E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ 2 0 1 4 2 0 1 5"

Transkript

1 E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ Süreç Yönetimi & Süreçlerle Yönetim 2. Problem Çözme Teknikleri 3. Proje Yönetimi 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 5. Depo ve Stok Yönetimi 6. Kısıtlar Teorisi ve Uygulamaları 7. Satın almada Çok Ölçütlü Karar Verme

2 EĞİTİM KONUSU Süreç Yönetimi & Süreçlerle Yönetim Süreç yönetimi, süreçleri yönetmek; süreçlerle yönetim ise yönetim işini süreçlere odaklanarak yapmak anlamına gelmektedir. Süreç yönetimi bir yönetim tekniği olmasına karşılık, süreçlerle yönetim bir yönetim anlayışını ifade etmektedir. Giriş Süreç Yönetimi Bu eğitim ile katılımcılara her bir fonksiyonda, süreç aşamalarının; Sahiplerinin belirli, Akış diyagramlarının mevcut, Sınırları ve ilişkileri belirli, Alt ve detay süreçleri tanımlı, Performans göstergeleri belirli olarak nasıl hazırlanacağı aktarılır ve örnek uygulamalar ile pekiştirilir. Temel Kavramlar İş Analizi Süreç Yaklaşımı Sistem Yaklaşımı Süreç Tanımlama Süreç Diyagramları Klasik Akış Fonksiyonel Akış Süreçlerle Yönetim Temel İlkeler Süreç Özellikleri Sınıflandırma Sistemi Geçiş Aşamaları Klasik Yönetim ve Fonksiyonel Yapılanması arasındaki fark Süreç Performansının Ölçülmesi Süreç İyileştirme SÜREÇ YÖNETİMİ & SÜREÇLERLE YÖNETİM Yöntemler Süreç Olgunluğu Süreç Analizi ve Geliştirme Adımları Pilot Uygulamalar Değerlendirme ve Kapanış PSD Poseidon Proje Yazılım Danışmanlık Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL

3 Problem Çözme Teknikleri 1 GÜN Giriş Kalite ve müşteri kavramları Toplam Kalite Sürekli iyileştirme İyileştirme Ekipleri çalışma metodolojisi Problemin tanımı Problem çözme metodolojisi 5N1K Beyin fırtınası Sebep-sonuç diyagramı Nominal grup tekniği Pareto analizi Veri toplama teknikleri Gruplandırma Korelasyon analizi Kontrol çizelgeleri Histogram Kontrol şemaları Seçme filtresi Proses akış haritaları Karar verme teknikleri: Kuvvet alanı analizi Fayda-maliyet analizi Problem Çözme Teknikleri nin kullanılmasında önemli kavramlar P R O B L E M Ç Ö Z M E T E K N İ K L E R İ Problem Çözme Teknikleri Eğitiminin amacı işletmelerde geçici uygulamalar ile aşılmaya çalışılan kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermektir.

4 Proje Yönetimi Giriş Proje Yönetiminde Standartlar Temel Kavramlar Projelerin organizasyonu Projelerin Oluşumu / Teklif ve Onay Projeyi Başlatma Süreci Projeyi Planlama Süreci Proje Tanımlama Dökümanı (PDD) İş Ayrışım Yapısı - Work Breakdown Structure (WBS) Proje Zaman ve Kaynak Yönetımı Proje Uygulaması Proje Kontrolü Proje Maliyet Yönetimi Proje Kalite Yönetimi Proje Risk Yönetimi Proje Planının Tamamlanması Proje Kapanışı Süreci Faydalı Bilgiler ve Referanslar Değerlendirme ve Kapanış P R O JE Y Ö N E TİMİ Yürütülen çok sayıda projenin başarılı olmadığını ve bunun önemli ek maliyetlere yol açtığını yapılan pek çok araştırma göstermektedir. Oysa projeler doğru yönetildiği zaman başarısızlık nedenlerinin çoğu ortadan kaldırılmakta, proje yönetimi becerilerini artırmaya ve süreç geliştirmeye akıllıca yatırım yapan kurumlarda projeler zamanında başarıyla tamamlanabilmektedir. Bu eğitim programı, proje yönetimi temel süreçlerinin, bilgi alanlarının ve proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerin öğretilmesini sağlamaktadır. Eğitim sırasında projeler ve proje yönetimi ile ilgili standartlara ve temel kavramlara, proje planlamasına, maliyet planlama ve bütçelemesine, risk yönetimi süreçlerine, proje sürecinde kapsam değişikliği yönetimine, projelerin zaman, kaynak ve maliyet yönetimine ve elde edilen proje değeri/kazanılan değer analizine yer verilmektedir. Eğitim metodolojik bilginin ve proje yönetim deneyiminin aktarılması yanı sıra, örnek projeler temelinde grup çalışmaları ile desteklenmektedir.

5 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Temel Lojistik Faaliyetler Lojistik Yönetimi Tanımı, Önemi, Organizasyondaki Yeri Lojistik Yönetimi nin Bileşenleri Lojistik Maliyetleri Lojistikte Toplam Maliyet ve Sistem Yaklaşımı Lojistik Dış Kaynak Kullanımındaki Gelişim ve Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi Stratejik Lojistik Planlama ve Geleceğe Dönük Lojistik Fırsatlar Lojistik Bilgi Sistemleri Etkin Lojistik Organizasyonu Lojistik Organizasyon Etkinliğinin Ölçümü Tedarik Zinciri Yönetimi Lojistik Optimizasyonu ve Fiziksel Dağıtımın Planlanması Dağıtım İhtiyaçlarının Belirlenmesi (DRP) ve Dağıtım Kaynaklarının Planlanması Dağıtım Maliyetleri Dağıtım Planlaması ve Perakendecilik Cross Dock Uygulamaları Örnek Olay (Vaka) Çalışmaları Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları T E D A R İK ZİN C İRİ ve LOJİST İK Y Ö N ET İM İ Küreselleşen dünyada artan rekabet işletmelerin uzun dönem performanslarını olumsuz etkilemektedir. Lojistik yönetim sistemlerinin kullanılması ile yaratılacak artı değer ve müşteri memnuniyeti, stratejik bir avantaj sağlayarak kuruluşların pazarda başarılı olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda eğitimin temel amacı katılımcılara lojistik yönetiminin temel konularını aktarmaktır. Ayrıca, Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili kavramların, yönetim yaklaşımlarının, yönetim yapılarının ve tedarik zinciri yönetiminde kullanılan metot ve sistemlerin anlatımı ile katılımcıların tedarik zinciri yönetimi kavramını algılamaları ve ilgili teknik ile uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

6 Depo ve Stok Yönetimi Depolama ve Lojistik İlişkisi Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu ABC Analizi Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) Malzeme Yönetimi, Stok ve Envanter Kavramları, Lojistik Yönetimi ve Stoklar Stok Maliyetlerinin Hesaplanması Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarları Hesapları Güvenlik Stokları, Güvenlik Stoğunu Etkileyen Faktörler, Hesaplaması Talep Miktarı ve Tedarik Süresindeki Sapmaları Azaltma Yöntemleri Basit Stok Kontrol Modeli Miktara Dayalı Fiyat İndirimli Stok Kontrol Modeli Ana Üretim Programı Oluşturma Ürün Ağaçları Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Sipariş Miktarlarının Belirlenmesi Depo verimlilik esasları ve hesapları FİFO-LİFO KAİZEN ve KANBAN JIT Modeli Depo Yönetiminde Performans Ölçümü ve KPI Yönetimi D E P O VE STOK YÖNETİMİ Hatasız depo ve stok yönetimi, rekabette öncelik elde etmek ve planlama için güvenilir envanter sağlamak için temel koşullardandır. Bu nedenle stok maliyetleri ve stok kayıpları nedeniyle oluşacak olan sapmalara engel olmak gerekmektedir. İşletmeler için önem arz eden ve maliyet merkezlerinden bir olan depolama ve depo yönetimini ele alan amaçlayan bu eğitimde, bir depo inşasından operasyonuna kadar ki gerek duyulacak her şeyi kapsayan bir eğitim olarak sunulmuştur. Bu kapsamda depolama ve lojistik ilişkisi, depo yeri seçimi kararları, süreçler, depo yönetim sistemleri, depolamada stok yönetimi, ambalajlama, paketleme, yükleme boşaltma operasyonları konusunda bilgiler kazandırmak. Ayrıca ürün, yarı ürün, hammaddelerin ve malzemelerin (stokların) etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin karlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Bu eğitimde müşteri (üretim ve satış) hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın, temel yaklaşım ve yöntemleri sunulmaktadır.

7 Kısıtlar Teorisi Kısıtlar Teorisinin Tanımı Kısıt Tipleri Uygulama Alanları 5 Odaklanma Adımı Drum Buffer Rope VAT Analizi Döngüler Ölçütler Düşünme Araçları Mevcut Gerçekler Ağacı (CRT) Buharlaşma Bulutu (CRD) Gelecekteki Gerçekler Ağacı (FRT) Ön Koşul Ağacı (PT) Geçiş Ağacı (TT) Faaliyet Ölçütleri Finansal Ölçütler Kısıtlar Teorisi ve Katkı Muhasebesi Yaklaşımı Değerlendirme ve Kapanış K ISITLAR TEORİSİ V E UYGULAMALARI Süreç iyileştirmede genel olarak kabul gören iki varsayım vardır. Birincisi, sistemi küçük parçalara bölerek iyileştirmek ve sonra iyileştirilmiş parçaları birleştirerek sistemin bütününü iyileştirmek, ikincisi ise sistemin her kademesinin performansını en üst düzeyde tutarak, sistemin genel performansını en üst düzeyde amaçlamaktır. Kısıtlar Teorisi, bu varsayımların yanlış olduğunu savunur. KT ye göre sadece sistemin parçalarına ilişkin ölçüleri kullanarak kurum geneli için en iyi verimi bulamayız. Eğer verimliliği kurumsal düzeyde tanımlar ve bu verimliliği artırmayı sağlayan değişiklikleri operasyonel iyileştirmelerle sağlarsak daha doğru bir iş yapmış oluruz. Çünkü sistem birbirine bağlı süreçlerden veya parçalardan oluşan bir bütündür. Her sistemin en az bir kısıtı olduğu için işletmelerin kar hedeflerini sonsuzlayamayacağını savunan Goldratt kısıtı, işletmelerin amaçlarına ve yüksek performansa ulaşmalarını engelleyen herhangi bir durum olarak nitelendirmektedir. KT, darboğazları da işletmelerin hedefine giden yolda önemli bir engel olarak tanımlamıştır. Bu eğitim ile her bir bireyin çalışmakta olduğu birimde, firmada süreçleri, kısıtları çok daha net bir şekilde ölçüp, kısıtlı darboğazları nasıl aşacağı matematiksel olarak aktarılmaktadır.

8 Satınlama Sürecinde Çok Ölçütlü Karar Verme 1 GÜN Giriş Çok Amaçlı Karar Verme Standartları Çok Ölçütlü Karar Verme Standartları Farklılıklar ve Gelişme Noktaları Temel Bileşenler Kavramlar Alternatif- Özellik- Kriter İlişkisi Modeller ve Yöntemler Karar Matrisi Örnek Uygulamalar Değerlendirme ve Kapanış S A T INLAMA S Ü R EC İNDE Ç O K Ö L Ç Ü TLÜ KARAR V E R M E Sonlu sayıda seçeneğin seçilme, sıralanma, sınıflandırma, önceliklendirme veya elenme amacıyla genellikle ağırlıklandırılmış, birbirleri ile çelişen ve aynı ölçü birimini kullanmayan hatta bazıları nitel değerler alan çok sayıda ölçüt kullanılarak değerlendirilmesi işlemidir. Satınalma hizmetlerinde, herhangi bir ürün veya hizmet satın alması yapılmadan önce kalitatif ve/veya kantitatif değerleri tek bir potada eritip, karar almayı matematiksel olarak ifade edebilmek bu eğitimin en önemli amacını oluşturmaktadır. Bu eğitim sayesinde, kararlar nitel yaklaşımlardan, nicel değerlere kaymakta, karar mekanizmaları ortak bir platformda buluşmaktadır.

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI Sıra No 1 2 Eğitim Adı Süre (Gün) Kalite Yönetim Sistemi (KYYP) Sertifika Programı 8 Eğitmen Dönem Eğitim Tarihleri Eğitim Yeri Hayati Çağlar,

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ. Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02.

EĞİTİM KATALOĞU. SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ. Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02. EĞİTİM KATALOĞU 2014 SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02.2014 1 EĞİTİMLER 3 2 SİSTEM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI TEMEL

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı 1. TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri 1 SÜREÇ YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yönetim Neo-klasik yönetim Sistem yak.- Durumsallık yak. Yeni yaklaşım, kavram

Detaylı