HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI"

Transkript

1 Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ HASTA HAKLARI İÇİNDEKİ YERİ I. HASTA HAKLARI KAVRAMININ OLUŞUMU...15 A. Tıp ve İnsan Hakları Nazi Almanya sı ve İnsan Hakları İhlalleri Nürnberg Mahkemesi ve Hekimler Davası...21 a. Nürnberg Şartı...27 b. Helsinki Bildirgesi Değerlendirme B. Sağlık Hakkı ve Gelişimi Kavram/Terminoloji Sağlık Hakkının İçeriği Sağlık Hakkının Kapsamı ve Devletin Yükümlülükleri...42

3 xii a. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sağlık Hakkı...42 aa. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi...42 bb. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi...43 cc. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi dd. Avrupa Sosyal Şartı Karşılaştırmalı Hukukta Sağlık Hakkı a. İtalya b. Hollanda...52 c. Birleşik Krallık...55 d. Almanya...58 e. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye de Sağlık Hakkı...65 a. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması - Anayasa md b. Kişi Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığının Bütünlüğü - Anayasa md c. Sağlık Hizmetleri d. Genel Sağlık Sigortası Değerlendirme...76 C. Bilimsel ve Teknik Gelişmeler...78 D. Sosyal Gelişmeler...81 II. HASTA HAKLARI TANIMI VE İÇERİĞİ A. Kavram/Terminoloji B. Hasta Haklarının Gelişim Süreci Amerikan Hastane Birliği Hasta Haklarına İlişkin Lizbon ve Bali Bildirgeleri Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Amsterdam Bildirgesi) Hasta Hakları Avrupa Şartı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi...95

4 xiii C. Temel Hasta Hakları Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Bilgilendirilme Hakkı Özel Yaşamın Gizliliği Başvuru Hakkı D. Değerlendirme İkinci Bölüm HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ TEMELİ, DÜZENLENMESİ VE KORUNMASI I. HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ TEMELLERİ A. Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Düşünsel Temelleri Hasta Özerkliği Hasta-Hekim İlişkisindeki Yaklaşımlar a. Hasta Özerkliğini Destekleyen Yaklaşımlar aa. Aydınlatıcı Model (informative) bb. Yorumlayıcı Model (interpretative) cc. Müzakereci Model (deliberative) dd. Değerlendirme b. Paternalist Yaklaşım B. Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Hukuksal Temelleri Temel Haklar Açısından Uluslararası Sözleşmeler Açısından II. HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ DÜZENLENMESİ...118

5 xiv A. Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının İçeriği Genel Olarak Karar Verme Yeteneğine Sahip Olmayan Hastalar Açısından a. Küçükler ve Vesayet Altındakiler b. Akıl Hastaları c. Bilinci Kapalı Olan Hastalar ve Acil Durum d. Yoğun Bakım Karar Verme Yeteneğine Sahip Hastalar Açısından a. Önceden Hazırlanmış Hasta Direktifleri (advanced directives) aa. Kavram/Terminoloji bb. Yönlendirici Direktifler cc. Sağlık Hizmeti Vekili (health care proxy) B. Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Sınırları C. Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Güvencesi Olarak Bilgilendirilmiş Rıza (informed consent) Genel Olarak a. Kavram/Terminoloji b. Bilgilendirilmiş Rızanın Ortaya Çıkışı c. Bilgilendirilmiş Rızanın Amacı Bilgilendirilmiş Rızanın Kapsamı a. Hekimin Bilgilendirme Yükümlülüğünün Ölçütleri aa. Mesleki Uygulama Ölçütü ( the professional practice standard) bb. Makul Hasta Ölçütü (the reasonable patient standard) cc. Sübjektif Ölçüt ( the subjective standard) dd. Ülke Uygulamalarından Örnekler aaa. Almanya bbb. Hollanda ccc. Birleşik Krallık ddd. Türkiye...161

6 b. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Türleri aa. Tedavi Hakkında Bilgilendirme bb. Risk Hakkında Bilgilendirme cc. Tedavi Seçenekleri Hakkında Bilgilendirme dd. Tedavinin Yararları Hakkında Bilgilendirme ee. Hekim Hakkında Bilgilendirme c. Hekimin Bilgilendirme Yükümlülüğünün İstisnaları aa. Acil Durum bb. Hastanın Vazgeçmesi cc. Hekimin Tedavi Ayrıcalığı (önceliği) Bilgilendirilmiş Rıza Uygulaması a. Bilgilendirmenin Şekli b. Bilgilendirmenin Zamanı c. Bilgilendirme Yükümlüsü d. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları e. Hastanın Bilgilendirilmiş Rızasının Geçerliliği Değerlendirme III. HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ KORUNMASI A. Karşılaştırmalı Hukukta Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Korunması Finlandiya Almanya Fransa Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Değerlendirme B. Türk Hukukunda Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Korunması Hukuki Düzenlemeler xv

7 xvi a. Genel Olarak aa. Hasta Haklarını Koruyucu Hükümlere Yer Veren Kanunlar aaa. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun bbb. Umumi Hıfzısıhha Kanunu ccc. Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ddd. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü bb. Biyotıp Sözleşmesi Düzenlemeleri cc. Hasta Hakları Yönetmeliği aaa. Genel Olarak İçeriği bbb. Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Açısından Değerlendirmesi Hastanın Hak Arama Yolları a. İdari ve Adli Yargıya Başvuru aa. Kamu Tarafından Sağlanan Sağlık Hizmetleri Bakımından Sorumluluk aaa. İdarenin Kusur Sorumluluğu ( hizmet kusuru).223 bbb. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu aaaa. Tehlike (risk) Sorumluluğu bbbb. Kamu Külfetlerinde Eşitlik cccc. Sosyal Risk ccc. İdare Aleyhine Dava Açılması aaaa. Tam Yargı Davaları bbbb. Görev Kusuru ile Kişisel Kusur Ayrımı bb. Özel Kurumlar Tarafından Sağlanan Sağlık Hizmetleri Bakımından Sorumluluk aaa. Sağlık Kurumu Aleyhine Dava Açılması bbb. Özel Kurumlarda Çalışan Hekimler Aleyhine Dava Açılması b. Cezai Yargıya Başvuru aa. Kamu Sağlık Personeli bb. Özel Sağlık Personeli c. Sağlık Bakanlığı na Başvuru

8 xvii d. Hekimin Disiplin Sorumluluğu aa. Kamu Kurumunda Çalışan Hekimin Disiplin Sorumluluğu bb. Özel Kurumda Çalışan Hekimin Disiplin Sorumluluğu Üçüncü Bölüm HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNDE ARACI HAKLARIN ETKİLERİ I. YAŞAMA HAKKI A. Koruma Alanı ve Niteliği B. Yaşama Hakkının Sınırları C. Yaşama Hakkı Karşısında Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Yaşamın Kutsallığı Görüşü Yaşamın Niteliği Görüşü a. Hasta Özerkliğini Destekleyen Yaklaşım/ Yararcı Yaklaşım b. Yaşamın Anlamını Değerlendiren Yaklaşım c. Değerlendirme Yaşama Hakkı Karşısında Ötanazi Uygulaması a. Kavram/ Terminoloji b. Ötanazi Türleri aa. Pasif Ötanazi bb. Aktif Ötanazi cc. Hekim Yardımlı İntihar dd. Dolaylı Ötanazi c. İstemli-İstemsiz Ötanazi Ayrımı

9 xviii d. Değerlendirme İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Çerçevesinde Ötanazi ve Karşılaştırmalı Hukukta Ötanazi Örnekleri a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi b. Hollanda -Aktif Ötanazi Deneyimi c. İsviçre- Dolaylı Ötanazi Deneyimi d. Amerika Birleşik Devletleri - Pasif Ötanazi Deneyimi aa. Yarar-Zarar Yaklaşımı bb. Birey-Devlet Çıkarı Yaklaşımı cc. Tıp Mesleğinin Etik Bütünlüğünün Korunması dd. Hastalık Ayrımı e. Oregon Eyaleti- Hekim Yardımlı İntihar Deneyimi f. Türkiye II. İNSAN ONURU A. Terminoloji/Kavram B. İnsan Onuru Kavramının İçeriği C. İnsan Onurunun Uluslararası Düzenlemelerde Yer Alması Birleşmiş Milletler Belgeleri Avrupa Konseyi Belgeleri Hasta Haklarını Düzenleyen Belgeler D. İnsan Onurunun Hukuksal Niteliği E. Türkiye de İnsan Onurunun Korunması F. İnsan Onuru ve Hasta Hasta Onurunun Zedelenmesi Onurlu Ölüm İçin Bir Seçenek: Hasta Bakım Servisleri (hospices) G. İnsan Onurunun Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Açısından Değerlendirilmesi III. ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI A. Genel Olarak

10 xix 1. Kavram Özel Yaşamın Koruma Alanı Özel Yaşam Hakkının İçeriği B. Hasta Açısından Özel Yaşamın Gizliliği Hasta Sırrının Korunması Hastanın Beden Gizliliği C. Özel Yaşamın Gizliliğinin Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Açısından Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER 1- ANAYASA Madde 17 : Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Madde 19 : Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Detaylı

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ European Treaty Series - No. 164 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ Oviedo, 4.4.1997 {Resmî çeviri metni}

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Avrupa Konseyi Fransızca Baskı: Guide sur le processus

Detaylı

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları fikri, temeli insan onuru bilincine dayanan bir fikirdir ve binlerce yıllık

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER)

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Özet: Sosyal insan haklarının

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ BM Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW Erol ÇİÇEK * Özet: Bu makalede çevre hakkının insan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME Zeynep Duygu ULUSOY * 1 Özet: Mobbing olgusuna ilişkin farkındalığın artmasıyla konuyla ilgili olarak Türk hukukunda

Detaylı

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Haziran 1964 te Helsinki de yapılan 18. DTB Genel Kurulunda kabul edilmiş ve daha sonra

Detaylı

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU:

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: Doç. Dr. H.Tahsin FENDOĞLU ( ) I. GİRİŞ: Batı tipi Anayasacılığın iki temel ilkesi vardır; devletin

Detaylı