AİLE ŞİRKETİ. Hisse çoğunluğunun veya kontrolünün aynı soyadını veya kanını taģıyan bireylerde toplandığı Ģirketlerdir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE ŞİRKETİ. Hisse çoğunluğunun veya kontrolünün aynı soyadını veya kanını taģıyan bireylerde toplandığı Ģirketlerdir."

Transkript

1 AİLE ŞİRKETİ Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz Hisse çoğunluğunun veya kontrolünün aynı soyadını veya kanını taģıyan bireylerde toplandığı Ģirketlerdir. Ailenin geçimini sağlayan kiģi tarafından yönetilen, en az iki kuģağın kurumda çalıģtığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu Ģirkettir

2 AİLE ŞİRKETLERİ Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı değişim; Küreselleşme hızını arttırmış, İş dünyasında yeni trendlerin oluşmasını sağlamış, Sıkı bir rekabeti ortaya çıkarmıştır. Hızlı bir değişimin yaşandığı bir ortamda özellikle aile değerlerinin ön planda olduğu aile şirketlerinde sıkıntılara neden olmuştur

3 AİLE ŞİRKETLERİ Aile,şirkete hizmet ettiği sürece,her ikisinin de sağlıklı bir şekilde devamlılığı sağlanır.fakat şirket aileye hizmet etmeye başlarsa,ikisinin de sonu iyi olmaz. Peter Drucker

4 AİLE ŞİRKETLERİ Aile şirketlerini; Birinci nesil kurar, İkinci nesil miras alır ve durumu idare eder, Üçüncü nesil ise bitirir. Aile şirketleri sürekliliğin önündeki engellerin neler olduğunu tespit etmelidir

5 AİLE ŞİRKETLERİ Sürekliliğini sürdüren şirketler incelendiğinde,aile değerlerini göz ardı etmeden,şirket odaklı bir yönetim tercih ettikleri ve nesiller arası geçiş planlamasına önem verdikleri görülecektir

6 AİLE ŞİRKETLERİNDE ÖMÜR KISA Sistemsizlik Görev tanımlarının netleģtirilmemesi ĠĢ yoğunluğunun ve dengesizliğinin aile iliģkilerini zedelemesi Yönetimin yetkin kiģilere bırakılmaması Aile bireylerinden bazılarının tüm yetkileri kendilerine alması Aile içi iliģkilerin ve-veya Ģirketin zarar görmesi

7 AİLE VE İŞ FARKI AĠLE DEĞERLERĠ Bireyler arasında duygusal iliģki, Sevgiyle bağlılık, Doğumla gelen katılım, Süreklilik, Aile üyeleri eģit olarak kabul edilir

8 AİLE VE İŞ FARKI Ġġ DEĞERLERĠ Üyelik rol ve iģ bağlantılı Uzmanlık ve deneyime göre iģe alma ve iģte kalma Konuma göre maaģ Neden-sonuç iliģkisine dayalı yapı HiyerarĢiye göre tavırlar Genel müdür-yönetim kurulu hakimiyeti ġirket ihtiyaçlarına uygun eğitim Kar amaçlı hizmet ve ürünler

9 AİLE ŞİRKETLERİNİN TEMEL KAREKTERİSTİKLERİ En az iki jenerasyon iģletme yönetimiyle ilgilenir. Aile bağları yönetimden sorumlu olacak kiģilerin belirlenmesinde etkilid ġu andaki ya da daha önceki dönemdeki yöneticilerin çocukları iģletmenin yönetiminde görev alırlar. ĠĢletmenin ismi ve prestiji ailenin ismi ve prestiji ile birlikte geliģir. Aile bireylerinin iģletmedeki görevleri aile içerisindeki durumlarını da etkiler. Ailenin mevcut normları Ģirkette de kullanılır. Aile bireyleri tarafından kurulduğundan kapalı bir görünüm arz eder. Ġdari personel genellikle aile üyelerinden oluģur. Genellikle firma sahibi ile tepe yönetici aynı kiģidir

10 AİLE ŞİRKETLERİNİN TEMEL KAREKTERİSTİKLERİ Aile prestijini korumak için özveride sınır tanımama, Şirket politikası çoğunlukla aile menfaatleri ile uyumlu, Şirketin geleceğini belirleyecek stratejik kararların günlük olarak alınması, Aile yapısındaki değişiklikler,şirketin organizasyonunu etkiler, Aile üyesi yöneticiler için ödül ve ceza sistemi uygulanmaz, Aile üyelerinin istihdam ve terfisinde,yaş ve cinsiyet belirleyiciliği, Çalışanların profesyonel olduklarının unutulması,

11 KURUMSAL BĠR ġġrketġn TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 1- vizyon,misyon,politikalar,temel değerler ve stratejik amaçlarının belirlenmiģ ve tüm çalıģanlar tarafından benimsenmiģ olması 2- Organizasyon Ģemasının belirlenmiģ olması 3- Görev tanımlarının hazırlanmıģ olması 4- HiyerarĢinin net olması 5- ĠĢ tanımlarının olması 6- ĠĢ analizlerinin yapılmıģ olması 7- Toplantı yönetimin olması 8- Eğitim yönetim sisteminin olması 9- Ġnsan kaynağı yönetim sisteminin olması 10-Tüm proseslerin belirlenmiģ olması 11-Aile konseyi,yönetim kurulu ve icra kurulunun belirlenmiģ olması,

12 KURUMSALLAŞMA ġirkette yönetim sisteminin kurulmuģ olması, ġirketlerin kendilerine uygun çalıģma kurallarının,yöntemlerinin,imajlarının olması

13 AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI Sermaye yapısı Karar alma Ekip ruhu Güçlü aile bağları Bilgi birikimi ve iģe uyum Kurum kültürü Esneklik kabiliyeti

14 AİLE ŞİRKETLERİNİN DEZAVANTAJLARI Finansman yetersizliği, YanlıĢ istihdam politikası, Yetki ve sorumlulukların belirsizliği, Yönetim tarzı, Aile kültürü, Çıkar çatıģmaları, Verilere dayalı çalıģmalara itibar edilmemesi, GiriĢimcinin tecrübesi, Devir planının olmayıģı, Hissedarların Ģirket karar mekanizmasında yer alma arzusu,

15 PARALEL PLANLAMA Paralel planlama, aile ve iģletme için biz ne olmak istiyoruz? sorusunun cevaplanması üzerine odaklanır. Ailenin ve yönetimin fikir birliğinde olmasını ve özgün bir mücadeleyi ifade eder. Ancak, bu mücadelede aile giriģimi planı ile iģletme stratejik planının zamana olan ihtiyaçları farklıdır

16 PARALEL PLANLAMA Aile taahhüdünü sağlama, duygusal öğeleri içerdiği için aile giriģimi planı, uzun bir zaman periyoduna ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, aile ve iģletme planlarının tamamen karģılıklı olarak bağlantılı hale gelmesi için, birbirlerini dikkate alacak Ģekilde ele alınması temel koģuldur

17 PARALEL PLANLAMA Aileye ĠliĢkin Konular Ġle (Miras, Varis, Vefat, BoĢanma Vb.) Ġle ĠĢletmeye ĠliĢkin Konuların (Büyüme, Karlılık, Yeni Pazarlar, Yeni Ürünler, MüĢteri Memnuniyeti Vb.) Ġki Yönlü Mücadelesinin EĢ Anlı Sürdürülmesini Sağlayan Planlamadır

18 AİLE GİRİŞİMİ PLANI Aile üyelerinin ve iģletme yöneticilerinin beraberce uzun dönemde iģletme geliģiminde yer alan kritik faktörleri anlamalarına ve uzun dönemli aile taahhüdü oluģturmalarına yardım eder. Söz konusu plan, vasiyetname hazırlama, evlilik öncesi sözleģme, hisse ve hissedar sözleģmesi düzenleme, aile ve iģletme ihtiyaçları için fon oluģturma, aile anayasası hazırlama üzerinde durur

19 AİLE GİRİŞİMİ PLANINI ETKİLEYEN UNSURLAR Aile kültürü Ailenin misyonu ve vizyonu GiriĢimcinin inançları ve değerleri Aile üyelerinin ve akrabaların planlamaya bakıģları Ailenin toplumdaki imajı Aile konseyi kararları

20 STRATEJİK PLAN Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz ġirketin, vizyonuna ve stratejik nitelikteki amaçlarına ulaģabilmesi için araģtırma, inceleme, değerlendirme, seçim ve uygulamanın uzun dönemde planlanmasıdır

21 STRATEJİK PLANI ETKİLEYEN UNSURLAR ĠĢletmenin misyonu ve vizyonu GiriĢimcinin yönetim anlayıģı Mevcut ortaklık yapısı ĠĢletmenin değeri Sermaye yapısı Yetkin profesyonel yöneticiler ĠĢletme içerisindeki kilit kiģiler ve iliģkiler Yönetim kurulu kararları

22 İŞLETME STRATEJİK PLANI İLE AİLE GİRİŞİMİ PLANINI BİRLİKTE ETKİLEYEN UNSURLAR Duygu-mantık iliģkisi Ailede ve iģletmede üstlenilen roller ġirkette çalıģan ve çalıģmayan aile üyelerinin aileye iģletmeye bakıģları ve Birey, aile ve iģletme yaģam dönemi Aileden olan ve olmayan yöneticiler arasındaki iliģkiler

23 AİLE PLANI Ailenin kendisini gelecekte görmek istediği nokta ile bu noktaya ulaģmak için yapması gerekenleri bir hareket planı dahilinde ele aldığı bir plandır ve bir nevi iģletme stratejik planın aile için yapılmıģ halidir

24 AİLE PLANI Ailenin iģletmeden faydalanma Ģekline iliģkin olarak düzenlenen plandır

25 AİLE PLANI İĢletmenin ve ailenin büyüme hızlarının yıllar itibariyle belirlenmesi Büyüme ve durgunluk dönemlerinde belirtilen hususlara iliģkin temel ilkelerin oluģturulması ve yazılı hale getirilen bu ilkelerin sürekli yapılan aile toplantılarında aile bireylerine aktarılması ĠĢletmede çalıģmayacak çocukların geleceklerinin planlanması ĠĢletmede çalıģacak çocukların iģe hazırlanmasına iliģkin politikaların tespit edilmesi Ailenin ev, araba almak, tatil yapmak ve sağlık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla iģletme gelirlerinden faydalanma Ģekillerinin belirlenmesi

26 AİLE PLANI Ailenin ortak geçmiģini yeni nesillere aktarmaya ve yaģatmaya iliģkin politikaların saptanması Ailenin iģletmeden beklentilerinin analiz edilmesi Ailenin Ģirkette istihdam edilmesine iliģkin politikanın belirlenmesi Aileye ait bir misyonun ve vizyonun tespit edilmesi Aile amaçlarının saptanması ĠĢletmeye yönelik ortaklık oranlarının ve kar payı dağıtım oranlarının belirlenmesi ĠĢletmeyi dıģarıda temsil etme yetkisinin ve iģletmenin adını kullanarak farklı alanlara yatırım yapma veya kredi alma sorumluluğunun saptanması

27 AİLE PLANI Evlilik hukukunda mal rejimlerinin düzenlenmesi Evlilik sözleģmesinin hazırlanması BoĢanma ve nafaka koģullarının saptanması Vesayet politikasının belirlenmesi

28 MİRAS PLANI Vefat eden giriģimcinin ve diğer hissedarların mallarının; hak, alacak ve borçlarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kiģilere geçiģini düzenleyen kural ve hükümlerin bütünü ile ilgilenen miras hukuku konularından ziyade, vefat yada iģ göremez hale gelme durumu gerçekleģmeden önce, bir Ģirketin hayatiyetini sürdürmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını içerir. Bu plan, Ģirketin ve iģtiraklerinin; emeklilik, vefat, boģanma, evlenme, iģ göremez hale gelme, gayrimeģru çocuk sahibi olma gibi durumlarla karģılaģılma olasılığına iliģkin önlemlere odaklanır

29 STRATEJİK RİSK PLANI ġirket sahibinin beklenmedik zamanda vefat etmesi halinde yürürlüğe girecek olan plandır. vefat üzerine, aileye ve danıģmanlara, Ģirket uygulamaları ve aile kararları hakkında rehberlik etmeyi amaçlar

30 STRATEJİK RİSK PLANI GiriĢimcinin ani vefatı durumunda iģletme faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi olasılığına karģılık yapılan kısa dönemli bir faaliyet planıdır

31 STRATEJİK RİSK PLANI Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz Günlük faaliyetlerin devam etme biçiminin belirlenmesi ĠĢletme sahipliğinin devir zamanının ve Ģeklinin saptanması Sahiplik devri gerçekleģene kadar kredi verenlerle, tedarikçilerle ve müģterilerle olan iliģkilerin saptanması Tedarikçilere ve diğer alacaklılara yapılacak ödemelerin yapılma biçimine iliģkin politikaların incelenmesi Cenaze iģlemlerinin, organ bağıģının düzenlenmesi Vasiyetin açılmasına iliģkin organizasyonun yürütülmesi Varisin yöneticilik için hazır olmadığı durumlarda geçici yöneticinin görevi devir alması

32 İNTİKAL PLANI Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz Bir yönetim kurulu baģkanı için son büyüklük testi, kendisinden sonrası için iyi bir halef seçmek ve halefinin Ģirketi yönetebilmesi için, kendisini bir kenara çekmesini bilmek olacaktır. PETER DRUCKER

33 İNTİKAL PLANI Bir aile Ģirketinin nesilden nesile sağlıklı bir Ģekilde el değiģtirmesini sağlayan plandır

34 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Geleceğin planlanmaması, yani, sadece günü kurtarmanın amaçlanması. Sadece Ģirket planına odaklanılması, aile ile ilgili planların dikkate alınmaması. Vasiyetnamenin, evlilik öncesi sözleģmelerin, hisse ve hissedar sözleģmelerinin mevcut olmaması Aile, miras, intikal (varis ve emeklilik), stratejik risk planlanmaması. GiriĢimcinin emeklilik koģulları ile eģinin ve kendisinin mevcut hayat tarzın sürdürmesine olanak tanıyacak gelirin tespit edilmemesi. GiriĢimcinin vefatından sonra eģinin geleceğinin dikkate alınmaması

35 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Uzun vadeli amaçların mevcut olmaması aile ve iģletme misyonunun netleģtirilmemesi Aile ve iģletme vizyonlarının olmaması, birbirleriyle uyumlu olmaması yıllık vizyonlarının olmaması ve bu nedenle bu süreyi içeren stratejilerin geliģtirilmemesi, planların yapılmaması

36 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Evlilikler, 2. evlilikler, boģanmalar, vefatlar, iģ göremez hale gelme, gayri meģru çocuk sahibi olma, ayrı yaģama gibi durumların göz ardı Edilmesi, Kaderci bir yaklaģımın varlığı, Ekonomik ve siyasi krizlerin planların yapılmaması,

37 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER GiriĢimcilerin hemen icraata geçmeleri, HiyerarĢi ilkesinin ihlal edilmesi, GiriĢimcinin ve kıdemli yöneticilerin denetim alanlarının geniģ olması, Ġstihdam edilecek bir kiģide bulunması gereken özelliklerin sistematik olarak saptanmaması, Departmanlar arası iliģkilerin, zamanının ve biçiminin net ve açık bir Ģekilde çizilmemesi, Merkeziyetçi yapının varlığı, Yetki ve sorumluluk alanlarının ihlal edilmesi, GiriĢimciye bağlı Ģirket yapısının varlığı,

38 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER GiriĢimcinin ve üst kademe aile üyesi yöneticilerin yakın denetime ağırlık vermeleri, GiriĢimcinin Ģirketin tamamını ilgilendiren kararları tek baģına alması ġirketin büyümesi ve karlılığının artması ile birlikte kurumda çalıģmak isteyen aile üyelerinin çoğalması Yönetim kurulu baģkanlığı, genel müdürlük koltuğuna oturmak isteyen aile üyeleri arasında çıkar çatıģmalarının yaģanması

39 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Varis seçim stratejilerinin mevcut olmaması ġirketin gelecekte yapısının ve bu yapıdaki bir Ģirketi idare edecek kiģide bulunması gereken niteliklerin önceden saptanması, varisin bu doğrultuda yetiģtirilmemesi Aile üyeleri için piyasa koģullarını ve performans değerleme sonuçlarını dikkate alan bir ücretleme sisteminin mevcut olmaması

40 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER GiriĢimcinin ve üst kademe aile üyesi yöneticilerin yakın denetime ağırlık vermeleri GiriĢimcinin Ģirketin tamamını ilgilendiren kararları tek baģına alması ġirketin büyümesi ve karlılığının artması ile birlikte kurumda çalıģmak isteyen aile üyelerinin çoğalması

41 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Yönetim kurulu baģkanlığı-genel müdürlük koltuğuna oturmak isteyen aile üyeleri arasında çıkar çatıģmalarının yaģanması, Varis seçim stratejilerinin mevcut olmaması ġirketin gelecekte yapısının ve bu yapıdaki bir Ģirketi idare edecek kiģide bulunması gereken niteliklerin önceden saptanmaması, varisin bu doğrultud yetiģtirilmemesi Aile üyeleri için piyasa koģullarını ve performans değerleme sonuçlarını dikkate alan bir ücretleme sisteminin mevcut olmaması Ġnsan kaynakları politikalarında (terfi, atama, kariyer planlama, iģe alma, ücret vb.) kan bağının ve evlilik bağının önemli olması

42 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yöneticilerin Ve Personelin ÇalıĢma KoĢullarının Ve Geleceklerinin Yeterince Dikkate Alınmaması Finansman ĠĢlevinin Üstlenilmesinde Güvenirliğin Yeterli Görülmesi Sağlıklı ĠĢleyen Bir Performans Değerleme Ve Ölçme Sisteminin Mevcut Olmaması Aktif Ve Pasif Hissedarlar Ġle Azınlık Ve Çoğunluk Hisselerine Sahip Olanların Kar Payına BakıĢ Açılarının Birbirinden Farklı Olması Harcamaların Kontrolünde Aile Üyelerinin Yaptıkları Dikkate Alınmaması Harcamaların

43 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Aile Üyelerinin Toplantılara Profesyonel Yöneticileri Genellikle Dahil Etmemeleri Aile Üyelerinin Sistemli Ve Programlı Toplantılardan Ziyade ĠĢ Ortamı DıĢındaki Sohbetlerde Karar Almaları Farklı Departmanların Temsilcilerinin Yer Aldığı Ve Sağlıklı ĠĢleyen Toplantı Yönetimi Sistemlerinin Mevcut Olmaması Kurum Hedeflerine Odaklanan Sistemlerin Kurulmaması, Amaçların Benimsenip PaylaĢılmaması

44 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Her Bir ĠĢin Kuruma Katma Değerini Ölçen,Standartlardan Sapmaları Zaman Geçirmeden Ortaya Çıkaran Ve ĠĢleri Aksatmadan Kontrolü Sağlayan Bir Kontrol Sisteminin Olmaması Sağlıklı Performans Değerleme Ve Ölçme Sisteminin Olmaması ĠĢ AkıĢlarının Açık Ve Net Bir ġekilde Çizilmemesi Raporlama Sisteminin Sağlıklı Olmaması Kritik Kontrol Noktalarını Tespit Edilmemesi Disiplin Sisteminin Sadece Profesyonelleri Kapsayacak ġekilde ĠĢletilmes

45 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER Aile Değerleri Ġle ĠĢ Değerlerinin Ġçiçe Geçmesi Aile Ve ĠĢ Rollerinin Birbirine KarıĢması Dilin KiĢiselleĢtirilmesi (ĠĢ Yerinde Anne, Baba Gibi Ġbarelerin Kullanılması; Hitapta Sen Kelimesinin Tercih Edilmesi Vb.) ÇatıĢmaların Yönetilememesi DavranıĢların ĠĢyeri Disiplininden Uzak Olması Kuralların Sadece Aile Üyesi Olmayan Yönetici Ve Personele Uygulanması GiriĢimci Değerlerinin, Kurumun ÇalıĢma Biçimini Etkilemesi

46 KURUMSALLAŞMAYA YÖNELİK ENGELLER GiriĢimcinin, Çevre KoĢullarını Yeterince Dikkate Almaması AraĢtırmaya-geliĢtirmeye ĠliĢkin Politikaların Mevcut Olmaması Veri Toplama Ve Değerleme Sisteminin Bulunmaması GiriĢimcinin, ġirketi Kurduğu Ve Ġlk BaĢarılarını Elde Etmeye BaĢladığı Noktadaki Stratejilere Bağımlı Kalması Çevresel GeliĢmeler YaĢanmadan Önce Belirtilerini Tespit Etmek Ġçin Uzman Personelin Ġstihdam Edilmemesi Ve Düzenli Bir Takip Sisteminin Kurulmaması

47 KURUMSALLAġMA PROBLEMLERĠ Misyonun, Vizyonun Ve Amaçların Mevcut Olmamasından Kaynaklanan Problemler GiriĢimcinin YaklaĢımından Kaynaklanan Problemler GiriĢimcinin Tüm Kararları Tek BaĢına Almasından Kaynaklanan Problemler ġirketin GiriĢimci ye Bağımlı Olmasından Kaynaklanan Problemler GiriĢimcinin Yetki Devretmemesinden Kaynaklanan Problemler

48 KURUMSALLAġMA PROBLEMLERĠ Varis Tespitine ĠliĢkin Bir Politikanın Mevcut Olmamasından Kaynaklanan Problemler Ġstihdam Politikasının Mevcut Olmamasından Kaynaklanan Problemler Profesyonel Yöneticilerin Yeterince Dikkate Alınmamalarından Kaynaklanan Problemler

49 AİLE ÜYESİ YÖNETİCİLER İLE AİLE ÜYESİ OLMAYAN YÖNETİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Profesyonel Yöneticilerin Yetki Ve Sorumluluklarının Sabote Edilmediğini, Aile Üyelerinin Üstlendikleri Görevlerin Sorumluluklarını Yerine Getirebilme Yeterliliğine Sahip Olduklarını, Nitelikli Aile Üyelerinin Mevcut Olmaması Durumunda Nitelikli Profesyonel Yöneticilerin Ġstihdam Edildiğini, Performans Standartlarının Ve Terfi Sisteminin,aileden Olanlar Ġle Olmayanlar Arasında EĢit ġekilde Uygulandığını,

50 AİLE ÜYESİ YÖNETİCİLER İLE AİLE ÜYESİ OLMAYAN YÖNETİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Aile Üyelerinin ĠĢe Ve ĠĢletmeye Yaptıkları Katkı Oranında Ücret Aldıklarını, Aile Ġçindeki MünakaĢaların Kurum Faaliyetlerini Engellemeyecek Biçimde Süratle Çözüme KavuĢturulduğunu Ve Bu MünakaĢaların Çözümünde Aile Otoritesinden Ziyade ĠĢin Gerekleri Ve ĠĢletme Çıkarlarının Ön Planda Tutulduğunu,

51 AİLE ÜYESİ YÖNETİCİLER İLE AİLE ÜYESİ OLMAYAN YÖNETİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Aileden Olanlar Ġle Aileden Olmayanların Bilgileri Kolaylıkla PaylaĢabilmelerini Sağlayacak Bir ĠletiĢim Sisteminin Mevcut Olduğunu, Tepe Yöneticilerin Kararlarını Yönetim Ekibiyle PaylaĢtıklarını Ve Aileden Olanlar Kadar Olmayanların da Karar Alma Sürecine Katıldıklarını Göstermelidirler

52 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ Taahhüt: Aile Üyeleri Tarafından, Aile Ve ĠĢletme Konularındaki Düzenlemelere ĠliĢkin Taahhüt Alınmalı Ve Düzenlemeler GiriĢimciler de Dahil Tüm Ġlgilileri Kapsayabilmelidir. ĠĢletmenin Aileye Ait Olup Olmamasının Gerekliliği, Ailenin ġirket Sahipliğini Elinde Tutma Ġsteği, GiriĢimcinin Vefatında ġirketin Ne Olacağı, Mali Durumun Nasıl Etkileneceği, ĠĢletmeyi Kimin Yöneteceği, Ortakların Ve Üst Düzey Yöneticilerin Bu Konularda Fikir Birliğine Varıp Varmadıkları NetleĢtirilmelidir

53 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ MĠSYON VE VĠZYONUN BELĠRLENMESĠ: Aileye Ve ĠĢletmeye Ait Misyon Ve Vizyon Belirlenmeli, Uygulamalarda Varlık Nedeni Ġle Temel Değerler Dikkate Alınmalı, Vizyona Kilitlenerek Ona UlaĢmayı Sağlayacak Stratejiler GeliĢtirilmelidir

54 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ VERĠ TOPLAMA ARAÇLARININ VE YÖNTEMLERĠNĠN TESPĠT EDĠLMESĠ: Planlama Süreci, ĠĢ Sahiplerinin Ve Yöneticilerin Dikkatlerini Sürekli Olarak Aileler, ĠĢler, Endüstri Ve Dünya Üzerine Odaklanmalarını Gerektirdiğinden Belirsizlikleri Tahmin Etmede Ve BaĢa Çıkmada Önemli Bir Araçtır. Dolayısıyla; Veri Toplama Araçları Ve Verilerin Hangi Yöntemlerle Varislerin Değerleneceği Üzerinde AnlaĢmaya Varılması Gereklidir

55 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ PLANLAMA SÜRECĠNE ODAKLANILMASI: Planlar DeğiĢen KoĢullar Doğrultusunda DeğiĢtirilebilir. Esas Olan Planların, DeğiĢen KoĢullarda UlaĢılmak Ġstenen Hedefe GidiĢi Gösterecek Biçimde Yapılması Ve DeğiĢim Kültürünün Yaratılmasıdır

56 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ PAYLAġILAN VE BĠLĠNEN AMAÇLARA SAHĠP OLUNMASI: BaĢarılı Aile ġirketleri Ailelerinin, Aile ġirketinin Amacını Bildikleri Ve Politikalarını Bu Amaçlar Çerçevesinde Yaptıkları Görülmektedir

57 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ STRATEJĠK, POLĠTĠKALARIN OLUġTURULMASI: BoĢanma, Ayrı YaĢma, Evlenme, Ġkinci Defa Evlenme, Vefat, ĠĢ Göremez Hale Gelme, Evlatlıktan Red, Gayri MeĢru Çocuk Gibi Durumlara ĠliĢkin Stratejiler GeliĢtirilmeli Ve Gerekli Düzenlemeler Yapılmalıdır

58 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ ĠDARĠ ORGANLARIN OLUġTURULMASI: Aile ġirketlerinde Verilerin Toplanması, Değerlendirilmesi Ve Karar Verilmesi AĢamaları Ġle Aileye Ve ĠĢletmeye ĠliĢkin Amaçların Belirleneceği Ve Planların Yapılacağı AĢamalarda Formal Platformlara Ġhtiyaç Vardır

59 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ MĠRAS PLANININ YAPILMASI: Evlilik, Vefat, BoĢanma, ĠĢ Göremez Hale Gelme, Evlilik DıĢı Yada Ġlk Evliliklerden Çocuklar, Evlatlıktan Red Gibi Mirası Ġlgilendiren Konularda Kriz YaĢanmaması Ġçin Önceden Gerekli Düzenlemeler. Ayrıca, Bu Düzenlemeler, Likidite Ġhtiyacı Ortaya Çıkmadan Önce Tamamlanmalıdır. Nezdinde ġirket Değerini Artırdığı DüĢünüldüğünde, Ana Hissedarlar Ve ġirketin Ana DanıĢmanlarından OluĢan Resmi Olmayan Bir ĠstiĢare Kurulunun OluĢturulmasının Önemi Ortaya Çıkmaktadır

60 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ Bu Amaçla; Alım-satım SözleĢmelerinin Hazırlanması Ve GüncelleĢtirilmesi Vergilerin Hesaplanması ÇalıĢan-çalıĢmayan, Performansı Yüksek-düĢük Aile Üyelerinin ĠĢ Sahipliğini PaylaĢmaları ġirketin Değerinin Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Birinci-ikinci Evlilikler GiriĢimcinin ġahsi Mal Varlığı Ve ġirkete Ortaklığı Mirasçıların Hayat Tarzları, Ġhtiyaçları, KiĢilikleri Ve Hedefleri GiriĢimcinin Aileye Vermek Ġstediği Mesaj Gibi Unsurlar Dikkate Alınmalıdır

61 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ ĠNTĠKAL SÜRECĠNĠN PLANLANMASI: Kurumun Bir Nesilden Bir Diğerine Aktarılmasını Ġçeren Ġntikal Sürecinin Planlanmasında Yönetim Ġntikalinde Gelecek Nesil Yöneticilerinin Seçilmeleri Ve Hazırlanmaları KiĢisel Kariyer Hedeflerinin Tanımlanması Bir Önceki Neslin Rollerinin Göreceli Olarak Azalması Ve Zaman Ġçerisinde Tamamen ġirketten Ayrılması Yeni Aile Üyelerinin Ve Aileden Olmayan Yöneticilerin Entegrasyonu Mal Varlığının Transfer ġekli Ve Zamanı

62 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ Maddi Olmayan Ġntikal Konularının Tespiti (Güç, Kimlik) Kurucunun Hayat Seviyesinin Emeklilik Döneminde Sürdürülmesi Aile ġirketinin DıĢındaki Transfer Edilecek Yatırımlar Gibi Hususlar Dikkate Alınmalıdır

63 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ STRATEJĠK RĠSKĠN PLANLANMASI: Ani Vefat Durumuna ĠliĢkin Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Bu Plan Ġle; GiriĢimcinin Ani Vefatı Durumunda Günlük Operasyonların Ve Yönetimin Sorumluluğu Üstlenecek KiĢiler MüĢterilere Ve Tedarikçilere Haber Verecek KiĢiler Mevcut Banka ĠliĢkilerinin Etkilenme ġekli ġirket Ġçin Ek Sermaye Ġhtiyacı ġirket Sahipliği Ġntikalinin Uygulanma ġekli Gibi Konular Netliğe KavuĢturulmalıdır

64 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ YÖNETĠM VE MÜLKĠYET DEVRĠNE DĠKKAT EDĠLMELĠ: Yönetim Ve Mülkiyet Ayrı Ayrı, Kontrollü Bir ġekilde Ve Belirli Bir Sistem Dahilinde Devredilmeli, Devir KoĢulları Ve Zamanı Önceden Belirlenmeli. ERTELEME KOġULLARI NETLEġTĠRĠLMELĠ: Ġntikalde Olası Kriz Durumları Tespit Edilmeli, Erteleme KoĢulları Belirlenmeli Ve Yeni Planın Uygulama Zamanı Ve Biçimi NetleĢtirilmelidir

65 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ Aile ġirketlerinin Kısa Vadeli Planların Yanı sıra Uzun Vadeli Stratejik Planlamaya Ciddi Biçimde Önem Vermesi Vazgeçilmez Bir Zorunluluktur. Ayrıca Aile ġirketlerinin Miras, Varis, Emeklilik Ve Aile Planları Ġle Stratejik Durumsallık Planı Hazırlamaları Gerekliliği, Onları Aile ġirketi Olmayan ġirketlerden Ayıran En Önemli Hususların BaĢında Gelmektedir

66 PLANLAMA VE KURUMSALLAŞMA ÖNERILERI AILE ANAYASASININ HAZIRLANMASI: Ailenin, ĠĢletme Olanaklarından Yararlanma KoĢullarına; Aile Ve ĠĢletme Değerlerinin BütünleĢtirilmesine; Aile ĠliĢkilerinin GeliĢtirilmesine, Aile Sadakati Ve Birliğinin Artırılmasına Önem Verilmeli Ve Maddi Manevi Öğeleri Ġçeren Aile Mirası Nesilden Nesil e Aktarılmalıdır

67 ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ TEMEL YAPININ DÜZENLENMESĠ: ĠĢlerin Tanımlanması, Organizasyon ġemasının Çizilmesi, Kurum Ve Departman Amaçları Doğrultusunda ĠĢ AkıĢlarının NetleĢtirilmesi Üzerinde Durulmalıdır

68 ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ EYLEMSEL YAPININ DÜZENLENMESĠ: Eylemsel Yapıya ĠliĢkin Düzenlemeler AĢağıda Yer Almaktadır Aile Üyelerinin (Sorumluluk Alanları Çerçevesinde) Yetkilerini Kullanmaları, Aile Üyelerinin YaĢadıkları Sıkıntıları Ve Önerileri Bir Üst Kademe Yöneticileri Ġle PaylaĢmaları, Amaçlara UlaĢtırmayı KolaylaĢtıracak ĠĢ Görme Yöntemlerinin, Prosedürlerin Ve Standartların OluĢturulması Çevresel DeğiĢime Uyumu Sağlayacak Esnek Bir Yapının Kurulması Merkeziyetçi Bir Yönetim Tarzının Yerine Yetki Devrini Esas Alan Merkezkaç Bir Yönetimin TeĢvik Edilmesi

69 ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ UYGUN ÖRGÜT YAPISININ KURULMASI: Ekonomik, Sosyal Ve Politik Hususların, Aile ġirketinin Faaliyetlerini Ve ĠĢleyiĢini KolaylaĢtırması Ya Da ZorlaĢtırması, Aile Rolleri Ġçerisinde Beklenmeyen Krizlerin Yapıyı Etkileme Biçimi Ve Derecesi, Aile Ve ĠĢ Sorumlulukları Arasında Uyum Sağlanması Ġle Ġlgili Konuların Dikkate Alınması, ġirketin Ayakta Kalması Ve GeliĢimi Ġçin TasarlanmıĢ Bir Çok Örgütsel Yapıyı Da Beraberinde Getirmektedir. Küçülme, Ve-veya Doğru Boyuta Ġnme, Yeniden Mühendislik, DıĢarıdan ĠĢ Yaptırma, Fiyat-hak EdiĢ Oranlarına YoğunlaĢma, HiyerarĢi Piramidini Daraltma Bu Yapılardan Sadece Bir Kaçıdır

70 ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ AĠLE KONSEYĠNĠN OLUġTURULMASI: Aile Üyelerinden ĠĢletme Olanaklarından Yararlanma KoĢullarını Belirleyen; Aile Üyelerinin GeliĢimini Ve Aile Üyelerinin ĠliĢkilerini Sistematik Olarak Düzenleyen; Aile Üyesi Olan Ve ġirkette ÇalıĢmayan Ortakların Veya Gelecekteki Ortakların Sorumluluklarını Ve Haklarını Öğreten; Güven, Sadakat Ve Birliği GeliĢtiren Toplantılar Ve Düzenlemeler Yapan Bir Kurul OluĢturulmalıdır

71 ORGANİZE ETME VE KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ HĠSSEDARLAR KURULU OLUġTURULMALI: YÖNETĠM KURULU OLUġTURULMALI: ĠĢletmenin Uzun Vadeli Stratejik Hedeflerinin Belirleneceği; Bu Hedeflere UlaĢmak Ġçin Stratejik Planların Hazırlanacağı; ġirket Performansının Değerleneceği; Yatırım, Büyüme, Borçlanma Gibi ġirketin Tamamını Ġlgilendiren Konularda Stratejilerin Belirleneceği Aile Üyelerinin Ve Aile Üyesi Olmayan Uzmanlardan OluĢan Ve Aktif Olarak Faaliyet Gösteren Bir Yönetim Kurulu OluĢturulmalıdır

72 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ AĠLEDEN OLMAYAN PROFESYONEL YÖNETĠCĠLERĠN DĠKKATE ALINMASI: Bir Aile ġirketinin BaĢarıyla Yönetilmesinde, Aile Üyelerinin ġirket Ġçerisindeki ĠĢlevleri Ne Kadar Önem TaĢıyorsa, Bu BaĢarıda Aileden Olmayan Yöneticilerin-personelin Payı Da O Kadar Önemlidir. Aileden Olmayan Yöneticilerin Ve Personelin ġirket Ġçerisinde Ġstihdam Edilmeleri, ġirketin Büyümesine Ve Geleceğinin Güvence Altına Alınmasına Yardım Eder. Aile Üyesi Olmayan Yöneticilerin Ġstihdamı Ġle Firma Sahipleri, Finansal Mahremiyetlerini Kısmen Kaybetseler Ve ġirket Ve Aile Sırları Ġle Ġlgili Bazı Hususları PaylaĢsalar Da, Profesyonel Yöneticiler, Ulusal Ve Uluslararası Alanlardaki Tecrübelerini Kuruma Getirecekler Ve ġirketin Kredibilitesine Katkıda Bulunacaklardır

73 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ Bu Amaçla AĢağıdaki Hususların Dikkate Alınması Gereklidir. Hastalanırsam Ne Olacak? Sakatlanırsam Ne Olacak? Emekli Olmadan Vefat Edersem Ne Olacak? Emekli Olana Dek Hayatta Kalırsam, Sonunda Kazancım Ne Olacak? Tepe Yönetici DeğiĢiminde Konumum, Maddi Ve Sosyal Haklarım Neler Olacak?

74 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ AKRABALARA ĠLĠġKĠN POLĠTĠKA OLUġTURMALI : Bu Amaçla AĢağıdaki Soruların Yanıtlanması Gereklidir. Akrabalar, Ne Zaman Ve Hangi Durum Altında ġirkete Girmelidir? Nasıl Bir Deneyim-eğitim-bilgi Gereklidir? BoĢ Bir Pozisyon mu? Doldurulacak, Yoksa Onlar Ġçin Bir ĠĢ mi Yaratılacak? ġirkette ĠĢe Alınmaları Ġçin Belirli Bir YaĢta Olmaları mı Gerekmektedir? Belirli Bir YaĢta Emekli Olmaları mı Gerekmektedir? Ġsteyerek Veya Ġstemeyerek ĠĢi Bıraktıktan Sonra Yeniden ĠĢe Girme Durumu Var mı?

75 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ EVLĠLĠK BAĞI: Aileye Evlilik Bağı Ġle Katılan EĢler Ve Aileleri Dikkate Alınarak, Aile Ve ĠĢletme Kararlarına, Planlarına, Uygulamalarında Dahil Olma KoĢulları Ve Biçimleri NetleĢtirilmeli, Olası ÇatıĢma Noktaları Dikkate Alınarak ÇatıĢmaların Yönetilmesine ĠliĢkin Düzenlemeler Yapılmalıdır

76 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ EVLILIK ÖNCESI SÖZLESME HAZIRLANMASI: Evlilik Esnasında Elde Edilen Gelirlere Ve Mirasa ĠliĢkin Olarak, ġirket Ve ĠĢtiraklerini, Ailenin Ya Da KiĢinin Mal Varlıklarından Ayrı Tutarak, Olası Bir BoĢanma Durumunun Yaratacağı Sorunlara KarĢı Önlem Alınmalıdır. EMEKLIKLIK SONRASI GÜVENCE SAGLANMASI: GiriĢimcinin Ve EĢinin, Emeklilik Sonrasında, Maddi Ġhtiyaçlarının KarĢılanacağı Bir Fon OluĢturulmalı Ve Emeklilik YaĢamı Güvence Altına Alınmalıdır

77 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ HĠSSE VE HĠSSEDAR SÖZLEġMESĠNĠN DÜZENLENMESĠ: ġirketteki Aktif Ve Pasif Ortaklar Ġle Azınlık Ve Çoğunluk Hisseleri Bulunan Ortakların Beklentileri, Görev Ve Sorumlulukları, Hisse Devri Gibi Konular Yasalar Önünde NetleĢtirilmelidir

78 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ VASĠYETNAME HAZIRLANMASI: GiriĢimci, Mirasının Mirasçılara Dağıtılmasında Adalet, KiĢilik, Yetenek, Ġstek, Ġhtiyaç Gibi Hususlar Dikkate Alarak ġirket, Bağlı ġirket Ve ĠĢtiraklerinin Uzun Süre Var Olmalarını Ve Aile Üyelerinin Birlik Ve Beraberliğinin Devamını Sağlayacak Bir Vasiyetname Hazırlamalıdır

79 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ SERMAYE: Aile Üyelerinin Yeniden Yatırım Yapacakları Ve ġayet Gerekliyse Kendi Yatırımlarını Diğer Aile Bireylerinin Çıkarlarına Zarar Vermeden ġirketten Çekecekleri Veya Satacakları Sistemler Ve Düzenlemeler OluĢturulmalıdır

80 KURUMSALLAŞMA ÖNERİLERİ KAR PAYI POLĠTĠKASININ NETLEġTĠRĠLMESĠ: Hissedarların Olası Likidite Ġhtiyaçlarının KarĢılanmasında Alternatif Araçlar GeliĢtirilmesi; Nakit AkıĢının Düzenli Olması Ve Yatırımların Dikkate Alınması Sağlanmalıdır. Nihai Olarak Kar Payı Dağıtımına, Zamanına, Miktarına, Yönetim Kurulu-hissedarlar Kurulu-aile Konseyinin Birlikte Karar Vermesinin Kritik Bir Husus Olduğunu da Belirtmekte Yarar Vardır

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL Aile İşletmeleri Doç. Dr. Aykut GÖKSEL AİLE İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLERİ 2. BÖLÜM Aile İşletmelerinin Kurulma Biçimleri Nasıldır? Aile İşletmelerinin Kurulma Nedenleri Aile İşletmelerinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2011 1. Yarı Finansal Sonuçları 2011 2. ÇEYREK Defy Appliances Ģirketinin satın alınması Beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Kuzey Afrika nın negatif etkisine rağmen, gelirlerde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı