2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE"

Transkript

1 CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015

2

3 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r.

4

5

6

7 NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL DE ERLEND RME Misyon ve Vizyon Kurulu un Temel Amaç ve Hedefleri Kurulu un Yat mlar Finansman Kaynaklar Kurulu un Mevcut Üretim Kapasitesi Y Yat mlar yla Hedeflenen ve Gerçekle en Kapasite Art Yat m Uygulamalar Genel Yat m Uygulamalar Yet m Uygulamalar nda Kar la lan Temel Sorunlar...22 III-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI E itim Sektörü E itim-beden E itimi ve Spor Sektörü Sa k Sektörü DKH-Sosyal-Teknolojik Ara rma Sektörü IV-ÖNER LER V-TABLOLAR

8

9 I-ÜST YÖNET ÖZET Kamu mali yönetimine yeni yakla mlar getiren 5018 say Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çe itli raporlar n haz rlanmas ve bu raporlarla idarenin yapt klar harcamalar n verimlili ini kontrol etmeleri esas getirilmi tir. Kamu harcamalar nda tasarruf; harcamay sarak de il aksine harcamay yerinde ve zaman nda gerekti i ölçüde yaparak gerçekle ir. Yap lan her yap n al nan her makine teçhizat n bir kullan m ömrünün oldu u aç kt r. Yap lan yat mlar n tamamlanma sürelerinin uzamas, kullan m ömürlerinin k salmas na ve beklenen verimin al namamas na neden olmaktad r y nda kurulan ve fiziki altyap lar tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2014 y nda yap lan yat mlar n sektör baz nda %58 i E itim, % 28 i Sa k, %14 ü Bilimsel Teknoloji Ara rma, ait harcamalardan olu maktad r. Geli en teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donat lm bina, derslik ve laboratuarlar da ö rencimize kaliteli e itim ö retim sunma hedeflenmi olup, bu do rultuda fiziki altyap yat mlar n bir an önce tamamlanmas na çal lmaktad r. Kamu hizmetinin yan nda sa k sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi geli en özel sa k sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin ça da sa k hizmeti sunabilmesi aç ndan fiziki altyap n ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çal lm r. Bu nedenle; 2014 y yat m program ile üniversitemiz nezdinde yürütülen 8 proje kar TL ödenek verilmi tir. Bu ödenekten hazine yard olarak TL, öz gelir kar TL ödenek öngörülmü tür y nda öz gelir (likit) kar olarak TL ödenek kayd yap lm r. Yat mlar H zland rma ödene inden Hastane makine-teçhizat al na TL ödenek aktar lm r. Y lsonu toplam ödene imiz TL olmu tur. Ödene imizin TL si harcanm, TL si y lsonu itibariyle harcanamam r. Geçekle me oran % 88 dir. Üniversitemizin hedeflenen noktaya ula mas nda eme i geçen tüm çal ma arkada lar ma te ekkür eder, ba ar lar dilerim. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Rektör 9

10 10

11 II-GENEL DE ERLEND RME Vizyon Bölgenin gelece inin ekillenmesinde rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve e itim merkezi olmaktad r. Misyon Cumhuriyetin temel niteliklerine ba, evrensel bilgiye ula may ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel geli imine katk sunan, ulusal ve uluslararas rekabet ko ullar nda i birli i ve ara rmalara aç k, sorgulayan, ara ran, çözümleyen ö renci ve akademisyenler yeti tirmek. 11

12 2- Kurulu un Temel Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç 1 itim-ö retimin kalitesini art rarak ara ran, sorgulayan ve de er üreten nitelikli bireyler yeti tirmek. HEDEF 1.1: Ça da e itimin gereklerine uygun e itim alanlar olu turmak HEDEF 1.2: E itim ve ö retimin kalitesini geli tirmek için ö retim elemanlar n say ve yetkinliklerini art rmak HEDEF 1.3: Ba ar ö rencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sa lamak HEDEF 1.4: Ö rencileri i ya am na haz rlamak ve ya am boyu ba ar lar desteklemek HEDEF 1.5: E itim programlar modern üniversite e itiminin gereklerine göre geli tirmek Stratejik Amaç 2 itime, topluma ve bilimsel mükemmelli e katk sa layacak bilimsel ara rmalar yapmak. HEDEF 2.1: Kaliteli bilimsel yay n ve ara rmalar yapmak HEDEF 2.2: Ulusal ve uluslararas bilimsel i birliklerini geli tirmek HEDEF 2.3: Kütüphane imkanlar ve elektronik yay nlara eri imi art rmak HEDEF 2.4: Ara rma laboratuvarlar n altyap ve donan geli tirilerek daha fazla ve daha kaliteli ara rma yap lmas na imkan sa lamak Stratejik Amaç 3 Yüksek standartlara sahip Kampüsü sayesinde ö renci, çal an ve Kampüsü kullanan di er payda lar n ya am kalitesini art rmak. HEDEF 3.1: Kampüsteki sosyal, kültürel ve sportif olanaklar geli tirerek kampüsün gerek ö renci gerek çal anlar için uygun bir ya am ortam olmas sa lamak HEDEF 3.2: Ö rencilerin ve çal anlar n bar nma ve ula m ihtiyaçlar na ya anabilir bir kampüs içinde çözüm sunmak HEDEF 3.3: Psikolojik dan manl k ve rehberlik hizmetleri ile ö rencilerin kente, kampüse ve akademik ortama uyumlar kolayla rmak 12

13 Stratejik Amaç 4 Üniversite-Sanayi ve Üniversite Kent birli ini Art rmak, Ülke ve Sivas Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel yap n geli imine katk da bulunmak. HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas ta geli im potansiyeli olan sektörlerle i birli i içinde çal mak HEDEF4.2: Üniversitenin ilgi alan na giren konularda payda lar n beklentileri do rultusunda kent ya am na katk da bulunmak Stratejik Amaç 5 Üçüncü Basamak Sa k Hizmetlerini Bölgenin ve lin ihtiyaçlar do rultusunda hasta memnuniyetini öne ç kararak etkin sunmak. HEDEF 5.1: Geli en rekabet ko ullar na uygun üçüncü basamak sa k hizmeti sunan, belli alanlarda uzmanla ve akredite edilmi bölge hastanesi olmak HEDEF 5.2: Bölge ihtiyaçlar n belirleyicili inde ileri teknolojiye dayal tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak HEDEF 5.3: Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sa k turizmine yönelmek Stratejik Amaç 6 Üniversitenin amaç ve hedeflerini hayata geçirecek kurumsal yönetim sistemini geli tirmek. HEDEF 6.1: Bütünle ik yönetim bilgi sistemini ve bilgi i lem altyap geli tirmek suretiyle sunulan hizmetin etkinli ini art rmak HEDEF 6.2: Çal anlar n bilgi ve beceri geli imini sa lamak ve kat mc geli tirmek suretiyle çal ma ya am nda memnuniyeti ve verimlili i art rmak HEDEF 6.3: Üniversite kaynaklar n mali mevzuata uygun kullan lmas yan nda etkin, ekonomik ve verimli de erlendirilmesine yönelik mali yönetim sistemini effaf bir yönetim anlay içinde güçlendirmek 13

14 3- Kurulu un Yat mlar Finansman Kaynaklar Özel Bütçeli dareler Bütçesi Döner Sermaye letme Gelirleri 3.1-Kurulu un Mevcut Üretim Kapasitesi Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilan n 50. y ldönümünün an bilimsel bir an tla sonsuza dek ya atabilmek amac yla 9 ubat 1974 tarihinde kar lan 1788 say yasa ile kurulmu tur. Üniversitemiz m2 üniversite arazisi ve m2 hazinece tahsis edilen arazi üzerinde Merkez Yerle kesinde; 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, T p Fakültesi Uygulama ve Ara rma Merkezi (Hastane)ile birlikte 23 Ara rma ve Uygulama Merkezi, Rektörlü e ba 3 bölüm bulunmaktad r. Ayr ca ilçe yerle kelerinde m2 kapal alana sahip 11 Meslek Yüksek Okulu, 2 Yüksekokul ve S cak Çermik bölgesinde Sivas Y ld zeli lçesi Kal n Belediyesi s rlar içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktad r. Rektörlük Konutu, 227 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güre sporlar n yap ld Cumhuriyet Kapal Spor Salonu, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu Kapal Spor Salonu, futbol sahas, tenis kortu, hal basketbol sahas, hal hentbol sahas, hal futbol sahas, 18 er istasyonlu mini golf sahas, dinlenme ve aç k spor tesisleri, ö renci kafeteryas, personel yemekhanesi, misafirhane, ö renci yurdu, yar olimpik yüzme havuzu, araç i letme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus merkezi, lojmanlar merkezi, Kangal Köpe i Üretme Çiftli i, Deney Hayvanlar Laboratuar, At k su ar tma tesisi, Bilimsel Ara rma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Ba kanl klar hizmet binalar yer almaktad r m2 e itim, m2 sa k, m2 bar nma, m2 beslenme, m2 kültür, m2 spor, m2 di er idari bina, tesis, kantin, depo v.b olmak üzere toplam m2 kapal alana sahip üniversitemizde; 56 adet toplant salonu, 27 adet konferans salonu, 8 adet ki ilik amfi, 569 s f, 100 bilgisayar laboratuar, 174 adet di er laboratuarlar olmak üzere 669 adet derslik ile hizmet vermektedir. 14

15 Y Yat mlar yla Hedeflenen ve Gerçekle en Kapasite Art 2014 y nda E itim Sektörü Kampus Altyap projesi kapsam nda üniversitemiz yerle kesinin alt yap sorunlar n çözümü için; Kanalizasyon ve Altyap in aat i inde projesinde; itim Fakültesi- leti im Fakültesi-Cumhuriyet M.Y.O-Veteriner Fakültesi Klinik Binas önü-sivas M.Y.O-Eczac k ve Teknoloji Fakültesi-Di Hekimli i Fakültesi önüne olmak üzere yakla k 700 araçl k otopark yap lm r. Kampusumuzun 30 y ld r kullan lan ve sorun te kil etmeye ba layan kanalizasyon ebekesinde yakla k 1,5 km yenileme yap lm r. Ar tma Tesisi terfi merkezi yenilenmi, Ar tma tesisi Terfi Merkezi çevre düzenlemesi ve yol ba lant lar n yap lmas, ayr ca Ar tma tesisine jeneratör konulmu tur. Enerji Tasarrufu Yönetmeli i çerçevesinde asansör direkli çevre ayd nlatmas yap lm r. Üniversitemizin 40.y l Kurulu y nedeniyle, kampusu güzelle tirmek ad na bir m tretuvarlar, engelli rampalar düzenlenerek yenilenmi tir. Tüm E itim bloklar n tretuvarlar ya mur suyu kanallar yap larak yenilenmi tir. Yabanc Diller Yüksekokulu-Lojman yolu aras na stabilize yol ba lant, Beden E itimi ve Spor Yüksek Okulu önüne yol ba lant, Veteriner Fakültesi yol ba lant yap lm r. Ayr ca, Bilimsel Ara rma Merkezi Laboratuar binas n etraf na çevre düzenleme ve yol ba lant yap lm r. 15

16 2014 y nda E iti Sektörü Derslik ve Merkezi Birimler projesinde 2013 nda in aat na ba lan lan 3625 m² lahiyat Fakültesi, 4200 m² Yemekhane Binas ve 6100 m² Edebiyat Fakültesi Ek Bina aat ile 2012 nda in aat na ba lan lan m² Merkezi Ara rma Laboratuar aat 2014 y nda tamamlanm r. Ayr ca, 2014 y nda ihalesi yap lan 6000 m² Rektörlük Ek Bina, 9000 m² Merkezi Kütüphane ve 6500 m² Mimarl k Fakültesi aatlar n yap devam etmektedir m² Veteriner Fakültesi E itim Bloklar aat ihalesi 2014 y nda yap lm olup, 2015 y nda ihale sonuçland larak yap na ba lan lacakt r. Üniversitemiz toplam kapal alan ise yukar da belirtilen in aatlar tamamlanarak m² ye ula r nda itim Sektörü Muhtelif ler projesi kapsam nda Büyük Onar m inde, Engelsiz bir Üniversite olu turmak amac yla, Tüm Fakülteler ile Üniversite Merkez yerle kesi içerisinde bulunan Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokullar na engelli wc ve rampalar yap na ba lan lm olup, % 70 amas nda tamamlanm r ve 2016 y nda da engelliler yönelik çal malar devam edecektir. Ayr ca, engelli ö rencisi bulunan Fakülteler ve Yüksekokullara engelli asansörleri yap na ba lan lm olup, tamamlanmas y llar itibariyle yap lacakt r. 16

17 lçelerde bulunan Yüksekokullardan Su ehri Sa k Yüksek Okulu binas na tadilat yap larak, ö rencilerin Su ehri nde e itim-ö retimlerini yapmalar sa lanm r. Tüm ilçeler Meslek Yüksekokullar binalar n yal mlar tamamlanm olup, 2015 ve 2016 y llar bütçe ödenekleri do rultusunda merkez kampüste bulunan yal ms z binalar n yal mlar yap lacakt r. Üniversitemiz Merkez yerle kesi içinde bulunan Lojmanlar 5 blok unda çat kaplamalar yenilenmi tir. Engelli ki ilerin oturduklar bloklara öncelik verilerek 2 adet engelli asansörü yap lm olup, lojmanlarda asansör say 4 adet e ula r y nda Beden E itimi Spor Sektörü Aç k ve Kapal Spor Tesisleri projesi kapsam nda; 2014 y nda ihalesi yap lan1500 seyirci kapasiteli (7.000m2) Kapal Spor Salonu aat n yap devam etmekte olup, % 15 seviyesine ula r. Spor Tesisleri Onar m kapsam nda 1 adet Kapal Futbol sahas yap lm r. Cumhuriyet Spor Salonu pencereleri de tirilmi tir. Aç k Spor tesislerine otopark düzenlenmesi ve Kapal Futbol sahas n ayd nlat lmas yap lm r y nda E itim Sektöründe yer alan Muhtelif ler Projesi kapsam nda yar alan Rektörlük Makine-Teçhizat al mlar kapsam nda a da belirtilen malzemeler al nm r. Devlet malzeme ofisinden 1 adet T11a (En az 40 Ki ilik) otobüs al nm r. 50 adet yaz, 20 adet üçlü bekleme koltu u, 250 adet konferans koltu u, 400 adet seminer tipi sandalye, 10 bilgisayar, 100 sehpa, 100 adet dosya dolab, 5 adet toplant masas, 140 adet çal ma koltu u, 320 adet misafir koltu u, 5 adet büro tak al nm r. Ayr ca Fen Fakültesi, 17

18 Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eczac k Fakültesi, T p Fakültesi ve Su ehri Sa k Yüksekokulu laboratuarlar için toplam 156 Kalem cihaz al yap lm r y nda E itim sektörünün alt nda bulunan Muhtelif ler Projesi kapsam nda yer alan Yay n Al mlar projesinde bilgiye eri imi en h zl ve en do ru ekilde kullan lar na sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlar ndaki tüm yay nlara ait künye bilgilerini sistemli bir ekilde ve kütüphanecilik kurallar içerisinde bilgisayar ortam na aktararak kullan lar n ve ara rmac lar n hizmetine sunulmaktad r. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl zca 25 adet Elektronik Ortamda Yay n al ve 19 konu ba kl 1890 adet bas yay n al yap lm r y nda E itim sektörünün alt nda bulunan Muhtelif ler Projesi kapsam nda Öz Gelir Kar Makine-Teçhizat al mlar nda yer alan Sa k Kültür ve Spor Daire Ba kanl nca çe itli hammadde al mlar ve demirba ya al yap lm r y nda E itim Sektörünün alt nda bulunan Muhtelif ler Projesi kapsam nda yer alan Bilgi Teknolojileri Al mlar nda Teknoloji Fakültesine 43 bilgisayarl k (i7/8gb All inone + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon) Bilgisayar Destekli Çizim (CAD/CAM) Laboratuvar kurulmu tur.e itim Fakültesine 41 bilgisayarl k (i7/8gb All inone + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon) Yabanc Dil Laboratuar kurulmu tur.güzel Sanatlar Fakültesine 14 bilgisayarl k (i7/8gb Ram) Nota Yaz m Laboratuar kurulmu tur.zara Veysel Dursun Uygulamal Bilimler Yüksekokuluna 51 bilgisayarl k (i5/8gb All inone + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon Bilgisayar E itimi Laboratuar kurulmu tur. Enformatik Bölümüne 46 bilgisayarl k (i7/8gb All inone + Masa + Tabure + Wireless AP + Projeksiyon Bilgisayar E itimi Laboratuar kurulmu tur.yap leri Daire Ba kanl na 12 adet (i7/8gb Ram) kapasiteli bilgisayar al nm r.muhtelif birimlere 11 adet (i5/4gb Ram) notebook al nm r.muhtelif birimlere 69 adet (i5/4gb Ram) bilgisayar al nm r.muhtelif birimlere 28 adet projeksiyon+perde al nm r.uygulama Oteline 16 adet indoor wireless (HP MSM460WW) eri im cihaz al nm r.muhtelif birimlere 4 adet indoor wireless (HP MSM460WW) eri im cihaz al nm r.muhtelif birimlere 4 adet 18

19 fotokopi (Toshiba e306s) cihaz al nm r.muhtelif birimlere 22 adet lazer yaz (Xerox 3610n) al nm r. leti im Fakültesine CCTV Güvenlik Kamera Sistemi (LG DVR+16 Cam) kurulmu tur. E itim Fakültesine CCTV Güvenlik Kamera Sistemi (LG DVR+16 Cam) kurulmu tur.rektörlük binas na ilave 2 adet güvenlik kameras kurulmu tur. nternet alt yap na 30 adet Switch (Huawei S P- EI-AC) al nm r.kütüphane Daire Ba kanl na 2 adet Doküman Taray (Xerox 4830) al nm r.bas n Yay n Halkla li kiler Birimine 2 adet Video Kamera (Sony HXR-NX30) ve 1 adet Foto raf Makinesi (Canon EOS 5D Mark III Body) al nm r.uzaktan Ö retim birimi için Adobe Connect yaz V7 den V9 a yükseltilmi tir.microsoft Kampüs Anla mas 2014 y için yenilenmi tir.sunucular için SSL sertifikas (domain üzerine 5 y ll k) al nm r.spss statistiksel Analiz Program V14 den V22 ye yükseltilmi tir.muhtelif birimlerde kullan lmak üzere SMS K sa Mesaj Hizmeti sat n al nm r.labris E.Posta Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r.hukuk Mü avirli i için Sinerji Mevzuat, cra ve Dava Takip Program 2014 y kullan m hakk al yap lm r.kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl için Yordam Kütüphane Otomasyonu 2014 kullan m hakk al yap lm r.yap leri ve Teknik Daire Ba kanl için Amp Hakedi ve Yakla k Maliyet Program 2014 y kullan m hakk al yap lm r.kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl için Diyos E- hale Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r.yap leri ve Teknik Daire Ba kanl için Diyos E- hale Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r.enstitü Ö renci leri ve Personel leri Otomasyonu için ÜN PA Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r y nda Sa k sektöründe yer alan Muhtelif ler Projesi Kapsam nda Makine Teçhizat al mlar için ayr lan ödeneklerle belirtilen malzeme ve cihazlar al nm r. Genel cerrahi ve nöroloji Y.B. ve yan k tedavi merkezi hijyenik klima ve havaland rma sistemi al, ameliyathane paket hijyenik klima sistemleri ve t bbi cihaz al mlar, tüp bebek ünitesi cihaz al, nöroloji ENG cihaz al, hasta ba monitörü al, korter cihaz al, cerrahi aletler al, bilgisayarl radyografi CR al, partükül indirgeme ve iklimlendirme cihaz al, ta k rma cihaz al, santrifüj al, bifazik defibrilatör al, kamera sistemi al, fototerapi cihaz al, bask makinesi, ritim holter sistemi al, radyasyon doz h ölçer cihaz al, inverter klima al mlar yap lm r y nda Sa k Sektörü Muhtelif ler projesi kapsam nda Hastane Büyük Onar m inde, laboratuarlar

20 Sa k Bakanl standartlar na uygun hale getirilmi tir. Hastane içerisinde bulunan mevcut ar iv ba ka bir mahalle ta nmas için gerekli düzeltmeler yap lm r. Ar ivin yerine ise Hematoloji Laboratuar yap lm r. Acil servise daha rahat ula n sa lanmas için gerekli tadilatlar yap lm r. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi at k su kanallar yenilenmi tir. Giri markizi ve bozulan kap pencereler de tirilmi tir. Sa k Bakanl kriterlerine göre servislerde boya ve zemin kaplamalar ile slak hacimlerde tadilatlar yap lm r y nda Bilimsel Ara rma Projeleri kapsam nda; 2014 y içinde 151 adet yeni proje desteklemeye al nm önceki y llardan devreden 136 projeyle birlikte toplam 382 adet proje mevcut olup, bu projelerden 2014 y n da 95 adedi sonuçland lm ve 287 adet proje ise sonraki y llara devrettirilmi tir. Kalk nma Bakanl Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü ü nün 31/05/2013 tarihli yaz yla Projenin 3390 m2 in aat karakteristi inin 10400m2 ye ç kar lmas uygun görülmü ve ortaya kan ,00.-TL ek maliyetin Üniversite öz gelirlerinden kar lanmas kayd yla projenin tamamlanma y da 2014 olarak proje revize edilmi tir. C.Ü. Merkezi Ara rma Laboratuar projesi kapsam nda merkezi laboratuar in aat yap tamamlanm olup, y l içerisinde geçici kabulü yap lm ve Sa k Bilimleri ve Kanser Ara rma (AR-GE) Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Ara rma Geli tirme ve Uygulama Birimi, Mühendislik Bilimleri Ara rma Geli tirme ve Uygulama Birimlerinin kurulabilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için cihaz ve makine teçhizat n temini amac yla ihaleleri ve sat nalma i lemleri yap lm ve bir k sm tamamlanm r ayr ca sarf malzemeler temin edilmi tir. Projenin 2014 y toplam harcama tutar ,93 TL olmu tur y nda E itim, Sa k, Spor, Teknolojik Ara rma Projeleri kapsam nda hedeflenen amaçlar do rultusunda tamamlanm r. 20

21 4- Yat m Uygulamalar 4.1-Genel Yat m Uygulama Durumu Üniversitemizin E itim-spor Sektöründe toplam proje tutarlar TL dir. Söz konusu projeler kapsam nda 2013 y katlanm harcama tutar ise, TL olmu tur y yat m program kapsam nda ödene imiz TL olarak öngörülmü tür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit kar TL ödenek kayd yap lm r. Toplam bütçe ödene imiz TL olmu tur. Y l içerisinde bu ödeneklerden TL lik harcama gerçekle mi tir. Üniversitemizin Sa k Sektöründe toplam proje tutarlar TL iken l içerisinde Y l içerisinde likit kar olarak TL ödenek eklenmi tir. Kalk nma Bakanl nca Yat mlar h zland rma ödene inden TL ödenek aktar lm r. Toplam bütçe ödene i TL olmu tur y sonu itibariyle TL yat m harcamas gerçekle tirilmi tir. Döner sermaye i letmemiz taraf ndan TL lik harcama yap lm r. Üniversitemizin DHK-Sosyal-Teknolojik Ara rma Sektöründe toplam proje tutarlar TL dir. Söz konusu projeler kapsam nda 2013 y katlanm harcama tutar ise, TL olmu tur y sonu itibariyle TL özel hesaba aktar lm r. Sektör 2014 Y Ödene i 2014 Y Harcama Gerçekle me Oran % itim Sa k Spor Sosyal Teknolojik Toplam

22 Yat m Ödenekleri ve Harcamalar Sosyal Teknolojik Spor 12% 3% Sa k 35% itim 50%

23 1-E itim Sektörü II YILI PROJE UYGULAMALARI 1.1- Proje No: 2014H Proje Ad : Çe itli Ünitelerin Etüt Projesi Söz konusu proje için 2014 y yat m program kapsam nda TL ödenek öngörülmü tür. Üniversitemiz in aat projelerinin etüt projeleri için ,00 TL harcama yap lm r y için nakdi gerçekle me oran %100 olmu tur Proje No: 1974H Proje Ad : Kampus Alt Yap Söz konusu proje için 2014 y yat m program kapsam nda TL ödenek öngörülmü tür. Y l içersinde likit kar TL ödenek eklenmi tir. Toplam ödenek TL olmu tur. Bu ödenekten 2014 y sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, do algaz, kampus asfalt, yol ve i makinesi al için ,52.- TL harcanm r. Bu projenin toplam tutar TL olup, 2013 y kümülatif harcama tutar TL dir y için nakdi gerçekle me oran %100 olmu tur Proje No: 2003H Proje Ad : Derslik ve Merkezi Birimler Söz konusu proje kapsam nda Üniversitemiz detay program na göre bu projeden, Edebiyat Fakültesi Ek bina in aat, lahiyat Fakültesi Ek bina in aat, Yemekhane in aat tamamlanm r. aat devam eden Rektörlük Ek Binas, ihalesi yap lm olup yer teslimi a amas nda Veteriner fakültesi in aat, Mimarl k Fakültesi in aat devam etmektedir y yat m program nda Derslik ve Merkezi Birimler projesine TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içerisinde TL ödenek aktarma yap lm r TL Kampus Alt yap projesine, Tl si Muhtelif ler projesi Büyük onar m giderleri için yap lm r. Toplam ödenek TL olmu tur y sonu itibariyle proje kapsam nda ,64.- TL. harcama gerçekle tirilmi tir. Bu projenin toplam tutar TL. olup, 2013 y sonu kümülatif harcama tutar TL. dir y için nakdi gerçekle me oran % 96 olmu tur. 23

24 itim Sektörü Projeler 2014 Y Ödene i 2014 Y Harcama Gerçekle me Oran % Çe itli Ünitelerin Etüt Projesi Kampus Alt Yap Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif ler Toplam Proje No: 2013H Proje Ad : Muhtelif ler a-)rektörlük Büyük Onar m Muhtelif ler Projesi kapsam nda; Büyük onar m giderleri için TL si hazine yard, TL öz gelir olmak üzere toplam TL ödenek verilmi tir. Y l içerisinde likit kar olarak Di hekimli i Fakültesi için TL ödenek eklenmi tir. Derslik Merkezi Birimler projesinden TL ödenek aktar lm r. Toplam bütçe ödene i TL olmu tur y sonu itibariyle üniversitemiz detay program na göre Rektörlük, di er birimlerin büyük onar mlar yap larak ,68.-TL harcama gerçekle mi tir y nda bu proje kapsam nda nakdi gerçekle me oran % 85 olmu tur. 24

25 b-)makine ve Teçhizat Al Üniversitemiz e itim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat al mlar için Muhtelif ler Projesi kapsam nda TL hazine yard kar, TL öz gelirden kar lanmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içerisinde öz gelirden, TL ödenek eklenmi tir. Toplam bütçe ödene i TL olmu tur. Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, dari ve Mali i ler Daire Ba kanl ve Sa k Kültür ve Spor Dairesi Ba kanl na Rektörlük Makine teçhizat al mlar için ,69.-TL, lik harcama yap lm r y için akreditif hariç nakdi gerçekle me oran % 92 olmu tur. c-)yay n Al mlar Üniversitemiz kütüphane yay n al mlar olarak Muhtelif ler projesi Kapsam nda 2014 y nda ,00 TL ödenek verilmi tir y sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullan lmak üzere süreli dergi aboneli i, yerli ve yabanc kitap al, on-line veri taban olarak ,12.-TL harcama gerçekle mi tir y için nakdi gerçekle me oran % 98 olmu tur. d-)bilgi Teknolojileri Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif ler Projesi kapsam nda 2014 nda ,00TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içerisinde öz gelir kar olarak TL ödenek eklemesi yap lm r. Toplam Bütçe ödene i TL olmu tur y sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donam, yaz, alt yap, bak m ve onar gibi bilgi i lem sistemleri için ,07.- TL harcama gerçekle mi tir y için nakdi gerçekle me oran % 98 olmu tur. e-)ta t Al m Söz konusu proje kapsam nda yat m program dâhilinde üniversitemiz hizmetlerinde kullan lmak üzere Merkezi Yönetim bütçesinde 1 adet T11b otobüs ( sürücü dahil en az 41 ki i) ,00.-TL, Merkezi Yönetim Bütçesinden 1 adet T08 pick-up ( Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 ki ilik ) arazi hizmetleri için TL Yurt içi Hibe ödenek öngörülmü tür. Toplam ödenek ,00.-TL dir. Yurt iç hibe ödene e dahil de ildir. Hibe gerçekle memi tir. l içerisinde vergi giderleri için TLl ik, likit kar ödenek eklemesi yap lm r. Toplam bütçe ödene imiz TL olmu tur y içinde söz konusu hizmet araçlar n sat n al yap lm ,79.-TL harcama geçekle tirilmi tir y için nakdi gerçekle me oran % 100 olmu tur. 25

26 Muhtelif ler 2014 Y Ödene i 2014 Y Harcama Gerçekle me Oran % Rektörlük Büyük Onar m Makine Teçhizat Al Yay n Al Bilgi Teknolojileri Ta t Al Toplam

27 2-E itim-beden E itimi ve Spor Sektörü Proje No: 2014H Proje Ad : Aç k ve Kapal Spor Tesisleri Söz konusu proje kapsam nda yat m program dâhilin de TL ödenek verilmi tir y sonu itibariyle ,19.-TL harcama gerçekle mi tir. Bu projenin toplam tutar TL. olup, 2013 y sonu kümülatif harcama tutar TL dir y için nakdi gerçekle me oran % 99 olmu tur. 3-Sa k Sektörü Proje No:2013I Proje Ad : Muhtelif ler 3.1-Büyük Onar m Söz konusu proje kapsam nda yat m program dahilinde Hastane Büyük Onar m için, TL ödenek öngörülmü tür. Y l içerisinde likit kar ,00.-TL ödenek eklenmi tir. Toplam bütçe ödene i ,00-TL olmu tur y sonu itibariyle Hastane Büyük Onar için ,95.- TL harcama gerçekle mi tir y için nakdi gerçekle me oran % 77 olmu tur 3.2-Makine ve Teçhizat Al Üniversitemiz sa k sektörü Muhtelif ler projesi kapsam nda makine teçhizat al mlar için TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içersinde Likit kar olarak TL lik ödenek eklemesi yap lm r. Kalk nma Bakanl nca y lsonunda yat mlar h zland rma ödene inden ,00.-TL ödenek aktar lm r. Toplam bütçe ödene i ,00-TL olmu tur. Y lsonu itibariyle harcamas ,40.- TL dir y için nakdi gerçekle me oran % 69 olmu tur. Ayr ca Yat m Program nda Döner sermaye gelirlerinde harcanmak üzere TL yat m harcamas yap lmas planlanm, Döner sermaye letme müdürlü ümüzün bütçe olanaklar kullan laraktan bu projeye y lsonu itibariyle döner sermaye gelirlerinden ,68.- TL lik harcama yap lm r. 2014y için nakdi gerçekle me oran % 125 olmu tur. 27

28 4-DKH-Sosyal-Teknolojik Ara rma Sektörü Proje No: 2013K Proje Ad : Rektörlük Bilimsel Ara rma Projeleri Söz konusu proje kapsam nda yat m program dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylar ndan aktar lan % 5 kar olarak bütçemiz yat m program nda yat m harcamalar için ,00 TL ödenek tahmini yap lm r y nda toplam bütçe aktarmas ,00.- TL dir nda özel hesaptan yat m program dâhilinde harcanan tutar ,40.- TL olmu tur y için nakdi gerçekle me oran %63 olmu tur. Proje No: 2011K Proje Ad : Merkezi Ara rma Laboratuvar Söz konusu proje kapsam nda yat m program dahilinde Kalk nma Bakanl nca desteklenen bu projemize 2014 y nda ,00 TL ödenek tahsis edilmi tir TL özel hesaba aktar lm r y nda özel hesaptan bu projeye toplam ,93.- TL harcama yap lm r. Bu projenin toplam tutar TL. olup, 2013 y sonu kümülatif harcama tutar TL dir 2014 y için nakdi gerçekle me oran % 46 olmu tur. 28

29 IV-ÖNER LER Yat m ödeneklerinin kullan y l içinde blokeler ile kesilmemesi, yeterli yat m ödeneklerinin kurumlar n ihtiyaçlar amaç ve hedefleri do rultusunda tahsis edilmemektedir. Projeler aras aktarmalarda bürokratik yaz malar n aza indirilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanl nca onaylanan ayr nt finansman program n serbest b rak lma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum taraf ndan serbest b rakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. Yat m ödeneklerinin kullan lmas s ras nda ihale lemlerinin yap, ilan, itiraz sürelerinin azalt lmas gibi hususlar n; göz önünde bulundurulmas gerekmektedir. Yat mlar verilen ödenekler ölçüsünde yap lmaktad r. Ancak verilen ödenekler yenilik ve yenile tirme yat mlar için yetersiz kalmaktad r. A da listelenen i ler için mutlaka ödenek ayr lmal r. A da yat m yap lmas gereken bili im alanlar listelenmi tir. Yat mlar için bütçe tahsisi yap rken, süregelen i lerin yans ra bir kereye mahsus projeler ait öneriler dikkate al nmal ve bunlar için ilave ödenekler tahsis edilmelidir. nternet ileti imini sa layan merkez omurga cihaz z (backbone switch) 13 seneden beri çal maktad r ve her an ar zalanma ihtimali olabilecek cihazd r. Ar zaland takdirde yenisini almak aylar sürmektedir. Bu nedenle cihaz çal rken yenisi ile de tirilmesi gereklidir. Web, E.Posta, Üniversite Bilgi Sistemine ait ö renci i leri, maa, personel datalar ve 5651 say internet kanununa göre al nmas gereken çok büyük miktarda log kay tlar ve daha nice bili im verisi için güvenilir disk üniteleri ve bunlar n an nda (online) yedeklenebilir yap n kurulmas gereklidir. Modern bir sistem odas na ihtiyaç vard r. Ancak bunun için daire ba kanl klar n yer sorunu çözülmelidir. Ö renci laboratuarlar eskimi tir. Bu laboratuarlara azar azar bilgisayar vermek yerine anahtar teslim laboratuar kurup en az 5 y l bu laboratuarlara geri dönülmemelidir. Sivas merkez yerle kede fakülte laboratuarlar yerine enformatik bölümü laboratuvarlar desteklenmelidir. 29

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

YILI DARE FAAL YET RAPORU

YILI DARE FAAL YET RAPORU YILI DARE FAAL YET RAPORU Bilim gerçe i bilmektir. Yeni yüksekö retim stratejisi ile üniversiteler için yeni roller tanımlanmıfltır. Üniversiteler e itim-ö retim ve bilimsel arafltırma faaliyetlerinin

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı