Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)"

Transkript

1 Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan Seri:X, No:16 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğin 35 inci maddesinin ikinci fõkrasõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Bağõmsõz denetim raporu, sürekli ve özel denetimlerde bu Tebliğin 1-5 numaralõ; sõnõrlõ denetimlerde 6,7 numaralõ eklerinde yer alan formlara uygun olarak düzenlenir. Emeklilik yatõrõm fonlarõnõn bağõmsõz denetim raporlarõ ise bu Tebliğin 8-10 numaralõ eklerinde yer alan formlara uygun olarak düzenlenir. Madde 2 Aynõ Tebliğin 43 üncü maddesi başlõğõ ile birlikte aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Yatõrõm Fonlarõnõn ve Emeklilik Yatõrõm Fonlarõnõn Denetimi Madde 43 Yatõrõm fonlarõnõn ve emeklilik yatõrõm fonlarõnõn bağõmsõz denetimi bu Tebliğ hükümlerine tabidir. Emeklilik yatõrõm fonlarõnõn bağõmsõz denetim raporlarõnõn yanõnda, emeklilik yatõrõm fonunun varlõklarõnõn saklanmasõ, iç kontrol sisteminin durumu ve yatõrõm performansõ konusunda kamuya açõklanan bilgilere ilişkin bağõmsõz denetim görüşleri bu Tebliğin numaralõ eklerinde yer alan örneklere uygun olarak düzenlenir ve bağõmsõz denetim raporu ile birlikte emeklilik şirketine ve Kurula gönderilir. Madde 3 Aynõ Tebliğe, bu Tebliğ ekinde yer alan 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralõ ekler ilave edilmiştir. Madde 4 Bu Tebliğ yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasasõ Kurulu yürütür.

2 Ek:8 OLUMLU GÖRÜŞ İÇEREN RAPOR FORMU.. EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN.../.../ /.../20... DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.. Emeklilik Yatõrõm Fonunun.../.../ /.../20... dönemine ait bilanço, gelir tablosu ile bilanço tarihi itibarõyla fon portföy değeri ve net varlõk değeri tablolarõnõ incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarõna uygun olarak yapõlmõş ve dolayõsõyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayõtlarõ kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. Görüşümüze göre, fon portföyünün değerlenmesi, fonun net varlõk değerinin ve birim pay değerinin hesaplanmasõ işlemleri, 28/2/2002 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan Emeklilik Yatõrõm Fonlarõnõn Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkõnda Yönetmelik hükümleri ve.. Emeklilik Yatõrõm Fonunun iç tüzük hükümlerine uygunluk arzetmekte; sözkonusu mali tablolar, fonun.../.../20... tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlõ bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmaktadõr.

3 Ek:9 OLUMSUZ GÖRÜŞ İÇEREN RAPOR FORMU.. EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN.../.../ /.../20... DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.. Emeklilik Yatõrõm Fonunun.../.../ /.../20... dönemine ait bilanço, gelir tablosu ile bilanço tarihi itibarõyla fon portföy değeri ve net varlõk değeri tablolarõnõ incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, (aşağõda belirtilen sõnõrlamalar dõşõnda) genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarõna uygun olarak yapõlmõş ve dolayõsõyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe ve kayõtlarõ kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir Görüşümüze göre, yukarõda belirtilen gerekçelerle, fon portföyünün değerlenmesi, fonun net varlõk değerinin ve birim pay değerinin hesaplanmasõ işlemleri, 28/2/2002 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan Emeklilik Yatõrõm Fonlarõnõn Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkõnda Yönetmelik hükümleri ve. Emeklilik Yatõrõm Fonunun iç tüzük hükümlerine uygunluk arzetmemekte, sözkonusu mali tablolar bütünüyle, fonun.../.../20... tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlõ bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmamaktadõr. Sorumlu Ortak Başdenetçinin Ad ve İmzasõ NOT: Birinci paragraftaki parantez içi ifade, çalõşma alanõnõ sõnõrlayan herhangi bir hususun var olmasõ durumunda kullanõlõr.

4 Ek:10 ŞARTLI GÖRÜŞ İÇEREN RAPOR FORMU.. EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN.../.../ /.../20... DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.... Emeklilik Yatõrõm Fonunun.../.../ /.../20... dönemine ait bilanço, gelir tablosu ile bilanço tarihi itibarõyla fon portföy değeri ve net varlõk değeri tablolarõnõ incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, aşağõda belirtilen sõnõrlamalar dõşõnda genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarõna uygun olarak yapõlmõş ve dolayõsõyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayõtlarõ kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. Mali tablolar fon kurulu tarafõndan alõnan karar doğrultusunda. yöntemi esas alõnarak.. TL ndan değerlenmiş. (menkul kõymet tanõmõ/örneğin hisse senedi) ni ve.. yöntemi esas alõnarak.. TL ndan değerlenmiş.. (menkul kõymet tanõmõ) ni içermektedir. Tarafõmõzca sözkonusu değerleme yöntemleri incelenmiş ve bu yöntemlerle yapõlan değerlemelerin menkul kõymetlerin gerçek değerini yansõtmadõğõ kanaatine varõlmõştõr. Uygun değerleme yöntemleri kullanõlarak yapõlan değerlemeler sonucunda fon portföy değerinin.. TL, net varlõk değerinin. TL ve birim pay değerinin. TL daha fazla olmasõ gerektiği ve fon bilançosunda aktif ve pasif taraflar ile ve gelir tablosunda fon gelir gider farkõnõn.. TL tutarõnda fazla olmasõ gerektiği hesaplanmaktadõr. Görüşümüze göre, fon portföyünün değerlenmesi, fonun net varlõk değerinin ve birim pay değerinin hesaplanmasõ işlemleri, fon portföyünün değerlenmesi işlemleri nedeniyle ortaya çõkabilecek düzeltmeler dõşõnda, 28/2/2002 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan Emeklilik Yatõrõm Fonlarõnõn Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkõnda Yönetmelik hükümleri ve.. Emeklilik Yatõrõm Fonunun iç tüzük hükümlerine uygunluk arzetmekte; sözkonusu mali tablolar fonun.../.../20.. tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlõ bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmaktadõr. Sorumlu Ortak Başdenetçinin Ad ve İmzasõ Not: Fon kurulu tarafõndan değerleme yönteminin doğru belirlenmemiş olmasõ örnek olarak verilmiştir.

