T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8."

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006

2 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Adı Soyadı Branşı (Görevi) 1. Prof Dr. Mustafa SAFRAN Komisyon Başkanı 2. Yrd. Doç. Dr. Bahri ATA Öğretim Görevlisi 3. Dr. Sevim CAN Tarih Öğretmeni 4. Berna SERDAR Program Geliştirme Uzmanı 5. Fatma TÜRKAN Tarih Öğretmeni 6. Hasan IŞIK Tarih Öğretmeni 7. İrfan PURTUL Tarih Öğretmeni 8. Kezban KAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni 9. Mustafa GÖKÇE Sosyal Bilgiler Öğretmeni 10. Suat KARDAŞ İngilizce Öğretmeni 11. Şerafettin ARIDİL Sosyal Bilgiler Öğretmeni

3 T.C. MILLI EGITIM BAKANLIGI TalIm ve Terbiye Kurulu BaskanIigi SAYI: /6 i ÖNCEKI TARIH: KARARIN SAYI, i TARIH, KONU: Ilkögretim T.C. InkiHip Tarihi ve Atatürkçü}ük (8.SlUif) Dersi Ögretim Programi Bakanligimiz "Acil Eylem Planiionda yer alan SP-13 tedbir maddesi geregi, "Ilkögretim ve orta ögretim düzeyinde ögretim programlari tasanmi projesi" kapsaminda, tarih ve sayili makam oluru ile kurulan Özel Ihtisas Komisyonu tarafindan hazirlanarak Kurulumuzda görüsü1en "Ilkögretim T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük (8. Sinif) Dersi Ögretim Programi"nin, Ögretim Yilinda uygulaiiniak üzere ekli örnegine göre kabulü, Söz konusu programa göre okutulacak ders kitaplannin; 1. Ders kitabi, ögretmen kilavuz kitabi ve ögrenci çalisma kitabi ile birlikte takim halinde yeniden yazilmasi, 2. Baskiya hazir nüshalannin incelenmek üzere Baskanliga ilk basvurularinin, 2007 yilinin Haziran, Temmuz, Agustos aylarinda yapilmasi, Kurulumuzun tarih ve 106 sayili Karan ile kabul edilen "Ilkögietim T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük (8 Sinif) Dersi Ögretim Programi"nin, Ögretim Yilindan itibaren uygulamadan kaldirilmasi kararlastirildi. b~~~uk Kurul Baskani / Doç. Dr. Hüseyin Ç Milli EgifimBakani ~ Nazim Irfan TANRiKUL ÜYE Necati CANBEK ÜYE ::-hmet ~~~- if ÇIÇEK c5t:::ll1j ÜYE Z..!::::~ 1\ Doç. Dr."~in KARIiP' ÜYE ~ ÜYE HUUt::l:: ÜYE Ahmet Ergun BEDÜK DxE ~ ~J--- Ibr'hi... BÜKEL. UYE Dr. ~trldu ÜYE ~J.CI uyp} ::o.&

4 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2 Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

5 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNİN GENEL AMAÇLARI 1. Atatürk ün üstün askerlik, devlet adamlığı ve inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek alır. 2. Millî Mücadeleden hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavrar. 3. Atatürk ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavrar. 4. Dönemin ağır şartları dikkate alınmak suretiyle, Türk inkılaplarının büyük güçlüklere rağmen gerçekleştirildiğini kavrar. 5. Türk Millî Mücadelesi ve İnkılabının, millî ve milletler arası özelliklerini kavrayarak, başka milletlerce de örnek alındığını fark eder. 6. İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenler. 7. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrar; laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olur. 8. Atatürk ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olur. 9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişir. 10. Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti nin dinamik temelini Atatürk İlke ve İnkılaplarının oluşturduğunun bilincine varır. 11. Türkiye nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olur. 12. Kanıta dayalı akıl yürütme yeteneklerini geliştirerek geçmişle günümüz arasında bağlantılar kurar ve bu bağlamda benzetmeler yapar. 13. Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir. 14. Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanır.

6 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıfta haftada üçer ders saati olmak üzere öğretim yılı boyunca 108 saatlik bir ders süresi ön görülerek hazırlanmıştır. 7. ve 8. sınıftaki İnsan Hakları ve Vatandaşlık dersi ilköğretim 1. sınıftan itibaren bir ara disiplin olarak ele alınmış, insan hakları ve vatandaşlık kazanımlarına sosyal bilgiler dersi öğretim programında da yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni, programı insan hakları ve vatandaşlık kazanımları açısından inceleyerek bu kazanımları gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler yapmalıdır. Atatürk'ün insan hakları ve vatandaşlık ile ilgili görüşleri ve bu konuda yaptıklarını vurgulamalıdır. Bu dersin eğitim ve öğretiminde; 1. Etkili ve sorumlu Türk vatandaşı yetiştirmek amacıyla tasarlanmış Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konuları ile öğrenci 1. sınıftan itibaren karşılaşmaktadır. Dersin öğretmeni, bu sınıflara ait öğretim programlarından yararlanarak öğrencinin konu ile ilgili mevcut kazanımları hakkında görüş oluşturmalıdır. 2. Atatürk ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." sözünden hareketle Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi sadece siyasî, askerî ve diplomatik olaylara indirgenmemeli, aynı zamanda bu derste kültür ve sanat konularına da özellikle vurgu yapılmalıdır. 3. Dersin öğretmeni, okulun bulunduğu yerin Milli Mücadele Dönemindeki yerel tarihi ile ilgili araştırma ödevleri vererek öğrencilerin yerel tarihi, ulusal tarih ile ilişkilendirmesini sağlamalı, bu yolla millî bilinç ve tarih duyarlılığı oluşturmaya çalışmalıdır. 4. Tarih konuları öğrencilere sorun merkezli olarak sunulabilir. Örneğin; Atatürk, 1920 de kurulan yeni devletin malî kaynak sorununu nasıl çözdü? sorusu ortaya atılabilir. Bu hususta aşağıdaki aşamalar takip edilebilir: a. Sorun tanımlanmalı ve sınırlandırılmalı, b. Sorunun çözümüne yönelik öğrencilerin görüşleri alınmalı, c. Öğrencilerin veri toplamaları sağlanmalı, d. Toplanan veriler ışığında görüşler tekrar ele alınmalı ve tartışılmalı, e. Öğrenciler bir rapor yazmalıdır. 5. Öğretmen, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde geçen tarih metodolojisine özgü kavramları (kanıt, sebep-sonuç, süreklilik-değişim, benzerlik-farklılık gibi), zaman ve mekâna özgü tarih kavramlarını (Kurtuluş Savaşı, Tekâlif-i Milliye, Kuva-yi Milliye gibi) ve diğer gündelik kavramları (cumhuriyet, demokrasi, Türk milleti, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, meclis, TBMM, insan hakları gibi) öğrenmelerine dikkat etmelidir. Öğrencilerin hazırladıkları kavram ve zihin haritalarından yararlanarak -varsa- kavram yanılgılarını düzeltmelerine yardımcı olmalıdır. 6. Üniteler işlenirken kazanımların öngördüğü beceriler yanında, doğrudan verilecek beceriler üzerine de alıştırmalar yapılmalıdır. Örneğin, hazırlanan çalışma yapraklarından yararlanılarak öğrencilerin becerileri geliştirilmelidir. 7. Programda her bir ünite için belirlenmiş değerlere, yaşanmış bir olaydan hareketle, değer açıklama, ahlâkî muhakeme ve değer analizi yöntemleri kullanılarak vurgu yapılmalıdır.

7 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. Atatürk ün kişilik özellikleri (vatanseverliği, idealistliği, yaratıcı zihniyeti, komutanlık ve devlet adamlığı, sabır ve disiplin anlayışı, ileri görüşlülüğü, açık sözlülüğü, insan ve millet sevgisi, planlı çalışması, azimli ve kararlı oluşu, mücadeleci, birleştirici ve bütünleştirici oluşu, akılcılığa ve bilime önem vermesi, mantıklı ve gerçekçi oluşu, çok yönlülüğü) ünitelerde uygun yerlerde işlenmelidir. 9. Öğretmen, programda üç türlü ilişkilendirme ile karşılaşmaktadır. Bunlar, ders içi ilişkilendirme, diğer derslerle ilişkilendirme ve ara disiplinlerle ilişkilendirmedir. Programda ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme açıklamalar bölümünde yer alırken ara disiplinlerle ilişkilendirme tabloları programın devamında verilmiştir. Dersin öğretmeni, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sık sık öğrencilerin bu ilişkileri kurmasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapılmalıdır. 10. Öğretmen, olguları ve olayları aktarmak ya da öğrencilere ders kitaplarını ezberletmek yerine, aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulamalıdır. Öğretmen bilgi verici bir rol üstlenmek yerine, öğrencilerinin tarihî olaylarla ilgili anlam kurmalarına yardımcı olmalıdır. Öğrencileri, zihinsel becerilerini kullanmaya ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik etmelidir. Öğrencilere soruları cevaplamaları için yeterli süre tanınmalıdır. Öncelikle öğrencilerin büyük fikirler ve temalar ile karşılaşmalarına yönelik etkinlikler seçilmelidir. Örneğin, Türk İstiklal Savaşı, ulusal egemenlik ve özgürlük için mücadele, haysiyetli ve şerefli yaşamak, Ya istiklal ya ölüm vb. temalara topluca bakılabilir. Öğretmen, önce bu temalara ilişkin öğrencilerin ön bilgilerini yoklamalıdır. Daha sonra farklı kaynakları kullanarak olay ve olguları araştırmaları için uygun bir ortam sağlamalıdır. Öğrencilerin bireysel ya da grup olarak birinci ve ikinci elden kaynaklar üzerinde "bir sosyal bilimci gibi" çalışmalarını sağlamalıdır. Bu yolla onların, kendi anlayışlarını sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturmalarına yardımcı olmalıdır. Oluşturmacı sınıf ın gerçek anlamda demokrasinin yaşandığı bir ortam olduğu unutulmamalıdır. Bu şekilde öğrenciler, demokratik düşünce ve değerlerle donanmış, bilimsel düşünmeye açık, bilgilerini ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneğine ve cesaretine sahip, insan haklarına saygılı, iş birliği yapabilen, cumhuriyet sevgisi gelişmiş, haklarını bilen ve kullanan, milletine, ülkesine ve devletine bağlı Türk vatandaşları olarak yetişebilirler. 11. Öğretmen, ders kitabındaki bütün bilgileri ders saatinde vermeye çalışmamalı, öğrencileri bireysel ve serbest çalışmaya teşvik etmelidir. Ders kitabını Gözat- Sor-Oku-Tekrarla-Gözden Geçir (SQ3R), Gözat- Sor- Oku-Yansıt-İlişkilendir- Gözden Geçir (SQ4R) ve (Planla-Kavra-Hatırla-Özümse-Genişlet-Gözden Geçir (MURDER) okuma tekniklerine göre anlamlı bir şekilde okuyabilmeleri için öğrencilere yardımcı olmalıdır. 12. Öğretmen, öğrencilerin düzeyine uygun hâle getirilmiş olan Atatürk ün Nutuk adlı eserini incelemeleri için bir okuma planı yapmalı ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamalıdır. 13. Öğretmen, güncellik ilkesi gereği Ermeni iddialarını ele almalı, bu iddiaların tarihî gerçeklerle bağdaşmayan iddialar olduğunu açıklamalıdır. 14. Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel duyarlılığı geliştirilmelidir. Öğretmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Kurtuluş Savaşı nda bir zaferin ya da Türk İnkılabı ile ilgili herhangi bir olayın yıl dönümü, 13 Ekim'de Ankara nın başkent olması, 23 Aralık'ta Menemen'de Kubilay'ın şehit

8 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı edilmesi gibi olayların yıl dönümlerinde Atatürk ün kişilik özelliklerini, inkılaplarını, ilkelerini ve düşüncelerini anlatmalıdır. Öğretmen, Atatürk ün Türk, öğün, çalış, güven!, Ne mutlu Türk üm diyene! ve Yurtta sulh, cihanda sulh gibi sözlerinden hareketle, Türklerin tarihte oynadıkları rolü; askerlik, idare, hukuk, bilim, fen ve sanat alanında insanlığa hizmetlerini göstermelidir. Öğrencilerin, Türk milletine, Türk devletine, Türk vatanına, Türk bayrağına ve Türk ordusuna hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duygularını geliştirmelidir. 15. Öğrenciler, yazılı ve görsel basın tarafından güncel konuların ve haberlerin etkisi altındadır. Öğretmen öğrencilerin zihinlerinin tarihle ilgili güncel meselelerle meşgul olduğu zamanlarda ve dönem başında planlanmış dersin pek verimli olmadığı durumlarda, güncellik ilkesinden hareket etmeli, fırsatları değerlendirmelidir. Güncel konular, öğrencilere iş ve proje olarak verilmelidir. Öğrencilerde basın okuryazarlığı becerisi geliştirilmelidir. 16. Öğretmen, inceleme gezilerine önem vermelidir. Bu geziler müzelere, Anıtkabir'e, Dolmabahçe Sarayı na, Atatürk müze evlerine, savaş alanlarına, Atatürk anıtheykellerine ve şehitliklere yapılabilir. Bu gezilerin her aşaması planlanmalı ve değerlendirilmelidir. Öğrenciler için çalışma kâğıtları hazırlanmalı ya da müzeler için hazırlanmış çalışma kâğıtları kullanılmalıdır. Öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygularını geliştirmeleri sağlanmalıdır. Öğretmen, sınıfta ya da müzede drama etkinlikleri ile geçmiş yaşantıların canlandırılmasını ve öğrencilerin tarihî kişilikler ile empati kurmasını sağlamalıdır. Öğrencilere verilen ödevler gerçek hayattan seçilmelidir. Bu tür etkinliklerle öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve özellikle yazma becerileri geliştirilmelidir. 17. Öğretmen fotoğraflar, haritalar, filmler, CD-ROM lar, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Türk İnkılabı benzetişim (simülasyon) programlarını, çoklu iletişim ortamı (multimedya) gibi araçları; telekomünikasyon hizmetlerini (internet gibi) imkânları ölçüsünde dersinin bir parçası yapmalıdır. Gezi düzenleyemediği mekânlara, sanal alan gezileri yaptırmalıdır. 18. Öğretmen, öğrencilerin millî, ahlâkî, insanî, manevî, kültürel değerlerini pekiştirmeli; millî, üniter, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici olmalıdır. Ayrıca öğrencileri derse ilişkin konuları sevdirecek roman, tarihî roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı, şiir ve fıkra gibi edebî ürünleri okumaya teşvik etmelidir. 19. Öğretmen, ünitenin yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemlerini seçmelidir. Değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğunu bilmelidir. Sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirmelidir. Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini birlikte kullanmalıdır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testlerdir. Öğretmen, geleneksel değerlendirme araç ve yöntemlerini kullandığında öğrencilerde ıraksak düşünmeye yol açan sorular sormalıdır. Bazı öğrenciler grup tartışmalarında sessizdir; fakat çok iyi kompozisyon yazar ya da resim yapar, bazıları ise çok iyi sunuş yapmasına rağmen bunu yazıya dökemez. Görüldüğü gibi çok değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere öğrendiğini gösterme şansı vermektedir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı sözü, maket gibi ürünler yapabilmeli, bilgisayar ortamında sunular hazırlayabilmelidir. Bu ürünler aileleri ve çevreleriyle paylaşmak için sergilenmelidir.

9 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANACAK KİTAPLARIN FORMA SAYILARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR: DERS KİTABI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Kitap Boyutu Forma Sayısı Kitap Boyutu Forma Sayısı Kitap Boyutu Forma Sayısı 8. SINIF 19,5 x 27, ,5 x 27,5 7 9 SERBEST SERBEST 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, ORANI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI ORANI (%) SÜRE/DER S SAATİ 1. BİR KAHRAMAN DOĞUYOR MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM! ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK ÜN ÖLÜMÜ 7. ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI TOPLAM

10 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 1 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 3. Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 5. Atatürk ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 6. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. Atatürk de Bir Zamanlar Çocuktu (Atatürk ün çocukluk dönemi ve dönemin toplumsal ve kültürel yapısı, döneme ait görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanılarak incelenir. (1. Atatürk ün Öğrenim Hayatı (Okul hayatının ve öğretmenlerinin, Atatürk ün kişiliği üzerindeki etkileri incelenir. (2. Asker ve Komutan Atatürk (Atatürk ün çeşitli cephelerde ve özellikle Çanakkale deki askerî başarılarıyla ilgili film veya belgesel izlenir. (3 ve 4. Dört Şehir ve Atatürk (Dönemin Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerine ait kaynaklardan ve Mustafa Kemal in anılardan yararlanarak bu dört şehrin Atatürk ün fikrî gelişimi üzerindeki etkisi analiz edilir. (5. Ben Bir Senaristim (Atatürk ün 1919 a kadar üstlendiği görevler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden yola çıkarak Atatürk ün Millî Mücadelenin lideri olmasını hazırlayan gelişmeleri anlatan bir senaryo yazılır.) (6. Atatürk ün Hayatındaki Dönüm Noktaları (Atatürk ün yılları arasındaki hayatının dönüm noktalarını içeren bir zaman şeridi hazırlanır.) (6. Atatürk Müze Evlerini Geziyoruz (Atatürk ün Millî Mücadele sırasında ve yurt gezilerinde kaldığı evler ziyaret edilerek Atatürk ün giyim zevki ve dönemin sosyo-kültürel özellikleri incelenir.) (5 ve 6. [!] Ünitenin kazanımlarına geçilmeden önce T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin önemi ve amacı üzerinde durulur. [!] Atatürk ün hayatı, 1881 den 1919 a kadar, Samsun a çıkışının gerekçeleri ile birlikte verilecektir. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Örnek olay olarak Trablusgarp, Suriye, Çanakkale ve Kafkas cepheleri -8 Ağustos 1916 Zaferi ve sonuçları- ele alınacaktır. (4. Kariyer Bilinci Geliştirme (6 12) [!] Doğrudan verilecek beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama [!] Doğrudan verilecek değer: Sorumluluk Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, açık uçlu sorular, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

11 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 2 2.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 2. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 4. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Misak-ı Millî nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışını ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. 7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması na karşı Mustafa Kemal in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. 8. Mustafa Kemal in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı (Görsel materyaller, zaman şeritleri ve döneme ilişkin belgelerden yararlanılarak Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşındaki durumu incelenir.) (1. Mondros Ateşkes Anlaşması na Tepkiler (Bu anlaşmanın önemli maddeleri (1,7,12,24 ) incelenerek Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk halkının tepkileri değerlendirilir. ) (2. Ben Bir Gazeteciyim (Millî birlik yolunda, yurdumuzun işgaline karşı gösterilen tepkiler ile ilgili gazete hazırlama çalışması yapılır) (3. Sivas Kongresini Yaşıyoruz (Sivas Kongresi ile ilgili drama çalışması yapılır.) (3.4. Millî Mücadele Lideri Mustafa Kemal (Nutuk, döneme ilişkin görsel materyal ve eserlerden yararlanılarak Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık aşamasında karşılaştığı sorunlara bulduğu çözümlerin özgünlüğü fark edilir) (4,6 ve 7. Millî Egemenlik Yolunda (Misak-ı Milli metni ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına ilişkin bilgiler ışığında drama çalışması yapılır.) (5. Kurtuluş Müzesi ni Geziyoruz (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gezi düzenlenir ya da ilgili eğitsel filmler izlenir.) (5. İdam Fermanı Sevr (Sevr Antlaşmasının önemli maddeleri incelenerek Mustafa Kemal ve halkın tepkilerinin gerekçelerine ilişkin çıkarımlarda bulunulur.) (7. Eşsiz Bir Lider (Mustafa Kemal in liderlik özellikleriyle ilgili görsel ve yazılı materyal incelenir.) (8. Sorun Çözüyorum (Birinci TBMM de mali sıkıntıların nasıl çözüme kavuşturulduğu sorun çözme yöntemi ile incelenir.) (8. [!] 7. sınıf Ülkeler Arası Köprüler ünitesinin 1. kazanımı 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir. kazanımı ile ilişkilendirme yapılacaktır. (1. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Yerel ve bölgesel kongrelerin millî cemiyetlerin kuruluşuna etkisine değinilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kuruluşunun amacı açıklanacaktır. (3 ve 4. [!] Atatürk ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar üzerinde durulacaktır. (3, 4. [!] Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri vurgulanarak Atatürk ün, Nutuk ta Sivas Kongresindeki manda ve himaye tartışmalarına karşı konuşmalarına uygun şekilde yer verilecektir. (4. [!] Millî Mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğu vurgulanacaktır. (4. [!] TBMM ye karşı ayaklanmalar, ayaklanmayı çıkaran kişilerin adları veya ayaklanmanın karakteri ile ifade edilecektir. (6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3,4 14); (8 5) Bir Kahraman Doğuyor (8 6) [!] Doğrudan Verilecek Beceri: İletişim [!] Doğrudan Verilecek Değer: Vatanseverlik Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, proje, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

12 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 3 3.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM! Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Kurtuluş Savaşı nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 3. Kurtuluş Savaşı nın yaşandığı ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları nın uygulamalarını inceler. 5. Sakarya Meydan Savaşı nın ve Büyük Taarruz un kazanılmasında Atatürk ün rolünü fark eder. 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. 7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder. Kurtuluş Savaşı Gazetesi (Dönemin gazetelerindeki bazı haberler 5N 1K formülü ile incelenerek Doğu ve Güney Anadolu nun o günlerdeki durumu değerlendirilir.) (1. Kuvâ-yı Milliye Ruhu (Yurdumuzun işgali karşısında ulusal ya da yerel boyutta mücadele başlatmış olan kişi ya da kurumların çabaları örnek alınarak Kuvâ-yı Milliye ruhu üzerinde durulur.) (1 ve 2. Harita Yapıyoruz (Batı Cephesi ile ilgili haritalar hazırlanarak düzenli ordunun kuruluşunun gerekliliği üzerinde durulur.)(2. İstiklâl Marşımız (İstiklâl Marşı nın millî kimlik ve millî devlet anlayışı bakımından içerik analizi yapılır.) Maarif Kongresi Toplanıyor (Kongre ile ilgili bir drama çalışması yapılır.) (3. [!] Doğu Cephesi nin TBMM için önemi, Güney Cephesi nde Türk halkının gösterdiği vatanseverlik ve bu amaçla örgütlenmesi vurgulanacaktır. (1. [!] İnönü ve Kütahya-Eskişehir Savaşları işlenecektir. (2. [!] Londra Konferansı, Moskova Antlaşması, Afganistan Antlaşması, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması, Mudanya Ateşkes Anlaşması işlenecektir. (6. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. Tekâlif-i Milliye Kararları (Tekâlif-i Millîye Emirleri içerik analizi tekniği ile incelenir.)(4. [!] Atatürk ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar Film İzliyoruz (Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmler izlenerek Mustafa Kemal in ve Türk üzerinde durulacaktır. (1, 2 ve 5. ordusunun Büyük Taarruz a hazırlanışı kavranır. ) (1,2,4, 5, ve 6. [!] İstiklal Marşı nın kabulü üzerinde durulacaktır. Biyografi Yazıyorum (Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanlıkları görülen kişilerden birinin hayat Türkçe dersi Okuma öğrenme alanı tüm hikâyesi ile ilgili araştırma yapılır. ) (1, 2 ve 5. kazanımları (7. Dede ve Ninelerimizin İstiklâl Madalyasını İnceliyorum (İstiklâl madalyasının önemi üzerinde durulur.) (5. Bir Kahraman Doğuyor (5 6)... Bu Satıh Bütün Vatandır (Mustafa Kemal in bu sözü incelenerek Sakarya Meydan Muharebesi ve Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (4 3) Büyük Taarruz un kazanılması ve Mustafa Kemal in bu savaşların kazanılmasındaki rolü üzerinde [!] Doğrudan verilecek beceri: Karar verme Becerisi durulur.)(5. [!] Doğrudan verilecek değerler: Dayanışma, Sakarya Marşı (Marş söylenerek marşın anlamı üzerinde durulur.) (5. Özgürlük ve bağımsızlık Kurtuluş Savaşı Müzesi (Anıtkabir deki Kurtuluş Savaşı Müzesi gezilerek ya da müzeyle ilgili film Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü izlenerek bir rapor hazırlanır.) (1,2,4,5 ve 6. tarih değerlendirme, açık uçlu sorular, boşluk Barışa Doğru (Mudanya ya kadar olan antlaşma maddeleri incelenerek Ankara hükümetinin doldurmalı testler, proje hazırlatılarak, öğrenci ürün başarıları uluslararası ilişkiler açısından değerlendirilir.) (6. dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı Eser İnceliyoruz ( Kurtuluş Savaşı ile ilgili roman ve hikâyeler okunarak eserlerdeki olay ve kullanılarak değerlendirme yapılabilir. olguların tarihî gerçeklerle ilişkisi saptanır.) (7. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

13 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 4 4. ÜNİTE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünite sonunda öğrenciler; Saltanattan Cumhuriyete Doğru (Saltanatın kaldırılmasının gerekçeleri [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. 1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. ile ilgili durum değerlendirilmesi yapılır.) ( 1 ve 5. [!] Kalkınma hamleleri, sanayi hamleleri, savunma sanayi 2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması nın sağladığı kazanımları analiz eder. Lozan Konferansı Simülasyonu (Lozan Konferansındaki sorunlar işlenecektir. (3. 3. İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler. tartışılır.) (2. [!] Tevhîd-i Tedrisat a giden yolda eğitime verilen önemi göstermesi açısından Maarif Kongresi nin yeri vurgulanacaktır. (6. [!] 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin Kaldırılması, Tevhîd-i Tedrisat, Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması, Genelkurmayın yeniden yapılandırılması kanunları ele alınacaktır. (6. [!] Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası işlenecektir. (7. 4. Ankara nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar. 5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir Mart 1924 te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. 7. Atatürk ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar. 8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir. 11. Kabotaj Kanunu nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir. 12. Mustafa Kemal e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar. 13. Büyük Nutuk un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar. 14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir. 15. Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir. 16. Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir. 17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 18. Atatürk ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir Üniversite Reformundan hareketle Atatürk ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar. 20. Soyadı Kanunu nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal e Atatürk soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar. 21. Atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 22. Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler. 23. Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 24. Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder. 25. Onuncu Yıl Nutku ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir. Misâk-ı İktisadi (İzmir İktisat Kongresi nin kararları içerik analizi yöntemi ile incelenir.) (3. Radyo Programları Yapıyoruz ( yıllarının toplumsal ve siyasal olayları üzerinden hazırlanan radyo programları sınıfta canlandırılır.) (3, 4, 5 ve 6. Cumhuriyet Müzesini Düzenliyorum (Bireysel ya da grup olarak sınıfta cumhuriyet müzesi tasarımı yapılır.) (4, 5 ve 8. Bozkır Ortasında Modern Bir Şehir: Ankara (Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Dönemi şehircilik faaliyetleri değerlendirilir.) (4 ve 16. Demokrasi ve Siyasî Partiler (Atatürk ün çok partili hayata geçiş girişimleri ile ilgili sözleri yorumlanır.) (7 ve 15. Kitap Okuma Tekniklerini Kullanıyorum ( Ders kitabındaki Şeyh Sait İsyanı ile ilgili konu, kitap okuma tekniklerinden SQ3R tekniğine göre sınıfta işlenir.) ( 10. Büyük Nutuk (Büyük Nutuk incelenerek, Atatürk ün Gençliğe Hitabesi ne içerik analizi tekniği uygulanır. )(13. Grafik Okuyoruz (Grafik, tablo ve istatistikî verilerden yararlanarak eğitim ve sağlık alanında yapılan inkılaplar değerlendirilir.) (14 ve 22. kazanım.) Kubilay Anıtı (Kubilay Olayı, Kubilay Anıtı nın anlam ve önemi, yapılma süreci ve heykeltıraşı hakkında araştırma yapılır.) ( 15. İnkılaplarımız (İnkılâpların sağladığı değişimler drama yöntemi ile canlandırılır.) (3, 8, 9, 14, 17 ve 20. Türk Kadını TBMM de (Türk kadının kazandığı siyasal ve sosyal hakların diğer ülkelerle karşılaştırıldığı eş zamanlı tarih şeridi hazırlanır.) (9 ve 21. İnternette Araştırıyoruz (Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçlarıyla ilgili araştırma yapılır.) ( 18. Biyografi Yazıyorum (Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş sanatçıların hayatıyla ilgili biyografi çalışması yapılır.) (24. Onuncu Yıl Nutku (Onuncu Yıl Nutku içerik analizi yöntemi ile incelenir.)(25. Film İzliyoruz (Atatürk ve inkılâplarımız konulu eğitsel film izlenir.) (Tüm kazanımlar) Hareketli Kartlar Yapıyoruz (Atatürk İnkılâplarını yapıldığı alanlarla ilişkilendiren bir mobil hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) [!] Atatürk ün millî kimliği kazandırma ve çağdaşlaşmaya yönelik inkılapları vurgulanacaktır. (9. [!] Müzik Öğretmenliği Okulunun kurulma sürecini inceleyerek Atatürk Döneminde müzik alanında yapılan yenilikler vurgulanacaktır. (24. [!] Ülkemizdeki heykel, anıt çalışmalardan yola çıkarak Atatürk ün heykel çalışmalarına verdiği önem üzerinde durulacaktır. (24. [!] 1933 yılındaki İnkılap Sergisinden hareketle, Atatürk ün resim sanatına verdiği önem vurgulanacaktır. (24. Türkçe dersi Okuma öğrenme alanı tüm kazanımları (13 ve 25. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (9,21-1) ; (6 2,3); (24 12) Kariyer Bilinci Geliştirme (9, 21 17) Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5,7,10 5, 7) [!] Doğrudan Verilecek Beceri: Değişim ve sürekliliği algılama [!] Doğrudan Verilecek Değerler: Özgüven- sorumlulukçağdaşlaşma Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü tarih değerlendirme, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, proje ve poster hazırlatılarak, kavram haritası yapılarak, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

14 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 5 5. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur. 3. Millî güç unsurlarının Atatürk ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar. 4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. 6. Atatürk ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7. Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. özdeyişinden hareketle Ne mutlu Türk üm diyene! ifadesinin anlam ve önemini kavrar. 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. 9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar. 10. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir. 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder. 12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar. 13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. 15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır. 16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder. 17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır. Kavram Haritaları Hazırlıyoruz (Atatürkçülüğün amaç ve nitelikleri, Atatürk ilkeleri ile ilgili kavram haritaları hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Film İzliyoruz (Millî güç unsurları ile ilgili eğitsel film izlenir ve görsel malzemeler yorumlanır.) (3. Cumhuriyet Meclisi (Cumhuriyet Meclisi ile Meşrutiyet Meclisinde bir konunun nasıl ele alındığına ilişkin drama yapılır.) (4. Çayımın Şekeri ( Atatürk Döneminde kurulan şeker fabrikaları ile ilgili araştırma yapılır.) ( 9 ve 10. Cumhuriyet Erdemdir (Konuyla ilgili haber ve örnek olaylardan yola çıkılarak cumhuriyet yönetiminin önemi ele alınır.) (4. Anayasa mızı İnceliyoruz (Anayasa da yer alan vatandaşlık hak ve sorumlulukları ile ilgili maddeler analiz edilir.) (5, 6 ve 7. İnternete Atatürk Sayfası Hazırlıyorum (Atatürk ile ilgili internet sayfası hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Bulmaca Hazırlıyorum (Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi temel kavramlarını içeren bulmaca hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Atatürk Sözlüğü Hazırlıyorum (Sınıfça belirlenen kelime ve kavramlara ilişkin Atatürk ün görüşlerini içeren bir sözlük hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Hareketli Kartlar (Mobil) Yapıyoruz (Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili mobil hazırlanır.) (Tüm kazanımlar ) [!] Atatürkçü düşünce sistemi, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ünitesindeki uygulamalarla örneklendirilerek ele alınacaktır. [!] Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak şerefli, haysiyetli, huzur ve refah içinde yaşaması, devlet yönetiminde millet egemenliği, aklın ve bilimin rehberliğinde millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak esas ve amaçları doğrultusunda gerçekçi fikirlere dayanması ilke ve esaslarıyla olan bütünlüğü vurgulanacaktır. (1. [!] Dünyada meydana gelen siyasî, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel gelişmeler; padişah ve hükümetin durumu, ülkedeki siyasî, ekonomik, askerî, sosyal ve kültürel durum ile bağımsızlık ihtiyacı çerçevesinde yapılandırılacaktır. (2. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Millî güç unsurları olarak siyasî güç, ekonomik güç, askerî güç ve sosyokültürel güç ele alınacaktır. (3. [!] Türkiye de millî sermayenin teşekkül etmemiş olması ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi vurgulanacaktır. (9 ve 10. [!] Atatürk ün özlü sözlerinden ve uygulamalarından yararlanılarak Atatürkçü düşünce sisteminde dinin ve hoşgörünün yeri örneklerle açıklanacaktır. (11. [!] Atatürkçülüğün özünün, kültürel değerlerine, geleneklerine son derece bağlı ama her türlü yeniliğe sonuna kadar açık bireyler yetiştirmek olduğu vurgulanmalıdır. (12. [!] Atatürk ilkelerinin bir bütün olduğu vurgulanacaktır. (13. [!] Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma, millî birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü çerçevesinde yapılandırılacaktır. (14. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5 10) ; (5 22) Bir Kahraman Doğuyor (2 5) Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar (8 5,7. kazanımlar) [!] Doğrudan verilecek beceri: Sosyal katılım [!] Doğrudan verilecek değer: Çalışkanlık Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü tarih değerlendirme, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, proje ve posterler, kavram haritası öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

15 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 6 6.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK ÜN ÖLÜMÜ Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Lozan Barış Antlaşması nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. 2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur. 3. Atatürk ün Hatay ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder. 4. Atatürk ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder. Ben Bir Gazeteciyim (Lozan Barış Antlaşması nın Türk dış politikasına etkisi konusunda bir haber hazırlanır.) (1. Afiş Yapıyoruz (Atatürk ün dış politikasının temel ilkelerini anlatan sözlerini ve uygulamalarını konu alan afiş hazırlanır.) (2. Dünya Barışı (Birinci elden yazılı ve görsel kaynaklar analiz edilerek Atatürk Dönemi Türk dış politikası ilkelerine ulaşılır.) (2. Mayısta Yedi Gün ( Atatürk ün son günleri ile ilgili kaynaklardan, anekdot, fotoğraf, gazete haberleri vb. yararlanılarak Hatay ın Türkiye ye katılması için gösterdiği özveriyi anlatan bir kompozisyon yazılır.) (3. Atamızın İzindeyiz (Atatürk ün ölümü üzerine yurt içinde ve dışında yayımlanan gazete haberleri, bildiriler ve resimler incelenerek onun fikir ve düşüncelerinin evrenselliğine ilişkin bir duvar panosu hazırlanır.) (4. Film İzliyoruz (Atatürk ün ölümünü konu alan eğitsel filmler izlenir.) (4. Proje Yapıyoruz (Anıtkabir in yapım süreci ile ilgili araştırma yapıldıktan sonra grup çalışması yolu ile Anıtkabir in maketi yapılır ve farklı projeler tasarlanır.) (5. [!] Dış olaylar tarihsel gelişme süreci ile birlikte verilecektir. [!] Yabancı Okullar, Musul Sorunu, Nüfus Mübadelesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi ele alınacaktır. (2. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Milletler Cemiyetine girişte izlenen politika, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı vurgulanacaktır. (3. [!] Yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazete haberleri, anılar kullanılacaktır. (5. Kariyer Bilinci Geliştirme (3 16) Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5 8) [!] Doğrudan verilecek beceri: Çıkarımda bulunma [!] Doğrudan verilecek değerler: Barış -Türk büyüklerine saygı Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, boşluk doldurmalı testler, proje ve poster, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

16 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 7 7.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI Bu ünite sonunda öğrenciler; Film İzliyoruz (İkinci Dünya Savaşı ve savaş sürecinde Türkiye yi [!] Dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak Atatürk ün İkinci Dünya Savaşı 1. İkinci Dünya Savaşı nın sebep, süreç ve sonuçlarını konu alan belgesel film izletilir.) (1,2 ve 3. kazanımlar) öncesi yaptığı tespitler ve girişimler ile savaşta izlenen denge siyaseti 6. Türkiye ye etkileri açısından değerlendirir. Harita Çiziyoruz (İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını gösteren ünitenin 3. kazanımı ile de ilişkilendirilerek ele alınacaktır. (1. siyasî haritalar hazırlanır.) (1. ve 3. kazanımlar) [!] Kore Savaşı, Türkiye nin NATO ya girişi ile Soğuk Savaş kavramı ele 2. Türkiye de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran alınacaktır.(3. gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler. Grafik Okuyalım (İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Türkiye de [!] Nüfus, eğitim, kültür, sanat, spor, ulaşım, sanayi ve sağlık alanında meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri içeren grafik 3. Türkiye nin dünya üzerindeki konumunun öneminden meydana gelen gelişmeler verilecektir.(4. ve istatistiklerden yararlanılarak bir rapor hazırlanır.) (4. yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler [!] Atatürk ün Türk Ordusuna Mesajı incelenecektir. ( 6. arası ilişkileri değerlendirir. İnsan Hakları ve Demokrasi (1945 sonrası Türkiye nin de imzasının [!] Savunma sanayinin Türkiye nin askerî ve ekonomik gelişmesine yaptığı bulunduğu uluslararası antlaşmalara göre insan hakları ve demokrasi katkıları 1923 sonrasındaki gelişim süreci içerisinde ele alınacaktır. (6. 4. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Türkiye de meydana alanındaki gelişmeleri gösteren takvim hazırlanır.) (4 ve 5. gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark Kışlayı Gezelim Türk Silahlı Kuvvetlerini tanımak amacıyla en yakın [!] Kıbrıs Barış Harekatı, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Somali ve eder. askerî birliğe tanıtım amaçlı bir gezi düzenlenir ya da ilgili bir tanıtım filmi Afganistan da Türk ordusunun faaliyetleri ele alınacaktır. ( sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik izlenir.) (6. [!] Türk - Ermeni ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Ermeni iddiaları, terörizm, anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir. Ermeni Sorunu (Ermeni Sorunu ile ilgili belgesel film izlenir.) misyonerlik faaliyetleri, irtica, bölücülük konuları ele alınacaktır.(7. 6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar. (7. [!] Soğuk Savaş sonrası yumuşama dönemi ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 7. Türkiye Cumhuriyeti nin temel niteliklerine yönelik iç ve İnternette Araştırıyoruz (Bir Türk Cumhuriyeti seçilerek SSCB nin dağılmasından sonraki durumu ve Türkiye ile ilişkileri konusunda turizm Asya daki gelişmeler, bu gelişmelerin ülkemize ekonomik ve siyasal dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur. rehberi hazırlanır.) (8. etkileri ele alınacaktır. (8. 8. SSCB nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri Eş Zamanlı Tarih Şeridi Hazırlayalım (1945 sonrası Türkiye de ve [!] Doğal kaynaklar olarak su, petrol, bor, boraks, toryum, krom vb. ele hakkında çıkarımlarda bulunur. dünyada meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri alınacaktır.( Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî gösteren eş zamanlı tarih şeridi hazırlanır.) (4,8 ve 9. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk ün Ölümü (5 2) ve ekonomik önemini değerlendirir. Basın Bülteni Hazırlıyoruz (Körfez Savaşı nın Türkiye ye etkilerine İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1,4 22) ; (4 2,16); (6 22) ;(4,12 25) 10. Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasî, sosyal, askeri ve yönelik görsel ve yazılı basından yararlanılarak bir basın bülteni Girişimcilik (11 11) ekonomik etkilerini değerlendirir. hazırlanır.) (10. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3 14) Proje Hazırlayalım (Doğal kaynaklardan biri seçilerek önemi ve Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (4 4) 11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları kullanım alanı ile ilgili bir proje hazırlanır.) (11. [!] Doğrudan verilecek beceri: Bilgi teknolojilerini kullanma çerçevesinde değerlendirir. Türkiye -Avrupa Birliği İlişkileri Takvimi Türkiye ile Avrupa Birliği [!] Doğrudan verilecek değer: Duyarlılık arasındaki siyasî ve ekonomik ilişkileri gösteren takvim hazırlanır.) ( Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder. Söyleşi Yapıyoruz (Türkiye -Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili bir uzman davet edilerek söyleşi yapılır.) (12. Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü tarih değerlendirme, çoktan seçmeli sorular, proje ve poster, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

17 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM 8 ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI 4. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Türkiye de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder. 4. Sporun ülkeler arası barış ve kaynaşmayı sağlamadaki rolüne örnekler verir. SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI GİRİŞİMCİLİK KAZANIMLARI 8 ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI 11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir. 11. İşle ilgili fikir üretme ve araştırma becerisi edinir.

18 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI 3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz 8 MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER eder. 4. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 8. Mustafa Kemal in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. 14. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirtir. 5. Etkili problem çözme yollarını açıklar. ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI 3. Türkiye nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir. 14. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirtir.

19 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI KARİYER BİLİNCİ GELİŞTİRME KAZANIMLARI BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 6. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 12. Kişilik özellikleri ile meslek seçimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 8 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 21. Atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 17. İşte ve aile içinde kadın-erkek rollerinin zaman içindeki değişimini açıklar. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK ÜN ÖLÜMÜ 3. Atatürk ün Hatay ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder. 16. Liderlerin davranışlarının ve aldığı kararların başkalarının yaşamını nasıl etkilediğini açıklar.

20 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR 9.Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 21. Atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 1. İnsan haklarının tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar Mart 1924 te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. 24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder. 2. Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu fark eder. 3. Zorunlu ve parasız ilköğretimin bütün çocuklar için bir hak olduğunu belirtir. 12. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder. ATATÜRKÇÜLÜK 5.Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. 10.Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder. 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar 4. HAFTA (23 Eylül 27 Eylül) EYLÜL 3. Hafta (6- Eylül 20 Eylül) 2. Hafta (9- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 203 204 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 4 HAFTA EYLÜL 3 Hafta AY HAFTA SAAT 013 014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU KAZANIM ETKİNLİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları 1. Ataturk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Ataturk milliyetciliğine

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı erol tarakçıoğlu ortaokulu Müdürlüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : hüseyin can yalçın Uzun Dönemli Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR TEST NO TEST/KONU ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.. Atatürk ün öğrenim hayatı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar

6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar 5. HAFTA 6 Eylül 30 Eylül) EYLÜL 4. Hafta (19- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 011 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI 2 SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNĠN GENEL AMAÇLARI Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin;

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır.

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır. SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan anlamlı bir bütündür. Sistemler, çevrelerinden girdiler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Sosyal Bilgiler Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLERİN TARİHİ GELİŞİMİ Sosyal Bilimler Kavramının Ortaya Çıkışı Sosyal Bilimlerin Genç Kuşaklara Öğretimi Tek disiplinli yaklaşım (Tarih, Coğrafya

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ ( 9-12. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ ( 9-12. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ ( 9-12. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI 10. 02. 2010 1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 12 DERS İ 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI-ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM EYLÜL EYLÜL 1. (17-23) 2.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda Küçük Farklar (Kişisel eşyalar kullanılarak insanlardaki farklılıklara

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 8. Sınıf)

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 8. Sınıf) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 8. Sınıf) Ankara - 2017 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690130059 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Kodu Yarıyıl AİT106 1.YIL/ 2.yarıyıl Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve

Detaylı

YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ ve DERS KİTAPLARININ BİLİM ve TEKNOLOJİYE YAKLAŞIMI. Doç. Dr. Bahri ATA

YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ ve DERS KİTAPLARININ BİLİM ve TEKNOLOJİYE YAKLAŞIMI. Doç. Dr. Bahri ATA YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ ve DERS KİTAPLARININ BİLİM ve TEKNOLOJİYE YAKLAŞIMI Doç. Dr. Bahri ATA Giriş Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI . SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 08-09 Soru Bankası.hafta - Eylül BİREY VE TOPLUM Öğrendiklerimi Uyguluyorum... 6.hafta - 0 Eylül Olaylar ve Sonuçları....hafta 0-0 Ekim Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz...

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU KONU: VATAN SEVGİSİ 1.1. ANA SINIFLARI ETKİNLİK 1 DEĞER SINIF : VATAN Sevgisi : OKUL Öncesi 1- Atatürk

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük. Metin ÖZDAMARLAR. TEOG kapsamında 1111 soru. Toplamda 1275 soru. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun

T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük. Metin ÖZDAMARLAR. TEOG kapsamında 1111 soru. Toplamda 1275 soru. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Metin ÖZDAMARLAR T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük TEOG kapsamında 1111 soru Toplamda 1275 soru TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Gelebilecek Soru Kalıpları Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Copyright

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. Hafta EKİM. Hafta EYLÜL 4. hafta EYLÜL. Hafta 0-0 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum. ÜNİTE ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

DENİZ HARP OKULU SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I SBB-112 1/I 2+0+0 2 2 Dersin Dili

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKAM İLKÖĞRETİM 8 ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör Osman BULKAN Yazarlar Cengiz AYSEL OKUL istik Dizgi ve Grafik Gülçin KAYTAN Caner ÇAVUŞ Baskı Cilt : Umut Matbaacılık

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690220054 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN)

SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN) SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN) ESKİ MÜFREDAT 1.ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1 2

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1 2 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ SÜRE.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Ay Hafta D.Saati KONULAR Batıya Erken Açılan Kent: Selanik Mustafa Kemal Okulda KAZANIMLAR. Atatürk

Detaylı