2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE"

Transkript

1 CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015

2

3 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r.

4

5

6

7 NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL DE ERLEND RME Misyon ve Vizyon Kurulu un Temel Amaç ve Hedefleri Kurulu un Yat mlar Finansman Kaynaklar Kurulu un Mevcut Üretim Kapasitesi Y Yat mlar yla Hedeflenen ve Gerçekle en Kapasite Art Yat m Uygulamalar Genel Yat m Uygulamalar Yet m Uygulamalar nda Kar la lan Temel Sorunlar...22 III-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI E itim Sektörü E itim-beden E itimi ve Spor Sektörü Sa k Sektörü DKH-Sosyal-Teknolojik Ara rma Sektörü IV-ÖNER LER V-TABLOLAR

8

9 I-ÜST YÖNET ÖZET Kamu mali yönetimine yeni yakla mlar getiren 5018 say Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çe itli raporlar n haz rlanmas ve bu raporlarla idarenin yapt klar harcamalar n verimlili ini kontrol etmeleri esas getirilmi tir. Kamu harcamalar nda tasarruf; harcamay sarak de il aksine harcamay yerinde ve zaman nda gerekti i ölçüde yaparak gerçekle ir. Yap lan her yap n al nan her makine teçhizat n bir kullan m ömrünün oldu u aç kt r. Yap lan yat mlar n tamamlanma sürelerinin uzamas, kullan m ömürlerinin k salmas na ve beklenen verimin al namamas na neden olmaktad r y nda kurulan ve fiziki altyap lar tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2014 y nda yap lan yat mlar n sektör baz nda %58 i E itim, % 28 i Sa k, %14 ü Bilimsel Teknoloji Ara rma, ait harcamalardan olu maktad r. Geli en teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donat lm bina, derslik ve laboratuarlar da ö rencimize kaliteli e itim ö retim sunma hedeflenmi olup, bu do rultuda fiziki altyap yat mlar n bir an önce tamamlanmas na çal lmaktad r. Kamu hizmetinin yan nda sa k sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi geli en özel sa k sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin ça da sa k hizmeti sunabilmesi aç ndan fiziki altyap n ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çal lm r. Bu nedenle; 2014 y yat m program ile üniversitemiz nezdinde yürütülen 8 proje kar TL ödenek verilmi tir. Bu ödenekten hazine yard olarak TL, öz gelir kar TL ödenek öngörülmü tür y nda öz gelir (likit) kar olarak TL ödenek kayd yap lm r. Yat mlar H zland rma ödene inden Hastane makine-teçhizat al na TL ödenek aktar lm r. Y lsonu toplam ödene imiz TL olmu tur. Ödene imizin TL si harcanm, TL si y lsonu itibariyle harcanamam r. Geçekle me oran % 88 dir. Üniversitemizin hedeflenen noktaya ula mas nda eme i geçen tüm çal ma arkada lar ma te ekkür eder, ba ar lar dilerim. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Rektör 9

10 10

11 II-GENEL DE ERLEND RME Vizyon Bölgenin gelece inin ekillenmesinde rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve e itim merkezi olmaktad r. Misyon Cumhuriyetin temel niteliklerine ba, evrensel bilgiye ula may ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel geli imine katk sunan, ulusal ve uluslararas rekabet ko ullar nda i birli i ve ara rmalara aç k, sorgulayan, ara ran, çözümleyen ö renci ve akademisyenler yeti tirmek. 11

12 2- Kurulu un Temel Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç 1 itim-ö retimin kalitesini art rarak ara ran, sorgulayan ve de er üreten nitelikli bireyler yeti tirmek. HEDEF 1.1: Ça da e itimin gereklerine uygun e itim alanlar olu turmak HEDEF 1.2: E itim ve ö retimin kalitesini geli tirmek için ö retim elemanlar n say ve yetkinliklerini art rmak HEDEF 1.3: Ba ar ö rencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sa lamak HEDEF 1.4: Ö rencileri i ya am na haz rlamak ve ya am boyu ba ar lar desteklemek HEDEF 1.5: E itim programlar modern üniversite e itiminin gereklerine göre geli tirmek Stratejik Amaç 2 itime, topluma ve bilimsel mükemmelli e katk sa layacak bilimsel ara rmalar yapmak. HEDEF 2.1: Kaliteli bilimsel yay n ve ara rmalar yapmak HEDEF 2.2: Ulusal ve uluslararas bilimsel i birliklerini geli tirmek HEDEF 2.3: Kütüphane imkanlar ve elektronik yay nlara eri imi art rmak HEDEF 2.4: Ara rma laboratuvarlar n altyap ve donan geli tirilerek daha fazla ve daha kaliteli ara rma yap lmas na imkan sa lamak Stratejik Amaç 3 Yüksek standartlara sahip Kampüsü sayesinde ö renci, çal an ve Kampüsü kullanan di er payda lar n ya am kalitesini art rmak. HEDEF 3.1: Kampüsteki sosyal, kültürel ve sportif olanaklar geli tirerek kampüsün gerek ö renci gerek çal anlar için uygun bir ya am ortam olmas sa lamak HEDEF 3.2: Ö rencilerin ve çal anlar n bar nma ve ula m ihtiyaçlar na ya anabilir bir kampüs içinde çözüm sunmak HEDEF 3.3: Psikolojik dan manl k ve rehberlik hizmetleri ile ö rencilerin kente, kampüse ve akademik ortama uyumlar kolayla rmak 12

13 Stratejik Amaç 4 Üniversite-Sanayi ve Üniversite Kent birli ini Art rmak, Ülke ve Sivas Ekonomisinin ve Sosyo-Kültürel yap n geli imine katk da bulunmak. HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas ta geli im potansiyeli olan sektörlerle i birli i içinde çal mak HEDEF4.2: Üniversitenin ilgi alan na giren konularda payda lar n beklentileri do rultusunda kent ya am na katk da bulunmak Stratejik Amaç 5 Üçüncü Basamak Sa k Hizmetlerini Bölgenin ve lin ihtiyaçlar do rultusunda hasta memnuniyetini öne ç kararak etkin sunmak. HEDEF 5.1: Geli en rekabet ko ullar na uygun üçüncü basamak sa k hizmeti sunan, belli alanlarda uzmanla ve akredite edilmi bölge hastanesi olmak HEDEF 5.2: Bölge ihtiyaçlar n belirleyicili inde ileri teknolojiye dayal tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak HEDEF 5.3: Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sa k turizmine yönelmek Stratejik Amaç 6 Üniversitenin amaç ve hedeflerini hayata geçirecek kurumsal yönetim sistemini geli tirmek. HEDEF 6.1: Bütünle ik yönetim bilgi sistemini ve bilgi i lem altyap geli tirmek suretiyle sunulan hizmetin etkinli ini art rmak HEDEF 6.2: Çal anlar n bilgi ve beceri geli imini sa lamak ve kat mc geli tirmek suretiyle çal ma ya am nda memnuniyeti ve verimlili i art rmak HEDEF 6.3: Üniversite kaynaklar n mali mevzuata uygun kullan lmas yan nda etkin, ekonomik ve verimli de erlendirilmesine yönelik mali yönetim sistemini effaf bir yönetim anlay içinde güçlendirmek 13

14 3- Kurulu un Yat mlar Finansman Kaynaklar Özel Bütçeli dareler Bütçesi Döner Sermaye letme Gelirleri 3.1-Kurulu un Mevcut Üretim Kapasitesi Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilan n 50. y ldönümünün an bilimsel bir an tla sonsuza dek ya atabilmek amac yla 9 ubat 1974 tarihinde kar lan 1788 say yasa ile kurulmu tur. Üniversitemiz m2 üniversite arazisi ve m2 hazinece tahsis edilen arazi üzerinde Merkez Yerle kesinde; 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, T p Fakültesi Uygulama ve Ara rma Merkezi (Hastane)ile birlikte 23 Ara rma ve Uygulama Merkezi, Rektörlü e ba 3 bölüm bulunmaktad r. Ayr ca ilçe yerle kelerinde m2 kapal alana sahip 11 Meslek Yüksek Okulu, 2 Yüksekokul ve S cak Çermik bölgesinde Sivas Y ld zeli lçesi Kal n Belediyesi s rlar içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktad r. Rektörlük Konutu, 227 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güre sporlar n yap ld Cumhuriyet Kapal Spor Salonu, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu Kapal Spor Salonu, futbol sahas, tenis kortu, hal basketbol sahas, hal hentbol sahas, hal futbol sahas, 18 er istasyonlu mini golf sahas, dinlenme ve aç k spor tesisleri, ö renci kafeteryas, personel yemekhanesi, misafirhane, ö renci yurdu, yar olimpik yüzme havuzu, araç i letme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus merkezi, lojmanlar merkezi, Kangal Köpe i Üretme Çiftli i, Deney Hayvanlar Laboratuar, At k su ar tma tesisi, Bilimsel Ara rma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Ba kanl klar hizmet binalar yer almaktad r m2 e itim, m2 sa k, m2 bar nma, m2 beslenme, m2 kültür, m2 spor, m2 di er idari bina, tesis, kantin, depo v.b olmak üzere toplam m2 kapal alana sahip üniversitemizde; 56 adet toplant salonu, 27 adet konferans salonu, 8 adet ki ilik amfi, 569 s f, 100 bilgisayar laboratuar, 174 adet di er laboratuarlar olmak üzere 669 adet derslik ile hizmet vermektedir. 14

15 Y Yat mlar yla Hedeflenen ve Gerçekle en Kapasite Art 2014 y nda E itim Sektörü Kampus Altyap projesi kapsam nda üniversitemiz yerle kesinin alt yap sorunlar n çözümü için; Kanalizasyon ve Altyap in aat i inde projesinde; itim Fakültesi- leti im Fakültesi-Cumhuriyet M.Y.O-Veteriner Fakültesi Klinik Binas önü-sivas M.Y.O-Eczac k ve Teknoloji Fakültesi-Di Hekimli i Fakültesi önüne olmak üzere yakla k 700 araçl k otopark yap lm r. Kampusumuzun 30 y ld r kullan lan ve sorun te kil etmeye ba layan kanalizasyon ebekesinde yakla k 1,5 km yenileme yap lm r. Ar tma Tesisi terfi merkezi yenilenmi, Ar tma tesisi Terfi Merkezi çevre düzenlemesi ve yol ba lant lar n yap lmas, ayr ca Ar tma tesisine jeneratör konulmu tur. Enerji Tasarrufu Yönetmeli i çerçevesinde asansör direkli çevre ayd nlatmas yap lm r. Üniversitemizin 40.y l Kurulu y nedeniyle, kampusu güzelle tirmek ad na bir m tretuvarlar, engelli rampalar düzenlenerek yenilenmi tir. Tüm E itim bloklar n tretuvarlar ya mur suyu kanallar yap larak yenilenmi tir. Yabanc Diller Yüksekokulu-Lojman yolu aras na stabilize yol ba lant, Beden E itimi ve Spor Yüksek Okulu önüne yol ba lant, Veteriner Fakültesi yol ba lant yap lm r. Ayr ca, Bilimsel Ara rma Merkezi Laboratuar binas n etraf na çevre düzenleme ve yol ba lant yap lm r. 15

16 2014 y nda E iti Sektörü Derslik ve Merkezi Birimler projesinde 2013 nda in aat na ba lan lan 3625 m² lahiyat Fakültesi, 4200 m² Yemekhane Binas ve 6100 m² Edebiyat Fakültesi Ek Bina aat ile 2012 nda in aat na ba lan lan m² Merkezi Ara rma Laboratuar aat 2014 y nda tamamlanm r. Ayr ca, 2014 y nda ihalesi yap lan 6000 m² Rektörlük Ek Bina, 9000 m² Merkezi Kütüphane ve 6500 m² Mimarl k Fakültesi aatlar n yap devam etmektedir m² Veteriner Fakültesi E itim Bloklar aat ihalesi 2014 y nda yap lm olup, 2015 y nda ihale sonuçland larak yap na ba lan lacakt r. Üniversitemiz toplam kapal alan ise yukar da belirtilen in aatlar tamamlanarak m² ye ula r nda itim Sektörü Muhtelif ler projesi kapsam nda Büyük Onar m inde, Engelsiz bir Üniversite olu turmak amac yla, Tüm Fakülteler ile Üniversite Merkez yerle kesi içerisinde bulunan Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokullar na engelli wc ve rampalar yap na ba lan lm olup, % 70 amas nda tamamlanm r ve 2016 y nda da engelliler yönelik çal malar devam edecektir. Ayr ca, engelli ö rencisi bulunan Fakülteler ve Yüksekokullara engelli asansörleri yap na ba lan lm olup, tamamlanmas y llar itibariyle yap lacakt r. 16

17 lçelerde bulunan Yüksekokullardan Su ehri Sa k Yüksek Okulu binas na tadilat yap larak, ö rencilerin Su ehri nde e itim-ö retimlerini yapmalar sa lanm r. Tüm ilçeler Meslek Yüksekokullar binalar n yal mlar tamamlanm olup, 2015 ve 2016 y llar bütçe ödenekleri do rultusunda merkez kampüste bulunan yal ms z binalar n yal mlar yap lacakt r. Üniversitemiz Merkez yerle kesi içinde bulunan Lojmanlar 5 blok unda çat kaplamalar yenilenmi tir. Engelli ki ilerin oturduklar bloklara öncelik verilerek 2 adet engelli asansörü yap lm olup, lojmanlarda asansör say 4 adet e ula r y nda Beden E itimi Spor Sektörü Aç k ve Kapal Spor Tesisleri projesi kapsam nda; 2014 y nda ihalesi yap lan1500 seyirci kapasiteli (7.000m2) Kapal Spor Salonu aat n yap devam etmekte olup, % 15 seviyesine ula r. Spor Tesisleri Onar m kapsam nda 1 adet Kapal Futbol sahas yap lm r. Cumhuriyet Spor Salonu pencereleri de tirilmi tir. Aç k Spor tesislerine otopark düzenlenmesi ve Kapal Futbol sahas n ayd nlat lmas yap lm r y nda E itim Sektöründe yer alan Muhtelif ler Projesi kapsam nda yar alan Rektörlük Makine-Teçhizat al mlar kapsam nda a da belirtilen malzemeler al nm r. Devlet malzeme ofisinden 1 adet T11a (En az 40 Ki ilik) otobüs al nm r. 50 adet yaz, 20 adet üçlü bekleme koltu u, 250 adet konferans koltu u, 400 adet seminer tipi sandalye, 10 bilgisayar, 100 sehpa, 100 adet dosya dolab, 5 adet toplant masas, 140 adet çal ma koltu u, 320 adet misafir koltu u, 5 adet büro tak al nm r. Ayr ca Fen Fakültesi, 17

18 Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eczac k Fakültesi, T p Fakültesi ve Su ehri Sa k Yüksekokulu laboratuarlar için toplam 156 Kalem cihaz al yap lm r y nda E itim sektörünün alt nda bulunan Muhtelif ler Projesi kapsam nda yer alan Yay n Al mlar projesinde bilgiye eri imi en h zl ve en do ru ekilde kullan lar na sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlar ndaki tüm yay nlara ait künye bilgilerini sistemli bir ekilde ve kütüphanecilik kurallar içerisinde bilgisayar ortam na aktararak kullan lar n ve ara rmac lar n hizmetine sunulmaktad r. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl zca 25 adet Elektronik Ortamda Yay n al ve 19 konu ba kl 1890 adet bas yay n al yap lm r y nda E itim sektörünün alt nda bulunan Muhtelif ler Projesi kapsam nda Öz Gelir Kar Makine-Teçhizat al mlar nda yer alan Sa k Kültür ve Spor Daire Ba kanl nca çe itli hammadde al mlar ve demirba ya al yap lm r y nda E itim Sektörünün alt nda bulunan Muhtelif ler Projesi kapsam nda yer alan Bilgi Teknolojileri Al mlar nda Teknoloji Fakültesine 43 bilgisayarl k (i7/8gb All inone + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon) Bilgisayar Destekli Çizim (CAD/CAM) Laboratuvar kurulmu tur.e itim Fakültesine 41 bilgisayarl k (i7/8gb All inone + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon) Yabanc Dil Laboratuar kurulmu tur.güzel Sanatlar Fakültesine 14 bilgisayarl k (i7/8gb Ram) Nota Yaz m Laboratuar kurulmu tur.zara Veysel Dursun Uygulamal Bilimler Yüksekokuluna 51 bilgisayarl k (i5/8gb All inone + Masa + Sandalye + Wireless AP + Projeksiyon Bilgisayar E itimi Laboratuar kurulmu tur. Enformatik Bölümüne 46 bilgisayarl k (i7/8gb All inone + Masa + Tabure + Wireless AP + Projeksiyon Bilgisayar E itimi Laboratuar kurulmu tur.yap leri Daire Ba kanl na 12 adet (i7/8gb Ram) kapasiteli bilgisayar al nm r.muhtelif birimlere 11 adet (i5/4gb Ram) notebook al nm r.muhtelif birimlere 69 adet (i5/4gb Ram) bilgisayar al nm r.muhtelif birimlere 28 adet projeksiyon+perde al nm r.uygulama Oteline 16 adet indoor wireless (HP MSM460WW) eri im cihaz al nm r.muhtelif birimlere 4 adet indoor wireless (HP MSM460WW) eri im cihaz al nm r.muhtelif birimlere 4 adet 18

19 fotokopi (Toshiba e306s) cihaz al nm r.muhtelif birimlere 22 adet lazer yaz (Xerox 3610n) al nm r. leti im Fakültesine CCTV Güvenlik Kamera Sistemi (LG DVR+16 Cam) kurulmu tur. E itim Fakültesine CCTV Güvenlik Kamera Sistemi (LG DVR+16 Cam) kurulmu tur.rektörlük binas na ilave 2 adet güvenlik kameras kurulmu tur. nternet alt yap na 30 adet Switch (Huawei S P- EI-AC) al nm r.kütüphane Daire Ba kanl na 2 adet Doküman Taray (Xerox 4830) al nm r.bas n Yay n Halkla li kiler Birimine 2 adet Video Kamera (Sony HXR-NX30) ve 1 adet Foto raf Makinesi (Canon EOS 5D Mark III Body) al nm r.uzaktan Ö retim birimi için Adobe Connect yaz V7 den V9 a yükseltilmi tir.microsoft Kampüs Anla mas 2014 y için yenilenmi tir.sunucular için SSL sertifikas (domain üzerine 5 y ll k) al nm r.spss statistiksel Analiz Program V14 den V22 ye yükseltilmi tir.muhtelif birimlerde kullan lmak üzere SMS K sa Mesaj Hizmeti sat n al nm r.labris E.Posta Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r.hukuk Mü avirli i için Sinerji Mevzuat, cra ve Dava Takip Program 2014 y kullan m hakk al yap lm r.kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl için Yordam Kütüphane Otomasyonu 2014 kullan m hakk al yap lm r.yap leri ve Teknik Daire Ba kanl için Amp Hakedi ve Yakla k Maliyet Program 2014 y kullan m hakk al yap lm r.kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl için Diyos E- hale Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r.yap leri ve Teknik Daire Ba kanl için Diyos E- hale Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r.enstitü Ö renci leri ve Personel leri Otomasyonu için ÜN PA Otomasyonu 2014 y kullan m hakk al yap lm r y nda Sa k sektöründe yer alan Muhtelif ler Projesi Kapsam nda Makine Teçhizat al mlar için ayr lan ödeneklerle belirtilen malzeme ve cihazlar al nm r. Genel cerrahi ve nöroloji Y.B. ve yan k tedavi merkezi hijyenik klima ve havaland rma sistemi al, ameliyathane paket hijyenik klima sistemleri ve t bbi cihaz al mlar, tüp bebek ünitesi cihaz al, nöroloji ENG cihaz al, hasta ba monitörü al, korter cihaz al, cerrahi aletler al, bilgisayarl radyografi CR al, partükül indirgeme ve iklimlendirme cihaz al, ta k rma cihaz al, santrifüj al, bifazik defibrilatör al, kamera sistemi al, fototerapi cihaz al, bask makinesi, ritim holter sistemi al, radyasyon doz h ölçer cihaz al, inverter klima al mlar yap lm r y nda Sa k Sektörü Muhtelif ler projesi kapsam nda Hastane Büyük Onar m inde, laboratuarlar

20 Sa k Bakanl standartlar na uygun hale getirilmi tir. Hastane içerisinde bulunan mevcut ar iv ba ka bir mahalle ta nmas için gerekli düzeltmeler yap lm r. Ar ivin yerine ise Hematoloji Laboratuar yap lm r. Acil servise daha rahat ula n sa lanmas için gerekli tadilatlar yap lm r. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi at k su kanallar yenilenmi tir. Giri markizi ve bozulan kap pencereler de tirilmi tir. Sa k Bakanl kriterlerine göre servislerde boya ve zemin kaplamalar ile slak hacimlerde tadilatlar yap lm r y nda Bilimsel Ara rma Projeleri kapsam nda; 2014 y içinde 151 adet yeni proje desteklemeye al nm önceki y llardan devreden 136 projeyle birlikte toplam 382 adet proje mevcut olup, bu projelerden 2014 y n da 95 adedi sonuçland lm ve 287 adet proje ise sonraki y llara devrettirilmi tir. Kalk nma Bakanl Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü ü nün 31/05/2013 tarihli yaz yla Projenin 3390 m2 in aat karakteristi inin 10400m2 ye ç kar lmas uygun görülmü ve ortaya kan ,00.-TL ek maliyetin Üniversite öz gelirlerinden kar lanmas kayd yla projenin tamamlanma y da 2014 olarak proje revize edilmi tir. C.Ü. Merkezi Ara rma Laboratuar projesi kapsam nda merkezi laboratuar in aat yap tamamlanm olup, y l içerisinde geçici kabulü yap lm ve Sa k Bilimleri ve Kanser Ara rma (AR-GE) Merkezi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Ara rma Geli tirme ve Uygulama Birimi, Mühendislik Bilimleri Ara rma Geli tirme ve Uygulama Birimlerinin kurulabilmesi ve faaliyete geçirilebilmesi için cihaz ve makine teçhizat n temini amac yla ihaleleri ve sat nalma i lemleri yap lm ve bir k sm tamamlanm r ayr ca sarf malzemeler temin edilmi tir. Projenin 2014 y toplam harcama tutar ,93 TL olmu tur y nda E itim, Sa k, Spor, Teknolojik Ara rma Projeleri kapsam nda hedeflenen amaçlar do rultusunda tamamlanm r. 20

21 4- Yat m Uygulamalar 4.1-Genel Yat m Uygulama Durumu Üniversitemizin E itim-spor Sektöründe toplam proje tutarlar TL dir. Söz konusu projeler kapsam nda 2013 y katlanm harcama tutar ise, TL olmu tur y yat m program kapsam nda ödene imiz TL olarak öngörülmü tür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit kar TL ödenek kayd yap lm r. Toplam bütçe ödene imiz TL olmu tur. Y l içerisinde bu ödeneklerden TL lik harcama gerçekle mi tir. Üniversitemizin Sa k Sektöründe toplam proje tutarlar TL iken l içerisinde Y l içerisinde likit kar olarak TL ödenek eklenmi tir. Kalk nma Bakanl nca Yat mlar h zland rma ödene inden TL ödenek aktar lm r. Toplam bütçe ödene i TL olmu tur y sonu itibariyle TL yat m harcamas gerçekle tirilmi tir. Döner sermaye i letmemiz taraf ndan TL lik harcama yap lm r. Üniversitemizin DHK-Sosyal-Teknolojik Ara rma Sektöründe toplam proje tutarlar TL dir. Söz konusu projeler kapsam nda 2013 y katlanm harcama tutar ise, TL olmu tur y sonu itibariyle TL özel hesaba aktar lm r. Sektör 2014 Y Ödene i 2014 Y Harcama Gerçekle me Oran % itim Sa k Spor Sosyal Teknolojik Toplam

22 Yat m Ödenekleri ve Harcamalar Sosyal Teknolojik Spor 12% 3% Sa k 35% itim 50%

23 1-E itim Sektörü II YILI PROJE UYGULAMALARI 1.1- Proje No: 2014H Proje Ad : Çe itli Ünitelerin Etüt Projesi Söz konusu proje için 2014 y yat m program kapsam nda TL ödenek öngörülmü tür. Üniversitemiz in aat projelerinin etüt projeleri için ,00 TL harcama yap lm r y için nakdi gerçekle me oran %100 olmu tur Proje No: 1974H Proje Ad : Kampus Alt Yap Söz konusu proje için 2014 y yat m program kapsam nda TL ödenek öngörülmü tür. Y l içersinde likit kar TL ödenek eklenmi tir. Toplam ödenek TL olmu tur. Bu ödenekten 2014 y sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, do algaz, kampus asfalt, yol ve i makinesi al için ,52.- TL harcanm r. Bu projenin toplam tutar TL olup, 2013 y kümülatif harcama tutar TL dir y için nakdi gerçekle me oran %100 olmu tur Proje No: 2003H Proje Ad : Derslik ve Merkezi Birimler Söz konusu proje kapsam nda Üniversitemiz detay program na göre bu projeden, Edebiyat Fakültesi Ek bina in aat, lahiyat Fakültesi Ek bina in aat, Yemekhane in aat tamamlanm r. aat devam eden Rektörlük Ek Binas, ihalesi yap lm olup yer teslimi a amas nda Veteriner fakültesi in aat, Mimarl k Fakültesi in aat devam etmektedir y yat m program nda Derslik ve Merkezi Birimler projesine TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içerisinde TL ödenek aktarma yap lm r TL Kampus Alt yap projesine, Tl si Muhtelif ler projesi Büyük onar m giderleri için yap lm r. Toplam ödenek TL olmu tur y sonu itibariyle proje kapsam nda ,64.- TL. harcama gerçekle tirilmi tir. Bu projenin toplam tutar TL. olup, 2013 y sonu kümülatif harcama tutar TL. dir y için nakdi gerçekle me oran % 96 olmu tur. 23

24 itim Sektörü Projeler 2014 Y Ödene i 2014 Y Harcama Gerçekle me Oran % Çe itli Ünitelerin Etüt Projesi Kampus Alt Yap Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif ler Toplam Proje No: 2013H Proje Ad : Muhtelif ler a-)rektörlük Büyük Onar m Muhtelif ler Projesi kapsam nda; Büyük onar m giderleri için TL si hazine yard, TL öz gelir olmak üzere toplam TL ödenek verilmi tir. Y l içerisinde likit kar olarak Di hekimli i Fakültesi için TL ödenek eklenmi tir. Derslik Merkezi Birimler projesinden TL ödenek aktar lm r. Toplam bütçe ödene i TL olmu tur y sonu itibariyle üniversitemiz detay program na göre Rektörlük, di er birimlerin büyük onar mlar yap larak ,68.-TL harcama gerçekle mi tir y nda bu proje kapsam nda nakdi gerçekle me oran % 85 olmu tur. 24

25 b-)makine ve Teçhizat Al Üniversitemiz e itim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat al mlar için Muhtelif ler Projesi kapsam nda TL hazine yard kar, TL öz gelirden kar lanmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içerisinde öz gelirden, TL ödenek eklenmi tir. Toplam bütçe ödene i TL olmu tur. Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, dari ve Mali i ler Daire Ba kanl ve Sa k Kültür ve Spor Dairesi Ba kanl na Rektörlük Makine teçhizat al mlar için ,69.-TL, lik harcama yap lm r y için akreditif hariç nakdi gerçekle me oran % 92 olmu tur. c-)yay n Al mlar Üniversitemiz kütüphane yay n al mlar olarak Muhtelif ler projesi Kapsam nda 2014 y nda ,00 TL ödenek verilmi tir y sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullan lmak üzere süreli dergi aboneli i, yerli ve yabanc kitap al, on-line veri taban olarak ,12.-TL harcama gerçekle mi tir y için nakdi gerçekle me oran % 98 olmu tur. d-)bilgi Teknolojileri Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif ler Projesi kapsam nda 2014 nda ,00TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içerisinde öz gelir kar olarak TL ödenek eklemesi yap lm r. Toplam Bütçe ödene i TL olmu tur y sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donam, yaz, alt yap, bak m ve onar gibi bilgi i lem sistemleri için ,07.- TL harcama gerçekle mi tir y için nakdi gerçekle me oran % 98 olmu tur. e-)ta t Al m Söz konusu proje kapsam nda yat m program dâhilinde üniversitemiz hizmetlerinde kullan lmak üzere Merkezi Yönetim bütçesinde 1 adet T11b otobüs ( sürücü dahil en az 41 ki i) ,00.-TL, Merkezi Yönetim Bütçesinden 1 adet T08 pick-up ( Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 ki ilik ) arazi hizmetleri için TL Yurt içi Hibe ödenek öngörülmü tür. Toplam ödenek ,00.-TL dir. Yurt iç hibe ödene e dahil de ildir. Hibe gerçekle memi tir. l içerisinde vergi giderleri için TLl ik, likit kar ödenek eklemesi yap lm r. Toplam bütçe ödene imiz TL olmu tur y içinde söz konusu hizmet araçlar n sat n al yap lm ,79.-TL harcama geçekle tirilmi tir y için nakdi gerçekle me oran % 100 olmu tur. 25

26 Muhtelif ler 2014 Y Ödene i 2014 Y Harcama Gerçekle me Oran % Rektörlük Büyük Onar m Makine Teçhizat Al Yay n Al Bilgi Teknolojileri Ta t Al Toplam

27 2-E itim-beden E itimi ve Spor Sektörü Proje No: 2014H Proje Ad : Aç k ve Kapal Spor Tesisleri Söz konusu proje kapsam nda yat m program dâhilin de TL ödenek verilmi tir y sonu itibariyle ,19.-TL harcama gerçekle mi tir. Bu projenin toplam tutar TL. olup, 2013 y sonu kümülatif harcama tutar TL dir y için nakdi gerçekle me oran % 99 olmu tur. 3-Sa k Sektörü Proje No:2013I Proje Ad : Muhtelif ler 3.1-Büyük Onar m Söz konusu proje kapsam nda yat m program dahilinde Hastane Büyük Onar m için, TL ödenek öngörülmü tür. Y l içerisinde likit kar ,00.-TL ödenek eklenmi tir. Toplam bütçe ödene i ,00-TL olmu tur y sonu itibariyle Hastane Büyük Onar için ,95.- TL harcama gerçekle mi tir y için nakdi gerçekle me oran % 77 olmu tur 3.2-Makine ve Teçhizat Al Üniversitemiz sa k sektörü Muhtelif ler projesi kapsam nda makine teçhizat al mlar için TL ödenek tahsis edilmi tir. Y l içersinde Likit kar olarak TL lik ödenek eklemesi yap lm r. Kalk nma Bakanl nca y lsonunda yat mlar h zland rma ödene inden ,00.-TL ödenek aktar lm r. Toplam bütçe ödene i ,00-TL olmu tur. Y lsonu itibariyle harcamas ,40.- TL dir y için nakdi gerçekle me oran % 69 olmu tur. Ayr ca Yat m Program nda Döner sermaye gelirlerinde harcanmak üzere TL yat m harcamas yap lmas planlanm, Döner sermaye letme müdürlü ümüzün bütçe olanaklar kullan laraktan bu projeye y lsonu itibariyle döner sermaye gelirlerinden ,68.- TL lik harcama yap lm r. 2014y için nakdi gerçekle me oran % 125 olmu tur. 27

28 4-DKH-Sosyal-Teknolojik Ara rma Sektörü Proje No: 2013K Proje Ad : Rektörlük Bilimsel Ara rma Projeleri Söz konusu proje kapsam nda yat m program dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylar ndan aktar lan % 5 kar olarak bütçemiz yat m program nda yat m harcamalar için ,00 TL ödenek tahmini yap lm r y nda toplam bütçe aktarmas ,00.- TL dir nda özel hesaptan yat m program dâhilinde harcanan tutar ,40.- TL olmu tur y için nakdi gerçekle me oran %63 olmu tur. Proje No: 2011K Proje Ad : Merkezi Ara rma Laboratuvar Söz konusu proje kapsam nda yat m program dahilinde Kalk nma Bakanl nca desteklenen bu projemize 2014 y nda ,00 TL ödenek tahsis edilmi tir TL özel hesaba aktar lm r y nda özel hesaptan bu projeye toplam ,93.- TL harcama yap lm r. Bu projenin toplam tutar TL. olup, 2013 y sonu kümülatif harcama tutar TL dir 2014 y için nakdi gerçekle me oran % 46 olmu tur. 28

29 IV-ÖNER LER Yat m ödeneklerinin kullan y l içinde blokeler ile kesilmemesi, yeterli yat m ödeneklerinin kurumlar n ihtiyaçlar amaç ve hedefleri do rultusunda tahsis edilmemektedir. Projeler aras aktarmalarda bürokratik yaz malar n aza indirilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanl nca onaylanan ayr nt finansman program n serbest b rak lma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum taraf ndan serbest b rakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. Yat m ödeneklerinin kullan lmas s ras nda ihale lemlerinin yap, ilan, itiraz sürelerinin azalt lmas gibi hususlar n; göz önünde bulundurulmas gerekmektedir. Yat mlar verilen ödenekler ölçüsünde yap lmaktad r. Ancak verilen ödenekler yenilik ve yenile tirme yat mlar için yetersiz kalmaktad r. A da listelenen i ler için mutlaka ödenek ayr lmal r. A da yat m yap lmas gereken bili im alanlar listelenmi tir. Yat mlar için bütçe tahsisi yap rken, süregelen i lerin yans ra bir kereye mahsus projeler ait öneriler dikkate al nmal ve bunlar için ilave ödenekler tahsis edilmelidir. nternet ileti imini sa layan merkez omurga cihaz z (backbone switch) 13 seneden beri çal maktad r ve her an ar zalanma ihtimali olabilecek cihazd r. Ar zaland takdirde yenisini almak aylar sürmektedir. Bu nedenle cihaz çal rken yenisi ile de tirilmesi gereklidir. Web, E.Posta, Üniversite Bilgi Sistemine ait ö renci i leri, maa, personel datalar ve 5651 say internet kanununa göre al nmas gereken çok büyük miktarda log kay tlar ve daha nice bili im verisi için güvenilir disk üniteleri ve bunlar n an nda (online) yedeklenebilir yap n kurulmas gereklidir. Modern bir sistem odas na ihtiyaç vard r. Ancak bunun için daire ba kanl klar n yer sorunu çözülmelidir. Ö renci laboratuarlar eskimi tir. Bu laboratuarlara azar azar bilgisayar vermek yerine anahtar teslim laboratuar kurup en az 5 y l bu laboratuarlara geri dönülmemelidir. Sivas merkez yerle kede fakülte laboratuarlar yerine enformatik bölümü laboratuvarlar desteklenmelidir. 29

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2016 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I - ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

2006 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2006 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU EK-2 2006 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER : Program Revize 1.

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Detay Programı

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Detay Programı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : 2013H031490 2013 Yılı Ödeneği : 200.000 Hazine Yardımı : 200.000 Detayı Yapılacak Ödenek : 200.000 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Detay Programı 0,00 Ziraat Fakültesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 Gündem/Konular Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Yeni Akademik Yıla Hazırlık ÇalıĢmaları ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

T.C. 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTE 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aksaray Üniversitesi Kampüsü Tel : 0 388 288 21 10 Fax: 0 388 288 21 16 1 İçindekiler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

2016 YILI DETAY PROGRAMI MAMUL MAL ALIMI (06.1) 2016 YILI DETAY PROGRAMI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (6.6)

2016 YILI DETAY PROGRAMI MAMUL MAL ALIMI (06.1) 2016 YILI DETAY PROGRAMI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ (6.6) SEKTÖRÜ SAĞLIK 2016I000330 MUHTELİF İŞLER PROJE ÖDENEĞİ TOPLAM 5.000.000 5.000.000 BAKIM ONARIM 500.000 500.000 MAKİNE ve TEÇHİZAT ALIMI 4.500.000 4.500.000 MAMUL MAL ALIMI (06.1) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Kangal Belediye Başkanlığının 21.10.2010 tarihli yazılarında; Mülkiyeti Cumhuriyet Üniversitesi ne ait olan Sivas

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI SUNUŞ Selçuk üniversitesi, 22 Fakülte, 6 Enstitü, 5 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek okulu, 1 Devlet Konservatuarı, 36 Araştırma ve Uygulama

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2009 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir.

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör Amiri: Rektör Sistemin işlemesi için Yardımcılarından birine vekalet verir ve bunuda Rektörlük Makamına ve ilgili tüm daire başkanlıklarına bildirir Yönetim Kuruluna, Yüksekokul Kuruluna ve Disiplin Kuruluna

Detaylı

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIÖI DOĞRUDAN TEMIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKİİNDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı