Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas"

Transkript

1 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas Dr. Thomas Gutschker Çõkmazda - Orta Doğu daki Türk Dõş Politikasõ ve Güvenlik Politikasõ Bu konuya olan ilgi, Türkiye nin AB üyeliği hakkõndaki tartõşmayla doğrudan bağlantõlõdõr. Bu tür bir seçenekten yana olanlar, geçmiş yõllarda sürekli olarak "Avrupa ile Orta Doğu arasõnda", çağdaşlõk ile İslamiyet arasõnda bir köprü olan Türkiye imajõnõ kullanmõşlardõr. CDU lu dõş politikacõ Volker Rühe, 2004 yõlõnda bunu "Avrupa Arap dünyasõna bir köprü kurmuş ve İslam, çağdaşlõk ve demokrasinin birbiriyle uzlaşabileceğini göstermiş olur" şeklinde formüle etmiştir. Belçika dõşişleri bakanõ Louis Michel ise şöyle diyordu: "Türkiye yüzünü sürekli Batõ ya çevirdi. Türkiye seküler yapõsõyla farklõ dinler ve kül- 75

2 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas türler arasõnda bir köprü vazifesi görmektedir. Kültürlerin diyalogunu koruyup, sürdürebilir." Buna karşõn Türkiye nin üyeliğine şüpheyle yaklaşanlar bu köprü benzetmesini sürekli sorguladõlar. Bunlara göre bu köprü olma düşüncesi bile yanõltabilir, çünkü Türkiye bir köprü gibi "kullanõlmak" için çok büyük ve kendinden de o derece emin bir ülkedir. Türkiye, asla AB nin bu bölgedeki çõkarlarõyla örtüşmek zorunda olmayan kendi bölgesel çõkarlarõnõn peşindedir. Ayrõca Türkiye nin, Osmanlõ İmparatorluğu dönemindeki sömürgeci tarihinden dolayõ Arap komşularõ tarafõndan pekte sevilmediğine işaret edilmektedir. Bu dönem, sadece İslamcõlar açõsõndan bir çöküş dönemi anlamõna gelmiyor. Tanõnmõş İngiliz şarkiyatçõ Bernard Lewis de "What went wrong?/ Yanlõş Giden Neydi? (Almanca: Der Untergang des Morgenlandes/Şarkõn Çöküşü, 2003) başlõklõ kitabõnda şarkõn kültürel ve bilimsel donukluğunun Osmanlõ hakimiyetinin bir sonucu olduğu tezini savunmaktadõr. Bunun dõşõnda bu köprü benzetmesini eleştirenler, Türkiye anayasasõnõn Araplara göre din ile devletin birbirinden ayrõlmasõnõ öngördüğü ve dolayõsõyla "gayri İslami" bir anayasa olduğu için Araplarõn Türklere karşõ duyduğu nefrete işaret etmektedirler. Başbakan Erdoğan AB den gelen bazõ eleştirilere kõzarak 2004 yazõnda konuya yeni bir boyut kazandõrdõ ve Türkiye nin ille de bir AB üyeliğine mecbur olmadõğõnõ ve "başka seçeneklerinin" de olduğunu söyledi. Başbakanõn bu sözleri, Ankara nõn kendi gücüyle Orta Doğu da hakim güç olmayõ deneyebileceği şeklinde anlaşõldõ. Türkiye nin Orta Doğu da üstleneceği bir köprü işlevinin lehinde ve aleyhindeki argümanlar hakkõnda uzun süre tartõşõlabilir. Çoğu kez bunun için tarihin derinliklerinde kalmõş örnekler verilmeye çalõşõl- 76

3 Dr. Thomas Gutschker maktadõr. Tabii ki tarihi tecrübelerin ve olaylarõn özellikle de henüz "tarih sonrasõ dönemin" eşiğini aşmamõş olan şarkta günümüz insanõnõn bilincini etkilemeleri bakõmõndan bu da meşrudur. Buna rağmen bakõşlarõmõzõ bir de halihazõrdaki duruma çevirmek yerinde olur. Çünkü yakõn geçmişte Ankara konumuzla bağlantõlõ birçok inisiyatifle dikkatleri çekti. Bunlardan üç tanesini seçmek ve aşağõda ayrõntõlõ olarak ele almak istiyorum. 1. Ankara ve Hz. Muhammed Karikatürleriyle İlgili Tartõşmalar Hz. Muhammed le ilgili karikatürler hakkõndaki infialin İslam Dünyasõ nda doruğa ulaştõğõ esnada "International Herald Tribune" gazetesinde ( tarihli basõmõ) İspanya başbakanõ Zapatero ile Türkiye başbakanõ Erdoğan õn ortak bir demeçleri yayõnlandõ. Her iki başbakan da buradaki fikir özgürlüğünü kendi demokratik sistemlerinin en önemli dayanağõ olarak tanõmlõyor ve karikatürlerin yayõnlanmasõnõ yasal gördüklerini belirtiyorlardõ. Ama itirazlarõ, yasal olan her şeyin meşru olmadõğõ yönündeydi. Müslümanlarõn dini duyarlõlõklarõna saygõdan dolayõ bu karikatürlerin yayõnlanmasõnõ "ahlaki ve siyasi bakõş açõsõyla" reddettiklerini söylemişlerdir. Başbakanlar bu karikatürlerin kültürlerin küresel ortak yaşamõna verdikleri zarara işaret ederek, bu argümanõ daha geniş bir alana yaymaktadõrlar. Her iki başbakan da bir "Kültürlerin İttifakõ" ("alliance of civilizations/medeniyetlerin İttifakõ") propagandasõ yapmakta ve müşterek açõklamalarõnõ şöyle gerekçelendirmektedirler: Türkiye ve İspanya tarihi açõdan Doğu ile Batõ nõn kesiştiği noktada bulunduklarõndan, kültürlerin bir arada yaşamasõnõn getirdiği zenginliğin, ama aynõ zamanda bu zenginlik içinde doğan yõkõcõ güçlerin bilincindedirler. 77

4 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas Bu makale Türk hükümetinin kendisine dõşarõdan yakõştõrõlan köprü işlevine içerik kazandõrmak ve yaşama geçirmek için belki de en hõrslõ çabasõnõ göstermektedir. Erdoğan, bu anlaşmazlõkta arabuluculuk yapma isteğinin gerekçelerini 10 Şubat ta Ankara nõn diplomatik ilişkiler içinde olduğu ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarõna gönderdiği bir yazõyla açõkladõ: "Türkiye, faydalõ olacak diyalog, barõş ve entegrasyon yolundaki bütün samimi çabalarõn yanõndadõr" denilen yazõ şöyle devam ediyordu: "Bizim en büyük hedefimiz Çeşitlilik içinde birlik şeklindeki insanlõk idealine ulaşmak için, şimdiye kadar görülmemiş bir katkõyõ bizzat sağlamaktõr." Bu inisiyatifler Avrupa da memnuniyetle karşõlandõ. Türkiye de ise karikatürlere karşõ barõşçõl gösterilerden ileri gitmedi. Buna rağmen Türkiye başbakanõ somut bir arabuluculuk misyonu üstlenmedi. Bu da özellikle bu taşkõnlõklardan etkilenen Arap devletlerinin kendi inatlarõndan kaynaklanmõş olabilir. Protestolar bir taraftan kendi ülkesindeki İslamcõ muhalefeti yatõştõrmak amacõyla liderler tarafõndan kasten tahrik edildi (Mõsõr, Suriye, Filistin). Diğer taraftan da çoğu rejimler için bir Türk başbakanõndan ders almak eskiden olduğu gibi yine mümkün değildi. Bu noktada köprünün ayağõ henüz diğer kõyõya ulaşmadõ. Doğrusunu söylemek gerekirse, Erdoğan õn basõn özgürlüğünü savunmasõnõn sadece sõnõrlõ ölçüde inanõlõr olduğu söylenebilir. Başbakan kendisini konu alan karikatürlere karşõ oldukça büyük hassasiyet gösterdi. Hatta Şubat 2005 te "Penguen" adlõ magazin dergisine karşõ bir tazminat davasõ açmaya kalkõştõ. Yetkili mahkeme "İnsanlara düşüncelerini özgürce ifade etme hakkõ vermek bilhassa önemlidir" gerekçesiyle Erdoğan õn şikayetini kabul etmedi. Düşünce özgürlüğü ve fikirlerini yayma imkanõ, demokratik toplumun temelini oluşturduğu ve da- 78

5 Dr. Thomas Gutschker vacõ Erdoğan õn özellikle makamõndan dolayõ eleştiriye tahammül göstermeyi öğrenmesi gerektiği ifade edildi. 2. Hamas õn Ankara Ziyareti Sürgündeki liderleri Halit Meşal başkanlõğõndaki Hamas heyeti, 17 Şubat ta birçoklarõ için sürpriz bir şekilde Ankara ya geldi. Bu ziyaret Hamas õn Filistin deki parlamento seçimlerini kazanmasõndan üç hafta sonra yaptõğõ ilk yurtdõşõ ziyaretiydi. Bu tarihte AB ve ABD nin aldõğõ izolasyon politikasõ yürürlüğe girmişti bile. Bu politikaya göre Hamas la hükümet düzeyinde ilişkiler (a) İsrail in varlõk hakkõnõn tanõnmasõ, (b) Orta Doğu daki barõş süreci çerçevesinde alõnan kararlarõn tanõnmasõ ve (c) Şiddeti reddetmeyi ve silahsõzlanmayõ gerektiriyordu. Bu şartlar yerine getirilmediği için özellikle İsrail hükümeti şiddetli protestolarda bulundu. Halen görevde bulunan başbakan Olmert in çevresindekilerden yaptõrõm uygulanmasõ, hatta ilişkilerin askõya alõnmasõ tehdidi geldi. Türk hükümeti ise Tel Aviv ve Washington a buluşmayõ bildirmek suretiyle, Hamas õn ziyaretini hemen AKP nin bir etkinlik nedeniyle davetine indirgeyerek, kendi açõsõndan gerginliği yatõştõrmaya çalõştõ. Dolayõsõyla Hamas heyeti Erdoğan la değil, sadece dõşişleri bakanõ Gül ve AKP li diğer politikacõlarla (parti merkezinde) görüştü. Buna rağmen hükümet, Hamas heyetine uluslararasõ şartlarõn bir kez daha açõklandõğõnõ belirten resmi bir açõklama yayõnladõ. Filistin bölgelerindeki serbest seçimler yüzünden uygulanan izolasyon politikasõnõ haklõ bulmadõklarõ ise gayrõ resmi açõklamada yer aldõ. Halit Meşal, Ankara ziyaretinden sonra Türkiye nin kendi örgütü için "demokratik bir model" olduğunu söyledi. Kendisinin bu ziyaretten 79

6 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas "Filistin halkõnõn geleceği için yararlõ tavsiyeler aldõğõnõ" ifade etti; ama ne kendisinin davranõşõ, ne de geri döndükten sonra yapõlan diğer açõklamalarõn, Türkiye nin mesajõnõn yerine ulaştõğõ sonucunu çõkarmaya izin vermemektedir. İsrail den gelen tehditler gerçekleştirilmedi. Erdoğan, görevdeki başbakan Olmert ile yaptõğõ bir telefon görüşmesinde İsrail deki havayõ rahatlatmaya çalõştõ. Bazõ politikacõlar, resmi ilişkilerin kesildiği bir dönemde Hamas ile ilişkilerin üçüncü kişiler üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini bildikleri için, Avrupa ve ABD de sessiz kaldõlar. Burada Türkiye için kendisini hem "köprü" olarak göstermesi bakõmõndan hem de bölgesel bir güç olma talebini gerekçelendireceği tamamen ilginç bir diplomatik görev ortaya çõkabilir. Fakat hala İsrail ile nazik ilişkiler yüzünden Türkiye nin hareket alanõ oldukça dardõr. Gerçi İsrail ile ilişkiler, İsrail in Lübnan a girdiği 1993 ten beri ilk kez karşõlõklõ büyükelçi atamalarõyla düzeldi. Özellikle askeri malzemede karşõlõklõ ticaret hacmi artmaktadõr (İsrail yüksek teknoloji, Türkiye ise tekstil ihraç etmektedir). Ayrõca iki ülkenin gizli servisleri de işbirliği yapmaktadõr. Buna rağmen yine de belirli bir güvensizlik varlõğõnõ sürdürmektedir. Bu güvensizlik ilk kez Tel Aviv in Hamas õn Ankara ziyaretine gösterdiği sert tepkide kendini göstermedi. Daha Ocak 2004 te iki ülke arasõnda Anadolu dan içme suyu gönderilmesi konusundaki anlaşma İsrail de şiddetli tartõşma konusu oldu. Bunun temel karşõ argümanõ, Yahudi devleti varlõğõnõ bir Müslüman ülkeye bağõmlõ yapamaz şeklindeydi. Gerçekten de bu anlaşma tanker gemilerle yõlda 50 milyon metreküp tatlõ su sevkiyatõyla sõnõrlõ kalmaktadõr. Bu miktar İsrail in su ihtiyacõnõn %3 üne denk gelmektedir. Daha başka düşünceler bir Akdeniz boru hattõnõn yapõlmasõ gibi iptal edildi. 80

7 Dr. Thomas Gutschker 3. Ankara ve Şam Bu ilişki de aynõ şekilde sorunlu bir ilişkidir ve bu sorun bir taraftan tarihten gelen toprak ihtilaflarõ (İskenderun Hatay sorunu), diğer taraftan da kõsõtlõ su rezervlerinden kaynaklanmaktadõr. Buna rağmen ilişkilerde son yõllarda dikkate değer adõmlar atõldõ. Eski bir kavganõn yeniden alevlenmesinin ardõndan 1998 yõlõnda iki ülke arasõndaki bu endişe verici mesele yumuşatõlabildi. PKK lideri Abdullah Öcalan emirlerini Şam dan verdiği ve Suriye nin de onu sõnõr dõşõ etmeye razõ olmadõğõ için Ankara açõkça savaş tehdidinde bulundu. Bundan birkaç gün sonra Öcalan Rusya daydõ ve 16 Şubat 1999 tarihinde Nairobi de yakalanmasõyla ve İsrail e teslim edilmesiyle sona erecek bir yolculuğa çõktõ (burada İsrail gizli servisi Mossad õn etkisinin olduğu söylenmektedir). Bu arada Türkiye ile Suriye terörizmle ortak mücadele etme kararõ aldõklarõ bir güvenlik anlaşmasõ yaptõlar. Bu tarihten beri artõk PKK konusu ilişkileri etkilemedi. Bu artalanda her iki ülkenin siyasi açõdan birbirine yaklaşmasõ mümkün oldu başõnda Suriye nin genç devlet başkanõ Esad Ankara yõ ziyaret etti bu ziyaret bir Suriye devlet başkanõnõn komşu ülkeye yaptõğõ ilk ziyaretti. Aynõ yõlõn sonunda Erdoğan bu ziyarete karşõlõk verdi. Erdoğan bu ziyaret esnasõnda Esad ile bir serbest ticaret anlaşmasõ imzaladõ ki bu anlaşma Ankara ile bir Arap devleti arasõndaki ilk anlaşmaydõ. Suriye enformasyon bakanõ o tarihte şunlarõ söylüyordu: "Suriye, Türkiye nin Arap dünyasõna açõldõğõ kapõdõr." Suriye tarafõndan da Türkiye nin kendileri için Avrupa ya açõlan bir kapõ olmasõ beklentisi dile getirildi. Ayrõca 2004 yõlõnda Suriye, Türkiye ve Irak tarafõndan su rezervlerinin adil paylaşõmõna çalõşacak ortak bir komisyonun görevlendirilmesi ka- 81

8 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas rarlaştõrõldõ. Böylece bir diğer anlaşmazlõk alanõnda daha gerginliğin azalmasõ sağlanmõş oldu. Türkiye Fõrat ve Dicle nehirleri üzerinde toplam 22 baraj inşa etmek istiyor. Bu barajlarda biriken suyun elektrik üretiminde ve 1,6 milyon hektar arazinin sulamasõnda kullanõlacağõ belirtiliyor. Petrol nasõl Araplarõn "malõ" ise, Fõrat ve Dicle nin sularõ da sadece Türkiye ye aittir cümlesini eski cumhurbaşkanõ Demirel söylemiştir. Bu sözler Fõrat ve Dicle nin denize döküldükleri yerde bulunan Suriye ve Irak õn şiddetli tepkisiyle karşõlaştõ. Sularõn paylaşõmõ hakkõnda bir anlaşma olmadõğõ için, uluslararasõ para kaynaklarõ (Dünya Bankasõ gibi) bu baraj inşaatlarõnõn finansmanõna katkõda bulunmadõlar. Türk tarafõ da sularõn düzenli akõşõndan yana olduğu için çünkü ancak bu sayede elektrik enerjisi üretilebilir bu konuda bir uzlaşma imkanõ olmasõ gerekiyor. Geçen yõllardaki yumuşama ve yakõnlaşmaya rağmen, bütün beklentiler gerçekleşmedi. Esad, 2004 başlarõnda Erdoğan õn Suriye ile İsrail arasõndaki ihtilafta arabuluculuk etme teklifini kabul etti. Ama Şam rejimi git gide kendini izole ettiği için, bundan da bir sonuç alõnamadõ. Daha sonralarõ Suriye gizli servisinden üst düzey elemanlarõn da karõştõğõ Lübnan õn eski başbakanõ Refik Hariri nin Şubat 2005 te öldürülmesi olayõndan sonra, son derece zor bir durumda. Bu nedenle Ankara açõsõndan daha fazla bir yakõnlaşma oldukça güç hale geldi. Çünkü ABD ve AB içindeki müttefikleri, Esad rejiminin yalnõz bõrakõlmasõndan yana tavõr alõyorlar. Gerçi Türkiye iki taraf arasõnda arabuluculuk yapabilir, ama kendisi bir kõskacõn içinde bulunmaktadõr: Bir Nato üyesi ve AB adayõ olarak çõkarlarõ mesafeli durmayõ zorunlu kõlarken, bir komşu ülke olarak Türkiye nin kendi çõkarlarõ, ilişkilerin artõrõlmasõnõ daha muhtemel kõlabilir. 82

9 Dr. Thomas Gutschker Sonuç Soğuk Savaş döneminde Nato üyesi olan Türkiye için Orta Doğu nun komşu bölgesinde kendi politikasõnõ uygulamasõ için hemen hemen hiç hareket alanõ bulunmazken, değişen çerçeve koşullar şimdi böyle bir şeye imkan tanõyor. Ankara kendi çõkarlarõnõ kabul ettirmek için gitgide "proaktif" bir yaklaşõm izliyor. Şüphesiz 2003 Irak Savaşõ nda Amerikan birliklerinin Türkiye den geçmesine izin verilmemesi askeriye değil, parlamento tarafõndan alõnmõş ve Türkiye nin yeni bölgesel bilincinin ifade edildiği bir temel karardõ. Türkiye nin Orta Doğu daki çõkarlarõ AB nin bu bölgedeki çõkarlarõyla örtüşebilir. Bu durumda Türkiye nin köprü işlevi kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr, ki bu konuda en iyi örnek Hz. Muhammed karikatürleri hakkõndaki tartõşmalar sõrasõndaki müdahalelerdir. Gerçi Türkiye nin Arap dünyasõndaki arabuluculuğunun tarihi ve manevi engelleri bulunmaktadõr, ama bu engeller kõsa vadede artmaktan çok azalõr gibi görünüyor. Türkiye nin Irak Savaşõ na katõlmamasõ bile kendisine birçok komşu ülkenin sempatisini kazandõrdõ. Ama Hamas ve Suriye olaylarõ, Türkiye nin çõkarlarõnõn asla AB nin (ve ABD nin) çõkarlarõyla uyuşmak zorunda olmadõğõnõ göstermektedir. Veya başka bir deyişle: Köprü oluşturma konusundaki bütün söylemlere rağmen Batõ, Türkiye nin kurduğu her köprüden geçmek istemiyor. Hamas olayõnda bu açõkça dile getirildi, Suriye konusunda ise fiili politikaya uymaktadõr. Özellikle eskiden dengeleyici bir rol oynayan Fransa, şimdilerde Şam a karşõ katõ ve uzlaşmaz bir yol izlemektedir ki bu da AB nin tavrõnda belirleyici olmaktadõr. İyi komşuluk ilişkilerindeki ve ikili ticari ilişkilerin artõrõlmasõndaki çõkarlarõ başka bir yöne işaret ettiğinden, bu durum Ankara açõsõndan bir sorun olabilir. 83

10 Türkiye nin Yak n Do u D fl ve Güvenlik Politikas Bu ihtilaf Iran konusunda daha belirgin şekilde görülmektedir. Türkiye nin en uzun kara sõnõrõ İran la ve bu ülke ile hiçbir bölge sorunu yok. Ama İran ne kadar izole edilip, kendisine ne kadar yaptõrõm uygulanõrsa, Türkiye nin yükü de o derece artmaktadõr. Türkiye nin bu çõkmazlar içinde nasõl davranacağõ, Türkiye nin önümüzdeki yõllardaki dõş politikasõndaki öncelikleri dolayõsõyla da Türkiye nin AB üyeliğine biçtiği önem hakkõnda ipucu verecektir. 84

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Dr. Cengiz Aktar Almanya ve Avrupa Birliği Üyeliğimiz Son Alman seçimlerinde Hõristiyan Demokratlarõn galip geleceği

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Almanya - Türkiye: Az nl klar ve Ço unluklar

Almanya - Türkiye: Az nl klar ve Ço unluklar Almanya - Türkiye: Az nl klar ve Ço unluklar Baha Güngör Türkiye Denek Taşõ ve Avrupa İçin Bir Şans Almanya da Almanlarla geçirdiğim 45 yõldan sonra, insanlarõ kendi ulusal, kültürel ve dini kökenlerinden

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜSİAD BERLİN BÜROSU AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜSİAD BERLİN BÜROSU AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜSİAD BERLİN BÜROSU AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI 2 EYLÜL 2003 BERLİN Sayõn Başbakanõm, Sayõn Bakanlar, Milletvekilleri,

Detaylı

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Dr. Hilmi Bengi Değerli konuklar Konrad Adenauer Vakfõ ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen 20. Türk Gazeteciler

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (02/01/2002) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (14/01/2004) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Rekabet Kurulundan Türk Telekom özelleştirmesine. - Petrol Ofisi, LNG (Sõvõlaştõrõlmõş Doğal Gaz) İletim

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Rekabet Kurulundan Türk Telekom özelleştirmesine. - Petrol Ofisi, LNG (Sõvõlaştõrõlmõş Doğal Gaz) İletim PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,992 %1.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,962 %18.9 $/YTL 1.3201 -%0.4 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.39 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.36

Detaylı

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Horst Bacia Sayõn Başkan, Bayanlar ve Bayar, Sevgili meslektaşlarõm! Türkiye konusunda bir suskunluk var. Bu suskunluk

Detaylı

TÜSİAD, ABD ye 5 günlük kapsamlõ bir gezi düzenliyor

TÜSİAD, ABD ye 5 günlük kapsamlõ bir gezi düzenliyor 23 Mayõs 2003 TS/BAS/03-47 TÜSİAD, ABD ye 5 günlük kapsamlõ bir gezi düzenliyor Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD), ABD yönetiminin, finans çevrelerinin ve medyasõnõn önde gelen isimleriyle

Detaylı

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler Yusuf Kanl Kuşkusuz 45 yõllõk tarihiyle ülkemizin günlük ilk İngilizce gazetesi olmasõ nedeniyle genel yayõn yönetmenliğini yapmakta olduğum Turkish Daily News gazetesi hem diğer yabancõ dilde yayõn yapan,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,049 -%2.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.29 -%3.3 TL/$ 1,473,533 %0.4 Bono Faizi (7 Aralõk 2005) %2618.0 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 16,900

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

- Memur maaşlarõna 100 milyon liralõk iyileştirme

- Memur maaşlarõna 100 milyon liralõk iyileştirme Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,258 %0.4 TL/$ 1,658,863 -%0.3 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.0 -%0.2 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,234 150 9,249 104 İMKB-100 9,093 9,258 9,225

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ 19 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 19 Nisan 2006! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ! Emeklilik ve genel sağlõk reformlarõnõn bu hafta yasalaşmasõ

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Prof. Dr. Giso Deussen Bill Gates yazõlõ basõnõn geleceğini karanlõk görüyor: Yazõlõ basõnõn sonunun geldiğine inanõyor. Microsoft un kurucusu Ekim 2005 sonunda Fransõz gazetesi Le Figaro" ile yaptõğõ

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ GİRİŞİMLERİ VE HAPSEDİLEN ALAN ULUSLARARASI TAHKİM SORUNU. kavuran kara para sahiplerinin gözünde Türkiye'nin müstesna bir yeri

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ GİRİŞİMLERİ VE HAPSEDİLEN ALAN ULUSLARARASI TAHKİM SORUNU. kavuran kara para sahiplerinin gözünde Türkiye'nin müstesna bir yeri ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ GİRİŞİMLERİ VE HAPSEDİLEN ALAN ULUSLARARASI TAHKİM SORUNU Ekim, 1999 Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği SUNUŞ Küreselleşme ve yeni dünya düzeni politikalarõnõn, yeryüzünü kasõp

Detaylı

Günlük Bülten. 9 Ağustos 2002

Günlük Bülten. 9 Ağustos 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 10,595 %0.7 TL/$ 1,619,494 -%0.7 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %67.5 -%0.3 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 10,782 522 10,639 319 İMKB-100 10,599 206 10,523

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden ÖNSÖZ 1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden birisi kamu açõklarõ ve bu açõklarõn finansman gereksiniminin yeterince derinleşememiş olan mali sektör içindeki payõnõn oldukça

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

18,750 18,000 17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

18,750 18,000 17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 17,231 %0.1 TL/$ 1,425,133 %0.7 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %27.0 -%1.1 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 16,552 557 İşlem Hacmi ($ mn) 16,955 1185 İMKB-100

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 20-26 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ, KIBRIS VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ, KIBRIS VE TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ, KIBRIS VE TÜRKİYE Ahmet C. GAZİOĞLU * Kõbrõs Cumhuriyeti henüz ilân edilmeden yaşanan 18 aylõk geçici dönem' esnasõnda, Batõ Avrupa'da çok önemli bir tarihi olay yer almaktaydõ. Bu olay,

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Aman Hocam Kurtar Bizi Şu Fillerden!...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Aman Hocam Kurtar Bizi Şu Fillerden!... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 30 Ağustos - 5 Eylül 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Tüzük Tüzük...2 Paragraf 1 Derneğin adõ ve yeri...2 Paragraf 2 Derneğin görevi ve amacõ...2 Paragraf 3 Faaliyet yõlõ yetkili mahkeme...2 Paragraf 4 Derneğin gelirleri...2

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 27,022 %0.9 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,019 %8.4 $/YTL 1.3498 %0.1 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.15 %0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.70 -%2.7

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI 12 Aralõk 2003 Ankara Sayõn Başkan, saygõdeğer konuklar, değerli üyeler, değerli

Detaylı

Lider mi, yönetici mi?

Lider mi, yönetici mi? Lider mi, yönetici mi? HÜSEYİN ÇIRPAN Hüseyin Çõrpan, 1965 yõlõnda doğdu. 1986 yõlõnda Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. 1993 yõlõnda İngiltere, Devon, Exeter University de

Detaylı

9, Akbank Genel Kurulu - Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo ihalesi. 19 Temmuz - Pamukbank için ilgili yatõrõmcõlarõn başvurmasõ için

9, Akbank Genel Kurulu - Merkez Bankasõ nõn 4 haftalõk depo ihalesi. 19 Temmuz - Pamukbank için ilgili yatõrõmcõlarõn başvurmasõ için Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,556 %1.7 TL/$ 1,678,758 %0.1 Bono Faizi (9 Nisan 2003) %75.9 %1.0 İMKB 8,916 144 8,990 324 9,499 321 İşlem Hacmi ($ mn) 9,397 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan

Detaylı

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - Dr. Gil Yaron Dostumun dostu, benim en iyi dostumdur - veya İsrail gözüyle Türkiye AB Geçenlerde Tel Aviv kentinin en merkezi yeri olan Rabin Meydanı

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Ocak 2004 SABANCI CENTER Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ

Detaylı

ÇİN, AVRUPA VE RUSYA İLE YAŞAMAK

ÇİN, AVRUPA VE RUSYA İLE YAŞAMAK JEOSTRATEJİK ÜÇLÜ ÇİN, AVRUPA VE RUSYA İLE YAŞAMAK Amerikan Dõşişlerinin Merkezi Arenasõ olarak Avrupa politikalarõnõn yerini Avrasya politikalarõ aldõ. Avrupa daki savaşlar Amerika yõ tehdit eder hale

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

33,000 31,000 29, Ekim - Tüketici Güven Endeksi açõklanacak. (Eylül) in ilk dokuz ayõnda beyaz eşya sektörü iç

33,000 31,000 29, Ekim - Tüketici Güven Endeksi açõklanacak. (Eylül) in ilk dokuz ayõnda beyaz eşya sektörü iç PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 31,404 %2.1 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,105 %23.6 $/YTL 1.3592 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.74 -%0.1 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.89

Detaylı

Günlük Bülten. 19 Ocak 2004

Günlük Bülten. 19 Ocak 2004 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 18,301 -%3.4 TL/$ 1,334,034 %0.1 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %24.3 %1.0 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 19,559 İşlem Hacmi ($ mn) 19,460

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40,000

46,000 44,000 42,000 40,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 45,746 %3.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 34,772 %17.3 $/YTL 1.3156 -%0.1 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.43 %0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.62 -%1.2 İMKB

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Babacan, ABD den gelecek mali yardõmõn kredili

13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Babacan, ABD den gelecek mali yardõmõn kredili PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,961 %1.1 TL/$ 1,604,358 %0.5 Bono Faizi (3 Aralõk 2003) %56.9 -%0.7 İMKB 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,129 İşlem Hacmi ($ mn) 10,616 10,815 10,842

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40, Rus gazetesi Vedomosti, Enka nõn Rusya'da bir alõşveriş

46,000 44,000 42,000 40, Rus gazetesi Vedomosti, Enka nõn Rusya'da bir alõşveriş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 43,752 -%2.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,158 %11.9 $/YTL 1.3195 -%0.2 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.77 %0.6 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.18 -%2.0

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafõndan 10 Aralõk 1948 günü kabul ve ilan edilen İnsan Haklarõ Evrensel Bildirgesi'nin tam metni. Bu tarihi kararõn ardõndan Genel Kurul tüm üye ülkeleri Bildirge metnini,

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET)

AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET) AVRUPA TOPLULUKLARINA İLİŞKİN TEMEL BELGELER AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET) AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT-1 AĞUSTOS 1993 Avrupa Topluluklarõnõ Kuran

Detaylı

26 Eylül 34,000 32,000 30,000

26 Eylül 34,000 32,000 30,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 33,466 -%1.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 25,141 %36.2 $/YTL 1.3311 -%0.3 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 15.16 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.45

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

TÜRKİYE DE BARAJ YAPIMININ ALT-HAVZA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE BARAJ YAPIMININ ALT-HAVZA ETKİLERİ TÜRKİYE DE BARAJ YAPIMININ ALT-HAVZA ETKİLERİ Suriye ve Irak ta incelemeler yapan Gerçekleri Araştõrma Heyeti nin Raporu Mayõs 2002 İngilizce den Çeviren: Emin Soğancõ İlisu Barajõ Kampanyasõ (İlisu Dam

Detaylı

PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Hazine ihalesi öncesinde yatay bir seyir bekliyoruz 12,000 11,500

PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Hazine ihalesi öncesinde yatay bir seyir bekliyoruz 12,000 11,500 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI PİYASA GÖRÜŞÜ Günlük Hazine ihalesi öncesinde yatay bir seyir bekliyoruz İMKB-100 TL/$ Bono Faizi (3 Aralõk 2003) İMKB Kapanõş 10,415 1,648,494 %62.4 Değişim 126 günlük

Detaylı

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması Kantitatif Araştırma Raporu 4 Aralık 2013 İstanbul Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları

Detaylı

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu16-18 Ekim 2002 Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Halil ERKAYA R.Gürsel HOŞBAŞ V.Engin

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 33 Soykõrõm Suçunun Önlenmesine ve Cezalandõrõlmasõna Dair Sözleşme SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 9 Aralõk 1948 tarihinde Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN AVRUPA BİRLİĞİ KONFERANSI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN AVRUPA BİRLİĞİ KONFERANSI KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN CUMHURİYET İLKELERİ IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ KONFERANSI KONUŞMASI 27 Ekim 2004 Galatasaray Üniversitesi Değerli konuklar,

Detaylı

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Ağustos - YAŞ kararlarõ açõklanacak

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9, Ağustos - YAŞ kararlarõ açõklanacak PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,621 %0.5 TL/$ 1,429,164 %1.5 Bono Faizi (8 Ağustos 2004) %44.7 -%0.7 İMKB 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 10,598 135 10,478 111 10,445 10,572 10,621 101

Detaylı

34,000 32,000 30,000 28, AB nin limanlarõn Rum kesimine açõlmasõ talebine

34,000 32,000 30,000 28, AB nin limanlarõn Rum kesimine açõlmasõ talebine PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 31,948 %3.36 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,942 %29.7 $/YTL 1.3344 -%0.96 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.10 -%0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.49 %4.47

Detaylı

XXIII. Dönem Çalõşma Raporu. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği XXIII. Dönem

XXIII. Dönem Çalõşma Raporu. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği XXIII. Dönem XXIII. Dönem Çalõşma Raporu Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği XXIII. Dönem Çalõşma Raporu XXIII. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE EMEKÇİ HALKIN MÜCADELE SAFINDA YER ALIRKEN ARAMIZDAN AYRILAN DEVRİMCİ,DEMOKRAT,YURTSEVERLERİN

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

Cumhuriyet Gerçeği Salih Öztoprak

Cumhuriyet Gerçeği Salih Öztoprak Cumhuriyet Gerçeği Salih Öztoprak Not: 22 Nisan 15 Mayõs 1998 Yenidüzen gazetesinde yayõmlanmõş yazõ dizisidir. Yazarõn izniyle hamamböcüleri.org'da dosya olarak tekrar yayõnladõ. Bütün haklarõ yazara

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

Pandora Vakfı VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ. oluyor mu? Stichting Pandora, 2003 1/5

Pandora Vakfı VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ. oluyor mu? Stichting Pandora, 2003 1/5 Stichting Pandora, 2003 1/5 VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ oluyor mu? Luistert u nog weleens naar u zelf? Over wat (niet) te doen bij psychische klachten. Pandora Vakfı Stichting Pandora, 2003 2/5 Vücudunuzu

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

bekliyoruz. 46,000 44,000 42,000 40,000 - BDDK Başkanõ Tevfik Bilgin'in görev süresi doluyor.

bekliyoruz. 46,000 44,000 42,000 40,000 - BDDK Başkanõ Tevfik Bilgin'in görev süresi doluyor. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 41,742 -%2.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 31,003 %4.6 $/YTL 1.3464 %0.6 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 14.02 %0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.94

Detaylı

Down sendromu ve bedensel anomalinin tespiti için doğum öncesi (prenatal) tarama

Down sendromu ve bedensel anomalinin tespiti için doğum öncesi (prenatal) tarama Down sendromu ve bedensel anomalinin tespiti için doğum öncesi (prenatal) tarama Nihai versiyon 3-4-2007 1 İÇİNDEKİLER 1. Bu broşürde hangi konularõ bulabilirsiniz? 2. Down sendromu ve bedensel anomalilerin

Detaylı

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 18,625 %1.8 TL/$ 1,393,278 %0.1 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %25.5 %0.4 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 17,644 839 İşlem Hacmi ($ mn) 17,997

Detaylı

SEVR ve LOZAN DA ERMENİ SORUNU

SEVR ve LOZAN DA ERMENİ SORUNU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SEVR ve LOZAN DA ERMENİ SORUNU Danışman Yrd. Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan Barçın KODAMAN Isparta

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül Açõlõşta bekle-gör stratejisinin hakim olmasõnõ bekliyoruz

Günlük Bülten. 23 Eylül Açõlõşta bekle-gör stratejisinin hakim olmasõnõ bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 21,491 %1.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.43 %7.0 TL/$ 1,502,399 -%1.1 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 25.63 -%1.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 6,600

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı