliğin Aşamaları. Parasal Birlik; 15.12.2014. Doç. Dr. Özgür TONUS. Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik Euro; İKT461 AB Türkiye İlişkileri Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik Doç. Dr. Özgür TONUS Avrupa da, başlangıçta 11 ülkenin ulusal egemenliklerinin önemli bir parçası olan para basma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU * Doç.Dr.Bedrıye TUNÇSİPER ** Araş.Gör.Şimal YAKUT ÖZET Avrupa Birliği'nin ekonomik bütünleşme sürecinin en son aşaması olarak nitelenen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU Uzmanlık Tezi Bülent ÖZCAN EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, AB nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya başlamasıyla,

Detaylı

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine 3 Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ye Yönelik Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine Özet Avrupa Birliğine üyelik sürecinde aday ülke olan Türkiye ye yönelik olarak son yıllarda nitelik ve

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL 2010 1 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri,

Detaylı