MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS"

Transkript

1 MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS H.MAVIOĞLU 1, N.UZUNCAN 2, R.R.BİLGİN 1, M.GEDIZLİOĞLU 1, İpek ÖZES 1, H.N.AÇIKSÖZ 1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1 Nöroloji Kliniği 2 Biyokimya Bölümü Multipl sklerozun nedeni bugüne dek kesin olarak aydınlatılamamışsa da, her geçen gün immun fonksiyondaki anormalliklere ait kanıtlar artmaktadır. Multipl sklerozda beyin-omurilik sıvısında IgG nin arttığı ve onun santral sinir sistemi içinde sentez edildiği uzun zamandan beri bilinmektedir. Bu çalışmada, SSK İzmir Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği-Multipl skleroz polikliniğine kayıtlı 26 multipl sklerozlu hastanın beyin omurilik sıvılarında IgG indeks tayini yapılmış ve sonuçlar 14 kontrol olgusunun indeksleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda, multipl sklerozlu hasta grubunun ortalama IgG indeks kontrol grubuna göre, istatistik anlamlılıkta yüksek bulunmuştur. Relapsing-remitting seyir gösterenlerle, progressif seyir gösterenlerin ortalama IgG indeksi karşılaştırıldığında, progressif seyirli hastalarda indeksin anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. IgG indeksi ile yaş, hastalık süresi ve yeteneksizlik skoru arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Anahtar Sözcükler: Multipl skleroz, beyin-omurilik sıvısı, İmmun globulin G indeksi Although the cause of multiple sclerosis has been still obscure, evidence about abnormalities of immune functions increase day by day. The increased cerebrospinal fluid immunoglobulin G values in multiple sclerosis and the presence of synthesis within central nervous system has been known for a long time. In this study, cerebrospinal immunogiobulin G index of 26 patients registrated in SSK Buca Hospital neurology clinic-multiple sclerosis outpatient polyclinic were estimated and compared to immunoglobulin indexes of 14 control individuals with unrelated complaints. Immunoglobulin G indexes of multiple sclerosis patients group were higher than controls. The difference was statistically significant. When the patients presenting with relapsing-remitting course compared to the ones with progressive course, immunoglobulin G indexes of the latter group was significantly higher. There wasn t any correlation between immunoglobulin G index and age, disease duration and disability score. Key Words: Muftiple sclerosis, cerebrospinal fluid, immunoglobulin G index

2 3 (1): 1-4, EPİLEPSİLİ HASTALARDA SERUM L-KARNİTİN DÜZEYİ THE LEVELS OF SERUM L-CARNITINE IN EPILEPTIC DISEASE A.NOKA 1, N.UZUNCAN 1, R.BİLGİN 2, B.KARACA 1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1 Biyokimya ve Klinik Biyokimya 2 Nöroloji Kliniği L-Karnitin (L-3 hidroksi 4-N trimetil aminobütirat) aktive uzun zincirli yağ asidlerinin mitokondriye transferlerini sağlar. Bütiroetainden başlıca karaciğerde sentezlenir ve plazma yoluyla diğer dokulara çabukça transfer olur. Valproik asid, klinik uygulamada yaygın olarak kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Çeşitli yan etkilerinin yanı sıra kanda karnitin eksikliğine de yol açtığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, epileptik hastalarda antiepileptik ilaçların serum karnitin düzeyine olan etkisini araştırmaktır. Çalışmamızda 47 antiepileptik ilaç tedavisi gören hastada ve 13 Sağlıklı bireyde serum karnitin düzeyi ölçülmüştür. Hasta grubunun 1 tanesi yalnız valproat, 10 tanesi valproatla beraber diğer entiepileptik ilaçları (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital) 26 tanesi ise valproat olmaksızın diğer ilaçları kullanmaktaydı. Çalışmanın sonucunda valproat monoterapisi uygulanan hasalarda kontrol grubunda anlamlı derecede (p<0.01), valproat politerapisi uygulanan hastalarda ise belirgin düşük (p<0.001) değerler bulunmuştur. Diğer antiepileptik ilaçlar kullanan hastalarda ise istatistiksel farklılık (p>0.05) bulunmamıştır. Anahtar Sözcükler: L-Karnitin, Epilepsi, Antiepileptik ilaçlar Activated long-chain fatty acids are transferred to mithochondria by L- Carnitine. Carnitine is primarily synthesized in liver from butirobetain and it is quickly trasferred to other tissues via plasma. Valproic acids is an antiepileptic drug which is used commonly in clinical practice. It is reported that carnitine is caused various side effects and carnitine depletion is blood. In this study, we investigated that the effects of antiepileptic drugs to the serum carnitine levels. In our study, the serum carnitine levels were measured in 47 patients who were treated with antiepileptic drugs and 13 healthy persons. The 11 of patients were using only valproate, the 10 of patients were using valproate and the other antiepileptic drugs (fenitoin, carbamazepin, fenobarbital), 26 of 47 were using only other antiepileptic drugs. We found that, the serum carnitine levels were lower in patients with valproate monotherapy (p<0.01), and significant lower in patients with valproate politherapy (p<0.001). In patients with the other antiepileptic drugs therapy was found no statistical difference (p>0.05).

3 Key Words: L-Carnitine, epileptic disease, antiepileptic drugs 3 (1): 5-7, TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PRİMER SES PROTEZİ PRIMARY VOICE PROSTHESIS AFTER TOTAL LARYNGECTOMY L.OLGUN, G.GÜLTEKİN, S.ALPER, S.BAŞOĞLU, R.KABAKÇI SSK İzmir Eğitim Hastanesi, KBB Kliniği Bu çalışma Nisan 1993-Mart 1996 arasında SSK İzmir Eğitim Hastanesi KBB Kliniği nde total larenjektomi uygulanan 62 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastaların tümüne primer olarak Blom-Singer trakeoözefagial shunt protezi uygulanmıştır. Olgular konuşmaya başlama süresi, ses kalitesi komplikasyonlar ve protez ömrü yönünden 1-35 ay süre ile izlenmişlerdir. Hastaların %93.5 inde protez takıldıktan sonra 15 gün içinde anlaşılabilir konuşma elde edilmiş, 4 olguda (%6.5) rehabilitasyona uyum sağlanamadığı için protez çıkarılmıştır. Olguların %86.5 inde ortalama bir yıl protez ömrü sağlanmıştır. Postoperatif bir olguda fistül traktını operatif olarak daraltmak gerekmiştir. Blom-Singer lowpressure ses protezi, ses kalitesi ve protez ömrü açısından tatminkar bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Ses protezi, Total Larenjektomi This study has been performed on 62 total laryngectomised patients who operated at ENT Clinic of SSK Izmir Hospital between April 1993-March Bloom-Singer low pressure voice prothesis have been applled to all patients. Patients were followed up 1-35 months for voice rehabilitation, quality of voice, complications and life of the prothesis. In 93.5% of the patients and understandale voice could be obtained with in 15 days after application of prothesis. In 4 patients (6.5%) prothesis were taken out because of being discordant to the prothesis. In 86.5% of the patients prothesis remained usable for 12 months. In one patient fistul tract was narrowed surgically. Blom-Singer low pressure volce prothesis has found to be satisfactory from the view point of voice quailty and life of the prothesis. Key Words: Voice prosthesis, Total Laryngectomy 3 (1): 9-11, HORİZONTAL BULAŞMA OLASILIĞI YÖNÜNDEN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDE HBsAg VE ANTİ-HCV VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

4 INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF HBsAg AND ANTI-HCV IN PRISONERS BECAUSE OF THE HORIZONTAL TRANSMISSION RISK F.Y.AYHAN 1, Ş.KÖSE 2 1 Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir 2 Bozyaka SSK Hastanesi, İzmir Dışa kapalı ortak bir yaşam sürmeleri nedeniyle tutuklu/hükümlüler horizontal Hepatit B ve Hepatit C infeksiyonu riskine sahiptirler. Bu çalışmada kapalı cezaevinde tutulan 117 tutuklu ve hükümlüde enzim immunoassay (EIA) ile HBsAg ve anti-hcv varlığı araştırılmıştır. HBsAg taşıyıcılığı %11.96 (14/117) olarak saptanırken anti-hcv olumluluk oranı %1.71 (2/117) olarak belirlenmiştir. HBsAg olumluluk yüzdesi anti-hcv olumluluk yüzdesine göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0.005). Anahtar Sözcükler: Tutuklu, hükümlü, horizontal bulaş, HBsAg, Anti-HCV As a result of restricted, common life conditions prisoners have a risk of horizontal transmission of hepatitis B and hepatitis C. In this study we investigated the presence of HBsAg and anti-hcv in 117 prisoners. HBsAg carrier rate was found as %11.96 (14/117) while anti-hcv pozitivity rate was found as %1.72 (2/117). HBsAg carrier rate was significant higher than anti- HCV seropositivity (p<0.005). Key Words: Prisoners, horizontal transmission, HBsA Anti-HCV 3 (1): 13-14, BEHÇET HASTALIĞINDA KOMBİNE SİKLOSPORİN A VE KORTİZON TEDAVİSİ SONUÇLARI RESULTS OF COMBINED CYCLOSPORINE A AND CORTICOSTEROID THERAPY IN BEHCET S DISEASE T.ÖRSEL, Y.BOZTOK, S.ONAT, L.SAĞBAN, K.ÜNLÜ SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği Oküler Behçet hastalığında kombine siklosporin A ve kortizon tedavisinin etkinliğini, atakları kontrol etme ve görmeyi koruma yönünden sonuçlarını değerlendirmek istedik. Çalışmada 11 hastanın 22 gözü ele alındı. Bu

5 hastalardan 6 sı daha önceden konvansiyonel tedavi (steroid, sitostatik, kolşisin) görmüşlerdi. Hastaların göz bulguları kaydedildikten sonra 5 mg/kg/gün siklosporin A ve mg/kg/gün prednison başlandı. Aylık kontrollerde göz bulguları ile karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri değerlendirildi. Tedavi etkinliğinde atak sayısı ve görme keskinliği kriter olarak alındı. Takip süresi 6 ay ve 2.5 yıl arasında değişen (ortalama 11.9 ay) çalışmada konvansiyonel tedavi görmüş olan 6 hastada 1 yıl içinde 1 veya daha fazla arka üveit atağı izlenirken, kombine tedavi gören toplam 11 hastada atak izlenmedi. Takip sırasında 14 gözde (%65) görme keskinliğinde artış saptandı. 4 gözde (%18) görme keskinliği aynı seviyede korundu. Yine 4 gözde (%18) optik sinir tutulumu ile görme keskinliği azaldı. Hastalarda ciddi bir yan etki görülmedi. İzlenen hasta sayısı ve takip süresi arttıkça daha kesin bir sonuç elde edileceği düşünülmekle beraber, kombine siklosporin A ve kortizon tedavisinin oküler Behçet ataklarını kontrol etmede ve dolayısıyla görme keskinliğinin korunmasında etkili olduğu, siklosporine bağlı toksik etkilerin elimine edilebildiği söylenebilir. Ayrıca sitotoksik immünosüpresiflerin tedavi etkinliğinin daha uzun bir sürede görüldüğü ve de yan etkileri göz önüne alınırsa siklosporin ve steroid tedavisinin daha olumlu bir tedavi seçeneği olduğu düşünülebilir. Anahtar Sözcükler: Behçet Hastalığı, siklosporin A, steroid tedavisi The efficacy and results of combined cyclosporine and steroid therapy in ocular Behcets disease is reviewed. 22 eyes of 11 patients were included in the study. Six of thern had used conventional therapy before. After recording the characteristics of eyes, 5 mg/kg/day cyclosporine A and mg/kg/day prednisone P.O. were giyen. Every month patients were examined and renal, hepatic functional test were obtained af each visit. Attacks per year and visual acuity were used as a criteria in evaluation of therapeutic efficacy. Patients were followed-up for a mean of 11.9 months (range 6 to 30 months). One or more attacks per year was seen in six patients who were previously treated with conventional therapy. During combined therapy, no attacks were seen in all patients. During the follow-up time, visual acuity improved in 14 eyes (%65), remained stabile in 4 eyes (%18). Visual acuity decreased in 4 eyes (%18) because of optic atrophy. No serious nephrotoxic and hepatotoxic effects were seen. Although clinical trial with larger numbers of patients may provide definite answers, we found that combined cyclosporine and steroid therapy is effective to control attacks of Behcet s disease and to preserve er improve visual acuity. In addition combined therapy might be less toxic than therapy with cyclosporine alone and it provides a bennefit over other cytotoxic immunosupressives that may take several weeks to effect. Key Words: Behcet s disease, cyclosporine A, steroid therapy 3 (1): 15-18, 1997.

6 YÜZEYEL MESANE KANSERLERİNDE FROGNOSTİK FAKTÖRLER PROGNOSTIC FACTORS IN SUPERFICIAL BLADDER CANCER B.SEMERCI, Ç.ÇAL, M.DÜNDAR, E.APAYDIN, N.MÜLAZIMOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Izmir Mesane tümörlerinin büyük çoğunluğu ilk tanı anında yüzeyel olmakla beraber klinik seyirlerinin belirlenmesi uygulanacak tedavi şeklini de etkileyecektir. Yüzeyel mesane kanserinde klinik gidişe etki eden faktörleri belirlemek amacı ile yılları arasında 140 olgu (25 kadın/115 erkek) değerlendirildi. Ortalama 27 aylık (18-49 ay) izlem sonucunda tümör çapı, tümör sayısı, tümör lokalizasyonu, tümörün histolojik derecesi ve evresiyle tümörün transüretral rezeksiyonu sonrasında uygulanan intravezikal tedavinin olguların prognozuna etki ettiği gösterildi. Anahtar Sözcükler: Mesane tümörleri, yüzeyel, prognostik faktörler Afthough it is usualiy superficial at the initial diagnosis, clinical behavior of the bladder tumors are going to effect the treatment selection. Between , 140 patients (25 female/115 male) were evaluated to aim of the detection of factors effecting on clinical behavior of superficial bladder cancer. At the end of the mean 27 months (range months) follow-up period, it was found out tumor size, tumor multiplicity, histological grade and stage of the tumor, tumor localization and the intravesical treatment using after transurethral resection of the tumor as prognostic factors. Key Words: Bladder tumors, superficial, prognostic factors 3 (1): 19-24, ADRENAL KİTLELERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARIMIZ VE SONUÇLARI TREATMENT APPROACHES TO ADRENAL MASSES AND THEIR RESULTS S.MINARECİ 1, C.Ö.YENİYOL 1, M.N.DURGUN 2, A.R.AYDER 1 1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Üroloji Kliniği 2 Dörtyol Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Hatay

7 Adrenalde yer kaplayan oluşumlar birçok hastalığın sebebi olabilir. Bu kitlelerin ayırıcı tanısında ultrason, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi çeşitli radyolojik yöntemler, fonksiyonel olup olmadığının anlaşılması için çeşitli endokrinolojik ve biyokimyasal testler kullanılır. Kliniğimize yılları arasında değişik sebeplerle başvuran ve adrenal kitle saptanan 20 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Burada yapılan tedaviler ve sonuçları sunularak literatür gözden geçirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Adrenal kitleler Adrenal masses may be the reason of different illnesses. Ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging may be used for differential diagnosis. Also endocrinotogic and biochemical tests are used to see whether they are functional or not 20 patients who consulted us with different complaints and diagnosed to hava adrenal masses between , were evaluated retrospectively. Here, treatment approaches and their results were discussed in view of the literaure. Key Words: Adrenal masses 3 (1): 25-27, KRONİK VENÖZ YETMEZLIK SEMPTOMLARININ TEDAVİSİNDE DAFLON 500 MG IN ETKİSİ THE EFFECT OF DAFLON 500 MG IN THE TREATMENT OF SYMPTOMS OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY M.T.TEKELİ, T.ÖZGÜDER SSK Izmir Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Polikliniği Bir flebotropik ajan olan Daflon 500 mg %90 diosmin ve %10 hesperidin içeren purifiye mikronizo flavonoid fraksiyonudur. Kronik venöz yetmezlik semptomlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Biz de kronik venöz yetmezlik semptomları olan 42 olguda (31 K, 11 E) kullandık. Daflon 500 mg ın fonksiyonel kronik venöz yetmezlikli hastaların semptomlarının giderilmesinde çok etkili olduğu fakat organik kronik venöz yetmezliği olan hastalarda daha az etkili olduğu görüldü. Anahtar Sözcükler: Kronik venöz yetmezlik, Daflon 500 mg Daflon 500 mg a phlebotropic drug, is a purified micronized flavonoid fraction comprising %90 diosmin and %10 hesperidin. It has been used in

8 the treatment of symptoms of chronic venous insufficiency. We had administered to 42 patients (31 F, 11 M) with chronic venous insufficiecy. It was demonstrated that daflon 500 mg was most effective in the symptoms of the patients with functional chronic venous insufficiency, but less effective in the symptoms of the patients with organic chronic venous insufficiency. Key Words: Chronic venous insufficiency, Daflon 500 mg 3 (1): 29-31, JEJUNAL LEİOMYOSARKOM (OLGU SUNUMU) JEJUNAL LEIOMYOSARCOMA (CASE REPORT) Z.H.ADIBELLI 1, Ö.S.OKÇU 1, Y.AŞIKOĞLU 1, Ö.IŞKESEN 2, A.GÜNENÇ 1, Y.ABALI 1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Bozyaka 1 Radyodiagnostik Bölümü 2 I.Dahiliye Bölümü Jejunal leiomyosarkom, nadir rastlanan bir neoplazmdir. Semptomlar belirsiz ve non-spesifik olduğu için erken tanısı zordur. Burada, uzun süredir karın ağrısı, anemi, hazımsızlık, ve rektal kanaması olan 52 yaşında bir erkek olguyu sunuyoruz. Olguda ultrasonografi (USG) şüpheli sonuç vermesine ve bilgisayarlı tomografi (BT) de yanlış negatif sonuç elde edilmesine rağmen, ince bağırsak pasaj grafisi ile ince bağırsak kitlesi saptandı. Hasta opere edildi ve kitle jejunal leiomyosarkom olarak tanımlandı. Anahtar Sözcükler: Leiomyosarkom, Jejunal Jejunal leiomyosarcoma, is an ucommon neoplasm. Early diagnosis can be difficult because the symptoms may be vague and non-spesific. Here, we report a case of a 52 year-old male who had a long-standing abdominal pain, anemia, dyspepsia and rectal bleeding. Altough ultrasonography obtained a suspect result, a barium swallow detected a small intestinal mass, which was proved to be a jejunal leiomyosarcoma after the patient was operated. Key Words: Leiomyosarcoma, Jejunal 3 (1): 33-35, 1997.

9 CASTLEMAN HASTALIĞI: BT BULGULARI CASTLEMAN DISEASE: CT FINDINGS R.SAVAŞ, C.ÇALLI, N.ELMAS Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir Ateş, terleme, kilo kaybı ve sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile başvuran 52 yaşındaki erkek olguda yapılan fizik muayene ve BT tetkikinde, servikal bölgeden başlayıp inguinal bölgeye kadar devam eden multipl lenfadenopatiler ve hepatosplenomegali saptandı. Olguya lenfoma ön tanısı ile aksiller lenf bezi biyopsisi yapıldı ve olgu Castleman hastalığının nadir formu olan plazma hücreli tip-castleman hastalığı tanısı aldı. Anahtar Sözcükler: Anorektal melanom A 52-year-old man was admitted with complaints of fever, sweating, weight loss and frequently recurrent upper respiratory system infection. Physical examination and CT study revealed multipl lymphadenopathy from cervical to inguinal region and hepatosplenomegaly. The patient underwent axillary lymph node biopsy with initial diagnosis of lymphoma, which revealed an uncommon form of Castleman disease, plasma cell type. Key Words: Anorectal melanoma 3 (1): 37-39, HEKİMLİK TARİHİNİN GÜNEŞİ, İNSANA EN YAKIN HEKİM HİPPOKRAT Ü.YOKET SSK İzmir Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Servisi Hippokrates MÖ. 460 yılında Yunanistan ın Kos adasında (Bugünkü İstanköy) doğmuştur. Günümüz tıbbına gözlem, akıl ve insan sevgisi kavramlarını ilk kazandıran kişi olarak bilinir. Gözlem ve akılcılıkla yapılan hekimlik aynı zamanda modern tedavi ilkelerini de ortaya çıkarmıştır. Hekimlerin mezun oldukları zaman ettikleri yemindeki ilkeler günümüzden 2500 yıl önce yaşamış bu büyük tıp adamının öğretilerinden alınmıştır. Anahtar Sözcükler: Hippokrat

10 Hippokrates was born in the year 460 BC in Kos Island of Greece (Istanköy Island of today). He is known as the first man introducing the concepts such as observation, reasoning and human love into modern medicine. Such practice of medicine has provided modern treatment principles (when applied under the light of observation and reasoning). The principles of the oath, all medical doctors read, when they graduate come from the lessons of that great medical personality lived 2500 years ago. Key Words: Hippokrates 3 (1): 41-44, SALMONELLA VE SHİGELLA BAKTERİLERİNİN İN VİTRO OLARAK BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI THE INVESTIGATION OF THE IN VITRO SUSCEPTIBILITIES OF SALMONELLA AND SHIGELLA BACTERIA TO SOME ANTIBIOTICS A.URBARLI, O.ÖZGENÇ, N.INAN, M.ERDENİZMENLI, E.ORAN SSK İzmir Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi Bu çatışmada, SSK İzmir Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına gönderilen dışkı örneklerinden soyutlanan Salmonella ve Shigella suşlarının, bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının disk diffüzyon yöntemiyle araştırılması amaçlanmıştır. Antimikrobik olarak, akut gastroenterit kliniği ile hekime başvuran hastalarda en sık kullanılan antibiyotikler olan ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol ve kloramfenikol seçilmiştir. Salmonella typhi suşlarında üç antibiyotiğe karşı direnç belirlenemezken, Salmonella typhimurium suşlarında ampisilin ve kloramfenikol duyarlıkları %19.2, trimetoprim-sulfometoksazol duyarlığı ise %38.5 olarak bulunmuştur. Shigella suşlarında ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol ve kloramfenikol duyarlıkları sırasıyla %16.2, %26.5, %23.5 olarak belirlenmiştir. Yüksek oranlardaki direnç dolayısıyla bakteri soyutlanmadan ve antibiyotik duyarlık testlerine başvurmadan, antibiyotik seçiminin doğru bir yaklaşım olmayacağı sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Salmonella, Shigella, Ampisilin, Trimetoprimsulfametoksazol, Kloramfenikol, Duyarlık In this study, the determination of the susceptibilities of some antibiotics to Salmonella and Shigella strains, isolated from the stool samples that were sent to the Microbiology Laboratory of SSK Izmir Teaching Hospital, by discdiffusion procedure, was aimed. Among the frequently used antibiotics in

11 patients visiting the physician with acute gastroenteritis, ampicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, and chloramphenicol were chosen. While all Salmonella typhi strains were susceptible to these antibiotics, Salmonella typhimurium strains were found to have a susceptibility percentage of 19.2 both to ampicillin and chloramphenicol and 38.5 to trimethoprimsulfamethoxazole. The susceptibilities of Shigella strains to ampicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, and chloramphenicol wiri 16.2%, 26.5% and 23.5% respectively. The necessity of the realization of bacteria identification and determination of antibiotic susceptibility tests before choosing the proper antibiotic, is emphasized, because of the increasing incidence of resistance. Key Words: Salmoella, Shigella, Ampicillin, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Chloramphenicol, Susceptibility 3 (2): 45-47, SİPROFLOKSASİN İN KLEBSİELLA PNEUMONİAE SUŞLARINA İN VİTRO ETKİSİ IN VITRO SUSCEPTIBIYITY OF CIPROFLOXACIN AGAINST KLEBSIELLA PNEUMONIAE S.A.URBARLI, O.ÖZGENÇ, M.ERDENİZMENLİ, N.İNAN SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Birimi Florokinolon türü antimikrobiklerden siprofloksasin in, Haziran 1994 tarihinden itibaren bir yıl süreyle SSK İzmir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden soyutlanan 80 Klebsiella pneumoniae (K.pneumoninae) suşuna karşı in vitro etkinliği, hem mikrodilüsyon yöntemiyle, hem de disk difüzyon yöntemiyle araştırılmıştır. Disk difüzyon yönteminde az duyarlı bulunan suşlar dirençli olarak kabul edilmiştir. Siprofloksasin in K.pneumoniae suşlarına karşı saptanan, MİK50 ve MİK90 değeri ile bulunan en düşük ve en yüksek MİK aralığı tablo halinde gösterilmiştir. Siprofloksasin in K.pneumoniae suşlarına karşı saptanan MİK50 ve MİK90 değerleri ve MİK aralığı. MİK50 (mg/ml) MİK90 (mg/ml) MİK aralığı (mg/ml) Siprofloksasin K.pneumoniae suşlarına karşı siprofloksasin; mikrodilüsyon yöntemiyle %73, disk difüzyon yöntemiyle ise %74 oranında duyarlı bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Siprofloksasin, Klebsiella pneumoniae, duyarlılık

12 In vitro ciprofloxacin susceptibilities of K.pneumoniae isolates from various clinical materials which have been sent to Microbiology Laboratory of SSK Izmir Teaching Hospital between June 1994 and June 1995, have been investigated by microdilution and disk diffusion tests. The strains which were intermediately susceptible by dusk diffusion method were accepted to be resistant. The highest and lowest MIG values of ciprofloxacin against K.pneumoniae strains were calculated with MIC50 and MIC90 values as shown in the table. The MIC50 and MIC90 and MIC range of ciprofloxacin to K.pneumoniae strains. MİK50 (mg/ml) MİK90 (mg/ml) MİK aralığı (mg/ml) Ciprofloxacin The ciprofloxacin susceptibility against K.pneumoniae strains were found to be 73 and 74% by microdilution and disk diffusion procedures, respectively. Key Words: L-Ciprofloxacin, Klebsiella pneumoniae, susceptibilities 3 (2): 49-51, BELL PARAL BEYİN OMURİLİK SIVISINDA IgG İNDEKSİ IgG INDEX IN CEREBROSPINAL FLUID IN BELL S PALSY İ.ÖZES İNCİ 1, M.GEDİZLİOĞLU 2, N.UZUNCAN 3, H.MAVİOĞLU 2 1 SSK Aliağa Hastanesi 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği 3 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Biyokimya Kliniği Akut idiopatik periferik fasial paralizide (AIPFP) immunopatolojik mekanizmaların rolünü araştırmak için 24 olguda BOS da IgG index i araştırıldı. IgG index i Tibbling formülüne göre hesaplandı. Kontrol grubu olarak diğer nörolojik hastalık tanıları alan 10 olgu ve multipl sklerozlu (MS) 17 olgu alındı. AIPFP li 6 (%25), kontrol grubundan 3 (%30), multipl sklerozlu 10 (%58.8) IgG index i referans değerinin üzerinde bulundu. İstatistiksel analizde AIPFP li hasta grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Multipl sklerozlu kontrol grubu ile AIPFP li hasta grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). Çalışmanın sonuçları AIPFP nin immun disfonksiyon temelinde geliştiği lehine bir kanıt oluşturmamaktadır. IgG index i bir hastalığı immunolojik yönden araştırmak için tek parametre değildir. AIPFP nin immunopatolojik yönünü aydınlatmak için değişik parametreler kullanılan ve daha çok sayıda

13 olguyu kapsayan kontrollü çalışmaların yapılması gerekiyor gibi görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Bell paralizisi, Beyin omuriiik sıvısında IgG index i IgG index of 24 cases in the cerebrospinal fluid was studied to evaluate immunopathologic mechanisms in the acute idiopathic peripheral facial palsy (AIPFP). The IgG index is calculated according to Tibbling s formula. Two control groups were consisted of 10 cases of other neurological diseases and the 17 cases of multipl sclerosis (MS). IgG index was found above the referance value in 6 cases of AIPFP (%25), 3 cases of the control group consisted of the other neurologic diseases (%30) and the 10 cases in MS (%58.8). There wasn t any significant difference between the patient group of AIPFP and the control group of other neurological diseases in the statistical evaluation. Statistically significant difference was noticed between the groups of MS and group of AIPFP. The results don t provide a prof that AIPFP develops on a immundysfunction basis. IgG index can t be a single parameter to examine a diseases, through immunological way. It, seems, controlled studies which include different parameters and covers quite a number of patients are needed to identify immunopathologic aspects of AIPFP. Key Words: Bell s Palsy, IgG index in cerebrospinal fluid 3 (2): 53-57, KORONER ARTER HASTALIKLARININ BELİRLENMESİNDE RİSK FAKTÖRLERİNİN SERUM DÜZEYLERİNİN ETKİNLİĞİ THE EFFECTIVENESS OF RISK FACTORS LEVELS ON DETERMINATION OF CORONARY ARTERY DISEASE D.ÖZKAN 1, G. SOP 1, S.ÜSTÜNER 1, B.KARACA 2, Ü.YOKET 1, A.ŞAHİN 1, A.YÜKSEL 1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1 III.İç Hastalıkları Kliniği 2 Biyokimya Kliniği Yüksek kan basıncı ve serum kolesterol seviyeler glikoz intoleransı, yaş, seks, obesite ve sigara gibi birçok faktör ateroskleroz gelişiminde bilinen risk faktörleridir. Son zamanlarda koagulasyon bozukluklarının bağımsız bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Biz bu çatışmada 20 si koroner arter hastalıklı, 20 si kontrol grubu olmak üzere 40 olguyu değerlendirdik. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında trombosit, fibrinojen, faktör VII ve faktör X ve LDL-kolesterol değerleri hasta grubunda belirgin olarak yüksekti (p<0.001).

14 Kontrol grubunda ise HDL-kolesterol ve aptt değerlerini yüksek saptadık (p<0.001). Anahtar Sözcükler: Faktör VH, Faktör X, Fibrinojen, aptt, Trombosit A number of risk factors including elevated blood pressure, high levels of serum cholesterol, glycose intolerance, age, sex, obesity and cigarette smoking are related to the development of atherosclerosis. Recently coagulation abnormalities havebeen suggested as independent risk factors of coronary artery disease. In this study we evaluated 20 cases with coronary artery disease and 20 of control group when compared with the control group serum levels of platelet, fibrinogen, factor VII, factor X and LDLcholesterol were significantly high (p<0.001). On the other hand HDLcholesterol and aptt values were elevatedin the control group (p<0.001). Key Words: Factor VII, Factor X, Fibrinogen, aptt, Platelet 3 (2): 59-61, YAŞA BAĞLI EKSÜDATİF MAKULA DEJENERASANSINDA ULTRASONOGRAFİ ULTRASONOGRAPHY IN EXODATIVE TYPE AGE RELATED MACULAR DEGENERATIONS A.ERYILDIRIM, Y.BOZTOK, A.ALALUF, R.ÖZCAN, F.KARATUM, E.TOPALOĞLU SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği Optik ortamı temiz olmayan gözlerde, yaşa bağlı eksudatif makula dejenerasansının ultrasonografik özelliklerinin tespiti ve düşülebilecek yanılgıları göstermek amacı ile, fundusu yeterince aydınlanan ve eksüdatif senil makula dejenerasansı tespit edilen 23 olgunun 32 gözü değerlendirildi. Makuler lezyonlar en küçük 0.5 mm kabarık olarak ölçüldü. 4 gözde kabarıklık tespit edilemezken, bu gözlerden elde edilen ve retinanın daha kalın ve yansıtıcı olarak izlendiği görüntülerin, retinal patalojisi olmayan kontrol grubundan artifaklara bağlı olarak elde edilen görüntülere benzer olduğu gözlendi. Anahtar Sözcükler: Ultrasonografi, yaşa bağlı eksüdatif makuler dejenerasyon 32 eyes were evaluated by ultrasonography to find out the ultrasonographic properties of the macular lesions which caused by exudative type age related

15 macular degeneration. After all measurement, it was observed that the minimum height of the lesions was 0.5 mm. Although any tumefaction wasn t recognised in 4 eyes, thick and high reflective region was observed in the posterior pole. These images werevery similar to those, which occurs in normal eyes as a result of artifacts. Key Words: Ultrasonography, exudative type age related macular degeneration 3 (2): 63-65, KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN LASER İRİDEKTOMİ TEKNİK VE SONUÇLARI TECHNIQUES AND RESULTS OF LASER IRIDECTOMY WHICH PERFORMEDINOR CLINIC A.NACAR, Y.BOZTOK, A.ALALUF, A.ERYILDIRIM, N.KARAADAM, S.ONAT, E.TOPALOĞLU SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği yılları arasında kliniğimizde uygulanan 23 argon laser, 18 Nd: YAG laser iridektomili, toplam 41 göz çalışmaya dahil edilerek farklı tekniklerin avantaj ve dezavantajları değerlendirildi. Nd: YAG laser uygulananlarda en önemli komplikasyonu hemoraji oluştururken, büyük oranda iris defektinin düzensizliği ve aşırı pigment deşarjı gözlendi. Argon laser uygulanan olgularda uygulama süresinin nispeten uzunluğu, ender de olsa retina ve siliyer proses fotokoagulasyonu izlendi. Komplikasyonları en aza indirmek amacı ile, pigment epitelinde ilk defekt oluşturulana kadar argon laser, defektin genişletilmesinin Nd: YAG laser ile yapılmasının daha uygun olacağı izlenimi elde edildi. Anahtar Sözcükler: Laser iridektomi To evaluate the advantages and disadvantages of different laser iridectomy techniques, 23 argon and 18 Nd: YAG laser were performed in our clinic from 1992 to In the Nd: YAG laser group, while the most important complication was hemorhage, irregularity of the iris defect and pigment liberations were also observed. In the argon laser group; the time needed to perform iridectomy was longer tha the Nd; YAG Jaser group. Peripheral retinal burns and coagulation of the ciliary processes were also observed. It was concluded that to reduce the complications, it would be better to use argon laser till the first pigment clouding and to continue with the Nd: YAG laser to chip the remaining iris tissue.

16 Key Words: Laser iridectomy 3 (2): 67-69, REKTUM KANSERLERİNDE STAPLER İLE ANASTOMOZ STAPLING ANASTOMOSIS IN RECTUM CARCINOMA H.SAYHAN, H.GÜRSU, H.YETIŞ, R.SELVİOĞLU, A.AYKAS, Ö. BİRGİ SSK İzmir Eğitim Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği SSK Buca Hastanesi 3. Cerrahi Kliniğinde, Ağustos 1989 ile Haziran 1996 tarihleri arasında, rektum kanseri tanısı konan ve aşağı anterior rezeksiyondan sonra stapler ile anastomoz yapılan 20 hastayı retrospektif olarak inceledik. 8 defa disposible, 12 defa metal EEA stapler kullanılmıştır. Ameliyat sırasında 2 olguda (%10) anastomozun tam olmadığı tesbit edildi ve elle sütür kondu. Ameliyat sonu devrede 2 olguda (%10) fistül görüldü, 1 olgumuz (%5) öldü. Anahtar Sözcükler: Rektum Kanseri, Stapler 20 patients who underwent low anterior resection, during the period of August 1989-July 1996, in 3rd Surgery Clinic of Social Security Buca Teaching Hospital, were studied retrospectivly. Disposable EEA stapler (8 patients) and reusable EEA stabler (12 patients) have been used. We have observed two intraoperative leakage (10%) which was successfully repaired with interrupted Lembert sutures. We have also observed two postoperative leakage (10%), one of thern recovered by medical treatment but the other patient has been lost (5%). Key Words: Rectum Cancer, Stapler 3 (2): 71-73, HİPOPROTEİNEMİ İLE BİRLİKTE OLAN PRİMER MİDE LENFOMASI (OLGU SUNUMU) PRIMARY GASTRIC LYMPHOMA ASSOCIATED WITH HYPOPROTEINEMIA (CASE REPORT) D.ÖZKAN 1, G.SOP 1, A.G.DENEÇLİ 2, Ü.YOKET 1, M.AKINCILAR 1, H.POSTACI 3 SSK Izmir Eğitim Hastanesi 1 III.Iç Hastalıkları Kliniği, 2 1.Cerrahi Kliniği, 3 Patoloji Kliniği

17 Primer gastrik fen foma, gastrik kanserlerin yaklaşık %5 ini oluşturan, ileri yaşlarda görülen ve nadiren protein kaybettiren enteropatiye neden olan bir hastalıktır. Biz 16 yaşında proteinüri nedeniyle araştırılıp hipoproteinemi saptanan primer gastrik fen foma olgusunu genç yaşta görülmesi nedeni ile sunuyoruz. Anahtar Sözcükler: Gastrik lenfoma, proteinüri, hipoproteinemi Primary gastric lymphoma forms approximate %5 of the gastric cancers. The disease is usualy seen in elderly patients and rarely causes protein loosing enteropathy. In this cases report a 16 years old patient who took the diagnosis of primary gastric lymphoma while being searched for her proteinurla is presented because of her young age. Key Words: Gastric lymphoma, proteinuria, hypoproteinemia 3 (2): 75-77, KARACİĞER HİDATIK KİSTİNE BAĞLI BRONKO-BİLİYER FİSTÜL (1 OLGU) BRONCHO-BILIER FISTULA OF HYDATID DISEASE OF THE LIVER (A CASE REPORT) H.SAYHAN, A.AYKAS, Ö.BİRGİ, H.GÜNEY SSK İzmir Eğitim Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği Bronko-biliyer fistül; ender görülen ve hastanın hayatını tehdit eden bir komplikasyondur. Bu çalışmada; karaciğer kist hidatiği nedeniyle bronkobiliyer fistül gelişen 1 olgu bildirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kist hidatik, bronko-biliyer fistül, karaciğer Broncho-bilier fistula is a life threatening complication which is seen rarely. A case with broncho-bilier fistula of hidatid disease of the liver is presented in this paper. Key Words: Hidatid cyst, broncho-bilier fistula, liver 3 (2): 79-80, 1997.

18 HEKİMİN TIBBİ VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER THE REASONS AFFECTING PHYSICIAN S MEDICAL PRODUCTIVITY Ç.ÜSTÜN Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi ABD, Izmir Gelişmekte olan ülkelerde, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında, öncelikle düşünülmesi gereken konulardan biri verimdir. Bu makalede hekimin verimliliğini değişik bir açıdan inceledik. Anahtar Sözcükler: Hekim, Verimlilik In developing countries, when offering health services, effeciency should be thought primarily. In this article, we examine the physician s productivity an another perspective. Key Words: Physician, Productivity 3 (2): 81-84, İNSÜLÜNE BAĞIMLI OLMAYAN DİABETTE MİKROALBUMİNÜRİ DÜZEYLERİ THE LEVEL OF MICROALBUMINURIA IN NONINSULIN DEPENDENT DIABETES (NIDDM) N.UZUNCAN 1, B.KARACA 1, Z.GÜL 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, İzmir 1 Biyokimya Kliniği 2 Dahiliye Kliniği Çalışma, insüline bağımlı olmıyan diabetik 89 hastayı kapsamaktadır. Hastalarda serum glikoz, HbA1c ve idrar mikroalbumin konsantrasyonları tayin edildi. Hastalar diabet sürelerine göre 5 er yıllık dört gruba ayrıldı. Kontrol grubu 15 kişiyi kapsamaktaydı. Hastalarda çalışılan parametreler,

19 kontrol grubuna göre belirgin şekilde yüksek bulundu (p<0.001). Dört grupta ki mikroalbuminüri konsantrasyonları arasındaki farklar varyans analizinde anlamlı bulundu (p>0.001). Anahtar Sözcükler: İnsüline bağımlı olmayan diabet, mikroalbuminüri Eigthy-nine patients with noninsulin-dependent diabetes (N were included in the study. Serum concentra lions of glucose, HbA lc and ur/ne concentrations of microalbumin lıave been estimatod in patients. The patients were inrolled into four different grops with respect to every five years of ongoing diabetes mellitus. The control group consisted of 15 individuals patients. The parameters worked on were distinctly high in patients compared to the control group (p<0. 001). Microalbuminuria values of four groups were found significant in variance analysis (p<o. 001). Key Words: Noninsulin-dependent diabetes mellitus, microalbuminüria SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tip Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3) 85-87, 1997 HEMODİYALİZ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİNDEN VE KAPTOPRİL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF THE EFFECTS OF NİFEDIPIN AND CAPTOPRIL İN THE TREATMENT OF HYPERTENSİON DURING HEMODIALYSIS F.AKÇİÇEK 1, G.SAYDAM 2, B.KARABULUT 2, C.SEZGİN 2, E.OK 1, A.BAŞÇI 1, G.ATABAY 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 1 Nefroloji Bilim Dalı 2 İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hipertansiyon, acil polikliniklerde sık karşılaşılan ciddi bir problemdir. Acil tedavide genelde dilaltı nifepidin tedavisi tercih edilmektedir. Son zamanlarda, nifepidin yan etkileri nedeniyle, alternatif tedavi olarak kaptopil uygulaması tercih edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, hemodiyaliz esnasında, 56 hipertansif atakta, nifepidin ve kaptoprilin etkinliği karşılaştırılmıştır. Bu hastalarda, nifepidin daha etkin bulunurken, hipertansiyonun asıl nedenin, hipervolemi olduğu ve etkin bir tedavinin, etkin bir ultrafiltrasyon ile sağlanabileceği saptanmıştır.

20 Anahtar Sözcük: Hipertansiyon, nifepidin, kaptopril, hemodiayaliz Hypertension is one of the major problem in emergency services. Mostly, sublinguat nifedipin adminstration is pre ffered for rapid treatment. But, sublingual captopril thearpy is being effective method because of less sıde effect. In this study, it was compared the effectiveness of nifepidin and captopril on 56 hypertensiv attacks during hemodia!ysis. Nifepidin was found more eftective than captopril for these patients and hypervolemia was detected as the real cause for hypertension so, the effective the rapy should be effective ultrafiltration. Key Words: Hypertension, nifepidin, captopril, hemodialysis. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal ot İzmir Hospital) 3 (3): 89-91, SİVAS İLİNDE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ SlKLIĞI PREVALENCE OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER IN SIVAS F.ÖNEN 1, H.SÜMER 2, S.TÜRKAY 3, O.AKYÜREK 2, M.ŞENCAN 1, H.POLAT 2, S.TOPÇU 1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2 Halk Sağlığı Anabilim Dalı 3 Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Bu çalışmada Sivas taki ailesel Akedeniz ateşi (AAA) sıklığını saptayabilmek amacıyla düzenlenmiştir. Çalışmaya katılan 3948 kişinin 46 sında (%1.2) AAA den şüphelenmiştir. Şüpheli AAA sıklığı kadınlarda %1.1, erkeklerde %1.3, Sivas kökenlilerde %1.3, Sivas dışından olanlarda %0.4 tür (p>0.05). Atakların başlangıç yaşı ortalması 12.9±10.8 olarak bulunmuştur. Ataklar sırasında en sık görülen belirti karın ağrısıdır (%100). Ardından ateş ateş (%91.3), artralji (58.7) ve miyalji (%52.2) gelmektedir. Ortalama atak süresi 2.2±1.5 gün/ay ve ortalama atak sıklığı 1.6±1.3 kez/ay olarak saptanmıştır. Şüpheli bulunan AAA olguları hastanemize çağrılarak izleme alınmıştır. Anahtar Sözcükler: Ailesel Akdeniz ateşi, prevalans

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol)

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol) YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 10 Sayı / Number 2 Haziran / June 2015 YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489 Editör / Editor

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004)

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) III SUMMARIES OF MASTER THESISES AND PHILOSOPHY

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher SINIF ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN WEB TABANLI VE BİREYSEL EĞİTİMİN TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ THE COST EFFECTIVENESS OF WEB-BASED AND INDIVIDUAL EDUCATION GIVEN TO PRIMARY SCHOOL

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129 2015perinatal Kabul:Poster Toplam: 129 [PP-001] Influence of Maternal BMI on Sonographic Fetal Weight Estimation Prior to Scheduled Delivery Hüseyin Aksoy 1, Ülkü Aksoy 2, Özge Idem Karadağ 3, Burak Yücel

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 1, March 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.M. Derya BALBAY,

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010, Cilt 23, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS 37 SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS S 0 Sepsis, TLR-, TLR-4 Gene Polymorphisms and mrna Expression Selcen Karakaş, Serpil Taheri, Kürşat Gündoğan 3, Ramazan Coşkun

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study.

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study. 301 P-298 Postmenopozal Kad nlarda Vücut Kitle ndeksinin Kemik Mineral Yo unlu u le liflkisi Hakan Nur, Kadir Göde, Füsun Toraman Antalya E itim ve Araflt rma Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Klini

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.A.Filiz AVŞAR, Dr.Bekir ÇAKIR, Dr.

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Eylül 2010, Yıl:2 Sayı:3 ISSN NO : 1309-3630 Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı

Detaylı