Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor"

Transkript

1 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve KURUÞ 4 TE Okuyucu mektubu HALKIN SAÐLIÐINI HÝÇE SAYIYORLAR Ýskilip caddesi esnaflarý olarak artýk isyan ediyoruz. Ýskilip caddesi üzerinde faaliyet gösteren dönüþtürülebilir bir atýk naylon iþleme adý altýnda atýk naylon iþleyen iþyerinde insanlarýn soluduðu havaya petrol atýklarýný salýyorlar. Çöp görünümündeki naylonlarý geri dönüþüm için iþlerken açýk alanda depolayýp havalarýnda ýsýnmasýyla etrafa kötü kokular saçýlmasýna birde onlarý iþlerken erittikleri için naylon kokusuyla karýþarak dayanýlmaz hale getiriyorlar. Bölge esnafý olarak tarihinde durum dilekçe ile Saðlýk Müdürlüðüne, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne, Belediye Zabýta Müdürlüðüne bildirilmiþti. 9 DA Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor Kur'an kurslarý baþladý Hollandalý gazeteciler Hitit ve Gastronomi Yollarýný keþfetti Ýl Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenini dün. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen tören ile gerçekleþtirdi. Törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, öðretmenler, veliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. 3 TE Gönül Elçilerinden Mecitözü'ne çýkarma Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri Projesinin 2. Ayaðýný oluþturan "Kadýn ve Güçlenme" alt bileþeninin "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda Mecitözü Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýlsonu sergisinin açýlýþýna katýldý. ELVADA GAZETESÝ (VEDA DEÐÝL HOÞ BÝR SEDA DÝYELÝM) 9 DA Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn ve toplumun kurtuluþunun Kur'an-ý Kerim'e sýmsýk sarýlmak, Kur'an-ý hayatýmýzda uygulamakla mümkün olabileceðini söyledi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn baþlamasý nedeniyle Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende bir konuþma yapan Mehmet Aþýk, "Konuþtuklarýmýz, sarfettiðimiz tüm sözler kendimize aittir. Kur'an ise Allah'ýn sözüdür, Allah'ýn kelamýdýr. Ýnsanlarýn sözünde hata olabilir, ancak Allah'ýn kelamýnda hata yoktur. Kur'an'da hata aranamaz" dedi. Kur'an-ý Kerim'in insanlar, canlýlar, diriler için indirildiðine dikkati çeken Müftü Aþýk, Kur'an'da huzuru, mutluluðu nasýl bulmak gerektiðinin buyruldu ise o ilkeler ve o çerçevede yaþamamýz gerektiðini anlattý. Rapçi 'Ceza' ile fuar sona erdi 3 TE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Ceza hayranlarýyla buluþtu. Fuar alanýnda konser veren Ceza, hayranlarýna gösterdiði yakýn ilgi ve sýcaklýkla gönüllere girmeyi baþardý. 34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda Çorum'a gelen Ceza fuar alanýnda konser verdi. 6 DA Hitit Güneþi, Somalý çocuklarýn üstüne doðdu Hollanda'dan keþif çalýþmasý için ilimize gelen doða tutkunu gazeteciler, Haziran 2014 tarihleri arasýnda Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda iki gün trekking yaptýlar ve bir gün de bisiklet parkurunda pedal çevirdiler. Konuk gazeteciler, dört günlük programlarý boyunca ilimiz ve özellikle kültür yollarýmýzla ilgili olarak çeþitli notlar tutarken; ülkelerine döndüklerinde gezi haberleri ve yazýlarý kaleme alarak kültür yollarýmýzýn tanýtýmýný yapacaklarýný dile getirdiler. 2 DE Ensar Vakfý'ndan 'Fetih ve Fatih' paneli Hemen her konuda rahatça yazýp çizebilirim ancak bu bir veda yazýsý. Bu sebeple neyi nasýl yazacaðýma, nasýl ifade edeceðime, kelimeleri nasýl seçeceðime karar vermekte hayli güçlük çekiyorum. AHMET ÖLÇER 5 TE TEKNOKENT toplantýsý gerçekleþecek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Hitit Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenecek olan bir toplantý ile firmalara TEKNO- KENT'in saðladýðý imkanlar, organizasyon yapýsý ve temel iþlevleri gibi konularda bilgiler verilecek. 6 DA Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan "Hitit Güneþi Somalý Çocuklarýn Üstüne Doðacak" sloganýyla düzenlenen oyuncak toplama kampanyasý tamamlandý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'nün de katkýlarýyla Mimar Sinan, Ýkbal, Akkent, Bahçelievler ve Velipaþa Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinde toplanan 500 adet oyuncak geçen hafta Somalý çocuklara teslim edildi. 7 DE Ensar Vakfý Çorum Þubesi 'Fetih ve Fatih' paneli düzenliyor.bugün saat 18:30'da Turgut Özal Konferans Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla panele tüm halkýn davetli olduðu bildirildi.yapýlan yazýlý basýn açýklama da panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü... 4 TE

2 2 Hollandalý gazeteciler Hitit ve Gastronomi Yollarýný keþfetti Ýmsâk : 03:03 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:47 Akþam : 20:24 Yatsý : 22:13 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 26. Hafta Ýhlâs, dünya faydalarýný düþünmeyip ibâdetlerini yalnýz Allahü teâlânýn rýzasý için yapmaktýr. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri MACERA Hollanda'dan keþif çalýþmasý için ilimize gelen doða tutkunu gazeteciler, Haziran 2014 tarihleri arasýnda Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda iki gün trekking yaptýlar ve bir gün de bisiklet parkurunda pedal çevirdiler. Konuk gazeteciler, dört günlük programlarý boyunca ilimiz ve özellikle kültür yollarýmýzla ilgili olarak çeþitli notlar tutarken; ülkelerine döndüklerinde gezi haberleri ve yazýlarý kaleme alarak kültür yollarýmýzýn tanýtýmýný yapacaklarýný dile getirdiler. Bu sayede ülkemizin on sekiz kültür yolu arasýnda yer alan iki kültür yolumuzun uluslar arasý alanda tanýtýmýna da katký saðlanmýþ olacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdürlüðü Lahey Kültür ve Tanýtma Müþavirliði, Ýl Özel Ýdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Çorum Müzesi'nin organizasyonunda dört günlüðüne ilimize gelen Hollandalý gazeteciler, Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nun tanýtýmýna ön hazýrlýk olmasý için keþif çalýþmasý yapýldý.6 kiþilik Hollanda ekibinin Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'ndaki programlarýna Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce rehberlik hizmeti sunuldu. Hollandalý Gazetecilerin Çorum Programý Çorum programý kapsamýnda Anitta Otel'de konaklayan Hollanda ekibi, il merkezinden ilk olarak Hattuþa'ya hareket etti. Burada Boðazkale Göleti-Hattuþa Hitit Yolu Yürüyüþü, Hattuþa Ören Yeri Gezisi, Boðazkale Müze Gezisi, Yazýlýkaya Ören Yeri Gezisi gerçekleþtirildi. Programýn ikinci günü Ýskilip Yalakyayla mevkiine geçildi. Yalakyayla Akpýnar arasýndaki Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yolu Parkuru'nda yüründü. Sonra Ýskilip þehir merkezi gezildi ve coðrafi iþaret sahibi Ýskilip Dolmasý yenildi. Programýn üçüncü gününde Alacahöyük Bisiklet Parkuru'nda pedal çevrildi. Ardýndan Külah köyüne geçilerek burada köy kahvaltýsý yapýldý. Köydeki þenliðe katýlan Hollanda ekibi, köy halkýyla beraber halay çekti. Programýn devamýnda araçla Ýncesu'ya gidildi. Kanyondaki yürüyüþ parkurunda Kybele Kabartmasýna kadar yüründü.ekip 22 Haziran 2014 Pazar günü Çorum Müzesi'ni gezen ekip, daha sonra ilimizden ayrýlarak Ankara üzerinden ülkelerine dönüþ yaptý. Haber Servisi Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Gençler "Kitap Okuma Etkinliði" gerçekleþtirdi Küçüktüm, küçücüktüm, Oltayý attým denize; Bir üþüþüverdi balýklar, Denizi gördüm. Bir uçurtma yaptým, telli duvaklý; Kuyruðu ebemkuþaðý renginde; Bir salýverdim gökyüzüne; Gökyüzünü gördüm. Büyüdüm, iþsiz kaldým, aç kaldým; Para kazanmak gerekti; Girdim insanlarýn içine, Ýnsanlarý gördüm. Ne yârdan geçerim, ne serden; Ne denizlerden, ne gökyüzünden ama... Býrakmýyor son gördüðüm, Býrakmýyor geçim derdi. Oymuþ, diyorum, zavallý þairin Görüp göreceði. Orhan VELÝ HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, üye gençleri ile birlikte þehir meydanýnda kitap okuma etkinliði gerçekleþtirdi.çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nin organize ettiði kitap okuma etkinliðinde 50 genç 2 saat boyunca kitap okudu. Çorum Valiliði Parkýnda gerçekleþen etkinliðe yoðun ilgi oldu. Kitap okumanýn önemine vurgu yapan gençler kitap okuyarak keyifli zaman geçirdiler. Kitap okuma etkinliði sonunda konuþan yetkililer, kitap okumanýn önemine dikkat çekmek, kitabýn sadece evde, okulda deðil her yerde okunabileceði konusunda farkýndalýk oluþturmak için Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi olarak "Kitap Okuma Etkinliði" düzenlediklerini belirttiler. Kitaplarýný alan gençler ilimizin en uðrak caddesi olan Gazi Caddesinde 2 saat boyunca kitap okumanýn keyfine vardý. Gençlik merkezimizin bu etkinliðinde Çorumlu gençlerimizde bizleri de yalnýz býrakmadý. Gençlerimiz yaz tatiline girdiðimiz þu günlerde kitabýn her yerde okunulabileceði konusunda anlamlý bir mesaj vermiþ oldu. Etkinliðimize gösterdikleri ilgi için tüm gençlerimize teþekkür ederiz" dedi. Yýl: 10 Sayý: 2817 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,136 2,137 EUR 2,905 2,906 STERLiN 3,635 3,636 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI SERKAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Kur'an kurslarý baþladý Ýl Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenini dün. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen tören ile gerçekleþtirdi. Törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, öðretmenler, veliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Program Muhammet Demirci'nin Kur'aný Kerim tilaveti okumasýyla ile baþladý. Daha sonra öðrenciler tarafýndan oluþturulan koro tarafýndan ilahi dinletisi gerçekleþtirildi. Ýlahi dinletisinin ardýndan Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen tarafýndan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Kur'an Kurslarý açýlýþ mesajýný okudu. Daha sonra Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Yaz Kur'an Kurslarýnýn hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu.kurs programý 23 Aðustos'a kadar süreceði belirtildi. Yasin Yücel Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn ve toplumun kurtuluþunun Kur'an-ý Kerim'e sýmsýk sarýlmak, Kur'an-ý hayatýmýzda uygulamakla mümkün olabileceðini söyledi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn baþlamasý nedeniyle Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende bir konuþma yapan Mehmet Aþýk, "Konuþtuklarýmýz, sarfettiðimiz tüm sözler kendimize aittir. Kur'an ise Allah'ýn sözüdür, Allah'ýn kelamýdýr. Ýnsanlarýn sözünde hata olabilir, ancak Allah'ýn kelamýnda hata yoktur. Kur'an'da hata aranamaz" dedi. Kur'an-ý Kerim'in insanlar, canlýlar, diriler için indirildiðine dikkati çeken Müftü Aþýk, Kur'an'da huzuru, mutluluðu nasýl bulmak gerektiðinin buyruldu ise o ilkeler ve o çerçevede yaþamamýz gerektiðini anlattý. Aþýk, Kur'an-ý Kerim'e sýmsýký sarýlarak, O'un hayatýmýzda uygulayarak cehennem ateþinden korunabileceðimizi ifade ederek, "Toplumumuzda birçok problemle karþý karþýyayýz. Cinayetler, hýrsýzlýklar, anarþi, terör, gerginlik, kavga, boþanmalar, uyuþturucu-tiner baðýmlýlýðý gibi birçok problem toplumu kuþatmýþ durumda. Bu problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor. Çocuklarýmýzý küçük yaþta Kur'an ile tanýþtýralým, cemaatle birlikte namaz kýlmalarýný saðlayalým. Olumsuzluklarý ortadan kaldýrmanýn, toplumun geleceðini kurtarmanýn tek yolu budur. Kur'an-ý Kerim, canlýlar için indirilmiþtir, ancak ölülerin ruhu için de okunmalýdýr. Ýnsanlar hayatýna soksun diye, örnek alsýn diye Kur'an indirilmiþtir. Kur'an-ý Kerim'i evinizin bir köþesinde, vitrinde bekletmeyin, O'nu okuyun, hayatýnýzda uygulayýn. Kur'an hayatýmýzýn içinde olmalý. Attýðýmýz her adýmý Kur'an'a göre atmalýyýz. Kur'an'dan uzaklaþan toplumlarda huzursuzluk artar" dedi. Kur'an kursuna baþlayan öðrencilerin velilerine de bazý uyarýlarda bulunan Müftü Aþýk, "çocuklarýnýzý sýkmadan, baský uygulamadan Kur'an'ý sevdirerek öðretin. Özellikle öðle namazlarýný cemaatle birlikte camide kýlmalarýný saðlayýn" diye konuþtu. Ramazan ayýnýn da yaklaþtýðýna dikkati çeken Aþýk, Ramazan'ýn en verimli þekilde, Kur'an okunarak, namaz kýlýnarak, ibadet edilerek deðerlendirilmesini istedi.yasin Yücel Prof. Dr. Serdar Güler diyabeti anlattý Sungurlu Gündem Gazetesi "mobil haber" uygulamasý baþlattý Recep Þeyhoðlu Çorum'un Sungurlu ilçesinde haftalýk yayýnlanan Sungurlu Gündem Gazetesi, "mobil haber" uygulamasý baþlattý.gazetenin Yazý Ýþleri Müdürü Recep Þeyhoðlu, yaptýðý açýklamada, gazete olarak teknolojiyi yakýndan takip ettiklerini belirterek, Çorum'da ilk defa IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdiklerini söyledi.yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný anlatan Þeyhoðlu, uygulamanýn tamamlandýðýný ve cep telefonu kullanýcý tarafýndan indirilmeye baþlandýðýný söyledi. IOS ve Android telefonlara uyumlu ayný anda bildirim gönderebilen bir haber platformu oluþturduklarýný ifade eden Þeyhoðlu, bu haber uygulamasýnýn Yozgat, Amasya, Tokat ve Çankýrý bölgesinde ilk defa Çorum'da uygulandýðýný vurguladý. Geliþen teknoloji ile birlikte klasik ve geleneksel medyanýn yerini zamanla yeni medyaya býrakacaðýný bildiren Þeyhoðlu, þunlarý kaydetti: " Eskiden insanlar bilgiyi gazete, radyo ve televizyonlar aracýlýðýyla alabiliyorlardý. Çaðýmýzda yeni medya diye tabir edilen dijital platformlar sayesinde insanlar bilgiye cep telefonlarýndan ve bilgisayarlarýndan istediði anda ve yerde anýnda ulaþabiliyorlar. Bizde Sungurlu Gündem Gazetesi olarak, teknolojinin getirdiði yeniliklere ayak uydurabilmek için tüm imkanlarý kullanarak 'mobil haber' uygulamasýný hayata geçirdik. Bu uygulamayý akýllý telefonlarýna yükleyen kullanýcýlara gazetemizin haberlerinin yaný sýra önemli olaylarý da bildirim olarak anýnda gönderebiliyoruz. Bu uygulamayý bölgede ilk defa gazetemizin kullanmasý hem Çorumlu olarak hem de gazeteci olarak bizleri gururlandýrdý.2009 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan gazetemiz, güçlü kadrosu ve yenilikçi fikirleri ile her zaman okuyucularýmýzýn yanýndayýz."haber Servisi Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Endokrinoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Güler, ÇRT'de Ayhan Aykanat'ýn sunmuþ olduðu Günün Ýçinden programýna konuk oldu.prof. Dr. Güler, diyabet tipleri, nedenleri, diyabet geliþmesinde risk faktörleri, belirtileri ve önlenmesi konularýnda bilgiler verdi. Özellikle ebeveynlerinden biri veya her ikisinde diyabet olan, kilo fazlalýðý olan bireylerin normal kiloda olacak þekilde beslenme ve yaþam tarzlarýný deðiþtirmelerinin önemi vurgulayan Prof. Dr. Güler, Tip 2 diyabet geliþiminin önlenebildiði, özellikle çocuk yaþta saðlýklý beslenme ve fizik aktivite davranýþlarýnýn geliþtirilmesinin önemini ifade etti. Sebze aðýrlýklý dengeli beslenme ve fizik aktivitenin sadece diyabetten koruyucu olmadýðý diyabet geliþmiþ kiþilerde de metabolik kontrolün saðlanmasýnda çok önemli olduðunu belirten Prof. Dr. Güler, ilaç tedavisi ve düzenli takip ile diyabete baðlý geliþebilecek pek çok sýkýntýlý durumun önlenebileceðinden bahsetti. Prof. Dr. Güler Týp Fakültesi'nin kurulmasý ile diyabet bakýmýnda ilerlemeler kaydettiklerini, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde büyük hastanelerde yapýlan diyabet eðitimi ve týbbi beslenme eðitimini aktif olarak baþlattýklarýný, diyabetik ayak polikliniðini açtýklarýný vurguladý. Haber Servisi Akrobasi nefesleri kesti 34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda düzenlenen akrobasi gösterisine ilgi yüksek oldu.renkli görüntülerin yaþandýðý gösteri Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþti. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði gösteride nefes kesen anlar yaþandý. Atlantis Akrobasi Topluluðu'nun birbirinden ilginç denge, ip ve dans gösterileri izleyenlerden tam not aldý. Topluluðun gösteri sonunda Türk bayraðý açmasý, vatandaþlar tarafýndan ayakta alkýþlandý. Gösteriyi Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve vatandaþlar izledi. Bahadýr Yücel

4 4 Emekliler Derneði AK Partiyi ziyaret etti Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Rafet Kaymaz, Mali Sekreter Ýrfan Delibaþ, Ýdari Sekreter Serpil Has, Eðitim Sekreteri Ýsmet Özüdoðru katýldý. Ziyarette Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile görüþtü. Ziyarette konuþan Hýdýr Kýnýklý, Emekliler Demeði'nin seçimlerinde kendilerini yalnýz býrakmayan ve kendilerine destek olan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'ye teþekkür etti. Köse ise kongrede ekibi ile tekrar göreve gelen Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni görevlerinde baþarýlar dilediðini söyledi. Bahadýr Yücel Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce, Osmancýk D100 Karayolu üzerinde oluþturulan uygulama noktasýnda risk analizine dayalý olarak yapýlan çalýþmalarda; Aðrý'dan Ýstanbul'a 326 adet kaçak telefon ele geçirildi yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçaðý eþyaya iliþkin 2 þüpheli yakalanarak gözaltýna alýndý. Þüpheliler hakkýnda 5607 SKM suçundan yapýlan iþlemlerin ardýndan Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna þevkleri saðlanýrken, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýlar. Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamada; "Kamu zararýna engel olmak için, ülke ekonomisini tehdit eden her türlü kaçakçýlýk suçlarý ile mücadeleye ayný kararlýlýkla devam edilecektir"denildi. Haber Servisi Ensar Vakfý'ndan 'Fetih ve Fatih' paneli Mahir ODABAÞI SEL FELAKETÝ (5) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sel felaketinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler: 1. El feneri ve ekstra yedek piller (bataryalý tavsiye edilir) 2. Taþýnabilir ve pille çalýþan radyo ve ekstra yedek piller 3. Ýlk yardým malzemeleri ve kullaným kýlavuzu 4. Acil durumlar için yiyecek ve içecekler 5. Elektrikle çalýþmayan konserve açacaðý 6. Gerekli olabilecek acil ilaçlar 7. Nakit para ve kredi kartý 8. Saðlam su geçirmez ayakkabýlar Sel sýrasýnda: 1. Pille çalýþan radyonuzdan sel baskýný hakkýnda en son bilgileri dinleyiniz. 2. Evinizdeki küvet, lavabo ve bidonlarý þebeke suyunun kirlenme ihtimaline karþý temiz su ile doldurunuz. 3. Evinizin dýþýndaki eþyalarý evin içine alýnýz. Sel anýnda çevreye zarar verebilirler. 4. Evinizdeki deðerli eþyalarý vaktiniz varsa evinizin üst katlarýna veya selden etkilenmeyecek bölümlere taþýyýnýz. 5. Yetkili organlar tarafýndan bildirildiðinde gaz ve elektriði ana valflerden kapatýnýz. Sel sýrasýnda evde iseniz: 1. Televizyonu veya pille çalýþan radyonuzu açarak en son durum hakkýnda bilgi alýnýz. 2. Acil durum materyallerini yanýnýza alýnýz. 3. Evlerin terk edilmesi haberi verildiðinde, daha önceden yapmýþ olduðunuz kaçýþ planýný uygulayýnýz. Sýðýnaklara, bodrum katlara kaçmayýnýz. 4. Komþularýnýzdan özürlü, yaþlý veya yalnýz yaþayanlar varsa onlara yardým ediniz. Sel sýrasýnda dýþarýda iseniz: 1. Su seviyesinden yüksek bir yere çýkýp yardým gelene kadar bekleyiniz. 2. Sel sularý içinde yürümekten kaçýnýnýz. Hýzlý hareket ettiði zaman derin olmayan sel sularý bile tehlikeli olabilmektedir. 3. Özellikle küçük çocuklara dikkat ediniz. Dere kenarlarýnda oynamalarýna veya merak edip sel sularýna bakmak için gitmelerine müsaade etmeyiniz. 4. Sel sularýndan odun, eþya kapmak için yaklaþmayýnýz. 5. Kýzýlýrmak yakýnlarýnda bulunuyorsanýz, su seviyesinin yükselebileceðini hesap ederek dikkat ediniz. Özellikle balýk avlayanlar tedbirli olmalýdýr. Sel sýrasýnda arabada iseniz: 1. Sel basmýþ bir alana geldiðinizde baþka bir rotadan yolunuza devam ediniz. 2. Eðer araba stop ederse hemen arabayý terk edin ve yüksek bir zemine çýkýnýz. Birçok ölüm stop eden arabayý hareket ettirmeye çalýþýrken gerçekleþmiþtir. Unutmayýn mal giderse telafisi mümkündür. Ama can giderse dönüþü yoktur. * 'Millete efendilik yoktur. Hizmet vardýr. Bu millete hizmet eden onun efendisidir'' (Atatürk) (Yazarla iletiþim: ) Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Ensar Vakfý Çorum Þubesi 'Fetih ve Fatih' paneli düzenliyor.bugün saat 18:30'da Turgut Özal Konferans Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla panele tüm halkýn davetli olduðu bildirildi.yapýlan yazýlý basýn açýklama da panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran yapacaðý ifade edili.panelde Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hümeyra Karabýyýk ve Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk sunum gerçekleþtireceði belirtildi. Haber Servisi Sanatçýlar Kuaför Ahmet'i tercih etti Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 34. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a gelen ünlü sanatçýlar Kuaför Ahmet tarafýndan sahneye hazýrlandý. Deneyimli ve tecrübeli personeli ile Çorum halkýna uzun yýllardýr hizmet eden Kuaför Ahmet, Ünlü Sanatçýlardan Sinan Özen ve Murat Göðebakan'ýn sahne öncesinde cilt bakýmý ile makyajlarýný yaptý. Festival kapsamýnda Çorum'a gelerek Çorum halkýna unutulmaz konser veren Sinan Özen ve Murat Göðebakan sahne öncesinde cilt bakýmý ve makyajlarý için Kuaför Ahmet'i tercih etti. Kuaför Ahmet, Murat Göðebakan'ýn makyajýný, Sinan Özen'in de cilt bakýmý ve makyajýný gerçekleþtirdi. Kuaför Ahmet ve çalýþanlarý ünlü sanatçýlarýn cilt bakýmý ve makyajlarýný yapmanýn gururunu yaþadýklarýný dile getirerek, Kuaför Ahmet'in tercih edilmesine katkýlarý bulunan baþta Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve emeði geçenlere teþekkür etti. Kuaför Ahmet ve çalýþanlarý Sinan Özen ve Murat Göðebakan ile hatýra fotoðrafý da çekinerek, aný ölümsüzleþtirdi. Haber Servisi

5 5 Mucize cihaz Çorum'da Özel Emel Boyraz Güzellik Merkezi, ameliyatsýz yüz germe ve vücut toparlama iþlemleri gerçekleþtiren 'CRF TOO' adlý cihazý Çorum halkýnýn hizmetine sundu.dün Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde Aðýcý Apartmanýnda bulunan Özel Emel Boyraz Güzellik Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenlendi.toplantýya Çorumda ki güzellik uzmanlarý ve basýn mensuplarý katýldý. Toplantýya cihazý tanýtmak üzere Hayat Prokomed Kozmetik firmasý yetkilisi Onur Ýþim ve Özlem Çaðýrýcý katýldý. Firma yetkilileri bölgesel incelme isteyen bay veya bayanlarýn cihazdan yararlanabileceðini Çorum'a yeni sektör de büyük bir yenilik kattýklarýný ifade ettiler.konuyla ilgili açýklama yapan firma yetkilisi Onur Ýþim 'Bölgesel incelmeyi saðlayan tüm sistemlerin üzerinde bir avantaj saðlayan cihazýn, tek seans'da kolaylaþtýrdýðýný anlattý. Ýþim, cihazýn yüzyýlýn buluþu olduðunu cihazý Çorum'a getiren Güzellik Uzmaný Emel Boyraz'ý da tebrik etti.ýþim 'Cihaz birkaç seans ile yüz germe, cilt leke, kýrýþýk'larý gidermede oldukça etkili olduðunu niteledi.ýþim 'Cihazýn Hayat Prokomed Kozmetik ve Eðitim firmasýndan alýndýðý, Türkiye'de çok ender bulunan bu cihazýn, Çorum'a da Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ; 1- Bankasya Çorum þubesindeki no lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz. 2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz. 3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell, Avea, Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz. ilk kez getirildiði, teknoloji harikasý olan cihaz sayesinde vücudunun belirli bir bölgesini ameliyatsýz yüz germe ve vücut toparlama müþterilerin zaman kaybetmeden ve saðlýk açýsýndan riske girmeden amacýna ulaþabileceði dile getirdi.ýþim 'Cihaz bölgede tek olma özelliðine sahipken son teknolojik donanýmlarý içeriyor' þeklinde konuþtu.hayat Prokomed Kozmetik firmasý yetkilisi Emel Boyraz ise, Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði içinde estetisyenlik kursu verdiklerini, kursu bitiren ve sertifika alanlarýn kendi iþyerlerini açabildiðini anlatarak, merkezde lazer tedavi, epilasyon, makyaj, cilt bakýmý, kýrýþýk tedavisi hizmetleri verdiklerini, þimdi de Çorumlularý harika bir cihazla tanýþtýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Bahadýr Yücel "Türkiye Sandýðýna Sahip Çýkýyor" toplantýsý gerçekleþti Çorum'un Osmancýk ilçesi'nde "Türkiye Sandýðýna Sahip Çýkýyor" Baþlýklý çalýþma kapsamýnda AK Parti teþkilatlarý tarafýndan hafta sonu yapýlan toplantýya Milletvekili Dr. Baðcý'da katýldý. Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde AK Parti tarafýndan yapýlan toplantýlar gibi Çorum'un Osmancýk ilçesi'n de de AK Parti Osmancýk ilçe baþkanlýðýnca organize edilen istiþare toplantýsýn da, Milletvekili Cahit Baðcý'nýn da oy kullandýðý Þenyurt Mahallesindeki 10 sandýk ile ilgili sandýk yönetim kurulu ve müþahitlerle Osmancýk ÝBD Park Dinlenme Tesisleri Toplantý salonunda bir toplantý yapýldý.toplantýya Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, il bþk ytd Adnan Týðlý, Osmancýk ilçe baþkaný Av.Oðuzhan Kaya,Belediye Baþkaný Bamza Karataþ,ilçe yönetimi,il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katýldý.toplantý öncesi bir konuþma yapan ilçe baþkaný Oðuzhan Kaya "Bu seçim halkýn seçeceði ilk cumhurbaþkaný olacak. Osmancýk olarak baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan adayýmýzý ilk turda seçtirmek için büyük bir azim ve kararlýlýkla çalýþacaðýz. Gönlümüz liderimiz ve genel baþkanýmýzýn aday olmasýdýr.ak Parti ye karþý birleþenlere karþý Osmancýk'tan adayýmýza güçlü bir destek vermek zorundayýz. Sandýk çalýþmasý ile hem üye sayýmýzý artýracak hemde her sandýkda oy kullananlara yönetim aracýlýðý ile ulaþarak adayýmýza destek istemekdir" dedi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise "Cumhurbaþkanlýðý seçimi Türkiye'yi daha iyi bir geleceðe taþýmak adýna önemlidir. Tarihi bir seçimdir.türkiyenin reformlarýný yatýrýmlarýný atýlýmýný devam ettirmesi için istikrarýný korumasý gerek. Ýstikrar huzur demek kalkýnma demek" dedi ve daha sonra planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek "içmesuyu barajý,kanalizasyon arýtma bu yýl ihale edilecek.asfaltý bu yýl tamamlayacaðýz. Sel ve baskýnlara karþý dsi,karayollarý ile ortak projemiz devam ediyor" þeklinde konuþtu. 12 YILDIR AKPARTÝ KARÞITI HERTÜRLÜ ÝTTÝFAKA KARÞI ÞERBETLÝYÝZ Daha sonra katýlýmcýlara bir Konuþma yapan Dr. Baðcý özetle þunlarý söyledi "12 eylül referandumunu hafife alýp HAYIR kampanyasý yapanlar hep þunu söylemiþlerdi. "Darbecileri yargýlayamazsýnýz. Anayasa mahkemesine bireysel baþvuru bir aldatmacadýr."bugün gelinen noktada "þartlarýn olgunlaþmasýný bekledik" diye sokaklarýn kan gölü olmasýna seyirci kalanlar,sað sol uðruna 5000 den fazla gencin ölümüne göz yumanlara,tek bir kurþun atmadan darbe yapým,dayatmacý bir anayasa ile bu ülkede 30 yýl sürecek bir askeri vesayet yapýsý kuranlar, yargý karþýsýnda hesap vermiþ ve demoçkrasiye,milletin iraderisine darbe vuranlar,yargýlanmýþ ELVADA GAZETESÝ (VEDA DEÐÝL HOÞ BÝR SEDA DÝYELÝM) AHMET ÖLÇER Hemen her konuda rahatça yazýp çizebilirim ancak bu bir veda yazýsý. Bu sebeple neyi nasýl yazacaðýma, nasýl ifade edeceðime, kelimeleri nasýl seçeceðime karar vermekte hayli güçlük çekiyorum. Her yayýn organýnýn bir çizgisi vardýr. Gazeteler, televizyonlar, internet haber siteleri vesaire, bu çizgi çerçevesinde yayýn politikalarýný oluþturur ve yayýn hayatlarýný sürdürürler. Bizim gazetemizin de bir yayýn politikasý var. ODTÜ olaylarýndan akil adamlar sürecine, Açýlým sürecinden gezi olaylarýna kadar ulusal anlamda, demiryolundan turizm konusuna, sanayiden ilin nüfus sorununa kadar yerel anlamda birçok konuya, iki yýla yakýn süredir her pazartesi bu köþeden, dilim döndüðünce deðinmeye çalýþtým. Yeri geldi yerdim ama yererken kimseyi incitmedin. Ayýplarý dökmeden, kusurlarý açmadan gazetecilik etik ilkeleri çerçevesinde hareket ettim. Yeri gelince de marifet iltifata tabidir felsefesiyle de övgüler de bulunmasýný da bildim. Ne yazarsam yazayým, inandýðým doðrular çerçevesinde yazdým. Bu çerçevede, son zamanlarda yazmýþ olduðum bazý yazýlarým, buradan altýný özellikle çizmek istiyorum, gazetemiz dýþýndan bazý çevrelerce, yandaþlýk veya yaðcýlýk için yazýlmýþ yazýlar olarak deðerlendirilmiþ. Bu deðerlendirmelerin beni hiç tanýmayýp güya çok iyi tanýdýðýný iddia eden kimseler tarafýndan yapýlmasý manidar. Bizim abdestimizden þüphemiz yok o sebeple çok takýlmýyorum. Biz köþe yazarlýðýný herhangi bir menfaat için yapmadýk. Sonuç olarak geçtiðimiz hafta Genel Yayýn Yönetmenimiz Sayýn Nadir Yücel ile yapmýþ olduðumuz görüþmeler neticesinde, ayrýlýk kararý almýþ bulunuyoruz. Bugüne kadar, þahsýma vermiþ olduðu desteklerin için kendisine þükranlarýmý sunarken bu desteklerin devamýný dilediðimi de buradan belirtmek istiyorum. Bugün veda günü ve çok fazla uzatmak da doðru deðil. Ýlk yazýmý ne zaman yazdýðýmý tam olarak hatýrlamýyorum ama bu son yazýmda; Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya Yurttaþ'a, Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel'e, Haber Yönetmenimiz Fatih Akbaþ'a, Spor Yönetmenimiz Adnan Yalçýn'a, Muhabir Arkadaþlarýmýz; Yasin Þevket Yücel, Bahadýr Ömer Yücel'e Tasarýmcýmýz Fethi Sümüþ'e Ýsimlerini bilmediðim daðýtýcý arkadaþlarýmýza ayrý ayrý teþekkür etmek istiyorum. Sizlerle çalýþmak gerçekten keyifliydi. Saygýlarýmla ve hesap vermiþ ve müebbet hapse mahkum edilmiþlerdir.cezalarý onanýrsa rütbeleride sökülecek ve bundan sonra darbe teþebbüslerine giden yol kapatýlmýþ olacakdýr.diyen Baðcý sözlerine þöyle devam etti.cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin önemine de deðinen Baðcý "halkýmýz ilk defa reisini seçecek.bu seçimlerde bunu önemini anlatacaðýz.dayatýlmýþ, tehdit edilmiþ bir meclis deðil halk iradesi bizzat kendisi sandýkta ortaya koyacak.halk tepkisini dolaylý olarak deðil doðrudan yansýtacak.bu açýdan seçimle gelmiþ bir cumhurbaþkaný daha farklý bir irade ve yönetim tarzý ortaya koyacaðýný belirtti. Muhalefet adaylarýný kendi tabanlarýna dahi kabul ettiremiyor Baðcý devamla" bugün yaptýðýmýz sandýk çalýþmasý ile " seçmenleri tek tek tarayarak hem akpartiye üyelik hemde adayýmýza destek çalýþmasý yapacaðýz.bu yolla ulaþamadýðýmýz seçmen kalmayacak.biz osmancýk'ta yüksek olan çýtamýzý daha yükseðe taþýyacaðýz. AK Parti 'ye karþý ittifak peþinde olanlar, ideolojileri,ilkelerini ve politikalarýný bir kenara býrakýp bir aday ürettiler ama adaylarýný kendi tabanlarýnda dahi kabül ettiremiyorlar.biz 12 yýldýr hertürlü iftifaka kirli oyun senaryo ve algý yönetimine karþý þerbetliyiz. 367, 27 Nisan, kapatma davasý, gezi ve 17 Aralýk gibi halksýz devrim arayýþlarý,vesayet çalabarýný bu millet destekleri ile boþa çýkardý.temeli olmayanýn çatýsýný yel alýr. Ak Parti inanýyorum ki Avrupa'nýn kalbinde,güç merkezlerinde de miting yapan, Köln'de Viyana'da lyon'da gurbetcilerin hasretle özlemle baðrýna bastýðý bir dünya liderini Çankaya'ya taþýyacaðýný ifade eden Dr. Baðcý "ancak bu süreçde ne tür oyun ve provakosyon peþinde olduklarýnýn sinyallerini verdiler.o bayraðý indirilmesinin talimatýný veren de, Ýndiren de indirilmesine göz yuman da belli, bir oyunun figüraný ve taþeronudurlar.hesap bu ülkenin kardeþliðinin bozulmasý,huzursuzluk ve istikrarsýzlýk üzerinden Ak Parti'yi milletin gözünde yýpratmak ve itibarsýzlaþtýrmaktýr ve Ak Partinin adayýný seçilmesini önlemektir.türkiye bu oyuna hiçbir zaman pirim vermediði gibi tekrar vermeyecektir. Her türlü gizli oyuna ve senaryoya karþý hazýrlýklý olmalýyýz. Bu oyunu da Allah'ýn izniyle boþa çýkaracaðýz" Þeklinde konuþtu. Baðcý yatýrýmlar hakkýnda da bilgiler verdi Osmancýk yýllarýn ihmali olan dere ýslahý ve taþkýn koruma çalýþmasýný tamamlayacak ve sel baskýnlarýdan kurtulacaðýnýna dikkat çeken Baðcý içmesuyu,kanalizasyon arýtma ve içme suyu arýtma yakýn takibimizdedir.dedi.baðcý Obruk Dutludere sulama projesinin ilk etabýnda gelecek yýl arazinin bir kýsmýna su verileceðini kaydetti. Ödenek sorunu çözülebilirse Osmancýk-Çorum yolu bölünmüþ yol olarak bu yýl ihale edileceðine dikkat çekerek. Adliye,gençlik merkezi ikinci etap ve ÝHL (24 derslik) bu yýl ihale edileceðini vurguladý. Baðcý Yol boyunda trafik güvenliðini de tehlikeye sokan çevre yolunda çalýþma baþlatýlacaktýr." Diyerek sözlerini bitirdi. Haber Servisi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı