Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor"

Transkript

1 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve KURUÞ 4 TE Okuyucu mektubu HALKIN SAÐLIÐINI HÝÇE SAYIYORLAR Ýskilip caddesi esnaflarý olarak artýk isyan ediyoruz. Ýskilip caddesi üzerinde faaliyet gösteren dönüþtürülebilir bir atýk naylon iþleme adý altýnda atýk naylon iþleyen iþyerinde insanlarýn soluduðu havaya petrol atýklarýný salýyorlar. Çöp görünümündeki naylonlarý geri dönüþüm için iþlerken açýk alanda depolayýp havalarýnda ýsýnmasýyla etrafa kötü kokular saçýlmasýna birde onlarý iþlerken erittikleri için naylon kokusuyla karýþarak dayanýlmaz hale getiriyorlar. Bölge esnafý olarak tarihinde durum dilekçe ile Saðlýk Müdürlüðüne, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne, Belediye Zabýta Müdürlüðüne bildirilmiþti. 9 DA Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor Kur'an kurslarý baþladý Hollandalý gazeteciler Hitit ve Gastronomi Yollarýný keþfetti Ýl Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenini dün. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen tören ile gerçekleþtirdi. Törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, öðretmenler, veliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. 3 TE Gönül Elçilerinden Mecitözü'ne çýkarma Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri Projesinin 2. Ayaðýný oluþturan "Kadýn ve Güçlenme" alt bileþeninin "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda Mecitözü Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýlsonu sergisinin açýlýþýna katýldý. ELVADA GAZETESÝ (VEDA DEÐÝL HOÞ BÝR SEDA DÝYELÝM) 9 DA Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn ve toplumun kurtuluþunun Kur'an-ý Kerim'e sýmsýk sarýlmak, Kur'an-ý hayatýmýzda uygulamakla mümkün olabileceðini söyledi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn baþlamasý nedeniyle Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende bir konuþma yapan Mehmet Aþýk, "Konuþtuklarýmýz, sarfettiðimiz tüm sözler kendimize aittir. Kur'an ise Allah'ýn sözüdür, Allah'ýn kelamýdýr. Ýnsanlarýn sözünde hata olabilir, ancak Allah'ýn kelamýnda hata yoktur. Kur'an'da hata aranamaz" dedi. Kur'an-ý Kerim'in insanlar, canlýlar, diriler için indirildiðine dikkati çeken Müftü Aþýk, Kur'an'da huzuru, mutluluðu nasýl bulmak gerektiðinin buyruldu ise o ilkeler ve o çerçevede yaþamamýz gerektiðini anlattý. Rapçi 'Ceza' ile fuar sona erdi 3 TE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Ceza hayranlarýyla buluþtu. Fuar alanýnda konser veren Ceza, hayranlarýna gösterdiði yakýn ilgi ve sýcaklýkla gönüllere girmeyi baþardý. 34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda Çorum'a gelen Ceza fuar alanýnda konser verdi. 6 DA Hitit Güneþi, Somalý çocuklarýn üstüne doðdu Hollanda'dan keþif çalýþmasý için ilimize gelen doða tutkunu gazeteciler, Haziran 2014 tarihleri arasýnda Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda iki gün trekking yaptýlar ve bir gün de bisiklet parkurunda pedal çevirdiler. Konuk gazeteciler, dört günlük programlarý boyunca ilimiz ve özellikle kültür yollarýmýzla ilgili olarak çeþitli notlar tutarken; ülkelerine döndüklerinde gezi haberleri ve yazýlarý kaleme alarak kültür yollarýmýzýn tanýtýmýný yapacaklarýný dile getirdiler. 2 DE Ensar Vakfý'ndan 'Fetih ve Fatih' paneli Hemen her konuda rahatça yazýp çizebilirim ancak bu bir veda yazýsý. Bu sebeple neyi nasýl yazacaðýma, nasýl ifade edeceðime, kelimeleri nasýl seçeceðime karar vermekte hayli güçlük çekiyorum. AHMET ÖLÇER 5 TE TEKNOKENT toplantýsý gerçekleþecek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Hitit Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenecek olan bir toplantý ile firmalara TEKNO- KENT'in saðladýðý imkanlar, organizasyon yapýsý ve temel iþlevleri gibi konularda bilgiler verilecek. 6 DA Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan "Hitit Güneþi Somalý Çocuklarýn Üstüne Doðacak" sloganýyla düzenlenen oyuncak toplama kampanyasý tamamlandý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'nün de katkýlarýyla Mimar Sinan, Ýkbal, Akkent, Bahçelievler ve Velipaþa Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinde toplanan 500 adet oyuncak geçen hafta Somalý çocuklara teslim edildi. 7 DE Ensar Vakfý Çorum Þubesi 'Fetih ve Fatih' paneli düzenliyor.bugün saat 18:30'da Turgut Özal Konferans Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla panele tüm halkýn davetli olduðu bildirildi.yapýlan yazýlý basýn açýklama da panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü... 4 TE

2 2 Hollandalý gazeteciler Hitit ve Gastronomi Yollarýný keþfetti Ýmsâk : 03:03 Güneþ : 05:03 Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:47 Akþam : 20:24 Yatsý : 22:13 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 26. Hafta Ýhlâs, dünya faydalarýný düþünmeyip ibâdetlerini yalnýz Allahü teâlânýn rýzasý için yapmaktýr. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri MACERA Hollanda'dan keþif çalýþmasý için ilimize gelen doða tutkunu gazeteciler, Haziran 2014 tarihleri arasýnda Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda iki gün trekking yaptýlar ve bir gün de bisiklet parkurunda pedal çevirdiler. Konuk gazeteciler, dört günlük programlarý boyunca ilimiz ve özellikle kültür yollarýmýzla ilgili olarak çeþitli notlar tutarken; ülkelerine döndüklerinde gezi haberleri ve yazýlarý kaleme alarak kültür yollarýmýzýn tanýtýmýný yapacaklarýný dile getirdiler. Bu sayede ülkemizin on sekiz kültür yolu arasýnda yer alan iki kültür yolumuzun uluslar arasý alanda tanýtýmýna da katký saðlanmýþ olacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdürlüðü Lahey Kültür ve Tanýtma Müþavirliði, Ýl Özel Ýdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Çorum Müzesi'nin organizasyonunda dört günlüðüne ilimize gelen Hollandalý gazeteciler, Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nun tanýtýmýna ön hazýrlýk olmasý için keþif çalýþmasý yapýldý.6 kiþilik Hollanda ekibinin Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'ndaki programlarýna Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce rehberlik hizmeti sunuldu. Hollandalý Gazetecilerin Çorum Programý Çorum programý kapsamýnda Anitta Otel'de konaklayan Hollanda ekibi, il merkezinden ilk olarak Hattuþa'ya hareket etti. Burada Boðazkale Göleti-Hattuþa Hitit Yolu Yürüyüþü, Hattuþa Ören Yeri Gezisi, Boðazkale Müze Gezisi, Yazýlýkaya Ören Yeri Gezisi gerçekleþtirildi. Programýn ikinci günü Ýskilip Yalakyayla mevkiine geçildi. Yalakyayla Akpýnar arasýndaki Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yolu Parkuru'nda yüründü. Sonra Ýskilip þehir merkezi gezildi ve coðrafi iþaret sahibi Ýskilip Dolmasý yenildi. Programýn üçüncü gününde Alacahöyük Bisiklet Parkuru'nda pedal çevrildi. Ardýndan Külah köyüne geçilerek burada köy kahvaltýsý yapýldý. Köydeki þenliðe katýlan Hollanda ekibi, köy halkýyla beraber halay çekti. Programýn devamýnda araçla Ýncesu'ya gidildi. Kanyondaki yürüyüþ parkurunda Kybele Kabartmasýna kadar yüründü.ekip 22 Haziran 2014 Pazar günü Çorum Müzesi'ni gezen ekip, daha sonra ilimizden ayrýlarak Ankara üzerinden ülkelerine dönüþ yaptý. Haber Servisi Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Gençler "Kitap Okuma Etkinliði" gerçekleþtirdi Küçüktüm, küçücüktüm, Oltayý attým denize; Bir üþüþüverdi balýklar, Denizi gördüm. Bir uçurtma yaptým, telli duvaklý; Kuyruðu ebemkuþaðý renginde; Bir salýverdim gökyüzüne; Gökyüzünü gördüm. Büyüdüm, iþsiz kaldým, aç kaldým; Para kazanmak gerekti; Girdim insanlarýn içine, Ýnsanlarý gördüm. Ne yârdan geçerim, ne serden; Ne denizlerden, ne gökyüzünden ama... Býrakmýyor son gördüðüm, Býrakmýyor geçim derdi. Oymuþ, diyorum, zavallý þairin Görüp göreceði. Orhan VELÝ HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, üye gençleri ile birlikte þehir meydanýnda kitap okuma etkinliði gerçekleþtirdi.çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nin organize ettiði kitap okuma etkinliðinde 50 genç 2 saat boyunca kitap okudu. Çorum Valiliði Parkýnda gerçekleþen etkinliðe yoðun ilgi oldu. Kitap okumanýn önemine vurgu yapan gençler kitap okuyarak keyifli zaman geçirdiler. Kitap okuma etkinliði sonunda konuþan yetkililer, kitap okumanýn önemine dikkat çekmek, kitabýn sadece evde, okulda deðil her yerde okunabileceði konusunda farkýndalýk oluþturmak için Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi olarak "Kitap Okuma Etkinliði" düzenlediklerini belirttiler. Kitaplarýný alan gençler ilimizin en uðrak caddesi olan Gazi Caddesinde 2 saat boyunca kitap okumanýn keyfine vardý. Gençlik merkezimizin bu etkinliðinde Çorumlu gençlerimizde bizleri de yalnýz býrakmadý. Gençlerimiz yaz tatiline girdiðimiz þu günlerde kitabýn her yerde okunulabileceði konusunda anlamlý bir mesaj vermiþ oldu. Etkinliðimize gösterdikleri ilgi için tüm gençlerimize teþekkür ederiz" dedi. Yýl: 10 Sayý: 2817 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,136 2,137 EUR 2,905 2,906 STERLiN 3,635 3,636 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI SERKAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Kur'an kurslarý baþladý Ýl Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenini dün. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen tören ile gerçekleþtirdi. Törene Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, öðretmenler, veliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Program Muhammet Demirci'nin Kur'aný Kerim tilaveti okumasýyla ile baþladý. Daha sonra öðrenciler tarafýndan oluþturulan koro tarafýndan ilahi dinletisi gerçekleþtirildi. Ýlahi dinletisinin ardýndan Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen tarafýndan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Kur'an Kurslarý açýlýþ mesajýný okudu. Daha sonra Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Yaz Kur'an Kurslarýnýn hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu.kurs programý 23 Aðustos'a kadar süreceði belirtildi. Yasin Yücel Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn ve toplumun kurtuluþunun Kur'an-ý Kerim'e sýmsýk sarýlmak, Kur'an-ý hayatýmýzda uygulamakla mümkün olabileceðini söyledi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn baþlamasý nedeniyle Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende bir konuþma yapan Mehmet Aþýk, "Konuþtuklarýmýz, sarfettiðimiz tüm sözler kendimize aittir. Kur'an ise Allah'ýn sözüdür, Allah'ýn kelamýdýr. Ýnsanlarýn sözünde hata olabilir, ancak Allah'ýn kelamýnda hata yoktur. Kur'an'da hata aranamaz" dedi. Kur'an-ý Kerim'in insanlar, canlýlar, diriler için indirildiðine dikkati çeken Müftü Aþýk, Kur'an'da huzuru, mutluluðu nasýl bulmak gerektiðinin buyruldu ise o ilkeler ve o çerçevede yaþamamýz gerektiðini anlattý. Aþýk, Kur'an-ý Kerim'e sýmsýký sarýlarak, O'un hayatýmýzda uygulayarak cehennem ateþinden korunabileceðimizi ifade ederek, "Toplumumuzda birçok problemle karþý karþýyayýz. Cinayetler, hýrsýzlýklar, anarþi, terör, gerginlik, kavga, boþanmalar, uyuþturucu-tiner baðýmlýlýðý gibi birçok problem toplumu kuþatmýþ durumda. Bu problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor. Çocuklarýmýzý küçük yaþta Kur'an ile tanýþtýralým, cemaatle birlikte namaz kýlmalarýný saðlayalým. Olumsuzluklarý ortadan kaldýrmanýn, toplumun geleceðini kurtarmanýn tek yolu budur. Kur'an-ý Kerim, canlýlar için indirilmiþtir, ancak ölülerin ruhu için de okunmalýdýr. Ýnsanlar hayatýna soksun diye, örnek alsýn diye Kur'an indirilmiþtir. Kur'an-ý Kerim'i evinizin bir köþesinde, vitrinde bekletmeyin, O'nu okuyun, hayatýnýzda uygulayýn. Kur'an hayatýmýzýn içinde olmalý. Attýðýmýz her adýmý Kur'an'a göre atmalýyýz. Kur'an'dan uzaklaþan toplumlarda huzursuzluk artar" dedi. Kur'an kursuna baþlayan öðrencilerin velilerine de bazý uyarýlarda bulunan Müftü Aþýk, "çocuklarýnýzý sýkmadan, baský uygulamadan Kur'an'ý sevdirerek öðretin. Özellikle öðle namazlarýný cemaatle birlikte camide kýlmalarýný saðlayýn" diye konuþtu. Ramazan ayýnýn da yaklaþtýðýna dikkati çeken Aþýk, Ramazan'ýn en verimli þekilde, Kur'an okunarak, namaz kýlýnarak, ibadet edilerek deðerlendirilmesini istedi.yasin Yücel Prof. Dr. Serdar Güler diyabeti anlattý Sungurlu Gündem Gazetesi "mobil haber" uygulamasý baþlattý Recep Þeyhoðlu Çorum'un Sungurlu ilçesinde haftalýk yayýnlanan Sungurlu Gündem Gazetesi, "mobil haber" uygulamasý baþlattý.gazetenin Yazý Ýþleri Müdürü Recep Þeyhoðlu, yaptýðý açýklamada, gazete olarak teknolojiyi yakýndan takip ettiklerini belirterek, Çorum'da ilk defa IOS ve Android cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdiklerini söyledi.yaklaþýk 2 yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný anlatan Þeyhoðlu, uygulamanýn tamamlandýðýný ve cep telefonu kullanýcý tarafýndan indirilmeye baþlandýðýný söyledi. IOS ve Android telefonlara uyumlu ayný anda bildirim gönderebilen bir haber platformu oluþturduklarýný ifade eden Þeyhoðlu, bu haber uygulamasýnýn Yozgat, Amasya, Tokat ve Çankýrý bölgesinde ilk defa Çorum'da uygulandýðýný vurguladý. Geliþen teknoloji ile birlikte klasik ve geleneksel medyanýn yerini zamanla yeni medyaya býrakacaðýný bildiren Þeyhoðlu, þunlarý kaydetti: " Eskiden insanlar bilgiyi gazete, radyo ve televizyonlar aracýlýðýyla alabiliyorlardý. Çaðýmýzda yeni medya diye tabir edilen dijital platformlar sayesinde insanlar bilgiye cep telefonlarýndan ve bilgisayarlarýndan istediði anda ve yerde anýnda ulaþabiliyorlar. Bizde Sungurlu Gündem Gazetesi olarak, teknolojinin getirdiði yeniliklere ayak uydurabilmek için tüm imkanlarý kullanarak 'mobil haber' uygulamasýný hayata geçirdik. Bu uygulamayý akýllý telefonlarýna yükleyen kullanýcýlara gazetemizin haberlerinin yaný sýra önemli olaylarý da bildirim olarak anýnda gönderebiliyoruz. Bu uygulamayý bölgede ilk defa gazetemizin kullanmasý hem Çorumlu olarak hem de gazeteci olarak bizleri gururlandýrdý.2009 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan gazetemiz, güçlü kadrosu ve yenilikçi fikirleri ile her zaman okuyucularýmýzýn yanýndayýz."haber Servisi Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Endokrinoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Güler, ÇRT'de Ayhan Aykanat'ýn sunmuþ olduðu Günün Ýçinden programýna konuk oldu.prof. Dr. Güler, diyabet tipleri, nedenleri, diyabet geliþmesinde risk faktörleri, belirtileri ve önlenmesi konularýnda bilgiler verdi. Özellikle ebeveynlerinden biri veya her ikisinde diyabet olan, kilo fazlalýðý olan bireylerin normal kiloda olacak þekilde beslenme ve yaþam tarzlarýný deðiþtirmelerinin önemi vurgulayan Prof. Dr. Güler, Tip 2 diyabet geliþiminin önlenebildiði, özellikle çocuk yaþta saðlýklý beslenme ve fizik aktivite davranýþlarýnýn geliþtirilmesinin önemini ifade etti. Sebze aðýrlýklý dengeli beslenme ve fizik aktivitenin sadece diyabetten koruyucu olmadýðý diyabet geliþmiþ kiþilerde de metabolik kontrolün saðlanmasýnda çok önemli olduðunu belirten Prof. Dr. Güler, ilaç tedavisi ve düzenli takip ile diyabete baðlý geliþebilecek pek çok sýkýntýlý durumun önlenebileceðinden bahsetti. Prof. Dr. Güler Týp Fakültesi'nin kurulmasý ile diyabet bakýmýnda ilerlemeler kaydettiklerini, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde büyük hastanelerde yapýlan diyabet eðitimi ve týbbi beslenme eðitimini aktif olarak baþlattýklarýný, diyabetik ayak polikliniðini açtýklarýný vurguladý. Haber Servisi Akrobasi nefesleri kesti 34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda düzenlenen akrobasi gösterisine ilgi yüksek oldu.renkli görüntülerin yaþandýðý gösteri Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþti. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði gösteride nefes kesen anlar yaþandý. Atlantis Akrobasi Topluluðu'nun birbirinden ilginç denge, ip ve dans gösterileri izleyenlerden tam not aldý. Topluluðun gösteri sonunda Türk bayraðý açmasý, vatandaþlar tarafýndan ayakta alkýþlandý. Gösteriyi Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve vatandaþlar izledi. Bahadýr Yücel

4 4 Emekliler Derneði AK Partiyi ziyaret etti Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Rafet Kaymaz, Mali Sekreter Ýrfan Delibaþ, Ýdari Sekreter Serpil Has, Eðitim Sekreteri Ýsmet Özüdoðru katýldý. Ziyarette Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile görüþtü. Ziyarette konuþan Hýdýr Kýnýklý, Emekliler Demeði'nin seçimlerinde kendilerini yalnýz býrakmayan ve kendilerine destek olan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'ye teþekkür etti. Köse ise kongrede ekibi ile tekrar göreve gelen Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni görevlerinde baþarýlar dilediðini söyledi. Bahadýr Yücel Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce, Osmancýk D100 Karayolu üzerinde oluþturulan uygulama noktasýnda risk analizine dayalý olarak yapýlan çalýþmalarda; Aðrý'dan Ýstanbul'a 326 adet kaçak telefon ele geçirildi yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçaðý eþyaya iliþkin 2 þüpheli yakalanarak gözaltýna alýndý. Þüpheliler hakkýnda 5607 SKM suçundan yapýlan iþlemlerin ardýndan Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna þevkleri saðlanýrken, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýlar. Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamada; "Kamu zararýna engel olmak için, ülke ekonomisini tehdit eden her türlü kaçakçýlýk suçlarý ile mücadeleye ayný kararlýlýkla devam edilecektir"denildi. Haber Servisi Ensar Vakfý'ndan 'Fetih ve Fatih' paneli Mahir ODABAÞI SEL FELAKETÝ (5) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sel felaketinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler: 1. El feneri ve ekstra yedek piller (bataryalý tavsiye edilir) 2. Taþýnabilir ve pille çalýþan radyo ve ekstra yedek piller 3. Ýlk yardým malzemeleri ve kullaným kýlavuzu 4. Acil durumlar için yiyecek ve içecekler 5. Elektrikle çalýþmayan konserve açacaðý 6. Gerekli olabilecek acil ilaçlar 7. Nakit para ve kredi kartý 8. Saðlam su geçirmez ayakkabýlar Sel sýrasýnda: 1. Pille çalýþan radyonuzdan sel baskýný hakkýnda en son bilgileri dinleyiniz. 2. Evinizdeki küvet, lavabo ve bidonlarý þebeke suyunun kirlenme ihtimaline karþý temiz su ile doldurunuz. 3. Evinizin dýþýndaki eþyalarý evin içine alýnýz. Sel anýnda çevreye zarar verebilirler. 4. Evinizdeki deðerli eþyalarý vaktiniz varsa evinizin üst katlarýna veya selden etkilenmeyecek bölümlere taþýyýnýz. 5. Yetkili organlar tarafýndan bildirildiðinde gaz ve elektriði ana valflerden kapatýnýz. Sel sýrasýnda evde iseniz: 1. Televizyonu veya pille çalýþan radyonuzu açarak en son durum hakkýnda bilgi alýnýz. 2. Acil durum materyallerini yanýnýza alýnýz. 3. Evlerin terk edilmesi haberi verildiðinde, daha önceden yapmýþ olduðunuz kaçýþ planýný uygulayýnýz. Sýðýnaklara, bodrum katlara kaçmayýnýz. 4. Komþularýnýzdan özürlü, yaþlý veya yalnýz yaþayanlar varsa onlara yardým ediniz. Sel sýrasýnda dýþarýda iseniz: 1. Su seviyesinden yüksek bir yere çýkýp yardým gelene kadar bekleyiniz. 2. Sel sularý içinde yürümekten kaçýnýnýz. Hýzlý hareket ettiði zaman derin olmayan sel sularý bile tehlikeli olabilmektedir. 3. Özellikle küçük çocuklara dikkat ediniz. Dere kenarlarýnda oynamalarýna veya merak edip sel sularýna bakmak için gitmelerine müsaade etmeyiniz. 4. Sel sularýndan odun, eþya kapmak için yaklaþmayýnýz. 5. Kýzýlýrmak yakýnlarýnda bulunuyorsanýz, su seviyesinin yükselebileceðini hesap ederek dikkat ediniz. Özellikle balýk avlayanlar tedbirli olmalýdýr. Sel sýrasýnda arabada iseniz: 1. Sel basmýþ bir alana geldiðinizde baþka bir rotadan yolunuza devam ediniz. 2. Eðer araba stop ederse hemen arabayý terk edin ve yüksek bir zemine çýkýnýz. Birçok ölüm stop eden arabayý hareket ettirmeye çalýþýrken gerçekleþmiþtir. Unutmayýn mal giderse telafisi mümkündür. Ama can giderse dönüþü yoktur. * 'Millete efendilik yoktur. Hizmet vardýr. Bu millete hizmet eden onun efendisidir'' (Atatürk) (Yazarla iletiþim: ) Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Ensar Vakfý Çorum Þubesi 'Fetih ve Fatih' paneli düzenliyor.bugün saat 18:30'da Turgut Özal Konferans Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn katkýlarýyla panele tüm halkýn davetli olduðu bildirildi.yapýlan yazýlý basýn açýklama da panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran yapacaðý ifade edili.panelde Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hümeyra Karabýyýk ve Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk sunum gerçekleþtireceði belirtildi. Haber Servisi Sanatçýlar Kuaför Ahmet'i tercih etti Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 34. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda Çorum'a gelen ünlü sanatçýlar Kuaför Ahmet tarafýndan sahneye hazýrlandý. Deneyimli ve tecrübeli personeli ile Çorum halkýna uzun yýllardýr hizmet eden Kuaför Ahmet, Ünlü Sanatçýlardan Sinan Özen ve Murat Göðebakan'ýn sahne öncesinde cilt bakýmý ile makyajlarýný yaptý. Festival kapsamýnda Çorum'a gelerek Çorum halkýna unutulmaz konser veren Sinan Özen ve Murat Göðebakan sahne öncesinde cilt bakýmý ve makyajlarý için Kuaför Ahmet'i tercih etti. Kuaför Ahmet, Murat Göðebakan'ýn makyajýný, Sinan Özen'in de cilt bakýmý ve makyajýný gerçekleþtirdi. Kuaför Ahmet ve çalýþanlarý ünlü sanatçýlarýn cilt bakýmý ve makyajlarýný yapmanýn gururunu yaþadýklarýný dile getirerek, Kuaför Ahmet'in tercih edilmesine katkýlarý bulunan baþta Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve emeði geçenlere teþekkür etti. Kuaför Ahmet ve çalýþanlarý Sinan Özen ve Murat Göðebakan ile hatýra fotoðrafý da çekinerek, aný ölümsüzleþtirdi. Haber Servisi

5 5 Mucize cihaz Çorum'da Özel Emel Boyraz Güzellik Merkezi, ameliyatsýz yüz germe ve vücut toparlama iþlemleri gerçekleþtiren 'CRF TOO' adlý cihazý Çorum halkýnýn hizmetine sundu.dün Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde Aðýcý Apartmanýnda bulunan Özel Emel Boyraz Güzellik Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenlendi.toplantýya Çorumda ki güzellik uzmanlarý ve basýn mensuplarý katýldý. Toplantýya cihazý tanýtmak üzere Hayat Prokomed Kozmetik firmasý yetkilisi Onur Ýþim ve Özlem Çaðýrýcý katýldý. Firma yetkilileri bölgesel incelme isteyen bay veya bayanlarýn cihazdan yararlanabileceðini Çorum'a yeni sektör de büyük bir yenilik kattýklarýný ifade ettiler.konuyla ilgili açýklama yapan firma yetkilisi Onur Ýþim 'Bölgesel incelmeyi saðlayan tüm sistemlerin üzerinde bir avantaj saðlayan cihazýn, tek seans'da kolaylaþtýrdýðýný anlattý. Ýþim, cihazýn yüzyýlýn buluþu olduðunu cihazý Çorum'a getiren Güzellik Uzmaný Emel Boyraz'ý da tebrik etti.ýþim 'Cihaz birkaç seans ile yüz germe, cilt leke, kýrýþýk'larý gidermede oldukça etkili olduðunu niteledi.ýþim 'Cihazýn Hayat Prokomed Kozmetik ve Eðitim firmasýndan alýndýðý, Türkiye'de çok ender bulunan bu cihazýn, Çorum'a da Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ; 1- Bankasya Çorum þubesindeki no lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz. 2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz. 3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell, Avea, Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz. ilk kez getirildiði, teknoloji harikasý olan cihaz sayesinde vücudunun belirli bir bölgesini ameliyatsýz yüz germe ve vücut toparlama müþterilerin zaman kaybetmeden ve saðlýk açýsýndan riske girmeden amacýna ulaþabileceði dile getirdi.ýþim 'Cihaz bölgede tek olma özelliðine sahipken son teknolojik donanýmlarý içeriyor' þeklinde konuþtu.hayat Prokomed Kozmetik firmasý yetkilisi Emel Boyraz ise, Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði içinde estetisyenlik kursu verdiklerini, kursu bitiren ve sertifika alanlarýn kendi iþyerlerini açabildiðini anlatarak, merkezde lazer tedavi, epilasyon, makyaj, cilt bakýmý, kýrýþýk tedavisi hizmetleri verdiklerini, þimdi de Çorumlularý harika bir cihazla tanýþtýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Bahadýr Yücel "Türkiye Sandýðýna Sahip Çýkýyor" toplantýsý gerçekleþti Çorum'un Osmancýk ilçesi'nde "Türkiye Sandýðýna Sahip Çýkýyor" Baþlýklý çalýþma kapsamýnda AK Parti teþkilatlarý tarafýndan hafta sonu yapýlan toplantýya Milletvekili Dr. Baðcý'da katýldý. Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde AK Parti tarafýndan yapýlan toplantýlar gibi Çorum'un Osmancýk ilçesi'n de de AK Parti Osmancýk ilçe baþkanlýðýnca organize edilen istiþare toplantýsýn da, Milletvekili Cahit Baðcý'nýn da oy kullandýðý Þenyurt Mahallesindeki 10 sandýk ile ilgili sandýk yönetim kurulu ve müþahitlerle Osmancýk ÝBD Park Dinlenme Tesisleri Toplantý salonunda bir toplantý yapýldý.toplantýya Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, il bþk ytd Adnan Týðlý, Osmancýk ilçe baþkaný Av.Oðuzhan Kaya,Belediye Baþkaný Bamza Karataþ,ilçe yönetimi,il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katýldý.toplantý öncesi bir konuþma yapan ilçe baþkaný Oðuzhan Kaya "Bu seçim halkýn seçeceði ilk cumhurbaþkaný olacak. Osmancýk olarak baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan adayýmýzý ilk turda seçtirmek için büyük bir azim ve kararlýlýkla çalýþacaðýz. Gönlümüz liderimiz ve genel baþkanýmýzýn aday olmasýdýr.ak Parti ye karþý birleþenlere karþý Osmancýk'tan adayýmýza güçlü bir destek vermek zorundayýz. Sandýk çalýþmasý ile hem üye sayýmýzý artýracak hemde her sandýkda oy kullananlara yönetim aracýlýðý ile ulaþarak adayýmýza destek istemekdir" dedi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise "Cumhurbaþkanlýðý seçimi Türkiye'yi daha iyi bir geleceðe taþýmak adýna önemlidir. Tarihi bir seçimdir.türkiyenin reformlarýný yatýrýmlarýný atýlýmýný devam ettirmesi için istikrarýný korumasý gerek. Ýstikrar huzur demek kalkýnma demek" dedi ve daha sonra planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek "içmesuyu barajý,kanalizasyon arýtma bu yýl ihale edilecek.asfaltý bu yýl tamamlayacaðýz. Sel ve baskýnlara karþý dsi,karayollarý ile ortak projemiz devam ediyor" þeklinde konuþtu. 12 YILDIR AKPARTÝ KARÞITI HERTÜRLÜ ÝTTÝFAKA KARÞI ÞERBETLÝYÝZ Daha sonra katýlýmcýlara bir Konuþma yapan Dr. Baðcý özetle þunlarý söyledi "12 eylül referandumunu hafife alýp HAYIR kampanyasý yapanlar hep þunu söylemiþlerdi. "Darbecileri yargýlayamazsýnýz. Anayasa mahkemesine bireysel baþvuru bir aldatmacadýr."bugün gelinen noktada "þartlarýn olgunlaþmasýný bekledik" diye sokaklarýn kan gölü olmasýna seyirci kalanlar,sað sol uðruna 5000 den fazla gencin ölümüne göz yumanlara,tek bir kurþun atmadan darbe yapým,dayatmacý bir anayasa ile bu ülkede 30 yýl sürecek bir askeri vesayet yapýsý kuranlar, yargý karþýsýnda hesap vermiþ ve demoçkrasiye,milletin iraderisine darbe vuranlar,yargýlanmýþ ELVADA GAZETESÝ (VEDA DEÐÝL HOÞ BÝR SEDA DÝYELÝM) AHMET ÖLÇER Hemen her konuda rahatça yazýp çizebilirim ancak bu bir veda yazýsý. Bu sebeple neyi nasýl yazacaðýma, nasýl ifade edeceðime, kelimeleri nasýl seçeceðime karar vermekte hayli güçlük çekiyorum. Her yayýn organýnýn bir çizgisi vardýr. Gazeteler, televizyonlar, internet haber siteleri vesaire, bu çizgi çerçevesinde yayýn politikalarýný oluþturur ve yayýn hayatlarýný sürdürürler. Bizim gazetemizin de bir yayýn politikasý var. ODTÜ olaylarýndan akil adamlar sürecine, Açýlým sürecinden gezi olaylarýna kadar ulusal anlamda, demiryolundan turizm konusuna, sanayiden ilin nüfus sorununa kadar yerel anlamda birçok konuya, iki yýla yakýn süredir her pazartesi bu köþeden, dilim döndüðünce deðinmeye çalýþtým. Yeri geldi yerdim ama yererken kimseyi incitmedin. Ayýplarý dökmeden, kusurlarý açmadan gazetecilik etik ilkeleri çerçevesinde hareket ettim. Yeri gelince de marifet iltifata tabidir felsefesiyle de övgüler de bulunmasýný da bildim. Ne yazarsam yazayým, inandýðým doðrular çerçevesinde yazdým. Bu çerçevede, son zamanlarda yazmýþ olduðum bazý yazýlarým, buradan altýný özellikle çizmek istiyorum, gazetemiz dýþýndan bazý çevrelerce, yandaþlýk veya yaðcýlýk için yazýlmýþ yazýlar olarak deðerlendirilmiþ. Bu deðerlendirmelerin beni hiç tanýmayýp güya çok iyi tanýdýðýný iddia eden kimseler tarafýndan yapýlmasý manidar. Bizim abdestimizden þüphemiz yok o sebeple çok takýlmýyorum. Biz köþe yazarlýðýný herhangi bir menfaat için yapmadýk. Sonuç olarak geçtiðimiz hafta Genel Yayýn Yönetmenimiz Sayýn Nadir Yücel ile yapmýþ olduðumuz görüþmeler neticesinde, ayrýlýk kararý almýþ bulunuyoruz. Bugüne kadar, þahsýma vermiþ olduðu desteklerin için kendisine þükranlarýmý sunarken bu desteklerin devamýný dilediðimi de buradan belirtmek istiyorum. Bugün veda günü ve çok fazla uzatmak da doðru deðil. Ýlk yazýmý ne zaman yazdýðýmý tam olarak hatýrlamýyorum ama bu son yazýmda; Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya Yurttaþ'a, Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel'e, Haber Yönetmenimiz Fatih Akbaþ'a, Spor Yönetmenimiz Adnan Yalçýn'a, Muhabir Arkadaþlarýmýz; Yasin Þevket Yücel, Bahadýr Ömer Yücel'e Tasarýmcýmýz Fethi Sümüþ'e Ýsimlerini bilmediðim daðýtýcý arkadaþlarýmýza ayrý ayrý teþekkür etmek istiyorum. Sizlerle çalýþmak gerçekten keyifliydi. Saygýlarýmla ve hesap vermiþ ve müebbet hapse mahkum edilmiþlerdir.cezalarý onanýrsa rütbeleride sökülecek ve bundan sonra darbe teþebbüslerine giden yol kapatýlmýþ olacakdýr.diyen Baðcý sözlerine þöyle devam etti.cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin önemine de deðinen Baðcý "halkýmýz ilk defa reisini seçecek.bu seçimlerde bunu önemini anlatacaðýz.dayatýlmýþ, tehdit edilmiþ bir meclis deðil halk iradesi bizzat kendisi sandýkta ortaya koyacak.halk tepkisini dolaylý olarak deðil doðrudan yansýtacak.bu açýdan seçimle gelmiþ bir cumhurbaþkaný daha farklý bir irade ve yönetim tarzý ortaya koyacaðýný belirtti. Muhalefet adaylarýný kendi tabanlarýna dahi kabul ettiremiyor Baðcý devamla" bugün yaptýðýmýz sandýk çalýþmasý ile " seçmenleri tek tek tarayarak hem akpartiye üyelik hemde adayýmýza destek çalýþmasý yapacaðýz.bu yolla ulaþamadýðýmýz seçmen kalmayacak.biz osmancýk'ta yüksek olan çýtamýzý daha yükseðe taþýyacaðýz. AK Parti 'ye karþý ittifak peþinde olanlar, ideolojileri,ilkelerini ve politikalarýný bir kenara býrakýp bir aday ürettiler ama adaylarýný kendi tabanlarýnda dahi kabül ettiremiyorlar.biz 12 yýldýr hertürlü iftifaka kirli oyun senaryo ve algý yönetimine karþý þerbetliyiz. 367, 27 Nisan, kapatma davasý, gezi ve 17 Aralýk gibi halksýz devrim arayýþlarý,vesayet çalabarýný bu millet destekleri ile boþa çýkardý.temeli olmayanýn çatýsýný yel alýr. Ak Parti inanýyorum ki Avrupa'nýn kalbinde,güç merkezlerinde de miting yapan, Köln'de Viyana'da lyon'da gurbetcilerin hasretle özlemle baðrýna bastýðý bir dünya liderini Çankaya'ya taþýyacaðýný ifade eden Dr. Baðcý "ancak bu süreçde ne tür oyun ve provakosyon peþinde olduklarýnýn sinyallerini verdiler.o bayraðý indirilmesinin talimatýný veren de, Ýndiren de indirilmesine göz yuman da belli, bir oyunun figüraný ve taþeronudurlar.hesap bu ülkenin kardeþliðinin bozulmasý,huzursuzluk ve istikrarsýzlýk üzerinden Ak Parti'yi milletin gözünde yýpratmak ve itibarsýzlaþtýrmaktýr ve Ak Partinin adayýný seçilmesini önlemektir.türkiye bu oyuna hiçbir zaman pirim vermediði gibi tekrar vermeyecektir. Her türlü gizli oyuna ve senaryoya karþý hazýrlýklý olmalýyýz. Bu oyunu da Allah'ýn izniyle boþa çýkaracaðýz" Þeklinde konuþtu. Baðcý yatýrýmlar hakkýnda da bilgiler verdi Osmancýk yýllarýn ihmali olan dere ýslahý ve taþkýn koruma çalýþmasýný tamamlayacak ve sel baskýnlarýdan kurtulacaðýnýna dikkat çeken Baðcý içmesuyu,kanalizasyon arýtma ve içme suyu arýtma yakýn takibimizdedir.dedi.baðcý Obruk Dutludere sulama projesinin ilk etabýnda gelecek yýl arazinin bir kýsmýna su verileceðini kaydetti. Ödenek sorunu çözülebilirse Osmancýk-Çorum yolu bölünmüþ yol olarak bu yýl ihale edileceðine dikkat çekerek. Adliye,gençlik merkezi ikinci etap ve ÝHL (24 derslik) bu yýl ihale edileceðini vurguladý. Baðcý Yol boyunda trafik güvenliðini de tehlikeye sokan çevre yolunda çalýþma baþlatýlacaktýr." Diyerek sözlerini bitirdi. Haber Servisi

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Rektör Alkan müdürlerle bir araya geldi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yüksekokulu müdürleriyle bir araya geldi. Çorum MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya'nýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda okullarýn mevcut durumlarý, ihtiyaçlarý, karþýlaþtýklarý problemler ve çözüm önerileri, geleceðe yönelik hedefleri ve yapýlan müfredat çalýþmalarý ile ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Meslek Yüksekokulu Müdürleri, müfredatlarýn bilimsel geliþmelere paralel olarak ülke ve dünya standartlarýna göre yenilenerek senatoya sunulduðunu, yeni açýlan programlarýn özellikle ülke ihtiyaçlarý göz önünde tutularak istihdam odaklý olmasýna dikkat edildiðini ve böylece günün þartlarý gereði ihtiyaç duyulan eðitimli ve donanýmlý ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik yoðun çalýþmalar yaptýklarýný belirttiler. Meslek Yüksekokulu Müdürleri, birimlerinde eðitim-öðretim kalitesinin artýrýlmasý, akademik ve idari personel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, fiziksel mekanlar konusunda ve diðer tüm konularda vermiþ olduklarý büyük desteklerden dolayý Rektör Alkan'a teþekkür edere,k daha da artan gayretle çalýþmalarýna devam edeceklerini ifade ettiler.mesleki ve teknik eðitimin ülke için çok önemli olduðunu ve ara elemanlarýn sürdürülebilir kalkýnmada büyük bir katký saðladýðýný belirten Rektör Alkan, 1976 yýlýnda kurulan ve Türkiye'nin en eski okullarý arasýnda yer alan Çorum Meslek Yüksekokulu'nun bu anlamda önemli bir yere sahip olduðunu vurguladý. "5000'e yakýn Meslek Yüksekokulu öðrencimiz var, 1976 yýlýndan bu yana süren kültürümüzle ve geleneðimizle bu konuda çok baþarýlýyýz" diyen Rektör, çalýþmalarýndan dolayý Meslek Yüksekokulu Müdürlerimize teþekkür ederek bir sanayi þehri olan Çorum'da üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde güzel çalýþmalar yapýlabileceðini ifade etti.haber Servisi Rapçi 'Ceza' ile fuar sona erdi Ceza hayranlarýyla buluþtu. Fuar alanýnda konser veren Ceza, hayranlarýna gösterdiði yakýn ilgi ve sýcaklýkla gönüllere girmeyi baþardý. 34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda Çorum'a gelen Ceza fuar alanýnda konser verdi. Konserde ünlü rap þarkýcýsý Ceza, cep telefonu ve videoyla sahnede görüntüsünü çeken hayranlarýnýn ilgisi yüksek oldu. Ceza, bazý hayranlarýndan telefonlarýný alarak selfie (özçekim) yaparak kendisini þarký söylerken kaydetti. 34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali Ceza konseri ile sona erdi. Konser sonrasý havai fiþek gösterileri yapýldý. Yasin Yücel Güncellenen okul öncesi programý incelediler Çorum Buharaevler Anaokulu Müdürü Ali Kabasakal tarafýndan Osmancýk'ta görev yapan okul öncesi öðretmenlerine "Güncellenen Okul Öncesi Programýn Ýncelenmesi ve Deðerlendirilmesi" konulu seminer verildi. Seminerde okul öncesi öðretmenlerine güncellenen okul öncesi programý ve uygulamasý ile ilgili tecrübelerini paylaþan Kabasakal program süresince öðretmenlerin program yapma becerilerinin de geliþtirildiðini ifade etti. Osmancýk Öðretmenevinde gerçekleþen ve iki gün devam eden seminere Osmancýk ilçesinde görev yapan 20 okul öncesi öðretmeni katýldý. Program süresince kaynaþma ve bilgi alýþveriþi imkaný bulan öðretmenler programýn tamamlanmasý ile birlikte düzenledikleri yemek organizasyonu ile semineri tamamladýlar. Haber Servisi Erdoðan Çerikçi, yeniden federasyon yönetiminde TEKNOKENT toplantýsý gerçekleþecek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Hitit Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenecek olan bir toplantý ile firmalara TEKNOKENT'in saðladýðý imkanlar, organizasyon yapýsý ve temel iþlevleri gibi konularda bilgiler verilecek. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile TEKNOKENT Kurucu Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtabaþ'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý toplantý, 27 Haziran Cuma günü saat 14.30'da TSO Meclis Salonu'nda düzenlenecek. Firmasýnda üretim teknikleri ve ürün çeþitliliðini artýrmak isteyen, inovasyona yönelmek isteyen firmalarýn TEKNOKENT'te yer almaya davet edileceði toplantýya bütün üretici firmalarýn temsilcileri davet edildi. Haber Servisi Çorum Yorgancýlar ve Döþemeciler Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, yeniden federasyon yönetimine girdi. Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarlarý Federasyonu'nun Olaðan Genel Kurulu Ankara'da yapýldý. Sinan Turhan'ýn tekrar seçilerek güven tazelediði genel kurulda Çorum Yorgancýlar ve Döþemeciler Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi de Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'na 2. kez seçildi. Çorum'dan daha önce Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe ve Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse federasyon yönetimine giren isimler olmuþtu. Erdoðan Çerikçi'nin de tekrar federasyon yönetiminde yer almasýyla Çorum'dan 3 Oda Baþkaný federasyonlarýnýn yönetimine girmiþ oldu. Haber Servisi

7 KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU YILI 96 KALEM KVC YOÐUN BAKIM SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet l.sok.no:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 95 KALEM TIBBÝ SARF MALZEME Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartname den ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇORUM EÐÝTÝM ARAÞTIRMA HASTANESÝ c) Teslim tarihi : 1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya teb ligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren iþe baþlanacak ve tarihi ne kadar peyderpey teslim edilecektir. Ýþin sü resi 504 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi ; iþi bitirme tarihi tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarih te iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre peyder pey olarak ve verilen sipari þe müteakip (faks vs.)en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacý na göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir.3-mal teslimi sözleþmede belirtilen miktarlarda Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Eczanesine teslim edilecek ve ilgili kuruma fatura ke silecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemil bey Cad. No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþdeneyimini gösteren belgeler Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, Resmi ilanlar de c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)-ýstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasf na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkot numaralarý, marka, ambalaj þekli ve ambalajdaki miktarlarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli ya da ekli bir cetvelde belirteceklerdir. b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB1 a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)titubb kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir, e)- a,b,c,d maddelerinde istenen belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.f)-ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi; Ýstekliler teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevaplandýracaklardýr. Bu cevaplar...marka teklifimizin þartnameye uygunluk belgesidir baþlýðý altýnda teklif veren isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve firma yetkilisince imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi teklifle birlikte sunulacaktýr. 2-Teklif verilen kalemlere ait Teknik Þartnamede belirtilen (adet/metre/paket) kadar numune getirilecektir. Teknik Þartnamede numune belirtilmeyen kalemlere ait ise en az l'er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sýra numarasý, firma ismi yazýlýp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktýr. Gerektiðinde numune açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduðu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 3-Ýstekliler numunelerini ihale gün ve saatine kadar teslim tutanaðý ile Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliði Satmalýna Birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Cihaz, Týbbi Alet, Týbbi Sarf Malzeme alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Zeki Gül, Ramazan çadýrý hazýrlýklarýný inceledi Salim Akaydýn Ortaokulu'ndan il birinciliði Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýný yerinde inceledi. Yaklaþan Ramazan ayý öncesi Ramazan Çadýrý kurulumunun yapýldýðý alana giden Zeki Gül, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader'den çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Çadýrýn iskeletinin tamamlandýðýný söyleyen Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, çadýrda hayýrsever vatandaþlarýn Ramazan ayý boyunca yemek vereceðini belirtti. Çorumlu hayýrseverlerin iftar çadýrýnda yemek vermek için kendilerini aradýðýný ve tüm günlerin dolduðunu vurgulayan Zeki Gül, "Ýftar Çadýrýmýzda vatandaþlarýmýza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlýyoruz. Ramazan Çadýrýnda vatandaþlarýmýzýn en rahat þekilde iftarlarýný açabilmeleri için her türlü detayý düþündük. Çalýþmalarýmýz birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Ýftar çadýrýnda her gün kiþi ayný anda iftarýný açabilecek. Katký saðlayan tüm hayýrsever hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" dedi.haber Servisi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan "Hitit Güneþi Somalý Çocuklarýn Üstüne Doðacak" sloganýyla düzenlenen oyuncak toplama kampanyasý tamamlandý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'nün de katkýlarýyla Mimar Sinan, Çorum Merkez Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu, devlet okullarý arasýnda TEOG 1 ve TEOG 2 sýnavlarýnda il birincisi oldu. Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Selçuk KÖSE, hiç bir baþarýnýn tesadüfi olmadýðýný hatýrlatarak, Çorum için Türkiye ile, Türkiye için dünya ile yarýþmanýn temel felsefeleri olduðunu belirtti.temel Eðitimde Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sýnavlarýnda okul olarak 260 öðrenci ile sýnava katýlarak devlet okullarý içerisinde Çorum il birincisi olduklarýný söyleyen Köse, bireysel baþarýdan ziyade kurumsal baþarýya önem verdiklerini özellikle vurguladý. Okul Müdürü Köse, öðretime olduklarý kadar eðitime de çok önem verdiklerini, bu yýl minik kýzlar ve yýldýz kýz basketbolda il l.cisi, erkeklerde il 2.cisi, voleybol erkeklerde il l.cisi, bölge 1. ligi ve yarý finalde 3.cü, satrançta il l.cisi ve þiir yarýþmasýnda il birincisi olduklarýný açýkladý. TÜBÝTAK matematik uluslar arasý yarýþmalara 10 öðrenci ile katýldýklarýný kaydeden Köse, geçen yýl bir öðrencilerinin (Ozan Erkoçak) Karadeniz bölge 3.'sü olduðunu bu yýl henüz sonuçlarýn açýklanmadýðýný belirtti. Baþarýnýn sýrrýnýn öðretmenlerden kaynaklandýðýný ve okulda iklimin güzel olduðunu, veli, öðretmen, öðrenci ve okul yönetiminin dayanýþma içinde olduðunu dile getiren Köse, ekip ruhu ile sorumluluklarýn paylaþýldýðýný, disiplinli bir þekilde çalýþmanýn meyvelerini vermeye baþladýðýný söyledi. Okul Müdürü Köse, ayrýca öðretim yýlýnda yine Ýngilizce sýnýflarýnýn oluþturulacaðýný, sýnavýn tarihinde saat 10.00'da yapýlacaðýný, öðrencilerini Ýngilizce sýnýfýnda okutmak isteyen velilerin okula ön kayýt yaptýrmalarýný istedi. Haber Servisi Hitit Güneþi, Somalý çocuklarýn üstüne doðdu Ýkbal, Akkent, Bahçelievler ve Velipaþa Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinde toplanan 500 adet oyuncak geçen hafta Somalý çocuklara teslim edildi. Soma maden faciasýnda hayatýný kaybeden maden iþçilerinin ailelerini ziyaret eden grup yaklaþýk 90 çocuða Çorum'dan topladýklarý oyuncaklarý hediye etti. Devletin kendilerine her türlü maddi yardýmda bulunduðunu ifade eden Somalýlar, Çorum'dan gelen selam ve oyuncaklar için memnun olduklarýný ve yüreklerini serinlettiðini söylediler. Yaklaþýk 400 adet oyuncak ve kýrtasiye malzemesi de Somalý çocuklara verilmek üzere Soma Belediyesi ve Kaymakamlýðý tarafýndan kurulan Koordinasyon Merkezi' ne teslim edildi.uður Çýnar

8 YAÞAM Çocuðunuzun kabiliyetine 8 Ceset Sibirya'nýn köylerinden birinde cenaze mezarlýða doðru götürülüyormuþ. Mýsýr tarlasýnýn ortasýnda tabut köylülerin ellerinden düþüvermiþ. Tabutun içindeki ceset düþüp dereye yuvarlanmýþ. Akýntý, cesedi dinamitle avlanan balýkçýlarýn yanýna sürüklemiþ. Balýkçýlar "Acaba adamý dinamitle biz mi öldürdük" diye endiþeye Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý kapýlarak cesedi askeri kýþlanýn tellerine býrakmýþlar. Nöbetçi er, bölgeye birinin yaklaþtýðýný düþünerek cesedi yaylým ateþine tutmuþ. Hemen ambulans çaðrýlmýþ. Delik deþik olan ceset hastaneye kaldýrýlmýþ. Operasyon altý saat sürmüþ. Ameliyattan çýkan doktor alnýndan akan terleri silmiþ ve "çok zor oldu ama galiba yaþayacak" demiþ. Sudoku bulmacasýnýn çözümü Göre yaz okulu seçin Yaklaþýk 17 buçuk milyon öðrenci 3 aylýk yaz tatiline girdi. Tatilde hem dinlenme hem de yeni bilgiler öðrenme adýna yaz okullarý öðrenciler için iyi bir fýrsat sunuyor. Uzmanlar, spor faaliyetleri ve enstrüman kurslarý gibi etkinliklerin iyi bir eðitim aracý olduðunu belirtiyor.yaz okullarý hem belediyelerin hem de okullarýn bünyesinde açýlýyor. Veli ve öðrenciler bu okullara yoðun ilgi gösteriyor. Fatih Koleji ve Bahçeþehir Koleji gibi özel okullar, yaz okulu kontenjanlarýný doldurmaya baþladý. Uzmanlar, yaz okulu seçerken her türlü güvenlik tedbirinin alýndýðý, alanýnda uzman eðitimcilerin bulunduðu ve çocuðun kabiliyetine göre bir yaz okulu seçmeyi öneriyor. Uzman Psikolojik Danýþman Hakan Metan, yaz okullarýnýn çocuðun geliþimi, zamanýn iyi deðerlendirmesi ve zararlý alýþkanlýklardan uzak tutulmasý açýsýndan önemli olduðunu söylüyor. Yaz okullarýndaki spor faaliyetlerinin çocuklar için iyi bir eðitim aracý olduðuna dikkat çeken Metan, Spor gençlerin saldýrganlýk dürtülerini, doðal yolla ve sosyal kurallara uygun olarak boþaltmayý öðretir. Bunun için aileler çocuklarýnýn geliþimlerini takip edebilecek kurumlara yönlendirmelidir. tavsiyesinde bulunuyor.fatih Koleji öðrencileri bir yýl boyunca yaþadýklarý yoðun ders çalýþma performansýnýn ardýndan çeþitli sosyal aktivitelerden oluþan yaz okullarýna baþladý. Öðrencileri rahatlatma adýna organize edilen sosyal etkinliklerde; spor, kültürsanat etkinlikleri, yabancý öðretmenler eþliðinde konuþma egzersizleri ile yazarlýk atölyeleri programlarý yer alýyor. Fatih Koleji, yaz okullarýný dýþarýdan katýlmak isteyen öðrencilere de açýyor. Devlet okullarýnýn imkânlarýnýn kýsýtlý olmasýndan dolayý bu yýl çocuðunu Fatih Koleji nin yaz okuluna veren Cuma Ali Canpolat, Çocuðumun yaz aylarýný verimli Ýftarý küçük lokmalarla ve Ýki öðün þeklinde yapýn geçirebileceði ve gönül rahatlýðýyla verebileceðim bir okul olmasý nedeniyle bu koleji seçtik. Çocuðum devlet okulunda okuyor, okulunun sosyal imkânlarý yetersiz. Yaz aylarýnda koleje göndererek vaktini iyi deðerlendirmesini saðlýyorum. diyor. Fatih Koleji yaz kampýna katýlan 5. sýnýf öðrencisi Kerim Ýbdiþ, yaz okulunda hem eðlendiðini hem de faydalý bilgiler öðrendiðini, yaz okullarýnýn kendisini disipline ederek sene içindeki performansýný artýrdýðýný kaydediyor. Bahçeþehir Koleji ise bu yýlki yaz okullarýnda, öðrencilerin tatilde dinlenirken hem eðlenmelerini hem de akademik çalýþmalarýna devam etmelerini saðlýyor. Yaz okullarýnda öðrenciler, basketbol, voleybol ve binicilik gibi çeþitli sportif etkinliklere katýlabiliyor. Ayrýca okuma ve bilim atölyeleri, kent kültürü ve arkeolojik faaliyetlerle de þehir ve yerleþim tarihleri üzerine araþtýrmalar yapabilecek. Bahçeþehir yaz okullarý, öðrencilerin, Ýngilizce dillerini daha iyi geliþtirmeleri için de yurtdýþýnda yaz kamplarý yapacak. Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Merve Çapaþ, Ramazan ayýnda oruç tutacaklarýn 17 saat aç ve susuz kalacaðýný, iftarda birden yüklenerek çok miktarda ve aðýr yemekler yenilmesi halinde hazýmsýzlýk, kabýzlýk ve gaz problemleri oluþabileceðini ifade ederek, "Küçük lokmalar halinde yavaþ yavaþ yemek ise bu problemleri çözer. Bunu baþarabilmek ve öðün sayýsýný artýrabilmek için iftar proteinli besinlerle 2 aþamada tamamlanmalýdýr" dedi. Acýbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Merve Çapaþ, iftar sofrasýný þu þekilde anlattý: "Önce hurma ile oruç açýlýr, ardýndan iftariyeliklerden az miktarda alýnýr veya direkt çorbaya geçilebilir. Çorbanýn ardýndan ana yemeðe geçmeden önce dakika ara verilir. Aradan sonra et, tavuk, kurubaklagil gibi protein içerikli iftar yemekleri ile doygunluk saðlanýr. Yemeklerin yanýnda pilav, makarna, börek, zeytinyaðlý sarma-dolma gibi yardýmcý yemekler olacaksa ekmek tercih edilmemelidir. Ýftardan sahura kadar olan zamanda yeterli sývý en az 2-2,5 litre alýnmasýna dikkat edilmelidir. Komposto, su, ayran, çorba ramazanda masamýzdan hiç eksik edilmemelidir. Ayrýca þekersiz bitki ve meyve çaylarý, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve soda da susuzluðu dindirmeye yardýmcý olabilir. Yalnýz tansiyonu olanlar soda tüketimi konusunda bir miktar daha dikkatli olmalýlar." Diyetisyen Capaþ, iftarda yenilen yiyeceklerin yaný sýra kiþinin yemek için kendine ayýrdýðý süre de oldukça önemli olduðunu dile getirdi. Ýftara az vakit ayýrmak, çok hýzlý yemek yemek, beyne tokluk sinyali iletilmesine engel olduðu, bu nedenle kiþi hýzlý yemek yediðinde kendini aç hissettiðini sözlerine ekledi. (CÝHAN) Dizi 20:00 20:00 Ýstanbul un görmüþ geçirmiþ varlýklý ailesinin kýzý Sinem ve Urfalý zengin bir aðanýn oðlu Ali, 10 senelik evliliklerini bir anda bitirme kararý almýþlardýr. Sinem, özel bir hastanede nörolog uzman doktor olarak çalýþmaktadýr. Güzel, zeki ve etrafýnda kendisinin fark etmediði bir ilgiye sahiptir. Ali de yakýþýklý, prezantabl, zeki ve bir reklam ajansýnýn mihenk taþýdýr. Çok önemli projelere imza atmýþtýr. Anne ve babasýnýn boþanma kararýndan çok etkilenen ve binbir türlü yaramazlýðý yapma potansiyeli yüksek olan 6 yaþýnda Mehmet Can, anne ve babasýnýn ayrýlmamasý için elinden geleni yapar. Dizi Sinema Küçük Aða 20:00 Pis Yedili Ýstanbul'daki bir kolejde okuyan öðrencilerin birbirinden renkli maceralarý... Okulun çýlgýn müdiresi Esma Sultan, paralý öðrencilere ve evliliðe þartlanmýþtýr. Zengin ailelerden gelen öðrenciler ile yoksul ailelerden gelen öðrenciler arasýnda da sürekli çatýþmalar yaþanmaktadýr.oyuncular : Ayþegül Aldinç, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Eda Ece, Melis Babadað Yönetmen : Osman Taþçý Mr. Bean Tatilde Mr. Bean, katýldýðý bir çekiliþten Fransa tatili kazanýr. Hem yolculuk yapmak hem de uzun zamandýr istediði filmi kameraya çekmek gibi bir planý vardýr. Ancak iþler elbetteki karýþacaktýr. Eurostar trenine binip, Paris e vardýktan sonra Fransýzca kendisi için büyük bir soruna dönüþür.oyuncular : Rowan Atkinson, Max Baldry, Steve Campos, Emma de Caunes, Willem Dafoe Yönetmen : Steve Bendelack Ceza 1977 yýlýnda Üsküdar'da dünyaya geldi. Küçük yaþtan itibaren rap müzikle ilgilenmeye baþladý. Ceza takma adýný atýþmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamýz geldi demelerinden ötürü bu ismi almýþtýr. Public Enemy grubundan çok etkilendiðini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dýþarýya nasýl vurulduðunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eðitimini tamamlayýp iþ hayatýna atýldý. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iþ hayatýna devam eden Ceza bir yandan da rap hayatýna hýz verdi. Hem iþin hem rapin bir arada gitmediðini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziðe adadý. Ceza Türkiyede rapin özellikle de flex rapin öncüsüdür yýlýnda U.C.S. grubunu kurdu. Grup kapanýnca yýlýnda konserler verdi. Nefret 2000 yýlýnda Hammer Müzik'le anlaþýp Meclisi Ala - Ýstanbul albümünü çýkardý yýlýnda "Anahtar" albümü geldi. Albümle ayný adý taþýyan parçaya profesyonel bir video klip çekildi. Bu albümle çok iyi bir çýkýþ yakaladý. Bu süreç içinde sayýsýz konserler verdi. Ceza en büyük çýkýþlarýndan birini de 2004 yýlýnda gerçekleþtirdi. En büyük rock müzik organizasyonlarýndan biri olan RockIstanbul'da sahne almasýnýn yaný sýra popüler müziðin önemli isimlerine rap vokalleriyle katýlma baþarýsýný gösterdi. Burcu Güneþ'in Ay Þahit adlý yeni albümünde yer alan "Sahilden" þarkýsýnda Güneþ'e eþlik eden Ceza, Candan Erçetin ile birlikte de þarký söyleme þansýna eriþti. Sanatçýnýn Melek albümünde bulunan "Þehir" adlý parçada katkýlarý bulunmuþtur yýlýnda, Fatih Akýn'ýn yönettiði Ýstanbul Hatýrasý: Köprüyü Geçmek belgeselinde ve Fatih Akýn'ýn senarist ekibinde bulunduðu Kebab Connection filminde rol almýþtýr.bu iki ismin ardýndan müzisyen Mercan Dede'nin "Su" albümünde Ceza'ya da yer verildi. Ceza'nýn yapmýþ olduðu 2006'da Yerli Plaka albümünde Gelsin Hayat Bildiði Gibi þarkýsýnda Sezen Aksu ile düet yapmýþtýr. BULGURLU POÐAÇA Malzemeler 1 su bardaðý yoðurt Kibrit kutusu büyüklüðünde yaþ maya 1,5 su bardaðý yað (yarýsý sývý yarýsý margarin) 1 adet yumurta (aký hamura, sarýsý üzerine) Yeteri kadar tuz Aldýðý kadar un Íçi için : 300 gr kýyma 1 adet soðan Yarým su bardaðý ince bulgur Yarým su bardaðý ceviz içi Yarým demet maydanoz Yeteri kadar tuz, karabiber, kýrmýzý biber Yemeðin Tarifi Ýçin hazýrlanýþý : Kýymayý soðanla kavurun. Ýçine suda beklettiðiniz bulguru, ince kýyýlmýþ maydanozu, tuzu, karabiberi ve kýrmýzý biberi ekleyin. 2-3 kere ateþte beraber karýþtýrýn. Ateþten alýn, içine irice kýyýlmýþ ceviz içi ekleyin. Hamurun hazýrlanýþý: Derince bir kaba maya ve yoðurt koyup iyice ezin. Tuz, yumurta aký, yað koyup iyice karýþtýrýn. Alabildiði kadar unla yumuþakça bir hamur yapýn. Üzerini örtüp kabarýncaya kadar mayalandýrýn. Mayalandýktan sonra ceviz büyüklüðünde parçalar ayýrýn.ayýrdýðýnýz her parçayý avuç içinde biraz açýn. Hazýrladýðýnýz bulgurlu kýymalý içi koyup kapatýn. Yuvarladýktan sonra tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarýsý sürün.üzerine haþhaþ tohumu veya susam serpip önceden ýsýtýlmýþ 200 derecedeki fýrýnda piþirin. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. (George MacDonald) 04:55 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Mr. Bean Tatilde Komedi Sinema Diðer Yarým 05:45 Hayat Dersleri 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 Zor Sevda 14:00 Uður Arslan la Umut Var 15:50 Kalbin Dili 18:45 Hayat Dediðin 19:40 Umudumuz Þaban 21:00 Haber Saati 22:20 Deli Deli Küpeli 07:30 Pepee 08:00 Cennet Mahallesi 08:30 Yeni Bir Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Lezzet Haritasý 15:00 Misafir Ol Bana 17:45 Pepee 18:15 Kukla Tipler 19:00 Ana Haber 20:00 Pis Yedili 23:15 Çýlgýn Dersane Üniversitede Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin 14:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 16:45 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Küçük Aða 23:15 Bir Milyon Canlý Para Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler 18:00 Ana Haber 18:50 Ýtalya-Uruguay 21:05 Joker 22:50 Japonya-Kolombiya 03:30 Beþinci Boyut 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni 19:15 Nizama Adanmýþ Ruhlar 23:00 Maceracý

9 9 Okuyucu mektubu HALKIN SAÐLIÐINI HÝÇE SAYIYORLAR Gönül Elçilerinden Mecitözü'ne çýkarma Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri Projesinin 2. Ayaðýný oluþturan "Kadýn ve Güçlenme" alt bileþeninin "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda Mecitözü Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýlsonu sergisinin açýlýþýna katýldý. Sergiye Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma Komutanýnýn eþi Leyla Çelik, Çorum Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül'ün eþi Halime Gül ile Kýz Meslek Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý Özlem Zeren ve Dodurga Kaymakamý eþi Sevil Elmalý, Laçin Kaymakamý eþi Ayþegül Erhan katýldý.mecitözü Halk Eðitim ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýlsonu karma Serginin açýlýþ konuþmasýný Mecitözü Halk Eðitim ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Murat Tezcan yaptý. Serginin açýlýþýnda düzenlenen törende Fatma Baþköy de bir konuþma yaptý.baþköy kadýnlar için eðitimin önemine vurgu yaparak baþladýðý konuþmasýna; Mecitözü Ýlçesinde eðitimi herhangi bir nedenle yarým kalmýþ kadýnlarýmýzý açýk ortaokul ve açýk lise-mesleki açýk liselere yönlendirmek için burada olduklarýný, geçtiðimiz Mayýs ayýnda ek kayýttan yararlanamayan tüm kadýnlarýmýzý yeni öðretim döneminde (Eylül ayýnda) eðitime dâhil etmek istediklerini ve Çorum Ýli olarak toplamda ne kadar daha fazla kadýnýmýza ulaþabilirsek bunun ülke ve þehrimize katacaðý deðer yanýnda, kadýnlarýmýzýn yüksek özgüvene sahip olacaklarýný ifade etti. Ýl ve Ýlçe Merkezlerindeki tüm Halk Eðitim Merkezlerindeki kadýnlarýmýza ulaþtýklarýný ve çok sayýda kadýnýmýzý eðitim ve öðretim hayatýna dâhil etmenin mutluluðunu kadýnlarýmýzla birlikte yaþamanýn memnuniyet verici olduðunu kaydetti.törenin açýlýþ kurdelesi Fatma Baþköy Kaymakam Cüneyt Epcim, Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi ile Ýlçe Protokolü tarafýndan kesildi. Baþköy, yapýlan birbirinden güzel el emeði ürünleri yakýndan inceledi ve açýþa kendisinin Financial Times gazetesi, NATO üyesi olan Türkiye'nin, Irak'a olasý bir askeri müdahale durumunda potansiyel müttefik olarak görüldüðünü yazýyor. Financial Times, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin þu anda sürmekte olan Orta Doðu ve Avrupa gezisinde, IÞÝD'e (Irak Þam Ýslam Devleti) yönelik bir müdahale için destek arayacaðýný yazýyorbuna göre Kerry, Iraklý Sünnilerin IÞÝD'le baðlarýný koparmalarý ve Irak'ta mezhepler üstü bir hükümet kurulmasý için Sünni müttefiklerine baþvuracak.fakat gazete Kerry'nin askeri müdahale ile ilgili Sünni gruplarýn muhalefeti ile karþýlaþacaðýný belirtiyor.financial Times, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn geçen hafta olasý bir hava saldýrýsýna dair açýklamasýna da yer veriyor. Baþbakan Erdoðan, hava saldýrýlarýnýn sivil ölümleriyle sonuçlanabileceðini, bölgede militan ve sivillerin iç içe yaþadýðýný söylemiþti. Suriye etkisigazetede Ýngiltere eski Baþbakaný Tony Blair'in "Saddam Hüseyin'in davet edilmesinden dolayý büyük mutluluk duyduðunu, her çalýþmanýn ayrý bir emeðe ve güzelliðe sahip olduðunu belirterek, emeði geçen tüm öðretmen ve kursiyerleri tebrikle kendilerine teþekkür etti. Serginin gezilmesinin ardýndan restoresi geçtiðimiz yýl tamamlanan tarihi Halk Eðitimi Merkezi binasýna geçildi. Burada baðlama kursu alan öðrencilerden mini bir türkü dinletisini izleyen Ýl Koordinasyon Ekibi yapýlan ikramýn ardýndan Köseeyüp Köyüne hareket ettiler. Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Mecitözü Köseyüp Köyünde incelemede bulundu ve fidan dikti. Mecitözü'ne baðlý Köseeyüp Köyüne Çorum Özel Ýdare ve Çorum Belediyesinin katkýlarý ile yaptýrýlan spor sahasýný ve kadýnlarýn saðlýklý spor yapmalarý için konulan spor aletlerini yerinde inceledi. Fatma Baþköy ve beraberindeki misafirler spor sahasýnýn etrafýna birer adet çam fidaný diktiler. Fatma Baþköy'e Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim, Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Haydar Erdem ve köy Muhtarý Müslüm Erdem eþlik etti. Fatma Baþköy ve Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi, saðlýklý spor yapan Köseeyüplü kadýnlar ile sohbet etti. Köylü kadýnlarýnýn dert ve sorunlarýný dinledikten sonra Beke Kaplýcasýnda inceleme yapmak üzere köyden ayrýldý. Gönül Elçileri Beke Kaplýcasý ve Tarihi Roma Hamamýnda Mecitözü ilçesi Figani köyünün 6 km. doðusunda yer alan ve mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresinde bulunan Beke Kaplýcasýnda 8 ayý aþkýn bir zamandan beri sondaj çalýþmalarý yürütülüyordu. Sondaj çalýþmalarýnda 4900 metre derinlikte þimdilik derece sýcaklýkta, zengin mineralli sýcak (termal) su bulunduðu, su sýcaklýðýnýn daha da yükseleceði ve bu þekilde yeterli debi ve sýcaklýkta nitelikli termal suyun elde edileceði, bu termal suyun ise yapýlmasý planlanan turistik tesiste kullanýlabileceði inþallah yakýn bir gelecekte Beke Kaplýcasýnýn yeni tesise kavuþabileceði, ayrýca, Roma dönemine ait tarihi hamam ve havuzun restore edilerek ziyarete açýlmasý hedeflendiði Ýlçe Kaymakamý Cüneyt Epcim tarafýndan dile getirildi.yapýlan bu ziyaretlerin ardýndan, Ýl Koordinasyon Ekibi Ýlçe Merkezinde restore edilen tarihi Kaymakamlýk binasýnda Kaymakam Cüneyt Epcim'i Makamýnda ziyaret edip Ýlçe hakkýnda genel bilgi aldýlar ve yine Mecitözü Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliðince restore edilen tarihi Özel Ýdare Binasýnýn gezilmesinden sonra Ýlçeden ayrýldýlar.haber Servisi FT: Türkiye, Irak'a olasý müdahalede potansiyel müttefik devrilmesi bu krize yol açmadý" baþlýklý yazýsýna da yer verilmiþ.blair yazýsýnda, Saddam Hüseyin'in bundan 11 yýl önce devrildiðini belirtiyor ve o günden bugüne iki konuya þu ifadelerle dikkat çekiyor:"bundan dört sene önce Irak'taki IÞÝD ve diðer El Kaide benzeri cihatçý gruplar; Amerikan, Ýngiliz ve Sünni aþiretlerin iþbirliði karþýsýnda yenilgiye uðruyor ve etkisiz kalýyordu. Suriye'deki iç savaþ onlarý tekrar ayaða kaldýrdý. Dolayýsýyla Suriye'de müdahaleden kaçýnmak da sonuçlarý olan bir seçimdi."gazete Arap isyanlarýný ve eski rejimlerin yýkýlýþýný göz önünde bulundurmadan Orta Doðu'ya iliþkin hiçbir analizin anlamlý olmayacaðýný belirtiyor ve ekliyor:"bu ayaklanmalarýn Irak'a sýçramayacaðýný düþünmek garip olurdu. Ve Saddam Hüseyin sað olsaydý, ayaklanmalara tepkisi Mübarek'ten çok Esad'a benzeyecekti. 2003'te hangi kararý almýþ olursak olalým, 2014'te zor bir seçimle karþý karþýya kalacaktýk." Ýskilip caddesi esnaflarý olarak artýk isyan ediyoruz. Ýskilip caddesi üzerinde faaliyet gösteren dönüþtürülebilir bir atýk naylon iþleme adý altýnda atýk naylon iþleyen iþyerinde insanlarýn soluduðu havaya petrol atýklarýný salýyorlar. Çöp görünümündeki naylonlarý geri dönüþüm için iþlerken açýk alanda depolayýp havalarýnda ýsýnmasýyla etrafa kötü kokular saçýlmasýna birde onlarý iþlerken erittikleri için naylon kokusuyla karýþarak dayanýlmaz hale getiriyorlar. Bölge esnafý olarak tarihinde durum dilekçe ile Saðlýk Müdürlüðüne, Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne, Belediye Zabýta Müdürlüðüne bildirilmiþti. Yapýlan müracaatýmýza 06 Mayýs 2013 tarihinde Sayý : / sayýlý Yazý ile Çevre ve Þehircilik Müdürlüðünce gerekli incelemenin yapýldýðýný kokunun akþam saatlerinde ýsýnma amaçlý soba yakýlmasýndan kaynaklandýðýný belirten bir cevabi yazý ile bilgi verilmiþti. Ýlk zamanlar kontrol neticesi kokular azalmýþ ancak akþamlarý ve dairelerin kapalý olduðu saatlerde yinede geliyordu. Ýlgililere ; Mayýs ayýnda hangi iþ yerinde soba ile ýsýnýldýðýný, böylesine basit bir sebeple olayýn neden geçiþtirildiðini, o günden sonra bu iþ yerinin tekrar denetlenip denetlenmediðini, varsa yapýlan iþlemleri soruyoruz? Bakan Yýldýz'dan petrol fiyatlarý yorumu -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, petrol fiyatlarýna iliþkin, "Evet arkadaþlar ne yazýk ki rakamlar artýyor. Irak'taki istikrarýn bozulmasý enerji sektörünü etkiliyor, biz de Türkiye olarak bunlarý yakýndan takip ediyoruz" dedi.bakan Yýldýz, Bakanlýðýn Coðrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin tanýtýmýnda gazetecilerin petrol ve Irak ile ilgili sorularýný yanýtlarken, petrol fiyatlarýna yönelik soruya, "Evet arkadaþlar ne yazýk ki rakamlar artýyor. Irak'taki istikrarýn bozulmasý enerji sektörünü etkiliyor, Biz de Türkiye olarak bunlarý yakýndan takip ediyoruz" dedi. Geçen yýl verilen bu cevabýn manasýzlýðýný ve komikliðini yutmadýk. Ancak esnaflar olarak yapýlan kontrolden belki düzelir umuduyla vicdani sebepler de düþünülerek olayýn fazla üzerine gidilmemiþti. Herhalde ya konudan yeteri ders alýnmamýþ olacak, ya bir yerden destek aldýklarýndan, ya da devlet kurumlarýný hiçe sayarak ayný iþ yerinden yine dayanýlmaz kokular gelmekte, bölge esnaflarý olarak büyük rahatsýzlýk duymaktayýz. Daha önceki müracaatýmýza yeterli itina gösterilmediði içindir ki, bu defa sesimizi daha geniþ kitlelere duyurmak için bu yazýyý Ýlgili makamlar ile yerel gazetelere de göndermiþ bulunuyoruz. Bir yandan insanlarýmýzdaki Baþta kanser, nefes darlýðý, astým gibi hastalýklar hergün devamlý artarken, saðlýk giderlerine milyonlarca lira ödenirken bu gibi konulara neden özen gösterilmediðini, bu tür iþ yerlerinin neden þehir dýþlarýnda olmadýðýný ilgililere bir kez daha soruyoruz? LÜTFEN ÝNSANSAK ÝNSAN GÝBÝ YAÞAMAK ÝSTÝYO- RUZ. ÝLGÝLÝLERÝ GÖREVLERÝNÝ BÝLHAKKI ÝLE YAPMA- YA DAVET EDÝYORUZ. Ýskilip caddesi esnaflarý adýna U. Ç. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ

10 10 Kalp ameliyatý Sonrasýna dikkat! Uzmanlar, kalp ameliyatýndan sonra hastanýn kendisini iyi hissediyor olmasý tamamen iyileþtiði anlamýna gelmeyeceðini belirterek, bu süreçte özellikle dikkat edilmesi gereken önemli noktalarýn olduðunu söyledi. Ameliyat sonrasý kalp saðlýðý için tavsiyelerde bulunan uzmanlar, mesafeleri artýrýlarak yapýlan yürüyüþler, sýk sýk ve az yiyerek yapýlan beslenme ve verilen ilaçlarýn düzenli bir þekilde kullanmanýn baþta geldiðini ifade etti. Liv Hospital Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Özkara ve Op. Dr. Cenk Ýndelen, kalp ameliyatý sonrasý dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler verdi. Yemekten sonra ev içindeki yürüyüþ hazýmsýzlýðý giderir diyen Özkara ve Ýndelen, "Sýk sýk, az az yemek ve yemeklerden sonra düzenli ev içi yürüyüþler hazýmsýzlýk sorununu gideriyor. Diyabet, böbrek, yüksek tansiyon gibi kronik hastalýðýnýz yoksa istediðiniz her gýdayý abartýya kaçmadan yiyebilirsiniz. Özellikle protein ve posalý yiyecekler kabýzlýðýn önlenmesini saðlýyor. Kýrmýzý et haftada iki kez yenebilir. Mümkünse balýðýn sýklýkla tüketilmesi öneriliyor. Sebze aðýrlýklý beslenmeli ve katý yaðdan uzak durmalýsýnýz. Bu tip beslenme alýþkanlýðýnýn ömür boyu devam ettirilmesi kalp saðlýðý açýsýndan oldukça önemli. Ameliyattan bir ay sonra da, diyetisyen kontrolünde 'kardiyak diyet' uygulamalýsýnýz." dedi.ýlaç konusunda hassas davranýlmasýný ifade eden Doç. Dr. Ahmet Özkara ve Op. Dr. Cenk Ýndelen, "Ýlaçlarýn, doðru zamanda ve dozlarda alýnmasý gerekiyor. Aç karnýna ya da tok karnýna alýnacak ilaçlar konusunda hassas davranýn. Hasta eðer koroner bypass ameliyatý geçirmiþse kan sulandýrýcý, kolesterol, ritim ve tansiyon düzenleyici tedavisi, aksi bir durum olmadýkça ömür boyu devam etmeli. Kapak ameliyatý geçirmiþ hastalardaysa, gereken kan sulandýrýcý tedaviler ameliyatý gerçekleþtiren hekim tarafýndan detaylý bir þekilde anlatýlmalý ve kontroller ihmal edilmemeli." ifadelerini kullandý.doç. Dr. Ahmet Özkara ve Op. Dr. Cenk Ýndelen þunlarý ifade etti: "Her gün banyo yapabilirsiniz. Fakat oturarak ve ýlýk su ile yapýlan banyo sonrasý kurulanýrken yara yerlerine temiz ve vücudun baþka bir yerine deðmemiþ havlular kullanmaya özen göstermelisiniz."yürüyüþ mesafesinin yavaþça artýrýlmalý diyen Özkara ve Ýncedelen, "Kemik yaklaþýk iki ayda iyileþiyor. Efor sýrasýnda eðer verilmiþ ise göðüs korsenizi takmalý ve varis çoraplarýnýzý mutlaka giymelisiniz. Yürüyüþ mesafenizi yavaþça artýrmalý ve havalarýn iyi olduðu günlerde mutlaka dýþarýda yürüyüþler yapmalýsýnýz. Baþlangýçta günde yaklaþýk 10 dakika yürüyüþ yeterli olur. Hasta kendi performansýna göre birkaç gün aralarla yürüyüþ mesafesini artýrabilir ve bir ayýn sonunda bir saat yürüyüþ yapabilecek duruma gelebilir." diye konuþtu. (CÝHAN) Sýcak hava tansiyonu yükseltiyor Otomobiller ve ýsýtýcýlarda Hidrojen dönemi baþlýyor Enerji uzmaný Dr. Klaus Bonhoff yakýt hücreleri alanýnda yaþanan geliþmeleri DW'ye deðerlendirdi. Bonhoff, suyun elektrolizi yoluyla hidrojen elde edildiðini, yakýt hücreleri sayesinde elektrik ve ýsý kazanýmýnýn mümkün olduðunu söylüyor. Hidrojenin evrensel bir enerji kaynaðý olduðunu ve alternatif enerji konusunda önemli bir rol üstlenebileceðini kaydeden Bonhoff, hidrojenin depolanabildiðini, böylece yakýt hücreleriyle de ýsýya, elektriðe dönüþtüðünü vurguluyor. Neden þimdiye dek ilgi görmedi? Bonhoff, otomobillerde hidrojenin yakýt olarak kullanýlabileceðini, böylece zararlý atýk salýnýmýnýn da azaltýlabileceðini belirtiyor. Ancak þu ana kadar bu teknik, üreticilerden gerekli ilgiyi görmedi. Bonhoff bunun nedenini "Son 5-10 yýlda bazý ilerlemeler söz konusu. Hidrojenle çalýþan ýsýtma sistemleri ve otomobiller üretildi. Hidrojen satýn alýnabilecek yakýt istasyonlarý kuruldu. Ama genel anlamda, bu teknik henüz mevcut sistemle çalýþan teknolojilere göre daha pahalý. Ýklim koruma programlarýmýzýn saðlýklý sonuçlanabilmesi için hidrojen tekniðine gereksinim duyuluyor. Þu sýralarda teknolojik açýdan bir dönüm noktasý yaþanýyor. Eðer bu teknik seri üretime dahil edilirse, fiyatlar da düþecektir" þeklinde açýklýyor. Hidrojen enerjisiyle çalýþan otomobiller seri halinde üretiliyor. Dr. Klaus Bonhoff Tüm analizler, salt batarya teknolojisiyle çalýþan araçlarýn, yoðun talep nedeniyle gereksinimleri tümüyle karþýlayamayacaðýný gösteriyor. Bu nedenle, bataryalara göre daha uzun süre dayanan yakýt hücrelerine ihtiyaç var. Hyundai þu sýralarda Kaliforniya'da bayilerde yakýt hücreli araçlarý satýþa çýkardý. Diðer üreticiler de birkaç yýl sonra bu yoldan ilerleyecekler açýklamasýný yapýyor. Teknoloji ucuzlayacak Kýsa süreli enerji depolamak için bataryalara gereksinim var. Ancak rüzgâr veya güneþten elde edilen enerjiyi daha uzun süre depolamak için hidrojen gerekli. Bu noktada elektrik ve trafik konularýnýn birlikte deðerlendirilmesi gerekiyor. Fazla gelen elektrik hidrojen üretiminde kullanýlabiliyor. Böylece elektrik hatlarýnýn aþýrý yüklenmesinin önüne geçilebiliyor. Ayný zamanda da su enerjisi araç trafiðinin hizmetine girecek olursa hidrojen teknolojisinin ucuzlamasý mümkün.dr. Bonhoff enerji sektörünün geleceðiyle ilgili Artýk araþtýrma ve geliþtirme devrinden çýkýp, teknolojilerin ticarileþtiði bir döneme girdiðimiz açýkça görülüyor. Hyundai ve Toyota gibi üreticiler örneðin yakýt hücreleriyle çalýþan araçlar üretiyorlar. Daimler, BMW ve Volkswagen de bu teknolojiyle yakýndan ilgileniyor. Isýtma sistemleri üreticisi Viesmann da yakýt hücresiyle çalýþan ýsýtýcýlar geliþtiriyor yýlýnda yakýt hücrelerinin teknolojik sisteme dahil olacaðýný, 2025'den itibaren de kamu kaynaklarý olmadan sistemin kendi kendini finanse edeceðini düþünüyorum deðerlendirmesinde bulunuyor. Amazon un 3D ekranlý akýllý telefonu tanýtýldý Sýcak havalarda hipertansiyona dikkat edilmesi gerektiðini belirten doktorlar, bu tür havalarda sývý tüketiminin artýrýlmasý, tuzlu gýdalarýn azaltýlmasý konusunda vatandaþlarý uyarýyor. Mardin Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Yavuz Orak, hipertansiyonun görülme sýklýðýnýn yaþla birlikte arttýðýný belirterek, hipertansiyon görülme sýklýðýnýn yaþ arasýnda yüzde 42, 65 yaþ ve üzerinde ise yüzde 75 olduðunu belirtti. Günümüzde beslenme ve yaþam tarzý ile çevresel etkenlere baðlý olarak genç bireylerde de hipertansiyon sýklýðýnýn arttýðýný belirten Dr. Yavuz Orak, yaz aylarýnda hipertansiyona dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Sýcak havalarýn özellikle aþýrý nemle beraber birleþtiði takdirde hipertansiyon hastalarýnda olumsuz etkilere yol açabildiðine dikkati çeken Baþhekim Dr. Yavuz Orak, "'Vücuttaki aþýrý su ve tuz kaybý, kontrol altýnda hipertansiyonu olan bir hastanýn kan basýncýnda ani düþmelere yol açabilir. Ayrýca, kan basýncýný düþürmek için kullanýlan ilaçlarýn bazýlarý da su ve elektrolit atýlýmý yaptýðý için olumsuz tablolar ortaya çýkabilir. Bundan dolayý çok sýcak havalarda olabildiðince dýþarý çýkmamalý ve olabildiðince sývý alýnmalýdýr. Ancak tuzlu gýdalarý tüketirken gene de aþýrýya kaçmamak gerekir." dedi. Hipertansiyona karþý tavsiyelerde bulunan Orak, þunlarý söyledi: "Masadan tuzu kaldýrmak gerekiyor. 'Gýdalarý piþirmede tuz kullanmamak gerekir. Ekmekte çok tuz var. Tüketilecekse tuzsuz ekmek tüketilmeli. Ýþlenmiþ gýdalar yerine doðal yiyecekler tercih edilmelidir. Turþu gibi besinler yasak. Alkollü azaltmak ve sigarayý býrakmak þart. Günde 30 dakika egzersiz yapanlarda hipertansiyona baðlý ölüm oraný yüzde 60 daha az. Egzersiz sabah ya da akþam saatlerinde tercih edilmelidir. Türkiye'de her üç eriþkinden birinde hipertansiyon var. Ülkemizde yapýlan bir araþtýrmada 18 yaþ üstü nüfusta hipertansiyon sýklýðý erkeklerde yüzde 27, kadýnlarda yüzde 36 bulunmuþtur. Hipertansiyon yaþ ilerledikçe yaygýnlaþmaktadýr." diye konuþtu. Tansiyon, kalbin vücuda kaný daðýtmak için kullandýðý güçtür. Sol kalbin kaný vücuda atarken kullandýðý güce birinci veya büyük tansiyon denir. Kalbin kan akýmý bittikten sonra damarlarda oluþan durgun basýnca da ikinci veya küçük tansiyon denir. Kan basýncýnýn normalden yüksek olmasýna da hipertansiyon denir. Bazen bu konuda kavram kargaþasý yaþanabiliyor. Bir çok kiþi benim hipertansiyonum var derken, kendilerinde mevcut kalýcý ve sürekli kontrol altýnda tutulmasý gereken bir hastalýk yerine zaman zaman stres ve üzüntüye baðlý tansiyonlarýnýn yükseldiði; bunun hastalýk deðil geçici bir durum olduðu yanlýþ anlayýþýný benimseme eðilimindedir. Normal kan basýncý artýk 120/80'in altý olarak kabul edilmektedir. 140/90'ýn üstü hipertansiyon, aradaki deðerler yüksek-normal olarak tanýmlanýr ve izlenmesi, bazý durumlarda da tedavisi gereken deðerlerdir. Gizli tansiyon belki bu grubu ifade etmek için uygundur. Tansiyonun yaþla birlikte görülme sýklýðý artar." diye konuþtu. (CÝHAN) Sahip olduðu Dynamic Perspective isimli teknoloji ile rakiplerinden ayrýlan telefonun en büyük özelliði ise üç boyutlu görüntüleri herhangi bir gözlük kullanýlmadan gösterebilmesi ve kullanýcýnýn izlediði yöne göre 3D efektlerini daha da güçlendirmesi 4,7 inç (11,9 cm) boyutunda ve dikdörtgen biçiminde dokunmatik bir ekrana sahip olan Fire Phone un ekraný iphone ýn ekranýndan büyük, ancak Samsung marka pek çok telefonun ekranýndan ise daha küçük. Amazon un internet hizmetlerine entegre olan telefonun kullanýcýlarý, 1 milyona yakýn þarkýyý internet üzerinden bedava dinleyebilecek. Fire Phone, GSM operatörü AT & T aracýlýðý ile 25 Temmuz dan itibaren ABD de satýþa çýkacak. Hýrsýzlýða karþý, Android ve Windows'a Ýptal sinyali Bu uygulamanýn telefon hýrsýzlýðýna karþý tedbir olarak alýnacaðý açýklandý. Yetkililer telefon hýrsýzlýðýný önlemek için teknoloji firmalarýna, çalýndýklarý anda telefonlara "iptal sinyali" gönderilerek onlarý kullaným dýþý býrakacak bir özellik eklemeleri çaðrýsý yapýyordu. En büyük telefon üreticileri Apple ve Samsung bu uygulamayý bazý cihazlarýnda kullanýyor. Google ve Microsoft'un bu kararý, "iptal sinyali" uygulamasýnýn, dünyanýn en popüler üç iþletim sisteminde temel bir özellik olacaðý anlamýna geliyor. Telefon hýrsýzlýðýnda artýþ ABD'de yapýlan bir araþtýrma akýllý telefonlara yönelik hýrsýzlýk olaylarýnýn dünya çapýnda arttýðýný gösteriyor. Araþtýrmaya göre: ABD'de 2013 yýlýnda 3,1 milyon cep telefonu çalýndý. Bu rakam bir önceki yýla göre neredeyse yüzde yüz bir artýþý ifade ediyor. Avrupa'da her üç kiþiden biri 2013'te cep telefonunu çaldýrdý ya da kaybetti. Güney Kore'de cep telefonu hýrsýzlýðý arasýnda beþ kat arttý. Bu soruna karþý yetkililer, teknoloji firmalarýna çaðrý yaparak çalýntý cep telefonunu tümüyle iþlevsiz kýlacak tedbirler almalarýný istiyor. Yetkililer, Apple'ýn geçen Eylül ayýndan beri ios 7 iþletim sistemi kullanan iphone telefonlarý için uyguladýðý 'Aktifleþtirme Kilidi'nin hýrsýzlýk olaylarýnda önemli bir düþüþ saðladýðýný belirtiyor.

11 SPOR 11 EÐER: BÝRLÝKTELÝK BAÞARIYI GETÝRÝYOR TÜFAD Zorunlu geliþim semineri gerçekleþtirildi Kurtaran ile Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer ile Tuter Antrenörü ve Eðitmeni Çorumlu Ýsmet Kamak ile antrenörler katýldýlar. Kursun açýlýþ konuþmasýný yapan TÜ- FAD Baþkaný Nihat Armutçu konuþmasýna geçtiðimiz dönemde kaybettikleri üç antrenör isim Erol Yýlmaz, Yýlmaz Dursun ve Bilal Gökmen'i anarak baþladý. Daha sonra tüm katýlýmcýlarý bir dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'ný söylemeye davet eden Armutçu, daha sonrada kendilerine destek verenlere teþekkür etti. Bilal Gökmen için düzenlenen kampanyaya katýlým konusunda tüm antrenörleri Nihat Armutçu Ýsmet Kamak duyarlý olmaya davet eden Armutçu, Genel Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði Çorum Þubesi Bilal Merkez bazýnda yaptýklarý giriþimlere Bursa Þube Baþkaný Gökmen Zorunlu Bölgesel Geliþim Semineri dün Anitta Sedat Özbað ve Konya Þube Baþkaný Ýsmet Karababa'nýn Otel'de yapýldý. Saat 09.30'da baþlayan seminerin açýlýþ törenine Belediye Baþkan Vekili ve Belediyespor Baþkaný Zeki nýnda Gökmen'in kýzýnýn kalan öðrenim hayatý boyunca büyük destek verdiðini ve genel merkezin sabit yardýmý ya- Gül, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu(BESYO) Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Gençlik Hizmutçu, bu çalýþmadaki desteklerinden dolayý Özbað ve Ka- okuduðu sürece aylýk 150 lira burs baðlandýðýný belirten Armetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer rababa'ya teþekkür etti. Ulukavak'ý yenen Bahçelievler üçüncülüðü aldý 2-1 Mahalleler arasý minikler futbol turnuvasýnda üçüncülük dördüncülük maçýnda Bahçelievler, Ulukavak Mahallesi'ni 2-1 yenerek üçüncü oldu. Yarý finali kaybeden iki takýmýn maçýnda Bahçelievler Mahallesi rakibi önünde Tufan'ýn attýðý iki golle 2-1 galip gelirken Ulukavak'ýn tek golünü Burak attý. Maç sonunda düzenlenen törene Ulukavak mahallesi katýlmadýðý için dördüncülük kupa ve madalyalarý verilemedi. Bahçelievler takýmý ise üçüncülük kupa ve madalyalarýný aldý. BAHÇELÝEVLER: 2 - ULUKAVAK: 1 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEM:Ömür Soytemiz. BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ: M.Elvan, Akif, Muhammet Yýldýrým, Tufan kaya, Melihcan, Adem, Yahya, Fatih, Hasan, Ömer Çöp, Kerim, Emircan, Umut, Ahmet, Okan, Serhat, Mustafa, Ömer Alitaþ, Engin, Oðuzhan. ULUKAVAK MAHALLESÝ: Enes, Orhan, Yusuf, Semih, Barýþ, Kürþat, Muhammet, Mehmet, Burak, Bedirhan, Arda, Nurullah, Uðurcan, Berkant, Batuhan, Mert. GOLLER: Tufan (2) (Bahçelievler), Burak (Ulukavak) Özel Ýdare U13'ler Giresun'a Uðurlandý U13 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda il birincisi olan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takýmý, Giresun'da oynanacak Türkiye Þampiyonasý için uðurlandý. 4 takýmýn çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiði U13 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda son maçlar öncesinde Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü þampiyonluðunu ilan etmiþti. 5. hafta maçýnda 31 Mayýs 2014 Cumartesi günü Çorum Belediye Spor'la karþýlaþan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takýmý, müsabakadan 4-1 galip ayrýlmýþtý Haziran 2014 tarihleri arasýnda Giresun'da oynanacak Türkiye Þampiyonasý için yola çýkan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takýmý'na Takým Antrenörü Hayrettin Karaca, Sungurlu Spor Antrenörü Cafer Eryiðit ile Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Þaban Ateþ eþlik ediyor. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR ÝLK GÜNÜ BAY GEÇTÝ Çorum þampiyonu olan Ýl Özel Ýdarespor bugün Giresun'da baþlayacak U 13 grup birinciliðinde Çorum'u temsil edecek. Giresun'da oynanacak olan grup mücadelesinde Ýl Özel Ýdarespor B grubunda 1461 Trabzon ve Orduspor takýmlarý ile eþleþti. A grubunda ise Samsun Kadýköyspor, Rize Pazarspor ve Merzifonspor takýmlarý yer aldý. Giresun'da ilk günü bay geçen Çorum Ýl Özel Ýdarespor 1461 Trabzon - Orduspor arasýnda oynanacak maçýn maðlubu ile oynayacak. Üç gün sürecek maçlar sonunda birinci olacak takýmlar yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþacaklar. Törende daha sonra kýsa birer konuþma yapan Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum'da sportif alanda birlikteliðin baþarýyý da beraberinde getirdiðini söyledi. Çorum olarak her aldýklarý organizasyonu baþarýyla yaptýklarýný belirten Eðer, bunda Çorum'da kurumlar arasýndaki iyi diyalogun çok önem taþýdýðýný belirterek 'Çorum'da grup toplantýlarýnýn yapýmýnda Anitta Otel bizlere kapýlarýný açýyor. Baþka illerde küçük ve hoþ olmayan yerlerde toplantýlar yapýlýyor biz ise burda yaptýðýmýz toplantýlarla maça bir anlamda 1-0 önde baþlýyoruz. Ýnþallah 2016 yýlýnda Hitit Üniversitesi ve BESYO'muzun önderliðinde Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacaðýz. Kursun Çorum futboluna yenilikler kazandýrmasýný diliyor ve tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum' dedi. TÜFAD Seminerinin açýlýþýnda konuþan Belediye Baþkan vekili ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'de antrenörlerden yetenekli sporcu kadar ahlaklý sporcu yetiþtirmelerinin önemine deðindi. Konuþmasýna Bilal Gökmen'i anarak baþlayan Zeki Gül, kendisini geç tanýdýðýný ancak çabuk kaybettiðini belirterek kaybýndan duyduðu üzüntüyü bir kez daha ZEKÝ GÜL: AHLAKLI SPORCULAR YETÝÞTÝRMEK DAHA ÖNEMLÝ dile getirdi. Antrenör olmanýn zor bir görev olduðunu ancak hoca olarak yetenekli sporcu yetiþtirmekten daha önemli olanýn ahlaklý sporcular yetiþtirmek olduðuna inandýðýný belirten Gül 'Ben kulübüme transfer yaparken öncelikle araþtýrdýðým yeteneðiyle birlikte ahlaklý olmasý. Futbolcu baþarýlý olabilir ancak ahlaklý olmadýðý sürece bunun devamlý olmasý mümkün deðildir. Ahlaklý sporcu yetiþtirmek konusunda siz antrenörlerimize büyük görevler düþüyor. Bizler Belediyespor'da görev yapan yöneticiler olarak sizlerde amatör kulüplerde çalýþan arkadaþlar olarak fahri olarak görev yapýyorsunuz. Gerek amatör gerekse profesyonel yöneticiler kimsenin þamar oðlaný deðildir. Fahri olarak görev yapan bu insanlara destek olmak yerine köstek olursak bu iþleri yapacak kimseyi bulamayýz. Hepimiz insanýz ve hata yaparýz. Ancak þundan eminim ki hiç birimiz spora ihanet etmedik ve etmeyiz. Çorum sporunun daha iyi yerlere gelebilmesi için hepimizin birbirimize köstek deðil destek olmamýz gerekiyor. Yoksa bulunduðumuz yerleri ilerde ararýz diye düþünüyorum."þeklinde konuþtu. Miniklerin þampiyonu Mimar Sinan Ýkinci Kale mahallesi Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasýnýn þampiyonu Mimar Sinan minikleri oldu. Mimar Sinan final maçýnda Kale Mahallesi'ni 2-1 yenerek kupayý aldý. 14 mahalle takýmýnýn iki grupta mücadele ettiði turnuvada gruplarda oynanan maçlar sonunda ilk dört sýrayý lan takýmlar tek maçlý eliminasyon sistemine göre çeyrek final ve yarýn final maçlarýný oynadýlar. Bu maçlarý kazanan Kale ve Mimar Sinan Mahallesi takýmlarý bu yýlýn þampiyonluðu için finalde karþýlaþtýlar. 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da oynanan final maçýný Belediye Baþkan Vekili ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'de izledi. Final maçýnýn ilk yarýsý Mimar Sinan takýmýnýn üstünlüðünde geçti. Rakip kalede gol arayan Mimar Sinan girdiði net pozisyonlardan yararlanamadý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda kalecinin hatasýndan bulduðu golle Mimar Sinan devreyi 1-0 öne geçti. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda da Fikret'in attýðý golle ilk yarýyý 2-0 önde tamamlayan Mimar Sinan büyük avantaj yakaladý. Ýkinci yarýya 2-0 geride baþlayan Kale Mahallesi topa daha çok sahip olmaya baþladý. Penaltýdan Ahmet Arduç'un attýðý golle skoru 2-1 yapan Kale'nin kalan bölümdeki çabasý beraberliði getirmeye yetmeyince karþýlaþmayý 2-1 kazanan Mimar Sinan turnuvanýn þampiyonluðunu kazandý. Final maçýnýn ardýndan kupa töreni yapýldý. Kupa töreninde konuþan ASKF Genel Sekreteri Recep Yücel, geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya verdiði katkýlardan dolayý Belediye'ye teþekkür etti ve önümüzdeki yýl daha baþarýlý bir organize olacaðýný belirterek mücadele eden tüm sporcularý kutladý. Belediye Baþkan vekili Zeki Gül'de konuþmasýnda futbola alt yapý oluþturmak için bu yaþ grubundaki müsabakalarýn son derece önemli olduðunu belirterek centilmence geçen tüm müsabakalardan dolayý katýlanlarý kutladý. Konuþmalarýn ardýndan turnuvada dereceye giren takýmlara kupa ve sporcularýna madalyalarý verildi. MÝNMAR SÝNAN: 2 KALE MAHALLESÝ: 1 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEM: Emrah Okan.. MÝMAR SÝNAN MAHAL- LESÝ: Engin, Berkay, Atakan, Eren, Barýþ, M.Ali, Emirhan, Altar, Hakan, Kaan, Melih, Türkay. KALE MAHALLESÝ: Can, Furkan, Ayberk, Ahmet Ardýç, Ahmet Akyol, Ýbrahim, Hasan, Hakan, Berkant, Birkan, Y.Emre, Orkun, Uðurcan, Emir, Onurcan, Yaþar, Uður, Mert, Yakup, Ýlyas. GOLLER: Abdussamed, Fikret (Mimar Sinan), Ahmet Ardýç (penaltýdan) Kale.

12 Ulukavakspor'un genel kurulu 28 Haziran'da Ulukavakspor yapacaðý Olaðanüstü Genel Kurul tarihi belirlendi. Siyah beyazlýlarýn Olaðanüstü Genel Kurul'u 28 Haziran Cumartesi günü saat 14.30'da kulüp binasýnda yapýlacak. Kulüp yetkililerinden yapýlan açýklamada kulübü devralmak isteyenlerin Olaðanüstü Genel Kurul'a katýlmalarý veya daha önceden hazýrlanacak genel kurul listelerine kendilerini dahil etmek üzere Kulüp Baþkan Yardýmcýsý Hasan Eker'e ulaþmalarý istendi. Yapýlan açýklamada "Kulübümüzü ilgilendiren toplantýda eðer ki her hangi bir devralýnma talibi olunmaz ise toplantýsýnda fesh edileceðini duyururuz" denildi. Özbayram: Akif Tatlý süre istedi Birol Yiðit Belediyespor stoper için Birol Yiðit'i düþünüyor Mustafa Özbayram Çorum Belediyespor Mali Asbaþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Belediyespor'da son geliþmeler hakkýnda bilgi verdi. Özbayram, iç transferde merak edilen isimlerden Mehmet Akif Tatlý'nýn kendilerinden süre istediðini belirtirken, geçtiðimiz sezon takýmýn gözdeleri arasýna giren Murathan Buruþ'un da henüz net bir karar vermediðini söyledi. Basýn sözcüsü Murathan'ýn gitmek istemesi halinde kulübün mengfaatleri doðrultusunda önünün açýlacaðýný da sözlerine ekledi. YENÝ SEZONUN STARTI 16 TEMMUZ'DA VERÝLECEK Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, 16 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýna Japon taraftarlar, Fildiþi-Japonya maçýndan sonra tribünlerindeki çöpleri toplayarak tüm dünyaya medeniyet dersi verdi. Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupasý iþin takýmlarýný desteklemeye giden Yavuz Ýncedal baþlayacaklarýný söyledi. Kýrmýzý siyahlýlar 15 Temmuz'da Çorum'da toplanarak 16 Temmuz'da yeni sezonun ilk antrenmanýný yapacaklar. Disiplinden asla taviz vermeyeceðinin altýný çizen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal sistemin ve disiplinin ön planda olduðunu kaydederek "izin günlerimiz dinlenme saatlerimiz dahi program çerçevesinde gerçekleþtirilecek" dedi. Çorum'da yapýlacak ilk etap çalýþmalarý 10 gün süreceðini belirten Ýncedal, ikinci etap çalýþmalarýný 30 Temmuz'da Nevþehir'de yapmayý planladýklarýný kaydetti. Nevþehir kampýnýn yaklaþýk 2 hafta süreceðini belirten teknik adam 13 Temmuz'da Nevþehir kampýný sonlandýrmayý düþündüklerini söyledi. Belediyespor'un grubu bugün belli olacak Japon taraftarlardan herkese ders olsun Hangisi doðru örnek Spor Toto 2. ve 3. Lig grup kuralarý bugün ve yarýn Ýstanbul'da çekilecek. Ýlimizi Spor Toto 3. Lig'de temsil eden Çorum Belediyespor'un Futbol Sezonu hangi grupta mücadele edeceði bugün belli olacak. Spor Toto 3. Lig grup kura çekimi bugün saat 12:00'de Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlenecek. Spor Toto 2. Lig Kura Çekimi ise bir gün sonra Çarþamba günü ayný saatte Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapý lacak. Bugün gerçekleþecek kura çekiminde Çorum Belediyespor'u temsilen idari Asbaþkan Fatih Özcan ile genel kaptan Hamit Iþýk kura çekimine katýlacak. Japon taraftarlar, son derece çevre dostu. Japonya'nýn Fildiþi'ne 2-1 maðlup olduðu maçtan sonra taraftarlar stadyumda kendi oturduklarý yerlerdeki tüm çöpleri poþetlere atarak temizledi. Japon futbolseverler tribünlerle yetinmeyip, dýþarýdaki çöplerini de temizledi. BÝZDEKÝ MANTIKTA BU! Geçtiðimiz günlerde Belediyespor yönetiminden bazý isimlerin Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn ortasýnda sigara içmesi üzerine yaptýðýmýz habere bazý çevrelerden gelen 'absürt haber' yakýþtýrmasý, nasýl bir mantýkla spora ve dünyaya bakýldýðýnýn apaçýk göstergesidir. Japonlarýn hemde baþka bir ülkede sergiledikleri bu örnek davranýþý, umarýz ki; bundan sonraki spor alanlarýnda nasýl davranýlmasý gerektiði yönünde bu düþüncedeki sporseverlerimize ve toplumumuza örnek olur. Çorum Belediyespor yeni sezona güçlü bir kadro girmek için yoðun mesai yaparken dýþ transferde de listede olan futbolcularla ön görüþmelerini sürdürüyor. Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Van Büyükþehir Belediyespor'dan stoper Birol Yiðit ile ön görüþme yapan kýrmýzý siyahlý yönetim futbolcudan gelirim yanýtý aldý. Yönetim futbolcunun bonservis sorunu olmasý ve kontenjan olmasý nedeniyle bu transferi bekletme sürecine aldý. Birol Yiðit, stoperde oynamasýna raðmen geçtiðimiz sezon 5 gol atarak dikkatleri çekti. AYNI TAKIMDAN MAZLUM ÖNDÝL'DE LÝSTEDE Van Büyükþehir Belediyesporlu bir diðer futbolcu Mazlum Öndil ile de görüþme yapýldýðý öðrenildi. Kýrmýzý-Siyahlýlarda geçtiðimiz sezon Van Büyükþehir Belediyespor'un orta sahasýnda görev yapan Mazlum Öndil 1995 doðumlu genç futbolcu geçtiðimiz sezon 4 gole imza attý. Soldan saða: Semih Barýndýk - Ýrfan Polat - Nafican Yardýmcý Batuhan'ý Fenerbahçe'ye gönderen Ýrfan Polat þimdi de yeni 3 ismi Fenerbahçe'ye gönderiyor Fenerbahçe'nin takibindeler! Fenerbahçe U19 Takým Antrenörü Alt Yapý Geliþtirme Antrenörü Semih Özü'nün Giresun'da Ýl Özel Ýdarespor U13 takýmýndan Nafican Yardýmcý ile Semih Barýndýk'ý izleyeceði öðrenildi. Özü, Semih Barýndýk ve Nafican Yardýmcý'nýn dýþýnda yine Ýl Özel Ýdarespor'dan Burak Çamlýbel'i de yakýn takibine aldýðý belirtildi. U13 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi Giresun'da temsil edecek olan Ýl Özel Ýdarespor'dan Nafican yardýmcý, Semih Barýndýk ve Burak Çamlýbel'in futbolcu temsilcisi Futbolcu Menajeri Ýrfan Polat, geçtiðimiz günlerde Batuhan Çimen'inde Fenerbahçe'ye transferinde rol oynamýþtý. Polat, Ýl Özel Ýdaresporlu Nafican Yardýmcý, Semih Barýndýk ve Burak Çamlýbel'in bir süredir Fenerbahçe alt Yapý Geliþtirme Burak Çamlýbel Antrenörlerinden Semih Özü'nün takibinde olduðunu belirterek antrenör Özü'nün Semih ile Nafican'ý izlemek için Giresun'a geleceðini daha önce beðendiði futbolcularý bir kez daha izleyerek önümüzdeki günlerde Fenerbahçe takýmý adýna Ýstanbul'a davet edeceðini söyledi. ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nýn final karþýlaþmasý öncesinde oynanan 'Ýhtiyar delikanlýlar' maçýnýn yan hakeminin ciddiyetsizliði ve lakayt tavýrlarý dikkat çekti. Sosyal paylaþým sitesinde paylaþýlan hakemin fotosunda yardýmcý hakemin ayakkabýlarýnýn topuðuna basarak görevini yapmasý dikkat çekti. Bir elinde yan hakem bayraðý, ayakkabýsýnýn topuklarýna basar vaziyette maçý yöneten hakemin sorumluluk duygusundan uzak bir görüntü sergilemesi spor camiasý tarafýndan da tepki aldý. Mazlum Öndil Trabzonspor A2 futbolcusuna yetersiz dediler! Çorum Belediyespor transfer komitesi yine ilginç bir olaya daha imza attý. Trabzonspor A2 takýmýnda futbol oynayan Çorumlu futbolcu Recep Onur Öztürk için kýrmýzý siyahlý takýmýn transfer komitesi Belediyespor'da oynayamaz, yetersiz raporu verdi! Genç futbolcu için Belediyesporlu transfer komitesinde yer alan hangi ismin yetersiz dediði merak edilirken, kýrmýzý siyahlý takýmýn yeni teknik direktörü Yavuz Ýncedal'ýn bu futbolcu için "Trabzonspor A2 takýmýnda oynayan bir futbolcu için yetersiz denilemez" dediði öðrenildi. Öte yandan Ýncedal'ýn gelecek Belediyespor kadrosunda mutlaka en az 3 genç isim istediði de gelen bilgiler arasýnda yer aldý. BAK: YA FUTBOLDAN ANLAMIYOR YADA ART NÝYETLÝ Trabzonspor cephesinden Recep Uður Öztürk hakkýnda edinilen bilgilere göre Trabzonspor A2 takýmý antrenörlerinden Metin Bak "Uður ile bu yýlda birlikte çalýþmayý planlýyoruz. Bu futbolcumuz için yetersiz sözü kullanan birisinin futboldan anlamadýðýný yada art niyetli olduðunu düþünürüm. Uður Öztürk hakkýnda Çorum Belediyespor'dan bizden rapor almak için arayan kimse olmadý. Yeni sezon inþallah sakatlýk olmazsa Uður'u gelecek sezon üst liglere vermeyi düþünüyoruz." Dedi. Hakemin lakaytlýðý!

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı