Hastane infeksiyonlar nda antimikrobiyal tedavi. Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane infeksiyonlar nda antimikrobiyal tedavi. Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 126-132"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri Dr. Semra ÇALANGU* * stanbul Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, stanbul. Hastane infeksiyonlar nda antimikrobiyal tedavi ilkelerinin saptanmas ve uygulanmas oldukça güçtür. Bu güçlü ün çeflitli nedenleri vard r: Hastane infeksiyonu etkenlerinin hastane d fl infeksiyon etkenlerinden çok farkl olmas ; bu farkl l n hastaneden hastaneye ve klinikten klini e de iflkenlik göstermesi; antibiyotik duyarl l klar ndaki farkl l klar gibi. Hastane infeksiyonunun tan m nda ve tan s nda bile güçlükler vard r ve bu güçlük, hastanelerde gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullan m n n bafll ca nedenidir. Bu nedenle bu yaz da, önce hastanede yatmakta iken atefli yükselen bir hastada ateflin infeksiyöz ve noninfeksiyöz sebepleri üzerinde durulacak ve ay r c tan ya yard mc olabilecek baz ipuçlar verilecektir. Daha sonra nozokomiyal pnömoni, cerrahi yara infeksiyonu, üriner infeksiyon gibi en s k görülen hastane infeksiyonlar n n tan s ve empirik tedavisi ayr nt l olarak ele al nacakt r. Bu bilgilerin fl alt nda, son olarak, hastanede kullan lacak antibiyotikler ve nozokomiyal infeksiyonlarda empirik antibiyotik seçimi irdelenecektir. Hastaneye yatt s rada atefli olmayan bir hastada yatt ktan sonra atefl yükselirse, do al olarak önce nozokomiyal bir infeksiyon akla gelir. Hasta bir ameliyat geçirmiflse, solunum ayg - t na ba l veya kateterleri varsa ya da benzer bir giriflim yap lm flsa nozokomiyal bir infeksiyonun düflünülmesi çok do ald r. Hastan n yo un bak m biriminde yat yor olmas bu olas l daha da güçlendirir. Ancak, hastanede yatarken ortaya ç - kan her ateflin infeksiyon lehine yorumlanmas hem infeksiyon d fl nedenlerin gözden kaç r lmas na, hem de gereksiz ve uygun olmayan antibiyotiklerin kullan lmas na yol açacakt r. nfeksiyon d fl atefl sebepleri aras nda nörolojik nedenler (konvülziyon, serebrovasküler atak, serebral kanama...) habis hastal klar (özellikle karaci er, böbrek ve kolon tümörleri; lenfoma ve lösemi gibi kan hastal klar ), hematom, miyokard infarktüsü, ilaç atefli ve travmatik giriflimlere ba l geçici atefl yükselmeleri say labilir (1). lke olarak, bu hastalarda kesin bir infeksiyon varl gösterilmedikçe veya hastan n klinik durumunda giderek kötüleflme e ilimi olmad kça, gözü kapal bir antibiyoti e bafllanmamal d r. Hastada atefl d fl nda bir bulgu yoksa, yak n gözlem alt nda tutularak infeksiyona iliflkin baflka belirtilerin de ortaya ç kmas için beklenebilir. Ancak ço u kez, bu yak ndan izleme yöntemi, izleyen hekim için çok yorucu ve rahats z edici oldu- undan gözard edilir ve hekim genifl spektrumlu bir antibiyotik vermenin dayan lmaz hafifli ine kendini b rak verir. Bu durumda klinik tablo 126

2 Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri Çalangu S. iyice kar fl r; atefl düflmezse ne yap laca na karar verilemez. Üstelik ilaç yan etkileri ortaya ç - kabilir, kültürler negatif kal r ve antibiyotik direncinin geliflmesi de kolaylafl r. Genel olarak ateflin tek bir kez ve k sa süreli yükselmesi durumunda dikkatli bir fizik muayene d fl nda hiçbir fley yapmadan beklenmelidir. Ateflin sürmesine ek olarak lökositoz, hipotansiyon, taflikardi, takipne gibi bulgular n da ortaya ç kmas infeksiyonu daha çok düflündürmelidir. Nozokomiyal infeksiyon düflündüren her hastada empirik antibiyotik verilmeden önce kan kültürü, idrar kültürü (varsa yara, balgam vb. kültürü) al nmal, tam kan say m, periferik formül ve idrar tahlili istenmelidir (1). Hastaya mekanik ventilasyon uygulan yorsa mutlaka akci er filmi çekilmelidir. Buna karfl l k, az da olsa, infeksiyona ra men atefli yükselmeyen, hatta hipotermik olan hastalar da vard r. Çok yafll, genifl yan klar olan, hemofiltrasyon uygulanan, antipiretik veya antiinflamatuvar ilaç verilen hastalarda atefl yükselmeyebilir ve infeksiyon gözden kaçabilir. Hastane infeksiyonlar n n tan mlanmas özellikle bu hastalarda çok önemlidir (2). Ayr ca hastanede yatmakta olan bir hastada aç klanamayan hipotansiyon, taflikardi, solunum güçlü ü, asidoz, oligüri, aç klanamayan lökositoz veya lökopeni, trombositoz veya trombopeni a r bir sepsisin habercisi olabilir ve hemen empirik antibiyotik tedavisine bafllanmas n gerektirebilir (3). Hastane infeksiyonu düflünülen hastada, infeksiyon oda saptans n-saptanmas n, kan kültüründe üreme olmas tan yönünden çok önemlidir. Burada kontaminasyon olmamas için örnek al rken özen göstermek gerekir. Fakat kontaminasyon olmas n diye kan örne ini besiyerine ekerken i neyi de ifltirmek gereksizdir (4). Bunun yerine, 10 dakika arayla iki farkl venden kan al nmas önerilebilir. Örneklerden birinde üreme olurken di erinde olmamas kontaminasyonu düflündürür (3). Mümkünse kan örne i venöz kateter içinden de il, do rudan periferik venden al nmal d r; mutlaka kateter içinden al nacaksa, kolonizasyon olas l nedeniyle, en son yerlefltirilmifl olan kateter seçilmelidir. Kan kültürünün 24 saat içinde tekrarlanmas da kontaminasyon-infeksiyon ay r m na yard mc olabilir. Hastane infeksiyonlar nda empirik antibiyotik seçimi, hastan n yatt birimin özelliklerine, bu birimdeki infeksiyon etkenlerinin s kl na ve direnç durumuna göre yap l r. Do ru antibiyotik seçimi için bu verilerin önceden bilinmesi flartt r. Bu verilerin elde edilmesi de, ancak, antibiyotik verilmeden önce her hastadan uygun kültür örneklerinin al nmas ile mümkündür. Böylece o hastanenin tüm birimlerindeki infeksiyon etyolojisini ve direnç durumunu gösteren bir direnç haritas ç kar labilir; her yeni infeksiyonda etken olabildi ince do ru tahmin edilerek do ru antibiyotik seçilebilir. Dinamik olan bu harita sayesinde etyolojideki ve direnç durumundaki de- iflmeler yak ndan izlenebilir. Hastane infeksiyonlar aras nda en s k görüleni üriner infeksiyonlard r. Hastane infeksiyonlar n n %40 kadar n olufltururlar. E er hastada idrar sondas varsa, hemen her zaman akla önce sondaya ba l infeksiyon gelir. Oysa, sondas olan hastada idrar kültüründe üreyen bakteriyel ve fungal patojenler, ço unlukla infeksiyonu de- il, kolonizasyonu düflündürür. E er atefle ek olarak piyüri varsa ve idrar kültüründe üreme olmuflsa, o zaman sonda çekilmeli ve uygun antibiyoti e bafllanmal d r (5). Piyüri yoksa, ya da idrar kültürü sonucu ile kan kültürü sonucu birbiriyle ba daflm yorsa, atefli nozokomiyal üriner infeksiyonla aç klamak çok zordur. Üriner infeksiyonlarda etken ço unlukla gram negatif çomaklard r. En s k görülen etkenler E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, Proteus türleri, koagülaz negatif stafilokoklar ve Candida albicans t r. drar kültürü al nd ktan sonra empirik tedaviye 3. kuflak bir sefalosporin (seftriakson, sefotaksim, seftazidim...), veya bir aminoglikozid (netilmisin, amikasin) ya da bir kinolon (siprofloksasin, ofloksasin...) ile bafllanabilir. Pseudomonas aeruginosa infeksiyonlar n n s k görüldü ü birimlerde tedaviye antipsödomonal etkinli i olan iki antibiyotik (örne in seftazidim veya piperasilin ile birlikte amikasin) ile bafllamak, kültür sonucu Pseudomonas ekarte ederse antibiyograma uygun olarak tek bir antibiyoti e geçmek do ru olur. Ço ul dirençli bakteri infeksiyonlar n n s k oldu- u birimlerde, örne in cerrahi yo un bak m birimlerinde empirik tedavi için bir karbapenem (imipenem veya meropenem) seçilebilir. Tedavi s ras nda idrar kültürü tekrarlanmal, üreme olmasa bile antibiyotik tedavisine gün devam edilmelidir. Nozokomiyal üriner infeksiyonlarda ard fl k tedavi uygulanabilir; yani parenteral yoldan bafllanan antibiyotik tedavisine atefl ve di er semptomlar gerileyince oral yoldan de- Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 3 127

3 Çalangu S. Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri vam edilebilir. Kinolonlar, özellikle ard fl k tedavi için uygun antibiyotiklerdir. Gram pozitif koklara ba l nozokomiyal üriner infeksiyonlar, daha seyrek olmakla birlikte, hastane d fl üriner infeksiyonlardan daha s k görülür. Buna ra men enterokok veya stafilokok infeksiyonlar na yönelik bir empirik tedavi yaklafl - m, üriner infeksiyonlarda önerilmez. Kal c idrar sondas olan hastalarda s k yap lan yanl fll klardan biri de, hastaya profilaksi amac yla antibiyotik vermektir. Antibiyotik profilaksisi dirençli mikroorganizmalarla infeksiyonu önlemedi i gibi, tersine, kolonizasyonu da kolaylaflt rabilir. Özellikle 30 günü aflan, uzun süreli kal c sondas olanlarda antibiyotik profilaksisinin yeri yoktur. Mesane kateteri olan hastada bakteriüri beklenen bir durumdur ve bakteremi riski olmad kça tedavi edilmesi gerekmez. Nozokomiyal pnömoni, hastane infeksiyonlar aras nda s kl k bak m ndan ikinci s ray al r. Yo- un bak m birimlerinde ise ilk s radad r. Yapay solunum uygulanan bir hastada endotrakeal sekresyonda veya trakeostomi aspirat nda üreme olmas hemen her zaman nozokomiyal pnömoni ile efl anlaml say lmakta ve genifl spektrumlu bir antibiyotik tedavisine bafllanmaktad r. Oysa bu gibi durumlarda pnömoni tan s koymak zordur ve bu durum, yo un bak m birimlerinde gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullan m n n bafll ca nedenidir. Üreyen bakteri, genellikle hastane floras ile ayn d r ve endotrakeal tüpü veya trakeostomi tüpünü kolonize etmifltir. Kolonizasyon ile infeksiyonu birbirinden ay rmak için çeflitli yöntemler önerilmifltir (6-8). Ancak, genellikle bu sofistike yöntemlere baflvurmadan da empirik antibiyotik tedavisine bafllamak gerekir. Çünkü özellikle a r pönomoni de mortalite hayli yüksektir. Hastanede yatmakta iken atefli yükselen bir hastada pnömoni düflünmek için ya klinik bulgular na ral veya matite gibi yeni bir bulgu eklenmeli, ya da akci er filminde yeni bir infiltrat, konsolidasyon, plevral s v vb. geliflmelidir. Bu yeni bulgular, özellikle yo un bak mdaki hastalarda infeksiyon d fl nedenlere (s v yüklenmesi, pulmoner emboli vb.) de ba l olabilece i için, pnömoni tan s koymak yetmez. Ek olarak, hasta balgam ç karmal veya balgam n niteli i de iflmeli; sadece balgamda veya solunum salg lar nda de il, kan kültüründen de etken izole edilmeli; ya da etken biyopsi, korunmufl f rça veya transtrakeal aspirasyon ile al nan örnekten anlaml düzeyde üretilmifl olmal d r. Türk Toraks Derne i taraf ndan haz rlanan Hastane Kökenli Pnömoni Tan ve Tedavi Rehberi nde tan yöntemleri ve tedavi ilkeleri ayr nt l olarak ele al nm flt r (9). Empirik tedavide en iyi yol gösterici, o birimin mikrobiyolojik floras d r. Ayr ca seçilecek antibiyoti in solunum salg lar na iyi penetre olmas, bakterisidal olmas ve mutlaka parenteral uygulanmas gerekir. Nozokomiyal pnömoninin en s k sebebi gram negatif enterik çomaklard r. Etken P. aeruginosa veya Acinetobacter spp. gibi nonfermentatif bir gram negatif çomak ise mortalite %70 e varabilir (10). Hastan n hastanede uzun süreden beri yatmakta oluflu, mekanik ventilasyon veya trakeostomi uygulanmas, önceden antibiyotik kullanm fl olmas pnömoninin bu ço ul dirençli bakterilere ba l olma olas l n artt r r (10,11). Buna karfl l k hastaneye yatt ktan sonra ilk 5 gün içinde ortaya ç kan erken pnömonilerde pnömokok, H. influenzae, Klebsiella spp., metisiline duyarl stafilokok gibi nisbeten daha kolay tedavi edilebilir mikroorganizmalar n etken olma flans daha yüksektir. Bu nedenle erken pnömonilerde empirik tedavi olarak ampisilin-sulbaktam, sefuroksim gibi bir 2. kuflak sefalosporin, sefotaksim veya seftriakson gibi bir 3. kuflak sefalosporin seçilebilir (12). E er birimde metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) endemik olarak bulunuyorsa empirik tedavi içine vankomisin de eklemek, kültür sonuçlar ile MRSA ekarte edildikten sonra vankomisini kesmek do ru olur (12-14). lk 5 gün içinde geliflse bile yo un bak m biriminde izlenmesi gereken veya yo un bak m biriminde ortaya ç kan, mekanik ventilasyon alt nda geliflen her pnömonide olas etkenler aras nda P. aeruginosa y öncelikle düflünmek gerekir. Hasta önceden antibiyotik ve/veya kortikosteroid kullanm flsa bu olas l k daha da artar (11). Bu durumda empirik tedaviye antipsödomonal etkinli i olan ikili bir kombinasyonla bafllanmal - d r. En çok kullan lan, bir antipsödomonal betalaktam ile aminoglikozid kombinasyonudur. Örne in bir antipsödomonal penisilin (piperasilin veya piperasilin-tazobaktam, mezlosilin, tikarsilin-klavulanat) veya bir antipsödomonal sefalosporin (seftazidim, sefoperazon-sulbaktam, sefepim), aztreonam ya da bir karbapenem (imipenem, meropenem) bir aminoglikozid ile kombi- 128 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 3

4 Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri Çalangu S. ne edilir. Hangi aminoglikozidin veya hangi beta-laktam antibiyoti in seçilece i, o birimin direnç verilerine göre belirlenir. Örne in meropenem en güçlü antipsödomonal antibiyotiklerden biri oldu u halde, P. aeruginosa sufllar nda meropenem direnci hastaneden hastaneye çok büyük farkl l k göstermekte, kimi hastanede %1.4 gibi çok düflük oranda iken, kimi kliniklerde %47 gibi ürkütücü boyutlara varabilmektedir (15). Kinolonlar akci er parankimine çok iyi geçtikleri ve solunum salg lar nda yüksek konsantrasyonlara ulaflt klar için, özellikle aminoglikozid verilemeyen hastalarda antipsödomonal betalaktamlarla kombine edilebilirler. Pseudomonas veya Acinetobacter gibi çok dirençli gram negatif çomaklar n s k görülmedi i birimlerde, nozokomiyal pnömoninin empirik tedavisi tek bafl na bir kinolon (ofloksasin, siprofloksasin, trovafloksasin) ile de yap labilir. Ayr ca kinolonlar, ard fl k tedavi için de çok uygun antibiyotiklerdir. MRSA n n endemik oldu u hastane birimlerinde empirik tedaviye mutlaka vankomisin de dahil edilmelidir (12-14,16). MRSA s kl n n yüksek olmad birimlerde ise, gelifligüzel vankomisin veya teikoplanin kullanmaktan kaç nmak ve bu antibiyotikleri empirik tedavide kullanmamak gerekir. Empirik tedaviye 2-3 gün devam edildikten sonra hastan n klinik durumu, kan ve balgam (trakeal aspirat...) kültürleri de erlendirilir ve gerekli de ifliklik varsa yap l r (12,13). Ventilatörle iliflkili, a r pnömonilerde tedaviye h zl yan t al nmas beklenmemelidir; kültürler negatifleflse bile klinik düzelme daha yavafl olacakt r (17). Hastan n durumu daha da kötülefliyorsa hem kültürler tekrarlanmal, hem de empirik tedavi spektrumu geniflletilmelidir. Örne in Legionella gibi atipik pnömoni etkenlerine yönelik olarak bir makrolid veya kinolon tedaviye eklenebilir. Bu arada, pnömoni d fl nda bir baflka infeksiyon oda da dikkatle araflt r lmal, toraks ve abdominal BT gibi görüntüleme yöntemlerine baflvurulmal d r (17). Nozokomiyal infeksiyonlar aras nda tan mlanmas en zor olanlardan biri cerrahi yara infeksiyonlar d r. Ço u kez cerrah ile infeksiyoncu aras nda postoperatif yara infeksiyonunun var olup olmad konusunda uzlaflma sa lanamaz. Bir cerrahi yaradan pürülan ak nt varsa, ak nt - dan yap lan kültürde üreme olmasa bile, bu yara infektedir. Ak nt olmad halde çevresinde inflamasyon belirtisi olan, veya sadece seröz ak nt oldu u halde kültürde üreme saptanan yaralar da infekte olarak kabul edilir. Temiz operasyonlar izleyen infeksiyonlardan genellikle ekzojen, temiz-kontamine veya kontamine yaralardan ise hemen her zaman endojen mikroorganizmalar sorumludur. Empirik tedavi de buna göre yönlendirilmelidir. Derin dokulara ulaflmayan selülit gibi yüzeyel deri-yumuflak doku infeksiyonlar nda streptokok ve stafilokoklara yönelik bir beta-laktam/beta-laktamaz kombinasyonu (örne in ampisilin-sulbaktam) empirik tedavi için iyi bir seçimdir. Daha derin dokular ilgilendiren ve ak nt s olan cerrahi yaralarda ak nt örne inin Gram ile boyanm fl preparat da empirik tedavide yol göstericidir. Gram preparat nda mikroorganizmalar n görülmesine karfl n kültürde ürememesi, anaerob infeksiyonu düflündürür. Böyle durumlarda empirik tedavi için seçilen antibiyotik antibiyograma uygun olsa bile, hem anaerob kültür al nmal, hem de antianaerob bir ajan (metronidazol, klindamisin) empirik tedaviye eklenmelidir. Hastane infeksiyonlar n n en önemli kaynaklar ndan biri de intravasküler i ne, kanül ve kateterlerdir. Genel olarak katetere ba l infeksiyon riski, kateterin kal fl süresi ile do ru orant l - d r ve santral kateterlerde periferik kanüllere oranla daha yüksektir. Etken, genellikle hastan n kendi deri floras n oluflturan stafilokoklard r. E. coli, Klebsiella gibi enterik bakteriler ve mantarlar ise daha çok hematojen yay lma ile kateteri kolonize ederler. nfüzyon s v lar arac l ile Pseudomonas ve Enterobacter cinsi bakteriler de infeksiyona yol açabilirler (18). Katetere ba l infeksiyon tan s koymak için infeksiyonun klinik bulgular yan nda kateter ucunun semikantitatif kültürü pozitif (agar besiyerinde en az 15 koloni) olmal d r. Lokal ya da sistemik bir infeksiyon bulgusu olmaks z n kateter içinden al nan kan kültüründe üreme olmas, buna karfl l k periferik kan kültüründe üreme olmamas sadece kateterin kolonize oldu unu düflündürür. Hem kateterden hem de periferik venden al nan kan kültürlerinde ayn mikroorganizman n üremesi ise katetere ba l bakteremi tan s n koydurur. Tedavide ilk yaklafl m, kateterin çekilmesidir. Tek bafl na bu ifllem bile ateflin düflmesi için yeterli olabilir. Klinik olarak katetere ba l sepsis düflünülen hastalarda empirik tedaviye vankomisin + aminoglikozid kombinasyonu ile baflla- Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 3 129

5 Çalangu S. Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri n r (18). Hickman veya Broviac gibi kal c kateterlerin tünel infeksiyonlar nda, ya da Pseudomonas infeksiyonunun s k görüldü ü kliniklerde bu kombinasyona antipsödomonal bir penisilin (piperasilin, mezlosilin, tikarsilin) veya sefalosporin (seftazidim, sefepim) veya karbapenem (imipenem, meropenem) eklenmelidir. Genellikle empirik bir antifungal tedavi gerekmez. Kan kültürlerinde üreme olmas veya baflka örneklerden mantar üretilmesi durumunda tedaviye antifungal bir ajan eklenir. Fungemi olas l, parenteral nutrisyon kateterlerinde daha yüksektir. Koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlar nda kateteri ç karmaya gerek kalmaks z n antistafilokoksik tedaviyle infeksiyonu yenmek mümkün olabilir. Etken S. aureus ise kateter mutlaka ç kar lmal ve antistafilokoksik tedavi verilmelidir. Hastane infeksiyonlar n n empirik tedavisinde kullan lan antibiyotikler genellikle genifl spektrumlu penisilinler veya sefalosporinler, karbapenemler, glikopeptidler, aminoglikozidler ve kinolonlard r. Özellikle beta-laktam antibiyotikler ya tek bafllar na, ya da kombinasyonlara girerek empirik tedavide mutlaka yer al rlar. Ancak hastane infeksiyonlar n n önde gelen etkenleri olan gram negatif çomaklar beta-laktamaz oluflturarak tedavide büyük bir sorun yarat rlar. Beta-laktam direncinin bilinmedi i veya gözard edildi i kliniklerde beta-laktam antibiyotiklerle empirik tedaviye karar vermek, hekime daha da büyük sorumluluk yükler. Ülkemizde bildirilen hastane infeksiyonlar nda, penisilinleri, sefalosporinleri ve aztreonam parçalayan kromozomal indüklenebilir beta-laktamazlara çok s k rastlanmaktad r. Hastane infeksiyonu etkenleri aras nda özellikle Enterobacter türlerinde, Serratia, Citrobacter, Acinetobacter ve P. aeruginosa da bulunan grup 1 Amp C türü bu enzimler, sulbaktam, klavulanik asit veya tazobaktam gibi betalaktamaz inhibitörleri ile inhibe olmazlar ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar nda, basit olarak, sefoksitin direnci ile kendilerini belli ederler. flin tehlikeli yan flu ki, Amp C türü enzim ürettikleri için beta-laktamlara do al dirençli olan bu bakterilerde direnç düzeyi düflüktür; bu yüzden antibiyogramda penisilinlere ve sefalosporinlere duyarl gibi gözükebilirler. E er klinisyen eline gelen antibiyograma güvenerek bir Enterobacter infeksiyonunda bir 3. kuflak sefalosporin, örne in seftazidim kullan rsa, bakterinin beta-laktamaz üretimi indüklenir. nfeksiyon, antibiyograma göre uygun antibiyotik verildi i halde tedavi edilemez. Bakteri, duyarl gözüktü- ü antibiyoti e, tedavi s ras nda dirençli hale gelir. Bu nedenle Enterobacter türlerinin etken oldu u hastane infeksiyonlar nda, antibiyogramda duyarl gözükse bile, sefalosporin, penisilin ve monobaktam grubu antibiyotikler kullan lmamal d r. Tedavide kinolon veya karbapenem grubu antibiyotikler seçilmelidir. P. aeruginosa ve Acinetobacter de, ayn flekilde, tedavi s ras nda penisilinlere, sefalosporinlere ve monobaktamlara direnç gelifltirebilirler. Sadece bunlarla kalmay p tedavi s ras nda karbapenemlere ve kinolonlara da dirençli hale gelebilirler. Bu nedenle antibiyograma bakarak tedavide ikili bir kombinasyon seçilmelidir: antipsödomonal penisilin + aminoglikozid, antipsödomonal sefalosporin + kinolon gibi. Tedavi s ras nda da kültürler tekrarlanarak infeksiyonun kontrol alt na al n p al nmad ve üreme varsa direnç durumu izlenmelidir. Sulbaktam, betalaktamaz inhibisyonu d fl nda, Acinetobacter üzerine bakterisidal etki de gösterir. Bu yüzden, etkenin Acinetobacter oldu u hastane infeksiyonlar nda ampisilin-sulbaktam veya sefoperazon-sulbaktam kullan m tercih edilmelidir (19). Genifllemifl spektrumlu beta-laktamazlar (ESBL) ülkemizdeki hastane infeksiyonlar nda daha büyük sorun yarat rlar (20). Çünkü ESBL yap m n kodlayan direnç genleri plazmidler ve transpozonlar arac l ile bakteriden bakteriye nakledilebilir ve salg nlara yol açabilir. En çok Klebsiella ve Acinetobacter türlerinde görülen bu tip beta-laktamazlar tedavi s ras nda indüklenmezler ve klavulanik asit, sulbaktam, tazobaktam ile inhibe olurlar. Ancak, yo un 3. kuflak sefalosporin kullan m n n ESBL yapan bakterilerle oluflan hastane infeksiyonlar na yol açt gösterilmifltir (21,22). ESBL yapan Klebsiella türleri, e er duyarl ise, beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörleri ile tedavi edilebilir. P. aeruginosa ve Acinetobacter için durum biraz farkl d r. Bu iki bakteri zaten kromozomal indüklenebilir direnç gelifltirmekte, buna ayr ca plazmid arac l ile ESBL oluflumu da eklenince tedavi iyice güçleflmektedir. Bu durumda bakteri, tüm beta-laktamlara dirençli hale gelir; fakat antibiyogramda sefepime duyarl gözükebilir. Bir P. aeruginosa suflu seftazidime dirençli ise, sefepime duyarl bile olsa bu antibiyotikle tedavi edilmemelidir (23). Acinetobacter infeksiyonlar n n tedavisinde ise, yukar da belirtildi i 130 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 3

6 Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri Çalangu S. gibi, sulbaktam içeren kombinasyonlar kullan labilir. Görülüyor ki, hastane infeksiyonlar nda etkenin belirlenmesi ve duyarl l k testlerinin al nmas ile sorun çözümlenmiyor. Klinik mikrobiyoloji laboratuvar n n baz antibiyotikleri duyarl gözüktü ü halde dirençli bildirmesi veya en az ndan tehlikeyi önceden görüp klinisyeni uyarmas gerekiyor. Bunun mümkün olmad durumlarda klinisyene baz ipuçlar verilebilir mi? Klinik mikrobiyoloji laboratuvar bir gram negatif enterik bakterinin ESBL yap p yapmad n klinisyene bildirmesi çok gerekli midir? Ya da seftazidim duyarl l n n azald n belirterek klinisyeni uyarmal m d r? Bu konuda tam bir görüfl birli i yoktur (23). Ço u hastane laboratuvarlar nda etken tür düzeyine, hatta bazen cins düzeyine kadar isimlendirilememekte, gram negatif çomak üredi fleklinde rapor edilebilmektedir. Bu durumda, antibiyogram de erlendirirken klinisyenin özellikle sefoksitin ve seftazidim direncine bakmas, bunlara direnç varsa tedaviye do rudan imipenem veya meropenem, ya da kinolonlarla bafllamas önerilebilir. Sefoksitine dirençli bir bakteri, Enterobacter gibi yorumlanmal ve empirik tedavide beta-laktamlar da, beta-laktamaz inhibitörleri de kullan lmamal d r. Sefoksitine duyarl bir enterik çomak Klebsiella gibi yorumlanabilir; duyarl bulundu u beta-laktamlardan biriyle veya beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü ile tedavi edilebilir. Pseudomonas olas l safd fl edilmedikçe empirik tedavi iki antipsödomonal antibiyotik kombinasyonu ile yap lmal d r. Sonuç olarak, hastane infeksiyonlar nda empirik tedavi ilkeleri flöyle s ralanabilir: Tedaviye en olas etkenleri kapsayan, genifl spektrumlu bir antibiyotikle veya antibiyotik kombinasyonu ile bafllanmal d r (24). Olas etkenleri saptayabilmek ve önceden tahmin edebilmek için, empirik tedaviye bafllamadan önce uygun kültür örnekleri al nmal d r. Mikrobiyolojik veriler, hem antibiyotik duyarl l klar hem de o birimde s k kullan lan antibiyotikler aç s ndan de erlendirilmeli ve sürekli izlenmelidir. Bu veriler belli zaman aral klar yla yay nlanmal ve o klinikte ortaya ç kabilecek nozokomiyal infeksiyonlara karfl ilk kullan lacak empirik antibiyotikler önceden saptanmal d r. Empirik antibiyotik tedavisi saat sonra tekrar irdelenerek, gelen kültür sonuçlar na göre gerekiyorsa de ifltirilmeli ve mümkünse spektrumu daralt lmal d r. Bu aflamada hastan n klinik gidifli, laboratuvar verilerinden daha de- erlidir. Çünkü kültürde üreyen bakteriler kontaminasyon veya kolonizasyon etkeni de olabilirler. Kullan lan her antibiyoti in, bir infeksiyonu tedavi ederken yeni direnç genlerinin oluflmas - na ve yeni bir infeksiyonun geliflmesine katk da bulunaca unutulmamal d r. KAYNAKLAR 1. Cunha BA, Shea KW. Fever in the intensive care unit. Infect Dis Clin North Am 1996;10(1): Uzun Ö. Hastane infeksiyonlar n n tan mlar. Hast nfek Derg 1997;1: O Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Practice guidelines for evaluating new fever in critically ill adult patients. Clin Infect Dis 1998;26: Leisure MK, Moore DM, Schwartzman JD, Hayden GF, Donowitz LG. Changing the needle when inoculating blood cultures. A no-benefit and highrisk procedure. JAMA 1990;264: Cunha BA. Postoperative fever: A diagnostic approach. Intern Med 1989;10: Campbell GD, Niederman MS, Broughton WA, et al. Hospital-acquired pneumonia in adults: Diagnosis, assessment of severity, initial antimicrobial therapy and preventative strategies. Am J Respir Crit Care Med 1995;153: Meduri GU. Diagnosis and differential diagnosis of ventilator-associated pneumonia. Clin Chest Med 1995;16: K l nç O, Uçan ES. Hastane kökenli pnömoni (HKP) lerde klinik ve tan sal yaklafl m. Hast nfek Derg 1998;2: Bibero lu K, K l nç O, Çak r N, et al. Hastane kökenli pnömoni, tan ve tedavi rehberi. Toraks Bülteni 1998;3(ek 1): Fagon JY, Chastre J, Hance A, Montravers P, Novara A, Gibert C. Nosocomial pneumonia in ventilated patients: A cohort study evaluating attributable mortality and hospital stay. Am J Med 1993;94: Rello J, Ausina V, Ricart M, Castella J, Prats G. Impact of previous antimicrobial therapy on the etiology and outcome of ventilator-associated pneumonia. Chest 1993;104: Campbell GD, Niederman MS, Broughton WA, et al. Hospital-acquired pneumonia in adults: Diagnosis, assessment of severity, initial antimicrobial therapy and preventative strategies. Am J Respir Crit Care Med 1995;153: Niederman MS. An approach to empiric therapy of nosocomial pneumonia. Med Clin North Am 1994;78: Mandell LA, Marrie TJ, Niederman MS and the Canadian Hospital Acquired Pneumonia Consensus Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 3 131

7 Çalangu S. Hastane nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi lkeleri Group. Initial antimicrobial treatment of hospital acquired pneumonia in adults: A conference report. Can J Infect Dis 1993;4: Özyurt M, K sa Ö, Albay A, Baflustao lu A, Gün H. Meropenemin hastane infeksiyonlar ndan izole edilen Pseudomonas aeruginosa sufllar na in vitro etkinli i. Flora 1998;3: Özyurt M, Albay A, Y ld ran fit, Saraçl MA, K sa Ö, Gün H. Hastane infeksiyonlar ndan elde edilen MRSA sufllar nda siprofloksasin ve çoklu antibiyotik direnci. Hast nfek Derg 1999; 3: McEachern R, Campbell GD. Hospital-acquired pneumonia: Epidemiology, etiology, and treatment. Infect Dis Clin North Am 1998;12: Çakmakç M. ntravasküler kateterlere ba l infeksiyonlar: Empirik tedavi yaklafl mlar. Kanra G, Akal n E (editörler). Empirik Antibiyotik Tedavisi Kitab nda. Ankara: Günefl Kitabevi, 1994: Vahabo lu H. Beta-laktamazlar ve hastane infeksiyonlar. Hast nfek Derg 1998;2: Vahabo lu H, Öztürk R, Aygen G, et al. Widespread detection of PER-1-type extended-spectrum ß-lactamases among nosocomial Acinetobacter and Pseudomonas aeruginosa isolates in Turkey: A nationwide multicenter study. Antimicrob Agents Chemother 1997;41: Meyer KS, Urban C, Eagan JA, Berger BJ, Rahal JJ. Nosocomial outbreak of Klebsiella infection resistant to late generation cephalosporins. Ann Intern Med 1993;119: Rice LB, Eckstein EC. DeVente J, Shlaes M. Ceftazidime-resistant Klebsiella pneumoniae recovered at the Cleveland Department of Veterans Affairs Medical Center. Clin Infect Dis 1996;23: Vahabo lu H. Beta-laktamaz tan testlerinin rutin kullan m ve klinik önemi. Flora 1998;3: Kollef MH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ. Inadequate antimicrobial treatment of infections: A risk factor for hospital mortality among critically ill patients. Chest 1999;115: YAZIfiMA ADRES : Prof. Dr. Semra ÇALANGU stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Çapa - STANBUL ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ BİRİNCİ ULUSAL MOLEKÜLER ve TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ Nisan 2000 Kapadokya İletişim Adresi Doç. Dr. Tan l KOCAGÖZ Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal S hhiye - ANKARA Tel: Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 3

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar Sedat KAYGUSUZ* * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Antibiyotikler. Sercan ULUSOY

Antibiyotikler. Sercan ULUSOY Antibiyotikler Sercan ULUSOY G R fi Antibiyotik tedavisi birçok infeksiyon hastal nda klinik seyir ve prognozu etkileyen en önemli faktördür. Tedaviden en fazla yarar elde edebilmenin temel koflulu do

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar 60 Klimik Dergisi Cilt 12, Say :2 1999, s:60-64 Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar Serdar Uzel, A. Atahan Ça atay, Halit Özsüt,

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 195-201 Hastane İnfeksiyonları Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Dr.

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Hastane kökenli pnömoni (HKP) hastane infeksiyonlar n n. Nozokomiyal Pnömoni Nas l Tedavi Edilir? Prognozu Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Hastane kökenli pnömoni (HKP) hastane infeksiyonlar n n. Nozokomiyal Pnömoni Nas l Tedavi Edilir? Prognozu Belirleyen Faktörler Nelerdir? Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 241-250 Hastane İnfeksiyonları Nozokomiyal Pnömoni: Nozokomiyal Pnömoni Nas l Tedavi Edilir? Prognozu Belirleyen Faktörler Nelerdir? Dr. Halis AKALIN* * Uluda Üniversitesi

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Tansu YAMAZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı

Yo un bak m üniteleri (YBÜ) nde yatan hastalar; Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Sorunu: Dirençli Bakteriler ve Antibiyotik Kullan m

Yo un bak m üniteleri (YBÜ) nde yatan hastalar; Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Sorunu: Dirençli Bakteriler ve Antibiyotik Kullan m Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 5-14 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitesinde nfeksiyon Sorunu: Dirençli Bakteriler ve Antibiyotik Kullan m Dr. Halit ÖZSÜT* * stanbul Üniversitesi, stanbul T

Detaylı

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİ (VİP) TEDAVİSİ GENEL YAKLAŞIM ve EMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ: Doç Dr Can Sevinç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR Klinik, radyolojik

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

Hastanede Kazan lm fl Pnömonilerde Uygun Antibiyotik Kullan m

Hastanede Kazan lm fl Pnömonilerde Uygun Antibiyotik Kullan m Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 2001, s:107-113 107 Hastanede Kazan lm fl Pnömonilerde Uygun Antibiyotik Kullan m Hakan Leblebicio lu Girifl Hastanede kazan lm fl pnömoni (HKP), klinik bulgular veya inkübasyon

Detaylı

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 19-24 Antibiyogram Yorumu Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren Antibiyotik

Detaylı

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? ÖRNEK E-POSTER 1: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvazif Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? Kardiyoloji

Detaylı

Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ Sepsis Hala önemli bir sağlık sorunudur Koroner dışı yoğun bakım ünitelerinde en önemli ölüm

Detaylı

Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu Dr Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi Nötropeninin düzeyi ve süresi akciğer enfeksiyonlarını

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr.

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 191-195 Hastane İnfeksiyonları Genifllemifl Spektrumlu Beta-Laktamaz Salg layan ve Salg lamayan Escherichia coli, Klebsiella Sufllar nda Ko-Trimoksazol, Dr. Özlem

Detaylı

Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler

Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMA Ýç Hastalýklarý Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenmiþ Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler Emel Ceylan 1, Oya Ýtil 1, Gülsüm Arý 1, Hülya Ellidokuz 2, Eyüp Sabri Uçan 1, Atila Akkoçlu

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi.

Türk Toraks Derneği. Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Pnömoni

Yoğun Bakım Ünitelerinde Pnömoni Yoğun Bakım Ünitelerinde Pnömoni Kadir BİBEROĞLU* * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR Yoğun bakım üniteleri, altta yatan hastalığın tedavisi yanında, tıbbi acillerde,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu

Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu Bülent SÜMERKAN* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Yoğun bakım üniteleri

Detaylı

Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler #

Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler # Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler # Serap ŞİMŞEK*, Nurgül YURTSEVEN**, Hakan GERÇEKOĞLU***, Ünsal SOHTORİK*, Sevim CANİK**, Azmi ÖZLER***

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik.

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. AD, İstanbul Olgu 26 yaşında erkek hasta Araç içi trafik kazası, dokuz yıldır yatağa

Detaylı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vincent JL et al. JAMA. 2009;302(21):2323-2329 EMPİRİK TEDAVİ

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Antibiyotik Yönetimi Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU Hastanelerin

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Ventilatör İlişkili Pnömoniler: Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Tevfik ÖZLÜ* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON VİP terminoloji VİP

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

Olgu Sunumu. Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu. Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 42 y E, 10 gündür halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı 2 gündür ateş İnfeksiyon odağı yok Total lökosit 3500/mm

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 69-73 (2007) Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Emel Sesli Çetin*, Selçuk Kaya*, İlker

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 75-80 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF GRAM-NEGATIVE BACILLI ISOLATED

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

Ventilatörle liflkili Pnömoni #

Ventilatörle liflkili Pnömoni # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 45-50 Hastane İnfeksiyonları Ventilatörle liflkili Pnömoni # Dr. Haluk ERDO AN*, Dr. Nurcan BAYKAM**, Dr. Aflk n ERDO AN***, Dr. Ebru BALABAN****, Dr. Demet ALBAYRAK*****,

Detaylı

Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata. Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk

Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata. Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk 4.Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Mart 2017 Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Bu anketteki sorulara göre hazırlanacak posterin sahibi meslekdaşımız, 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında

Detaylı

Beta-laktam antibiyotikler dersine ilişkin öğrenim hedefleri

Beta-laktam antibiyotikler dersine ilişkin öğrenim hedefleri BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER (1 Ders) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalı Tel:3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr Bu derse girmeden önce bilinmesi gerekenler

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik Kullanımı: İstenmeyen Sonuçlar Advers

Detaylı

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 43-48 Hastane İnfeksiyonları Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Dr. Dilek KILIÇ*, Dr. Çi dem KUZUCU**,

Detaylı

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI GENEL İLKELER Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 2004 1 HANGİSİNİ ÖĞRENSEM? RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Detaylı

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1 CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Jale AYTAÇ*, Diler COŞKUN**, Hakan BODUR*, Berrin YAVUZ*, Seda DEVECİ*, Sedat ARITÜRK** * Florance

Detaylı

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik irencinin eðerlendirilmesi The evaluation of Nasocomial Infections and

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

ANT B YOT K KULLANIMI: AZALIYOR MU? ARTIYOR MU? NEDEN?

ANT B YOT K KULLANIMI: AZALIYOR MU? ARTIYOR MU? NEDEN? ANKEM Derg 2007;21(Ek 2):8-12 ANT B YOT K KULLANIMI: AZALIYOR MU? ARTIYOR MU? NEDEN? Semra ÇALANGU stanbul T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, STANBUL scalangu@superonline.com

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Hastane kökenli pnömonide antibiyotik kullanımı endikasyonunun konulması ve seçimi

Hastane kökenli pnömonide antibiyotik kullanımı endikasyonunun konulması ve seçimi Hastane kökenli pnömonide antibiyotik kullanımı endikasyonunun konulması ve seçimi Doç. Dr. Akın KAYA Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum Planı Tanım ve Epidemiyoloji Tanı Yöntemleri

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinde Gözlenen Hastane nfeksiyonlar

Yo un Bak m Ünitelerinde Gözlenen Hastane nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 165-170 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Gözlenen Hastane nfeksiyonlar Dr. Hande ARSLAN*, Dr. Kezban GÜRDO AN* * Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1 CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Jale AYTAÇ*, Diler COŞKUN**, Hakan BODUR*, Berrin YAVUZ*, Seda DEVECİ*, Sedat ARITÜRK** * Florance

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 143-148 Hastane İnfeksiyonları Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde 2004 Y l Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Ahmet SOYSAL*, Dr. Demet TOPRAK*, Dr.

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ CERRAHİ PROFiLAKSİ Cerrahi profilaksi, cerrahi alan infeksiyonunu (CAİ) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanmasıdır. Cerrahi profilakside amaç, dokuları steril hale getirmek değil, ameliyat

Detaylı

DORİPENEM. Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

DORİPENEM. Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD DORİPENEM Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Direncin önemi Doripenem Etki mekanizması Etki spektrumu Fk&Fd özellikler Yan etkiler Kontrendikasyonlar

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg 4;8():869 doi:.5/ankem.4.86 Araştırma KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Funda GÖZÜTOK, Fatma

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

Hastal klar n Kontrol Merkezi - Centers for Diseases. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi

Hastal klar n Kontrol Merkezi - Centers for Diseases. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 129-144 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Antimikrobiyal Tedavi Dr. Gülay SA N GÜVEN*, Dr. Serhat ÜNAL* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Enterik gram negatif bakterilerin enfeksiyon etkeni olarak önemi

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2006;20(2):89-93. CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ Süleyman

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı?

Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı? Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı? Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji AD Türkiye EKMUD YK Üyesi Antimikrobiyal

Detaylı

İntraabdominal İnfeksiyonlar

İntraabdominal İnfeksiyonlar Daha Kısa Tedaviler Mümkün mü? İntraabdominal İnfeksiyonlar Dr. A. Seza İnal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD 1 İntraabdominal Enfeksiyonların Sınıflandırması

Detaylı