5 Ek:11 FONUN VARLIKLARININ SAKLANMASINA İLİŞKİN OLUMLU GÖRÜŞ ÖRNEĞİ.. EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN VARLIKLARININ SAKLANMASINA İLİŞKİN.../.../ /.../20... DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... Emeklilik Yatõrõm Fonunun.../.../ /.../20... dönemine ait para ve sermaye piyasasõ alõm satõm işlemlerini ve buna ilişkin sözleşmelerini, fon varlõklarõnõn 7/4/2001 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayõlõ Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatõrõm Sistemi Kanunu (Kanun) ve 28/2/2002 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan Emeklilik Yatõrõm Fonlarõnõn Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkõnda Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uygun olarak saklanõp saklanmadõğõ açõsõndan incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz aşağõdaki hususlarõn da test edilmesini içermiştir. 1. Saklayõcõnõn kasasõnda bulunan para ve sermaye piyasasõ araçlarõnõn, emeklilik şirketi veya fon kurulunun önceden haberi olmaksõzõn yerinde tespiti ve mutabakatõ, 2. Kaydi ortamda tutulan para ve sermaye piyasasõ araçlarõnõn kayõtlarõ tutan kuruluşlardan teyit edilmesi, 3. Ödünç menkul kõymet işlemleri konusunda taraflardan teyit alõnmasõ, 4. Fon hesabõndan yapõlan ödeme ve virman işlemlerinin kontrolü, 5. Fon portföyündeki menkul kõymetler üzerindeki haklarõn portföy yönetim şirketinin talimatõ çerçevesinde kullanõlõp kullanõlmadõğõnõn tespiti, 6. Fon paylarõnõn katõlõmcõ bazõnda tutulup tutulmadõğõ ve katõlõmcõlara fon hesaplarõnda yatõrõma yönlendirilecek katkõ payõ tutarõ ile bunlara karşõlõk gelen pay sayõlarõnõ fon bazõnda izleme imkanõ sağlanõp sağlanmadõğõnõn kontrolü, 7. Fon hesaplarõnda yatõrõma yönlendirilecek ve Şirket tarafõndan bildirilen katõlõmcõ katkõ paylarõnõn fona aktarõmõnda pay sayõsõnõn doğru hesaplanõp hesaplanmadõğõnõn kontrolü, 8. Şirket ve portföy yönetim şirketi tarafõndan fon hesaplarõndan, bireysel emeklilik sistemi dõşõna Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen durumlar dõşõnda harcama yapõlõp yapõlmadõğõnõn kontrolü. Görüşümüze göre.. Emeklilik Yatõrõm Fonunun.../.../ /.../20... döneminde varlõklarõ Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde saklanmaktadõr. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasasõ Kurulu ve. Emeklilik Şirketinin bilgisi ve kullanõmõ için hazõrlanmõş olup, başka bir maksatla kullanõlmasõ mümkün değildir.

6 Ek:12 FONUN İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DURUMUNA İLİŞKİN OLUMLU GÖRÜŞ ÖRNEĞİ... EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN İÇ KONTROL SİSTEMİNİN /.../20.. TARİHİNDEKİ DURUMUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... Emeklilik Yatõrõm Fonunun iç kontrol sistemini 28/2/2002 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan Emeklilik Yatõrõm Fonlarõnõn Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkõnda Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen asgari esas ve usuller çerçevesinde.../.../20... tarihinde incelemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre Emeklilik Yatõrõm Fonunun iç kontrol sistemi, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen asgari esas ve usulleri içermektedir. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasasõ Kurulu ve. Emeklilik Şirketinin bilgisi ve kullanõmõ için hazõrlanmõş olup, başka bir maksatla kullanõlmasõ mümkün değildir.

7 Ek:13 FONUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN OLUMLU GÖRÜŞ ÖRNEĞİ... EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN.../.../ /.../... DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... Emeklilik Yatõrõm Fonunun.../.../ /.../... dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasasõ Kurulunun performans sunuş standartlarõna ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre yukarõda belirtilen döneme ait performans sunuş raporu Emeklilik Yatõrõm Fonunun performansõnõ Sermaye Piyasasõ Kurulunun performans sunuş standartlarõna ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmaktadõr İncelememiz sadece.../.../ /.../... dönemine ait performans sunuşunu kapsamaktadõr. Bunun dõşõnda kalan dönemler için inceleme yapõlmamõş ve görüş oluşturulmamõştõr.

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Bu metnin tüm haklarõ mahfuzdur. Yazarõn izni olmaksõzõn iktibas hükümleri dõşõnda alõntõ yapõlamaz, kõsmen veya tamamen çoğaltõlamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazõlõ uzman

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2013-49)

SİRKÜLER RAPOR (2013-49) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17) Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17) Madde 1-8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

:28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

:28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, Sermaye Piyasası Kurulundan: Bireysel ve Kurumsal lerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:60) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARININ FĐNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (II-14.2) ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARININ FĐNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (II-14.2) ĐKĐNCĐ BÖLÜM Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARININ FĐNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (II14.2) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı yatırım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 YÖNETMELİK 1 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İRKETLERİ İLE EMEKLİLİK İRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı