E-Business ve B2B nin A B C si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-Business ve B2B nin A B C si"

Transkript

1 E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : Öneri ve eleştirileriniz için : diyalog 2002 B2B nin ABC si 1

2 İçindekiler E-Business (E-İş) nedir? E-Commerce (E-Ticaret) nedir? B2B, B2C nedir, ne farkõ var? B2B ve B2C farkõ... B2C şeklinde çalõşmanõn güçlükleri nelerdir? B2B şeklinde çalõşmanõn güçlükleri nelerdir? B2B şeklinde çalõşmanõn faydalarõ nelerdir? B2B uygulamasõ ne kadar yaygõn? B2B için ilk adõmlar ne olabilir? B2B için sonraki adõmlar ne olabilir? B2B sizin şirketinizde kimin işi? B2B uygulamasõ şirketinizde nereden başlar? Nasõl bir yazõlõma ihtiyacõnõz var, ne kadar sürebilir? Çalõştõğõnõz firmalar B2B için hazõr değil ise... diyalog 2002 B2B nin ABC si 2

3 E-Business (E-İş) nedir? E-Business kelimesinin tanõmõ : Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarõnõz ile internet üzerinden bağlanarak çalõşmaktõr. Bu çalõşma biçiminin amacõ ise mevcut iş yapma yöntemlerini değiştirerek daha hõzlõ ve verimli bir ortam yaratmaktõr. Bu hedefe ulaşabilmek için şirketler, kendi bilgisayar sistemlerinde bulunan bilgileri paylaşõma açmalõ, elektronik ortamda evrak alõş-verişi yapabilmeli, işlerini yürütmek için gerekiyorsa web sitelerinden satõş veya internet üzerinden satõnalma işlemlerini gerçekleştirmelidir. Kõsacasõ E-Business ortamõna geçmek isteyenler daha açõk ve şeffaf olabilmeyi göze almalõ, bilgisayar sistemlerini bu hedefi destekleyecek noktaya taşõmalõdõr. diyalog 2002 B2B nin ABC si 3

4 E-Commerce (E-Ticaret) nedir? E-Commerce, internet üzerinde ürün ve hizmetlerin alõnõp satõlmasõdõr. e-business ile e-commerce arasõnda ne fark var? Bazen bu iki terim değişimli kullanõlmaktadõr. Aslõnda E-Business kendi içinde E-Commerce faaliyetlerini de kapsar. Bunun yanõnda iki tarafõn her türlü bilgi paylaşõmõnõ da içerir. Örneğin üretim yapan bir firmanõn müşterisi olarak size ait siparişleri, bunlarõn üretim hattõ içindeki durumunu veya o ana kadar yapõlmõş kalite test sonuçlarõnõ görmek isteyebilirsiniz. Aynõ firmanõn web üzerinden satõş yapan bir bölümü var ise bu kõsõmdan da bazõ malzemeleri satõn alõyor olabilirsiniz. diyalog 2002 B2B nin ABC si 4

5 B2B, B2C nedir, ne farkõ var? B2B : Business To Business B2C : Business To Consumer Bu iki terimin arasõndaki fark müşterinin kim olduğudur. Genel olarak müşteriler şirket olduğunda B2B, müşteriler şahõs olduğunda ise B2C terimi kullanõlõr. Örneğin bireylere kitap satan bir internet sitesi B2C tarzõnda, sanayi şirketlerine kimyasal malzeme satan bir şirket ise B2B tarzõnda çalõşmalõdõr. Müşterinin kim olduğu göründüğü kadar basit bir ayrõntõ değildir. Çünkü müşteri bir başka şirket olduğunda ortada çözülmesi gereken 2 konu vardõr : diyalog 2002 B2B nin ABC si 5

6 B2B ve B2C farkõ... Pazarlõk Entegrasyon B2B Ürün spesifikasyonu, teslim zamanõ, fiyat ve ödeme koşullarõ her defasõnda görüşmeye açõktõr. Müşterinin sistemi ile konuşabilme imkanõ geliştirilmeli, iki sistem arasõnda bilgi paylaşõmõ mümkün olmalõdõr. B2C Fiyatlar ve ürünler yayõnlanmõştõr, teslim koşullarõ ve fiyat üzerinde müşterinin herhangi bir pazarlõk şansõ yoktur Müşterinin web sitesi veya bilgisayar sistemi ile herhangi bir entegrasyona ihtiyaç yoktur. diyalog 2002 B2B nin ABC si 6

7 B2C şeklinde çalõşmanõn güçlükleri nelerdir? Son 5 yõl içinde internet üzerinde satõş yapan ve çok hõzlõ büyüyen (örneğin amazon) şirketler herkesin dikkatini çekti ve bir çok yatõrõmcõ bu işe girdi. Ancak daha sonra büyük bir kõsmõ başarõsõz oldu. İşte bu başarõsõzlõğõ yaratan nedenler : 1. Sitenizin trafiği size para kazandõrmaz, sadece alõşveriş edenler kazandõrõr: Bunun için sitenizin çalõşma hõzõ, gezinme kolaylõğõ, alõşveriş emniyeti, ödeme aşamalarõnõn kõsaltõlmasõ, kampanyalarõ ile desteklenmesi gerekir. 2. Müşteri sadakatinin sağlanmasõ : Müşterinizin tekrar tekrar sizi tercih etmesi için verilen tüm servislerin doyurucu olmasõ gerekir, çünkü internet üzerinde çok sayõda başka site sadece bir tuş mesafesindedir. Bunun için interaktif uygulamalar, kullanõcõya göre otomatik düzenleme, alõşkanlõklarõna göre yapõlan tavsiyeler, gerektiğinde telefon desteği gibi müşterinin işini kolaylaştõran hizmetlerin tümü gereklidir. 3. Alõnan siparişi teslim etmek : Internet ortamõnda alõnan, teslim tarihi belirtilen bir siparişi söz verdiğiniz gibi teslim edebilmelisiniz. Bunu başarabilmek göründüğü kadar kolay olmadõğõ için tedarik sisteminizin tümüyle buna uygun düzenlenmiş olmasõ gerekir. diyalog 2002 B2B nin ABC si 7

8 B2B şeklinde çalõşmanõn güçlükleri nelerdir? B2B için önce paylaşabilecek doğru bilgi ve paylaşma isteği olmalõdõr, sonrasõ teknolojik yatõrõmdõr. Paylaşõlabilecek Doğru Bilgi Nedir? : Varsayõn ki müşterileriniz size hiç sormadan stoklarõnõz hakkõnda bilgi alabilmek istiyor. Bu durumda sisteminizden çõkacak her rapor her zaman doğru ve açõk olmalõdõr (çünkü ortada rakkamlarõ yorumlayacak sizin şirketinizden hiç kimse yok, müşteriniz ekranõnda ne görüyorsa ona inanacaktõr...) Paylaşma İsteği Nedir? : Bugünkü çalõşma kültürümüzde şirketimizin dõşõndaki herkes bir yabancõdõr. Bir yabancõnõn bize ait olan (elbette izin verdiğiniz ölçüde) bilgiye bize sormadan doğrudan ulaşmasõnõ kabul etmek kolay değildir. Teknolojik Yatõrõm : B2B ortamõnda çalõşmak isteyen bir şirket, hem yazõlõm hem de donanõm sistemini buna uygun hale getirmelidir. Şirket öncelikle kendi içinde bilginin hõzlõ ve doğru dolaşõmõnõ sağlamalõ, bir sonraki aşamada ise bu bilginin bir kõsmõnõ müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarõ ile paylaşmanõn yollarõnõ geliştirmelidir. Bunun için tüm işlemlerin olduklarõ zaman ve yerde en az hata ile işlenebilmesi gerekir. diyalog 2002 B2B nin ABC si 8

9 B2B şeklinde çalõşmanõn faydalarõ nelerdir? Uygulama güçlüklerine karşõ B2B ortamõ her iki tarafa da önemli faydalar sağlar, bunlarõn en önemlisi her zaman gerçek bilgi ile hareket edebilmektir. Diğer faydalarõ ise : Müşteri talepleri daha hõzlõ değerlendirilir Ürünler pazara daha hõzlõ sunulabilir Bürokratik işlemler azalõr Stoklarõnõzõn devir hõzõ artar Müşteri memnuniyeti artar Tedarikçilerin sizin planõnõza uyumu artar Satõnalma maliyeti düşer Sistem içi disiplin artar diyalog 2002 B2B nin ABC si 9

10 B2B uygulamasõ ne kadar yaygõn? Şu anda çok değil. Ancak bu sizi yanõltmasõn, çünkü B2B uygulamalarõ lineer bir artõş izlemiyor. Artõş katlanarak gerçekleşiyor. Örneğin ABD de 2000 yõlõnda gerçekleşen B2B iş hacminin 406 milyar ABD Dolarõ 2004 yõlõna kadar 509 kat artarak 207 trilyon ABD Dolarõ noktasõna ulaşacağõ tahmin ediliyor (Forrester Research Inc). B2B çalõşma ortamõnõn salgõn hastalõk gibi yayõlacağõnõ tahmin etmek güç değil, çünkü olay zincirleme reaksiyon halinde gelişiyor. Örneğin 300 tedarikçi ile çalõşan ve yaptõrõm gücü olan bir şirket bu alanda bir adõm attõğõ an arkasõndan 300 firmayõ da sürüklüyor (yeni koşullara uyum sağlamayanlara ne olacağõnõ tahmin edebilirsiniz). Bir süre sonra ise, B2B ortamõna geçen bu tedarikçiler çalõştõklarõ diğer şirketlerin (müşteri veya kendi tedarikçileri) kapõsõnõ çalmaya başlõyor. Bunun nedeni ise, iki farklõ çalõşma biçiminin uzun süre aynõ şirket içinde izlenmesinin daha pahalõ olacağõdõr. Bu zincirleme reaksiyon bir kez başladõ mõ durdurmak veya direnmek mümkün değil, çünkü gerçekten de maliyet avantajõ, sürat ve daha verimli bir çalõşma ortamõ sağlõyor; bu nedenle de bir moda veya gelip geçici bir akõm değil. diyalog 2002 B2B nin ABC si 10

11 B2B için ilk adõmlar ne olabilir? Satõnalma tarafõnda : Katalog üzerinden satõş yapabilen siteleri ve fiyatlarõ incelemeye başlayabilirsiniz. Örneğin ofis ve bilgisayar malzemelerinizi yavaş yavaş bu kanaldan edinebilirsiniz. Çünkü bu tür malzemelerin tedariki hammaddeler kadar kritik ve karõşõk değildir. Bu arada satõnalma siparişlerinizi aracõlõğõ ile göndermeye de başlayabilirsiniz. Tedarikçilerinizin bu yönteme adapte olmasõ çok zor olmayacaktõr (bu sayede kağõda bas, faks gönder, dosyala gibi adõmlarõnõz azalacaktõr). Satõş tarafõnda : Bu kõsõmda ne yapacağõnõz büyük oranda müşterinizin isteğine bağlõdõr. En basit uygulamalar siparişlerin teyit edilmesi ( aracõlõğõ ile olabilir), fiyatlarõnõzõn web sitesinde yayõnlanmasõ, ürün stoklarõnõzõn veya yakõn zamanda stoklarõnõza girecek olanlarõn (ürettiğiniz veya satõn aldõğõnõz) miktar ve zaman tablosunun web sitenizde yayõnlanmasõ, servis taleplerinin veya şikayetlerin internet ortamõnda alõnmasõ olabilir. diyalog 2002 B2B nin ABC si 11

12 B2B için sonraki adõmlar ne olabilir? Malzeme ihtiyaç planlarõnõzõ paylaşabilirsiniz. Tedarikçileriniz sizin planõnõzõ izleyerek otomatik malzeme sevk edebilirler (elbetteki kritik ve güvenilir tedarikçileriniz). Internet sitenizde ihaleler düzenleyebilirsiniz veya satõnalma listenizi yayõnlayarak onaylõ tedarikçilerinizin doğrudan fiyat süre miktar tekliflerini toplayabilirsiniz. Siparişlerinizi elektronik ortamda yollayabilir, cevaplarõ da aynõ tür ortamda geri alabilirsiniz (bu sayede kayõt işlemlerinde sürat ve tasarruf sağlarsõnõz). Kendinize ait siparişleri tedarikçinizin sisteminde hiç kimseye sormadan izleyebilirsiniz. Karşõlõklõ mutabakatõ doğrudan, kimseye sormadan yapabilirsiniz. Karşõlõklõ olarak mühendislik veya kalite bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.... diyalog 2002 B2B nin ABC si 12

13 B2B sizin şirketinizde kimin işi? WEB sitenizin tasarõmõ, uygulanõşõ bilgisayar bölümünüzün veya satõş bölümünüzün bir projesi olarak başlamõş olabilir. Ancak durum değişmektedir. WEB siteniz yeni ekonomide yeni bir iş yapma platformu olacaktõr. Şirketinizin iş kararlarõnõ kim veriyor ise bu projenin başõnda da o olmak zorundadõr. Çünkü B2B amacõ ile hazõrlanacak web siteleri için teknolojik bilgiden çok iş bilgisi gereklidir (e-business kelimesinin e harfini atarsanõz geriye sadece iş kalõr). diyalog 2002 B2B nin ABC si 13

14 B2B uygulamasõ şirketinizde nereden başlar? B2B projelerinin başõnõ genellikle satõnalma bölümü çeker; çünkü : Satõnalma bölümünüz, tüm tedarikçileriniz için müşteri anlamõna gelir. Müşteri olmak satõcõ olmaktan çok daha güçlü bir pozisyon olduğu için isteklerinizi karşõ tarafa daha kolay aktarabilirsiniz demektir. En Çok Görülen Geçiş Sõrasõ Satõnalma Müşteri Hizmetleri Satõş Pazarlama diyalog 2002 B2B nin ABC si 14

15 Nasõl bir yazõlõma ihtiyacõnõz var, ne kadar sürebilir? Yazõlõm ve uygulama süresi yapacağõnõz işe ve hedeflenen entegrasyona göre değişir. Bu sayfayõ takip eden 4 sayfada 4 farklõ uygulama ve entegrasyon seviyesi için örnekler verilmiştir. Süre kõsmõndaki tahminler minimum ve ortalama büyüklükteki işler içindir. Burada unutulmamasõ gereken bunlarõn uygulamaya başlangõç süresi olmasõdõr. Uygulama başladõktan sonra ise geliştirilme ve güncelleme çalõşmalarõ için kaynak ayrõlmalõdõr. diyalog 2002 B2B nin ABC si 15

16 Nasõl bir yazõlõma ihtiyacõnõz var, ne kadar sürebilir? 1 gün Satõş yapan WEB sitelerinden satõnalma işlemi İhtiyacõnõz olan tek şey internet bağlantõsõ. (btdepo.com, hepsiburada.com) 1 hafta Alan Satan firmalarõ buluşturan siteler üzerinden iş yapmak Ücretsiz veya çok düşük ücretler ile abonelikler. (e-talep.com, turkticaret.net, expoturk.com) 1-2 Ay Ürün kataloğu yaratmanõza imkan veren siteler üzerinden satõş yapmak Düşük ücretli abonelikler, özel yazõlõm ihtiyacõ minimum. (garantialisveris.com, turkticaret.net) diyalog 2002 B2B nin ABC si 16

17 Nasõl bir yazõlõma ihtiyacõnõz var, ne kadar sürebilir? 1 hafta Satõnalma siparişlerinin tedarikçiye elektronik ortamda gönderilmesi mesajõ veya daha iyisi bu yeteneğe sahip bir satõnalma yazõlõmõ. 1 Ay Teklif isteme ve siparişlerin elektronik ortamda gönderilmesi, cevaplarõn elektronik ortamda alõnmasõ. Bu amaca uygun satõnalma yazõlõmõ. 3-6 Ay İhtiyaç planõ ve siparişlerin karşõlõklõ olarak elektronik ortamda izlenmesi. Bu amaca uygun MRP-II, Satõnalma ve Satõş yazõlõmõ. diyalog 2002 B2B nin ABC si 17

18 Nasõl bir yazõlõma ihtiyacõnõz var, ne kadar sürebilir? 1 hafta Müşteri şikayetlerinin, garanti ve servis taleplerinin WEB üzerinden alõnmasõ. Internet sitenizde çalõşan basit bir form veya bir veritabanõna kayõt üretebilen bir yazõlõm. 3 Ay Müşteriyi tanõyan, buna göre çalõşan servis ve garanti uygulamasõ. Müşterinin ne aldõğõnõ, kim olduğunu bilen bir veritabanõ ve buna göre çalõşan bir yazõlõm. (WEB Server, Leased Line, 24 Saat kesintisiz çalõşma) 3-6 Ay Müşteriyi tanõyan, gerektiğinde gerçek servis uzmanlarõnõn canlõ olarak cevap verebildiği uygulama. Bir önceki sisteme ilaveten canlõ yazõşma/konuşma imkanõ tanõyan uygulamalar ve nöbetçi personel. diyalog 2002 B2B nin ABC si 18

19 Nasõl bir yazõlõma ihtiyacõnõz var, ne kadar sürebilir? 2-3 Ay WEB sitenizdeki katalogdan mesajõ gibi bir yöntem ile satõş yapmak. İyi hazõrlanmõş bir web sitesi, eğer kredi kartõ bilgisi alõnacak ise güvenlik ve şifreleme yazõlõmlarõ Ay On-Line sipariş, sepet oluşturma - saklama, sipariş ve stok statü bilgilerini içeren satõş uygulamasõ. Arka planda ERP yazõlõmõ, WEB üzerinde çalõşacak uygulamalar, güvenlik yazõlõmlarõ. (WEB Server, Leased Line, 24 Saat kesintisiz çalõşma) 6-12 Ay Gerçek zamandaki stok, üretim, fiyat, hesap bilgileri, karşõlõklõ elektronik işlem (elektronik irsaliye), müşteri tanõma. Arka planda ERP / CRM yazõlõmõ, ön planda iyi düzenlenmiş WEB programlarõ, güvenlik ve şifreleme. (Bir önceki teknik donanõm) diyalog 2002 B2B nin ABC si 19

20 Çalõştõğõnõz firmalar B2B için hazõr değil ise... Bugünlerde B2B konusunda adõm atan firmalar başlangõçta tek başlarõna olacakdõr (zaten herkes hazõr olsa idi siz sona kalmõş olurdunuz), ancak başladõktan sonra göreceksiniz ki etrafõnõz kalabalõklaşacak. B2B uygulamalarõ çevrim içine giren herkese kazandõrõr, dõşõnda kalanlar ise bir süre sonra daha az iş yapmaya, daha fazla taviz vermeye mecbur olacakdõr. Hedeflediğiniz entegrasyon seviyesi kendi içinizde MRP / ERP veya CRM çalõşmalarõ gerektirecek ise zaten yapacağõnõz yatõrõmõn büyük bir kõsmõ firmanõzõn içinde kalacak, harcayacağõnõz zamanõn büyük bir kõsmõ bu çalõşmalar için olacaktõr. Eğer bu alanda hazõr iseniz, B2B uygulamalarõna geçmek için yapacağõnõz yatõrõm da o ölçüde küçük olacaktõr. Eğer yaptõğõnõz planda sizinle çalõşan firmalarõn kendi yazõlõmlarõnõ değiştirmesi, veya onlara ekler yapmasõ gerekiyor ise hem onlara teknik yardõmda bulunmanõz, hem de onlarõ teşvik etmeniz gerekebilir. diyalog 2002 B2B nin ABC si 20

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan,

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ MEHMET ERKAN Hesap Uzmanõ Mehmet Erkan, 1970 yõlõnda Şanlõurfa'da doğdu. Orta öğrenimini Şanlõurfa'ta tamamladõktan

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ, uzak posta sunucusuna bağlanõp POP3

Detaylı

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU 2000 yõlõnõn Kasõm ayõnda Türkiye de ne oldu? 14 aydõr her ay biraz daha iyiye giden (faizler %36, aylõk

Detaylı

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Bilişim Ağlarõ Dairesi Başkanlõğõ, Ankara Anahtar Sözcükler : İnternet veri merkezi, TCO, Veri Paylaşõmõ, dağõtõk yapõ, dõş

Detaylı

ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi

ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Burak Koyuncu, Seyhun Altunbay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Işõk

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

SINIRLARI YIKMAK. çabalarõnõ sürdürmeselerdi, minibilgisayar hala bilim kurgu romanlarõnda kalacaktõ.

SINIRLARI YIKMAK. çabalarõnõ sürdürmeselerdi, minibilgisayar hala bilim kurgu romanlarõnda kalacaktõ. SINIRLARI YIKMAK SINIRLARI YIKMAK 20. yy õn en büyük buluşlarõndan biri, belki de en büyüğü quantum teorisidir. Quantum teorisinden doğan yarõ iletken ve mikroçip sayesinde dünya bugünkü durumuna kavuşmuştur.

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ Ali Türkyõlmaz* Coşkun Özkan** *Fatih Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul E-mail:aturkyilmaz@fatih.edu.tr **İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TÜFAM) 30.06.2005 ANKARA 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI

Detaylı

Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ

Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ HÜSEYİN ÇIRPAN Hüseyin Çõrpan, 1965 yõlõnda doğdu. 1986 yõlõnda Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. 1993 yõlõnda

Detaylı