T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk ANKARA BİRİNCİ OTURUM Açõş Konuşmasõ: Yavuz ÖNEN Hüsamettin CİNDORUK / 2 Prof.Dr. Aydõn Güven GÜRKAN / 9 Prof.Dr. Taner TİMUR/14 Doç.Dr. Tülin ÖNGEN/19 Av. Selim OKÇUOĞLU / 25 Hasan YALÇIN/29 M. İlhan ERDOST/36 Ertuğrul KÜRKÇÜ/42 BİRİNCİ OTURUM Açõş Konuşmasõ: Yavuz ÖNEN Prof.Dr. Taner TİMUR/49 Bülent AKARCALI / 55 Doç.Dr. Tülin ONGEN/63 Av. Selim OKÇUOĞLU / 65 Hasan YALÇIN/69 M. ilhan ERDOST/80 Ertuğrul KÜRKÇÜ/87 SUNUŞ TMMOB Demokrasi Kurultayõ, 34. Olağan Genel Kurul'un "Yeni Dönem Çalõşma Esaslarõ Komisyonu Raporu"nda yer alan bir önerinin kabul edilmesi ile gündeme gelmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu Raporda toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi düşüncesi, "Ülkemizin en temel sorunu olan Kürt sorununun; demokrasinin Türkiye'de tüm kurum ve kurallarõ ile köklü bir şekilde yerleşmesinin ayak bağõ olduğu, bu sorunun demokratik yollarla çözülmeyişinden ötürü sürdürülmekte olan Güneydoğu'daki savaş, ülke kaynaklarõnõ tüketmekte olduğu gibi, ülkenin gelecekteki yatõrõmlarõnõ da ipotek altõna almaktadõr." biçimindeki ifadelerle açõklanmak istenmiş ve "Ülkemizin can ve mal kaynaklarõnõ içeren ve en değerli varlõklarõnõn tüketimini önlemek amacõ ile bu savaşa son vermek için, TMMOB; sivil toplum örgütleri, demokrasi, batõş, emek ve özgürlükten yana her kesim ile işbirliği yaparak, onlarla ortak bir şekilde, seçilmiştik özelliği olan temsilciliklerden oluşan Demokrasi Kurultayõ'nõn düzenlenmesine ve demokratik somut çözümler üretilmesine öncülük etmelidir." denilerek TMMOB'ye önemli görev ve sorumluluk yüklenmiştir. TMMOB Demokrasi Kurultayõ çalõşmalarõ 1996 yõlõ Eylül ayõnda

2 başlamõştõr. 20 ilimizde elliyi aşkõn hazõrlõk ve yerel kurultay toplantõlarõnda dile getirilen görüşler TMMOB Demokrasi Programõ Taslõğõ'nda birleştirilmiştir. Yerel etkinlikler, yerel DKÖ'ler, yerel gazete, radyo ve TV kanallarõ tarafõndan da ilgiyle izlenmiş ve kamuoyuna yansõtõlmõştõr. Kurultay, hazõrlanan taslağõ, tartõşma programõ biçiminde değerlendirmiş ve geliştirmiştir. 130 konuşma yapõlmõş, 120 yazõlõ önerge verilmiş, 11 komisyon oluşturulmuştur. Kurultay üyelerimiz; Temel Konular başlõğõ altõnda, demokrasi ve demokrasi kavramõnõn gelişimi, Cumhuriyet, bağõmsõzlõk, laiklik, hukuk devleti konularõnõ; İnsan Haklarõ başlõğõ altõnda, insan haklarõnõn gelişimi, temel haklarõnõn gelişimi, temel haklar, ekonomik ve toplumsal haklar, halklarõn haklarõ, dayanõşma kültürü ve çevreyi koruma, eğitim, sağlõk, basõn ve yaygõn özgürlüğü konularõnõ; Demokrasinin işleyişi başlõğõ altõnda siyasal partiler, seçimler, yasama, yürütme, yargõ ve güçler ayrõlõğõnõ; Çalõşma Yaşamõ başlõğõ altõnda, istihdam ve işgücü, çalõşma yaşamõ, sosyal güvenlik, demokrasi ve bölüşüm ilişkileri konularõnõ; Demokrasinin Ekonomi Politiği başlõğõ altõnda ekonomi-kalkõnmasanayileşme, küreselleşme ve özelleştirme, bilim ve teknoloji, enformasyon toplumu konularõnõ; Kentleşme başlõğõ altõnda, kamu arazileri, yerelleşme ve yerel yöne timler, kentleşme, ulaşõm ve trafik konularõnõ, Tarõm, Orman ve Çevre başlõğõ altõnda tarõmõn demokratikleşmesi, ormanlar ve ormancõlõk, topraklardan yararlanmanõn düzenlenmesi çevre, doğal kaynaklar, enerji konularõnõ; Kürt Sorunu'nu, savaşõ, göç ettirmeleri; Tarihi bir bakõşla Demokrasi ve İnsan Haklarõ Kültürü'nü; Sivil Toplum başlõğõ altõnda katõlõmcõ demokrasi, sivil toplum örgütlenmesi, kamu yararõna denetim, meslek örgütlerini; TMMOB ve Demokrasiyi, Meslek Etiği'ni tartõşmõşlardõr. Türkiye'nin yirmi ilinden gelen, yerel olarak seçilmiş 400 delege Ankara'da buluşmuştur. Şiddetin, yasalarõn, çatõşmanõn yarattõğõ yõlgõnlõk ve sessizliği aşmak için üyelerimiz kendini, yöresini, ülkesini, dünyayõ konuşmuştur. Bağõmsõz, demokratik, insan haklan, sosyal hukuk devleti ve barõş için etkin mücadeleyi yaşama nasõl geçireceğini, katõlõmõ, dayanõşmayõ irdelemişlerdir. Kurultay hazõrlõk çalõşmalarõnõn ve Kurultay'õn ön plana çõkardõğõ yöntem, konulana sõnõflar arasõ ilişkiler temelinde ele alõnmasõ olmuştur. Sorunlarõn çözümünde emek-sermaye çelişkisinin göz önünde bulundurulmasõ zorunluluğu vurgulanmõştõr. Halkõmõzõn insanlõk ailesi içinde ve her alanda saygõn bir yer alabilmesi için umutlarõnõ, aydõnlõk bir gelecek için düşüncelerini belirlemişlerdir. Kurultay hazõrlõk çalõşmalarõ kapsamõnda 17 Aralõk 1996 tarihinde gerçekleştirilen "Demokrasi Krizi" adlõ atölye çalõşmasõ ise, Kurultayõn basan ile sonuçlandõrõlmasõnda önemli bir katkõ yaptõğõ gibi, geniş kesimlerin yararlanabileceği bir belge niteliğini kazanmõştõr. Dolayõsõyla, basõlan bu kitabõn önemli bir boşluğu dolduracağõna inanõyoruz. Yönetim Kurulu Demokrasi Krizi

3 BİRİNCİ OTURUM Başkan: İhsan KARABABA Yavuz ÖNEN - Öncelikle çağrõmõza olumlu yanõt vererek zaman ayõrdõğõnõz, bizim çalõşmamõza katkõda bulunmak üzere geldiğiniz için sizlere Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği adõna teşekkür ediyorum. Ben çok kõsaca bir kaç hususu söyleyeceğim, sonra toplantõyõ ihsan KARABABA arkadaşõmõz yönetecek, ona devredeceğim. Biz, bu yõl TMMOB Çalõşma Programõ içinde bazõ konular saptadõk, iki yõllõk çalõşma dönemimiz içinde öne çõkarmayõ tasarladõğõmõz bu konular arasõnda bize göre en önemli konu, demokratikleşme ve demokrasi konusu idi. Çünkü biz, demokrasi sorununu yalnõz ülkenin genel siyasal, ekonomik, kültürel ortamõnda yaşamõyoruz, aynõ zamanda bir meslek kuruluşu olarak da, yaşadõğõmõz bir olgudur demokrasi olgusu. O nedenle 200 bini aşkõn üyesi bulunan ve Türkiye çapõnda örgütlü kurumun bütün birimlerinde başlatmayõ düşündüğümüz bir tartõşmayõ bir kurultayda noktalamayõ düşündük ve onun ilk adõmõ olarak da, neden böyle bir çalõşmayõ ve hangi kapsamda ve hangi perspektifle yapmayõ düşündüğümüzü anlatmak üzere yazõlõ bir belge hazõrlamayõ düşündük. Bu belgeyi hazõrlarken, elbette biz, Türk Mühendis ve Mimar Odalarõnõ yönetenler olarak belli bir görüşe sahibiz, belli bir çerçeve koyabilirdik; ama istedik ki, ülkemizin çok değişik sosyal ve siyasi iklimlerinde deneyimli olan bazõ isimlerden görüş alalõm, dinleyelim, perspektifimizi zenginleştirelim, onu ülke koşullarõyla birleştirdim ve ondan sonra varacağõmõz bir sentezi kâğõda dökelim. Sizi çağõrmamõzõn nedeni budur, bu konuda sizi, bir nevi imdada çağõrmõş vaziyetteyiz; Türkiye'de pek çok olayõn demokraside kesiştiğini savunan demokratik güçlerin karşõsõnda totaliter devlet anlayõşõnõ benimseyen güçlerin bir direnişi ve baskõsõyla karşõ karşõyayõz. Demokrasi mücadelesindeki bu baskõ yalnõz totaliter anlayõşlardan gelmiyor, bir de demokrasiyi savunan kuruluşlarõn, örgütlerin kendi aralarõndaki somut ve ayrõntõya varan tartõşmalarõ da bu mücadelenin önünde engel oluşturuyor. Kanõmca bunlarõn nedenleri, toplumumuzun demokrasiyle bugüne kadar tam anlamõyla tanõşamamõş olmasõdõr, demokratik bir ortamda yaşayamamõş olmasõdõr ve dolayõsõyla, demokrasi kültürünün, demokratik geleneklerin yerleşmesinin gerçekleşmemesidir. Bizim kültürümüz, özellikle siyasi kültürümüz otoriter yöntemlerin baskõsõ altõnda kaldõ, istemlerimizi dile getirirken dahi, bu baskõcõ, bugüne kadarki otoriter yöntemlerin yarattõğõ otosansürü kendimize uyguluyoruz. Bunlara ek olarak ülkemizde yaygõn bir biçimde kavram kargaşasõ yaşanmakta, ciddi anlam kaymalarõ ve zõt anlam yüklemeleri gündeme gelmekte, dolayõsõyla ortak bir dilin kullanõlmasõ ve iletişim olanaklarõ bulunamõyor. Şimdi bu toplantõdaki amaçlarõmõzõ daha iyi özetleyebilirim. Bir kere kavram kargaşasõnõ aşmak istiyoruz, yani buna bir katkõ koymak istiyoruz. Yaşamõ bütün yönleriyle sorgulayarak, demokrasiyi günlük yaşamla bağõmlõ kõlmak, soyut ifadelerden arõndõrarak yaşamõn somutunu yakalamak istiyoruz. Demokratikleşmenin sağlanmasõ için hukuki, sosyal, ekonomik değişim ve dönüşümlerin nasõl sağlanmasõ gerektiğini, demokrasimizin vazgeçilmez kurumlarõnõn altõnõ bir kez daha çizmek istiyoruz. Bütün kesimler arasõnda ortak, anlaşõlabilir bir dilin oluşmasõna katkõ koymak istiyoruz.

4 Bu kurultay kapsamõnda ilk toplantõmõzda amacõmõz, sizleri bir araya getirip, tartõştõrmak ve bunu izlemek değil; amacõmõz, zengin birikime sahip olan sizlerden demokrasi anlayõşlarõ ve kavranõlan üzerinde az önce açõklamaya çalõştõğõm kapsamda sorunlar üzerinde görüşlerinizi almak, birikimlerinizden yararlanmak ve bu çerçeve içerisinde toplantõmõza devam etmek. Toplantõmõz, sabah ve öğleden sonra iki oturum halinde sürecek. Birinci oturumda iki saatlik bir süremiz var, bu süre içerisinde öngörüşlerinizi alacağõz. Öğleden sonraki oturumda da, bu görüşmelerden sonra eklemek istediklerinizi iletebileceksiniz. BAŞKAN- Bu yuvarlak masa toplantõsõnõ isterseniz alfabetik sõra ile, isterseniz oturma sõrasõna göre sürdürelim, bu tamamen sizlerin arzusuna bağlõ. Bu şekilde Sayõn CİNDORUK'tan başlõyoruz; buyurun Sayõn CİNDORUK. Hüsamettin CİNDORUK- Önce sizlere teşekkür ediyorum böyle bir toplantõyõ düzenlediğiniz için: Çünkü bu sõralarda ihtiyacõmõz olan bir toplantõdõr. Tabii, Demokrasi Kurultayõ, önemli ve iddialõ bir kuruluş tarafõndan toplanacak insanlarõn, çok önemli kararlar almasõ, ülkemizin rejim sõkõntõsõnõ aşmasõ gerekiyor. Ben, buna "devlet bunalõmõ" diyorum Çünkü rejim bunalõmõnõ aşmõştõr; son olaylar bunu gösteriyor. Türkiye, elli yõldõr demokrasiyi işletmeye çalõştõğõ ve uğraştõğõ için gerçekten dünyada saygõn bir yeri var bu açõdan. Ama bir başka açõdan da saygõ eksikliğiyle karşõ karşõyayõz: Bu rejimi tümüyle tamamlamõş değiliz. Eksiklikleriyle, yanlõşlõklarõyla rejim, henüz yerine oturmadõ. Bu rejimi nasõl yerine oturtabiliriz sorusu tahmin ediyorum ki hepimizin kafasõnda vardõr. Biz önce, siyasi hayatõmõzõn demokratikleşme sürecinde çok yanlõşlõklar yaptõk. Bu yanlõşlõklarõn bir kõsmõnõ biz siviller yaptõk, bir kõsmõnõ askerler yaptõ. Ne var ki, toplumu asker ve sivil diye ikiye ayõramazsõnõz. Toplum olarak, halk olarak yanlõşlõklar yaptõk diye özetleyebiliriz hadiseyi. Bu yanlõşlarõn toplamõ da demokrasimizin topallaşmasõnõ ve evrim geçirmesini önlemiştir. Biz, hep siyasetten devrimlerle sonuç almaya uğraştõk. Halbuki sosyolojik bir olgu olan demokrasi, ancak evrimle tamamlanabilirdi. Biz, evrimleşme sürecini keserek, zaman zaman o süreci kesen askerlere, siviller olarak yaklaşarak, dayanak vererek sistemin yerleşmesini geciktirdik. Ben, kötümser değilim demokratik rejimin yerleşmesi açõsõndan. Deneyimlerimizi de yeterli buluyorum. Bundan sonra çok pragmatik ve çok pratik kararlar almak, deneyimlerin sonuçlarõnõ Türkiye gerçeğine uydurmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Üstelik geçmişe göre, demokratik kuşaklar birikimine sahibiz. 1946'da bu birikime sahip değildik, 1920'de bu birikime sahip değildik. Ama bugün, bu kuşaklara sahibiz. O nedenle halkõmõzõn da demokratik terbiye ve alõşkanlõklar kazandõğõ bir dönem içinde birtakõm çareler üretebileceğimizi, sonuçlar alabileceğimizi sanõyorum. Bizim eksiğimiz nedir demokraside? Bence yapõlaşma eksiğimiz var. Bunu cesaretle ortaya koymak gerekiyor. Türkiye, 1980 darbesinden sonra asker kesimin ve sivil danõşma kurulunun hazõrladõğõ bir Anayasa ve o Anayasanõn örgütlediği kurumlan düzenleyen yasalarla idare ediliyor. Geçen yõl Sayõn Gürkan'õn ve hepimizin ortak gayretiyle, daha doğrusu Parlamentonun demokrat kesiminin gayretiyle çok sõnõrlõ bir Anayasa değişikliği yaptõk. Bu Anayasa değişikliğinin sõnõrlõ hükümlerine uyum sağlayan yasalarõ bile çõkaramadõk. O kadar ki, Siyasal Partiler Yasamõz bile bürokrasinin hazõrladõğõ, Danõşma Meclisi'nin hazõrladõğõ bir yasa. O yasanõn

5 getirdiği örgüt kõsõtlamalarõ, o yasanõn getirdiği antidemokratik yapõ bugün partilerimize yansõmõştõr. Şimdi siz, bir demokrasi kurultayõ yapõyorsunuz; bunu kutluyorum: Ama ben başka bir özlem çekiyorum. Demokratik siyasi parti kurultaylarõ özlemi çekiyorum, Türkiye de o özlemi çekiyor. Demokratik siyasi kurultaylarõnõ Türkiye yapamadõktan sonra rejimin temeli olan partilerimizi, nasõl demokrasimize oturtabiliriz? Partileri fikirlerinden saptõrarak, partileri yurt dõşõndan gelerek ele geçirebilen kişilerin, o partiler yoluyla devlet yönetimini paylaşmalarõ, elde etmeleri başka demokrasilerde görülen bir yanlõş değildir. Siyasi partilerin belirgin fikirleri, doktrinleri, ve onlarõn kadrolarõna oy veren seçmenler, bu değişmeleri hak etmiş değillerdir. Ya da ülke bu değişimleri hak etmiş değildir. Ülke, tecrübeye dayanan bir siyaseti demokrasinin temel taşõ yapmak isterken, tecrübesizliğin ve bir laboratuar deneyimi için ortaya çõkmõş siyasetçilerin varlõğõ, bence demin söylediğim demokratik olmayan siyasal parti biçimlerinden doğmaktadõr. Konularõmõzdaki iyileştirmeyi, bence anayasalarõmõzda çok romantik bir ifadeyle rejimin vazgeçilmez unsurlarõ sayan partilerimizden başlatmamõz gerekir. Çünkü, görüldüğü gibi, bu partiler demokratik yapõya kavuşmadõkça, vazgeçilir hale gelmektedirler. Türkiye, 2-3 defa partilerinden vazgeçmiştir, Köklü siyasal parti bulmak çok zorlaşmõştõr. Köklü siyasal partilere halkõn desteğini sağlamak zorlaşmõştõr. Köklü siyasal partiler Türkiye'nin gündeminden çõktõkça köksüz akõmlar Türkiye'yi karmaşõk bir noktaya getirmişlerdir. Şimdi onun için bu noktanõn çok önemle altõnõ çizerek vurguluyorum ve bir siyasal parti kurumlaşmasõnõn demokratik yapõda gerçekleşmesi için kurultayõnõzõn tedbirler önermesini diliyorum. İkincisi, bu rejimi güvence altõna almak zorundayõz. Son gelişmelerden sonra biraz abartõlõ söyleyebiliriz. Sadece demokratik rejim değil, Cumhuriyet de birtakõm tehlikelerle karşõ karşõyadõr. Cumhuriyetin kapsamõnõ bilimsel tarifte zorlanõyoruz, ama uygulamaya geçtiğimiz zaman şöyle bir sonuçla karşõlaşõyoruz: Cumhuriyet, bizim devletimizin kurucu unsurudur, Cumhuriyet Türkiye'de monarşiye son vermiştir, bir halk hareketidir ve halkõn yönettiği bir Cumhuriyet, halkõn yönettiği Cumhuriyet tarifine uygun bir Cumhuriyettir. Herhalde bir dinsel Cumhuriyet değildir aradõğõmõz. Herhalde aradõğõmõz bir geri dönüş Cumhuriyeti değil. Herhalde ihtiyacõmõz olan; Türkiye'yi sadece bir bölgenin, sadece din unsurunun egemen olduğu bir devlet değildir. O zaman Cumhuriyetimizin tehlikede olduğu söylenmese bile, tehlikelerle karşõ karşõya olduğunu söylemek kelime oyunu olmayacaktõr. O nedenle oturup düşünmemiz gereken bir başka nokta var: Demokrasimizi korurken, Cumhuriyet rejimimizin laiklik öğesini, uygarlõk öğesini, sosyallik öğesini koruyarak bir demokrasi örmemiz gerekmektedir. Zayõflõk nereden geliyor? Bence Yasama Organõ'ndan geliyor, sonra da Yürütme Organõ'ndan geliyor. Yani, Yasama Organõ bugün Türkiye'de iki işlevinden birini yapamaz haldedir. Birini yaptõğõ da, ancak içerik olarak değil de, biçim olarak söylenebilir. Yapageldiği bence Yasama Organõ'nõn, yasa çõkarma işlevidir ve yapõyor; içerik olarak yapmasa bile hiç olmazsa sayõsal olarak yapõyor. Ama bir başka işlevini yapamõyor; o da denetim. Türkiye'de Yasama Organõ denetim işlevini yapabilse, ülkemizde bunca çete, bunca büyük yolsuzluk gerçekten ortaya çõkmazdõ. Bir Batõlõ bilim adamõnõn söylediği gibi "demokrasinin de hõrsõzlarõ vardõr, ama demokrasi, bu hõrsõzlarõ yakalar". Türkiye'de de demokrasinin hõrsõzlarõ vardõr, ama demokrasi, bu hõrsõzlarõ yakalayamaz haldedir. Dört yõl Meclis Başkanlõğõ yapmõş bir hukukçu olarak

6 şunu söylüyorum: Türkiye'de denetim mekanizmalarõnõ Yasama Organõ işletemedi. Çünkü, 1960 darbesinin Tahkikat Encümeni fobisi, Türk Anayasalarõnõ, Yasama Organõ'nõn denetim işlevini budayarak bir refleksle önlemiştir. Yasama Organõ'nõn, denetim organlarõ işlemez haldedir. O nedenle ben çok pratik çareler öneriyorum: 1. Meclis araştõrma ve soruşturma komisyonlarõ etkisiz hale gelmiştir. Onun yerine 1989'dan sonra Amerika'nõn uyguladõğõ ahlak komisyonlarõna benzer Meclis komisyonlarõnõ sürekli kurmak gerekir. 2. Dokunulmazlõk yumuşatõlmalõdõr; ama Türkiye'de siyasal iftiracõlõğõn çok olduğu, baskõ rejiminin bitmediği dönemde parlamenterin de, mutlak Anayasa sõnõrlan içinde olan görevlerini koruma altõnda tutmalõdõr. 3. Ahlâk komisyonu, Meclisteki çoğunluklara göre değil, Meclisin kendi arasõndan serbest iradesiyle ve gizli oyla seçeceği değerli milletvekillerinden oluşmalõdõr ve ahlak kurallarõnõ da kesin bir biçimde yasayla ortaya koymalõdõr Parlamento. Bunlar Anayasa tarafõndan güvence altõna alõnmalõdõr. Amerika'da 250 dolardan fazla hediye almasõ yasaklanan devlet yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'de bu konuda serbesttir. Hiçbir yaptõrõmla karşõ karşõya değildir. Üzülerek söylüyorum binlerce dolarlõk hediye alan devlet adamlarõyla karşõlaşmõşõzdõr. Bunun karşõlõğõnda ihale takipçiliği, ihale kararlarõnõn verilmesi gibi çok acõ, insanõ çok ürküten iddialarla karşõlaşõlmõştõr. Parlamenterin denetiminden daha fazla bence Yürütmenin denetimiyle görevli olan Parlamento, son yõllarda Yürütmeyle ilgili hiçbir görevi yapamaz haldedir. Düşününüz ki, sadece 4 yõl içerisinde ancak 2 sayõn Bakanõ, Anayasa Mahkeme-si'ne sevk etmek imkânõnõ bulmuştur, o da beraatla sonuçlanmõştõr. Sebebi şudur: Ben o arkadaşlarõn beraat etmelerinden Parlamento Başkanõ olarak sevinç duydum, ama o tahkikatlarõn hepsi eksiktir. Bir hazõrlõk tahkikatõ aşamasõna bile gelememiştir; Parlamentonun araştõrma ve soruşturma komisyonlarõnõn şahit celbi ve ihzarõ haklarõ dahi yoktur. Parlamento Başkanõ'nõn, bu komisyonlar için yazdõğõ tezkerelere Hükümet cevap vermez haldedir, isteyen şahit gelmekte, istemeyen şahit gelmemektedir. Komisyonun hiçbir yaptõrõm gücü yoktur. Bence soruşturma komisyonlarõyla araştõrma komisyonlarõ arasõnda anayasal hiçbir fark olmamaktadõr. Bir başka şey, bu komisyonlara uzman kişi aradõğõnõz zaman bunlarõ ancak devletin veya hükümetin gösterdiği kişiler olarak bulmaktasõnõz, bilirkişi kurumu yoktur. Yüksek Denetleme Kurulu, Hükümete bağlõdõr. Kõsacasõ, araştõrma, soruşturma ve denetim Türkiye'de Büyük Millet Meclisi adõna yapõlamaz hale getirilmiştir. Bunun sonucu da, demin söylediğim gibi demokrasi hõrsõzlan, demokrasi tarafõndan yakalanamaz haldedir, işin basõn tarafõndan yakalanõr halde olmasõ, medya tarafõndan yakalanõr halde olmasõ bir teselli veyahut da bir gerekçe olamaz; çünkü basõn işlevi ancak bu olaylarõ ihbar etmekten ibarettir. Bu konuyu araştõracak, derinleştirecek sorumlu kurum, Yasama Meclisi'nde bu dediğim komisyonlar olabilir. Yüksek Denetleme Kurulu'nun hõzla Meclis Başkanlõğõ'na bağlanmasõ, bu da yetmez Meclisin denetim organlarõnõ -demin söylediğim ahlak komisyonlarõnõdenetleyici, uzman ve bilirkişi niteliğinde kişiler atamasõna imkân sağlanmasõ gerekmektedir. Buradan bir başka noktaya geçiyorum. Yargõlama, yani siyasetçi yargõlamasõ, Anayasa Mahkemesi'nce mi yapõlmalõdõr? Anayasa Mahkemesi'nin işlevi başkadõr. Bence yargõlamanõn, suçun nevilerine göre doğal hâkim elinde yapõlmasõ gerekmektedir. Dokunulmazlõklarõ kaldõrõlan kişilerin hem ayrõcalõklarõ kalmamõştõr hem de onlara bir başka güvence

7 vermek lazõmdõr. O da kanun yoluna başvurma hakkõdõr. O nedenle, bu kişilerin, en fazla Yargõtay Ceza Daireleri'nin biri tarafõndan yargõlanmasõ, Yargõtay Ceza Daireleri Genel Kurulu tarafõndan da, temyizen konunun incelenmesi gibi bir yolun açõlmasõ gerekmektedir. Bu takdirde doğal yargõ hõzla işleyecek, Anayasa Mahkemesi işlevine dönecektir. Tabii burada hemen yargõ meselesine geçiyoruz. Türkiye'de yargõ, yargõç, savcõ bağõmsõz değildir; son hadise de bunu açõkça göstermiştir. Anayasamõzõn bu konudaki yumuşak karnõ, hepimiz tarafõndan biliniyor. En azõndan 1961 Anayasasõ'nõn yargõca getirdiği güvencelerin kurulmasõ ve yargõnõn ve Yargõçlar Kurulu'nun tamamen sekreterya hizmetlerinin kendisi tarafõndan yapõldõğõ Yargõçlar Kurulu'ndaki bütün yargõç ve savcõlarõn görev süreleri boyunca, sadece bu görevle yükümlü olmalarõnõ sağlamak gerekir. Yargõçlar Kurulu'na veya Yargõ ve Savcõlar Kurulu -adõnõ ne koyarsanõz koyunuz- Adalet Bakanõ'nõn ve Adalet Bakanõ Müşteşarõ'nõn katõlõmõ önlenmelidir. Bu takdirde bağõmsõz yargõ ve yargõca kavuşabilirsiniz. Yalnõz bu da yeterli değil, bugün Türkiye'de çok görkemli Devlet Su işleri binalarõ siz değerli mühendis mimarlarõn bildiği gibi çok önemli Karayollarõ binalarõ yapõyoruz, ama adliye binalarõ yapmõyoruz. Türkiye, adalet saraylarõnõ yapabilmeli; bunlara bilgisayar, iletişim çağõnõn bütün araç ve gereçlerini getirmeli, yargõ personelini eğitmeli ve bir başka şeyi kesinlikle yapmalõ: Bütün elimizdeki eskimiş bulunan Cumhuriyetimizin gerçekten devrim niteliğinde olan kanunlarõnõ elden geçirmeli ve bu kanunlarõn dilini Türkçeleştirmeli, anlaşõlõr hale getirmeli ve yargõ boyutuna mutlaka yargõ kararlan birikimi deposu eklemelidir ve bilgisayara bağlõ olarak eklemelidir. Bir başka şey: Yargõ Birliği sağlanmalõdõr. Danõştay õ, tekrar eski Devlet Şûrasõ haline getirmeli, idari yargõyla sivil yargõ arasõndaki ikilemi kaldõrmalõ, Askeri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nu değiştirip sivillerin askeri mahkemelerde yargõlanmalarõ önlenilmeli, özellikle devlete karşõ suçlarda Yargõtaylarõn arasõndaki farklarõ giderici, sadece sivil Yargõtay a bu çeşit içtihat kararlarõ verecek bir nitelik kazandõrmalõdõr. Yargõ konusunda tabii söylenecek çok şeyler var; ama şimdilik vakti aşmamak için burada bitiriyorum. Dönüp bir başka şeye bakõyorum: Yürütmeye... Türkiye'de Yürütme Cumhurbaşkanõ'ndan başlõyor. Bizim Anayasamõz, Cumhurbaşkanõ'nõ haymatlos bir vatandaş niteliğine getirmiştir. Cumhurbaşkanõ'na bir sürü yetki ve görev verdiği halde, sorumluluk vermemiştir. Cumhurbaşkanõ'nõ, temel kurallar işlemediği zaman çare müessesesi olmaktan çõkarmõştõr. Tabii kişisel fikrim olarak burada ifade ediyorum, Fransa'ya benzer bir sistem getirmek zorundayõz. Hem demin söylediğim rejim üzerindeki tehlikeleri bertaraf etmek için hem de rejimin önünü açmak için Cumhurbaşkanõ'nõn iki turlu bir seçimle seçilmesini, 6 yõl görev yapmasõnõ, Cumhurbaşkanõnõn yetkilerinin çok belirgin, net hale getirilmesini, buna karşõ sorumluluk yüklenmesini, Cumhurbaşkanõ'nõn sorumsuzluk ilkesinin kaldõrõlmasõnõ teklif ediyorum. Cumhurbaşkanõ bu görevleri yaparken sorumlu olmalõ ve kendisi demin söylediğim gibi bu sefer yargõ önüne çõkabilme zorunluluğuyla karşõ karşõya bõrakõlmalõdõr. Fransa'daki gibi dõş politikadaki yetkileri artõrõlmalõ, Cumhuriyetin dõş politika geleneklerini Cumhurbaşkanlarõnõn daha uzun süre temsil etmesi sağlanmalõ, iç politikada bilhassa Parlamentoyu fesih yetkisi, kendisine biraz daha geniş alan bõrakacak biçimde düzenlenmeli, Cumhurbaşkanõ'nõn bazõ tayinlerde tek başõna karar vermesi imkânõ ve sorumluluğu sağlanmalõ, Devlet Denetleme Kurulu yaygõnlaştõrõlmalõ, Anayasa Mahkemesiyle birlikte çalõşõr hale getirilmeli, kõsacasõ devletin üstyapõsõnda

8 büyük bir reform hareketi başlatõlmalõdõr. Cumhurbaşkanlõğõ'nõ bir kurum haline getirmeliyiz ve 1982 Anayasasõ bunun altyapõsõnõ yapmõştõr, bir kõsmõ da 1961 Anayasasõ'nda vardõr. Bu da yetmez bence, Cumhuriyetin ve demokrasinin önündeki tehlikeleri aşmak için; iki şey daha yapmalõyõz: Tek meclisli Parlamento'nun başkanlõğõnõ yaptõm. Bu Parlamento'nun dört yõlda bir yapõlan seçimlerinde bizde 5 yõl deniliyor, ama 4 yõla inmiş vaziyette, bu bakõmdan ben yine onu 4 yõl sayõyorum-çok inişli çõkõşlõ kararlarla Parlamento çoğunluklarõnõn ortaya çõktõğõ görülüyor. Demin söylediğim gibi geleneksel siyasal akõmlar devre dõşõ bõrakõldõğõ için marjinal akõmlar ve biraz da maceralar iktidara gelebiliyor. Cumhuriyet rejiminin bazõ temel kanunlarõnõ korumakta zorluk çekiyoruz. Ben, onun için Meclisin 400 kişiye indirilmesini, 100 kişilik bir Cumhuriyet Meclisi kurulmasõnõ teklif ediyorum. Bu 100 kişilik Cumhuriyet Meclisi, Türkiye milletvekili biçiminde seçilmelidir ve bu meclisin üyeleri yine eski mecliste olduğu gibi 40 yaş -35 de olabilir-üniversite eğitimi görmüş, belli şartlarõ olan kişilerden oluşturulmalõdõr ve Anayasa değişikliğiyle temel siyasal yasalar, rejimle ilgili yasalar önce bu Cumhuriyet Meclisi'nde görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülebilmelidir. Cumhuriyet Meclisi'nin reddettiği değişiklikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafõndan görüşülmemelidir. Böylece bilhassa Cumhuriyetimizin temel dört maddesi olan, Anayasamõzõn temel dört maddesi olan niteliklerinin değişmesinin önlenilmesi sağlanõlabilir. Buradaki sistemi şöyle düşünebilirsiniz: 4 yõllõk Meclis, 6 yõllõk Cumhuriyet Meclisi, 6 yõllõk Cumhurbaşkanõyla rejimin ve demokrasinin önündeki engellerin, yani tehlikelerin bir kõsmõ baskõ altõna alõnabilir ve seçmenlere belli bir süre tanõnabilir. Siyasal partilerimize temel bir sorun çõkmadan bu meseleleri aşma fõrsatõ tanõnabilir, müdahaleler önlenebilir ve hiç olmazsa önlerine baraj getirilir. Tabii, bunun detaylarõ var, ben temelini anlatõyorum. Bir de buradan başka bir noktaya geçerek sözümü bitirmek istiyorum. Demin de burada konuştuk, Türk insanõ, bugün insan haklan ihlallerinden ötürü, Avrupa İnsan Haklarõ Komisyonu'na gidiyor. Avrupa însan Haklan Komisyonu l 400 davayla aşağõ yukarõ bir Türkiye mahkemesi haline gelmiştir. O zaman bunu da Türkiye milli hukuku içinde çözmelidir. Ben, milli üstü hukuka karşõ değilim, ama milli hukukun daha geniş ve yaygõn bir sahaya gelmesi gerekiyor, insan haklarõ ihlallerinde vatandaşlarõmõza kişisel olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkõ tanõnmalõdõr. Anayasa Mahkemesi bunu karşõlayacak biçimde donatõlmalõdõr. Pek çok ülkede anayasa mahkemeleri çeşitli dairelerden oluşmuştur. Türkiye'de bu oluşturulabilir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yalnõz ilke kararlan verir, böylece vatandaşlarõmõzõn Türkiye milli hukuku içerisinde insan hakkõ ihlallerine karşõ güvencesi ortaya çõkabilir. Yargõnõn, savcõnõn, polisin, jandarmanõn, hatta askerin çeşitli konularda baskõcõ düzeni milli hukuk tarafõndan önce göğüslenir, bu yetmediği zaman tabiatõyla milli üstü hukuka da başvurma haklarõna saygõ duyuyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlardõr. Teşekkür ederim. BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayõn CİNDORUK Evet, söz sõrasõ Sayõn Prof. Aydõn Güven GÜRKAN'da, buyurun. Prof. Dr. Aydõn Güven GÜRKAN - Ben de bütün arkadaşlarõmõ saygõyla selamlõyorum.

9 Tabii, görüşmenin çok başõndayõz, dolayõsõyla bakõş açõlarõmõz henüz birbiriyle uyumlandõrõlmõş değil. Belki çalõşma biraz daha ilerlerse somut şeyler söyleyebilirim. Buraya gelirken, çok kabaca acaba böyle bir platform, böyle bir çalõşma ne yapabilir, ne gibi yarar getirebilir diye düşündüm. Doğrusunu isterseniz, iki çelişkili duyguyu aynõ anda yaşadõm. Bu tür çalõşmalar çok yapõldõ, geçmişte de yapõldõ, bu ilk demokrasi kurultayõ olmayacak ya da böyle bir deneme ilk olmayacak; onlarõ anõmsadõm ve onlarõn pek iz bõrakmadõğõnõ ya da somut sonuçlar getirmediğini düşündüm. Bundan da bir şey çõkmayabilir kaygõsõnõ içimde duyumsadõm. Birincisi karamsar bir yaklaşõmdõ. Ötekisi ise daha iyimser... Sayõn Başkana da söylemiştim, başka arkadaşlarõm da bu konuda düşüncelerimi biliyorlar: Taşlaşmõş, donmuş, varolanõ sürdürmekten ama bu varolanla ilgili eleştiri kampanyasõna katõlmaktan başka hiçbir şey yapmayan, bugünkü siyasi yapõlarõn dõşõnda kalmõş sivil toplum örgütlerinin, özellikle meslek kuruluşlarõnõn, sendikalarõn kimi çözümleri zorlayabileceklerini tahmin ediyorum; dolayõsõyla da böyle olumlu bir işlev yapabilir belki diye düşünüyorum. Bir kere şöyle bir geleneğimiz var siyasette. Bu gelenek neredeyse yerleşti artõk: ihtiyaçlar kendini çok dayatõyor, bu ihtiyaçlar son derece akõlcõl ve bunlara karşõ çõkõlamõyor, karşõ konulamõyor, bunlarõ reddetmek mümkün olmuyor. Bunun söylemine katõlmõyor, bunun söylevciliği yapõlõyor. Çok yaptõk biz bunu geçmiş politik yaşamõmõzda. Hiç kimse demokrasiye karşõ çõkmõyor, hiç kimse "Kürt sorunu barõşçõl bir şekilde çözülmesin", kimse "kan aksõn" demiyor. Kimse "demokrasi fazladõr" demiyor, kimse Meclisin çalõşmazlõğõ, hükümetin çalõşmazlõğõ karşõsõnda "hayõr, bu sistem mükemmeldir, sürsün" demiyor ya da kimse "hayõr kardeşim devlet temizdir; hiçbir şey yok, bir şey yapõlmasõ gerekmez" demiyor. Bu dayatan ihtiyaçlar karşõsõnda politikacõlar bu söyleme katõlõyorlar, bunun üzerine güzel söylevler veriyorlar, ama hiçbir şey çözülmüyor ve daha kötü bir şey oluyor: Kavramlar, ihtiyaçlar ve özlemler konuşula konuşula ama hiçbir şey yapõlmaya yapõlmaya önemini yitiriyorlar; aşõnõyorlar, yõpranõyorlar, sahipsiz kalõyorlar. Demokraside de böyle oldu. Yani 12 Eylül'ün ardõndan bu Anayasayõ değiştirmekle ilgili çok yüksek, dayanõlmaz, karşõ konulmaz toplumsal enerjiyi hatõrladõğõmda ve Anayasayõ değiştirmekle ilgili bugünkü gevşek enerjiyi karşõlaştõrdõğõmda, hüzün duyuyorum. Varolanla yetinmek, bunun üzerinde 3-5 değişiklik yapmak bile; o enerji tükendiği için, toplumun gerçekçi olarak ulaşõlabilir saydõğõ bir durum konumuna geldi. Bu her alanda böyle, iyi hatõrlõyorum, Sayõn ECEVİT, katõlõmcõ bir sol parti, halka yakõn bir sol parti söyledi, söyledi; ortaya çõkan ürün, bambaşka bir ürün, bunun tam tersi. Biz de ne kadar çok demokrasi, ne kadar çok insan haklan üzerinde konuşuyorsak ve sonra da somut bir şeyler yapamõyorsak, o ölçüde "yapma", "çözme" ve "iyileştirme" enerjimizi yitiriyoruz, insan haklan konusunda da çok iyi hatõrlõyorum, 12 Eylül'den sonra kurulan ilk Parlamentoya geldiğimde sağduyulu birçok milletvekilinde "artõk bu Türkiye'de insan haklarõ sorunu çözülmelidir" biçiminde geniş bir bilinç vardõ ve hatta ben, Mecliste bir insan haklan lobisinin oluşturulabileceğini, bu lobi içinde 'yi aşkõn milletvekilinin yer alabileceğini tahayyül ediyordum. Öylesine yüksek bir duyarlõk vardõ; ama bugün bakõyorum, her birimiz sabah kalkõyoruz, çok yoğun, onlarca insan haklarõ ihlalini okuyoruz, kapatõyoruz meseleyi, unutuyoruz. Çok konuştuk, çok konuştuk, hiçbir şey yapamadõk ve artõk hiçbir şey

10 yapõlamaz duygusu insanlarda oluşuyor. Hem yapmak isteyenlerde, hem yapõlmasõnõ isteyenlerde böyle bir duygu var. Onun için ne olabilir diye düşünüyorum, yani pratik çözüm nasõl olabilir? Belki siyasi enerjinin önemlice bir kõsmõnõ, artõk ne yapõlabilir, neler yapõlmalõdõr konusundan çok, nasõl yapacağõz noktasõna yöneltmemiz gerekecektir. Çözüm önerileri konusunda ayrõntõda belki farklõlõklar olabilir. Bunlar, tartõşmalarla, uzlaşmalarla bir ortak noktaya getirilebilir. Ama asõl sorun, "nasõl" sorunudur. Sayõn CİNDORUK bir program sundu, kendisi yeni bir parti kurma aşamasõ öncesinde olduğu için düşünmüş arkadaşlarõyla; bir program yapmõş. Kuşkusuz tartõşõlabilir bir program. Ama bu tür programlar hep yapõla geldi. Toplum içinde büyük düş kõrõklõğõ yaratan bir program da DYP-SHP ortak Hükümeti'nin programõydõ. Bugün zerrece izi dahi yok; yani yüzde biri dahi yapõlamadõ. Oradaki o istek, o değiştirme arzusu gerçekleşmedi. Gerçekleştirilemedi. Belki yeterince içtenlikli değildi. Onun için programlara artõk hiç kulak asmõyorum, yani programlar konuşuldukça ürküyorum, eyvah, bu güzel program da ölüm yolculuğuna gönderiliyor diyorum. Şimdi konuşma başlayacak, konuşacağõz, söylevler atõlacak ama düzen, "varolan" aynen varlõğõnõ sürdürecek. Şimdi ben şöyle düşünüyorum: Bir kere bir şeyin çözülebilmesi için bir öğeyi bugünkü Türkiye koşullarõnda çok gerekli görüyorum: Politika ve politik uzlaşmalar çok çok önemli. Sizler, ivme kazandõrmada, yönlendirmede kuşkusuz çok önemlisiniz; ama nihai karar politikacõlardan çõkõyor. Uzlaşmalar içtenlikli ve politik nitelikli olmalõ... Politik niteliğin altõnõ çiziyorum.şunu söylüyorum: 12 Eylül öncesindeki Meclis'te de vardõ... Millet birbirini öldürüyordu, ama Anadolu Kulübü'nde hepsi birbiriyle insani ilişkileri sürdürüyorlardõ; bu değil. Artõk bu memlekette; sağda, solda, dincilikte, milliyetçilikte, liberallikte, solculukta her ne ise, barõş ve güven içinde birlikte olmanõn koşullan ve kurallarõ dizisi üstünde içtenlikli bir mutabakat sağlamalõyõz. Bu nasõl sağlanabilir? Bunun üstünde çok büyük bir çaba harcamak lazõmdõr. Artõk politikacõ kesimi görmelidir ki, bu böyle gitmeyecek kardeşim. Bunu görmeliyiz. Asgari bir "birlikte yaşama çerçevesini" oluşturmak için -hakikaten içtenlikli yani, söylev vermek için filan değil- büyük çabalar harcamalõyõz. Bunda meslek kuruluşlarõ, sendikalar, aydõnlar falan ne yapabilirler? Onlarõn da ciddi etkileri ve güçleri vardõr. Ama söylevciliğe prim vermesinler, verilmemeli. Ben artõk hiçbir toplantõya gitmek istemiyorum; çünkü farklõlaşamõyorum ki... Ben - ben kendimi örnek olarak veriyorum, o duyguya daha pek çok arkadaşõmõz da sahip- içtenlikle söylüyorum, ama biliyorum ki, yanõmdaki laf olsun diye söylüyor. Aynõ kefede tartõlõyoruz ve işte o zaman hiçbir fark kalmõyor ortada. Söz, bağlõyõcõlõğõnõ ve anlamlõlõğõnõ yitiriyor. Şimdi bir kere asgari bir mutabakat sağlamamõz lazõm. Bugün asgari mutabakatõ önleyen üç şey görüyorum: Birincisi, Kürt sorunu, Güneydoğu sorunu, adõnõ ne korsanõz koyun; bunda bir biçimde bu memleketin milliyetçi, yurtsever -her ne derseniz deyin- insanlarõ bir asgari müşterekte buluşmalõdõrlar artõk. Bu memlekette politika yapan, bu memlekette nefes alan, bu memlekette yaşayan herkesin barõş isteğine inanmak zorundayõz. Savaştan menfaat sağlayan elbette küçük bir azõnlõk var, olabilir; ama onun dõşõnda herkesin barõş istediğine inanõyorum. Kardeşim, çalõşalõm o zaman, içtenlikli bir çözüm üstünde, örneğin sağda Hükümetin CİNDORUK'la, solda Aydõn Güven GÜRKAN, barõşõn gelmesi, kan dökülmemesi için uzlaşamõyorlarsa, zaten bõrakõn bu işin peşini, bõrakalõm bu işin peşini... İkincisi, laiklik... Bunun bir kere bir çerçeveye oturtulmasõ lazõm. Orada da görüyorum ki, tansiyon çok örtülü bir biçimde, ama şiddetle yükseliyor.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME Teşekkür Ederim istemem Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği SÖYLEŞİ GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA SUNUŞ Globalleşme ve yeni dünya düzeni, son yõllarõn belki de en sõk

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

ERBAKAN ÇIKARTMA İLE İLGİLİ NE DİYOR? KIBRIS ZAFERİ NASIL KAZANILDI VE KİM KAZANDI?

ERBAKAN ÇIKARTMA İLE İLGİLİ NE DİYOR? KIBRIS ZAFERİ NASIL KAZANILDI VE KİM KAZANDI? KIBRIS ZAFERİ NASIL KAZANILDI VE KİM KAZANDI? Kõbrõs'ta Rumlar Türklere baskõ ve zulüm yapõyorlardõ. Kõbrõslõ Türkler Anavatan'dan yardõm bekliyor, fakat Türkiye'deki hükümetler gereken duyarlõlõğõ gös-termiyorlardõ.

Detaylı

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlõ yapõtõnõ, İngilizce aslõndan Alaattin B^gi

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com HEDEF TÜRKİYE 1 Profesör Dr. Oktay Sinanoğlu Sayõn Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu; dünyanõn en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayõ. 1953 yõlõnda Ankara da TED in Yenişehir Lisesini birincilikle

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum.

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. O DE GAULLE İDİ ÖNSÖZ Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. (yani kitabõn yazarõ) ise, belki ülkemizde yeteri kadar tanõnmõyor olabilir. bir siyasetçi yazar.

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU. Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9.

TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU. Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9. TMMOB xõx. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9.30 GÜNDEM 1 Açõlõş, Başkanlõk Divanõ Seçimi, 2

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu 1. GÜNDEM 2. 29. DÖNEMDE YİTİRDİKLERİMİZ 3. 29. DÖNEM ORGANLARI 4. ODALAR VE ÜYE SAYILARI 5. 29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ 6. 29. GENEL

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir GÜN BATIMI GÜN BATIMI Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn olağanüstü oranda artmasõ

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ ÇİÇEK ZOROĞLU EMED METNİ HAZIRLAYAN HUKUKÇULAR Hukuk Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 10 OCAK - 14 OCAK 2012 1. CİLT ANKARA Av. Metin FEYZİOĞLU Ankara Barosu Başkanı Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa Mahkemesinin öncesi

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı