References. 2 Sistem Kavram. 2.1 Tanmlar. Ders Kitab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "References. 2 Sistem Kavram. 2.1 Tanmlar. Ders Kitab"

Transkript

1 Yçerik Contents 1 Ders Tantm Ders çeri i Sistem Kavram Tanmlar Sistem Dü³üncesi Bile³enler Sistem Performansnn Ölçümü Niceliksel Ölçütler Niteliksel Performans Ölçütleri Ders Tantm 1.1 Ders çeri i Ders çeri i Dersin Amac Simülasyon(Benzetim) tekni inin; sistemlerin tasarm ve analizinde ki yerini ve önemini tantmak. Bir sistemin davran³nn incelenmesi, alternatif sistemlerin kar³la³trlmas ve optimizasyon amacyla benzetimin üretim ve hizmet sistemlerindeki uygulamalarn incelemek. Dersin Kazanmlar Bir sisteme bir bütün olarak bakabilme becerisi. Bir sistemin davran³larn inceleyebilme, benzetim tekni i ile modelleme, analiz etme ve amaçlar do rultusunda yorumlayp, yeni sistemler tasarlama ve kar³la³trma yetene i.. Ders çeri i Konular Sistem Kavram Sistem Analizi(Veri Analizi) Sistem Analizi(Metot Analizi) Sistem Analizi(Yerle³im) Simülasyon Excel, Visio, Google Sketcup, Arena 1

2 Ders Kitab References [1] Ahmet Kür³ad Türker Üretim ve Hizmet Sistemlerinde Simülasyon ve Arena. Krkkale Üniversitesi, [2] Doç. Dr. Mustafa Yüzükirmizi Ders Notlar. Meliksah Üniversitesi, Sistem Kavram 2.1 Tanmlar Sistem Mühendisli i Sistem Mühendisli i "Ürün ve hizmetlerin temini,üretimi ve da tm ile ilgili tüm faktörlere uygulanan mühendislik yakla³m" olarak tanmlanabilir. Bu disiplinin amaçlar karllk, etkenlik, verimlilik, esneklik, dyarllk, yüksek kalite, ürün ve hizmetlerin ömürleri boyunce sürekli geli³tirilmesidir. Bu sonuçlar elde edebilmek için insan ve sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel ilimler, yönetim bilimleri, ça da³ ileti³im becerileri ile birlikte ziksel, davran³sal, matematik, istatistik, organizasyonel ve ahlaki kavramlar kullanlmaktadr. Sistem Mühendisli i Sistem Mühendisli ini di er mühendislerden farkl klan özellikler, sistemi bir bütün olarak görmesi, insan sistemin geli³tirilmesinde önemli bir eleman olarak görmesi ve problemlere belirli amaçlar do rultusunda bir bütün olarak bakabilmesidir. Sistemlerin entegrasyonuna yönelik amaçlar ise verimlilik, etkenlik, kalite sürekli geli³me ve insanlarn çal³ma ko³ullarnn geli³tirilmesidir. Bu amaçlara ula³abilmek için Sistem Mühendisleri çal³tklar sektör ve i³letmelerin özgün ko³ullarn dikkate alarak yeni sistemler tasarlamak, planlamak, uygulamak, izlemek ve geli³tirmek durumundadrlar. Bu sistemlerin bazlar makine i³ yükleme sistemi, stok kontrol sistemi, toplam kalite yönetim sistemi,verimlilik ölçme ve geli³tirme sistemidir. Bir mamul veya hizmet di er meslek elemanlarnca çok iyi tasarlanm³ olabilir, ancak i³letmenin tüm verimlili ine, toplam kalitesine, ekonomisine olan olumlu veya olumsuz katklar sistem mühendisleri tarafndan belirlenir. Tarihçe Sistem Mühendisli inin, temellerini endüstri devrimine ba lamak yanl³ olmaz. Bir anlamda, mekanik sistemlerin geli³mesi ile yönetim problemlerinin ortaya çkmas, analitik ve deneysel yakla³mlarn insan organizasyonlarna uygulanmaya ba³lanmas ile ortaya çkm³tr. Yngiliz tekstil endüstrisinde Richard Awkwright( ) sadece döngülü dokuma makinelerinin icad ile kalmam³, üretim ihtiyaçlarn belirleme ve yönetme alanlarnda da büyük bir ba³ar göstererek bir fabrika disiplini ortaya çkarm³tr. 2

3 Tarihçe Analitik Yönetim Tarihi Endüstrile³me ile artan benzer durumlar, F. W. Taylor taraf ndan "The Principles of Scienti c Management"(1912) kitab nda toplanarak farkl yakla³ mlar n bir bütünsel kavram olarak birle³tirilmi³tir. Taylorun bu büyük katk s "Bilimsel Yönetim"'in babas olarak an lmas n sa lam ³t r. Taylor maksimum üretim için bugün de halen geçerlili ini koruyan ³u ³ekilde bir formül önermi³tir: Görev tan m ³in etüd edilerek en iyi operasyon s ralamas n n olu³turulmas Zaman Tan m Zaman etüdleri veya standart zamanlar kullanarak belirleme. Metod Tan m Sürecin incelenerek geli³tirilmesi 1933'te H. B. Maynard metod mühendisli i kavram n ortaya atm ³ ve ³u ³ekilde tan mlam ³t r: Metot mühendisli i verilen bir i³te, her gerekli operasyonun nas l daha h zl ve en iyi metotla yap lmas ve gereksiz operasyonlar n elimine edilmesi hede ne yönelik olarak, operasyonlar n detayl etüt edilmesidir. Çal ³ma Sistemi Çal ³ma Sistemi Sistem Tan m Çe³itli sistem tan mlar : Birden çok ³ey veya parçalar n kombinasyonu veya bir araya getirilmesi sonucunda olu³an karma³ k veya bölünmez bütündür. Birbirleri ile etkile³imli elemanlar n olu³turdu u topluluktur. Nesneler ve bu nesneler ile özelliklerinin aras ndaki ili³kilerin meydana getirdi i topluluktur. Aralar nda ili³kiler olan parçalar n olu³turdu u topluluktur. 3

4 Figure 1: Çal³ma Sistemi 4

5 Figure 2: Çal³ma Sistemi 5

6 Plana uygun bir amac gerçekle³tirmek üzere tasarlanm³ çe³itli bile³enlerin olu³turdu u bütündür. Bir i³letmede bir faaliyeti gerçekle³tirmek amacyla bütünle³tirilmi³ bir plan olu³turmak üzere birbirleri ile ili³kili çe³itli süreçlerin olu³turdu u bir ³ebekedir. Birbirleri ile ili³kili bile³enlerin olu³turdu u karma³k bütündür. Sistem Tanm Sistem Bir veya daha fazla amaca yada sonuca ula³mak üzere bir arada bulunan ve aralarnda ili³kiler olan ziksel ya da kavramsal birden çok bile³enin (ö enin) olu³turdu u bütündür Yine sistem çal³malarnda ortak dü³ünce; bile³enleri olu³turan ayr segmentleri ortak bir hedef do rultusunda entegre ederek, tüm süreci en iyi çal³acak ³ekilde tasarlamaktr. Bu ³ekilde ziksel ve kavramsal ak³larn görünmez tek bir ³irket gibi dizaynn, kontrolünü ve i³letilmesini içerir. Bu kapsamda, aktivitelerin(maliyetlerin) en mantkl yerlere ta³nmasn, d³ güçlerin etkisi yerine da tm kanalnn entegrasyonuna ve riskin ve karn oyuncular arasnda payla³lmas gibi anahtar kavramlara dayanr. Sistem Snandrmas Açk ve kapal sistemler Kapal sistemler, çevreyle etkile³imi olmayan sistemlerdir. Aslnda çevresiyle hiç bir ³ekilde girdi-çkt al³veri³inde bulunmayan bir sistem örne i bulmak hemen hemen imkansz oldu undan dolay bu tür sistemler genelde teorik ve varsayma dayal sistemlerdir. Açk sistemlerde çevre ile sistem arasnda bilgi, malzeme ve enerji de i³imi vardr. Baz kimyasal reaksiyonlar (nükleer reaksiyonlar gibi) kapal sistem olarak dü³ünülebilir. Canl ve cansz sistemler Do um, ölüm ve ço alma gibi biyolojik özelliklere sahip sistemlere "canl sistemler" denir. Biyolojik bir ya³am belirtisi göstermeyen sistemler ise cansz sistemlerdir. Bir insan ya da hayvan canl sistemler için örnek olu³tururken, bir uçak ya da bir müessese cansz sistemlere örnektir. Sistem Snandrmas Do al ve insan yaps sistemler Adndan da anla³labilece i gibi insanlar tarafndan belli amaçlar do rultusunda meydana getirilen sistemler insan yaps sistemlerdir (articial systems). Bunun tersi do al yollarla olu³mu³ olan sistemler do al sistemlerdir. Bir i³letme ya da i³letmeyi de içine alan ekonomik sistem insan yaps bir sistemdir. Güne³ sistemi ya da dünyamzdaki tabi hayat ise do al bir sistemdir. 6

7 Statik ve dinamik sistemler Çevredekileri de i³melere kar³n durumunu koruyan sistemler statik sistem olarak adlandrlrken, çevredeki de i³ikliklere göre zaman içinde de i³ikli e u rayan sistemlere dinamik sistemler denir. Dinamik sistemler bir geri besleme mekanizmas sayesinde kendisini çevredeki de i³ken parametrelere uydurur. Statik sistemlerse uzun müddet durumlarn korurlar. Örne in bir i³letme, çevredeki arz ve talep gibi de i³ken parametrelerin zaman içindeki durumuna göre kendisini sürekli de i³tirmek ve ayarlamak durumunda oldu u için dinamik bir sistemdir. Güne³ sistemimiz ise bizim zaman ölçe imiz içinde dü³ünül- dü ünde hemen hemen hiçbir de i³ikli e u ramadan seyrini sürdürmektedir. Güne³ sistemi bu açdan statik sistemlere örnek olarak verilebilir. Sistem Snandrmas Soyut ve somut sistemler E er bir sistem somut ö elerden meydana geliyorsa o sistem bir somut sistemdir. Tüm elemanlar kavramlardan olu³an sistemler ise soyut sistemlerdir. Buna göre somut bir sistem kavramlardan ve ziksel nesnelerden olu³uyor olabilir. Akla ilk etapta gelen sistemlerin hemen hepsi somut sistemlerdir; i³letme sistemi gibi. Soyut sistemlere örnek olarak ise basit bir bilgisayar program verilebilir. Soyut sistemler için bir di er örnek de felsefe sistemi olabilir. Basit ve karma³k sistemler Sistemde çok az ö e ve ili³ki varsa basit sistemdir. Örne in bir çörek pi³irme i³lemi basit bir sistemdir. Karma³k sistemler ise çok fazla ö e ve ili³ki barndran sistemlerdir. Makine imalat yapan bir i³letme karma³k bir sistem saylabilir. Sistemlerin Snandrlmas ³levlerine göre Tanmsal, öngörü,kuralsal Yaplarna göre Gösterimsel, örneksel,analitik Gösterim biçimine göre Sözel, ³ematik Zaman esasna göre Statik, dinamik Bilgi miktarlarna göre Deterministik,stokastik, belirsizlik Kapsamlarna göre Genel, özel Üretim Sistemi Tedarik Zinciri Sistemi 2.2 Sistem Dü³üncesi Sistem htiyac 1. Bilimin bir bütün olu³u: Bilim normalde bir bütündür. Bilimi ayr disiplinler içinde incelemek onu daha iyi anlayabilmek için yaplm³sa da zaman içinde bütünlük bozulmu³tur. Bilimi ayr disiplinler içinde ele alp incelemek disiplinlerin çevredeki olaylar anlayabilmek açsndan kstl görü³ açs yüzünden yetersiz kalmas sonucunu do urmu³tur. Sistem dü³üncesi bu bütünlü ü disiplinler aras bir yakla³mla a³may amaçlar. 7

8 Figure 3: Üretim Sistemi Figure 4: Tedarik Zinciri Sistemi 8

9 2. Bilimde savurganlk: Yürütülen bilimsel çabalar kaynak savurganl na yol açmaya ba³lam³tr. Farkl disiplinleri bir arada ilgilendiren konular her disiplin içinde ayr ayr ele alnp incelenmekte ve bu yüzden gayretler gereksiz yere da tlmaktadr. Ço u kez ayn sonuçlara ula³lmakta bu da kaynak savurganl n do urmaktadr (jeozik, zikokimya, sosyo-ekonomi gibi). Sistem dü³üncesi ile bu savurganl n a³lmas amaçlanm³tr. 3. Bilimsel yöntemin yetersizli i: Analiz ve senteze dayanan bilimsel yöntem, bilimin o gün itibariyle ula³t noktada bilimsel problemlerin çözümü için yetersiz kalm³tr. Sistem dü³üncesi, içinde bilimsel yöntemi de içeren yeni bir yakla³m önermi³tir. 4. Tükenmeyen sorunlar: Yirminci yüzyln ikinci yarsna gelindi inde insano lunun sahip oldu u bilgiler çevredeki olaylar çok küçük ayrntlarna kadar çözmeye yetecek seviyede olmasna ra men sorular ve sorunlar bitmemektedir. Sistem dü³üncesi ile sorunlarn daha etkin ve hzl çözülmesi amaçlanm³tr. lkeler Bütünsel Yakla³m: ncelenen sistem bir bütün olarak görülmelidir. Sistemin içerdi i sorunlar birbirlerinden soyutlanamaz. Sistemin içerdi i bir ö e ancak sistemin di er ö eleriyle birlikte dü³ünüldü ünde i³levsel bir anlam ifade eder. Sistem, birbirleriyle etkile³imli ö elerden olu³mu³, çevresiyle etkile³imli bir bütünlüktür. Disiplinler Aras Yakla³m: Bütünsel yakla³mn tamamlaycsdr, ³öyle ki; incelenen sistemi bir bütün olarak görmenin ön ko³ulu ve ayn zamanda gerekli sonucu, o sisteme farkl görü³ açlaryla yakla³abilmektir. Bu ön ko³ulu disiplinler aras yakla³m sa lar. E er sorunlar üzerine tek bir bilim dalnn görü³ açs ile gidilirse ön yargl ve gerçek d³ sonuçlara varlmas muhtemeldir. Disiplinleri insanlar ortaya çkarm³tr ve disiplinler do adaki sorulara farkl görü³ açlar ile çözümler üretmeyi hedeer. Disiplinler aras yakla³m sayesinde grup çal³mas denen yöntem gündeme gelmi³tir. De i³ik bilim dallarnda e itim görmü³ bilim adamlar bir araya gelerek karar ve çözüm üretmeye yönelmi³lerdir. lkeler Bilimsel Yakla³m: Sistem yakla³mnda sorunlar bir bütün olarak görmenin ve sorunlara de i³ik görü³ açlaryla yakla³mann somut yöntemidir. Sistemler üzerinde çal³rken sorunlarn çözümü için bilimsel yöntem tercih edilir. Bu yöntem temel bilimler ve toplumsal bilimler açsndan farkllk göstermektedir. Sistem analizinde sistemin i³levine göre bu yöntemlerden birisi kullanlabilir. 2.3 Bile³enler Bile³enler Sistem, günümüzde çok sk kullanlan sözcüklerden birisidir. Hemen her türlü metinde bu sözcükle kar³la³mak olasdr. Çevremizde olup biten her türlü faaliyet bir sistem olarak dü³ünülebilir. Böyle geni³ anlamlar içeren bir sözcü ü tek bir tanmn içine s drmak güçtür. Gene de sistem olarak adlandrlan tüm kavramlarn içerdi i ortak noktalar bulunmaktadr. Bu noktalar ö e, özellik, faaliyet ve durumdur. Bunlar ksaca açklarsak: Ö e : Sistem içindeki herhangi bir nesne Özellik : Sistem içindeki ö elerin nitelikleri 9

10 Faaliyet : Sistemde de i³imi sa layan süreçler (prosesler) Durum : Belli bir zaman noktasna sistemin ö e, nitelik ve faaliyetlerinin tanm. Ö eler Sistemi meydana getiren ziksel ya da kavramsal tüm bile³enler sistemin ö eleridir. Sistem içerisindeki faaliyetler de bir ö e olarak dü³ünülebilir. Örne in otomobili meydana getiren piston, direksiyon, vites vb. parçalar ö elerdir. Bir i³letmedeki yönetim, denetleme gibi faaliyetler de ö edir. Alt Sistem: Sistemin içindeki onun yöneldi i amaca katk sa layan di er sistemler alt sistemlerdir. Alt sistemler de sistemin ö eleridir. li³kiler Sistem içerisindeki ö elerin birileri arasndaki her türlü ak³ ili³ki olarak adlandrlr. Sistem ö eleri arasndaki ili³kiler de i³ik türden olabilirler. Bunlar: Mekansal li³ki Fiziksel ö elerin, bir mekan içinde belli bir ili³ki içinde bulunduklar sistemler buna iyi bir örnektir. Örne in bir imalat sistemindeki tezgahlar arasndaki uzaklk ili³kisi bir mekansal ili³kidir. Zamansal li³ki Sistem içinde olaylarn srasn ayrt etmeye yarar. Örne in bir arabann hz ile kat etti i uzunluk arasnda bir zaman ili³kisi vardr. Ya da bir imalat sisteminde bir mamulün izleyece i i³lem sralar arasnda bir zaman ili³kisi olabilir. Mamul X tezgahnda i³lenmeden Y tezgahnda i³lenemiyor olabilir. li³kiler Neden Sonuç li³kisi Neden sonuç ili³kisi sistem ö eleri arasnda da bulunan önemli bir do a ilkesidir. Örne in bir ekonomik sistemde bir ürünün yat belirlenirken herhangi bir nedenle o ürüne olan talep artarsa bu nedenin sonucu olarak o ürünün yat artacaktr. Enerjinin Korunumu li³kisi Maddenin bir biçimden di erine geçerken enerji ve madde korunur. Bu ili³ki bir do a yasas olarak sistemler için de geçerlidir. Mantksal li³ki Özellikle soyut sistemlerde görülen bir ili³ki türüdür ve bilgisayar programlarnda skça rastlanr. 10

11 Amaçlar Her sistemin yöneldi i bir ya da daha fazla amaç vardr. Örne in bir otomobil sistemi ta³ma yapma amacna hizmet eder, üretim hatt imalat gerçekle³tirir ya da bir e itim sistemi insanlar e itmeyi amaçlar. nsan yaps sistemler için amaçlar tespit etmek çok zor de ildir. Zaten bu sistemler bir amaca ula³mak için insanlar tarafndan üretilmi³tir. Fakat, insan yaps olmayan sistemler için amaçlar tespit etmek her zaman kolay olmayabilir. nsann sindirim sisteminin amacnn besinleri sindirip insana enerji sa lamak oldu unu söylemek kolaydr, ancak güne³ sistemi gibi daha geni³ sistemler için bu amac tespit edebilmek teolojik tart³malara neden olmaktadr. Araç-Amaç Önceli i Usul-Esas Her zaman için önce amaçlar belirlenir, daha sonrasnda bu amac ger³ekle³tirmek için alternatier aranr. Örne in, "mü³teriye zamannda teslimat" bir amaç olarak belirlenebilir. "Teslimat sürecinin iyile³tirilmesi" amaç olmamal, yukardaki amac gerçekle³tirmek için bir araç olmal. Çünkü, tamamen yeni prosedürlerin geli³tirilmesini engeller. Yenilikçi Alternatif Geli³time Sistem dü³üncesi, amaç do rultusunda, mümkün bütün alternatieri olu³turmaya çal³r.çe³itli beyin frtnas ve analiz teknikleri alternatieri olu³turmaya yardmc olur. Business Process Re-engineering(De i³im Mühendisli i-süreçlerin yeniden yaplandrlmas) Modelleme Alternatieri amaç do rultusunda çe³itli objektif ölçütlerle kar³la³trmak gerekir. Bu kar³la³trma sadece basitce maliyetlerin kar³la³trlmas oldu u gibi kompleks bilgisayar modelleri ile analiz de olabilir. Uygun seviyede detay projenin içeri ine ba l olarak de i³ir. ASAP modeli TAI için FMS modeli Modelleme-Gerekti i kadar detay 11

12 Figure 5: Yariletken çip üretimi 3 Sistem Performansnn Ölçümü Sistem Performans Ölçütleri Sistem tasarmnda ve analizinde önemli bir unsur, uygun ölçütlerin belirlenerek performansn de erlendirilmesidir. Performans ölçütleri sistemin etkinli ini ve verimlili ini ölçme amaçl kullanlmas yannda, alternatif sistemlerle kar³la³trlmasnda da gereklidir. Bu kapsamda performans ölçütleri niteliksel ve niceliksel olarak iki grupta incelenebilir(ref:scm design and analysis, B. Beamon) Niceliksel Ölçüler Niteliksel Ölçüler 3.1 Niceliksel Ölçütler Niceliksel Ölçütler: Bu ölçütler direkt rakam olarak ifade edilebilen ölçütlerdir. Fonksiyonel ve parasal olarak iki grupta incelenebilir: Fonksiyonel Ölçütler: 12

13 Figure 6: Performans Toplam Teslim Zaman(Çevrim zaman): Mü³terinin sipari³i verdi i andan ürünün teslimatna kadar olan zamandr. Bir çok durumda bu ölçütün alt bile³enleri vardr: Mü³teri sipari³inden üreticiye iletilmesi, üreticinin sipari³in gereklerini yerine getirerek paketlemesi ve ürünün mü³teriye ziksel olarak iletilmesine kadar geçen zaman gibi. Bu zamanlarn bir ksm(üreticiye sipari³in iletilmesi gibi) günümüzde bili³im teknolojileri gibi avantajlar kullanlarak minimize edilmi³tir. Niceliksel Ölçütler: Kullanm Oran Kaynaklarn ayrlan zaman içerisinde ne oranda kullanld nn gösterir. Kuyrukta bekleme zaman Üretim hz Çkt hz olarak tabir edilen bu ölçütte, belirlenen zaman içerisinde ne kadar ürün üretildi inin ölçütüdür. Fonksiyonel Ölçütler: Do ru Sipari³ Oran: Bu ölçüt, zamannda ve istenilen ³ekilde teslim edilen sipari³lerin toplam sipari³lere orandr. Genellikle %'de olarak ifade edilir. Ürünlere ve lojistik sistemine göre alt bile³enlere ayrlabilir: Stoktan teslim edilen do ru sipari³ oran, üretimden teslim edilen do ru sipari³ oran gibi. Do ru Fatura Oran gibi direkt ürünle ilgili olmayan ölçütlerde de erlendirmeye alnmaldr. Geç Ürün Zaman Vaat edilen teslim zaman ile gerçekte ürünün teslim edildi i zaman arasndaki farktr. Bu ölçütün minimizasyonu hedeenir ve geç ürün teslimatna sebep olan unsurlar ara³trlr. Tekrarlanan Fonksiyonlarn Says: Süreçte daha önceden yapld halde tekrarlanan fonksiyonlar ve saysn ifade eder. 13

14 Kapasite Kullanm Oran: Depo Kullanm Oran:... Parasal Ölçütler: Sipari³in i³lenmesi, ta³ma, depolama gibi direkt maliyetlerle lojistik faaliyetlerini planlama, yönetme ve ilgili bili³im sistemleri maliyetleri gibi direkt olmayan maliyetleri içerir. Alt bile³enleri a³a da belirtilen ³ekilde incelenebilir: Nakliye Maliyetleri: Toplam lojistik maliyetinin ço u zaman yarsndan fazlasn olu³turdu u için daha aktif olarak iyile³tirmelerin yaplmas sa lanmaldr. Depolama Maliyetleri: Stok Ta³ma Maliyeti: Yönetim cra Maliyetleri: Risk Maliyetleri: Ürünlerin zararndan, kaybndan yada mü³teri kaybndan do an maliyetlerle sigorta maliyetleridir. Gümrük Maliyetleri: D³ ülkelere ihraç olan ürünlerde gümrük komisyonu gibi maliyetlerdir. 3.2 Niteliksel Performans Ölçütleri Niteliksel Performans Ölçütleri: Direkt rakam olarak ifade edilmeyen fakat belirli bir skala çerçevesinde (iyiorta-kötü vb) de erlendirilen ölçütlerdir. Mü³teri memnuniyeti: Mü³terinin bir hizmet veya ürünle memnuniyetinin ölçütüdür. Bu ölçüt 3 alt dalda incelenebilir: ³lem öncesi memnuniyet: Ürün alm öncesi hizmetlerle ilgili memnuniyettir. ³lem memnuniyeti: Ürünün ziksel olarak teslimatyla ilgili süreçlerden memnuniyettir. ³lem sonras memnuniyet: Ürünün kullanm srasnda sa lanan hizmetlerle ilgili memnuniyettir. 14

15 Figure 7: üretim hatt Esneklik Esneklik: Sistemin mü³teri taleplerindeki random de i³ikliklere yant verebilme ölçütüdür. Niceliksel olarak da ifade edilebilen birimlere bölünebilir: Ürün geli³tirme zaman: Makine kurulum zaman: Sürüm yapabilme: Örnek: Kale Kilit A, kap ve pencere kilit sistemleri olmak üzere iki ana tipte ürün üretmektedir. Ürünler CNC makinelerinden geçtikten sonra montaj i³lemi ile i³çiler tarafndan birle³tirilmektedir.bu i³lemlerin süreleri a³a daki gibidir. A ürünü hammadde maliyeti 50 TL iken B'nin 100 TL'dir. ³çi yevmiyesi saatlik olarak 20 TL'dir. Firma bir ayda 21 gün çift vardiya(16 saat) çal³maktadr. Yönetim, kira vb di er giderleri aylk TL'dir. Her iki üründe piyasada 600 TL'ye satlmaktadr. Pazar ara³trmasnda her iki ürüne talebin en fazla 140 adet olaca dü³ünülmektedir. Ürün A için sözle³mesi yaplm³ sipari³lerin toplam 75 adettir. Örnek: Ürün Torna Matkap Montaj Hammadde Sat. Fiy Min-Maks Talep A 2 s - 2 s B - 3 s 1.5 s Kaynaklar Sistem Analizi (Doç. Dr. Haluk Erkut - Ky Yaynlar 1989) ³letme Yönetiminde Sistem Yakla³m (Prof. Dr. H. Öner Esen - Alfa Basm Yayn Da tm 1998) Yönetim Bilgi Sistemleri (Doç. Dr. Hadi Gökçen - EP Yaynclk 2002) Sistem Analizi ve Tasarm Ders Notlar (M. Fatih Yegül) 15

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Melik³ah Üniversitesi Ders -2: Metod ve Veri Analizi çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Sistem kavramı ile ilgili literatürde birçok tanım vardır. Bu tanımlara göre sistem; Aralarında karşılıklı ilişkiler olan elemanlar kümesidir.

Sistem kavramı ile ilgili literatürde birçok tanım vardır. Bu tanımlara göre sistem; Aralarında karşılıklı ilişkiler olan elemanlar kümesidir. 1 Sistem kavramı ile ilgili literatürde birçok tanım vardır. Bu tanımlara göre sistem; Aralarında karşılıklı ilişkiler olan elemanlar kümesidir. Birbirleri ile etkileşimli elemanların oluşturduğu topluluktur.

Detaylı

DERS NOTLARI. Ders Kodu : : Sistem Analizi ve Tasarımı. Kısa Ders Özeti

DERS NOTLARI. Ders Kodu : : Sistem Analizi ve Tasarımı. Kısa Ders Özeti DERS NOTLARI Ders Kodu : Ders Adı Kısa Ders Özeti : Sistem Analizi ve Tasarımı Bu ders, genel sistem yaklaşımı kavramlarını ve işletmelerin sistem yaklaşımı ile incelenmesini gösterdikten sonra, bilgisayara

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme I Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Elemanları MK-321 3/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Elemanları MK-321 3/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Elemanları MK-321 3/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK)

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) İŞLETME MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) örgütlenerek

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ» Anket. 1. Anketin amacı. 2. Kısaltmalar

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ» Anket. 1. Anketin amacı. 2. Kısaltmalar EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ» Anket 1. Anketin amacı Eğitim İhtiyaç Analizi süreci, performans boşluklarını ve bunların temel sebeplerini tespit etmek için gerekli bir araçtır. Analiz, performansla ilgili konuları/problemleri

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz.

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz. MC 411/ANAL Z IV ARA SINAV II ÇÖZÜMLER 1 x k k N, R n içinde yaknsak iti x olan bir dizi olsun. {x} = {x m m k} k=1 Çözüm. Her k N için A k := {x m m k} olsun. x k k N dizisinin iti x oldu undan, A k =

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Ders Kodu CEAC 401 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 0 4 0 2 6 Ön Koşul

Detaylı

HAFTALIK KONULAR VE ĠLGĠLĠ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ...FAKÜLTESĠ...BÖLÜMÜ DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ

HAFTALIK KONULAR VE ĠLGĠLĠ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ...FAKÜLTESĠ...BÖLÜMÜ DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ...FAKÜLTESĠ...BÖLÜMÜ DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Kredisi ECTS Ön KoĢul Dersleri : Dersin Dili : Dersin Türü : Dersin Seviyesi : Önlisans Lisans

Detaylı

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler Simülasyon Modelleme Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler çerik Contents 1 Çe³itli Araçlar 1 1.1 Pareto Analizi.............................

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

Risk Yönetimi. Gürcan Banger

Risk Yönetimi. Gürcan Banger Risk Yönetimi Gürcan Banger Risk Yönetimine giriş Bu sunumun amacı, sivil toplum alanında hizmet tedarik projelerinde, süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel risk alanlarının tespiti ve takibi ile oluşabilecek

Detaylı

DEFACTO DA OTOMASYON DÖNEMİ

DEFACTO DA OTOMASYON DÖNEMİ DEFACTO DA OTOMASYON DÖNEMİ 1 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ürün Tedariği Yurtiçi Üretici Yurtdışı Üretici Lojistik Faaliyetleri Ürün Alım Depolama Sevkiyat İade & Transfer Satış Kanalları Yurtiçi Mağaza Yurtdışı

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Monopol. (Tekel) Piyasası

Monopol. (Tekel) Piyasası Monopol (Tekel) Piyasası Sonsuz sayıda alıcı karşısında tek satıcının olduğu piyasa yapısına tekel diyoruz. Tekelci firmanın sattığı malın ikamesi yoktur ya da tanım gereği piyasaya giriş engellenmiştir.

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 26 İş Zekası ve Veri Ambarları İş Zekası Karar Verme Süreci

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği. Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği. osman.turan@bilecik.edu.tr

Akışkanlar Mekaniği. Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği. osman.turan@bilecik.edu.tr Akışkanlar Mekaniği Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği osman.turan@bilecik.edu.tr Kaynaklar Ders Değerlendirmesi 1. Vize 2. Vize Ödev ve Kısa sınavlar Final % 20 % 25 % 15 % 40 Ders İçeriği

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Sayısal Elektronik (EE 235) Ders Detayları

Sayısal Elektronik (EE 235) Ders Detayları Sayısal Elektronik (EE 235) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Elektronik EE 235 Güz 3 2 0 4 4.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Simülasyon Nedir? Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -5: Simülasyon A³amalar.

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Simülasyon Nedir? Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -5: Simülasyon A³amalar. Simülasyon Modelleme Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -5: Simülasyon A³amalar çerik Contents 1 Simülasyon Nedir? 1 2 Basit Simülasyon 7 2.1 Analiz.................................

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kesikli Matematiksel Yapılar BIL152 2. 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Soyut Matematik Test A

Soyut Matematik Test A 1 Soyut Matematik Test A 1. A³a dakilerden hangisi do rudur? (a) * A B C(C B) A C) (b) A B C(C B) A C) (c) A B C(B C) A C) (d) A B C(B C) A C) (e) A B C(B C) (A C) 2. Her hangi bir A kümeler ailesi üzerinde

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

TOURSOLVER. Tanıtım Sunusu. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı. www.rutplan.com

TOURSOLVER. Tanıtım Sunusu. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı. www.rutplan.com TOURSOLVER Tanıtım Sunusu www.rutplan.com Rutlar ile ilgili her gün karşılaşılan sorunlar... Hizmet kalitesini Nasıl artırabiliriz? Sürüş mesafesini Nasıl azaltabiliriz? Yeni depomuz İçin en uygun Yerler?

Detaylı

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık

Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları. Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Broiler Diyetlerinde Enerji : Protein Oranları Prof. Julian Wiseman Hayvansal Üretim Profesörü Nottingham, Birleşik Krallık Giriş: Enerji (E) ve Proteinin (P) önemi E : P oranları E : P oranı nasıl manipüle

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETME İKTİSADI 1. İŞLETME İKTİSADININ TANIMI... 1 2. İŞLETME İKTİSADININ TARİHİ... 1 3. İŞLETME İKTİSADININ KONUSU... 1 4. İŞLETME İKTİSADININ

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM Grup Teknolojisi Ve Hücresel Üretim Kavramları Grup teknolojisi oldukça geniş bir kavramdır. Üretim ve endüstri mühendisliği alanlarında

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ 1. YARIYIL 0502101 FİZİK I 4 0 4 6 0502104 *MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 3 0502105 MATEMATİK

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları

Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları Animasyon II (SGT 426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Animasyon II SGT 426 Bahar 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i SGT 429 Animasyon I GRT 207

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı