T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8."

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006

2 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Adı Soyadı Branşı (Görevi) 1. Prof Dr. Mustafa SAFRAN Komisyon Başkanı 2. Yrd. Doç. Dr. Bahri ATA Öğretim Görevlisi 3. Dr. Sevim CAN Tarih Öğretmeni 4. Berna SERDAR Program Geliştirme Uzmanı 5. Fatma TÜRKAN Tarih Öğretmeni 6. Hasan IŞIK Tarih Öğretmeni 7. İrfan PURTUL Tarih Öğretmeni 8. Kezban KAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni 9. Mustafa GÖKÇE Sosyal Bilgiler Öğretmeni 10. Suat KARDAŞ İngilizce Öğretmeni 11. Şerafettin ARIDİL Sosyal Bilgiler Öğretmeni

3 T.C. MILLI EGITIM BAKANLIGI TalIm ve Terbiye Kurulu BaskanIigi SAYI: /6 i ÖNCEKI TARIH: KARARIN SAYI, i TARIH, KONU: Ilkögretim T.C. InkiHip Tarihi ve Atatürkçü}ük (8.SlUif) Dersi Ögretim Programi Bakanligimiz "Acil Eylem Planiionda yer alan SP-13 tedbir maddesi geregi, "Ilkögretim ve orta ögretim düzeyinde ögretim programlari tasanmi projesi" kapsaminda, tarih ve sayili makam oluru ile kurulan Özel Ihtisas Komisyonu tarafindan hazirlanarak Kurulumuzda görüsü1en "Ilkögretim T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük (8. Sinif) Dersi Ögretim Programi"nin, Ögretim Yilinda uygulaiiniak üzere ekli örnegine göre kabulü, Söz konusu programa göre okutulacak ders kitaplannin; 1. Ders kitabi, ögretmen kilavuz kitabi ve ögrenci çalisma kitabi ile birlikte takim halinde yeniden yazilmasi, 2. Baskiya hazir nüshalannin incelenmek üzere Baskanliga ilk basvurularinin, 2007 yilinin Haziran, Temmuz, Agustos aylarinda yapilmasi, Kurulumuzun tarih ve 106 sayili Karan ile kabul edilen "Ilkögietim T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük (8 Sinif) Dersi Ögretim Programi"nin, Ögretim Yilindan itibaren uygulamadan kaldirilmasi kararlastirildi. b~~~uk Kurul Baskani / Doç. Dr. Hüseyin Ç Milli EgifimBakani ~ Nazim Irfan TANRiKUL ÜYE Necati CANBEK ÜYE ::-hmet ~~~- if ÇIÇEK c5t:::ll1j ÜYE Z..!::::~ 1\ Doç. Dr."~in KARIiP' ÜYE ~ ÜYE HUUt::l:: ÜYE Ahmet Ergun BEDÜK DxE ~ ~J--- Ibr'hi... BÜKEL. UYE Dr. ~trldu ÜYE ~J.CI uyp} ::o.&

4 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: I. Genel Amaçlar Madde 2 Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

5 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNİN GENEL AMAÇLARI 1. Atatürk ün üstün askerlik, devlet adamlığı ve inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek alır. 2. Millî Mücadeleden hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavrar. 3. Atatürk ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavrar. 4. Dönemin ağır şartları dikkate alınmak suretiyle, Türk inkılaplarının büyük güçlüklere rağmen gerçekleştirildiğini kavrar. 5. Türk Millî Mücadelesi ve İnkılabının, millî ve milletler arası özelliklerini kavrayarak, başka milletlerce de örnek alındığını fark eder. 6. İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenler. 7. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrar; laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olur. 8. Atatürk ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olur. 9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişir. 10. Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti nin dinamik temelini Atatürk İlke ve İnkılaplarının oluşturduğunun bilincine varır. 11. Türkiye nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olur. 12. Kanıta dayalı akıl yürütme yeteneklerini geliştirerek geçmişle günümüz arasında bağlantılar kurar ve bu bağlamda benzetmeler yapar. 13. Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir. 14. Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanır.

6 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıfta haftada üçer ders saati olmak üzere öğretim yılı boyunca 108 saatlik bir ders süresi ön görülerek hazırlanmıştır. 7. ve 8. sınıftaki İnsan Hakları ve Vatandaşlık dersi ilköğretim 1. sınıftan itibaren bir ara disiplin olarak ele alınmış, insan hakları ve vatandaşlık kazanımlarına sosyal bilgiler dersi öğretim programında da yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni, programı insan hakları ve vatandaşlık kazanımları açısından inceleyerek bu kazanımları gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler yapmalıdır. Atatürk'ün insan hakları ve vatandaşlık ile ilgili görüşleri ve bu konuda yaptıklarını vurgulamalıdır. Bu dersin eğitim ve öğretiminde; 1. Etkili ve sorumlu Türk vatandaşı yetiştirmek amacıyla tasarlanmış Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konuları ile öğrenci 1. sınıftan itibaren karşılaşmaktadır. Dersin öğretmeni, bu sınıflara ait öğretim programlarından yararlanarak öğrencinin konu ile ilgili mevcut kazanımları hakkında görüş oluşturmalıdır. 2. Atatürk ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." sözünden hareketle Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi sadece siyasî, askerî ve diplomatik olaylara indirgenmemeli, aynı zamanda bu derste kültür ve sanat konularına da özellikle vurgu yapılmalıdır. 3. Dersin öğretmeni, okulun bulunduğu yerin Milli Mücadele Dönemindeki yerel tarihi ile ilgili araştırma ödevleri vererek öğrencilerin yerel tarihi, ulusal tarih ile ilişkilendirmesini sağlamalı, bu yolla millî bilinç ve tarih duyarlılığı oluşturmaya çalışmalıdır. 4. Tarih konuları öğrencilere sorun merkezli olarak sunulabilir. Örneğin; Atatürk, 1920 de kurulan yeni devletin malî kaynak sorununu nasıl çözdü? sorusu ortaya atılabilir. Bu hususta aşağıdaki aşamalar takip edilebilir: a. Sorun tanımlanmalı ve sınırlandırılmalı, b. Sorunun çözümüne yönelik öğrencilerin görüşleri alınmalı, c. Öğrencilerin veri toplamaları sağlanmalı, d. Toplanan veriler ışığında görüşler tekrar ele alınmalı ve tartışılmalı, e. Öğrenciler bir rapor yazmalıdır. 5. Öğretmen, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde geçen tarih metodolojisine özgü kavramları (kanıt, sebep-sonuç, süreklilik-değişim, benzerlik-farklılık gibi), zaman ve mekâna özgü tarih kavramlarını (Kurtuluş Savaşı, Tekâlif-i Milliye, Kuva-yi Milliye gibi) ve diğer gündelik kavramları (cumhuriyet, demokrasi, Türk milleti, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, meclis, TBMM, insan hakları gibi) öğrenmelerine dikkat etmelidir. Öğrencilerin hazırladıkları kavram ve zihin haritalarından yararlanarak -varsa- kavram yanılgılarını düzeltmelerine yardımcı olmalıdır. 6. Üniteler işlenirken kazanımların öngördüğü beceriler yanında, doğrudan verilecek beceriler üzerine de alıştırmalar yapılmalıdır. Örneğin, hazırlanan çalışma yapraklarından yararlanılarak öğrencilerin becerileri geliştirilmelidir. 7. Programda her bir ünite için belirlenmiş değerlere, yaşanmış bir olaydan hareketle, değer açıklama, ahlâkî muhakeme ve değer analizi yöntemleri kullanılarak vurgu yapılmalıdır.

7 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. Atatürk ün kişilik özellikleri (vatanseverliği, idealistliği, yaratıcı zihniyeti, komutanlık ve devlet adamlığı, sabır ve disiplin anlayışı, ileri görüşlülüğü, açık sözlülüğü, insan ve millet sevgisi, planlı çalışması, azimli ve kararlı oluşu, mücadeleci, birleştirici ve bütünleştirici oluşu, akılcılığa ve bilime önem vermesi, mantıklı ve gerçekçi oluşu, çok yönlülüğü) ünitelerde uygun yerlerde işlenmelidir. 9. Öğretmen, programda üç türlü ilişkilendirme ile karşılaşmaktadır. Bunlar, ders içi ilişkilendirme, diğer derslerle ilişkilendirme ve ara disiplinlerle ilişkilendirmedir. Programda ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme açıklamalar bölümünde yer alırken ara disiplinlerle ilişkilendirme tabloları programın devamında verilmiştir. Dersin öğretmeni, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sık sık öğrencilerin bu ilişkileri kurmasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapılmalıdır. 10. Öğretmen, olguları ve olayları aktarmak ya da öğrencilere ders kitaplarını ezberletmek yerine, aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulamalıdır. Öğretmen bilgi verici bir rol üstlenmek yerine, öğrencilerinin tarihî olaylarla ilgili anlam kurmalarına yardımcı olmalıdır. Öğrencileri, zihinsel becerilerini kullanmaya ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik etmelidir. Öğrencilere soruları cevaplamaları için yeterli süre tanınmalıdır. Öncelikle öğrencilerin büyük fikirler ve temalar ile karşılaşmalarına yönelik etkinlikler seçilmelidir. Örneğin, Türk İstiklal Savaşı, ulusal egemenlik ve özgürlük için mücadele, haysiyetli ve şerefli yaşamak, Ya istiklal ya ölüm vb. temalara topluca bakılabilir. Öğretmen, önce bu temalara ilişkin öğrencilerin ön bilgilerini yoklamalıdır. Daha sonra farklı kaynakları kullanarak olay ve olguları araştırmaları için uygun bir ortam sağlamalıdır. Öğrencilerin bireysel ya da grup olarak birinci ve ikinci elden kaynaklar üzerinde "bir sosyal bilimci gibi" çalışmalarını sağlamalıdır. Bu yolla onların, kendi anlayışlarını sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturmalarına yardımcı olmalıdır. Oluşturmacı sınıf ın gerçek anlamda demokrasinin yaşandığı bir ortam olduğu unutulmamalıdır. Bu şekilde öğrenciler, demokratik düşünce ve değerlerle donanmış, bilimsel düşünmeye açık, bilgilerini ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneğine ve cesaretine sahip, insan haklarına saygılı, iş birliği yapabilen, cumhuriyet sevgisi gelişmiş, haklarını bilen ve kullanan, milletine, ülkesine ve devletine bağlı Türk vatandaşları olarak yetişebilirler. 11. Öğretmen, ders kitabındaki bütün bilgileri ders saatinde vermeye çalışmamalı, öğrencileri bireysel ve serbest çalışmaya teşvik etmelidir. Ders kitabını Gözat- Sor-Oku-Tekrarla-Gözden Geçir (SQ3R), Gözat- Sor- Oku-Yansıt-İlişkilendir- Gözden Geçir (SQ4R) ve (Planla-Kavra-Hatırla-Özümse-Genişlet-Gözden Geçir (MURDER) okuma tekniklerine göre anlamlı bir şekilde okuyabilmeleri için öğrencilere yardımcı olmalıdır. 12. Öğretmen, öğrencilerin düzeyine uygun hâle getirilmiş olan Atatürk ün Nutuk adlı eserini incelemeleri için bir okuma planı yapmalı ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamalıdır. 13. Öğretmen, güncellik ilkesi gereği Ermeni iddialarını ele almalı, bu iddiaların tarihî gerçeklerle bağdaşmayan iddialar olduğunu açıklamalıdır. 14. Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel duyarlılığı geliştirilmelidir. Öğretmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Kurtuluş Savaşı nda bir zaferin ya da Türk İnkılabı ile ilgili herhangi bir olayın yıl dönümü, 13 Ekim'de Ankara nın başkent olması, 23 Aralık'ta Menemen'de Kubilay'ın şehit

8 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı edilmesi gibi olayların yıl dönümlerinde Atatürk ün kişilik özelliklerini, inkılaplarını, ilkelerini ve düşüncelerini anlatmalıdır. Öğretmen, Atatürk ün Türk, öğün, çalış, güven!, Ne mutlu Türk üm diyene! ve Yurtta sulh, cihanda sulh gibi sözlerinden hareketle, Türklerin tarihte oynadıkları rolü; askerlik, idare, hukuk, bilim, fen ve sanat alanında insanlığa hizmetlerini göstermelidir. Öğrencilerin, Türk milletine, Türk devletine, Türk vatanına, Türk bayrağına ve Türk ordusuna hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duygularını geliştirmelidir. 15. Öğrenciler, yazılı ve görsel basın tarafından güncel konuların ve haberlerin etkisi altındadır. Öğretmen öğrencilerin zihinlerinin tarihle ilgili güncel meselelerle meşgul olduğu zamanlarda ve dönem başında planlanmış dersin pek verimli olmadığı durumlarda, güncellik ilkesinden hareket etmeli, fırsatları değerlendirmelidir. Güncel konular, öğrencilere iş ve proje olarak verilmelidir. Öğrencilerde basın okuryazarlığı becerisi geliştirilmelidir. 16. Öğretmen, inceleme gezilerine önem vermelidir. Bu geziler müzelere, Anıtkabir'e, Dolmabahçe Sarayı na, Atatürk müze evlerine, savaş alanlarına, Atatürk anıtheykellerine ve şehitliklere yapılabilir. Bu gezilerin her aşaması planlanmalı ve değerlendirilmelidir. Öğrenciler için çalışma kâğıtları hazırlanmalı ya da müzeler için hazırlanmış çalışma kâğıtları kullanılmalıdır. Öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygularını geliştirmeleri sağlanmalıdır. Öğretmen, sınıfta ya da müzede drama etkinlikleri ile geçmiş yaşantıların canlandırılmasını ve öğrencilerin tarihî kişilikler ile empati kurmasını sağlamalıdır. Öğrencilere verilen ödevler gerçek hayattan seçilmelidir. Bu tür etkinliklerle öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve özellikle yazma becerileri geliştirilmelidir. 17. Öğretmen fotoğraflar, haritalar, filmler, CD-ROM lar, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Türk İnkılabı benzetişim (simülasyon) programlarını, çoklu iletişim ortamı (multimedya) gibi araçları; telekomünikasyon hizmetlerini (internet gibi) imkânları ölçüsünde dersinin bir parçası yapmalıdır. Gezi düzenleyemediği mekânlara, sanal alan gezileri yaptırmalıdır. 18. Öğretmen, öğrencilerin millî, ahlâkî, insanî, manevî, kültürel değerlerini pekiştirmeli; millî, üniter, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici olmalıdır. Ayrıca öğrencileri derse ilişkin konuları sevdirecek roman, tarihî roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı, şiir ve fıkra gibi edebî ürünleri okumaya teşvik etmelidir. 19. Öğretmen, ünitenin yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemlerini seçmelidir. Değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğunu bilmelidir. Sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirmelidir. Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini birlikte kullanmalıdır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testlerdir. Öğretmen, geleneksel değerlendirme araç ve yöntemlerini kullandığında öğrencilerde ıraksak düşünmeye yol açan sorular sormalıdır. Bazı öğrenciler grup tartışmalarında sessizdir; fakat çok iyi kompozisyon yazar ya da resim yapar, bazıları ise çok iyi sunuş yapmasına rağmen bunu yazıya dökemez. Görüldüğü gibi çok değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere öğrendiğini gösterme şansı vermektedir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı sözü, maket gibi ürünler yapabilmeli, bilgisayar ortamında sunular hazırlayabilmelidir. Bu ürünler aileleri ve çevreleriyle paylaşmak için sergilenmelidir.

9 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANACAK KİTAPLARIN FORMA SAYILARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR: DERS KİTABI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Kitap Boyutu Forma Sayısı Kitap Boyutu Forma Sayısı Kitap Boyutu Forma Sayısı 8. SINIF 19,5 x 27, ,5 x 27,5 7 9 SERBEST SERBEST 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, ORANI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI ORANI (%) SÜRE/DER S SAATİ 1. BİR KAHRAMAN DOĞUYOR MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM! ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK ÜN ÖLÜMÜ 7. ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI TOPLAM

10 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 1 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 3. Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 5. Atatürk ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 6. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. Atatürk de Bir Zamanlar Çocuktu (Atatürk ün çocukluk dönemi ve dönemin toplumsal ve kültürel yapısı, döneme ait görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanılarak incelenir. (1. Atatürk ün Öğrenim Hayatı (Okul hayatının ve öğretmenlerinin, Atatürk ün kişiliği üzerindeki etkileri incelenir. (2. Asker ve Komutan Atatürk (Atatürk ün çeşitli cephelerde ve özellikle Çanakkale deki askerî başarılarıyla ilgili film veya belgesel izlenir. (3 ve 4. Dört Şehir ve Atatürk (Dönemin Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerine ait kaynaklardan ve Mustafa Kemal in anılardan yararlanarak bu dört şehrin Atatürk ün fikrî gelişimi üzerindeki etkisi analiz edilir. (5. Ben Bir Senaristim (Atatürk ün 1919 a kadar üstlendiği görevler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden yola çıkarak Atatürk ün Millî Mücadelenin lideri olmasını hazırlayan gelişmeleri anlatan bir senaryo yazılır.) (6. Atatürk ün Hayatındaki Dönüm Noktaları (Atatürk ün yılları arasındaki hayatının dönüm noktalarını içeren bir zaman şeridi hazırlanır.) (6. Atatürk Müze Evlerini Geziyoruz (Atatürk ün Millî Mücadele sırasında ve yurt gezilerinde kaldığı evler ziyaret edilerek Atatürk ün giyim zevki ve dönemin sosyo-kültürel özellikleri incelenir.) (5 ve 6. [!] Ünitenin kazanımlarına geçilmeden önce T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin önemi ve amacı üzerinde durulur. [!] Atatürk ün hayatı, 1881 den 1919 a kadar, Samsun a çıkışının gerekçeleri ile birlikte verilecektir. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Örnek olay olarak Trablusgarp, Suriye, Çanakkale ve Kafkas cepheleri -8 Ağustos 1916 Zaferi ve sonuçları- ele alınacaktır. (4. Kariyer Bilinci Geliştirme (6 12) [!] Doğrudan verilecek beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama [!] Doğrudan verilecek değer: Sorumluluk Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, açık uçlu sorular, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

11 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 2 2.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 2. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 4. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Misak-ı Millî nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışını ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. 7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması na karşı Mustafa Kemal in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. 8. Mustafa Kemal in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı (Görsel materyaller, zaman şeritleri ve döneme ilişkin belgelerden yararlanılarak Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşındaki durumu incelenir.) (1. Mondros Ateşkes Anlaşması na Tepkiler (Bu anlaşmanın önemli maddeleri (1,7,12,24 ) incelenerek Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk halkının tepkileri değerlendirilir. ) (2. Ben Bir Gazeteciyim (Millî birlik yolunda, yurdumuzun işgaline karşı gösterilen tepkiler ile ilgili gazete hazırlama çalışması yapılır) (3. Sivas Kongresini Yaşıyoruz (Sivas Kongresi ile ilgili drama çalışması yapılır.) (3.4. Millî Mücadele Lideri Mustafa Kemal (Nutuk, döneme ilişkin görsel materyal ve eserlerden yararlanılarak Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık aşamasında karşılaştığı sorunlara bulduğu çözümlerin özgünlüğü fark edilir) (4,6 ve 7. Millî Egemenlik Yolunda (Misak-ı Milli metni ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına ilişkin bilgiler ışığında drama çalışması yapılır.) (5. Kurtuluş Müzesi ni Geziyoruz (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gezi düzenlenir ya da ilgili eğitsel filmler izlenir.) (5. İdam Fermanı Sevr (Sevr Antlaşmasının önemli maddeleri incelenerek Mustafa Kemal ve halkın tepkilerinin gerekçelerine ilişkin çıkarımlarda bulunulur.) (7. Eşsiz Bir Lider (Mustafa Kemal in liderlik özellikleriyle ilgili görsel ve yazılı materyal incelenir.) (8. Sorun Çözüyorum (Birinci TBMM de mali sıkıntıların nasıl çözüme kavuşturulduğu sorun çözme yöntemi ile incelenir.) (8. [!] 7. sınıf Ülkeler Arası Köprüler ünitesinin 1. kazanımı 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir. kazanımı ile ilişkilendirme yapılacaktır. (1. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Yerel ve bölgesel kongrelerin millî cemiyetlerin kuruluşuna etkisine değinilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kuruluşunun amacı açıklanacaktır. (3 ve 4. [!] Atatürk ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar üzerinde durulacaktır. (3, 4. [!] Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri vurgulanarak Atatürk ün, Nutuk ta Sivas Kongresindeki manda ve himaye tartışmalarına karşı konuşmalarına uygun şekilde yer verilecektir. (4. [!] Millî Mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğu vurgulanacaktır. (4. [!] TBMM ye karşı ayaklanmalar, ayaklanmayı çıkaran kişilerin adları veya ayaklanmanın karakteri ile ifade edilecektir. (6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3,4 14); (8 5) Bir Kahraman Doğuyor (8 6) [!] Doğrudan Verilecek Beceri: İletişim [!] Doğrudan Verilecek Değer: Vatanseverlik Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, proje, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

12 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 3 3.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM! Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Kurtuluş Savaşı nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 3. Kurtuluş Savaşı nın yaşandığı ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları nın uygulamalarını inceler. 5. Sakarya Meydan Savaşı nın ve Büyük Taarruz un kazanılmasında Atatürk ün rolünü fark eder. 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. 7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder. Kurtuluş Savaşı Gazetesi (Dönemin gazetelerindeki bazı haberler 5N 1K formülü ile incelenerek Doğu ve Güney Anadolu nun o günlerdeki durumu değerlendirilir.) (1. Kuvâ-yı Milliye Ruhu (Yurdumuzun işgali karşısında ulusal ya da yerel boyutta mücadele başlatmış olan kişi ya da kurumların çabaları örnek alınarak Kuvâ-yı Milliye ruhu üzerinde durulur.) (1 ve 2. Harita Yapıyoruz (Batı Cephesi ile ilgili haritalar hazırlanarak düzenli ordunun kuruluşunun gerekliliği üzerinde durulur.)(2. İstiklâl Marşımız (İstiklâl Marşı nın millî kimlik ve millî devlet anlayışı bakımından içerik analizi yapılır.) Maarif Kongresi Toplanıyor (Kongre ile ilgili bir drama çalışması yapılır.) (3. [!] Doğu Cephesi nin TBMM için önemi, Güney Cephesi nde Türk halkının gösterdiği vatanseverlik ve bu amaçla örgütlenmesi vurgulanacaktır. (1. [!] İnönü ve Kütahya-Eskişehir Savaşları işlenecektir. (2. [!] Londra Konferansı, Moskova Antlaşması, Afganistan Antlaşması, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması, Mudanya Ateşkes Anlaşması işlenecektir. (6. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. Tekâlif-i Milliye Kararları (Tekâlif-i Millîye Emirleri içerik analizi tekniği ile incelenir.)(4. [!] Atatürk ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar Film İzliyoruz (Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmler izlenerek Mustafa Kemal in ve Türk üzerinde durulacaktır. (1, 2 ve 5. ordusunun Büyük Taarruz a hazırlanışı kavranır. ) (1,2,4, 5, ve 6. [!] İstiklal Marşı nın kabulü üzerinde durulacaktır. Biyografi Yazıyorum (Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanlıkları görülen kişilerden birinin hayat Türkçe dersi Okuma öğrenme alanı tüm hikâyesi ile ilgili araştırma yapılır. ) (1, 2 ve 5. kazanımları (7. Dede ve Ninelerimizin İstiklâl Madalyasını İnceliyorum (İstiklâl madalyasının önemi üzerinde durulur.) (5. Bir Kahraman Doğuyor (5 6)... Bu Satıh Bütün Vatandır (Mustafa Kemal in bu sözü incelenerek Sakarya Meydan Muharebesi ve Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (4 3) Büyük Taarruz un kazanılması ve Mustafa Kemal in bu savaşların kazanılmasındaki rolü üzerinde [!] Doğrudan verilecek beceri: Karar verme Becerisi durulur.)(5. [!] Doğrudan verilecek değerler: Dayanışma, Sakarya Marşı (Marş söylenerek marşın anlamı üzerinde durulur.) (5. Özgürlük ve bağımsızlık Kurtuluş Savaşı Müzesi (Anıtkabir deki Kurtuluş Savaşı Müzesi gezilerek ya da müzeyle ilgili film Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü izlenerek bir rapor hazırlanır.) (1,2,4,5 ve 6. tarih değerlendirme, açık uçlu sorular, boşluk Barışa Doğru (Mudanya ya kadar olan antlaşma maddeleri incelenerek Ankara hükümetinin doldurmalı testler, proje hazırlatılarak, öğrenci ürün başarıları uluslararası ilişkiler açısından değerlendirilir.) (6. dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı Eser İnceliyoruz ( Kurtuluş Savaşı ile ilgili roman ve hikâyeler okunarak eserlerdeki olay ve kullanılarak değerlendirme yapılabilir. olguların tarihî gerçeklerle ilişkisi saptanır.) (7. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

13 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 4 4. ÜNİTE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünite sonunda öğrenciler; Saltanattan Cumhuriyete Doğru (Saltanatın kaldırılmasının gerekçeleri [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. 1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. ile ilgili durum değerlendirilmesi yapılır.) ( 1 ve 5. [!] Kalkınma hamleleri, sanayi hamleleri, savunma sanayi 2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması nın sağladığı kazanımları analiz eder. Lozan Konferansı Simülasyonu (Lozan Konferansındaki sorunlar işlenecektir. (3. 3. İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler. tartışılır.) (2. [!] Tevhîd-i Tedrisat a giden yolda eğitime verilen önemi göstermesi açısından Maarif Kongresi nin yeri vurgulanacaktır. (6. [!] 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin Kaldırılması, Tevhîd-i Tedrisat, Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması, Genelkurmayın yeniden yapılandırılması kanunları ele alınacaktır. (6. [!] Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası işlenecektir. (7. 4. Ankara nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar. 5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir Mart 1924 te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. 7. Atatürk ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar. 8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir. 11. Kabotaj Kanunu nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir. 12. Mustafa Kemal e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar. 13. Büyük Nutuk un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar. 14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir. 15. Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir. 16. Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir. 17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 18. Atatürk ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir Üniversite Reformundan hareketle Atatürk ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar. 20. Soyadı Kanunu nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal e Atatürk soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar. 21. Atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 22. Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler. 23. Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 24. Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder. 25. Onuncu Yıl Nutku ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir. Misâk-ı İktisadi (İzmir İktisat Kongresi nin kararları içerik analizi yöntemi ile incelenir.) (3. Radyo Programları Yapıyoruz ( yıllarının toplumsal ve siyasal olayları üzerinden hazırlanan radyo programları sınıfta canlandırılır.) (3, 4, 5 ve 6. Cumhuriyet Müzesini Düzenliyorum (Bireysel ya da grup olarak sınıfta cumhuriyet müzesi tasarımı yapılır.) (4, 5 ve 8. Bozkır Ortasında Modern Bir Şehir: Ankara (Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Dönemi şehircilik faaliyetleri değerlendirilir.) (4 ve 16. Demokrasi ve Siyasî Partiler (Atatürk ün çok partili hayata geçiş girişimleri ile ilgili sözleri yorumlanır.) (7 ve 15. Kitap Okuma Tekniklerini Kullanıyorum ( Ders kitabındaki Şeyh Sait İsyanı ile ilgili konu, kitap okuma tekniklerinden SQ3R tekniğine göre sınıfta işlenir.) ( 10. Büyük Nutuk (Büyük Nutuk incelenerek, Atatürk ün Gençliğe Hitabesi ne içerik analizi tekniği uygulanır. )(13. Grafik Okuyoruz (Grafik, tablo ve istatistikî verilerden yararlanarak eğitim ve sağlık alanında yapılan inkılaplar değerlendirilir.) (14 ve 22. kazanım.) Kubilay Anıtı (Kubilay Olayı, Kubilay Anıtı nın anlam ve önemi, yapılma süreci ve heykeltıraşı hakkında araştırma yapılır.) ( 15. İnkılaplarımız (İnkılâpların sağladığı değişimler drama yöntemi ile canlandırılır.) (3, 8, 9, 14, 17 ve 20. Türk Kadını TBMM de (Türk kadının kazandığı siyasal ve sosyal hakların diğer ülkelerle karşılaştırıldığı eş zamanlı tarih şeridi hazırlanır.) (9 ve 21. İnternette Araştırıyoruz (Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçlarıyla ilgili araştırma yapılır.) ( 18. Biyografi Yazıyorum (Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş sanatçıların hayatıyla ilgili biyografi çalışması yapılır.) (24. Onuncu Yıl Nutku (Onuncu Yıl Nutku içerik analizi yöntemi ile incelenir.)(25. Film İzliyoruz (Atatürk ve inkılâplarımız konulu eğitsel film izlenir.) (Tüm kazanımlar) Hareketli Kartlar Yapıyoruz (Atatürk İnkılâplarını yapıldığı alanlarla ilişkilendiren bir mobil hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) [!] Atatürk ün millî kimliği kazandırma ve çağdaşlaşmaya yönelik inkılapları vurgulanacaktır. (9. [!] Müzik Öğretmenliği Okulunun kurulma sürecini inceleyerek Atatürk Döneminde müzik alanında yapılan yenilikler vurgulanacaktır. (24. [!] Ülkemizdeki heykel, anıt çalışmalardan yola çıkarak Atatürk ün heykel çalışmalarına verdiği önem üzerinde durulacaktır. (24. [!] 1933 yılındaki İnkılap Sergisinden hareketle, Atatürk ün resim sanatına verdiği önem vurgulanacaktır. (24. Türkçe dersi Okuma öğrenme alanı tüm kazanımları (13 ve 25. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (9,21-1) ; (6 2,3); (24 12) Kariyer Bilinci Geliştirme (9, 21 17) Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5,7,10 5, 7) [!] Doğrudan Verilecek Beceri: Değişim ve sürekliliği algılama [!] Doğrudan Verilecek Değerler: Özgüven- sorumlulukçağdaşlaşma Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü tarih değerlendirme, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, proje ve poster hazırlatılarak, kavram haritası yapılarak, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

14 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 5 5. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur. 3. Millî güç unsurlarının Atatürk ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar. 4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. 6. Atatürk ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7. Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. özdeyişinden hareketle Ne mutlu Türk üm diyene! ifadesinin anlam ve önemini kavrar. 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. 9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar. 10. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir. 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder. 12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar. 13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. 15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır. 16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder. 17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır. Kavram Haritaları Hazırlıyoruz (Atatürkçülüğün amaç ve nitelikleri, Atatürk ilkeleri ile ilgili kavram haritaları hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Film İzliyoruz (Millî güç unsurları ile ilgili eğitsel film izlenir ve görsel malzemeler yorumlanır.) (3. Cumhuriyet Meclisi (Cumhuriyet Meclisi ile Meşrutiyet Meclisinde bir konunun nasıl ele alındığına ilişkin drama yapılır.) (4. Çayımın Şekeri ( Atatürk Döneminde kurulan şeker fabrikaları ile ilgili araştırma yapılır.) ( 9 ve 10. Cumhuriyet Erdemdir (Konuyla ilgili haber ve örnek olaylardan yola çıkılarak cumhuriyet yönetiminin önemi ele alınır.) (4. Anayasa mızı İnceliyoruz (Anayasa da yer alan vatandaşlık hak ve sorumlulukları ile ilgili maddeler analiz edilir.) (5, 6 ve 7. İnternete Atatürk Sayfası Hazırlıyorum (Atatürk ile ilgili internet sayfası hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Bulmaca Hazırlıyorum (Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi temel kavramlarını içeren bulmaca hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Atatürk Sözlüğü Hazırlıyorum (Sınıfça belirlenen kelime ve kavramlara ilişkin Atatürk ün görüşlerini içeren bir sözlük hazırlanır.) (Tüm kazanımlar) Hareketli Kartlar (Mobil) Yapıyoruz (Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili mobil hazırlanır.) (Tüm kazanımlar ) [!] Atatürkçü düşünce sistemi, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ünitesindeki uygulamalarla örneklendirilerek ele alınacaktır. [!] Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak şerefli, haysiyetli, huzur ve refah içinde yaşaması, devlet yönetiminde millet egemenliği, aklın ve bilimin rehberliğinde millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak esas ve amaçları doğrultusunda gerçekçi fikirlere dayanması ilke ve esaslarıyla olan bütünlüğü vurgulanacaktır. (1. [!] Dünyada meydana gelen siyasî, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel gelişmeler; padişah ve hükümetin durumu, ülkedeki siyasî, ekonomik, askerî, sosyal ve kültürel durum ile bağımsızlık ihtiyacı çerçevesinde yapılandırılacaktır. (2. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Millî güç unsurları olarak siyasî güç, ekonomik güç, askerî güç ve sosyokültürel güç ele alınacaktır. (3. [!] Türkiye de millî sermayenin teşekkül etmemiş olması ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi vurgulanacaktır. (9 ve 10. [!] Atatürk ün özlü sözlerinden ve uygulamalarından yararlanılarak Atatürkçü düşünce sisteminde dinin ve hoşgörünün yeri örneklerle açıklanacaktır. (11. [!] Atatürkçülüğün özünün, kültürel değerlerine, geleneklerine son derece bağlı ama her türlü yeniliğe sonuna kadar açık bireyler yetiştirmek olduğu vurgulanmalıdır. (12. [!] Atatürk ilkelerinin bir bütün olduğu vurgulanacaktır. (13. [!] Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma, millî birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü çerçevesinde yapılandırılacaktır. (14. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5 10) ; (5 22) Bir Kahraman Doğuyor (2 5) Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar (8 5,7. kazanımlar) [!] Doğrudan verilecek beceri: Sosyal katılım [!] Doğrudan verilecek değer: Çalışkanlık Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü tarih değerlendirme, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, proje ve posterler, kavram haritası öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

15 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 6 6.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK ÜN ÖLÜMÜ Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Lozan Barış Antlaşması nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. 2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur. 3. Atatürk ün Hatay ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder. 4. Atatürk ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder. Ben Bir Gazeteciyim (Lozan Barış Antlaşması nın Türk dış politikasına etkisi konusunda bir haber hazırlanır.) (1. Afiş Yapıyoruz (Atatürk ün dış politikasının temel ilkelerini anlatan sözlerini ve uygulamalarını konu alan afiş hazırlanır.) (2. Dünya Barışı (Birinci elden yazılı ve görsel kaynaklar analiz edilerek Atatürk Dönemi Türk dış politikası ilkelerine ulaşılır.) (2. Mayısta Yedi Gün ( Atatürk ün son günleri ile ilgili kaynaklardan, anekdot, fotoğraf, gazete haberleri vb. yararlanılarak Hatay ın Türkiye ye katılması için gösterdiği özveriyi anlatan bir kompozisyon yazılır.) (3. Atamızın İzindeyiz (Atatürk ün ölümü üzerine yurt içinde ve dışında yayımlanan gazete haberleri, bildiriler ve resimler incelenerek onun fikir ve düşüncelerinin evrenselliğine ilişkin bir duvar panosu hazırlanır.) (4. Film İzliyoruz (Atatürk ün ölümünü konu alan eğitsel filmler izlenir.) (4. Proje Yapıyoruz (Anıtkabir in yapım süreci ile ilgili araştırma yapıldıktan sonra grup çalışması yolu ile Anıtkabir in maketi yapılır ve farklı projeler tasarlanır.) (5. [!] Dış olaylar tarihsel gelişme süreci ile birlikte verilecektir. [!] Yabancı Okullar, Musul Sorunu, Nüfus Mübadelesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi ele alınacaktır. (2. [!] Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. [!] Milletler Cemiyetine girişte izlenen politika, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı vurgulanacaktır. (3. [!] Yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazete haberleri, anılar kullanılacaktır. (5. Kariyer Bilinci Geliştirme (3 16) Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5 8) [!] Doğrudan verilecek beceri: Çıkarımda bulunma [!] Doğrudan verilecek değerler: Barış -Türk büyüklerine saygı Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, boşluk doldurmalı testler, proje ve poster, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

16 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 7 7.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI Bu ünite sonunda öğrenciler; Film İzliyoruz (İkinci Dünya Savaşı ve savaş sürecinde Türkiye yi [!] Dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak Atatürk ün İkinci Dünya Savaşı 1. İkinci Dünya Savaşı nın sebep, süreç ve sonuçlarını konu alan belgesel film izletilir.) (1,2 ve 3. kazanımlar) öncesi yaptığı tespitler ve girişimler ile savaşta izlenen denge siyaseti 6. Türkiye ye etkileri açısından değerlendirir. Harita Çiziyoruz (İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını gösteren ünitenin 3. kazanımı ile de ilişkilendirilerek ele alınacaktır. (1. siyasî haritalar hazırlanır.) (1. ve 3. kazanımlar) [!] Kore Savaşı, Türkiye nin NATO ya girişi ile Soğuk Savaş kavramı ele 2. Türkiye de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran alınacaktır.(3. gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler. Grafik Okuyalım (İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Türkiye de [!] Nüfus, eğitim, kültür, sanat, spor, ulaşım, sanayi ve sağlık alanında meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri içeren grafik 3. Türkiye nin dünya üzerindeki konumunun öneminden meydana gelen gelişmeler verilecektir.(4. ve istatistiklerden yararlanılarak bir rapor hazırlanır.) (4. yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler [!] Atatürk ün Türk Ordusuna Mesajı incelenecektir. ( 6. arası ilişkileri değerlendirir. İnsan Hakları ve Demokrasi (1945 sonrası Türkiye nin de imzasının [!] Savunma sanayinin Türkiye nin askerî ve ekonomik gelişmesine yaptığı bulunduğu uluslararası antlaşmalara göre insan hakları ve demokrasi katkıları 1923 sonrasındaki gelişim süreci içerisinde ele alınacaktır. (6. 4. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Türkiye de meydana alanındaki gelişmeleri gösteren takvim hazırlanır.) (4 ve 5. gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark Kışlayı Gezelim Türk Silahlı Kuvvetlerini tanımak amacıyla en yakın [!] Kıbrıs Barış Harekatı, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Somali ve eder. askerî birliğe tanıtım amaçlı bir gezi düzenlenir ya da ilgili bir tanıtım filmi Afganistan da Türk ordusunun faaliyetleri ele alınacaktır. ( sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik izlenir.) (6. [!] Türk - Ermeni ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Ermeni iddiaları, terörizm, anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir. Ermeni Sorunu (Ermeni Sorunu ile ilgili belgesel film izlenir.) misyonerlik faaliyetleri, irtica, bölücülük konuları ele alınacaktır.(7. 6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar. (7. [!] Soğuk Savaş sonrası yumuşama dönemi ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 7. Türkiye Cumhuriyeti nin temel niteliklerine yönelik iç ve İnternette Araştırıyoruz (Bir Türk Cumhuriyeti seçilerek SSCB nin dağılmasından sonraki durumu ve Türkiye ile ilişkileri konusunda turizm Asya daki gelişmeler, bu gelişmelerin ülkemize ekonomik ve siyasal dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur. rehberi hazırlanır.) (8. etkileri ele alınacaktır. (8. 8. SSCB nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri Eş Zamanlı Tarih Şeridi Hazırlayalım (1945 sonrası Türkiye de ve [!] Doğal kaynaklar olarak su, petrol, bor, boraks, toryum, krom vb. ele hakkında çıkarımlarda bulunur. dünyada meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri alınacaktır.( Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî gösteren eş zamanlı tarih şeridi hazırlanır.) (4,8 ve 9. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk ün Ölümü (5 2) ve ekonomik önemini değerlendirir. Basın Bülteni Hazırlıyoruz (Körfez Savaşı nın Türkiye ye etkilerine İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1,4 22) ; (4 2,16); (6 22) ;(4,12 25) 10. Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasî, sosyal, askeri ve yönelik görsel ve yazılı basından yararlanılarak bir basın bülteni Girişimcilik (11 11) ekonomik etkilerini değerlendirir. hazırlanır.) (10. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3 14) Proje Hazırlayalım (Doğal kaynaklardan biri seçilerek önemi ve Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (4 4) 11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları kullanım alanı ile ilgili bir proje hazırlanır.) (11. [!] Doğrudan verilecek beceri: Bilgi teknolojilerini kullanma çerçevesinde değerlendirir. Türkiye -Avrupa Birliği İlişkileri Takvimi Türkiye ile Avrupa Birliği [!] Doğrudan verilecek değer: Duyarlılık arasındaki siyasî ve ekonomik ilişkileri gösteren takvim hazırlanır.) ( Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder. Söyleşi Yapıyoruz (Türkiye -Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili bir uzman davet edilerek söyleşi yapılır.) (12. Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formları, sözlü tarih değerlendirme, çoktan seçmeli sorular, proje ve poster, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. :Sınıf-okul içi etkinlik :Okul dışı etkinlik :İnceleme gezisi [!] :Uyarı :Ders içi ilişkilendirme :Diğer derslerle ilişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme :Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımını gösterir.

17 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM 8 ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI 4. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Türkiye de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder. 4. Sporun ülkeler arası barış ve kaynaşmayı sağlamadaki rolüne örnekler verir. SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI GİRİŞİMCİLİK KAZANIMLARI 8 ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI 11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir. 11. İşle ilgili fikir üretme ve araştırma becerisi edinir.

18 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI 3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz 8 MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER eder. 4. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 8. Mustafa Kemal in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. 14. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirtir. 5. Etkili problem çözme yollarını açıklar. ATATÜRK TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI 3. Türkiye nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir. 14. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirtir.

19 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI KARİYER BİLİNCİ GELİŞTİRME KAZANIMLARI BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 6. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 12. Kişilik özellikleri ile meslek seçimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 8 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 21. Atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 17. İşte ve aile içinde kadın-erkek rollerinin zaman içindeki değişimini açıklar. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK ÜN ÖLÜMÜ 3. Atatürk ün Hatay ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder. 16. Liderlerin davranışlarının ve aldığı kararların başkalarının yaşamını nasıl etkilediğini açıklar.

20 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI 8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI İNSAN HAKLARI ve VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAZANIMLARI ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR 9.Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 21. Atatürk ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 1. İnsan haklarının tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar Mart 1924 te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. 24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder. 2. Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu fark eder. 3. Zorunlu ve parasız ilköğretimin bütün çocuklar için bir hak olduğunu belirtir. 12. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder. ATATÜRKÇÜLÜK 5.Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. 10.Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder. 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI A KARA - 2009 ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi :HAZİRAN 2007/2597 DİKKAT (!) : Bu Yönerge, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı