Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/1 Sayý 98 Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði Mustafa ACAR 1, Michaela HABERLER-WEBER 2, Tevfik AYAN 3 Özet Heyelanlar, yaratmakta olduðu olumsuz etkilerden dolayý doðal afetler içinde önemli bir yer tutarlar. Etkin olduklarý bölgede yerleþim yerlerine can ve mal kaybý þeklinde zarar vermekle beraber ayný zamanda ulaþým yollarý (karayollarý, demiryollarý), bahçe veya ekili alanlar gibi ekonomik yapýlarý da etkilemeleri bakýmýndan önemlidirler. Bu nedenle, heyelan hareketlerinin izlendiði deformasyon çalýþmalarý jeodezik çalýþmalarda son derece önemli bir yer tutmaktadýr. Heyelan bölgeleri farklý yönlerde, farklý hýzlarla hareket eden bloklara ayrýlabilirler. Blok sýnýrlarýnýn belirlenmesi, heyelan izleme çalýþmalarýnýn daha etkili bir biçimde gerçekleþtirilmesinde ve heyelanlarýn etkilerinin azaltýlmasý çalýþmalarýnda kullanýlabilecek önemli bilgileri saðlar. Bloklarýn baðýl hareketleri hakkýndaki bilgi, bloklarýn gelecekteki hareketlerinin çok önemli bir göstergesidir. Koordinat dönüþümü haritacýlýkta çok yaygýn olarak kullanýlan iþlemlerden biridir. Dönüþümle bir koordinat sistemindeki noktalarýn koordinatlarý bir diðer sistemde elde edilebilir. Jeodezik çalýþmalarda dönüþümün türü, dönüþümün amacýna ve her iki sistemde koordinatlarý bilinen ortak nokta sayýsýna göre belirlenir. Blok sýnýrlarýný belirlemek için, gözlem noktalarýnýn yer deðiþtirme vektörleri afin dönüþümü ile analiz edilir. Farklý bloklardaki gözlem noktalarýnýn belirlenmesi iteratif bir çözümle yapýlýr. Çözüm algoritmasýnýn bazý adýmlarý Bulanýk Çýkarým Sistemleri (BÇS) ile gerçekleþtirilebilir. BÇS de girdi parametreleri olarak dönüþümden hesaplanan strain parametreleri, ve birim aðýrlýklý standart sapma gibi veriler kullanýlýr. Bu makalede, heyelan bloklarýnýn BÇS ile belirlenmesinde izlenen yöntem açýklanmakta ve gerçekleþtirilen bir uygulama örneðinin sonuçlarý verilmektedir. Anahtar Sözcükler Heyelanlar, Bulanýk Çýkarým Sistemleri, Afin koordinat dönüþümü Abstract Determination of Landslide Blocks with Fuzzy Inference Systems: A Case Study: Gürpýnar On account of their negative consequences, landslides loom large among natural hazards. They not only cause life and property losses where they occur but also harm economically important structures such as transportation lines (highways, railways) and agricultural fields or arable land. Therefore deformation studies focusing on monitoring landslide movements are very important in geodetic investigations. Landslide areas can be divided into different blocks moving in different directions with different velocities. Determination of block boundaries provides important information that can be useful in implementing more effective landslide monitoring studies and in the studies aiming at reducing landslide effects. Information regarding the relative movements of the blocks is a very important indicator for future movement of the blocks. Coordinate transformation is one of the widely applied issues in geodesy. Coordinates in one coordinate system can be determined in another system through transformation. Transformation type in geodetic studies is decided upon the objective of transformation and the number of common points available. In order to determine the block boundaries, displacement vectors of observation points are analysed employing affine transformations. The determination of observation points on different blocks can be achieved in an iterative solution. Some steps in the solution algorithm can be accomplished by Fuzzy Inference Systems (FIS). In the fuzzy logic approach such parameters as the strain parameters obtained from transformations and the standard deviation of unit weight are used as input parameters. In this paper, the method for the determination of landslide blocks by FIS is explained and the results of a case study carried out using this method are discussed. Keywords Landslides, Fuzzy Inference System, Affine coordinate transformation 1. Giriþ Heyelanlar, vermiþ olduðu zararlar nedeni ile yüksek maddi kayýplara yol açan ve pek çok insanýn zarar görmesine neden olan baþlýca doðal afetlerden bir tanesidir (HABERLER 2003). Bu yönüyle, heyelanlar, doðrudan ya da dolaylý olarak ülkelerin ekonomisini etkileyen en önemli doða olaylarýnýn baþýnda gelmektedir. Türkiye de heyelan tehlikesi altýnda olan ülkelerden bir tanesidir. Heyelanlar çoðunlukla Karadeniz bölgesinin tamamýnda, Marmara, Doðu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin bir çok kesiminde meydana gelmektedir. Yol açtýklarý zarar ve kayýplar göz önünde bulundurulduðunda heyelanlar ülkemizde depremlerden sonraki ikinci önemli doða olayý konumundadýr. Bu nedenle, heyelan hareketlerinin izlenmesi ülkemiz açýsýndanda önem taþýmaktadýr. Yüzey deformasyonlarý üzerindeki araþtýrmalar, heyelan sýnýrlarýnýn ve büyüklüðünün belirlenmesi, hareketin seviyesinin tespiti, hareketin yönü ve kayan ana kütle üzerinde bireysel olarak hareket eden bloklarýn belirlenmesi konularýna odaklanmaktadýr (ACAR vd. 2003). 1 Araþ. Gör, 2 Dr., Viyana Teknik Üniversitesi, Jeodezi Jeofizik Enstitüsü, Mühendislik Jeodezisi Çalýþma Grubu, Viyana/Avusturya 3 Prof. Dr., Ýnþaat Fakültesi, Jeodezi Anabilim Dalý, Maslak/Ýstanbul -28-

2 Acar M., Haberler-Weber M.., Ayan T., Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði hkm 2008/1 Sayý 98 Heyelan izlenme çalýþmalarýnda, farklý yönlerde hareket eden ve farklý hýzlara sahip olan heyelan bloklarýný belirlemek, bölgedeki hareketin geleceði hakkýnda bilgiye sahip olmak açýsýndan çok önemlidir. Blok sýnýrlarýnýn belirlenmesi amacýyla; gözlem noktalari, afin koordinat dönüþümü ile irdelenir ve farklý bloklardaki gözlem noktalarý yinelemeli çözümlerle deðerlendirilir. Bu çalýþmada uygulanan yaklaþým kapsamýnda, bu çözümün bazý adýmlarý için baþlangýç deðerleri Bulanýk Çýkarým Sistemleri (BÇS) ile hesaplanmaktadýr. BÇS de kullanýlacak girdi parametrelerine dönüþümden hesaplanan strain (gerilme) parametreleri ile dönüþümün standart sapmasý örnek olarak verilebilir (HABERLER 2003). Bu çalýþmada, genellikle yazlýk evlerin bulunduðu, Marmara denizi kýyýsýndaki Gürpýnar (Ýstanbul) heyelan bölgesinde gerçekleþtirilen, GPS ölçmeleri ile heyelan izleme projesinin verileri kullanýlarak bölgedeki heyelan bloklarý BÇS ile belirlenmiþtir. En Küçük Kareler (EKK) yöntemine göre kestirimi için dönüþümde genellikle yeterinden fazla sayýda ortak nokta kullanýlýr. Afin koordinat dönüþümünde bu durumda en az ortak dört noktaya ihtiyaç vardýr. Bu nedenle, çözüme en küçük blok boyutu olan dört nokta ile baþlanýr. 2. Afin Koordinat Dönüþümü Blok belirleme algoritmasý gözlem noktalarýnýn deformasyon büyüklüklerine baðlýdýr. Temel düþünce, ardýþýk iki ölçü periyodu arasýnda noktalarýn hareketlerini deðerlendirmektir. Burada amaç benzer yönde harekete sahip olan noktalar grubunu bulmaktýr (HABERLER 2003). Jeodezik deformasyon ölçülerinin deðerlendirilmesinde serbest að dengelemesi kullanýlýr. Her periyot ölçülerinde aðýn datum parametreleri dengeleme hesabý içinde belirlendiðinden iki farklý periyot ölçüsünden elde dilen koordinatlar doðrudan doðruya birbiri ile karþýlaþtýrýlamaz (AKYILMAZ 2001). Bunun için periyotlar arasýnda afin koordinat dönüþümü uygulanarak k epoðundaki noktalarýn koordinatlarý, k+1 epoðundaki ayný noktalarýn koordinatlarýna dönüþtürülür. Ayný yönde hareket eden noktalar grubu (bir ortak blok üzerinde olduklarý varsayýlarak), afin dönüþümünde birbirleri arasýnda uyuþumlu olarak küçük düzeltme deðeri ve küçük standart sapma (s 0) deðerlerine sahip olacaklardýr. Noktalarýn farklý bloklarda bulunmasý halinde ise, ayný anda standart sapma deðerinin büyüyeceði dikkate alýnmýþtýr. Afin koordinat dönüþümünde, birinci sistem x k, y k eksenlerinin birbirine dik olmayabileceði varsayýmý yapýlýr (AYAN 2003) ve iki koordinat sistemi arasýndaki matematiksel iliþki (Þekil 1), eþitlikleriyle ifade edilir (HABERLER 2003). Burada, y k, x k: k epoðundaki koordinatlar y k+1, x k+1: k+1 epoðundaki koordinatlar a, b, c, d, e, f : dönüþüm parametreleridir. Bu denklem sistemini çözmek için, her iki koordinat sisteminde koordinatý bilinen üç nokta gereklidir. Dönüþüm parametrelerin (1) Þekil 1: Ýki boyutlu afin dönüþümü Altý dönüþüm parametresi (a, b, c, d, e, f), iki öteleme (t x, t y), iki dönüklük (q x, q y) ve iki ölçek parametresi (m x, m y) olarak isimlendirilir: Altý parametreli yaklaþým heyelanlarýn özel niteliklerinden dolayý seçilmiþtir. Blok hareketi, bir öteleme ve bir dönme ile tanýmlanabilir. Genellikle, hareket yönündeki distorsiyon diðer yönlerden daha büyüktür. Bu nedenle, ikinci bir ölçek parametresi, tam olarak anizotropik gerilme (strain) durumunu tanýmlamak için gereklidir (HABERLER 2003, HABERLER ve KAHMEN 2003). Küçük yer deðiþtirmeler (displacement) nedeniyle, altý dönüklük parametresi genellikle anlamlý olmayabilir. Örneðin bu parametreler dýþýnda birkaç bloðun arasýnda belirgin fark olmasý olasý deðildir. Öte yandan, afin dönüþümü ayný yapýda (homojen) ve çok küçük gerilmelerin (infinitesimal strain) varsayýldýðý bir gerilme (strain) analizine benzerdir. Strain kavramý, yerdeðiþtirme (displacement) kavramý ile sýký sýkýya ilgilidir. Koordinat deðiþimi ile açýklamak gerekirse, eksenler yönündeki koordinat deðiþimlerinin ilk koordinatlara oranýdýr. Birimsiz olmasý ve temelde bir oraný ifade etmesi sebebiyle normal birim deformasyon olarak da bilinir (AKTUÐ 2007). Dönüþüm parametreleri, strain parametresi bileþenleri e xx, e yy (sýrasýyla x ve y ekseni yönünde birim uzunluktaki deðiþim oraný) ve türetilen dönme açýsý (ù) arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr: (2) -29-

3 hkm 2008/1 Sayý 98 Acar M., Haberler-Weber M.., Ayan T., Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði d = A.x bu eþitlikte; A x Strain parametreleri koordinat sistemine baðlý olduðu için, Gerilme (strain) parametrelerinin daha güzel bir açýklamasý, strain elipsleri (Tissot indicatrix) olarak ifade edilen, temel strain eksen sistemindeki dönüþüm ile saðlanýr. Strain elipsinin bileþenleri (yarý eksenler e 1, e 2 ve maksimum strain oranýnýn yönü w) jeodezik nokta hata elipsleriyle benzeþen strain bileþenlerinden hesaplanýr (HABERLER 2003). 3. Bulanýk Çýkarým Sistemleri Bulanýk Çýkarým Sistemleri 1960 larýn ortalarýnda Lotfi Zedeh tarafýndan mantýk ve olasýlýk teorisine alternatif olarak geliþtirilmiþtir (URL 2). Bulanýk Çýkarým Sistemleri ilkelerinin klasik kümelerden temel farký, bir elemanýn herhangi bir kümeye ait olmasý konusunda verilecek yanýtýn klasik kümelerdeki gibi evet ya da hayýr gibi kesin olmayýp, bu elemanýn ilgili kümeye ait olma olasýlýðýnýn 0 ile 1 arasýnda deðerler alabilen sürekli bir üyelik fonksiyonu ile ifade edilmesidir. Herhangi bir elemanýn üyelik fonksiyonundan aldýðý deðer üyelik derecesi olarak adlandýrýlýr. Bulanýk küme teorisinde üyelik derecesinin 0 ile 1 arasýnda deðerler almasý, sözel bilgilerin, problemlerin çözümü sýrasýnda sayýsal verilerle birlikte kullanýlmasýný mümkün kýlmaktadýr. Sözel ifadelerin bulanýk modellere katýlmasý bulanýk mantýðýn diðer yöntemlerden en büyük farklýlýðýdýr. BÇS genel olarak, mevcut verilerden seçilen girdi deðiþkenlerinden çýktý deðiþkenlerinin elde edilmesini saðlamak amacýyla bulanýk küme ilkelerini kullanan sistemlerdir. Bulanýk sistemlerin en büyük avantajý insan deneyimlerinin ve sözel verilerin bulanýk modele katýlmasý ile çözüme ulaþýlmasýdýr. Bulanýk sistemler (bulanýk çýkarým sistemleri), bulanýk Eðer Ýse kurallarý adý verilen bulanýk kurallara dayanan (3) (4) (5) sistemlerdir. Bulanýk sistemin temeli, bulanýk Eðer Ýse kurallarýndan anlaþýlacaðý üzere öncül ve soncul kýsýmlardan oluþmaktadýr. Öncül kýsýmda sonuca sebep olan giriþ deðiþkenleri ve bunlar arasýndaki mantýksal iliþkiler, soncul kýsýmda ise bu giriþ deðiþkenlerine baðlý olarak ortaya çýkan sonuç deðiþkenleri yer alýr. Genel olarak bulanýk kurallar aþaðýdaki formdadýr (HABERLER-WEBER 2005, YILMAZ 2005, YILMAZ ve ARSLAN 2007); Eðer Yer deðiþtirme vektörlerinin yönü benzer Ýse blok kalitesi çok yüksek Eðer Yer deðiþtirme vektörlerinin yönü benzer deðil (negatif) Ýse blok kalitesi çok düþük Eðer Yer deðiþtirme vektörlerinin yönü benzer deðil (pozitif) Ýse blok kalitesi çok düþük Son yýllarda, Bulanýk Çýkarým Sistemleri ve Yapay Sinir Aðlarý gibi bilgiye dayalý (knowledge-based) modern teknikler jeodezide de kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu tekniklerin en önemli avantajý daha esnek bir hesap algoritmasýna sahip olmasý ve dolayýsýyla daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilmesini saðlamalarýdýr. Jeodezide bugüne dek üzerinde durulmamýþ ya da çözülememiþ problemler, günümüzde bu yeni teknikler kullanýlarak daha ileri düzeyde araþtýrýlmaktadýr (HABERLER 2004). Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile, uzmanlýk gerektiren karar süreci modellenebilir. Girdi ve Çýktý deðiþkenlerinin ve bunlarýn iliþkilendirildiði kurallarýn tanýmlanmasýyla insani düþünme biçimi yeniden üretilebilir. Bu sistemler, özellikle insan deneyimlerinin ve sözel verilerin modele katýlmasýnda büyük yarar saðlamaktadýrlar (AKYILMAZ 2005). Bulanýk Çýkarým Sistemindeki ilk önemli adým, uygun girdi deðiþkenlerinin ve üyelik fonksiyonlarýnýn bulunmasýdýr. Sonraki adým ise, girdi ve çýktý deðiþkenlerini baðlayan deneysel olarak kurulan kurallarýn uygulanmasýdýr (HABERLER 2004, HABERLER- WEBER 2005). 3.1 Jeodezik Parametreler Afin dönüþümünün sonuçlarý, BÇS de girdi deðiþkeni (belirleyici) olarak kullanýlýr. Bu belirleyicilerin bazýlarý aþaðýda ayrýntýlý bir þekilde verilmiþtir: Birim aðýrlýðýn standart sapmasý s 0, blok özelliklerinin ilk deðerlendirmesi için kullanýlýr. Araþtýrmalar göstermiþtir ki, özellikle bir adýmdan diðer adýma geçiþte s 0 nýn deðiþim oraný, bloðun doðru olup olmadýðýnýn deðerlendirilmesi için çok önemli ve kaliteli bir belirleyicidir. BÇS de kullanýlacak diðer parametreler strain elipslerinin iki yarý eksenleridir (TISSOT endikatris e 1, e 2). Bir nokta araþtýrýlan bloða ait olmadýðý takdirde, e 1ve e 2 anlamlý olarak daha da büyük olur. Burada, mutlak deðerler ve iterasyonun sonraki iki adýmý arasýndaki deðiþim oraný kullanýlmýþtýr. Araþtýrmalar, doðru ve doðru olmayan bloklarý birbirinden ayýrmak için düzeltmelerin iyi bir gösterge olduklarýný göstermiþtir. Burada doðru blok ile kastedilen bütün noktalarýn tek bir bloða ait olmalarý, yanlýþ blok olarak -30-

4 Acar M., Haberler-Weber M.., Ayan T., Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði hkm 2008/1 Sayý 98 kastedilen ise komþu bloða ait bir noktanýn belirlenen blokta bulunmasý durumudur. Interquartile range (çeyrek deðerler geniþliði) (araþtýrma ile ilgili veri analizinde kullanýlan) dönüþümün her adýmýnda düzeltmelerin deðiþiminin bir kestirimini verir (ayrýntýlý bilgi için HABERLER 2003 ve HABERLER ve KAHMEN 2003 e bakýnýz). Örnek olarak Þekil 2 de, beþ sözel ifadeli BÇS nde girdi deðiþkeni e 1 in modellenmesi gösterilmektedir (HABERLER-WEBER 2004, HABERLER WEBER 2005) 3.2 Görsel Parametreler Uzman olmayan insanlar dahi, kolay bir þekilde yer deðiþtirme vektörü grafiklerine bakarak, benzer hareket modeli bloklarýný belirleyebilirler. Bir taraftan yer deðiþtirme vektörlerinin büyüklüðü ve yönlerinin benzerlikleri, diðer taraftan ise komþuluk özellikleri deðerlendirilir. Bu yetenek, blok belirleme algoritmasý için kullanýlýr. Jeodezik parametrelerin yanýnda, iki sezgisel belirleyici, BÇS de kullanýlýr Yer deðiþtirme vektörlerinin yönü ilk önemli bir girdi deðiþkeni olarak kullanýlýr. Açýkça görülmektedir ki, insan düþüncesine göre, sadece benzer yönlere sahip vektörler ortak bir bloða ait olabileceklerdir. Yer deðiþtirme vektörlerinin büyüklüðü de önemli bir belirleyicidir. Daha önce olduðu gibi, eðer yer deðiþtirme vektörlerinin uzunluklarý benzer ise iki ya da daha fazla vektörün benzer olduklarý söylenir. Vektörlerin yön ve uzunluklarýnýn kombinasyonu hangi noktalarýn ayný hareket tarzýna sahip olduklarýný belirlemek açýsýndan belirleyici bir unsurdur. Aþaðýdaki örnek yön deðiþkenlerinin modellenmesini göstermektedir (Þekil 3). Çalýþma bölgesinde, noktalara ait deformasyon vektörlerinin yönleri ± 15 g aralýðýnda ise bu durum Bulanýk Mantýk Yöntemi BMY de noktalarýn benzer yönde hareket ediyor olarak deðerlendirilir (HABERLER 2004, HABERLER WEBER 2005). 3.3 Blok Belirleme Algoritmasý Blok belirleme algoritmasý, dört komþu noktadan oluþan tüm olasý bloklarýn bulunmasý ile baþlar (Þekil 4). Noktalar arasýndaki komþuluklar Delaunay üçgenleme yöntemi ile belirlenir. Þekil 2 : 5 Sözel terimli BMY de girdi deðiþkeni e 1 in modellenmesi (HABERLER-WEBER 2004) Þekil 3: 3 Sözel terimli BMY de girdi deðiþkeni deformasyon vektörünün yönü nün modellenmesi (HABERLER-WEBER 2004) -31-

5 hkm 2008/1 Sayý 98 Acar M., Haberler-Weber M.., Ayan T., Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði Þekil 4: Blok belirleme algoritmasýnýn genel þemasý (HABERLER 2003) Her bir blok belirlemesi için en az dört nokta gereklidir. En uygun 4 noktalý bloðun seçilmesinden sonra, bu bloða komþu en uygun noktalar birer birer eklenerek bu bloða ait bütün 5 noktalý kombinasyonlar hesaplanýr. Blokla uyuþan, minimum standart sapmaya (birim aðýrlýk) ve uygun strain parametrelerine (e 1, e 2) sahip nokta bloða aday olarak alýnýr. Ayný anda, noktanýn bu bloða dahil olup olmadýðý BÇS ile analiz edilir. Analiz iþlemi sonucunda noktanýn bu blokta olduðuna karar verilmiþse, sonraki adým tüm komþu noktalar arasýnda bir sonraki en uygun noktayý bulmak olacaktýr. Bu iþlem BÇS ile noktanýn blok için uygun nokta olmadýðý reddedilinceye kadar sürdürülür. Bu durumda reddedilen nokta bloktan silinir ve kalan noktalar arasýnda diðer en uygun blok belirlemesine geçilir Algoritma, mevcut parametreler ve görevlerine göre dört farklý BÇS kullanýr: 1) Algoritmanýn ilk adýmýnda, 4 noktalý kombinasyonlar oluþturulur. BÇS 1 karesel ortalama hata (s 0) parametresi ile farklý olasýlýklarýný, strain elipsleri e 1 ve e 2 nin eksenlerini, dört yer deðiþtirme vektörünün yön ve büyüklüðünü deðerlendirir. En uygun kombinasyon baþlangýç bloðu olarak seçilir. 2) Bu baþlangýç bloðu temel alýnarak, iteratif bir deðerlendirme ile sonraki en uygun nokta bloða dahil edilmek için seçilir. Algoritma, baþlangýç bloðuna komþu bütün noktalarý bulmak için uðraþýr. BÇS 2 (iteratif) bütün olasýlýklardan; s 0, e 1, e 2, yer deðiþtirme vektörlerinin büyüklüðü ve yönü parametrelerinin tekrar deðerlendirilmesi ile en uygun noktayý seçmek zorundadýr. 3) BÇS 2 sadece birkaç olasýlýðýn dýþýnda en uygun kombinasyonu seçer. Eðer Adým 2 de saðlanan en uygun çözüm hala geçerli bir bloksa, BÇS 3 Deðerlendirme, iterasyonun her bir adýmýný belirler. Bu, sadece yukarýda belirtilen parametrelerin deðerlerlendirilmesi ile deðil, ayný zamanda iterasyonun sonraki adýmlarý arasýnda s 0, e 1, e 2, parametrelerinin deðiþim oraný gibi ilave edilen ek parametrelerle yapýlýr. Bunun altýnda yatan fikir çerçevesinde eðer bir nokta bloða ait deðilse, bloða eklendiði zaman, s 0, e 1, e 2, parametreleri büyüyecektir. Öyle ki, iterasyonun sonraki adýmlarý arasýnda deðiþim oraný belirleyici olacaktýr. 4) BÇS 4, Karar aþamasý bloðun sonlandýrýlmasý hakkýndaki son kararý verir. Kesin bir Evet/hayýr kararý verilmelidir. Burada tekrar sadece BÇS 3 ün Çýktý Deðeri deðil, ayný zamanda bu deðerlerin deðiþimi son karar deðerinin hesaplanmasý için kullanýlýr (HABERLER-WEBER 2004, HABERLER WEBER 2005). 4. Sayýsal Uygulama Heyelan izleme projesi, Ýstanbul un güneybatýsýnda bulunan Gürpýnar Beldesi sýnýrlarý içerisinde gerçekleþtirilmiþtir. Proje alanýnda, geoteknik araþtýrmalar yapýlmaksýzýn binalar ve çoðunlukla yazlýk evler inþa edilmiþ fakat binalarýn tamamlanmasýndan sonra heyelanýn bir sonucu olarak binalarda önemli hasarlar meydana gelmiþtir. Heyelanýn etkilerini araþtýrmak için, yerleþim alanlarýnýn içinde ve çevresinde, bir heyelan izleme projesi gerçekleþtirilmiþtir (ACAR vd. 2003, ACAR vd. 2004). Heyelan alanýnda noktalarýn deformasyon bileþenlerini belirlemek için 21 noktadan oluþan bir deformasyon aðý kurulmuþtur. Kontrol noktalarý, heyelan bölgesinin dýþýndaki sabit alanlarda tesis edilmiþtir. Deformasyon noktalarýnýn yerleri heyelan bölgesindeki geoteknik araþtýrmalara göre belirlenmiþtir. Anýlan projede kullanýlan jeodezik ölçmeler, Temmuz 1996 ile Mart 1998 tarihleri arasýnda 4 periyot olarak gerçekleþtirilen GPS ölçmeleridir. Bu çalýþmada anýlan proje kapsamýnda gerçekleþtirilen ölçülerden Temmuz 1996 ve Mart 1997 GPS ölçüleri deðerlendirilmiþtir. GPS verileri 6 Leica SR399 ve 4 Trimble SSI alýcýsý ile hýzlý statik yöntemle toplanmýþtýr. GPS gözlemleri -32-

6 Acar M., Haberler-Weber M.., Ayan T., Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði hkm 2008/1 Sayý 98 her periyotta 10 dakikalýk 2 oturum (session) olarak gerçekleþtirilmiþtir (ACAR vd. 2004). Veriler Leica Geo- Office (LGO) ticari yazýlýmý kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. Önceki bölümlerde açýklanan blok belirleme algoritmasýný test etmek için, Temmuz 1996 ve Mart 1997 yýllarýndaki GPS ölçmelerinin deðerlendirme ve dengelemesinden sonra, statik deformasyon analizi, CODEKA 3D statik deformasyon analiz programý kulllanýlarak gerçekleþtilmiþtir. Deformasyon analizinin sonucunda elde edilen yer deðiþtirme vektörlerinin büyüklükleri ve yönleri Þekil 5 te görülmektedir. Blok belirleme algoritmasýnda girdi verileri olarak kullanýlacak bu deðerlere bakýldýðýnda, 3 farklý nokta grubu göze çarpmaktadýr. Bunlar: 1. Noktalar Grubu : proje alanýný çevreleyen ve proje alaný dýþýnda bulunan noktalardýr. Bu noktalarda statik deformasyon analiz sonucunda anlamlý hareket bulunmamýþtýr. 2. Noktalar Grubu: orta büyüklükte yer deðiþtirme vektörlerine sahip olan noktalardan oluþmaktadýr. Büyük deformasyon vektörlerinin arka kýsmýndaki bölgedeki noktalardýr ve hareket yönü karadan denize doðrudur. Deformasyon vektörlerinin büyüklükleri 2 6 cm arasýnda deðiþmektedir 3. Noktalar Grubu: büyük yer deðiþtirme vektörlerine sahip olan noktalardýr. Denize yakýn bölgedeki noktalardan oluþmaktadýr ve hareket yönü karadan denize doðrudur. Deformasyon vektörlerinin büyüklükleri cm arasýnda deðiþmektedir. Orta büyüklükteki deformasyon vektörleri üçer noktadan oluþan 2 farklý bölgede toplanmýþlardýr. Bu noktalarýn tek bir blok üzerinde olup olmadýðýný belirlemek için; 999 numaralý nokta bloklar arasýndaki komþuluk oluþturmasý için, tarafýmýzdan türetilerek aða dahil edilmiþtir. Daha önce de vurgulandýðý gibi, blok belirleme algoritmasýnda kullanýlan afin dönüþümü için dört nokta gereklidir. Bu nedenle, çözüm algoritmasý, en küçük blok boyutu olan dört nokta ile baþlamýþtýr. Birinci en küçük bloðu bulmak için, dört komþu noktadan oluþan dört noktalý bütün kombinasyonlar hesaplanmýþtýr. Bu kombinasyonlar içinde karesel ortalama hata, strain parametreleri e 1 ve e 2 deðerleri, deformasyon vektörlerinin yönü gibi deðerler de dikkate alýnarak ilk en küçük blok, ( ) numaralý noktalardan oluþan (Tablo 1) karesel ortalama hatasý ±2.58 mm, e 1 (ppm) = 5.57, e 2 (ppm) = 0.04, ve BÇS çýktý deðeri = olan blok olarak belirlenmiþtir. Bir sonraki adýmda, bu bloða dahil olabilecek beþinci en uygun komþu nokta araþtýrmasýna geçilmiþtir. Hesaplamalar sonunda bloða dahil edilebilecek en uygun komþu nokta ±1.90 mm karesel ortalama ve BÇS çýktý deðerine sahip olan 117 numaralý nokta olarak belirlenmiþtir. Ayný algoritma kullanýlarak, sýrasý ile 112, 106, 119, 107 noktalarý daha sonra bu bloða dahil olan noktalardýr. Bu noktalarýn dahil edilmesinden sonra bu bloða dahil olabilecek komþu noktalar araþtýrýldýðýnda, bloða 118 numaralý nokta dahil edildiðinde karesel ortalama hata, ±2.59 mm den ±7.96 mm ye çýkmakta, deformasyon vektörlerinin yönü yaklaþýk 55 o farklýlaþmakta, BÇS çýktý deðeri dan a düþmektedir ve bloða 105 numaralý nokta dahil ediliðinde ±2.59 mm den ±10.20 mm ye yükseldiði, deformasyon vektörlerinin yönünün yaklaþýk 125 o farklýlaþtýðý, BÇS çýktý deðerinin dan düþmekte olduðu görülmüþtür. Bu da ilk bloða eklenecek uygun nokta kalmadýðýný göstermektedir. Birinci blok artýk tamamlanmýþtýr. Kalan noktalar arasýnda, ikinci en küçük blok araþtýrmasýna baþlanmýþ ve hesaplamalar sonunda, ±0.78 mm karesel ortalama hata e 1 (ppm) = , e 2 (ppm) = , ve BÇS çýktý deðeri = ile ( ) noktalardan oluþan blok belirlenmiþtir (Tablo 2). Bu bloðun karesel ortalama hata deðeri küçük olmasýna raðmen, noktalardaki deformasyon vektörlerinin büyüklüðünün 2-6 cm arasýnda deðiþmesi nedeniyle strain parametresi bileþenleri e 1 ve e 2 deðerlerinin büyük ve BÇS ile elde edilen çýktý deðerinin küçük olmasý, noktalardaki deformasyonlarýn büyük olmasý nedeni ile ilk adýmda en uygun blok olarak seçilmeme nedenidir. Bu bloða dahil olabilecek en uygun nokta araþtýrmasý sonucunda, sýrasýyla 110, 101 ve 118 nolu noktalarýn bu bloða dahil edilebilecekleri sonucu elde edilmiþtir. 118 numaralý noktadan sonraki en uygun noktayý hesaplamak için komþu noktalardan 115 numaralý nokta dahil edildiðinde karesel ortalama hata deðeri ±17.85mm den ±39.71 mm ye deformasyon vektörlerinin büyüklüklerinin yaklaþýk 15 cm deðiþtiði, vektörlerin yönünün yaklaþýk 75 o farklýlaþtýðý, strain parametre deðerleri e 1 (ppm) = , e 2 (ppm) = 0.59 olarak büyüdüðü, BÇS çýktý deðerinin den e düþmekte olduðu görülmüþtür. Bloða, 123 numaralý nokta dahil ediðinde ise karasel ortalama hata ±60.50 mm ye çýkmakta, deformasyon vektörlerinin büyüklüðü bir önceki noktadaki gibi ayný oranda artmakta, deformasyon vektörlerinin yönü farklýlaþmakta, e 1 (ppm) = , e 2 (ppm) = 1.41 olarak büyüdüðü, BÇS çýktý deðerinin den ye düþtüðü görülmektedir. Bu sonuçlardan da ikinci blok nokta seçimi tamamlanmýþ olmaktadýr. Tablo 1: Dört noktalý minimum blok ile baþlayan iterasyonun farklý adýmlarýnýn sonuçlarý (Birinci blok için) Iterasyon Sayýsý Asýl Bloða Eklenen Noktalar s 0 (mm) BÇS Çýktý Deðeri

7 hkm 2008/1 Sayý 98 Acar M., Haberler-Weber M.., Ayan T., Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði Tablo 2: Dört noktalý minimum blok ile baþlayan iterasyonun farklý adýmlarýnýn sonuçlarý (Ýkinci blok için) Iterasyon Sayýsý Asýl Bloða Eklenen Noktalar s 0 (mm) BÇS Çýktý Deðeri Birinci ve ikinci bloklarýn tamamlanmasýndan sonra, kalan noktalar arasýnda üçüncü en uygun blok araþtýrmasýna geçilmiþtir. Elde edilen sonuçlara göre ( ) numaralý noktalardan oluþan ±10.42 mm karesel ortalama hata, e 1 (ppm) = 42.50, e 2 (ppm) = ve BÇS çýktý deðerine sahip olan blok üçüncü blok olarak belirlenmiþtir. Bu bloða eklenecek sonraki uygun nokta 123 numaralý nokta ve kalan son nokta olan 111 numaralý noktadýr. Bundan sonra baþka nokta kalmadýðý için bu iþlem sonlandýrýlmýþtýr (Tablo 3). Deðerlendirme sonucunda bulunan bloklar ve yer deðiþtirme büyüklükleri vektörel olarak Þekil 5 te gösterilmektedir. Tablo 3: Dört noktalý minimum blok ile baþlayan iterasyonun farklý adýmlarýnýn sonuçlarý (Üçüncü blok için) Iterasyon Sayýsý Asýl Bloða Eklenen Noktalar s 0 (mm) BÇS Çýktý Deðeri Þekil 5: Deformasyon vektörlerinin grafik gösterimi -34-

8 Acar M., Haberler-Weber M.., Ayan T., Bulanýk Çýkarým Sistemleri ile Heyelan Bloklarýnýn Belirlenmesi: Gürpýnar Örneði hkm 2008/1 Sayý Sonuçlar ve Öneriler Bu çalýþmada, heyelan bloklarýný belirlemek için, afin koordinat dönüþümünden elde edilen deðerler, BÇS de girdi deðiþkeni olarak kullanýlmýþ ve çýktý parametresi sonuçlarýna göre çalýþma alanýndaki heyelan bloklarý belirlenmiþtir. Elde edilen verilere göre belirlenen ilk blok; proje alanýný çevreleyen ve proje alaný dýþýnda bulunan (6, 102, 103, 106, 107, 112, 117, 119, 120, 125) numaralý noktalardan oluþmuþtur. Bu noktalar bloðu, daha öncede belirtildiði þekilde statik deformasyon analizi sonucunda anlamlý hareket bulunmayan noktalardýr. Belirlenen ikinci blok ise farklý iki bölgede toplanmýþ olan (105, 116, 118) ve (101, 110, 130) numaralý noktalar ile komþuluk oluþturmasý için türetilen 999 numaralý noktalardan oluþmaktadýr. 999 numaralý nokta yardýmýyla oluþturulun komþuluk iliþkisi ile bu noktalarýn tek bir blok üzerinde olduðu belirlenmiþtir. Belirlenen son blok ise, denize yakýn bölgede ve en büyük yer deðiþtirme vektörlerine sahip olan (111, 113, 114, 115, 122, 123) numaralý noktalardan oluþmuþtur. Çalýþmada kullanýlan algoritma, klasik deformasyon analizinin daha da geliþtirilmiþ bir halidir. Algoritma, hem strain analizi hem de görsel deðerlendirmeler geometrik olduðu için sadece geometrik bir analizdir. Zemin mekaniði gibi fiziksel parametreler dikkate alýnmamýþtýr. Fiziksel ve jeolojik parametrelerin dikkate alýnmasý BÇS nin geniþletilmesi ile mümkündür. Bu tür verilerin kullanýmýnýn heyelanýn karakterinin belirlenmesi açýsýndan önemli katký saðlayacaðý açýktýr. Teþekkür Bu çalýþmanýn Viyana Teknik Üniversitesi nde gerçekleþmesi için birinci yazar Mustafa ACAR ý Yurt Dýþý Araþtýrma Burs Programý kapsamýnda destekleyen Türkiye Bilimsel Teknik Araþtýrma Kurumu na (TÜBÝTAK) teþekkür ederiz. Ayrýca, CODEKA 3D deformasyon analizi yazýlýmýný, ÝTÜ Jeodezi anabilim Dalý nýn kullanýmýna izin veren Karsluhe Üniversitesi Jeodezi Enstitüsü ve Gürpýnar deformasyon ölçmeleri projesinin ortaðý olan Darmstadt Teknoloji Üniversitesi, Fiziksel Jeodezi Enstitüsü nede teþekkür ederiz. 6. Kaynaklar ACAR M., ÖZLÜDEMÝR M.T., ÇELÝK R.N., EROL S. ve AYAN, T., Investigation of Deformations on Landslides with Kinematic Model, Proceedings of Modern Technologies, Education and Professional Practice in The Globalizing World, Sofia, Bulgaria, 6-7 November 2003, s.89-98, ACAR M., ÖZLÜDEMÝR M.T., ÇELÝK R.N., EROL S. ve AYAN, T., Landslide Monitoring Through Kalman Filtering: A Case Study in Gürpýnar, XXth ISPRS Congress, Vol. VII, s , Istanbul, Turkey, July AKYILMAZ O., Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi, Yüksek Lisans Tezi, ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul, AKYILMAZ O., Esnek Hesaplama Yöntemlerinin Jeodezide Uygulamalarý, Doktora Tezi, ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul, AYAN T.: Dengeleme hesabý, Lisans ders notlarý, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, HABERLER M., A Fuzzy System for the Assessment of Landslide Monitoring Data; A Window on the Future of Geodesy, Proceedings of the International Association of Geodesy, IAG General Assembly, s , Sapporo, 30 June- 11 July HABERLER M., KAHMEN H., Detection of Landslide Block Boundaries by means of an Affine Coordinate Transformation, Proceedings, 11 th FIG Symposium on Deformation Measurements, Santorini, Greece, May 2003, s , HABERLER M., A Fuzzy System for the Analysis of Geodetic Landslide Monitoring Data, Proceedings of the Third European Conference on Structural Control, s , Vienna University of Technology, Vienna, July HABERLER WEBER M., Analysis and interpretation of geodetic landslide monitoring data based on fuzzy systems, Natural Hazards and Earth System Sciencies, 5 (2005), s TURGUT B., ÝNAL C., Nokta Konum Duyarlýklarýnýn Ýki ve Üç Boyutlu Koordinat Dönüþümüne Etkisi, Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Aðlar Çalýþtayý TUJK 2003 Yýlý Bilimsel Toplantýsý, s , Konya, Eylül UZUN S., Grid Bölmeli Paftalarda, Sayýsallaþtýrma Modelleri ve Sayýsallaþtýrýlmýþ Harita Bilgilerinin Güvenirlik Analizleri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YILMAZ M., Ýstanbul Metropolitan Alanýnda Geoit Araþtýrmasý, Doktora Tezi, ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul, YILMAZ M., ARSLAN E., Geoit Yüksekliðinin ANFIS ile Adým Adým Hesaplanmasý, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 96 (2007), s , Ankara. URL1: Bahadýr Aktuð web sayfasý, Ekim URL2: WÝKÝPEDÝ (Özgür Ansiklopedi) web sayfasý, Temmuz

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Klasik Yöntemlerle Üretilmiþ Kontrol Noktalarýnýn (Poligon Noktalarýnýn) GPS Koordinatlarý ile Karþýlaþtýrýlmasýna Ýliþkin

Detaylı

DETERMINATION OF LANDSLIDE VELOCITY FIELD BY MEANS OF INSTANT TUSAGA ACTIVE MEASUREMENTS

DETERMINATION OF LANDSLIDE VELOCITY FIELD BY MEANS OF INSTANT TUSAGA ACTIVE MEASUREMENTS HEYELAN HIZ ALANLARININ ANLIK TUSAGA AKTİF ÖLÇÜLERİYLE BELİRLENMESİ N. BAŞOĞLU 1, E. KAZANCI 2, T. BAYRAK 3 1 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Harita Yüksek Mühendisi, Samsun, nesatbasoglu@gmail.com 2 Trabzon

Detaylı

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 16, Sayfa (63-70) BOLU GEÇİŞİNDE DEPREM SEBEBİYLE MEYDANA GELEN Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 tekdale@itu.edu.tr 2 celikn@itu.edu.tr

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

STATIC TUSAGA ACTIVE WITH THE HELP OF LANDSLIDE MONITORING MEASURES IMAM PREACHER HIGH SCHOOL RUN SAMPLE GÜMÜŞHANE

STATIC TUSAGA ACTIVE WITH THE HELP OF LANDSLIDE MONITORING MEASURES IMAM PREACHER HIGH SCHOOL RUN SAMPLE GÜMÜŞHANE STATİK TUSAGA AKTİF ÖLÇÜLERİ YARDIMI İLE HEYELANLARIN İZLENMESİ GÜMÜŞHANE İMAM HATİP LİSESİ HEYELAN ÖRNEĞİ E. KAZANCI 1, N. BAŞOĞLU 2, T. BAYRAK 3 1 Trabzon Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Harita

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN Ünvanı : Yard. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: İş Adresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Balatçık Mahallesi,

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. KİŞİSEL BİLGİLER

1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. KİŞİSEL BİLGİLER 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Serkan DOĞANALP Doğum Yeri ve Tarihi : Beyşehir, 14 Nisan 1980 Uyruk : Türkiye Cumhuriyeti Medeni Durum : Evli Akademik Birim : Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD JEODEZİ Jeodezi, üç boyutlu ve zaman değişkenli uzayda, çekim alanı ile birlikte, yeryuvarının ve öteki gök cisimlerinin ölçülmesi ve haritaya aktarılması ile uğraşan bilim dalıdır. Şekil1: Yerin şekli

Detaylı

TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

JEOİD BELİRLEMEDE EN UYGUN POLİNOMUN BELİRLENMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ. THE DETERMINATION OF BEST FITTING POLYNOMIAL: A CASE STUDY OF SAMSUN Abstract

JEOİD BELİRLEMEDE EN UYGUN POLİNOMUN BELİRLENMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ. THE DETERMINATION OF BEST FITTING POLYNOMIAL: A CASE STUDY OF SAMSUN Abstract Özet JEOİD BELİRLEMEDE EN UYGUN POLİNOMUN BELİRLENMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ U.KIRICI 1, Y. ŞİŞMAN 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Samsun,

Detaylı

Prof.Dr. MUALLA YALÇINKAYA

Prof.Dr. MUALLA YALÇINKAYA Prof.Dr. MUALLA YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 TRABZON YOMRA T: 462 3772797 F: mualla@ktu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Kişisel Bilgiler İsim: Emin Özgür Avşar Adres: Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 E-posta: avsarem@itu.edu.tr

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA ÇİFT STANDART DAİRELİ KONFORM LAMBERT PROJEKSİYONUNDA TÜRKİYE HARİTASININ YAPILMASI Hrt. Tğm. Soner ÖZDEMİR

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD FOR MAP DIGITIZATION

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD FOR MAP DIGITIZATION YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI Y.ŞİŞMAN 1, H. DEMİRTAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 55139, Samsun/TÜRKİYE ysisman@omu.edu.tr 2 Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP) i by Simge TEKİÇ B.S., Geodesy and Photogrammetry Engineering Yıldız Technical University, 2006 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute in partial fulfillment of the requirements

Detaylı

Turgut UZEL, Kamil EREN TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Turgut UZEL, Kamil EREN TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Bir Öncü!! Bir İlk!! CORS-TR Projesi Turgut UZEL, Kamil EREN 1 1007 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ULUSAL CORS (Sürekli İşleyen GPS İstasyonları) SİSTEMİNİN

Detaylı

JEODEZİK VERİLERDEN STRAIN (GERİNİM) ELEMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

JEODEZİK VERİLERDEN STRAIN (GERİNİM) ELEMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 5 Mayıs 009, Ankara JEODEZİK VERİLERDEN STRAIN (GERİNİM) ELEMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME FPoyraz,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol Yavuz İletişim Bilgileri Adres : Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No : 102/3 Üsküdar-İstanbul Telefon Mail : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 20.03.1962

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mehmet ÇETE. İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mehmet ÇETE. İletişim Bilgileri: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mehmet ÇETE Ünvanı : Doç. Dr. İletişim Bilgileri: İş Adresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Balatçık Mahallesi, 35620,

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İçerik Tanımlar

Detaylı

TEKTONİK DEFORMASYONLARIN JEODEZİK ÖLÇME TEKNİKLERİ İLE İZLENMESİ (KAFZ BATI KESİMİ ÇALIŞMALARI)

TEKTONİK DEFORMASYONLARIN JEODEZİK ÖLÇME TEKNİKLERİ İLE İZLENMESİ (KAFZ BATI KESİMİ ÇALIŞMALARI) TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TEKTONİK DEFORMASYONLARIN JEODEZİK ÖLÇME TEKNİKLERİ İLE İZLENMESİ (KAFZ BATI KESİMİ

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org Solution of Forward Kinematic for Five Axis Robot Arm using ANN A. Mühürcü 1 1 Sakarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU Jeodezik Ağların Tasarımı 10.HAFTA Dr.Emine Tanır Kayıkçı,2017 OPTİMİZASYON Herhangi bir yatırımın gerçekleştirilmesi sırasında elde bulunan, araç, hammadde, para, işgücü

Detaylı

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 2, 2010 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 2, 2010 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon E-posta 2128672500-1100 mehmetpalanci@arel.edu.tr

Detaylı

JEODEZİK KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMASI

JEODEZİK KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara JEODEZİK KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMASI Mustafa Yılmaz 1, Mevlüt

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Şükran

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

3D INFORMATION EXTRACTION FROM DIGITAL AERIAL IMAGES WITH COMPUTER VISION AND PHOTOGRAMMETRIC SPACE INTERSECTION

3D INFORMATION EXTRACTION FROM DIGITAL AERIAL IMAGES WITH COMPUTER VISION AND PHOTOGRAMMETRIC SPACE INTERSECTION DİJİTAL HAVA FOTOĞRAFLARINDAN BİLGİSAYARLA GÖRME VE UZAY ÖNDEN KESTİRME İLE 3B BİLGİ ÇIKARIMI S. ÖZDEMİR 1, F. KARSLI 2, H. ACAR 2, M. DİHKAN 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ C.T. ÇELİK * * Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik AYAN

Prof. Dr. Tevfik AYAN ĐTÜ Đnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Jeodezi Anabilim Dalı Prof. Dr. Tevfik AYAN Đletişim bilgileri Adres: ĐTÜ Đnşaat Fakültesi Jeodezi Anabilim Dalı Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Periyodik Toplanmış TUSAGA-Aktif Ölçülerinin Deformasyon İzlemede Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Periyodik Toplanmış TUSAGA-Aktif Ölçülerinin Deformasyon İzlemede Kullanılabilirliğinin Araştırılması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2 2012 (19-29) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 2, 2012 (19-29) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir The World Cadastre Summit, 21.04. PLANIN ESAS OLDUĞU KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TUSAGA-AKTİF İN YERİ VE ÖNEMİ The World Cadastre Summit Congress&Exhibition İstanbul- 1 / 29 Nisan/ Sunum İçeriği 1- TUSAGA-AKTİF

Detaylı

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE FARKLI GNSS AĞ VE İSTASYONLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN STATİK KONUMLAMANIN İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ E. AVCIOĞLU 1, M. SOYCAN 2 1 Himtek Mühendislik İnş. Tic. San. Ltd. Şti., İstanbul ercan@himtek.com.tr

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS NOKTA KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE KLASİK RTK, AĞ RTK VE TOTAL STATION TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S.BULBUL 1, C.İNAL 1, Ö.YILDIRIM 2 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Müh. Bölümü,Ölçme

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009 Curriculum Vitae Name, Surname: ISMAIL COLKESEN Date of birth: 1981 Title: Ph.D., Assistant Professor Education : Degree Profession University Year BSc Geodesy and Photogrammetry Karadeniz Technical University

Detaylı

USING FUZZY LOGIC TO SOLVE GEODETIC PROBLEMS

USING FUZZY LOGIC TO SOLVE GEODETIC PROBLEMS BULANIK MANTIĞIN JEODEZİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI M. YILMAZ 1, E. ARSLAN 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı,

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. İki Boyutlu Koordinat sistemleri Arası Dönüşüm

ARAZİ ÖLÇMELERİ. İki Boyutlu Koordinat sistemleri Arası Dönüşüm İki Boyutlu Koordinat sistemleri Arası Dönüşüm Amaç, bir koordinat sistemine göre elde edilmiş olan koordinatların, diğer bir koordinat sistemindeki koordinat değerlerini elde etmektir. İki haritanın koordinat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hacımurat DEMİR Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 29/07/1987 Adres : ASÜ MÜH. FAK. MAK. MÜH. BÖL. 68100 AKSARAY Telefon : 0382-288-2355 E-posta : hmdemir@aksaray.edu.tr

Detaylı

BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ, DATUM TRANSFORMASYONU Prof.Dr.RASİM DENİZ MAYS 2014 ZONGULDAK KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ,DATUM TRANSFORMASYONU 1-Genel Bilgiler Aynı datumdaki koordinatların

Detaylı

GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ O. OKTAR 1, H. ERDOĞAN 1 1 Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Aksaray, osmanoktar@aksaray.edu.tr,

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Personal Information

CURRICULUM VITAE. Personal Information CURRICULUM VITAE Personal Information Name: Emin Özgür Avşar Address: İstanbul Technical University; Civil Engineering Faculty Geomatics Engineering Department, 34469 İstanbul / Turkey Tel: +90 212 285

Detaylı

Fonksiyonu. Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK. Proceedings/Bildiriler Kitabı

Fonksiyonu. Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK. Proceedings/Bildiriler Kitabı Fonksiyonu Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK Özet uzunlukta (256-bit veya 512-bit) veri elde edilmesini r. m a r. Anahtar Kelimeler Duyar Abstract In this paper 5 layered neural network based one way hash

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine 1 Yalçın Yılmaz, 2 İsmail Küçük ve 3 Faruk Uygul *1 Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, Sakaya University, Sakarya, Turkey 2 Faculty of Chemical

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JEODEZİK ÖLÇMELER DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM 1. Hafta Ders Notları REFERANS (KOORDİNAT) SİSTEMLERİ VE DATUM Referans (Koordinat)

Detaylı

Projeleri destekleyen ve yürüten kuruluslar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (National Aerounatics and Space Administration (NASA))

Projeleri destekleyen ve yürüten kuruluslar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (National Aerounatics and Space Administration (NASA)) TÜRKİYE İ ULUSAL JEODEZİ İ KOMİSYONU İ (TUJK) 2006 YILI BİLİMSEL İ İ TOPLANTISI Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 2 San Andreas Fayında Yapılan Jeodezik ve Yer Dinamiği Çalışmaları Mualla YALÇINKAYA

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU

KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU DOÇENT E-Posta Adresi hastaoglukemal@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks 346219101-2260 Adres CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İPEK ATİK İletişim Bilgileri Adres : Kilis 7 Aralık Ünv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Böl. Ofis No: B 114 Telefon İş: :0348 814 26 66 /1839 Mail

Detaylı

GEMİ EĞİLME MOMENTİ ve KESME KUVVETİ KESİT ZORLARININ BUREAU VERITAS KURALLARI ve NÜMERİK YÖNTEM ile ANALİZİ

GEMİ EĞİLME MOMENTİ ve KESME KUVVETİ KESİT ZORLARININ BUREAU VERITAS KURALLARI ve NÜMERİK YÖNTEM ile ANALİZİ GEMİ EĞİLME MOMENTİ ve KESME KUVVETİ KESİT ZORLARININ BUREAU VERITAS KURALLARI ve NÜMERİK YÖNTEM ile ANALİZİ Erhan ASLANTAŞ 1 ve Aydoğan ÖZDAMAR 2 ÖZET Gemilerin ön dizayn aşamasında, boyuna mukavemet

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Ahmet Faik KAŞLI : 12/0711954 : ProfDr. ÖZGEÇMlş Derece Alan Universite Yıl Lisans Matematik Ege 1977 Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Ege 1979

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin Temel ödevler Temel ödevler, konum değerlerinin bulunması ve aplikasyon işlemlerine dair matematiksel ve geometrik hesaplamaları içeren yöntemlerdir. öntemlerin isimleri genelde temel ödev olarak isimlendirilir.

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Jeolojisi Sempozyumu. National Symposium on Engineering Geology. Prof. Dr. Fikret TARHAN (1939-2010) 3-3-5 SEPTEMBER 2015

Jeolojisi Sempozyumu. National Symposium on Engineering Geology. Prof. Dr. Fikret TARHAN (1939-2010) 3-3-5 SEPTEMBER 2015 Jeolojisi Sempozyumu National Symposium on Engineering Geology (Prof. Dr. Fikret TARHAN A (In Memory of Prof. Dr. Fikret TARHAN) 3 35 SEPTEMBER 2015 EDITORS Hakan ERSOY, Arzu FIRAT ERSOY Karadeniz Technical

Detaylı

Tabakalı Kompozit Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile Statik Analizi Static Analysis of Laminated Composite Plates by Finite Difference Method

Tabakalı Kompozit Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile Statik Analizi Static Analysis of Laminated Composite Plates by Finite Difference Method Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 1, 2011, Sayfa 51-62 Tabakalı Kompozit Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile Statik Analizi Static Analysis of Laminated Composite Plates

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı