Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu Ocak 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar Prof. Dr. Hülya Uzunismail Peptik ülser (PÜ) asid ve pepsinin zararl etkisi ile mide ve duodenum mukozas nda oluflan, muskülaris mukozay geçen, s n rlar belirli doku kayb d r. Helicobacter pylori nin kültüre edildi i 1983 y l ndan beri PÜ ile ilgili bilgilerde ve tedavisinde büyük de ifliklikler olmufltur. PÜ nedenleri aras nda H.pylori infeksiyonu, aspirin ve NSA kullan m birinci s rada gelmektedir. Yan k, a r operasyonlar gibi büyük travmalar (stres ülserleri), Zollinger Ellison sendromu, mastositozis, antral G hücre hiperplazisi di er PÜ nedenleridir. 1-3 ÜLSER LOKALiZASYONLARI Peptik ülser en s k duodenumda gözlenir. Bu ülserlerin %95 i bulbustad r ve %90 proksimal 3 cm içersinde bulunur. Çap ço u zaman 1 cm den küçüktür, bazan 3-6 cm aras nda dev ülserler gözlenebilir. Duodenum ikinci k tas nda papillan n alt nda lokalize bir ülser varl nda Zollinger Ellison sendromu düflünülmelidir. kinci s kl kta mide ülserleri (MÜ) gözlenir, bunlar proksimal veya distal yerleflimli olabilirler. PÜ pilor kanal nda, kardiya veya hiatal herni poflu içinde, özofagusta (Barrett ülseri) de oluflabilir. 1 ETYOPATOGENEZ Normal midede asid ve pepsinin (agresif faktörler) zararl etkisi ile, koruyucu faktörler (defansif faktörler: müküs, bikarbonat sekresyonu, mide epitel hücrelerinin bütünlü ü, yenilenmesi ve kanlanmas ) aras nda denge vard r. Bu denge agresif faktörler lehine bozuldu unda bozuldu unda ülser oluflur. 1-3 Son y llarda kaydedilen geliflmelere ra men bugün hala ülser patogenezinde aç klanamam fl sorular bulunmaktad r. H.pylori ve Peptik Ülser liflkisi Bu bakteri antrumda veya tüm midede kronik aktif gastrite neden olur ve tedavi edilmedikçe de hayat boyu sürüp gider. 105

2 Hülya Uzunismail 24 çal flman n sonuçlar n de erlendiren bir metaanalizde duodenum ülserli (DÜ) olgular n %94 ünün, MÜ lü olgular n % 84 ünün antral biyopsi örneklerinde H.pylori gastriti bulunmufltur. 4 Bu birliktelik, PÜ ve H.pylori iliflkisini destekleyen verilerden biri olarak kabul edilebilir. Asemptomatik olgularla yap lan 10 y ll k prospektif bir çal flmada 133 H.pylori negatif ve gastriti olmayan kifliden 1 inde PÜ geliflirken (< %1), H.pylori gastritli 321 olgunun 34 ünde (%11) PÜ gözlenmifltir. 5 Ancak H.pylori ve PÜ iliflkisini destekleyen en kuvvetli kan t, bakterinin eradikasyonundan sonra PÜ seyrinin de iflmesi, ve tekrar n n çok anlaml olarak azalmas d r. Bir metaanalizde 686 DÜ lü olgunun sonuçlar de erlendirilmifl, 1. y l rekürrens oranlar H.pylori pozitif kalanlarda %69-72, negatifleflenlerde %4-9 olarak bulunmufltur. 204 MÜ lü olguda ise bu oranlar n %49-69 ile %1-10 oldu u saptanm flt r. Ayn flekilde kanama gibi hayati önemi olan ve en s k rastlanan komplikasyon da eradikasyonla anlaml olarak azalmaktad r. 1-3,6,7 Bakterinin tan nmas ndan çok uzun y llar önce, ülserli hastalarda gastritin varl saptanm flt r. Ülser tipleri ile gastrit fliddeti ve lokalizasyonu aras ndaki iliflkiler araflt r ld nda, duodenum ülserinde gastritin daha çok antrumda, hafif veya orta fliddette oldugu anlafl lm flt r. Mide ülserinde ise daha a r (atrofi ve intestinal metaplazi) antrum gastritinin yan nda hafif veya orta a rl kta korpus gastritinin oldu u anlafl lm flt r. Gene DÜ de korpustaki gastrit, MÜ veya H.pylori gastritli olgularla karfl laflt r ld nda çok daha hafiftir. MÜ ve H.pylori gastritli olgularda korpustaki gastrit zaman içersinde daha a r gastrite dönüflürken DÜ lü olgularda bu ilerleme çok daha yavafl olur. DÜ lü olgularda artm fl asid sekresyonuna karfl n, MÜ lü olgular n normal veya azalm fl asid sekresyonlar korpus mukozalar ndaki bu de iflikliklerle (fundik gland atrofi, M) aç klanmaktad r. 1,8 H.pylori nin dünya popülasyonunun yar s ndan fazlas n infekte etmesine ra men ancak küçük bir grupta ülser geliflmesini aç klamak amac ile, bakteriye ait virülans faktörlerle ilgili çal flmalar yap lm flt r. Cag A ve Vac A pozitif sufllar daha virüland r, çal flmalarda bu sufllarla PÜ iliflkisi araflt r ld nda, bu sufllar ülserli olgularda daha fazla oranda bulunmufl ise de ülseri bulunmayan atrofik gastritli, intestinal metaplazili olgularda da gene yüksek oranlar saptanm flt r. 1 Duodenit ve gastrik metaplazi (GM: intestinal epitelin gastrik tipte yüzey müküs hücreleri ile yer de ifltirmesi) DÜ lü olgularda fazla oranda ve yayg n bulunmufltur. GM, mide asit sekresyonunun artt Zollinger Ellison sendromlu hastalarda belirgindir. Ayr ca deney hayvanlar nda duodenum asid yükü art r larak oluflturulmufltur. Bu nedenle artm fl duodenal asidifikasyonun da bir göstergesidir. H.pylori ancak mide mukozas nda kolonize olabilen bir bakteridir, barsakta kolonize olamaz fakat GM li duodenum mukozas n infekte eder. Sadece asit sekresyonunu azaltan tedavilerde GM azal r, birlikte H.pylori eradikasyonu yap l nca bu daha belirgin hale geçer. DÜ lü olgularda, ülser çevresinden al nan biyopsilerin de erlendirildi i çal flmalar n büyük ço- 106

3 Peptik Ülser Hastal unlu unda biyopsi say s artt kça artan oranda GM ve birlikte H.pylori varl - saptanm flt r. 1-3,9 H.pylori nin postprandial gastrin sekresyonunu art rd ve bakterinin eradikasyonu ile bu de iflikli in normale döndü ü bakterinin tan mland y llarda gösterilmifltir. DÜ lü olgularda postprandial asid sekresyonu normal kiflilere göre 3-5 saat arasinda de iflmek üzere artm fl bulunmufltur. Bu etki DÜ lülerde bozulmufl inhibisyon mekanizmas na ba lanm fl ve bakterinin D hücreleri üzerine yapt etki ile aç klanmaya çal fl lm flt r. 1,10 H.pylori infeksiyonunun duodenal bikarbonat sekresyonunu azaltt ve bakterinin eradikasyonu ile bu defektin düzeldi i gösterilmifltir. 11 Bu bilgilerin fl nda H.pylori nin DÜ patogenezindeki rolü afla daki hipoteze göre aç klanmaktad r. Antrumda belirgin H.pylori gastriti (korpusta gastrit az, asid sekrete eden glandlar etkilenmemifl) postprandial gastrin ve ona ba l olarak asid sekresyonunu art rmaktad r. Bu duodenum asidifikasyonuna neden olmakta ve burada GM alanlar oluflmaktad r. H.pylori bu bölgelerde de kolonize olunca duodenit geliflmektedir. H.pylori infeksiyonu koruyucu olan duodenal bikarbonat sekresyonunu azaltmaktad r. Bir yandan mukozan n inflamasyonu ile direncinin azalmas, bir yandan asid sekresyonunun artmas ve duodenal bikarbonat sekresyonunun azalmas ile ülser oluflmaktad r. 1 Aspirin ve NSA laç Kullan m Mukozal defansif faktörler olarak adland r lan müküs ve bikarbonat sekresyonu, epitel hücrelerinin bütünlü ü, yenilenmesi ve kanlanmas nda prostoglandinlerin rolü büyüktür. Aspirin ve NSA, endojen prostoglandin sentezini inhibe ederek defansif faktörlerin azalmas na neden olurlar. Sonuç, asid sekresyonu normal veya azalm fl bile olsa (MÜ de oldu u gibi) agressif ve defansif faktörler aras ndaki dengenin birinciler lehine bozulmas d r. Bu ilaçlar MÜ lü olgular n %15-25 inde ülser oluflumundan tek bafl na sorumludurlar. 3 Asid Sekresyonu Ülser, mide suyunun asid ve peptik aktivitesi ile oluflur. En s k rastlanan iki formunda (DÜ ve MÜ), H.pylori gastriti ve NSA kullan m ülser geliflmesine yard mc olan faktörlerdir. Asid yoksa ülser yok terimi hala geçerlili ini korumaktad r. Bugün elimizde bulunan ve asid sekresyonunu baflar l bir flekilde azaltan ilaçlarla ülseri iyilefltirmemizin nedeni de budur. DÜ lü olgularda parietal hücre kütlesini gösteren maksimal asid at m normallere göre artm flt r. DÜ lü olgular n ancak 1/3 ünde bazal asid at m artm flt r. Bunun yan nda postprandial asid sekresyonu miktar artm fl ve ve süresi de uzam flt r. Gastrinin parietal hücreler üzerinde trofik etkisi vard r. Serum gastrin seviyelerinde ve asid sekresyonundaki art flta H.pylori infeksiyonunun rolü büyüktür. 1,10 Stres (a r yan k, hastal klar, operasyonlar), Zollinger Ellison sendromu, mastositoz, ülser oluflumunda artm fl asid sekresyonunun primer rolünü destekleyen hastal klard r. 107

4 Hülya Uzunismail MÜ lü olgularda asid sekresyonu normal veya azalm flt r ama gene de aklorhidri söz konusu de ildir. Burada da ülser oluflumunda asid ve peptik aktivitenin rolü büyüktür. %10 MÜ lü hastada birlikte DÜ de bulunur ve bunlar n asid sekresyonlar DÜ ye benzer. Normal veya azalm fl asid sekresyonu olanlarda ülser oluflmas, ya NSA al m veya H.pylori infeksiyonu sonucu defansif faktörlerin azalmas d r. Gastroduodenal Motilite De ifliklikleri DÜ lü olgularda, mide boflalmas n n daha h zl oldu u ve bunun duodenum asidifikasyonunu art rd ileri sürülmektedir. MÜ de mide boflalmas - n n azalmas ve duodenal s v n n mideye regürjitasyonu söz konusudur. 2 Genetik DÜ nün ailevi iliflki gösterdi i bilinmektedir. DÜ lü olgularda %50 ye varan oranlarda aile hikayesi bulunmaktad r. Ayr ca HLA B5 pozitifli i de bu hastalarda artm flt r. H.pylori eradikasyonundan sonra gastrin seviyeleri normale dönmesine ra men asid sekresyonunun bir grupta hala yüksek devam etmesi bu olgularda genetik bazda artm fl parietal hücre kütlesi varl n düflündürmektedir. 1-3 Ama H.pylori infeksiyonu aile fertlerine bulaflabilir ve neden oldugu hipergastrineminin trofik etkisi ile artm fl parietal hücre kütlesinin eradikasyondan sonra geri dönmesi beklenemez. Sigara DÜ lü olgularda sigara kullan m oran artm flt r ve sigara içenlerde ülser tekrar s kt r. Sigara, pankreas bikarbonat sekresyonunu azaltarak duodenum asidifikasyonunu art r r. 2 Alkol Alkol yüksek konsantrasyonda al nd nda mukozal hasar erozyon ve kanamalar yapar. Ama PÜ ve alkol iliflkisi konusunda veri yoktur. Alkolün asid sekresyonu üzerine etkisi de tart flmal d r. 1 Psikolojik Faktörler Stres ve ülser iliflkisi konusunda yap lan pekçok çal flma birbirini tutmayan sonuçlar vermifltir. Klasik psikosomotik teoriye göre tan mlanan ülser kiflili i art k pek geçerli gözükmemektedir. 1 Diyet Baz g dalar n ve baharatlar n dispepsi yapt bilinmektedir. Bir çal flmada diyette esansiyel ya asidlerinin eksikli i ile ülser iliflkisi kurulmaya çal fl lm flt r. Kahve, asid sekresyonunu stimüle eden ve alt özofagus sfinkter tonüsünü azaltarak reflüye neden olan bir içecektir. Afl r kahve al m n n ülser riskini art rd konusunda bilgi bulunmamaktad r

5 Peptik Ülser Hastal Kortikosteroidler Tek bafl na kortikosteroidler ülser riskini art rmazlar. NSA ile birlikte kullan ld klar nda riski art r c etkileri gösterilmifltir. 1,12 EP DEM YOLOJ Eriflkin volonterlerde PÜ s kl H.pylori pozitiflerde %1-6 aras nda de iflmektedir (endoskopik tan ). Bu veriler H.pylori negatif olanlardan 4-10 kat daha fazla bulunmufltur. Hayat boyunca DÜ oluflma olas l % 5-10 olarak bilinmektedir ve H.pylori pozitiflerde bu oran %10-20 aras ndad r. 1,13 MÜ s kl konusunda fazla veri bulunmamaktad r. Bunun nedeni asemptomatik olgular n fazlal d r. Pratik hayatta DÜ MÜ ye göre belirgin fazla bulunurken, otopsi sonuçlar ikisinin eflit oranda hatta MÜ nün biraz daha fazla oldu u fleklinde bilgiler vermektedir. 3 DÜ görülme yafl, MÜ ye göre y l daha erkendir. En s k DÜ gözlenme yafl, bat popülasyonunun verilerini içeren kitaplarda 50 dir. DÜ de kad n erkek oran daha önceki bas mlarda erkekler lehine artm fl verilirken son kitaplarda eflit olarak bildirilmektedir. KL N K DÜ kronik tekrarlayan bir hastal kt r. Olgular n %60 1., % y lda tekrarlar. Mide ülseri tekrar konusunda fazla veri olmamas na ra men birkaç çal flman n oranlar DÜ ye benzemektedir. MÜ ayn yerde tekrarlayabilir. 2,3 Epigastrik a r hem DÜ hem MÜ de en s k rastlanan semptomdur. Her iki ülserde, baz olgularda a r, sa (DÜ %7-17, MÜ%6) veya sol hipokondriumda (DÜ %3-5, MÜ %6) hissedilebilir. 1 DÜ a r s n n karakteristik özellikleri vard r. Yemekleren saat sonra bafllar. Bu nedenle de açl k a r s olarak tan mlan r. Birfleyler yiyince veya antasid al nca geçer. A r periyotlar halindedir, günlerce haftalarca veya aylarca sürebilir. Remisyon periyotlar ise haftalarca veya y llarca sürebilir en az ndan a r l devrelerden daha uzundur. Epigastrik yanma olgular n %50 sine yak - n nda bulunabilir fakat bunun d fl ndaki dispeptik yak nmalar DÜ lü olgularda MÜ ye göre daha az s kl ktad r. 1-3 MÜ a r s nda g dalar a r y art rabilir ve antasidle a r n n geçmesi her olguda bulunmayabilir. Anoreksiya olgular n yar s nda vard r ve g dalar a r oluflturuyorsa hasta zay flar. Bulant, kusma,ge irme, fliflkinlik gibi dispeptik yak nmalar s kt r. 1,2 Pilor kanal (midenin en dar bölgesi) ülserlerinde, mide boflalma güçlü ü olur. Bu nedenle g dalar a r oluflturabilir, kusma ön plana ç kabilir. fiiflkinlik, erken doyma di er yak nmalar aras ndad r. 1,2 PÜ lü olgular n %10 u semptomsuz olabilir. Bu ülserler kanama, perforasyon gibi bir komplikasyonla veya otopsi ile ortaya ç karlar. MÜ de asemptomatik olgular daha fazlad r

6 Hülya Uzunismail Fizik Muayene En s k saptanan epigastrik hassasiyettir. S kl kla ksifoid ile göbe i birlefltiren çizginin ortas nda veya biraz sa nda hassasiyet al nabilir. 2 TANI PÜ tan s için pratik uygulamada ilk tercih edilmesi gereken inceleme mide duodenum grafisi olmal d r. Burada ülser krateri görülebilir. DÜ nifli %70-80 grafik olarak saptanabilir. Çift kontras inceleme ile bu oran %90 a ulaflmaktad r. DÜ hastal n n kronik, tekrarlayan seyri nedeni ile bulbus deformasyonu s kt r. Deforme bulbusta ülser niflinin radyolojik olarak gösterilmesi güç olabilir. Bazan da küçük ve yüzeyel ülserler radyolojik olarak saptanamazlar. Radyolojik olarak DÜ nifli görüldü ünde endoskopik incelemeye gerek yoktur. H.pylori durumu invaziv olmayan testlerden biri ile araflt r lmal d r. 1-3 Endoskopik inceleme, deforme bulbus nedeni ile ülser niflinin saptanamad, hastan n yak nmalar na ra men radyolojik olarak ülser bulunmayan ve gastrointestinal kanamal hastalara yap lmal d r. Endoskopik olarak DÜ saptanan olgularda antral biyopsiler alinarak H.pylori araflt r lmal d r. Mide asid ölçümü art k uygulanmamaktad r. Zollinger Ellison flüphesi olanlarda yap l r; Bazal asid at m /maksimal asid at m hesaplan r. Bu hastalarda serum gastrini bak l r. Ayr ca operasyon planlanan PÜ lü olgular n da serum gastrini ölçülmelidir. 1 Baz mide kanserlerinin ülser fleklinde olmas nedeni ile radyolojik olarak tan nm fl bir MÜ nün endoskopik olarak incelenmesi ve çevresinden al nan mültipl biyopsilerle histopatolojik ay r c tan s n n mutlaka yap lmas gerekir. Ülserin bir mas n içersinde olmas, çevresinde kesintili veya nodüler plilerin bulunmas, çap n n 3 cm den büyük olmas radyolojik malignite kriterleridir. Ancak radyolojik olarak benign düflünülen ve endoskopik biyopsilerde veya operasyonda malignite saptanan mide ülseri oran %1-8 aras ndad r. Endoskopik inceleme s ras nda 6-8 biyopsi al nmal d r, ve özellikle de jumbo biyopsi forsepsi kullan lmal d r. Sitoloji için f rçalama yöntemi eklenebilir. Radyoloji, endoskopi ve histoloji kombinasyonu ile malign-benign mide ülser ay r c tan s %97 oran nda do ru olarak yap labilir. Endoskopik inceleme s ras nda ayr ca antrumdan da H.pylori için örnekler al nmal d r. MÜ de tedavi sonu ülserin iyileflme kontrolü endoskopik olarak yap lmal d r. 1-3 ÜLSER KOMPL KASYONLARI Medikal Tedaviye Direnç Etkili antisekreuar ilaçlar n bulundu u günümüzde, H.pylori eradikasyonu da yap l nca bu komplikasyon art k nadir olarak gündeme gelmektedir. Bu hastalarda Zollinger Ellison sendromu olas l mutlaka akla gelmeli ve araflt r lmal d r. Ayr ca Crohn hastal ve eozinofilik gastrit de göz ard edilmemelidir

7 Peptik Ülser Hastal Kanama Ülserli olgular n %15-20 sinde gözlenir. H.pylori eradikasyonunun son y llarda yayg n kullan m ile art k NSA kullan m na ba l akut eroziv gastropatiye ba l kanama oranlar PÜ kanamas n n üzerine ç km flt r. 14 PÜ ye ba l kanamal olgular n %80 inde kanama öncesi ülser semptomlar bulunur (%20 asemtomatik). Kanamal olgular n 1/3 ü daha önce 1 kez, 1/10 u da birden fazla kanamam flt r. Hastalar hematemez, melena veya ikisini birden tan mlarlar. 14 Hastan n 60 yafl n üzerinde olmas, flokun geliflmifl olmas, multipl transfüzyonun gerekli olmas ve birlikte kardiyovasküler, pulmoner hepatik veya malign bir hastal n bulunmas kötü prognoz göstergeleridir. 14,15 PÜ kanamas olgular n ço unda kendili inden durur. %5 inde ise devam eder. 13 Kanama tekrar %20-25 olguda saptan r ve bunlar n %80-90 nda kanama tekrar ilk 48 saat içersinde olur. Kanamal hastada endoskopik inceleme, hastan n hemodinamik stabilizasyonu sa land ktan sonra en k sa zamanda yap lmal d r. Hem tan hem de tedavi olana verdi i için çok de erlidir. Ayr ca kanamas durmufl bir ülserin tekrar kanama olas l da endoskopik olarak de erlendirilebilir (viz bl vessel, yap flm fl p ht yüksek tekrar kanama riski olan endoskopik bulgulard r). 14,15 Perforasyon Ülser perforasyon insidensi 7-10/ dir. Erkeklerde daha s k gözlenir (4-8/1). 15 Hasta ani bafllayan fliddetli kar n a r s ile gelir. Hasta hareketsiz yatar, solunum yüzeyelleflir. Kar n muayenede hassat r ve adele spazm nedeni ile tahta sertli i al r. Bazan tabloya flok da efllik edebilir. Karaci er matitesi kaybolur. 14 H zla lökositoz geliflir, hafifçe artm fl serum amilaz yüksekli i vard r. Tan ayakta veya sol dekübitus pozisyonda çekilmifl grafide serbest havan n bulunmas ile konur. %20 olguda serbest hava bulunamayabilir, bu durumda birkaç saat sonra ayakta düz grafi tekrarlanabilir veya gastrografin içirilerek üst gastrointestinal grafi çekilir. 14 Obstrüksiyon %2 ülser hastas nda obstrüksiyon geliflir. Bunlar n %90 nda geçirilmifl veya o s rada var olan duodenal veya pilor kanal ülseri bulunur. Birinci grupta fibrozis, ikinci grupta ise ülser kenar ndaki inflamatuar ödem ve spazm obstrüksiyonun nedenleridir. Birlikte ülser bulunan grupta, V antisekretuar tedavi, mide dekompresyonu, s v, elektrolit ve asid baz düzenlenmesi h zl bir flekilde cevap verebilir. Fibroza ba l daralmalarda cerrahi tedaviden önce antisekretuar tedavi ile balon dilatasyon uygulamas sonuç verebilir

8 Hülya Uzunismail KAYNAKLAR 1. Soll AH. Peptic ulcer and its complications. In Feldman M, Scharschmidt B, Slesenger MH. Eds. SlesengerFordtran s Gastrointestinal and Hepatic Disease: Pathophisiology, Diagnosis, Management. 6th ed. Philadelphia: Saunders, 1998; FriedmanLS, Peterson WL. Peptic ulcer and related disorders. In Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL eds. Harrison s Principles of Internal Medicine. 14th Ed. New York, Mc Graw-Hill, 1998; Soll AH, Isenberg J. Peptic ulcer disease: epidemiology, pathophisiology, clinical manifestations and diagnosis.. In Drazen JM, Gill GN, Griggs RC, Kokko JP, Mandel GL, Powell DW, Schafer AI. eds. Goldman Bennett Cecil Texbook of Medicine. 21st Ed. Philadelphia, Saunders, Kuipers EJ, Thijs JC, Festen HP. The prevalance of Helicobacter pylori in peptic ulcer disease (review). Aliment Pharmacol Ther 1995; 9(suppl 2): Sipponen P, Varis K, Fraki O. Cumulative 10-year risk of symptomatic duodenal and gastric ulcer in patient with or without chronic gastritis. Scand J Gastroenterol 1990; 25: Hopkins RJ, Girardi LS, Tuney EA. Relationship between Helicobacter eradication and reduced duodenal and gastric ulcer recurrence: a review. Gastroenterology 1996; 110: Santander C, Gravalos RG, Gomez CA, Cantreo J, Pajares JM. Antimicrobial therapy for Helicobacter pylori infection versus long term maintenance antisecretion treatment in prevention of recurrent hemorrhage from peptic ulcer: Prospective nonrandomised trial on 125 patients. Am J Gastroenrterol 1996; 91: Sipponen P, Kekki M, Seppala K, Siurala M. The relationships between chronic gastritis and gastric acid secretion. Aliment Pharmacol Ther 1996; 10(suppl 1): Khulusi S, Badve S, Patel P. Pathogenesis of gastric metaplasia of the human duodenum: Role of Helicobacter pylori, gastric acid and ulceration. Gastroenterology 1996; 110: Mc Coll KE, Fullarton GM, El Nujumi AM, Brawn IL. Lowered gastrin and gastric acidity after eradication of Campylobacter pylori in duodenal ulcer. Lancet 1989; II: Hogan DL, RaiperRC, Dreilinger A. Duodenal bicarbonate secretion: Eradication of Helicobacter pylori and duodenal structure and function in humans. Gastroenterology 1996; 110: Piper JM, Ray WA, Daugherty JR, Griffin MR. Corticosteroid use and peptic ulcer disease:role of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Ann Intern Med 1991; 114: Rosenstock SJ, Jorgensen T.Prevalence and incidence of peptic ulcer disease in a Danish County-a prospective study. Gut 1995; 36: Graham DY. Complication of peptic ulcer. In Drazen JM, Gill GN, Griggs RC, Kokko JP, Mandel GL, Powell DW, Schafer AI. Eds. Goldman Bennett Cecil Texbook of Medicine. 21st ed. Philadelphia, Saunders 2000; Laine LA. HP and complicated ulcer disease. Am J Med 1996; 100:

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi

Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi Mide Kanseri Taramasında Pepsinojen I ve II nin Önemi Prof Dr Necati Örmeci. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Statistical Data for All Cancers from Turkish Ministry

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Duodenal Ulserli Hastalarda Omeprazolün Amoksisilin veya Klaritromisin İle. (HP) Eradikasyonu Üzerine Etkileri*

Duodenal Ulserli Hastalarda Omeprazolün Amoksisilin veya Klaritromisin İle. (HP) Eradikasyonu Üzerine Etkileri* Istanbul Tıp Dergisi 1998; 2: 27-31 Duodenal Ulserli Hastalarda Omeprazolün Amoksisilin veya Klaritromisin İle Kombinasyonlarının Helicobacter Pylori (HP) Eradikasyonu Üzerine Etkileri* Dr. Mutlu NİYAZİOÖLU

Detaylı

Peptik Ülserin T bbi Tedavisi

Peptik Ülserin T bbi Tedavisi .Ü. errahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu - Ocak 00, stanbul, s. 3-7 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. errahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

PEPTİK ÜLSER. Uzm. Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: Haziran 2014

PEPTİK ÜLSER. Uzm. Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: Haziran 2014 PEPTİK ÜLSER Uzm. Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: Haziran 2014 İçerik Planı Peptik Ülser Nedir? Kimlerde Görülür? Nasıl Oluşur? Helicobakter Pylori

Detaylı

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 AMAÇ Mide kanserini en erken aşamada yakalamak Cerrahi tedavisini erken gerçekleştirip, topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak YÖNTEM

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

PEPTİK ÜLSERLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DÖKÜMÜ*

PEPTİK ÜLSERLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DÖKÜMÜ* PEPTİK ÜLSERLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DÖKÜMÜ* Tülay ERKAN, Tufan KUTLU, Fügen ÇULLU, Süha GÖKSEL, Güngör T. TÜMAY Background and Design.- This study is a retrospective report of cases with endoscopically

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

HELİCOBACTER. Helicobacter Pylori; Gastrit ve ülser

HELİCOBACTER. Helicobacter Pylori; Gastrit ve ülser HELİCOBACTER Helicobacter Pylori; Gastrit, Ülser ve Mide kanserinin en büyük sebebidir. Helicobacter pylori ( H. pylori ) mide mukus duvarı içine yerleşerek gastrit, ülser ve mide kanseri sebebi olan bakteridir.

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Sakarya E itim Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Sakarya 2 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Düzce 3 Düzce

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Ramazan ayında peptik ülserli hastalar ne yapmalı?

Ramazan ayında peptik ülserli hastalar ne yapmalı? ÖZGÜN ARAŞTIRMA Ramazan ayında peptik ülserli hastalar ne yapmalı? What should peptic ulcer patients do during Ramadan? Şahin KAHRAMANCA 1, Hakan GÜZEL 2, Gaye ŞEKER 2, Cem AZILI 2, B. Çağlar BİLGİN 3,

Detaylı

Helicobacter Pylori ve Eradikasyon

Helicobacter Pylori ve Eradikasyon .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 19-26 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI VE HELICOBACTER PYLORI

GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI VE HELICOBACTER PYLORI 1 GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI VE HELICOBACTER PYLORI Uz.Dr.Muharrem Coşkun Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı) Son yıllarda Helikobakter

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kronik tonsillit endikasyonu ile tonsillektomi yap lan hastalarda gastrik Helicobacter pylori s kl n n de erlendirilmesi

Kronik tonsillit endikasyonu ile tonsillektomi yap lan hastalarda gastrik Helicobacter pylori s kl n n de erlendirilmesi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Kronik tonsillit endikasyonu ile tonsillektomi yap lan hastalarda gastrik Helicobacter pylori s kl n n de erlendirilmesi TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Ekim / October

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Özofagus Hastalıklarına Giriş

Özofagus Hastalıklarına Giriş Özofagus Hastalıklarına Giriş Genel Bilgiler,Semptomlar, Bulgular, Teşhis Yöntemleri Prof.Dr. Ceyhun ORAL Konu Planı Genel bilgiler Anatomi,Fizyoloji Semptomlar Disfaji,Regürgitasyon,göğüs yanması,odinofaji

Detaylı

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵ Helicobacter pylori enfeksiyonlu çocuklarda klaritromisin direncinin ve 23s rrna gen nokta mutasyonlarının parafin bloklarda polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile belirlenmesi Yeliz Çağan Appak¹, Hörü

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK HASTA SUNUMU 47 yaşında erkek hasta; midede yanma, ekşime, bulantı, kusma, geğirme hissi ve epigastrik rahatsızlık hissi.. Progresif olarak katı gıdaları yemede güçlük İki defa olan

Detaylı

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum R.Bademci, E. Altınlı,E. Eroglu,C.Camcı İstanbul bilim üniversitesi Morbıd obezite tedavisinde cerrahi prosedürlerin

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

AKUT ÜST GASTRO NTEST NAL KANAMA

AKUT ÜST GASTRO NTEST NAL KANAMA .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 233-245 AKUT ÜST GASTRO NTEST NAL KANAMA Prof. Dr. Hülya Uzunismail Akut üst gastrointestinal

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

HELİCOBACTER. Helicobacter Pylori; Gastrit ve ülser

HELİCOBACTER. Helicobacter Pylori; Gastrit ve ülser HELİCOBACTER Helicobacter Pylori; Gastrit, Ülser ve Mide kanserinin en büyük sebebidir. Helicobacter pylori ( H. pylori ) mide mukus duvarı içine yerleşerek gastrit, ülser ve mide kanseri sebebi olan bakteridir.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri GASTRİN Kullanım amacı: Pernisiyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: En önemli

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Peptik Ülser Etyopatogenezi

Peptik Ülser Etyopatogenezi doi:10.5222/otd.2011.065 Derleme Peptik Ülser Etyopatogenezi Hanifi Kılıçarslan, Semih Kalyon, Necati Yenice S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği ÖZET Peptik ülser çoğunlukla

Detaylı

Alkol-Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı

Alkol-Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı Alkol-Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı Doç Dr Yusuf Yılmaz Marmara Üniversitesi Tıp Fak Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. TÜRKİYE-AZERBAYCAN ORTAK HEPATOLOJİ KURSU 18-19 Eylül 2015 Radisson Blu Otel, Şişli,

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

Gastroözofageal Reflü Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar

Gastroözofageal Reflü Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 133-138 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Çocuklarda Gastrit ve Peptik Ülser

Çocuklarda Gastrit ve Peptik Ülser Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 179-189 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

The change in esophagitis detection rates during the last two decades at an endoscopy center

The change in esophagitis detection rates during the last two decades at an endoscopy center 2009; 17(1): 01-05 Son iki dekatta endoskopi merkezinde özofajit görülme s kl nda saptanan de ifliklik The change in esophagitis detection rates during the last two decades at an endoscopy center Mustafa

Detaylı

Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için Bir Belirleyici midir?

Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için Bir Belirleyici midir? Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için Bir Belirleyici midir? Yaşar NAZLIGÜL*, Hasan İlyas ÖZARDALI**, Tevfik SABUNCU*, Muharrem BİTİREN**, Teoman YANMAZ*

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Endoscopy and Biopsy Results and Features of Patients with Gastrointestinal Haemorrhagia

Detaylı

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus Tümörleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus tümörleri Benign / iyi huylu tümörler Malign / kötü huylu tümörler daha fazla! Skuamöz /yassı hücreli karsinom (SCC) Dünyada en çok görülen özofagus

Detaylı

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 87-91, 2004 ORİJİNAL YAZI Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Selim GÜREL *, Oya İMADOĞLU ** * ** Uludağ

Detaylı

ÜST GIS KANAMASI NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAN OLGULARDA MORTALİTE VE MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

ÜST GIS KANAMASI NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAN OLGULARDA MORTALİTE VE MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİĞİ ŞEF: UZ.DR. İSMAİL EKİZOĞLU ÜST GIS KANAMASI NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAN OLGULARDA MORTALİTE VE MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Dünya üzerinde kanserden ölümler içinde en sık rastlananlardan Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde sık Metastatik potansiyellerine göre benign veya

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi

Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi Midenin Premalign Lezyonlarında Tanı, İzlem ve Tedavi Doç. Dr. Şahin Çoban Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Gastrik polipler Menetrier hastalığı Parsiyel

Detaylı

ADLİ OTOPSİ OLGULARINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI VE PERİTONİT KAYNAKLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ADLİ OTOPSİ OLGULARINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI VE PERİTONİT KAYNAKLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 2005; 19(3): 1-5 ADLİ OTOPSİ OLGULARINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI VE PERİTONİT KAYNAKLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uz. Dr. İbrahim

Detaylı

GASTR K B YOPS LER N SYDNEY S STEM NE GÖRE H STOLOJ K DE ERLEND RMES

GASTR K B YOPS LER N SYDNEY S STEM NE GÖRE H STOLOJ K DE ERLEND RMES TÜRK PATOLOJ DERG S 16 (3-4) 116-120 (2000) GASTR K B YOPS LER N SYDNEY S STEM NE GÖRE H STOLOJ K DE ERLEND RMES Dr. Hüseyin BÜYÜKBAYRAM*, Dr. Ali Kemal UZUNLAR*, Dr. Fahri YILMAZ*, Dr. Mehmet YALDIZ*,

Detaylı

The effect of Helicobacter pylori eradication to acid reflux in patients with duodenal ulcer disease

The effect of Helicobacter pylori eradication to acid reflux in patients with duodenal ulcer disease AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2008; 7 (1): 34-38 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Duodenal ülserli hastalarda Helikobakter pilori eradikasyonunun asit reflüsü üzerine etkisi The effect of Helicobacter pylori eradication

Detaylı

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZE sendromu; Pankreas veya oniki parmak bağırsağındaki tümör nedeniyle ortaya çıkan inatçı mide ülseri dir. Bu tümörlerden salgılanan gastrin hormonu nedeniyle mide asiditesi

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

Konya Bölgesinde Gastroskopi Yapılan Hastalarda Histopatolojik Bulgular ve Helicobacter Pylori Sıklığı

Konya Bölgesinde Gastroskopi Yapılan Hastalarda Histopatolojik Bulgular ve Helicobacter Pylori Sıklığı OSMANGAZİ TIP DERGİSİ 36(1), 44-49 Ocak 2014 Konya Bölgesinde Gastroskopi Yapılan Hastalarda Histopatolojik Bulgular ve Helicobacter Pylori Sıklığı 1 Hüseyin Korkmaz, 2 Onur Kerpiç, 3 Tuncer Temel 1 Selçuk

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Dispepsi. Prof. Dr. Kadir Bal

Dispepsi. Prof. Dr. Kadir Bal .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 9-17 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı GİS KANAMALAR Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı HEMATEMEZ-MELENA MELENA-HEMATOKEZYA CTF-GASTROENTEROLOJ GASTROENTEROLOJİ BİLİM

Detaylı

Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 524 Olgunun Değerlendirilmesi

Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 524 Olgunun Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2) 93-98 (2008) Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 524 Olgunun Değerlendirilmesi Fehmi Ateş, Melih Karıncaoğlu, Murat Aladağ İnönü Üniversitesi

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı