Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : Unvanı : ĠLKER Telefon: ÖZTÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı : ĠLKER Telefon: 507 248 3183 ÖZTÜRK"

Transkript

1 Poliçe No : Acente: Telefon: ATA GÜVEN SĠGORTA ARA.HĠZ.LTD.ġTĠ. MüĢteri No: Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : Unvanı : ĠLKER Telefon: ÖZTÜRK Adresi : EĞĠTĠM MAH. FUAT KÖPRÜLÜ SOK. BĠNA NO:74 BALÇOVA/ĠZMĠR Poliçenin BaĢlangıç Tarihi : 19/10/2012 Düzenleme tarihi : 19/10/2012 BitiĢ Tarihi : 19/10/2013 Yeri : ĠZMĠR Saati : 16:39:08 Faaliyet Konusu : Bina temizliği-ilaçlama Ģirketleri Tahmini yıllık ciro: ÇalıĢan Sayısı : 1 Brüt ĠĢçi Ücretleri Toplamı : SĠGORTA_KAPSAMI SĠGORTA_BEDELĠ_(TL_) _PRĠM_(TL_) MADDĠ BEDENĠ AYRIMI ,00 130,36 YAPILMAKSIZIN OLAY BAġINA VE YILLIK TOPLAM TEK LĠMĠT EK PRĠMLER 12,50 Primler 142,86 Ġndirimler Toplam Net Prim 142,86 PeĢin Ödeme Ġndirimi Vergi Öncesi Prim 142,86 Gider Vergisi 7,14 PeĢin Ödenecek Tutar 150,00 7 GÜN 24 SAAT HASAR BĠLDĠRĠM HATTI : ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ Acente Levha No: T0862-YSD1 Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir ATA GÜVEN SĠGORTA ARA.HĠZ.LTD.ġT Sayfa: 1

2 EK SÖZLEġME MADDELERĠ SĠGORTA_TEMĠNATI(TL_)_ SĠGORTA_PRĠMĠ(TL_)_ Emanet mallar ,00 12,50 EK PRĠMLER TOPLAMI 12,50 MUAFĠYET Bedeni-maddi ayrımı yapılmaksızın her tür zararda ve her bir hasarda uygulanacak muafiyet tutarı : 250,00 TL ġartlar Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları SĠGORTA KAPSAMI Sigortacı bu poliçe ile sigortalının poliçede Sigorta Ettirenin Adresi olarak belirtilen yerdeki iģletme faaliyetleri ve bununla bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde * Üçüncü kiģilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, * Üçüncü kiģilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi * Üçüncü kiģiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri nedenleriyle üçüncü kiģiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karģı sigortalıyı poliçede yazılı özel Ģartlar ve iliģik Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal iliģkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal sorumluluğa iliģkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır. 1. Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların ve iģyerinde bulunan tabela, pano, vb.nin bakım ve muhafazası da sigortalının iģletme faaliyetinin bir parçası olup bunlardan kaynaklanacak zararlar poliçe Ģartları çerçevesinde teminat kapsamındadır. 2. Arızi inģaat iģleri (tadilat, tamirat ve yenileme) nedeniyle doğacak zararlardan ötürü sigortalıya düģen sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. 3. Sigortalının sunduğu yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda 3. KiĢilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya düģen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. 4. Poliçe, önyüzde belirtilen vade bitim tarihinde sona erecek olup kendiliğinden yenilenmeyecek; ancak tarafların açıkça anlaģması Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 2

3 durumunda yenilenebilecektir. 5. ĠĢbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere iliģkin tüm yasa, mevzuat, düzenleme ve benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuģ olunması koģuluyla geçerli olacaktır. Bu kriterlerin yerine getirilmediği faaliyetlere iliģkin tazminat talepleri teminat kapsamı dıģındadır. ÖZEL ġartlar 1- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları 3.A.4 maddesi aksine; karada çalıģan her türlü motorlu taģıma aracı ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları elinde bulunduranlara karģı ileri sürülecek talepler nedeniyle sigortalıya düģen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve Motorlu Kara TaĢıtları Ġhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına girmemek kaydıyla poliçedeki teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiģtir. 2- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları 3.A.7. maddesi aksine yangın, duman, infilak nedeniyle meydana gelecek sadece bedeni zararlardan ötürü sigortalıya düģen sorumluluklar, poliçedeki teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiģtir. 3- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları 3.A.3 maddesi aksine; Sigortalıyla bir sözleģme iliģkisi içerisinde bulunan 3. KiĢiler tarafından sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri teminata dahil edilmiģtir. Ancak, sigortalıyla arasında istihdam (iģçi-iģveren) iliģkisi bulunan kiģiler tarafından yöneltilecek tazminat talepleri bu kapsamda değerlendirilmeyip sigorta teminatı dıģında kabul edilecektir. 4- Poliçe primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere dayanarak hesaplanmıģtır. Herhangi bir hasarda, bu bilgilerin gerçeğe uygunluğuna bakılır; baģlangıçta alınan primin alınması gereken primden az bulunması durumunda, ödenecek tazminat miktarı da aradaki orana göre azaltılır. 5- Bu sigortanın sağladığı teminata dahil sorumluluklar, tamamen veya kısmen baģka sigorta(lar) ile de temin edilmiģse, bu sigorta sadece baģka sigortaların ödemediği tutarlar için himaye sağlar. 6- Sigortalı, gerekli kayıtları tutmak ve rizikoyu etkileyebilecek tüm olayları hemen sigortacıya bildirmek zorundadır. 7- Sigortalı, bu sigorta kapsamında tazminat talebine yol açabilecek bir olay meydana geldiğinde, bunu hemen sigortacıya yazı ile bildirmek ve istenen ek bilgiler ile her türlü Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 3

4 belgeyi sigortacıya iletmekle yükümlüdür. 8- Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden tazminat talebinde bulunan kiģiyle anlaģamaz, sulh olamaz, kısmen veya tamamen sorumluluğunu kabul veya ikrar edemez veya tazminat ödeyemez. Sigorta Kapsamı DıĢında Kalan Durumlar - Duman, buhar, zehirli gaz, asit, alkali, zehirli kimyasal madde, sıvı gaz, atık madde veya diğer rahatsız edici, kirletici ve bulaģıcı maddelerin yere, toprağa, atmosfere veya akar ya da durgun sulara boģaltılmasından, yayılmasından, bırakılmasından veya sızmasından doğan her türlü zararlar, (boģaltma, yayılma, bırakılma veya sızma olmaksızın meydana gelen olaylar teminat kapsamına dahildir, ancak böyle bir kirlenme veya bu aģamanın önlenmesi için yapılan harcamalar kapsam dıģında olup, bunlar için poliçe hükümlerine göre rücu hakkı doğmayacaktır.) - Ġyonlayıcı radyasyon, nükleer yakıt, nükleer yakıtın yanması ya da patlamasından kaynaklanan radyoaktivite bulaģmaları ve radyoaktif zehirlenmelerden doğan her tür zararlar, - Patlayıcı herhangi bir nükleer yapımın veya bunun nükleer kısmının radyoaktif zehirleyici, patlayıcı ve diğer tehlikeli özelliklerinin dolaylı veya dolaysız olarak neden olduğu veya ağırlaģtırdığı her türlü zarar, gider ve hasarlar, - Asbest ve ilgili ürünlerin çıkarılması, iģlenmesi, üretimi, dağıtımı, depolanmasından doğan zararlar, - Kısmen ya da tamamen asbestten yapılmıģ ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlar, - ABD ve Kanada ülkelerine iliģkin veya ABD veya Kanada hukuku uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar, - Ürün/performans garantisi, - SözleĢmesel cezalar, - Sorumluluğun sözleģme ile geniģletilmesi halinde, geniģletilmiģ olan kısım, - Her türlü dolaylı zarar (netice zararları) ve finansal (mali) zararlar konusundaki sorumluluk, - Sigortalının istihdam ettiği doktor, avukat, mimar, mühendis, serbest muhasebeci mali müģavir, yeminli mali müģavirin sundukları mesleki hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluklar, Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 4

5 - Poliçe baģlangıç tarihinden önce Sigortalı tarafından bilinen olaylardan kaynaklanan zararlar, - Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon. - Sigortalının tamamlayıp müģterilerine teslim ettiği ürün, iģ ya da hizmetlerle ilgili olarak bu ürün, iģ ya da hizmetteki kusur nedeniyle teslimattan sonra oluģan zararlar. - Hırsızlık, aģırma, kaybolma nedeniyle doğacak zararlardan sigortalıya düģecek sorumluluklar. Emanet Mallar Özel ġartı Teminat kapsamı, Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları'nın "3-A.8-a" maddesi aksine aģağıda yazıldığı Ģekilde geniģletilmiģtir: Sigortalı tarafından yürütülen hizmetler sırasında, hizmet verilen binada ya da iģyerinde sigortalının bakım, gözetim, denetimi altında bulunan malların görebileceği zararlara iliģkin olarak, üçüncü kiģiler tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, ilgili ek teminatın karģısında yazılı değer kadar teminat kapsamına eklenmiģtir. Bu ek teminat hırsızlık teminatını kapsamaz. KLOZLAR PRĠM ÖDEMELERĠ VE POLĠÇE ĠPTAL KLOZU Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin kararlaģtırıldığı hallerde primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleģme yapıldıktan sonra, en geç poliçenin teslimi üzerine ödenir. Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye ĠĢ Bankası ġubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta sözleģmesinin kurulmasında aracılık etmiģ olan yetkili acentedir. Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karģılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iģlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleģtirilebilir. Bu sayılanlar dıģındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dıģında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz. Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiģ sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda baģlar. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peģinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaģtırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peģinatın) veya tamamının Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 5

6 kararlaģtırılan günde kredi kartından çekilmesi ile baģlayacaktır. Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim alacağının karģılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmıģ sayılır. Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiģtir. Sigorta ettiren bu tarihte ödeme yapmamıģ olursa temerrüde düģer ve sigortacı temerrüde iliģkin haklarını kullanarak sigorta sözleģmesini feshedebilir. Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleģmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaģtırıldığı hâllerde, riziko gerçekleģince, ödenecek tazminata veya bedele iliģkin primlerin tümü muaccel olur. Poliçe 7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiģtir Sayfa: 6

7 Poliçe_No:_ _7 MüĢteri_No:_ ÖNEMLĠ_UYARILAR Poliçe Kapsamı: Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi, sigorta ettirenin ve sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının doğruluğuna güvenerek düzenlediği iģbu poliçede belirtilen güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta ettirene teslim edilen genel Ģartlar, özel Ģartlar ve klozlar çerçevesinde sağlar. ĠĢbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve sigorta genel ve özel Ģartlarında teminata dahil olduğu belirtilmiģ olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüģ bulunan hallerin dıģındaki hiç bir hal, teminat dıģında kalan haller arasında ayrıca sayılmıģ olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması altında değildir. Sigorta Primi Ödemelerinizi; * Makbuz karģılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize, * Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iģlemleri fatura ödeme talimatı ile, * Türkiye ĠĢ Bankası ġubeleri aracılığı ile, * Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz. Hasar tazminatı ödenirken, kalan prim borcunun tamamı tazminattan düģülür. Ödemenin Belgelendirilmesi: Ödemeleriniz karģılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri belgelerin, hasarınızın ödenmesinde Ģirketimize ibrazı zorunludur. Önerilerinizi 'www.anadolusigorta.com.tr' adresli web sitemizdeki 'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Zorunlu poliçeler dıģındaki kredi kartı tahsilatlarında Maksimum özellikli bir kart ise, Maxipuan: % 0

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER Poliçe No : 168117915 4 Acente: 340085 Telefon: 212 287 4544 MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ. MüĢteri No: 33291526 Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Detaylı

Net Prim 22.120,00 PeĢin Ödeme Ġndirimi Gider Vergisi 1.106,00_ Ödenecek Tutar 23.226,00

Net Prim 22.120,00 PeĢin Ödeme Ġndirimi Gider Vergisi 1.106,00_ Ödenecek Tutar 23.226,00 Teklif No : 151579459 6 03 MESLEKĠ_SORUMLULUK_SĠGORTA_POLĠÇESĠ YENĠLEME Poliçe No : 191673911 1 Acente: 114238 Telefon: 312 408 2400 Yenileme : 04 T.Ġġ BANKASI ÇANKAYA ġb. MüĢteri No : 0005309601 Sigortalının_

Detaylı

Poliçenin Başlangıç Tarihi : 5/03/2013 Düzenleme Tarihi : 6/03/2013 Bitiş Tarihi : 5/03/2014 Yeri : İSTANBUL Saati : 15:52:41 Sigortalı_Yerin

Poliçenin Başlangıç Tarihi : 5/03/2013 Düzenleme Tarihi : 6/03/2013 Bitiş Tarihi : 5/03/2014 Yeri : İSTANBUL Saati : 15:52:41 Sigortalı_Yerin dbilgic@birebirsigortacom YENİDEN BASIM Teklif No : 130546278 0 03 MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ YENİLEME Poliçe No : 130998410 5 Acente: 322584 Telefon: 216 445 5577 Yenileme : 03 BİREBİR SİGORTA

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE ÜÇÜNCÜ ġahis MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI 343FBS023 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER 9.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)... 1 9.2.1.1.

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.ġ. adına..... ġubesi (aģağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aģağıda kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) ve bu sözleģmede

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 11.06.2010 Tarih ve K-2010/198 Sayılı Karar... 4 II. Karayolları Motorlu Araçlar

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

AVUKAT MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI FERDİ POLİÇE

AVUKAT MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI FERDİ POLİÇE AVUKAT MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI FERDİ POLİÇE Bu Poliçe Hasar İhbar Esaslıdır. Lütfen bütün poliçeyi dikkatlice okuyun. BU POLİÇE HASAR İHBAR ESASLI BİR POLİÇEDİR. SİGORTALIYA YAPILAN TAZMİNAT TALEPLERİNİN

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI

FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Fiba Sigorta yı tercih ettiğiniz için teģekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili ayrıntılı bilgiler aģağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Detaylı

YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Resmi Gazete 10.07.2000 Pazartesi Sayı: 24105 (Asıl) Hazine Müsteşarlığından: A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta,

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FERDĠ KAZA SĠGORTASI 343FBS005 Ankara, 2011 ĠÇĠNDEKĠLER Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı