T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32"

Transkript

1 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h : Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar Ücr ett abl osu

2 .. VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlk Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Đlgi: a) nn 05/06/2008 tarihli ve 2008/42 Sra Nolu Genelgesi. b) Bilgi Đşlem Daire Başkanlğ nn 01/09/2005 tarihli ve 2005/135 Sra Nolu Genelgesi. c) Bilgi Đşlem Daire Başkanlğ nn 29/12/2005 tarihli ve 2005/187 Sra Nolu Genelgesi. Bilindiği üzere Bakanlğmza bağl döner sermayeli kurumlar, döner sermaye kaynaklarndan yapacaklar hizmet almlar kapsamnda çalştracaklar işçi saysnn tespitinde; hizmet almnn konusuna göre ilgi Genelgeler veya Temel Sağlk Hizmetleri Genel Müdürlüğü nce belirlenen kriterler (Sağlk Müdürlüklerince uygulanan) doğrultusunda hareket etmektedirler. Đlgi genelgelerde, standart kadro yönetmelikleri esas alnarak çeşitli hesaplama yöntemleri ile çalştrlacak azami işçi says tespit edilmektedir. Standart kadro yönetmeliklerinde kurumlar yatak saysna göre snflandrldğndan, kapal alan büyük olmasna rağmen bir yatakl, iki yatakl veya üç yatakl odalarla hizmet verme şeklinde dizayn edildiği için toplam yatak says az olan kurumlarmz bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Ayrca şuanda uygulanan yöntemde ayn yatağa sahip olup hasta potansiyeli diğerinden fazla olan iki kurum arasnda da herhangi bir farkllk gözetilmemektedir. Diğer taraftan Bakanlğmza bağl kurumlarn, personel çalştrmasna dayal benzer hizmet almlarnda, işçilere farkl ücretler öngörmek suretiyle hizmet satn aldklar görülmektedir. Söz konusu durum kurumlarn mali yaplarn bozduğu gibi kurumlar arasnda da dengesizlik oluşturmaktadr. Sonuç olarak, Bakanlğmza bağl kurum ve kuruluşlarmz döner sermayeli işletme niteliğinde olduğundan ve tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kar amac gözetmeden genel işletmecilik esaslar doğrultusunda yönetildiğinden hareketle, hizmet alm kapsamnda çalştrlabilecek işçi saysnn tespitinde; sağlkta dönüşüm program çerçevesinde geliştirilen yeni sağlk hizmeti sunumu modeline (koğuş sisteminden tek yatakl veya iki yatakl odalara) uygun, gelire, hizmet sunumuna, hasta potansiyeline, hizmet sunulan mekânn büyüklüğüne, kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalşan mevcut personel saysna göre değişebilen yeni kriterlerin belirlenmesi ihtiyac ile yine hizmet almlar kapsamnda çalştrlan işçilere asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerde kurumlarmz arasnda uygulama birliğinin sağlanmas amacyla baz standartlarn geliştirilmesi ihtiyac doğmuştur. Bu bağlamda hizmet alm kapsamnda çalştrlabilecek azami işçi saysnn tespitinde ve bu kişilere asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin belirlenmesinde bundan sonra aşağda belirlenen usul ve esaslar ile geliştirilen yeni hesaplama yöntemi çerçevesinde hareket edilecektir. 1/12

3 (Asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin belirlenmesi amacyla belirlenen usul ve esaslar tüm döner sermayeli kurumlarmz kapsamaktadr.) I. HĐZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILABĐLECEK ĐŞÇĐ SAYISININ TESPĐTĐ A. Genel Esaslar 1. Getirilen bu düzenleme Sağlk Müdürlükleri ile Bölge Hfzsshha Enstitüsü Müdürlükleri hariç olmak üzere diğer tüm döner sermayeli kurumlarmz kapsamaktadr. Ancak Sağlk Müdürlükleri ile Bölge Hfzsshha Enstitüsü Müdürlükleri hizmet genişlemesi, hizmet aksamas gibi zorunlu haller dşnda hizmet alm yöntemiyle mevcut çalştrdklar işçi saysn artrmayacaklardr. 2. Yeni hesaplama yöntemine göre hizmet almlar kapsamnda çalştrlacak azami işçi says, hizmet almnn konusuna göre ayr ayr belirlenmemekte, kurumlarn tüm hizmet almlarnda (temizlik, koruma ve güvenlik, yemek pişirme ve dağtm, bilgi sistemleri kullanmna ilişkin hizmet almlar vb.) çalştrabileceği toplam azami işçi says belirlenmektedir. Başka bir ifadeyle çalştrlabilecek işçi havuzu belirlenmektedir. 3. Kurumlarmz ihtiyaçlar doğrultusunda istedikleri sayda kişiyi istedikleri hizmet almnda, işçi havuzunda belirlenen azami sayy aşmamak şartyla çalştrabilirler. Örnek; Bir kurumun hizmet almlar kapsamnda çalştrabileceği azami işçi saysn 200 olarak kabul edersek, kurum bunun 100 tanesini temizlik ihalesi kapsamnda, 50 tanesini koruma ve güvenlik ihalesi kapsamnda geri kalann da yemek pişirme ve dağtm ihalesi veya diğer hizmet almlar kapsamnda çalştrabilecektir. 4. Sözleşme kapsamnda iş artş ve iş eksilişi birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet almlarnda mümkün olduğundan, kurumlarn yeni hizmetlere veya ihtiyaca göre diğer hizmetlere işçi saysn kaydrabilmeleri için hizmet almlarn mutlaka birim fiyat teklif almak suretiyle yapmalar gerekmektedir. 5. Koruma ve güvenlik hizmetlerinde bilindiği üzere 5188 sayl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde hareket edilmektedir. Anlan Kanuna istinaden çkartlan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasna Đlişkin Yönetmelik in Özel Güvenlik Đzni başlkl 8 inci maddesinde; Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacaklar başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatn miktar ve niteliğini belirtir. Valilik tarafndan özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapldktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasna ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel saysna, bu amaçla bulundurulacak veya taşnacak silahlarn azami saysna karar verir hükmü yer almaktadr. Anlan hükümden anlaşlacağ üzere komisyon kurumlarn talebi üzerine çalştrlacak azami personel saysn ve niteliğini belirlemektedir. Bu çerçevede kurumlarmz, komisyonca belirlenen azami sayy geçmemek üzere kurum ihtiyaçlar, ihtiyaç duyulacak diğer hizmet almlar kapsamnda çalştrlacak kişi says ve mali durumlarn da dikkate alarak koruma ve güvenlik hizmet 2/12

4 almlar kapsamnda çalştracaklar kişi saysn (işçi havuzunda belirlenen kişi saysn geçmemek üzere) belirleyeceklerdir. 6. Yeni hesaplama yöntemi ile bulunan say, hizmet almlar kapsamnda çalştrlabilecek azami işçi saysdr. Kurumlarmzn hesaplama sonucu bulunacak işçi saysnn tamamn çalştracaklarna dair bir zorunluluklar bulunmamaktadr. Kurumun gelir-gider dengeleri ve hizmet ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Đleride doğabilecek hizmet ihtiyaçlar düşünülerek azami işçi saysnn daha altnda işçi saysnn belirlenmesinin faydal olacağ unutulmamaldr. 7. Kamu Đhale Kurumunca yaymlanan Kamu Đhale Genel Tebliği nde personel çalştrlmasna dayal hizmet almlar; ağrlkl olarak personel çalştrlmasna dayanan, çalştrlacak personel saysnn belirlendiği ve haftalk çalşma saatlerinin tamamnn idare için kullanldğ hizmetler olarak tanmlanmaktadr. Bu tanm doğrultusunda; a. Temizlik, koruma ve güvenlik, malzemesiz yemek pişirme, dağtm ve sonras, bilgi sistemi kurulum ve/veya kullanmna ve/veya bakm destek ve işletimine ilişkin hizmet alm ihaleleri gibi, ihale dokümannda personel saysnn belirlendiği ve haftalk çalşma saatlerinin (mesai sinin) tamamnn kurumlarmz için kullanldğ hizmet almlar kapsamnda çalştran işçilerin hepsi havuza dâhil edilecektir. b. Malzeme dâhil yemek hazrlama hizmeti veya malzeme dâhil yemek hazrlama ve dağtm hizmeti alm kapsamnda çalştrlan işçiler, eğer ihale dokümannda personel says belirleniyorsa ve bu personel haftalk çalşma saatlerinin (mesai sinin) tamamn kurumumuz için kullanyorsa havuza dâhil edilecektir. c. Bakm ve onarm hizmet alm kapsamnda çalştrlan işçiler, eğer ihale dokümannda personel says belirleniyorsa ve bu personel haftalk çalşma saatlerinin (mesai sinin) tamamn kurumumuz için kullanyorsa havuza dâhil edilecektir. d. Tbbi cihaz hizmet almlar (görüntüleme, laboratuar hizmet almlar gibi) ve diğer sağlk hizmeti almlar çerçevesinde çalştrlan sağlk personeli (tbbi dokümantasyon/sekreterlik mezunlar hariç) havuza dâhil edilmeyecektir. e. Sadece dşardan hazr yemek alm (öğlen personel yemeği gibi) şeklinde bir hizmet alm yaplyor ve bu hizmet alm kapsamnda çalşan kişiler yemeği dağttktan sonra kurumumuzdan ayrlp, yüklenicinin diğer işlerinde çalşyorlarsa bu kişiler havuza dâhil edilmeyecektir. f. Ağrlkl olarak personel çalştrlmasna dayanan, çalştrlacak personel saysnn belirlendiği ve haftalk çalşma saatlerinin tamamnn idare için kullanldğ ve yukardaki bentlerde ifade edilmeyen diğer hizmet almlar kapsamnda çalştrlan kişiler havuza dahil edilecektir. 3/12

5 B. Hesaplama Yöntemi Yeni hesaplama yönteminde çalştrlacak azami işçi says, aşağdaki tabloda detayl şekilde gösterilen kurumun hizmet sunumuna ilişkin çeşitli göstergelerinin belirli katsaylarla bölünmesi/çarplmas sonucu ortaya çkan rakamlarn toplamndan, kurum bünyesinde kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalşan sağlk hizmetleri snfnda (doktor, diş hekimi, eczac, psikolog, diyetisyen, hemşire, sağlk memuru, laboratuar teknisyenleri gibi) yer alan personeller hariç olmak üzere, fiilen çalşan diğer tüm personelin (hastane müdürü, hastane müdür yardmcs, mühendis, memur, aşç, teknisyen, hizmetli gibi) çkartlmas sonucu ortaya çkan rakamdr. Ancak her ne kadar sağlk hizmeti snfnda yer alsalar da, Tbbi Sekreterler fiilen çalşan personel saysna dâhil edilecektir. KURUMUN YILLIK GÖSTERGELERİ KATSAYI İŞÇİ SAYISI Kurumun Yatak 4 Yatak 1 Kurumun Kapal Alan 500 m2 1 Kurumun Geliri TL 1 Kurumun Yatan Hasta Kurumda Yaplan Poliklinik Muayene Kurumda Yaplan Acil Poliklinik Muayene Kurumun Poliklinik Oda Kurumun A Grubu Ameliyat Kurumun B-C Grubu Ameliyat Kurumun D-E Grubu Ameliyat Kurumun 1.Basamak Yoğun Bakm Yatak Kurumun 2.Basamak Yoğun Bakm Yatak Kurumun 3.Basamak Yoğun Bakm Yatak Kurumda Yaplan Doğum Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalşan personel says % -- Çarpan Kurumun Yatak İşgal Oran Kurumsal Performans Katsaysnn (KPK) Yars AÇIKLAMA Her 4 yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacak, bulanan değer yatak işgal oran ile çarplarak nihai değer bulunacaktr. Her 500 m2' ye 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Toplam gelirin KPK nn yars ile çarplmas sonucu bulunan değerin, toplam gelirle toplanmas sonucunda bulanan değer TL'ye bölünerek hesaplama yaplacaktr. Her 500 yatan hastaya 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her poliklinik muayenesine 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her acil poliklinik muayenesine 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 2 poliklinik odasna 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 500 A Grubu Ameliyata 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 1000 B-C Grubu Ameliyata 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 2000 D-E Grubu Ameliyata 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 7 (yedi) 1.Basamak YB yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 5 (beş) 2.Basamak YB yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 3 (üç) 3.Basamak YB yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her doğuma 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Eksi yönde bir göstergedir. Yukarda belirtilen göstergelere göre bulunacak toplam rakamdan, fiili çalşan personel saysnn %67'si düşürülerek hesaplama yaplacaktr. 4/12

6 Örnek Hesaplama: GÖSTERGELER ÖRNEK KURUMUN BĐR YILLIK RAKAMLARI KATSAYI Kurumun Yatak Kurumun Yatak Đşgal Oran 89% FORMÜL ÇALIŞTIRABĐLECEĞĐ ĐŞÇĐ SAYISI (204/4) X (0,89) = 45,39 Kurumun Kapal Alan m / 500 = 12, ,00- Kurumun Geliri TL [( x 0,48) + TL. ( )] / Kurumsal Performans Katsays (KPK) 96 Yars = 59,86 Kurumun Yatan Hasta / 500 = 23,47 Kurumda Yaplan Poliklinik Muayene / = 51,02 Kurumda Yaplan Acil Poliklinik Muayene / = 23,50 Kurumun Poliklinik Oda / 2 = 18,50 Kurumun A Grubu Ameliyat / 500 = 0,00 Kurumun B-C Grubu Ameliyat / 1000 = 2,52 Kurumun D-E Grubu Ameliyat / 2000 = 1,96 Kurumun 1.Basamak Yoğun Bakm Yatak / 7 = 2,43 Kurumun 2.Basamak Yoğun Bakm Yatak / 5 = 0,00 Kurumun 3.Basamak Yoğun Bakm Yatak / 3 = 0,00 Kurumda Yaplan Doğum / = 1,00 ARA TOPLAM 241,65 Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalşan personel says 44 Yüzde 67'si 29,48 KURUMUN HĐZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRABĐLECEĞĐ AZAMĐ ĐŞÇĐ SAYISI 241,65-29,48 = 212, /12

7 B.1. Ağz ve Diş Sağlğ Merkezleri Đle Diş Hastaneleri Đçin Hesaplama Yöntemi KURUMUN YILLIK GÖSTERGELERİ Kurumun Diş Üniti KATSAYI İŞÇİ SAYISI 3 Ünit 1 Kurumun Kapal Alan 500 m2 1 Kurumun Geliri Kurumda Yaplan Poliklinik Muayene Kurumda Mesai Harici Yaplan Poliklinik Muayene Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalşan personel says TL % -- Çarpan Kurumsal Performans Katsaysnn (KPK) Yars AÇIKLAMA Her 3 ünite 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 500 m2' ye 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Toplam gelirin KPK nn yars ile çarplmas sonucu bulunan değerin, toplam gelirle toplanmas sonucunda bulanan değer TL'ye bölünerek hesaplama yaplacaktr. Her poliklinik muayenesine 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Her 5000 mesai harici yaplan poliklinik muayene says 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yaplacaktr. Eksi yönde bir göstergedir. Yukarda belirtilen göstergelere göre bulunacak toplam rakamdan, fiili çalşan personel saysnn %67'si düşürülerek hesaplama yaplacaktr. Örnek Hesaplama GÖSTERGELERĐ ÖRNEK KURUMUN BĐR YILLIK GÖSTERGELERĐ KATSAYI FORMÜL Çalştrabileceği Đşçi Kurumun Diş Üniti / 3 = 6,66 Kurumun Kapal Alan m / 500 = 2,80 Kurumun Geliri ,00-TL TL [( x 0,45) + Kurumsal Performans Katsays (KPK) 90 Yars 45 ( )] / = 8,17 Kurumda Yaplan Poliklinik Muayene / = 3,05 Kurumda Mesai Harici Yaplan Poliklinik Muayene / = 0,36 Kurumun kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalşan personel says ARA TOPLAM 21,04 10 Yüzde 67'si 6,70 21,04 6,70 = 14,30 KURUMUN HĐZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRABĐLECEĞĐ AZAMĐ ĐŞÇĐ SAYISI 14 6/12

8 C. Hesaplama Yönteminde Dikkat Edilecek Hususlar 1. Kurumlar her yl Ocak ile Temmuz tarihlerinde olmak üzere ylda iki defa hesaplama yapacaklardr. Hesaplamada tüm veriler yllk olarak esas alnacaktr. Ocak aynda yaplacak hesaplamada bir önceki yln (01 Ocak / 31 Aralk tarihlerini kapsayan) verileri, Temmuz aynda yaplacak hesaplamada ise bir önceki yln son alt ay ile yeni yln ilk alt ayn kapsayan bir yllk (01 Temmuz / 30 Haziran tarihleri kapsayan) veriler esas alnacaktr. (2009 yl için bu genelgenin (I-E) maddesi hükümleri uygulanacaktr.) 2. Ylda iki defa yaplacak hesaplamalar, Başhekimin başkanlğnda ve Başhekim tarafndan oluşturulacak en az 5 - en fazla 7 kişiden oluşan bir komisyon (ilgili Başhekim Yardmcs, Hastane Müdürü, Başhemşire komisyonun doğal üyeleridir.) marifetiyle yaplacaktr. Anlan komisyon marifetiyle yaplacak hesaplama sonucunda kurumun hizmet almlar ihaleleri kapsamnda çalştracağ azami işçi says belirlenerek komisyon üyelerince tutanak altna alnacaktr. Bu tutanağn bir nüshas o yl içinde çklan kapsam dâhilindeki tüm hizmet alm ihaleleri dosyasnda bulundurulacaktr. Söz konusu tutanak (I-C.4) üncü madde de belirtilen sisteme aktarlacak veriler çerçevesinde sistemden çkt olarak alnabilecektir. 3. Yln 01 Şubat/31 Temmuz tarihleri arasnda ilana çklacak ve ihalesi yaplacak hizmet almlarnda Ocak aynda yaplacak hesaplamalar sonucunda çkan say, 01 Ağustos/31 Ocak tarihleri arasnda ilana çklacak ve ihalesi yaplacak hizmet almlarnda ise Temmuz aynda yaplacak hesaplamalar sonucunda çkan say esas alnacaktr. 4. Kurumlarmz arasnda uygulama birliğinin sağlanmas, hesaplamalarda hata yaplmamas, Bakanlk merkezinden gerekli takiplerin yaplabilmesi için Bakanlğmzca web tasarml ve on-line çalşacak Hizmet Almlar Kapsamnda Çalştrlan Azami Đşçi nn Tespiti Sistemi ad altnda yeni bir sistem geliştirilmiştir. Kurumlar bu sisteme Bakanlğmzn resmi web sayfas olan adresinin Web Uygulamalar bölümünden Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçesi Program için kendilerine daha önce verilen şifreler ile giriş yapacaklardr. 5. Sistem ylda iki defa, kurumlarn hesaplama yapmalar için bu genelgenin (I- C.1) inci maddesinde belirtilen tarihler arasnda kurumlarmzn kullanmna açlacaktr. Anlan tarihlerden sonra sisteme veri girilmesi ve girilen verilerin değiştirilmesi kesinlikle mümkün olmayacaktr. 6. Kurumun hizmet verdiği tüm kapal alanlarda yeni inşaat, ek bina veya kiralama yolu ile temin edilen bina gibi faktörlere bağl olarak önemli bir artş söz konusu ise veya bu kapal alan artşna paralel olarak yatak says ve poliklinik oda saylarnda da önemli bir artş olmas durumunda, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte konu Bakanlğmza (Strateji Geliştirme Başkanlğ) bildirildiği takdirde sistemde sadece belirtilen parametrelerin verilerinin değiştirilmesine izin verilecektir. 7. Hesaplamada kullanlan verilerin doğruluğundan bu genelgenin (I-C.2) nci maddesinde belirtilen komisyon sorumludur. 8. Yl içinde yeni açlacak olan kurumlar ise Bakanlğmza (Strateji Geliştirme Başkanlğ), yatak says, poliklinik oda says, toplam kapal alan, tahmini bütçe rakamlarn gösterir bilgi ve belgelerle birlikte müracaat ederek hizmet almlar kapsamnda çalştrlacak azami işçi saysnn belirlenmesini talep edeceklerdir. Bakanlkça kurumun yatak says, 7/12

9 poliklinik oda says, toplam kapal alan, tahmini bütçe rakamlarna emsal olan Bakanlğmza bağl benzer kurumlarn bir önceki yl verileri ortalamalar üzerinden hareket edilerek müracaat eden kurumun hizmet almlar kapsamnda çalştrabileceği azami işçi says belirlenecektir. 9. Kurumun kapal alanna, sağlk hizmeti sunmak amacyla kullanlan tüm hizmet binalarnn (kiralama yoluyla temin edilen binalar da dâhil) kapal alanlar dâhil edilecektir. Kapal alan hesaplar mimari projelerde kat planlarnda yer almaktadr. Şayet plan üzerinde bu bilgiler yer almyorsa, belediyelerden alnan ruhsat ya da yap kullanm izin belgelerinden binalara ait kapal alan bilgilerine ulaşmak mümkün olabilecektir. Söz konusu bu belgelerden gerekli alan bilgileri elde edilememişse, binaya ait kat planlarnda yer alan en-boy ölçülerinin binann geometrik şekline uygun olarak çarpm, iç bahçe ve galeri boşluk alanlarnn bu çarpmdan düşülmesinden sonra binann kat adedinin çarpm ile binann kapal alan bilgisi elde edilebilir. 10. Kurumun gelirine bağşlar, Bakanlk merkezden gönderilen ödenekler ile Bakanlğmza bağl diğer kurumlardan alnan karşlksz kaynak aktarmlar dâhil edilmeyeceğinden, toplam gelirden bu tutarlar düşülerek kalan tutar kurum geliri olarak yazlacaktr. (Kurum geliri olarak TDMS verileri esas alnacaktr.) 11. Kurumsal performans katsays hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecektir. 12. Hesaplama yönteminde geçen yatak says, yatan hasta says, acil veya normal poliklinik muayene says, yoğun bakm yatak saylar, ameliyat saylar, doğum says ve poliklinik oda says göstergelerin tanmlanmasnda ve bu saylarn belirlenmesinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nce belirlenen esaslar doğrultusunda hareket edilecektir. 13. Yukarda da açklandğ üzere kurum bünyesinde kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak çalşan personel says, kurumun sağlk hizmetleri snfnda çalşan personelleri hariç diğer tüm personel ile tbbi sekreterlerin toplamndan oluşmaktadr. 14. Kurumun toplam poliklinik muayene says belirlenirken acil poliklinik muayene says (Ağz ve Diş Sağlğ Merkezleri için mesai harici yaplan poliklinik muayene says) mutlaka çkartlacaktr. 15. Kurumun toplam yatak says belirlenirken, yoğun bakm yatak saylar düşülmeyecektir. 16. Hesaplama yönteminde Ruh Sağlğ ve Hastalklar Hastanesi, Göğüs Hastalklar Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Lepra Hastanesi, Meslek Hastalklar ve Zührevi Hastalklar Hastanesi olanlar her 3 yatağa 1 (bir) işçi şeklinde hesaplama yapacaklardr. D. Mevcut Durum ve Mevcut Sözleşmeler Yeni hesaplama yöntemine göre bulunacak hizmet almlar kapsamnda çalştrlabilecek azami işçi saysnn mevcut çalşan işçi saysndan eksi veya art yönünde farkllk arz etmesi beklenen bir sonuçtur. Bu bağlamda; 8/12

10 sayl Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu ve imza altna alnan sözleşme hükümleri çerçevesinde mevcut sözleşmelerin uygulanmasna, sözleşme süresinin bitimine kadar aynen devam edilecektir. 2. Sözleşmesi devam eden ve birim fiyat teklif alnarak yaplan hizmet almlar bağlamnda çalşan işçilerin kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrlmas durumunda; mevcut sözleşmeler kapsamnda çalşan işçi saylarnn toplam, kurumun yeni hesaplama yöntemine göre hesapladğ havuzdaki işçi saysndan fazla ise, iş eksilişine gidilerek yükleniciden ayrlan işçinin yerine yeni işçi istihdam etmesi istenmeyecektir. 3. Yeni yönteme göre hesaplayarak bulacaklar havuzdaki işçi says, bu genelge kapsamnda yer alan ve genelgenin yaymlandğ tarih itibaryla halen sözleşmesi devam eden mevcut hizmet almlar kapsamnda çalşan toplam işçi saysnn altnda olan kurumlar; a) Yeni çkacaklar hizmet alm ihaleleri kapsamnda çalştrlacak toplam işçi saysnn tespitinde, genelgenin yaymlandğ tarih itibaryla sözleşmesi devam eden mevcut hizmet almlar kapsamnda çalştrdklar toplam işçi saysn (sözleşme sürecinde kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrlan işçi says düşülerek) dikkate alabilecekler ancak kesinlikle bu sayy artrc işlem tesis etmeyeceklerdir. b) Yeni çklacak hizmet alm ihaleleri, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek ve birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktr. Đmzalanan bu yeni sözleşme süreleri içinde de kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrlan işçinin yerine, iş eksilişine gidilerek yüklenicilerden ayrlan işçinin yerine yeni işçi istihdam etmesi istenmeyecektir. Yeni imzalanacak olan bu sözleşmelerin bitiminden sonra çklacak olan hizmet alm ihaleleri kapsamnda çalştrlacak toplam işçi saysnn tespitinde de mutlaka sözleşme sürecinde içinde kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrlan işçi says düşülecektir. 4. Mevcut çalşan işçi says yeni hesaplanan işçi saysnn altnda kalan kurumlarmz, kurumun gelir-gider dengesi uygun olmadkça işçi artrmna gitmeyeceklerdir. E. Veri Girişi ve 2009 Yl Đçin Hesaplama 1. Kurumlarmz bu genelgenin yaymlandğ tarihten itibaren en geç 10 gün içinde 2008 yl verilerini (I-C.4) üncü madde de belirtilen sisteme gireceklerdir. 2. Bu genelgenin yaymlandğ tarihten tarihine kadar ilana çklacak yeni hizmet alm ihalelerinde (I-E.1) inci madde çerçevesinde girilen veriler doğrultusunda belirlenen işçi says esas alnacaktr yl Temmuz tarihleri aralğnda ikinci kez hesaplama yaplarak, 01 Ağustos 2009/31 Ocak 2010 tarihleri arasnda ilana çklacak yeni hizmet alm ihalelerinde bu say dikkate alnacaktr. 9/12

11 II. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HĐZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK ĐŞÇĐLERE ÖNGÖRÜLECEK ÜCRETLERĐN TESPĐTĐ 1. Personel çalştrlmasna dayal hizmet alm ihalelerinde personel maliyeti, tarm dşnda ve 16 yaşndan büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutar ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren pay toplamndan az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alnarak hesaplanmakta ve hizmet almlar kapsamnda çalştrlan işçilere brüt asgari ücret üzerinden bir ödeme yaplmaktadr. Ancak alnan hizmetin niteliği gereği asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörülmesi (ekte gönderilen Personel Çalştrlmasna Dayal Hizmet Almlar Ücret Tablosu nda belirtilen oranlarda), ihale doküman ve sözleşmelere gerekli hükümlerin konulmas kaydyla idarelerin takdirine braklmştr. 2. Personel Çalştrlmasna Dayal Hizmet Almlar Ücret Tablosu nda belirlenen oranlar azami oranlar olup, belirlenen oranlarn üzerine çkmamak şartyla idareler asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörebilirler. 3. Personel Çalştrlmasna Dayal Hizmet Almlar Ücret Tablosu nda görüleceği üzere baz hizmet almlarnda ilgisine göre sertifika, belge ve/veya ilgili okul mezunu olmak ifadeleri yer almaktadr. Kurumlarmz hizmet almnn konusuna göre gerekli araştrmalar yaparak çalştrlacak işçilerle ilgili isteyecekleri belgeleri (sertifika, belge ve/veya okul durumu) kendileri belirleyeceklerdir. 4. Kurumlarmz, Personel Çalştrlmasna Dayal Hizmet Almlar Ücret Tablosu nda belirtilen ve asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen ekip sorumlularnn tespitinde; temizlik, bilgi sistemleri kullanm eleman, koruma ve güvenlik hizmet almlar, malzemesiz yemek pişirme, dağtm ve sonras hizmet almlar ve diğer hizmet almlarnn her birinde ayr ayr uygulanmak üzere; 50 ile 200 e kadar işçi çalştrlan almlarda her 50 kişiye 1 (bir), 200 den yukar işçi çalştrlan almlarda ise 200 kişiden sonra ilave her 100 kişi için 1(bir) ekip sorumlusu belirleyebileceklerdir. Ancak kurumlar, ihtiyaç durumuna göre fazla ücret öngörmeksizin bu madde de belirlenen saylardan daha fazla ekip sorumlusu belirleyebilirler. Belirlenecek tüm ekip sorumlular mevcut sözleşme kapsamnda çalştrlacak işçi says içerisinde değerlendirilecektir. 5. Sözleşme süresi devam eden hizmet almlarnda sözleşme hükümleri ve ihale dokümanlar doğrultusunda hareket edilmeye devam edilecektir. 6. Asgari ücretin üzerinde öngörülecek ücretlerin tespiti hususunda bu genelge ile getirilen düzenlemeler tüm döner sermayeli kurumlarmz kapsamaktadr. III. HĐZMET ALIMLARINDA DĐĞER HUSUSLAR 1. Hizmet Alm Đhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin eki olan Hizmet Đşleri Genel Şartnamesinin Yüklenicinin iş başnda bulunmas başlkl 9 uncu maddesinde; Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devam süresince, işyerinden ayrlamaz. Ancak, idare tarafndan kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine veya durmasna hiçbir şekilde yol açmamak şart ile vekil brakarak iş başndan ayrlabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden ayrlmalarn gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatndan izin almak 10/12

12 zorundadrlar. Yüklenici veya vekili, işlerle ilgili denetimler ve çalşmalar srasnda istendiği zaman kontrol teşkilat ile birlikte bulunacaklardr. şeklinde yer alan hükmün, uygulamalarda dikkate alnmas gerektiği unutulmamaldr. 2. Kurumlarmz, yüklenicilerden çalştracaklar kişileri belirlerken birinci derece şehit yaknlarn da dikkate almalar yönünde (ihale dokümannda yer verilmemek kaydyla) tavsiyede bulunacaklardr. 3. Kamu Đhale Kurumu nca yaymlanan Hizmet Alm Đhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 9 uncu maddesinin 3 üncü fkrasnda; Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarna ilişkin miktarlarn tespit edilen fiyatlarla çarpm sonucu bulunan tutarlarn toplanmas ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alnarak % 20 orann geçmemek üzere yüklenici kâr eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşk maliyet hesaplanr. Buna ilişkin hesap cetveli hazrlayanlarca imzalandktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. şeklinde yer alan hükümden de anlaşlacağ üzere işin niteliği dikkate alnarak kar orann belirleme yetkisi %20 yi geçmemek üzere idarelerin takdirine braklmştr. Anlan hüküm gereği Bakanlğmza bağl kurumlar arasnda uygulama birliğinin sağlanmas açsndan, kurumlarmz tarafndan yaplacak personel çalştrlmasna dayal hizmet almlarnda kar oran %8 i geçmeyecektir. Bu doğrultuda %8 i geçmemek üzere kar orann belirlemek işin niteliğine göre idarelerin takdirindedir. 4. Kurumlarn sözleşme konusu ihtiyaçlar sözleşme imzalandktan sonra artabilmekte veya eksilebilmektedir. Sözleşme imzalandktan sonra bu durumla karşlaşabilecek idarelerin nasl hareket edeceğine dair hükümler, 4735 sayl Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu nun Sözleşme Kapsamnda Yaptrlabilecek Đlave Đşler, Đş Eksilişi ve Đşin Tasfiyesi başlkl 24 üncü maddesinde yer almştr. Anlan hükümler çerçevesinde mal ve hizmet almlarnda ayn sözleşme kapsamnda hem iş artşnn hem de iş eksilişinin uygulanabilmesi için ihalelerin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kurumlarmz bundan sonra bu genelge kapsamndaki hizmet almlar ihalelerini birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekler ve birim fiyat üzerinden sözleşme imzalayacaklardr. IV. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA Bu genelge ile ilgi (a) da kaytl genelgenin bu genelgeye aykr hükümleri ile ilgi (b) ve (c) de kaytl genelgeler yürürlükten kaldrlmştr. Yaplan tüm açklamalara bağl olarak; a) Döner sermaye kaynaklarndan yaplacak almlarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket edilmesine azami dikkat gösterilmesi, b) Bu genelge ile getirilen yeni düzenlemelerin sözleşmeye bağlanmş ihaleleri kapsamadğnn bilinmesi, 11/12

13 c) Bu genelge ile getirilen düzenlemelere aykr olan ve genelgenin yaymlandğ tarih itibar ile ilana çklmş ihalelerde; zeyilname ile düzeltme imkân bulunan ihalelerin zeyilname ile düzeltilmesi, düzeltilmesi mümkün olmayan ihaleler hususunda ise 4734 sayl Kamu Đhale Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde idarelerce değerlendirme yaplmas, d) Bu genelgede yer alan düzenlemelerin, 4734 sayl Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayl Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinde ve bu kanunlara dayanlarak Kamu Đhale Kurumunca hazrlanan ikincil mevzuatta yaplacak değişikliklere aykr hale gelmesi halinde geçersiz kalacağnn bilinmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlğmza bağl tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarna duyurulmas hususunda gereğini önemle rica ederim. Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar V. EK: 1- Personel Çalştrlmasna Dayal Hizmet Almlar Ücret Tablosu (1 sayfa) DAĞITIM Gereği: A Plan Bilgi: Kamu Đhale Kurumu Başkanlğna 12/12

14 Hizmet Almlarnda Çalstrlacak İşçi nn Tespiti ve Öngörülecek Ücretler (Genelge 2009/32) PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU Hizmet Alm İhalesinin Konusu Hizmet Alm Kapsamnda Çalştrlan İşçi Verilebilecek Ücret En Fazla Fazla Ödeme Yaplabilmesi İçin Aranacak Şartlar (Sertifika-Okul vb.) Temizlik Hizmet Alm İhalesi Malzemesiz (Sadece İşçilik Alm Yaplan) Yemek Pişirme, Dağtm ve Sonras Hizmet Alm İhalesi Koruma ve Güvenlik Hizmet Alm İhalesi Bilgi Sistemi Kurulum ve/veya Kullanmna ve/veya Bakm Destek ve İşletimine İlişkin Yaplan Hizmet Alm İhaleleri Bakm - Onarm Hizmet Almlar Temizlik Eleman Brüt Asgari Ücret Yok Temizlik Ekip Sorumlusu Dağtm- Garsoniye Hizmetlerinde Çalşan İşçi Dağtm- Garsoniye Hizmetleri Ekip Sorumlusu Aşçbaş- -Aşç- Aşç Yardmcs Koruma ve Güvenlik Eleman Koruma ve Güvenlik Ekip Sorumlusu Bilgi Sistemi Kullanm Eleman Bilgi Sistemi Kullanm Ekip Sorumlusu Network, Donanm, Teknik Destek ve Yazlm Bakm Eleman Hastane Bilgi Sistemi Sistem Yöneticisi Teknik eleman Brüt Asgari Ücetin %35 Fazlas Brüt Asgari Ücret Brüt Asgari Ücetin %35 Fazlas İdarece Piyasa Şartlar Dahilinde Belirlenecek Brüt Asgari Ücretin Üzerinde Bir fiyat Brüt Asgari Ücret Brüt Asgari Ücretin %5 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %10 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %15 Fazlas Brüt Asgari Ücretin % 35 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %5 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %10 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %15 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlas İdarece Piyasa Şartlar Dahilinde Belirlenecek Brüt Asgari Ücretin Üzerinde Bir fiyat Brüt Asgari Ücretin %20 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %75 Fazlas Ev Ekonomisi, Otelcilik, Turizm, Sağlk İdaresi, İşletme vb. lisans ve önlisans mezunlar ile sağlk hizmetleri ve yardmc sağlk hizmetleri snfnda yer alan ünvanlara ilişkin alanlarda lise, önlisans ve lisans mezunlar Yok En az ilgili önlisans mezunu olanlar. İlgili sertifika sahibi veya ilgili okul mezunu En az sekiz yllk ilköğretim veya ortaokul mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşmas gereken şartlar taşmak. En az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşmas gereken şartlar taşmak. Ez az 2 yllk üniversite mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşmas gereken şartlar taşmak En az 4 yllk üniversite mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşmas gereken şartlar taşmak En az 4 yllk üniversite mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşmas gereken şartlar taşmak. En az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili sertifika sahibi Ez az 2 yllk üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi En az 4 yllk üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi Tbbi Sekreterlik veya Tbbi Dokümantasyon mezunu olanlar. Hastane işletmeciliği, sağlk yönetimi, sağlk idaresi lisans mezunlar ile hastane işletmeciliği, sağlk yönetimi, sağlk idaresi, işletme, iktisat vb. alanlarda yüksek lisans yapanlar. En az 4 yllk üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi En az lise veya dengi okul mezunu olup, network, donanm, teknik destek ve yazlm-bakm konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda diploma sahibi En az 4 yllk üniversite mezunu olup, idarede kullanlan veri taban, işletim sistemleri kurulum ve kullanm konusunda üreticisinden alnmş belge sahibi olmak,ayrca idarede kullanlacak yazlmn kaynak kodlarna müdahale edebilecek deneyim ve belgeye sahip Mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi En az 2 yllk ilgili meslek yüksek okulu mezunu ve mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi En az 4 yllk ilgili üniversite mezunu ve mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi Brüt Asgari Ücret Yok Diğer Hizmet Alm İhaleleri Diğer Hizmet Alm Elaman Diğer Hizmet Almlar Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin %5 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %10 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %15 Fazlas Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlas En az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili sertifika sahibi Ez az 2 yllk üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi En az 4 yllk üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi En az 4 yllk üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı GENELGE 2007/82

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı GENELGE 2007/82 Konu: Bilgi Sistemi Đhaleleri ) GENELGE 2007/82 Bilindiği üzere 01.01.2003 tarihinden itibaren kamu alımlarında 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre

Detaylı

İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ VE TAKİBİ SİSTEMİ VERİ GİRİŞİ REHBERİ. İlgili Genelgeler:

İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ VE TAKİBİ SİSTEMİ VERİ GİRİŞİ REHBERİ. İlgili Genelgeler: İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ VE TAKİBİ SİSTEMİ VERİ GİRİŞİ REHBERİ Tel: 312 705 1374-75 e-posta: donerdd@saglik.gov.tr e-ağ: http://www.sgb.saglik.gov.tr Fax 312-705 1369 İlgili Genelgeler: a) 12/05/2009 tarihli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖBET YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 24 Numaralı Karar )

KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖBET YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 24 Numaralı Karar ) KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖBET YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 24 Numaralı Karar ) MADDE 1 Amaç: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL ve ESASLARI İLE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık Sağlık Bakanlıg SAGLIK BAKANlIGI BAKANLIK - MÜSTEşARııK BÜRO EVRAK BİRİMİ 16.04.20131.5:29-2432201.0/000/49 111111111111111111111111111111L1111L1111111111 01.287858 ILLI Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2014 YILI 1 İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2014 YILI 1 İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2014 YILI 1 İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU LARI BİLGİLENDİRME

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile

Detaylı

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ 14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihi olan 03/11/2011 tarihinden 20 gün öncesi tarih olan 14/10/2011

Detaylı

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI 2013- MAYIS

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI 2013- MAYIS T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU FINANS HIZMETLERI BAŞKAN YARDıMCıLıĞı TıBBI HIZMET ALıMLARı VE TEDARIK YÖNTEMLERI DAIRE BAŞKANLıĞı PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 16 Mays 2008 CUM Resmî Gazete Say : 26878 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlğndan: SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PİYS GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM maç Kapsam Dayanak ve Tanmlar maç MDDE 1 (1)

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5 Sayı : 39608046 1).,0\ 4. 4%'2..0. b~ ~'L SAÖLIK BAKANLIGı GENELGE 20141 1[5 Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.01.4-2174 /54132 04/07/2006 Konu : Sözleşmeli öğretmenler

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.01.4-2174 /54132 04/07/2006 Konu : Sözleşmeli öğretmenler GENELGE 2006/58 Bilindiği gibi, 31/3/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5473 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde değişiklik yapılarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 1/8

TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 1/8 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI /8 TASNİF DIŞI 203 YILI DEVLET MEMURU LARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!. BAŞVURU VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. 2. BU KILAVUZDA YER

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.YĐG.0.15.00.07/ 153 24/01/2008 Konu : Yapı Denetim Sistemi Uygulaması. GENELGE Bilindiği üzere, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında

Detaylı

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir SİRKÜLER (2012/24) Bilindiği üzere KDV Kanunu nun 9/1 ve 29.maddesi ile V.U.K. nun 120 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

T.C. ARAŞTIRMA VE GELİŞ FAALİYETLER. Hasan KAYMAK Daire Başkanı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü. İstanbul, 26 Mayıs 2010 1

T.C. ARAŞTIRMA VE GELİŞ FAALİYETLER. Hasan KAYMAK Daire Başkanı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü. İstanbul, 26 Mayıs 2010 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE GELİŞ İŞTİRME FAALİYETLER YETLERİNİN N DESTEKLENMESİNE NE YÖNELİK K VERGİSEL TEŞVİKLER Hasan KAYMAK Daire Başkan Gelir Politikalar Genel Müdü İstanbul, 26 Mays 2010 1

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında "Tekniker" kadro

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında Tekniker kadro DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 142) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendine 26.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun birinci maddesiyle eklenen (d) fıkrasının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ KANUNU Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının ( )(2) belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

Kamu kurum ve kuruluşları l neden özürlü ülü Devlet memuru istihdam etmek zorundadır?

Kamu kurum ve kuruluşları l neden özürlü ülü Devlet memuru istihdam etmek zorundadır? Kamu kurum ve kuruluşları l neden özürlü ülü Devlet memuru istihdam etmek zorundadır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

zerinden bakm, onanm ve tadilat planlamas yaplacakhr. Kalan ödeneklerin Maliye Bakanlğnca serbest braklmas durumuna göre Valiliklere gönderilecektir,

zerinden bakm, onanm ve tadilat planlamas yaplacakhr. Kalan ödeneklerin Maliye Bakanlğnca serbest braklmas durumuna göre Valiliklere gönderilecektir, ş ç İ Ğ Ğ İ ş ş ğ ğ İş ğ ğ ş ö ğ ğ ğ ş ş İ ş ş ğ ş ğ ğ ç ş ğ ğ ç ğ öğ ş İ İ ö ö ç ş ç ş ş ş İ ç ğ İ ğ ö ö ş Ş ç ş İİ ğ ğ İ ş ş ğ ğ ö ç ş ğ ş ö ş ç ö İ ç ş ğ ç ğ ğ Öğ ğ ğ ğ Öğ ğ ğ ğ ş ç ş ğ ç ş ö ş ğ İ

Detaylı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 30.01.2013/48-1 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI ÖZET : 1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUSTAFA KEMAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) Sayı :B100TSH0130000- Konu :Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sirküler Rapor 26.08.2010 / 103-1 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : 275 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle, sözleşme yapılan aile hekimlerine,

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271 (63233)-550-99383 13./07/2015 D O S Y A S I N A

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271 (63233)-550-99383 13./07/2015 D O S Y A S I N A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 47227715-45271 (63233)-550-99383 13./07/2015 Konu : Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikası D O S Y A S I N A İlgi : 17.07.2012 tarih ve 2012/42 sayılı

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KİT VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KİT VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KİT VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ Atamalar Kanun un yürürlük öncesi başvurular ve atamalar

Detaylı

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 25.04.2017/57-1 SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖZET : İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 731 MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com Giriş Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalklar sonucu maddi ve manevi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013

3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013 3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013 Atamalar Kanun un yürürlük öncesi başvurular ve atamalar (Eski Usul) Yönetmeliğin yürürlüğe

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER DOLDURULACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar Bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır. 1. Formlar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin

Detaylı

Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA

Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA Suç istatistiklerinin de gösterdiği üzere günümüzde güvenlik önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kamu tarafından karşılanan güvenlik hizmetlerinin özel

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK Kanun No. 6410 YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22/1/2013 MADDE 1-28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı İlgi:..... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/56 01.03.2010 tarihli ve 2010/11 Sıra Nolu Genelge. Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarımızda vatandaş memnuniyetinin artırılması, hizmet

Detaylı