ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES"

Transkript

1 ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES 1. G R TUSAGA-Aktif projesi TÜB TAK destekli bir kamu AR-GE projesi olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (TKGM) taraf ndan 31 May s 2005 tarihinde TÜB TAK a önerilmi ve stanbul Kültür Üniversitesi ( KÜ) taraf ndan yürütülmek üzere desteklenmesine karar verilmi tir. Harita Genel Komutanl (HGK), 04 OCAK 2006 tarihinde TKGM ile birlikte imzalanan birli i Çerçeve Protokolü ile projeye TKGM ile birlikte mü terek mü teri s fat yla dahil olmu tur. Projenin ba lang ç tarihi 08 May s 2006 olup, süresi 2.5 y ld r. Söz konusu proje 01 Temmuz 2011 tarihi itibari ile TÜB TAK B k.l taraf ndan kabul edilmi tir. Sistem kapsam nda, Türkiye geneline da lm (KKTC de 4 istasyon dahil) 146 sabit GPS istasyonu kurulmas tamamlanm t r. HGK ve TKGM de kurulan kontrol ve analiz merkezinde; istasyonlardan Internet yolu ile al nan GPS verilerinden diferansiyel GPS (DGPS) ve gerçek zamanl kinematik (RTK) konum belirlemeye olanak sa layacak düzeltme verileri hesaplanarak kullan c lara yay nlanmaktad r. Proje ile ayr ca, WGS-84 ve ED50 koordinat sistemleri aras ndaki dönü üm parametreleri tüm Türkiye için do ru ve duyarl olarak belirlenmesi, ba ta haritac l k olmak üzere, jeodezik uygulamalar n daha kolay gerçekle tirilmesi hedeflenmektedir. TUSAGA-Aktif sisteminin i letilmesi ve düzeltme parametrelerinin hesaplanmas TKGM ve HGK da kurulan kontrol merkezlerinden yap lmaktad r. Tüm istasyonlardan toplanan veriler ADSL ve GPRS/EDGE yolu ile veri merkezine aktar lmakta ve bu merkezlerde düzeltme parametreleri hesaplanarak arazideki kullan c lara aktar lmaktad r. Gerçek Zamanl Kinematik düzeltme verileri RTCM3.1 ve CMR ileti im formatlar nda olup, GPRS ve NTRIP (Network Transport of RTCM through Internet Protocol) vas talar ile gezici al c lara gönderilmektedir. TUSAGA-Aktif istasyon yerlerinin seçiminde zemin yap s, elektrik, telefon, nternet ve güvenlik hususlar dikkate al nm ve tüm Türkiye de gerçekle tirilen arazi ke ifleri neticesinde Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Meteoroloji stasyonlar, Üniversiteler, Belediyeler ile Kamu Kurum ve Kurulu lar na ait bina ve araziler seçilmi tir. stasyon da l m ekil-1 de verilmi tir. ekil-1: Kurulumu tamamlanan 146 sabit GNSS istasyonu yerleri. -1-

2 2. TUSAGA-AKT F S STEM N N GENEL ÖZELL KLER TUSAGA-Aktif istasyon yerlerinin seçiminde zemin yap s, elektrik, telefon, nternet ve güvenlik hususlar dikkate al nm ve tüm Türkiye de gerçekle tirilen arazi ke ifleri neticesinde Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Meteoroloji stasyonlar, Üniversiteler, Belediyeler ile Kamu Kurum ve Kurulu lar na ait bina ve araziler seçilmi tir. stasyonlarda birer adet GNSS (GPS+GLONASS ve GALILEO sitemine haz r) al c s, ADSL/GPRS bütünle ik modem, akü, akü arj aleti, y ld r m koruma adaptörü, telefon hat korumas, termostatl 4 adet fan, sigorta ve standart donan m kabini ile d ar da (çat, teras, kule veya yerde) al c ya ba l bir jeodezik GNSS anteni bulunmaktad r ( ekil-2). (a) (b) (c) ekil-2: TUSAGA-Aktif Kuruca ile stasyonu, (b) Donan m Kabini, (c) HGK Kontrol ve Analiz Merkezi. Sistemde, sabit GPS istasyonlar ile kontrol merkezi aras ndaki ileti im, ADSL/GPRS üzerinden sa lanmaktad r. Ayr ca, ADSL hatt nda meydana gelebilecek veri kesikliklerinde mevcut bir modem devreye girmekte ve veri iletimi, GPRS ile kesintiye u ramadan devam etmektedir. ekil-3: Sabit GPS istasyonlar ndan kontrol merkezine veri aktar m ; lem s ras 1: Uydulardan al nan ham veri; 2:Kontrol Merkezine aktar lan ham veri. -2-

3 Kontrol merkezlerinde bulunan sunucular, tüm istasyonlardan bir saniye aral kl gelen ham gözlem verilerden yararlanarak atmosferik modelleme yapmakta ve hassas düzeltme verileri hesaplamaktad r. Söz konusu düzeltme verileri arazide, TUSAGA-Aktif sistemi ile uyumlu kullan c lara ait gezici al c lara internet üzerinden aktar lmaktad r. Kullan c kendi al c s nda, koordinat belirleme i lemini ba latt andan itibaren, bu gezici al c için kontrol merkezinden üretilen düzetme bilgisi GPRS ileti imi ile her bir saniye de bir olmak üzere gelir ve istenilen noktada hassas koordinatlar belirlenmi olur ( ekil-3). ekil-3: Kontrol merkezi ile kullan c lar aras ndaki ileti im. Kontrol merkezlerinde bulunan sunucular, tüm istasyonlardan gelen anl k verilerden yararlanarak atmosferik gecikme parametrelerini (iyonosfer ve troposfer) ve hassas düzeltme verilerini hesaplamaktad r. Söz konusu düzeltme verileri, sisteme abone olan arazideki gezici al c lara internet üzerinden aktar lmaktad r. Bu ekilde tek frekansl bir GNSS al c s metre alt do rulukta, çift frekansl bir GNSS al c s 1-13 santimetre do rulukta konum belirleyebilmektedir. 3. VER AKTARIM FORMATI Veri aktar m format olarak NTRIP kullan lmaktad r. NTRIP; diferansiyel düzeltme verisi veya di er tür GNSS verisinin sabit veya gezici kullan c lara internet üzerinden yay nlanmas için Almanya Jeodezi ve Karto rafya Kurumu (BKG) taraf ndan geli tirilmi internet tabanl genel ve ba ms z bir protokoldür. NTRIP; GSM, GPRS, EDGE veya UMTS gibi Mobil IP a lar üzerinden internete kablosuz ula m desteklemekte, ayn zamanda RTCM komitesi taraf ndan da önerilen bir standartt r. NTRIP sistemi üç yaz l m bile eninden olu ur; NtripClient, NtripServer ve NtripCaster. NtripServer GPS referans istasyonundan veri almakta ve bunu NtripCaster a iletmektedir. NtripCaster bir telefon santrali gibi davranmakta ve NtripClient lar istedikleri veri dizilerine ba lamaktad r. Bu türde bir yap yüzlerce gezici al c ya ayn anda düzeltme verisi gönderilebilmesi amac yla geli tirilmi en yayg n veri aktar m tekni idir. Bu protokol GNSS RTK çal malar na yönelik verinin yan s ra, kod, ta y c faz gözlemleri, anten ve çevresel parametreleri de içermektedir. Daha da önemlisi, bu format üzerinde de i ikliklere olanak verecek ekilde geli tirilmi tir (GALILEO, GPS L2C, L5 sinyalleri gibi). Ayr ca sistemden faydalanan aktif kullan c lar e zamanl olarak ekran üzerinden takip edilebilmektedir. Örne in Türkiye nin de i ik bölgelerinde sistemden faydalanan toplam 88 adet kullan c ekil-4 de görülmektedir. -3-

4 ekil-4: TUSAGA-Aktif Kullan c lar n n Sistemde E Zamanl Takibi. 4. TUSAGA-AKT F S STEM LE GERÇEKLE T R LEN B L MSEL ÇALI MALAR An lan sistem kapsam nda, HGK kurulan kontrol ve analiz merkezinde istasyonlardan gelen olan ham GPS verileri ile Uluslar aras GPS Servisi (IGS) verilerinden yararlan larak istasyonlara ait duyarl koordinat ve h z bilgileri hesaplanmaktad r. TUSAGA/TUSAGA-Aktif istasyonlar na ait ayl k birle tirilmi ölçülerden yararlanarak elde edilen ITRF ve Avrasya sabit sistemlerinde hesaplanan yatay nokta h zlar ekil-5 ve 6 da, dü ey h zlar ise ekil-7 de görülmektedir. ekil-5: Nokta H zlar (ITRF) -4-

5 ekil-6: Nokta H zlar (Avrasya Sabit) ekil-7: Nokta H zlar (Dü ey) TUSAGA-Aktif a n n haritac l k sektöründe yo un olarak kullan lmas planlanm olsa da, gerçek zamanl toplanan GPS verisinin, ula mdan altyap hizmetlerine, co rafi bilgi sistemlerinden savunma teknolojilerine, meteorolojik hava tahmini uygulamalar ndan iyonosfer tabakas n n anl k modellenmesi ve haritalanmas çal malar na kadar birçok alanda yayg n olarak kullan lmaktad r. Bu kapsamda gerçekle tirilen çal malar ise a a da sunulmu tur. 5. ATMOSFER K ÇALI MALAR Hassas koordinat elde edilmesinde atmosfer tabakas iki bile en olarak ele al nmaktad r. Bunlar iyonosfer ve troposfer tabakalar d r. Yer merkezinden km uzakl kta yer alan GPS sinyalleri, uydulardan yay mland ktan sonra s ras yla içinden geçtikleri yonosfer ve Troposfer tabakalar nedeniyle bir tak m etkilere maruz kal r. yonosferin tabakas n n neden oldu u gecikme da t c bir etkiye sahiptir ve mevcut GNSS sinyalleri L1 ve L2 ta y c dalga boylar n n her ikisine de ayn etkiyi yapt ndan çift frekansl al c larla bu etki büyük oranda giderilebilmektedir. Geriye kalan atmosferik gecikme (troposferik -5-

6 gecikme) ise da t c özelli e sahip de ildir ve tek bir GPS al c s kullan larak bu gecikme miktar tam olarak modellenememektedir. Bununla birlikte, hassas uydu bilgisinin kullan ld, a yap s nda, birden fazla al c kullan larak yap lan GPS gözlemleri ile, olu an bu a da bir bütün olarak bu gecikme miktar hesaplanabilmektedir a. GPS Tabanl Ya a Dönü ebilir Su Buhar n n Elde Edilmesi Troposfer atmosferin en alt tabakas olup, yer yüzeyi ile ba lar ve kal nl ekvatorda yakla k 18 km iken kutba do ru azalarak kal nl 8 km ye kadar dü er. Tüm meteorolojik ko ullar n etkili oldu u hava olaylar bu tabakan n yakla k 3-4 km lik alt k s mlar nda meydana gelir. Atmosferin toplam kütlesinin %75 ini içeren ve bu yönüyle atmosferin di er katmanlar na göre en yo un olan katman olan troposfer, atmosferde bulunan tüm su buhar ve nemi içermektedir. Meteorolojik uygulamalarda, atmosferdeki su buhar n n konumsal ve zamansal olarak da l m n n hassas olarak temsil edilmesi oldukça güçtür. Ayn zamanda sera gaz özelli ine de sahip olan su buhar miktar n n bilinmesi, yak n ve orta dönemli hava tahmini ve iklim çal malar nda çok önemli yer tutmaktad r. YDS, tan m olarak; herhangi iki yükseklik aras ndaki dik kolon boyunca toplam atmosferik su buhar miktar olup genel olarak, bu aradaki suyun yo unla t dü ünüldü ünde elde edece i e de er kolon yüksekli i olarak da tan mlan r. Say sal olarak, 1 kg/m 2 su buhar 1 mm YDS de erine e ittir. GPS ölçümleri yard m yla hesaplanan YDS de erlerinin meteorolojik amaçl kullan labilece ini göstermi tir. GPS verisi yard m yla YDS elde edilmesi çal malar na k saca, GPS Meteorolojisi denmektedir. Konumu bilinen noktalarda kurulan GPS al c lar n n toplad GPS verileri YDS hesaplanmas nda kullan labilmektedir. Atmosferik çal malar, GPS yard m yla hesaplanan YDS de erlerinin yap lan hava tahminlerinin do rulu unu artt rd n göstermektedir. Temelde daha hassas konumlama yapabilmek amac yla kurulan ancak çok farkl disiplinlere altl k veri sa layan TUSAGA-Aktif a nda kurulan sabit GPS istasyonlar nda toplanan GPS verilerinden yararlanarak YDS hesaplanmas çal malar na DM ile koordineli olarak ba lanm ve çe itli uygulamalar gerçekle tirilmi tir. Söz konusu GPS meteorolojisi uygulamalar n daha hassas olarak yapabilmek ve GPS veri de erlendirilmesindeki en önemli hata kaynaklar ndan birisi olan troposferin daha iyi modellendirilmesini sa lamak maksad yla TUSAGA-Aktif istasyonlar ndan 74 adedi GPS istasyon tesisi bak m ndan uygun görülen meteoroloji istasyonlar nda tesis edilmi tir. TUSAGA-Aktif sisteminin May s 2009 itibariyle tam olarak faaliyete geçmesi ile birlikte GPS tabanl YDS elde edilmesi çal malar na h z verilmi tir. Özellikle ani ya ve ta k n olaylar n n görüldü ü bölgelerde GPS-YDS de i imleri takip edilmi tir. Örnek olarak Trakya bölgesinde Eylül 2009 da meydana gelen sel felaketine ili kin GPS-YDS de i imleri a a da verilmi tir. Saray stasyonu (29 Eyl-13 Ekm 2009 Saray stasyonu (29 Eyl-13 Ekm

7 32 28 YDS (mm/kg) K rklareli stasyonu (29 Eyl-13 Ekm stanbul stasyonu (22 Ekm-28 Ekm 2008) (29 Eyl-13 Ekm Zaman (gün) ekil-8: GPS tabanl YDS de i imleri. Bir ba ka uygulama ise Karadeniz bölgesi için yap lm t r Temmuz 2009 tarihlerinde Bart n, Zonguldak ve Rize ba ta olmak üzere Karadeniz bölgesinin büyük k sm nda görülen sa anak ya lar n ayn bölgedeki TUSAGA-Aktif a na ait GPS istasyonlar ndan elde edilen YDS de erleri ile test edilip edilemeyece i ara t r lm t r. Gerçekle tirilen hesaplamalar neticesinde, ekil-9 da görülen istasyonlar yard m yla, ayn tarihlerdeki YDS verileri 15 dakika aral kl hesaplar yap lm ve DM taraf ndan yap lan 6 ar saatlik ya tahmini haritalar yla bire bir örtü tü ü gözlemlenmi tir. kilogram ekil-10: Karadeniz bölgesi GPS-YDS de i imi (10-22 Temmuz 2009) b. GPS tabanl yerel iyonosfer haritas n n yap lmas yonosfer tabakas hassas konum belirlemenin yan s ra k sa dalga haberle me ve ileti im sinyalleri üzerinde de önemli etkileri olan bir atmosfer tabakas d r. yonosfer yeryüzünden 50 ile 550 km aras ndaki yükseklikte yer almaktad r. Güne ten gelen UV nlar bu tabakada iyonizasyona sebep olur. Söz konusu iyonizasyon neticesinde ortaya ç kan serbest elektronlar GPS sinyalleri üzerinde, kod ölçülerini geciktirici, faz ölçülerini ise h zland r c bir etki gösterir. Bu etki toplamda GPS sinyalinin uydudan al c ya olan mesafe ölçüsünde 3-15 m. aras nda hataya sebep olur. Hassas konumlama çal malar nda bu hatan n modellenmesi gerekmektedir. yonosferdeki elektron yo unlu u Radyosonda ad verilen bir cihaz kullan larak hesaplanabilmektedir. Bu yöntemde radyosonda cihaz n n üretti i sinyalin frekens artt r larak iyonosfer tabakas na gönderilmekte yans yan sinyallerin hangi yükseklikten yans d ve frekans de eri kay t alt na al narak iyonosfer tabakas n n e ik frekans yüksekli i belirlenmektedir. Ancak radyosonda cihaz yla sadece ölçüm yap lan yer için hesap yap labilmektedir. Türkiye gibi geni bir co rafya da yonosfere dönük hesap yap labilmesi için homojen da lm bir çok Radyosonda cihaz na ve bu cihaz kullanacak uzman personele ihtiyaç vard r. -7-

8 yonosferdeki elektron yo unlu unu hesaplanman n di er bir yöntemi de sabit GPS istasyonu verilerini kullanarak gerçekle tirilir. Koordinatlar hassas olarak sürekli hesaplanan sabit GPS istasyonlar yla GPS uydular aras ndaki mesafenin ölçüm an nda bulunan mesafeden fark genel olarak atmosferik etkidir. Atmosferik etkide troposferik etki ç kar ld ktan sonra geriye kalan etki iyonosferik etkidir. Dünya yüzeyine da lm sabit GPS istasyon verilerini kullanarak, küresel analiz merkezleri (CODE, IGS vb.) taraf ndan iyonosfer de i im grafikleri olu turulmaktad r ( ekil-11). Bu modellere küresel harmonik aç l m fonksiyonu uygulanmak suretiyle yerel iyonosferdeki Toplam Elektron çeri i (TE ) de eri hesaplanmaktad r. Ancak küresel model olu turulurken örne in Türkiye den bir adet sabit GPS istasyonu kullan lmakta dolay s yla küresel modelden hesaplanan yerel iyonosfere ait TE de erinin zamansal ve konumsal çözünürlü ü dü ük olmaktad r. ekil-11: IGS in yay nlad dünya iyonosfer haritas ile yerel iyonosfer haritas Ülkemizde yeterli say da Radyosonda cihaz n n bulunmamas ve küresel analiz merkezleri taraf ndan olu turulan modellerin yeterli hassasiyeti içermemesi sebebiyle, Harita Genel Komutanl, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi i birli inde bir TÜB TAK (105E171) projesi geli tirilmi ve Türkiye deki sabit GPS istasyonlar için Al c Yanl l k ve Dikey Elektron Yo unlu u de erleri hesaplanm t r. Söz konusu de erler halihaz rda uluslararas jeodezi kurumlar taraf ndan i letilen Sabit GPS istasyonlar için hesaplanmakla birlikte yerel sabit GPS istasyonlar için al c yanl l k de eri bulunmamaktad r. Uygulama kapsam nda Türkiye'deki istasyonlar için ilk kez al c yanl l k de erleri hesaplanm t r. ekil 10 da sunulan küresel modelden elde edilen haritada Türkiye üzerindeki iyonosfer sadece genel bir leke eklinde görülmektedir. Bununla birlikte TUSAGA-Aktif tabanl haritadaki TE da l m n n konumsal çözünülürlü ü çok daha hassast r. 6. SONUÇ TUSAGA-Aktif sistemi 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren ücretli olarak hizmet vermeye ba lam t r. Sistemin bak m-onar m ve idamesi ile ilgili çal malar, HGK ve TKGM personelinden olu an TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulu taraf ndan yürütülmektedir. -8-

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF)

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF) TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 Kızılay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr www.hkmo.org.tr Teknik

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: Faks: İnternet

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI

MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI MADEN TETK K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI Ü YIL : SAYI:9 Ocak - Haziran MTA GENEL MÜDÜRLÜ Ü ADINA SAH B GENEL MÜDÜR Mehmet ÜZER YAYIM VE REDAKS YON KURULU E ref ATABEY

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI DANI MAN: Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KARADA HAZIRLAYAN : ÖZLEM FATMA YILDIRIM 040557042 2007

Detaylı