Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : Unvanı : YILMAZ Telefon: SEÇKĠNER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER"

Transkript

1 Poliçe No : Acente: Telefon: MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ. MüĢteri No: Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : Unvanı : YILMAZ Telefon: SEÇKĠNER Adresi : FATĠH MH MAH. ATATÜRK BULV. CAD. 177/6 NO:0 BERGAMA/ĠZMĠR Poliçenin BaĢlangıç Tarihi : 07/03/2015 Düzenleme tarihi : 07/03/2015 BitiĢ Tarihi : 07/03/2016 Yeri : ĠSTANBUL Saati : 14:45:07 Faaliyet Konusu : Bina temizliği-ilaçlama Ģirketleri Tahmini yıllık ciro: ÇalıĢan Sayısı : 2 Brüt ĠĢçi Ücretleri Toplamı : SĠGORTA_KAPSAMI SĠGORTA_BEDELĠ_(TL_) _PRĠM_(TL_) MADDĠ BEDENĠ AYRIMI ,00 112,88 YAPILMAKSIZIN OLAY BAġINA VE YILLIK TOPLAM TEK LĠMĠT EK PRĠMLER 37,50 Primler 150,38 Ġndirimler Toplam Net Prim 150,38 PeĢin Ödeme Ġndirimi 7,52 Vergi Öncesi Prim 142,86 Gider Vergisi 7,14 PeĢin Ödenecek Tutar 150,00 7 GÜN 24 SAAT HASAR BĠLDĠRĠM HATTI : ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Tek.Pers.Sicil No:MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ. Sayfa: 1

2 EK SÖZLEġME MADDELERĠ SĠGORTA_TEMĠNATI(TL_)_ SĠGORTA_PRĠMĠ(TL_)_ Emanet mallar ,00 37,50 EK PRĠMLER TOPLAMI 37,50 MUAFĠYET Bedeni-maddi ayrımı yapılmaksızın her tür zararda ve her bir hasarda uygulanacak muafiyet tutarı : 250,00 TL GENEL ġartlar Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları SĠGORTA KAPSAMI Sigortacı bu poliçe ile sigortalının poliçede Sigorta Ettirenin Adresi olarak belirtilen yerdeki iģletme faaliyetleri ve bununla bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde * Üçüncü kiģilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, * Üçüncü kiģilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi * Üçüncü kiģiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri nedenleriyle üçüncü kiģiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karģı sigortalıyı poliçede yazılı özel Ģartlar ve iliģik Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal iliģkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal sorumluluğa iliģkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır. 1. Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların ve iģyerinde bulunan tabela, pano, vb.nin bakım ve muhafazası da sigortalının iģletme faaliyetinin bir parçası olup bunlardan kaynaklanacak zararlar poliçe Ģartları çerçevesinde teminat kapsamındadır. 2. Arızi inģaat iģleri (tadilat, tamirat ve yenileme) nedeniyle doğacak zararlardan ötürü sigortalıya düģen sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. 3. Sigortalının sunduğu yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda 3. KiĢilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya düģen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. 4. Poliçe, önyüzde belirtilen vade bitim tarihinde sona erecek olup kendiliğinden yenilenmeyecek; ancak tarafların açıkça anlaģması durumunda yenilenebilecektir. Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 2

3 5. ĠĢbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere iliģkin tüm yasa, mevzuat, düzenleme ve benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuģ olunması koģuluyla geçerli olacaktır. Bu kriterlerin yerine getirilmediği faaliyetlere iliģkin tazminat talepleri teminat kapsamı dıģındadır. ÖZEL ġartlar 1- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları 3.A.4 maddesi aksine; karada çalıģan her türlü motorlu taģıma aracı ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları elinde bulunduranlara karģı ileri sürülecek talepler nedeniyle sigortalıya düģen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve Motorlu Kara TaĢıtları Ġhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına girmemek kaydıyla poliçedeki teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiģtir. 2- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları 3.B.3. maddesine atfen yangın, duman, infilak yüzünden uğranılan sadece bedeni zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet, poliçedeki teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiģtir. 3- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları 3.A.3 maddesi aksine; Sigortalıyla bir sözleģme iliģkisi içerisinde bulunan 3. KiĢiler tarafından sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri teminata dahil edilmiģtir. Ancak, sigortalıyla arasında istihdam (iģçi-iģveren) iliģkisi bulunan kiģiler tarafından yöneltilecek tazminat talepleri bu kapsamda değerlendirilmeyip sigorta teminatı dıģında kabul edilecektir. 4- Poliçe primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere dayanarak hesaplanmıģtır. Herhangi bir hasarda, bu bilgilerin gerçeğe uygunluğuna bakılır; baģlangıçta alınan primin alınması gereken primden az bulunması durumunda, ödenecek tazminat miktarı da aradaki orana göre azaltılır. 5- Bu sigortanın sağladığı teminata dahil sorumluluklar, tamamen veya kısmen baģka sigorta(lar) ile de temin edilmiģse, bu sigorta sadece baģka sigortaların ödemediği tutarlar için himaye sağlar. 6- Sigortalı, gerekli kayıtları tutmak ve rizikoyu etkileyebilecek tüm olayları hemen sigortacıya bildirmek zorundadır. 7- Sigortalı, bu sigorta kapsamında tazminat talebine yol açabilecek bir olay meydana geldiğinde, bunu hemen sigortacıya yazı ile bildirmek ve istenen ek bilgiler ile her türlü belgeyi sigortacıya iletmekle yükümlüdür. Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 3

4 8- Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden tazminat talebinde bulunan kiģiyle anlaģamaz, sulh olamaz, kısmen veya tamamen sorumluluğunu kabul veya ikrar edemez veya tazminat ödeyemez. Sigorta Kapsamı DıĢında Kalan Durumlar - Duman, buhar, zehirli gaz, asit, alkali, zehirli kimyasal madde, sıvı gaz, atık madde veya diğer rahatsız edici, kirletici ve bulaģıcı maddelerin yere, toprağa, atmosfere veya akar ya da durgun sulara boģaltılmasından, yayılmasından, bırakılmasından veya sızmasından doğan her türlü zararlar, (boģaltma, yayılma, bırakılma veya sızma olmaksızın meydana gelen olaylar teminat kapsamına dahildir, ancak böyle bir kirlenme veya bu aģamanın önlenmesi için yapılan harcamalar kapsam dıģında olup, bunlar için poliçe hükümlerine göre rücu hakkı doğmayacaktır.) - Ġyonlayıcı radyasyon, nükleer yakıt, nükleer yakıtın yanması ya da patlamasından kaynaklanan radyoaktivite bulaģmaları ve radyoaktif zehirlenmelerden doğan her tür zararlar, - Patlayıcı herhangi bir nükleer yapımın veya bunun nükleer kısmının radyoaktif zehirleyici, patlayıcı ve diğer tehlikeli özelliklerinin dolaylı veya dolaysız olarak neden olduğu veya ağırlaģtırdığı her türlü zarar, gider ve hasarlar, - Asbest ve ilgili ürünlerin çıkarılması, iģlenmesi, üretimi, dağıtımı, depolanmasından doğan zararlar, - Kısmen ya da tamamen asbestten yapılmıģ ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlar, - ABD ve Kanada ülkelerine iliģkin veya ABD veya Kanada hukuku uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar, - Ürün/performans garantisi, - SözleĢmesel cezalar, - Sorumluluğun sözleģme ile geniģletilmesi halinde, geniģletilmiģ olan kısım, - Her türlü dolaylı zarar (netice zararları) ve finansal (mali) zararlar konusundaki sorumluluk, - Sigortalının istihdam ettiği doktor, avukat, mimar, mühendis, serbest muhasebeci mali müģavir, yeminli mali müģavirin sundukları mesleki hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluklar, Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 4

5 - Poliçe baģlangıç tarihinden önce Sigortalı tarafından bilinen olaylardan kaynaklanan zararlar, - Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon - Sigortalı iģyerinde bir alt iģverene bağlı olarak çalıģan taģeron iģçilerin baģına gelecek iģ kazaları nedeniyle sigortalıya düģecek sorumluluklar ĠĢveren Sorumluluk Sigorta poliçesine ek prim ile dahil edilebildiğinden Üçüncü KiĢi Sorumluluk Sigorta poliçesinin teminat kapsamında değildir ve bu poliçe taģeron iģçilerin baģına gelecek iģ kazaları nedeniyle sigortalıya düģecek sorumlulukları karģılamaz. - Sigortalının tamamlayıp müģterilerine teslim ettiği ürün, iģ ya da hizmetlerle ilgili olarak bu ürün, iģ ya da hizmetteki kusur nedeniyle teslimattan sonra oluģan zararlar. - Hırsızlık, aģırma, kaybolma nedeniyle doğacak zararlardan sigortalıya düģecek sorumluluklar. Emanet Mallar Özel ġartı Teminat kapsamı, Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları'nın "3-A.8-a" maddesi aksine aģağıda yazıldığı Ģekilde geniģletilmiģtir: Sigortalı tarafından yürütülen hizmetler sırasında, hizmet verilen binada ya da iģyerinde sigortalının bakım, gözetim, denetimi altında bulunan malların görebileceği zararlara iliģkin olarak, üçüncü kiģiler tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, ilgili ek teminatın karģısında yazılı değer kadar teminat kapsamına eklenmiģtir. Bu ek teminat hırsızlık teminatını kapsamaz. KLOZLAR PRĠM ÖDEMELERĠ VE POLĠÇE ĠPTAL KLOZU Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin kararlaģtırıldığı hallerde primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleģme yapıldıktan sonra, en geç poliçenin teslimi üzerine ödenir. Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye ĠĢ Bankası ġubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta sözleģmesinin kurulmasında aracılık etmiģ olan yetkili acentedir. Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karģılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iģlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleģtirilebilir. Bu sayılanlar dıģındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dıģında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz. Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 5

6 Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiģ sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda baģlar. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peģinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaģtırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peģinatın) veya tamamının kararlaģtırılan günde kredi kartından çekilmesi ile baģlayacaktır. Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim alacağının karģılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmıģ sayılır. Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiģtir. Sigorta ettiren bu tarihte ödeme yapmamıģ olursa temerrüde düģer ve sigortacı temerrüde iliģkin haklarını kullanarak sigorta sözleģmesini feshedebilir. Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleģmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaģtırıldığı hâllerde, riziko gerçekleģince, ödenecek tazminata veya bedele iliģkin primlerin tümü muaccel olur... Sigorta ettiren ve sigortalı, iģ bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleģebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta Ģirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer ilgili kurum ve kuruluģlara iletmesine açık onay verirler. Yaptırım Klozu BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kiģiler ve menģeli Ģirketlerin, bu sigorta sözleģmesinde baģtan itibaren veya sonradan herhangi bir Ģekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kiģiler ve menģeli Ģirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi olarak gösterilmiģ olması hâlinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya baģlamıģ veya herhangi bir Ģekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi Ģekilde olursa olsun devredilmiģ veya intikal etmiģ bulunduğu takdirde dahi, sigorta Ģirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuģ olur ve hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 6

7 Poliçe_No:_ _4 MüĢteri_No:_ ÖNEMLĠ_UYARILAR Poliçe Kapsamı: Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi, sigorta ettirenin ve sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının doğruluğuna güvenerek düzenlediği iģbu poliçede belirtilen güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta ettirene teslim edilen genel Ģartlar, özel Ģartlar ve klozlar çerçevesinde sağlar. ĠĢbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve sigorta genel ve özel Ģartlarında teminata dahil olduğu belirtilmiģ olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüģ bulunan hallerin dıģındaki hiç bir hal, teminat dıģında kalan haller arasında ayrıca sayılmıģ olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması altında değildir. Sigorta Primi Ödemelerinizi; * Makbuz karģılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize, * Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iģlemleri fatura ödeme talimatı ile, * Türkiye ĠĢ Bankası ġubeleri aracılığı ile, * Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz. Ödemenin Belgelendirilmesi: Ödemeleriniz karģılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri belgelerin, hasarınızın ödenmesinde Ģirketimize ibrazı zorunludur. Önerilerinizi 'www.anadolusigorta.com.tr' adresli web sitemizdeki 'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Sigorta ettiren ve sigortalı, iģ bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleģebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta Ģirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer ilgili kurum ve kuruluģlara iletmesine açık onay verirler. Zorunlu poliçeler dıģındaki kredi kartı tahsilatlarında Maksimum özellikli bir kart ise, Maxipuan: % 0,5

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER 9.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)... 1 9.2.1.1.

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.ġ. adına..... ġubesi (aģağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aģağıda kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) ve bu sözleģmede

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 11.06.2010 Tarih ve K-2010/198 Sayılı Karar... 4 II. Karayolları Motorlu Araçlar

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı