Kardiyovasküler implant ve cihaz tak l hastalarda manyetik rezonans görüntüleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardiyovasküler implant ve cihaz tak l hastalarda manyetik rezonans görüntüleme"

Transkript

1 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(3): Kardiyovasküler implant ve cihaz tak l hastalarda manyetik rezonans görüntüleme Magnetic resonance imaging in patients with cardiovascular implants and devices Dr. Bilal Boztosun, 1 Dr. Ömer Ayd ner, 2 Dr. Ayhan Olcay 3 1 Kartal Kofluyolu Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Klini i, stanbul; 2 Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal, stanbul; 3 stanbul Hospital Kardiyoloji Bölümü, stanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) son y llarda radyolojiye kat lan en önemli ve geliflmifl görüntüleme yöntemidir. Bu görüntülemede kullan lan radyofrekans dalgalar n biyomedikal implantlar ve yard mc cihazlar ile etkileflimleri istenmeyen durumlara yol açabilir. Kardiyolojideki geliflmeler ve kalp hastalar na tak lan implantlar n artmas yla, bu implantlar n MRG uygunlu u ve güvenilirli i konusunda sorular ortaya ç kmaktad r. Bu derlemede kardiyovasküler implant olan hastalarda MRG ile ilgili genel konular ve yap lan çal flmalar gözden geçirildi. Anahtar sözcükler: Elektromanyetik alan/yan etki; manyetik rezonans görüntüleme/yan etki; protez ve implant/kontrendikasyon; güvenlik. Magnetic resonance imaging (MRI) is the most important and developed tool among the new methods of radiologic imaging. Radiofrequency waves used in MRI may interact with biomedical implants and assist devices. With recent developments in cardiology and increasing number of cardiologic devices implanted, MRI-related problems about safety and compatibility of these devices have emerged. The aim of this review was to discuss MRI-related issues and the studies conducted in patients with cardiovascular implants. Key words: Electromagnetic fields/adverse effects; magnetic resonance imaging/adverse effects; prostheses and implants//contraindications; safety. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) son y llarda radyolojiye kat lan en önemli ve geliflmifl görüntüleme yöntemidir. Manyetik rezonans görüntüleme ile her planda görüntü al nabilmesi yan s ra doku kontrast s n rs z de iflebilmekte, uzaysal çözünürlü- ü ise 100 mikrona kadar inebilmektedir. Teknolojideki son geliflmelerle MR inceleme çok h zlanm fl, dakika hatta saniyeler içinde bitirilebilir hale gelmifltir. Kardiyolojideki geliflmelerle birlikte kalp hastalar na tak lan kardiyolojik implantlar n artmas, kardiyologlar ile radyologlar bir araya getirmektedir. Bütün dünyada oldu u gibi ülkemizde de artan kardiyolojik giriflimler sonucunda hastalara tak lan çeflitli implantlar n yeni görüntüleme cihazlar na uyumu hastalara ve onlar izleyen hekimlere önemli sorumluluklar getirmektedir. Manyetik rezonans görüntülemede radyofrekans dalgalar kullan l r. Güçlü bir manyetik alana uygulanan radyofrekans dalgalar ile hidrojen atomlar iletiflime girer ve bir süre sonra görüntülere dönüfltürülecek sinyaller yayarlar. Bu dalgalar n ve manyetik alan n, X- fl n n n insan sa l - na zararl olan genetik etkileri veya kimyasal ba larda de ifliklik oluflturma gibi yan etkileri bulunmaz. Ancak, biyomedikal implantlar ve yard mc cihazlarla etkileflimleri istenmeyen durumlara yol açabilir. Manyetik alan ferromanyetik materyalleri hareket ettirebilir, elektronik ekipman ile etkileflime girerek onlar n çal flmas n bozabilir. Hatta radyofrekans dalgalar belli bir noktaya kadar s nmaya neden olur. Tüm bu potansiyel tehditlerin MRG öncesinde bilinmesi ve kontrol alt na al nmas gerekmektedir. Genel prensipler Manyetik alanla etkileflimlerine ba l olarak, materyaller manyetik, paramanyetik ve dimanyetik olarak üçe ayr l rlar. Manyetik materyallerden en iyi bilineni demirdir. Bu yüzden, s kl kla manyetik materyaller, demir k saltmas olan ferro öntak s yla kul- Gelifl tarihi: Kabul tarihi: Yaz flma adresi: Dr. Bilal Boztosun. Kartal Kofluyolu Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Klini i, Cevizli, stanbul. Tel: Faks: e-posta:

2 194 Türk Kardiyol Dern Arfl lan larak ferromanyetik olarak adland r l r. Kobalt (Co), disporosyum (Dy), nikel (Ni) ve gadolinyum (Ga) güçlü manyetik elementlerdir. Birçok metal manyetik alan ile zay fça etkilenir. Bu tür materyaller paramanyetik olarak tan mlan r. Baz materyaller ve tüm metal olmayan materyaller manyetik alan ile neredeyse hiç etkileflime girmezler; bunlara dimanyetik denir. Tüm metaller içinde çelik özel bir yere sahiptir. Demirden üretilmesine karfl n manyetik de- ildir. Üretimi s ras nda içerisine konulan katk maddeleriyle gücünün artmas, paslanmamas ve manyetik alandan hiç etkilenmemesi sa lanm flt r. Bu yüzden biyolojik implantlarda genellikle çelik kullan - l r. [1] Cihaz n manyetik gücü, hastan n oryantasyonu, anatomisi ve alet-manyetik alan iliflkisi MR incelemesinde güvenlik yönünden önemlidir. Manyetik alan içerisine konmufl ferromanyetik objeler defleksiyon, atraksiyon ve dönme güçlerine maruz kal rlar. Kazalardaki ilk potansiyel tehlike, ferromanyetik materyallerin manyetik alan içerisinde m knat sa do ru çekilmesidir. Ataç, saç tokas gibi küçük metal cisimler 1.5 Tesla manyetik alanda saatte 40 mile varan h za ulaflabilir, hasta ve odada bulunanlara zarar verebilir. Bir objenin çekilme gücü, objenin kütlesi ve m knat sa olan uzakl ile orant l d r. Makas, klemp ve hemostaz gibi cerrahi aletler paslanmaz çelikten yap lm fl olsalar bile manyetik alanda hareket ederler. Oksijen tüpleri önemli bir potansiyel tehlike oluflturur. Bu tür aletler e er MR odas nda kullan lacaksa manyetik olmayan materyalden yap lm fl olmal d r. Manyetik rezonans odas nda kardiyak arrest geliflen bir hastada resüssitasyonun ilk basama nda (MR ile uyumlu resüssitasyon ekipman yoksa) ifle hastay MR odas ndan ç kartarak bafllanmal d r. Kazaya ikinci potansiyel etken, hareket etme olas l olan implante edilen aletlerdir. Bu durumda özellikle translasyonel çekim önem kazan r. Bunu belirleyen faktörler manyetik alan n kuvveti, objenin ferromanyetizm derecesi, kütlesi, yeri, fibroz doku, deri, dikifl veya kemik gibi objeyi yerinde tutan dokunun varl d r. Metalik obje ferromanyetik de ilse veya düflük düzeyde ferromanyetik ise MRG güvenilir bir flekilde yap labilir. n situ olarak çekim gücünün, implant hareket ettirme veya implant n tasarlanan fonksiyonunu etkilemede yetersiz kalaca söylenebilir. Üretici firmalar ve aletin güvenilirli ini tescil eden firmalar bunu destekleyici bilgiler verirler. Güvenilir implanta örnek kalça protezlerdir. Sorunlu implanta örnek ise nörovasküler kliplerdir. Subaraknoid kanama sonras ince nöral damarlara yerlefltirilen klipleri kardiyak MR yerinden oynatabilir. Bu hastalarda MRG gerekti inde (genellikle olanakl d r), klip üreticisi firmadan klip cinsi ve yap ld materyal hakk nda ayr nt - l bilgi al nmal d r. ndüklenmifl elektrik ak mlar letken materyalleri bulunan cihazlar n takl oldu u hastalarda, MRG bu materyallerin bas nçl manyetik alana ve radyofrekansa maruz kalmas na neden olur. Bu da indüklenmifl elektrik ak m na ba l olarak zarara yol açabilir. Bu iletken materyalleri içeren aletler pace telleri, k lavuz telleri, metalik komponent içeren termodilusyon kateterleridir. [2] Pace telleri özellikle önemlidir. Çünkü bunlar n uzunlu u ve kronik kal c - l, yüksek çekim alan nda radyofrekans dalga boyuna yaklaflmas n sa layabilir. Bu da anlaml bir flekilde efllenmeye ve böylece s nmaya yol açar. Metalik implantlar n boyutlar, yeri, flekli gibi özellikler bu olayda önemlidir. [3] Son olarak, manyetik alana maruz kalan elektronik implantlar n fonksiyonu engellenebilir veya de iflikli e u rayabilir. Kardiyovasküler aletlerin güvenilirli i Hastan n MR çekimi öncesi de erlendirilmesi. stenmeyen bir duruma neden olmamak için, MR incelemesi öncesinde sistematik bir tarama yap lmal - d r. Bu tarama ideal olarak üç ad mda tamamlanmal - d r. lk ad m olarak, hastaya randevu verilmesi s ras nda ilgili sekreter veya radyolog ya da incelemeyi isteyen hekim bafll ca güvenlik noktalar n vurgular. Bunlar anevrizma klipleri, kalp pili, elekronik aletler ve gebelik gibi noktalard r. kinci ad mda hasta MRG ünitesine geldi inde form doldurulur. Hasta komada ise veya iletiflim kurulam yosa, hasta yak n, o da yoksa hasta hakk nda bilgi sahibi hekim taraf ndan form tamamlanmal d r. Bu form MRG nin potansiyel tehlikeleri konusunda e itilmifl teknisyen ve doktorlar taraf ndan incelenir. Üçüncü ve son ad mda, incelemeyi yapacak olan teknisyen MRG odas na girmeden önce hastay inceler, k saca sorgular ve tarama ifllemi tamamlan r. Unutulmamal d r ki, daha önce bir MR incelemesinin güvenli olarak tamamlanm fl olmas, bundan sonrakilerin de güvenli olarak tamamlanaca anlam na gelmemektedir. Elektrokardiyografi (EKG) ledleri. Standart metalik EKG ledleri MRG s ras nda s nmay art rabilir; bu yüzden kullan lmamal d r. Yüksek impedansl karbon alafl ml EKG tablet ve ledleri MRG için güvenilirdir ve artefakta yol açmaz. Sternal ve epikardiyal pace telleri. Sternal tel bulunan hastalar görüntülemek güvenilirdir. [4,5] Kardiyak cerrahi sonras 1 veya 1.5 Tesla alt nda MRG ya-

3 Kardiyovasküler implant ve cihaz tak l hastalarda manyetik rezonans görüntüleme 195 p lan 200 hastay kapsayan bir çal flmada, cerrahi sonras kal c epikardiyal pace tak lan hastalarda MR incelemesinin güvenilir bir flekilde yap laca gösterilmifltir. Yap lan MRG s ras nda herhangi bir yan etki veya aritmiye rastlanmam flt r. [6] Epikardiyal pace telleri s n rl, küçük bir artefakta yol açabilir; bu durumun da görüntü analizine engel olmas çok nadirdir. Protez kapaklar ve annuloplasti halkalar. Bütün protez kapak ve annuloplasti halkalar 1.5 Tesla da MRG ye uyumludur. Bugüne kadar yap lanlar da 3 Tesla da MRG ye uyumlu bulunmufltur. [7] Is nma ve artm fl olan ak m bu implantlar için bir sorun yaratmamaktad r. [8] Protez kapak ve annuloplasti halkalar üzerine etkiyen çekim gücü, atan kalp üzerine uygulanana k yasla düflüktür. Son zamanlarda, metalik kapaklarda elektromanyetik etkileflim olabilece ini teorik olarak belirten yay nlar vard r. Temel olarak, ferromanyetik olmayan herhangi bir metal, manyetik alanda hareket ederken orijinal manyetik alana karfl bir manyetik alan gelifltirir. Bu olaya Lenz etkisi denir. Geliflen bu dirençli bas nç, mekanik kapa n aç l p kapanmas na engel olabilir. Lenz etkisi statik manyetik alan n gücüne ba l d r. Buna göre, 1.5 Tesla dan büyük MRG sistemlerinde, metal kapakç k içeren protez kapaklarda sorun oluflabilir. Ancak, bu sorunun görüldü ü herhangi bir olgu bildirilmemifltir. Koroner stentler. Kardiyolog olarak en s k karfl - laflt m z sorular n bafl nda stent tak lan hastalara MR çekilmesi gelmektedir. Koroner MRG, teorik olarak koroner stentlerde s nmaya ve yer de ifltirmeye yol açar. Baz çal flmalar s nma etkisinin çok az önemi oldu unu ve klinik olarak etkisinin olmad - n ortaya koymufltur. [9] Stentlerde pozisyon de iflikli- i, teorik olarak metalik koroner stentleri trombositlerle karfl karfl ya getirir ve tromboza yatk nl art - r r. Bunun sonucunda miyokard infarktüsü ve kardiyak olaylar geliflebilir. Hayvan çal flmalar nda, yeni stentlerde ferromanyetisitenin ve stent yer de ifltirmelerinin çok az veya hiç olmad gösterilmifltir. [10] Koroner stent ifllemi sonras nda erken dönemde MRG yap lan hastalarda 30 gün içinde geliflen yan etkileri araflt ran bir çal flmada, MRG nin güvenilir oldu u, stent trombozuna ba l miyokard infarktüsü ve kardiyak ölümün çok nadir oldu u gösterilmifltir. [9] Bu çal flma, stent iflleminden sonra MRG yi ertelemek gerekmedi ini göstermifltir. Stent ifllemi sonras üçüncü günde MRG yap lan hastalarda, yedi ayl k takip sonucunda kontrol grubuna göre yan etki s kl - nda herhangi bir art fl izlenmemifltir. [11] Bu klinik çal flmalar koroner stentlerde yer de iflimi olmad - n gösteren hayvan çal flmalar n desteklemektedir. Kobalt ve baflka metalleri içeren, kar fl ml yeni metalleri kapsayan stentlerin MRG ye uygunlu u için araflt rmalar gerekmektedir. Paslanmaz çelik ve nikel titanyum alafl m kapl stentlerin MRG ye uygunlu unun karfl laflt r ld bir çal flmada, paslanmaz çeli in lümen görüntülenmesinde anlaml sinyal kayb na yol açt ; buna karfl n, nikel titanyum kapl stentin sadece küçük artefaktlara neden oldu u, lümen görüntülenmesinde soruna yol açmad görülmüfltür. [12] Do ru bir flekilde yerlefltirilen stentlerin s nma ve yer de- ifltirme olas l klar düflüktür ve stent tak ld ktan sonra MRG yap labilir. Ancak, yayg n görüfl MRG iflleminin stent iflleminden 6-8 hafta sonra yap lmas d r. Klinisyenler, koroner stentli hastalarda MRG nin endotelizasyondan sonra güvenli olaca n düflünmektedir. [13] Çünkü, endotelizasyon stentlerin yerinden oynamas n belirgin flekilde engeller. Bu yayg n görüfle ait herhangi bir yay mlanm fl veri bulunmamas na karfl n, erken MRG uyguland nda oluflacak ciddi yan etkilere dair veri de yoktur. Yayg n olan genel görüfl, MRG nin stent tak lmas ndan sonra herhangi bir zamanda yap labilece idir. Eldeki bütün veriler bunu desteklemektedir. Manyetik rezonansta koroner stent yerleflim yerinde küçük bir artefakt olabilirse de, bu stent yerleflimini göstermede faydal olabilir. Daha önce stent takt m z alt hastan n farkl zamanlarda MR çekildikten sonraki kontrol anjiyografilerinde stentlerinde sorun olmad n gördük. Takiplerde de baflka bir komplikasyon olmad. Ayr ca, günümüzde yayg n olarak kullan lan ilaç kapl stentlerle yap lan iki yeni çal flmada da, ç plak stentlere benzer flekilde, geç endotelize olan ilaç kapl stentlerde de MRG nin erken dönemde (1-3 gün içerisinde) güvenle yap labildi i gösterilmifltir. [14,15] Di er vasküler stentler, koil ve filtreler. Nonkoroner vasküler stentler (aortta kullan lanlar gibi), koil ve filtreler e er nonferromanyetik materyal içeriyorsa herhangi bir zamanda MRG yap labilir. Titanyum, titanyum alafl m, Phinox, Elgiby, MP35N 316 paslanmaz çelik veya nitinolden yap lan nonferromanyetik metaller 1.5 Tesla alt nda yap lan MRG prosedürlerinde güvenilirdir ve tak ld ktan sonra hemen MRG yap labilir. [16] Zay f ferromanyetik materyalden yap - lan paslanmaz çelik tiplerinin baz lar nda, doku büyümesi ve materyalin pozisyonda kalmas için gereken mekanizmalar n oluflmas n beklemek amac yla 6-8 haftal k bir aral k tavsiye edilir. Baz üretici firmalar bu materyallerin ferromanyetik olup olmad - n ürünlerinde belirtmezler. Bu da MRG nin erken

4 196 Türk Kardiyol Dern Arfl veya 6-8 haftal k bekleme sonras nda yap labilirli i konusunda güven sorunu yarat r. Manyetik çekim gücü olan koil ve filtrelerdeki görüntüleme ifllemini 6-8 hafta ertelemek ihtiyatl görünse de, bunu destekleyecek herhangi bir kan t yoktur. Ayr ca, bir çal flmada erken MRG ifllemi sonras yan etki görülmedi i bildirilmifltir. [17] Oklüzyon aletleri. Metalik oklüzyon cihazlar flantlar n kapat lmas nda kullan l r. Do ru bir ölçüme sahip aletler yerlefltirildi inde, alet flekline ve doku büyümesine ba l oluflan önleyici kuvvet, manyetik alan n oluflturdu u kuvveti yener. Ferromanyetik olmayan alafl mdan yap lan aletlerin (örne in MP35N) yerlefltirilmesinden sonra hemen çekim yap labilir. Zay f ferromanyetik çelikten yap lan aletlerin tak l oldu u hastalarda MRG alt haftal k bir gecikmeyle yap labilir. [18] Kardiyovasküler kateterler. Herhangi bir metalik parça içeren iç veya d fl iletken telli kateterler MRG için kontrendikedir. Poliüretan ve polivinil klorid içeren kateterler ise güvenilirdir. letken tel içeren termodilüsyon pulmoner kateterler afl r s nmaya ba l olarak hasar oluflturabilir ve kateterlerin fonksiyonu bozulabilir. [19] K lavuz teller. Geleneksel k lavuz teller paslanmaz çelikten veya nitinolden yap lm flt r. Bu tellerde radyofrekans ile afl r s nma ve buna ba l olarak zarar oluflabilir. Giriflimsel MRG için, s nmay s n rlayan radyofrekans ba lant s z k lavuz teller gelifltirilmifltir. [20] ntra-aortik balon pompas ve sol ventrikül yard mc aletleri. Literatürde çok az bilgi bulunmas na karfl n, bu aletler, yüksek metalik içerikleri ve iliflkili ekipmanlar nedeniyle MRG çekimine uygun de ildir. Doku hasar riski vard r; mekanik fonksiyon bozuklu u ve s sorunlar oluflur. Kal c kalp pilleri. Pacemaker tak l hastalarda kardiyak MRG yap lmas için genel kurallar aç k de- ildir ve günümüzde halen araflt rma aflamas ndad r y l nda sunulan bir bildiriye göre kalp pilleri kardiyak MRG için göreceli kontrendikedir. [1] Bu aç klama, MRG nin kesin kontrendike oldu u yarg - s nda yumuflamaya yol açarak ço u klinisyeni MRG nin uygunlu u konusunda düflünmeye itmifltir. Pacemaker tak l hastalarda MRG nin kontrendike olmas n n bilinen en az befl nedeni vard r. Birincisi, manyetik alan pacemaker kutusunun yerinden oynamas na neden olabilir. Ancak, bu durum bir soruna yol açmaz; çünkü, deneyimler koruyucu poflun pacemaker ayn pozisyonda tutacak kadar güçlü oldu unu göstermifltir. Yine de, gerekti inde buna ek olarak yüzeyel kay fllar da kullan labilir. kincisi, radyofrekansa ba l olarak pace ledlerinin s nmas miyokarda ve damarlara zarar verebilir. Deneysel çal flmalarda 60 dereceden fazla led s nmas kaydedilmifltir. [21] Is nmaya ba l bu etkiler, 0.5 Tesla sisteminin ve düflük absorpsiyon h z nda MRG sekanslar n n kullan m yla azalt labilir. Buna karfl n, ledlerin vücuttaki pozisyonu gibi birçok faktör s nman n derecesini etkileyebilir. Üçüncü olarak, raydofrekans ve bas nçl manyetik alanlar, pacemaker n elektronik dolafl m ak m yla iliflki kurabilir ve ak mda pacemaker taraf ndan elektriksel aktivite olarak alg lanabilecek bir art fla neden olabilir. Bu da pacemaker n çal flmas n engelleyebilir veya h zl pace etmesine yol açabilir. Dördüncü olarak, MRG nin eski tip pacemakerlarda kal c veya geçici de iflikliklere yol açt bildirilmifltir. [22] Son olarak, pacemaker tak l hastalarda MRG nin kontrendike oldu una dair en önemli veri mortalitedir. [23] Bunun pace inhibisyonu, manyetik ak fl n fonksiyonunun bozulmas ve pacemaker n h zl çal flmas na ba l olarak ortaya ç kan devaml kalp at - m n n kardiyak debiyi devam ettirememesine ba l oldu u düflünülmüfltür. [24] Bununla birlikte, an lan mortalitede MRG ile incelenen organ kalp de ildir. Apaç k belirtilmese de, MRG s ras nda EKG monitörizasyonu yap lmam flt r ve MRG ile ilgili riski azaltan hiçbir ölçüm yap lmam flt r. Günümüzde kardiyak MRG kesintisiz EKG monitörizasyonu eflli inde yap lmal ve oluflabilecek aritmileri kolayca görebilmeye imkan sa lanmal d r. Ayr ca, MRG çekim odalar nda kan bas nc ve oksijen satürasyonu monitörizasyonu vard r. Yukar da bahsedilen sorunlara ve mortaliteye karfl n, kardiyak MRG nin Tesla de erlerindeki manyetik güç aral nda güvenle yap labilece i bildirilmifltir. [25-28] Elli dört hastay kapsayan bir çal flmada, pacemaker tak l hastalarda güvenli bir flekilde 1.5 Tesla da MRG çekilece i bildirilmifl; eflik de erindeki de iflmelerin kalp odac klar na, anatomik yerleflime, ledlerin yerleflti i tarihe ba l olmad gösterilmifltir. [29] Monitörizasyon eflli inde yap lan MRG iflleminde, pacemaker fonksiyonunun bozulmas na ba l ortaya ç kacak kardiyak kollaps görmemek mümkün de ildir. kinci olarak, pace ba ml olmayan pacemakerl hastalarda yap lan bir çal flmada, görüntüleme s ras nda pace kapat l p, ledler bipolar moda getirilmifl, düflük manyetik alan ve düflük radyofrekansta

5 Kardiyovasküler implant ve cihaz tak l hastalarda manyetik rezonans görüntüleme 197 ölüm ve önemli komplikasyonlar gözlenmemifltir. [27,28] E er MRG d fl görüntüleme teknikleri tan aç s ndan yeterli de ilse, kar-zarar oran dikkatli bir flekilde hesapland ktan sonra MRG ifllemi deneyimli merkezlerde ve prosedür s ras nda sürekli monitörizasyon eflli- inde yap lmal d r. Tak labilir intrakardiyak defibrilatörler. Pacemakerlarla benzer riskleri tafl malar na karfl n, intrakardiyak defibrilatörlerin (ICD) translasyonel çekim güçleri belirgin derecede daha fazlad r. [30] Kardiyak MRG nin güvenli bir flekilde yap labilirli i konusunda sadece bir adet yay n vard r. [27] Konu hakk nda yeterli veri olmad ndan, daha çok bilgi edinene kadar, kardiyak MRG kontrendike olarak kabul edilmelidir. Stabil olmayan kalp hastalar nda MRG. Kesin tan n n tedavide ve klinik sonuçta en çok ifle yarayaca akut hastalar MR çekilen grubu oluflturur. Uygun önlemlerle bu hastalar h zl ve güvenilir bir biçimde görüntülenebilirler. Çekim odas nda sadece pipet oksijen kullan lmal d r. Hiçbir koflulda oksijen silindirleri (ferromanyetik olduklar ndan dolay ) görüntüleme odas na al nmamal d r. ntravenöz pompa makineleri kontrol odas nda kalmal ve hastalara uzun bir hatla ulaflan k lavuz arac l yla ba lanmal - d r. Ayr ca, bütün anestezik ve acil ekipman malzemelerini tafl yan araçlar MRG için uygun olmal d r. [31] 3 Tesla MR görüntüleme. Radyofrekans s nma ve manyetik alan sorunu etkileflim kuvvetiyle iliflkilidir ve 3 Tesla MRG de daha sorunlu olma olas l yüksektir. [32] 1.5 Tesla alt nda zay f ferromanyetik özellik gösteren implantlar, 3 Tesla da yüksek manyetik alan etkileflimi gösterirler. Bugünkü güvenlik ölçütlerinin ço u yüksek alan kuvvetlerinde uygulanamaz; bu nedenle, daha keskin güvenlik ölçütlerine gereksinim vard r. Protez kapak gibi baz aletler 3 Tesla da güvenilir görünmektedir; ancak, baz aletler için uzun ve k sa çapl taramalarda araflt rmalar halen devam etmektedir, bu nedenle, çekim yap lan hastalarda dikkatli olunmal d r. Öte yandan, hastalarda MRG için 1.5 Tesla de il de 3 Tesla l k taray c lar n kullan m n gerektirecek hiçbir klinik endikasyon yoktur. KAYNAKLAR 1. Prasad SK, Pennell DJ. Safety of cardiovascular magnetic resonance in patients with cardiovascular implants and devices. Heart 2004;90: Ahmed S, Shellock FG. Magnetic resonance imaging safety: implications for cardiovascular patients. J Cardiovasc Magn Reson 2001;3: Ho HS. Safety of metallic implants in magnetic resonance imaging. J Magn Reson Imaging 2001;14: Manner I, Alanen A, Komu M, Savunen T, Kantonen I, Ekfors T. MR imaging in the presence of small circular metallic implants. Assessment of thermal injuries. Acta Radiol 1996;37: Shellock FG. Reference manual for magnetic resonance safety: 2002 edition. Salt Lake City, Utah: Amirsys, Inc.; W. B. Saunders; Hartnell GG, Spence L, Hughes LA, Cohen MC, Saouaf R, Buff B. Safety of MR imaging in patients who have retained metallic materials after cardiac surgery. AJR Am J Roentgenol 1997;168: Shellock FG. Magnetic resonance safety update 2002: implants and devices. J Magn Reson Imaging 2002; 16: Shellock FG. Prosthetic heart valves and annuloplasty rings: assessment of magnetic field interactions, heating, and artifacts at 1.5 Tesla. J Cardiovasc Magn Reson 2001;3: Hug J, Nagel E, Bornstedt A, Schnackenburg B, Oswald H, Fleck E. Coronary arterial stents: safety and artifacts during MR imaging. Radiology 2000;216: Strohm O, Kivelitz D, Gross W, Schulz-Menger J, Liu X, Hamm B, et al. Safety of implantable coronary stents during 1H-magnetic resonance imaging at 1.0 and 1.5 T. J Cardiovasc Magn Reson 1999;1: Gerber TC, Fasseas P, Lennon RJ, Valeti VU, Wood CP, Breen JF, et al. Clinical safety of magnetic resonance imaging early after coronary artery stent placement. J Am Coll Cardiol 2003;42: Holton A, Walsh E, Anayiotos A, Pohost G, Venugopalan R. Comparative MRI compatibility of 316 L stainless steel alloy and nickel-titanium alloy stents. J Cardiovasc Magn Reson 2002;4: Roubin GS, Robinson KA, King SB 3rd, Gianturco C, Black AJ, Brown JE, et al. Early and late results of intracoronary arterial stenting after coronary angioplasty in dogs. Circulation 1987;76: Shellock FG, Forder JR. Drug eluting coronary stent: in vitro evaluation of magnet resonance safety at 3 Tesla. J Cardiovasc Magn Reson 2005;7: Porto I, Selvanayagam J, Ashar V, Neubauer S, Banning AP. Safety of magnetic resonance imaging one to three days after bare metal and drug-eluting stent implantation. Am J Cardiol 2005;96: Engellau L, Olsrud J, Brockstedt S, Albrechtsson U, Norgren L, Stahlberg F, et al. MR evaluation ex vivo and in vivo of a covered stent-graft for abdominal aortic aneurysms: ferromagnetism, heating, artifacts, and velocity mapping. J Magn Reson Imaging 2000; 12: Stables RH, Mohiaddin R, Panting J, Pennell DJ, Pepper J, Sigwart U. Images in cardiovascular medicine. Exclusion of an aneurysmal segment of the thoracic aorta with covered stents. Circulation 2000;101: Shellock FG. Reference manual for magnetic resonance safety: 2003 edition. Salt Lake City, Utah: Amirsys, Inc.; W. B. Saunders; 2003.

6 198 Türk Kardiyol Dern Arfl 19. Kanal E, Borgstede JP, Barkovich AJ, Bell C, Bradley WG, Felmlee JP, et al. American College of Radiology White Paper on MR Safety. AJR Am J Roentgenol 2002;178: Razavi R, Hill DL, Keevil SF, Miquel ME, Muthurangu V, Hegde S, et al. Cardiac catheterisation guided by MRI in children and adults with congenital heart disease. Lancet 2003;362: Hayes DL, Holmes DR Jr, Gray JE. Effect of 1.5 tesla nuclear magnetic resonance imaging scanner on implanted permanent pacemakers. J Am Coll Cardiol 1987;10: Bhachu DS, Kanal E. Implantable pulse generators (pacemakers) and electrodes: safety in the magnetic resonance imaging scanner environment. J Magn Reson Imaging 2000;12: Avery JK. Loss prevention case of the month. Not my responsibility! J Tenn Med Assoc 1988;81: Luechinger R, Duru F, Zeijlemaker VA, Scheidegger MB, Boesiger P, Candinas R. Pacemaker reed switch behavior in 0.5, 1.5, and 3.0 Tesla magnetic resonance imaging units: are reed switches always closed in strong magnetic fields? Pacing Clin Electrophysiol 2002;25: Alagona P Jr, Toole JC, Maniscalco BS, Glover MU, Abernathy GT, Prida XE. Nuclear magnetic resonance imaging in a patient with a DDD Pacemaker. Pacing Clin Electrophysiol 1989;12(4 Pt 1): Sommer T, Vahlhaus C, Lauck G, von Smekal A, Reinke M, Hofer U, et al. MR imaging and cardiac pacemakers: in-vitro evaluation and in-vivo studies in 51 patients at 0.5 T. Radiology 2000;215: Gimbel JR, Trohman RL, Lindsay WC, Clair WK. Strategies for the safe performance of magnetic resonance imaging in selected ICD patients. PACE 2002; 25: Pennell DJ. Cardiac magnetic resonance with a pacemaker in situ: can it be done? J Cardiovasc Mag Res 1999;1:72. [Abstract] 29. Martin ET, Coman JA, Shellock FG, Pulling CC, Fair R, Jenkins K. Magnetic resonance imaging and cardiac pacemaker safety at 1.5-Tesla. J Am Coll Cardiol 2004; 43: Shellock FG, Tkach JA, Ruggieri PM, Masaryk TJ. Cardiac pacemakers, ICDs, and loop recorder: evaluation of translational attraction using conventional ( long-bore ) and short-bore 1.5- and 3.0-Tesla MR systems. J Cardiovasc Magn Reson 2003;5: Laurence AS. Magnetic resonance compatible equipment: apply common sense. Anaesthesia 2003;58: Takahashi M, Uematsu H, Hatabu H. MR imaging at high magnetic fields. Eur J Radiol 2003;46:45-52.

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları XIII) MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları Editör: Doç. Dr. Okan GÜLEL 1) 2 hafta önce AKS nedeniyle stent takılan hastaya spinal MR görüntüleme planlanmaktadır. Bu durumda MR çekilmesi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kardiyovasküler cihaz taşıyan hastalarda manyetik rezonans görüntülemenin güvenliği

Kardiyovasküler cihaz taşıyan hastalarda manyetik rezonans görüntülemenin güvenliği Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(7):485-496 485 Kardiyovasküler cihaz taşıyan hastalarda manyetik rezonans görüntülemenin güvenliği Safety of magnetic resonance i maging i n patients

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Pacemaker Hastasına Yaklaşım

Pacemaker Hastasına Yaklaşım Pacemaker Hastasına Yaklaşım Doç.Dr.. Cengiz Ermiş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi 3 Mayıs 2007 Kardiyak Pacemaker Her yıl yaklaşık 600 000 implantasyon Toplam pacemaker

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Manyetik rezonans görüntüleme, başta beyin,

Manyetik rezonans görüntüleme, başta beyin, Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(1):69-75 doi: 10.5543/tkda.2012.01794 69 Manyetik rezonans ortamı için geliştirilmiş kalp pilleri Cardiac pacemakers designed for magnetic resonance

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı