Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas"

Transkript

1 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas Dr. Thomas Gutschker Çõkmazda - Orta Doğu daki Türk Dõş Politikasõ ve Güvenlik Politikasõ Bu konuya olan ilgi, Türkiye nin AB üyeliği hakkõndaki tartõşmayla doğrudan bağlantõlõdõr. Bu tür bir seçenekten yana olanlar, geçmiş yõllarda sürekli olarak "Avrupa ile Orta Doğu arasõnda", çağdaşlõk ile İslamiyet arasõnda bir köprü olan Türkiye imajõnõ kullanmõşlardõr. CDU lu dõş politikacõ Volker Rühe, 2004 yõlõnda bunu "Avrupa Arap dünyasõna bir köprü kurmuş ve İslam, çağdaşlõk ve demokrasinin birbiriyle uzlaşabileceğini göstermiş olur" şeklinde formüle etmiştir. Belçika dõşişleri bakanõ Louis Michel ise şöyle diyordu: "Türkiye yüzünü sürekli Batõ ya çevirdi. Türkiye seküler yapõsõyla farklõ dinler ve kül- 75

2 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas türler arasõnda bir köprü vazifesi görmektedir. Kültürlerin diyalogunu koruyup, sürdürebilir." Buna karşõn Türkiye nin üyeliğine şüpheyle yaklaşanlar bu köprü benzetmesini sürekli sorguladõlar. Bunlara göre bu köprü olma düşüncesi bile yanõltabilir, çünkü Türkiye bir köprü gibi "kullanõlmak" için çok büyük ve kendinden de o derece emin bir ülkedir. Türkiye, asla AB nin bu bölgedeki çõkarlarõyla örtüşmek zorunda olmayan kendi bölgesel çõkarlarõnõn peşindedir. Ayrõca Türkiye nin, Osmanlõ İmparatorluğu dönemindeki sömürgeci tarihinden dolayõ Arap komşularõ tarafõndan pekte sevilmediğine işaret edilmektedir. Bu dönem, sadece İslamcõlar açõsõndan bir çöküş dönemi anlamõna gelmiyor. Tanõnmõş İngiliz şarkiyatçõ Bernard Lewis de "What went wrong?/ Yanlõş Giden Neydi? (Almanca: Der Untergang des Morgenlandes/Şarkõn Çöküşü, 2003) başlõklõ kitabõnda şarkõn kültürel ve bilimsel donukluğunun Osmanlõ hakimiyetinin bir sonucu olduğu tezini savunmaktadõr. Bunun dõşõnda bu köprü benzetmesini eleştirenler, Türkiye anayasasõnõn Araplara göre din ile devletin birbirinden ayrõlmasõnõ öngördüğü ve dolayõsõyla "gayri İslami" bir anayasa olduğu için Araplarõn Türklere karşõ duyduğu nefrete işaret etmektedirler. Başbakan Erdoğan AB den gelen bazõ eleştirilere kõzarak 2004 yazõnda konuya yeni bir boyut kazandõrdõ ve Türkiye nin ille de bir AB üyeliğine mecbur olmadõğõnõ ve "başka seçeneklerinin" de olduğunu söyledi. Başbakanõn bu sözleri, Ankara nõn kendi gücüyle Orta Doğu da hakim güç olmayõ deneyebileceği şeklinde anlaşõldõ. Türkiye nin Orta Doğu da üstleneceği bir köprü işlevinin lehinde ve aleyhindeki argümanlar hakkõnda uzun süre tartõşõlabilir. Çoğu kez bunun için tarihin derinliklerinde kalmõş örnekler verilmeye çalõşõl- 76

3 Dr. Thomas Gutschker maktadõr. Tabii ki tarihi tecrübelerin ve olaylarõn özellikle de henüz "tarih sonrasõ dönemin" eşiğini aşmamõş olan şarkta günümüz insanõnõn bilincini etkilemeleri bakõmõndan bu da meşrudur. Buna rağmen bakõşlarõmõzõ bir de halihazõrdaki duruma çevirmek yerinde olur. Çünkü yakõn geçmişte Ankara konumuzla bağlantõlõ birçok inisiyatifle dikkatleri çekti. Bunlardan üç tanesini seçmek ve aşağõda ayrõntõlõ olarak ele almak istiyorum. 1. Ankara ve Hz. Muhammed Karikatürleriyle İlgili Tartõşmalar Hz. Muhammed le ilgili karikatürler hakkõndaki infialin İslam Dünyasõ nda doruğa ulaştõğõ esnada "International Herald Tribune" gazetesinde ( tarihli basõmõ) İspanya başbakanõ Zapatero ile Türkiye başbakanõ Erdoğan õn ortak bir demeçleri yayõnlandõ. Her iki başbakan da buradaki fikir özgürlüğünü kendi demokratik sistemlerinin en önemli dayanağõ olarak tanõmlõyor ve karikatürlerin yayõnlanmasõnõ yasal gördüklerini belirtiyorlardõ. Ama itirazlarõ, yasal olan her şeyin meşru olmadõğõ yönündeydi. Müslümanlarõn dini duyarlõlõklarõna saygõdan dolayõ bu karikatürlerin yayõnlanmasõnõ "ahlaki ve siyasi bakõş açõsõyla" reddettiklerini söylemişlerdir. Başbakanlar bu karikatürlerin kültürlerin küresel ortak yaşamõna verdikleri zarara işaret ederek, bu argümanõ daha geniş bir alana yaymaktadõrlar. Her iki başbakan da bir "Kültürlerin İttifakõ" ("alliance of civilizations/medeniyetlerin İttifakõ") propagandasõ yapmakta ve müşterek açõklamalarõnõ şöyle gerekçelendirmektedirler: Türkiye ve İspanya tarihi açõdan Doğu ile Batõ nõn kesiştiği noktada bulunduklarõndan, kültürlerin bir arada yaşamasõnõn getirdiği zenginliğin, ama aynõ zamanda bu zenginlik içinde doğan yõkõcõ güçlerin bilincindedirler. 77

4 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas Bu makale Türk hükümetinin kendisine dõşarõdan yakõştõrõlan köprü işlevine içerik kazandõrmak ve yaşama geçirmek için belki de en hõrslõ çabasõnõ göstermektedir. Erdoğan, bu anlaşmazlõkta arabuluculuk yapma isteğinin gerekçelerini 10 Şubat ta Ankara nõn diplomatik ilişkiler içinde olduğu ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarõna gönderdiği bir yazõyla açõkladõ: "Türkiye, faydalõ olacak diyalog, barõş ve entegrasyon yolundaki bütün samimi çabalarõn yanõndadõr" denilen yazõ şöyle devam ediyordu: "Bizim en büyük hedefimiz Çeşitlilik içinde birlik şeklindeki insanlõk idealine ulaşmak için, şimdiye kadar görülmemiş bir katkõyõ bizzat sağlamaktõr." Bu inisiyatifler Avrupa da memnuniyetle karşõlandõ. Türkiye de ise karikatürlere karşõ barõşçõl gösterilerden ileri gitmedi. Buna rağmen Türkiye başbakanõ somut bir arabuluculuk misyonu üstlenmedi. Bu da özellikle bu taşkõnlõklardan etkilenen Arap devletlerinin kendi inatlarõndan kaynaklanmõş olabilir. Protestolar bir taraftan kendi ülkesindeki İslamcõ muhalefeti yatõştõrmak amacõyla liderler tarafõndan kasten tahrik edildi (Mõsõr, Suriye, Filistin). Diğer taraftan da çoğu rejimler için bir Türk başbakanõndan ders almak eskiden olduğu gibi yine mümkün değildi. Bu noktada köprünün ayağõ henüz diğer kõyõya ulaşmadõ. Doğrusunu söylemek gerekirse, Erdoğan õn basõn özgürlüğünü savunmasõnõn sadece sõnõrlõ ölçüde inanõlõr olduğu söylenebilir. Başbakan kendisini konu alan karikatürlere karşõ oldukça büyük hassasiyet gösterdi. Hatta Şubat 2005 te "Penguen" adlõ magazin dergisine karşõ bir tazminat davasõ açmaya kalkõştõ. Yetkili mahkeme "İnsanlara düşüncelerini özgürce ifade etme hakkõ vermek bilhassa önemlidir" gerekçesiyle Erdoğan õn şikayetini kabul etmedi. Düşünce özgürlüğü ve fikirlerini yayma imkanõ, demokratik toplumun temelini oluşturduğu ve da- 78

5 Dr. Thomas Gutschker vacõ Erdoğan õn özellikle makamõndan dolayõ eleştiriye tahammül göstermeyi öğrenmesi gerektiği ifade edildi. 2. Hamas õn Ankara Ziyareti Sürgündeki liderleri Halit Meşal başkanlõğõndaki Hamas heyeti, 17 Şubat ta birçoklarõ için sürpriz bir şekilde Ankara ya geldi. Bu ziyaret Hamas õn Filistin deki parlamento seçimlerini kazanmasõndan üç hafta sonra yaptõğõ ilk yurtdõşõ ziyaretiydi. Bu tarihte AB ve ABD nin aldõğõ izolasyon politikasõ yürürlüğe girmişti bile. Bu politikaya göre Hamas la hükümet düzeyinde ilişkiler (a) İsrail in varlõk hakkõnõn tanõnmasõ, (b) Orta Doğu daki barõş süreci çerçevesinde alõnan kararlarõn tanõnmasõ ve (c) Şiddeti reddetmeyi ve silahsõzlanmayõ gerektiriyordu. Bu şartlar yerine getirilmediği için özellikle İsrail hükümeti şiddetli protestolarda bulundu. Halen görevde bulunan başbakan Olmert in çevresindekilerden yaptõrõm uygulanmasõ, hatta ilişkilerin askõya alõnmasõ tehdidi geldi. Türk hükümeti ise Tel Aviv ve Washington a buluşmayõ bildirmek suretiyle, Hamas õn ziyaretini hemen AKP nin bir etkinlik nedeniyle davetine indirgeyerek, kendi açõsõndan gerginliği yatõştõrmaya çalõştõ. Dolayõsõyla Hamas heyeti Erdoğan la değil, sadece dõşişleri bakanõ Gül ve AKP li diğer politikacõlarla (parti merkezinde) görüştü. Buna rağmen hükümet, Hamas heyetine uluslararasõ şartlarõn bir kez daha açõklandõğõnõ belirten resmi bir açõklama yayõnladõ. Filistin bölgelerindeki serbest seçimler yüzünden uygulanan izolasyon politikasõnõ haklõ bulmadõklarõ ise gayrõ resmi açõklamada yer aldõ. Halit Meşal, Ankara ziyaretinden sonra Türkiye nin kendi örgütü için "demokratik bir model" olduğunu söyledi. Kendisinin bu ziyaretten 79

6 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas "Filistin halkõnõn geleceği için yararlõ tavsiyeler aldõğõnõ" ifade etti; ama ne kendisinin davranõşõ, ne de geri döndükten sonra yapõlan diğer açõklamalarõn, Türkiye nin mesajõnõn yerine ulaştõğõ sonucunu çõkarmaya izin vermemektedir. İsrail den gelen tehditler gerçekleştirilmedi. Erdoğan, görevdeki başbakan Olmert ile yaptõğõ bir telefon görüşmesinde İsrail deki havayõ rahatlatmaya çalõştõ. Bazõ politikacõlar, resmi ilişkilerin kesildiği bir dönemde Hamas ile ilişkilerin üçüncü kişiler üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini bildikleri için, Avrupa ve ABD de sessiz kaldõlar. Burada Türkiye için kendisini hem "köprü" olarak göstermesi bakõmõndan hem de bölgesel bir güç olma talebini gerekçelendireceği tamamen ilginç bir diplomatik görev ortaya çõkabilir. Fakat hala İsrail ile nazik ilişkiler yüzünden Türkiye nin hareket alanõ oldukça dardõr. Gerçi İsrail ile ilişkiler, İsrail in Lübnan a girdiği 1993 ten beri ilk kez karşõlõklõ büyükelçi atamalarõyla düzeldi. Özellikle askeri malzemede karşõlõklõ ticaret hacmi artmaktadõr (İsrail yüksek teknoloji, Türkiye ise tekstil ihraç etmektedir). Ayrõca iki ülkenin gizli servisleri de işbirliği yapmaktadõr. Buna rağmen yine de belirli bir güvensizlik varlõğõnõ sürdürmektedir. Bu güvensizlik ilk kez Tel Aviv in Hamas õn Ankara ziyaretine gösterdiği sert tepkide kendini göstermedi. Daha Ocak 2004 te iki ülke arasõnda Anadolu dan içme suyu gönderilmesi konusundaki anlaşma İsrail de şiddetli tartõşma konusu oldu. Bunun temel karşõ argümanõ, Yahudi devleti varlõğõnõ bir Müslüman ülkeye bağõmlõ yapamaz şeklindeydi. Gerçekten de bu anlaşma tanker gemilerle yõlda 50 milyon metreküp tatlõ su sevkiyatõyla sõnõrlõ kalmaktadõr. Bu miktar İsrail in su ihtiyacõnõn %3 üne denk gelmektedir. Daha başka düşünceler bir Akdeniz boru hattõnõn yapõlmasõ gibi iptal edildi. 80

7 Dr. Thomas Gutschker 3. Ankara ve Şam Bu ilişki de aynõ şekilde sorunlu bir ilişkidir ve bu sorun bir taraftan tarihten gelen toprak ihtilaflarõ (İskenderun Hatay sorunu), diğer taraftan da kõsõtlõ su rezervlerinden kaynaklanmaktadõr. Buna rağmen ilişkilerde son yõllarda dikkate değer adõmlar atõldõ. Eski bir kavganõn yeniden alevlenmesinin ardõndan 1998 yõlõnda iki ülke arasõndaki bu endişe verici mesele yumuşatõlabildi. PKK lideri Abdullah Öcalan emirlerini Şam dan verdiği ve Suriye nin de onu sõnõr dõşõ etmeye razõ olmadõğõ için Ankara açõkça savaş tehdidinde bulundu. Bundan birkaç gün sonra Öcalan Rusya daydõ ve 16 Şubat 1999 tarihinde Nairobi de yakalanmasõyla ve İsrail e teslim edilmesiyle sona erecek bir yolculuğa çõktõ (burada İsrail gizli servisi Mossad õn etkisinin olduğu söylenmektedir). Bu arada Türkiye ile Suriye terörizmle ortak mücadele etme kararõ aldõklarõ bir güvenlik anlaşmasõ yaptõlar. Bu tarihten beri artõk PKK konusu ilişkileri etkilemedi. Bu artalanda her iki ülkenin siyasi açõdan birbirine yaklaşmasõ mümkün oldu başõnda Suriye nin genç devlet başkanõ Esad Ankara yõ ziyaret etti bu ziyaret bir Suriye devlet başkanõnõn komşu ülkeye yaptõğõ ilk ziyaretti. Aynõ yõlõn sonunda Erdoğan bu ziyarete karşõlõk verdi. Erdoğan bu ziyaret esnasõnda Esad ile bir serbest ticaret anlaşmasõ imzaladõ ki bu anlaşma Ankara ile bir Arap devleti arasõndaki ilk anlaşmaydõ. Suriye enformasyon bakanõ o tarihte şunlarõ söylüyordu: "Suriye, Türkiye nin Arap dünyasõna açõldõğõ kapõdõr." Suriye tarafõndan da Türkiye nin kendileri için Avrupa ya açõlan bir kapõ olmasõ beklentisi dile getirildi. Ayrõca 2004 yõlõnda Suriye, Türkiye ve Irak tarafõndan su rezervlerinin adil paylaşõmõna çalõşacak ortak bir komisyonun görevlendirilmesi ka- 81

8 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas rarlaştõrõldõ. Böylece bir diğer anlaşmazlõk alanõnda daha gerginliğin azalmasõ sağlanmõş oldu. Türkiye Fõrat ve Dicle nehirleri üzerinde toplam 22 baraj inşa etmek istiyor. Bu barajlarda biriken suyun elektrik üretiminde ve 1,6 milyon hektar arazinin sulamasõnda kullanõlacağõ belirtiliyor. Petrol nasõl Araplarõn "malõ" ise, Fõrat ve Dicle nin sularõ da sadece Türkiye ye aittir cümlesini eski cumhurbaşkanõ Demirel söylemiştir. Bu sözler Fõrat ve Dicle nin denize döküldükleri yerde bulunan Suriye ve Irak õn şiddetli tepkisiyle karşõlaştõ. Sularõn paylaşõmõ hakkõnda bir anlaşma olmadõğõ için, uluslararasõ para kaynaklarõ (Dünya Bankasõ gibi) bu baraj inşaatlarõnõn finansmanõna katkõda bulunmadõlar. Türk tarafõ da sularõn düzenli akõşõndan yana olduğu için çünkü ancak bu sayede elektrik enerjisi üretilebilir bu konuda bir uzlaşma imkanõ olmasõ gerekiyor. Geçen yõllardaki yumuşama ve yakõnlaşmaya rağmen, bütün beklentiler gerçekleşmedi. Esad, 2004 başlarõnda Erdoğan õn Suriye ile İsrail arasõndaki ihtilafta arabuluculuk etme teklifini kabul etti. Ama Şam rejimi git gide kendini izole ettiği için, bundan da bir sonuç alõnamadõ. Daha sonralarõ Suriye gizli servisinden üst düzey elemanlarõn da karõştõğõ Lübnan õn eski başbakanõ Refik Hariri nin Şubat 2005 te öldürülmesi olayõndan sonra, son derece zor bir durumda. Bu nedenle Ankara açõsõndan daha fazla bir yakõnlaşma oldukça güç hale geldi. Çünkü ABD ve AB içindeki müttefikleri, Esad rejiminin yalnõz bõrakõlmasõndan yana tavõr alõyorlar. Gerçi Türkiye iki taraf arasõnda arabuluculuk yapabilir, ama kendisi bir kõskacõn içinde bulunmaktadõr: Bir Nato üyesi ve AB adayõ olarak çõkarlarõ mesafeli durmayõ zorunlu kõlarken, bir komşu ülke olarak Türkiye nin kendi çõkarlarõ, ilişkilerin artõrõlmasõnõ daha muhtemel kõlabilir. 82

9 Dr. Thomas Gutschker Sonuç Soğuk Savaş döneminde Nato üyesi olan Türkiye için Orta Doğu nun komşu bölgesinde kendi politikasõnõ uygulamasõ için hemen hemen hiç hareket alanõ bulunmazken, değişen çerçeve koşullar şimdi böyle bir şeye imkan tanõyor. Ankara kendi çõkarlarõnõ kabul ettirmek için gitgide "proaktif" bir yaklaşõm izliyor. Şüphesiz 2003 Irak Savaşõ nda Amerikan birliklerinin Türkiye den geçmesine izin verilmemesi askeriye değil, parlamento tarafõndan alõnmõş ve Türkiye nin yeni bölgesel bilincinin ifade edildiği bir temel karardõ. Türkiye nin Orta Doğu daki çõkarlarõ AB nin bu bölgedeki çõkarlarõyla örtüşebilir. Bu durumda Türkiye nin köprü işlevi kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr, ki bu konuda en iyi örnek Hz. Muhammed karikatürleri hakkõndaki tartõşmalar sõrasõndaki müdahalelerdir. Gerçi Türkiye nin Arap dünyasõndaki arabuluculuğunun tarihi ve manevi engelleri bulunmaktadõr, ama bu engeller kõsa vadede artmaktan çok azalõr gibi görünüyor. Türkiye nin Irak Savaşõ na katõlmamasõ bile kendisine birçok komşu ülkenin sempatisini kazandõrdõ. Ama Hamas ve Suriye olaylarõ, Türkiye nin çõkarlarõnõn asla AB nin (ve ABD nin) çõkarlarõyla uyuşmak zorunda olmadõğõnõ göstermektedir. Veya başka bir deyişle: Köprü oluşturma konusundaki bütün söylemlere rağmen Batõ, Türkiye nin kurduğu her köprüden geçmek istemiyor. Hamas olayõnda bu açõkça dile getirildi, Suriye konusunda ise fiili politikaya uymaktadõr. Özellikle eskiden dengeleyici bir rol oynayan Fransa, şimdilerde Şam a karşõ katõ ve uzlaşmaz bir yol izlemektedir ki bu da AB nin tavrõnda belirleyici olmaktadõr. İyi komşuluk ilişkilerindeki ve ikili ticari ilişkilerin artõrõlmasõndaki çõkarlarõ başka bir yöne işaret ettiğinden, bu durum Ankara açõsõndan bir sorun olabilir. 83

10 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas Bu ihtilaf Iran konusunda daha belirgin şekilde görülmektedir. Türkiye nin en uzun kara sõnõrõ İran la ve bu ülke ile hiçbir bölge sorunu yok. Ama İran ne kadar izole edilip, kendisine ne kadar yaptõrõm uygulanõrsa, Türkiye nin yükü de o derece artmaktadõr. Türkiye nin bu çõkmazlar içinde nasõl davranacağõ, Türkiye nin önümüzdeki yõllardaki dõş politikasõndaki öncelikleri dolayõsõyla da Türkiye nin AB üyeliğine biçtiği önem hakkõnda ipucu verecektir. 84

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Horst Bacia Sayõn Başkan, Bayanlar ve Bayar, Sevgili meslektaşlarõm! Türkiye konusunda bir suskunluk var. Bu suskunluk

Detaylı

T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA

T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA İÇİNDEKİLER T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA BİRİNCİ OTURUM Açõş Konuşmasõ: Yavuz ÖNEN Hüsamettin CİNDORUK / 2 Prof.Dr.

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

SICAK PARA VE DIŞ BORÇ

SICAK PARA VE DIŞ BORÇ SICAK PARA VE DIŞ BORÇ SICAK PARA VE DIŞ BORÇ Bu kitap sõcak ve evsiz para hakkõndadõr. Bu kitap aynõ zamanda kriz boyutlarõna ulaşmõş dõş borçlar hakkõndadõr. Ve bu kitap ikisi arasõndaki ilişkiyi irdelemektedir.

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME Teşekkür Ederim istemem Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği SÖYLEŞİ GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA SUNUŞ Globalleşme ve yeni dünya düzeni, son yõllarõn belki de en sõk

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum.

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. O DE GAULLE İDİ ÖNSÖZ Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. (yani kitabõn yazarõ) ise, belki ülkemizde yeteri kadar tanõnmõyor olabilir. bir siyasetçi yazar.

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

ERBAKAN ÇIKARTMA İLE İLGİLİ NE DİYOR? KIBRIS ZAFERİ NASIL KAZANILDI VE KİM KAZANDI?

ERBAKAN ÇIKARTMA İLE İLGİLİ NE DİYOR? KIBRIS ZAFERİ NASIL KAZANILDI VE KİM KAZANDI? KIBRIS ZAFERİ NASIL KAZANILDI VE KİM KAZANDI? Kõbrõs'ta Rumlar Türklere baskõ ve zulüm yapõyorlardõ. Kõbrõslõ Türkler Anavatan'dan yardõm bekliyor, fakat Türkiye'deki hükümetler gereken duyarlõlõğõ gös-termiyorlardõ.

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com HEDEF TÜRKİYE 1 Profesör Dr. Oktay Sinanoğlu Sayõn Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu; dünyanõn en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayõ. 1953 yõlõnda Ankara da TED in Yenişehir Lisesini birincilikle

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir GÜN BATIMI GÜN BATIMI Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn olağanüstü oranda artmasõ

Detaylı

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlõ yapõtõnõ, İngilizce aslõndan Alaattin B^gi

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ Mustafa ÜREN, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi IMPR RAPOR No: 10 2011 1 İçindekiler 1. TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN ARKA PLANI...

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net DÜBAM İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Derleyen

Detaylı

İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER

İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi Gül Nogay Uzman Denetçi Ocak 2000 İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011

TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 Savaş Genç *, Osman N. Özalp ** * Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü ** Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU. Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9.

TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU. Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9. TMMOB xõx. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9.30 GÜNDEM 1 Açõlõş, Başkanlõk Divanõ Seçimi, 2

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON seta. Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 0 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN

Detaylı