KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR"

Transkript

1 KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde. (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) ait akdin ifası ve gizli bilgilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmesi olarak imzalanmıştır. Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İstanbul Teknokent No:15 Avcılar/İstanbul (Müşteri Bilgileri ve İmza) Taraflara ait yukarıda yazılı adres bilgileri TTK, BK ve Tebligat Kanunu hükümleri muvacehesinde yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Kurumsal Sözleşmenin konusunu veri kurtarma veya Adli Bilişim incelemesi talebinde bulunan müşteriye ait her türlü cihazların (disk, dijital medya ve dataların) içerdiği ve müşteriye ait gizli bilgiler içeren veya saklı kalması gereken her türlü bilginin veri kurtarma veya Adli Bilişim işlemi nedeniyle gizliliğin ihlalini önlemesi için gereken karşılıklı yükümlülükleri kapsar. Müşteri işbu sözleşmenin 3.maddesinde yer alan depolama biriminin (disk, dijital medya ve dataların) şahsına ait olduğunu taahhüt eder. Yüklenicinin elinde olmayan bir sebepten mütevellid mücbir sebep ile zarara uğrayan ürün için yüklenici sorumlu tutulamaz. Müşteri Adli Bilişim incelemesi talep ettiğinde hazırlanan rapor çalışması bilirkişi raporu niteliği taşımaz. Raporda telefonun fiziksel veya mantıksal imaj bilgileri ile yapılan analiz sonuçları yer alır. Müşteri teslim aldığı rapor üzerinde değişiklik yapamaz, kendine göre düzenleyemez. Olay örgüsünün çıkarılması için gönderilen raporun tamamı geçerlidir. Raporların bütünlüğü dijital imza ile kontrol edilmektedir. 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK İşbu sözleşme / /.. tarihinde...marka-model. seri nolu ve adet... dijital medya için imzalanmıştır. İş bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Müşteri tarafından sona erdirilmedikçe ve yüklenici tarafından iş akdi feshedilmedikçe; taraflar arasındaki ticari ilişki devam ettiği sürece işbu sözleşme yürürlükte kalır. Yüklenicinin gizlilik yükümlülükleri taraflarca imzalanmış tüm sözleşmelerin sona ermesinden itibaren BİR (1) ay süre ile yürürlükte kalmaya devam eder. Yüklenici sözleşmenin art etkisini muhafaza etmekle mükelleftir. 1

2 4. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI Müşterinin; yüklenicinin kendisine, işçilerine, bağımlı veya bağımsız temsilcilerine açıkladığı veya yüklenicinin incelediği, gördüğü veya duyduğu veya başka bir biçimde bilgi sahibi olduğu tüm sonuçlar ve buna ilişkin yapılan konuşmalar ile yazılı olarak hazırlanan tüm belgeleri kapsar. Ayrıca yüklenicinin yürütülen çalışma sırasında edindiği, müşteriye kendi alanında bir rekabet avantajı sağlayan herhangi bir bilgi, know-how, yöntem, teknik, gelişme veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, yöntem, inceleme, buluş, tasarım, model, eser ve benzerlerinin tamamı bu kapsamda sayılır. Yine bu bilgiler araştırma ve/veya gelişim projelerinin özelliklerini ve bunlarla ilgili verileri içerebilir; ayrıca herhangi bir sınırlama olmaksızın ürünleri, müşterileri, tedarikçileri, fiyatlandırmayı, maliyetleri, teknik bilgileri, stratejileri, prosesleri ve uygulamaları da içerebilir. Müşteri tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen, tüm teknik resim, teknik talimat, not, kayıt (bant, disket vb.) ve belgeler de bu kapsamdadır. Kısaca her türlü bilgi, belge, veri, buluş, iş, yöntem, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve yüklenicinin tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı veya sözlü olarak öğrendiği tüm ticari, mali, teknik bilgiler, konuşma bilgileri ve müşteriye ait olan ve açık bir şekilde gizli olarak tanımlanan tüm diğer bilgiler, gizli bilgi olarak kabul edilir. 5. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER (a) Kamuya mal olmuş bilgiler. Kamuya mal olmuş bilgiler, bilgilerin toplum tarafından bilinmesine herhangi bir eylem veya kusuru ile yol açmadığı bilgiler anlamına gelmektedir. (b) Gizli bilginin ifşa edilmesinden önce zaten ifşa edilecek tarafın yasal tasarrufunda bulunan ve ifşa eden taraftan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilmemiş olan bilgiler, (c) Gizli bilginin ifşa edilmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın, üçüncü bir şahıs tarafından yükleniciye ifşa edilmiş olan bilgiler, (d) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler, (e) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç ve toplumsal tehdit oluşturabilecek nitelikte olupta, kanuni zorunluluk nedeniyle Adli mercilere iletilmesi gereken her türlü bilgiler, Gizli bilgi tanımına girmeyeceğinden bu tür bilgi ve verilerle ilgili bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanamaz. 6. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI Müşteri, sadece ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini yükleniciye açıklamak durumundadır. Yüklenici, müşteri tarafından kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından dolayı müşterinin sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Müşteri işbu sözleşmenin 2.maddesinde yer alan depolama biriminin şahsına ait olduğunu taahhüt eder. Yüklenicinin elinde olmayan bir sebepten mütevellid mücbir sebep ile zarara uğrayan ürün için yüklenici sorumlu tutulamaz. Yüklenici, müşteri tarafından açıklanan bu gizli bilgiyi; 2

3 (a) Kendilerine verilen, müşterinin standartlarına göre ya da müşterinin fikirleri/teknolojisiyle oluşturduğu - ürettiği herhangi bir çizim, numune, prototip, ürün ya da ekipmanı -müşterinin yazılı izni olmadan- üçüncü şahıslara göstermemeyi, ifşa etmemeyi, vermemeyi, dağıtmamayı, transfer etmemeyi ve satmamayı, (b) herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya kamuya açıklamamayı, (c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı, (d) işleri gereği bu bilgiyi öğrenmeleri gerekmeyen işçilerine, bağımlı veya bağımsız temsilcilerine, yüklenicilerine ve kendilerine bağlı olarak çalışan herhangi bir 3. kişiye ve diğer kişilere vermemeyi, (e) gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını diğer tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi, (f) sadece zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, bağımlı veya bağımsız temsilcilerine, kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere ancak diğer tarafın yazılı ön izni ile ve bilmeleri gerekenle sınırlı olmak üzere vermeyi; ancak bilginin gizliliği hususunda paylaştıkları kişileri uyarmayı, bu kişilerin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler. 7. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK Yüklenici, Kurumsal sözleşmeyi 4721 Sayılı Kanunun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına uygun olarak ve hakkın kötüye kullanılması yasağına riayet ederek yerine getirecektir. Hakkın Kötüye Kullanılması; bir hakkın dürüstlük kurallarına açıkça aykırı şekilde ve özellikle amacı dışında kullanılmış ve bundan da başkalarının zarar görmüş veya zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış olmaları demektir. Yüklenici iş bu sözleşme hükümlerine aykırı davranırsa müşterinin uğradığı maddi ve manevi zararın karşılığı olan bir bedeli ödemeyi kabul eder ve yükümlenir. 8. MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler. 9. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Yüklenici, sorumlu olduğu kişilerce müşteriye ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak müşteriye durumu bildirmekle yükümlüdür. 10. GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MALZEMENİN GERİ VERİLMESİ Yüklenici, müşteriyle aralarında imzalanmış anlaşmaların sona ermesi veya süresinden önce feshedilmesi veya taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu sözleşmenin sona ermesi üzerine; bu sözleşmenin 3. maddesi kapsamında sayılan gizli bilgiyi veya ticari sırları kapsayan veya içeren bütün yazılı grafik, elektromanyetik, bilgisayara geçirilmiş, dijital ya da diğer biçimlerde üretilmiş materyali derhal hiç bir bildirime gerek kalmaksızın müşteriye teslim edeceklerini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 3

4 11. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ Yüklenici, müşterinin yazılı bir ön izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz. 12. DEVİR YASAĞI Bu sözleşme veya buradaki herhangi bir hak tamamen veya kısmen bir üçüncü kişi veya kuruma devredilemez veya transfer edilemez. 13. YETKİLİ MAHKEME Uyuşmazlıkların çözümü için Bakırköy/İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu kabul etmektedir. 14. GEÇMİŞ ANLAŞMA ve DEĞİŞİKLİKLER Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak tarafların karşılıklı mutabakatı üzerine yazılı olarak yapılabilir. 15. İLETİŞİM. nin aşağıdaki adresine, Adres : Faks : Telefon : E posta : Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firması aşağıdaki adresine, Adres : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İstanbul Teknokent No:15 Avcılar/İSTANBUL Telefon : E posta : veya tarafların birbirlerine sonradan yazılı olarak bildirebilecekleri diğer adreslere gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunu nun 20/III. maddesinde tanımlanan bildirim ve yazışmalar (temerrüt ihbarı ve fesih ihbarı) ancak Noter kanalı veya iadeli-taahhütlü mektup yolu ile gönderildiği takdirde, usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Söz konusu ihbarlar ve yazışmalar, mevzuatın öngördüğü şekilde usulüne uygun tebligatın yapıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır. 4

5 16. GEÇERSİZLİK Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya hükmünün uygulanabilir yasalar veya ticari uygulamalar nezdinde yasadışı, geçersiz veya hükümsüz addedilmesi durumunda, söz konusu madde ve hüküm bu sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel getirmeyecektir. 17. İMZA Toplam 17 maddeden oluşan iş bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup karşılıklı olarak imzalanmıştır. TARİH: Yüklenici : Yetkili Ad ve Soyadı: Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Muhammed Sefa ŞİRVAN Unvanı: Şirket Müdürü İmza ve Kaşe: Müşteri : Yetkili Ad ve Soyadı: Unvanı: İmza : 5

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU MTKSOFT Yazılım Hizmetleri Hizmet Sözleşmesi sms.mtksoft.net Bu sözleşme Yeşilbağlar Mah. Eğitim Sokak No : 5 / A Pendik - İstanbul adresinde mukim, MTKSOFT Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "MTKSOFT"

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.***

Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** Şirketler için : Aşağıdaki Sözleşme 2 ( İki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e gönderilmelidir.*** 1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi İstenen

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı