Yusuf USTA THEMIS VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yusuf USTA THEMIS VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ"

Transkript

1 Yusuf USTA THEMIS VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KİTAP GENEL VERGİ HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM Vergi Kavramı, Vergi Dışındaki Mali Yükümlerden Ayırt Edilmesi ve Vergi Nesnesine İlişkin Kavramlar I. VERGİ KAVRAMI VE VERGİ DIŞINDAKİ MALİ YÜKÜMLERDEN AYIRT EDİLMESİ... 3 II. VERGİ NESNESİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR... 6 A. Verginin Konusu... 6 B. Vergi Matrahı... 7 C. Vergi Tarifesi... 8 D. Vergi Oranı... 8 E. Vergi Yükü... 8 İKİNCİ BÖLÜM Vergi Hukukunun Anlamı, Kapsamı ve Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi I. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI, KAPSAMI VE HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ... 9 II. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ... 9 III. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi Hukukunun Kaynakları I. KAYNAKLARIN KENDİLERİNİ OLUŞTURAN ORGAN ÖLÇÜTÜNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI... 13

3 VIII Themıs Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi A. Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları Anayasa ve Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri a. Verginin Genelliği İlkesi b. Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi c. Verginin Kamu Giderlerinin Karşılanmasına Özgülenmesi İlkesi d. Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi e. Verginin Kanuniliği (Yasallığı) İlkesi Uluslararası Vergi Anlaşması Kanun B. Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Bakanlar Kurulu Kararı (Kararnamesi) Tüzük Yönetmelik Genel Tebliğ Genelge Özelge (Mukteza) ve Sirküler C. Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadı Birleştirme Kararları Diğer Yargı Kararları II. KAYNAKLARIN BAĞLAYICILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vergi Kanunlarının Uygulanması I. VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI II. VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI III. VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI (VERGİ HUKUKUNDA YORUM) VE VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA NİTELENDİRME IV. YORUM VE NİTELENDİRMEDE EKONOMİK YAKLAŞIM İLKESİ BEŞİNCİ BÖLÜM Vergi Alacağı-Borcu İlişkisinin Tarafları I. VERGİ ALACAKLISI A. İdari Teşkilat B. Denetim Birimleri C. Komisyonlar II. VERGİ MÜKELLEFİ (YÜKÜMLÜSÜ)... 28

4 İçindekiler IX III. VERGİ SORUMLUSU A. Vergi Kesenlerin (Stopaj Yapanların) Sorumluluğu B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Vergi Usul Kanunu nun 10. Maddesine Göre Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un Mükerrer 35. Maddesine Göre Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu C. Mirasçıların Sorumluluğu D. Serbest Muhasebecilerin (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM) Sorumluluğu E. Diğer Sorumluluk Türleri IV. VERGİ HUKUKUNDA EHLİYET V. VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE VERGİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER VI. VERGİ HUKUKUNDA TESELSÜL VII. KANUNİ MÜKELLEF VE GERÇEK VERGİ TAŞIYICISI (FİİLİ MÜKELLEF) VIII. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN KANUNLARLA YASAKLANMIŞ OLMASI HALİNDE MÜKELLEFİYET VE SORUMLULUK ALTINCI BÖLÜM Vergi Alacağının Doğması ve Vergilendirme Süreci I. VERGİYİ DOĞURAN OLAY II. VERGİNİN TARHI A. Tanım B. Hukuki Niteliği Bakımından Tarh İşlemi C. Tarh Usulleri (Türleri) Olağan Tarh Usulü: Beyana Dayanan Tarh Olağanüstü Tarh Usulleri a. İkmalen Vergi Tarhı b. Re sen Vergi Tarhı c. Verginin İdarece Tarhı III. VERGİNİN TEBLİĞİ A. Tanım B. Tebliğ Yapılacak Kişiler Genel Olarak Tebliğ Yapılacak Kişiler Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ Tüzel Kişilere Tebliğ Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ Erata Dolaylı Tebliğ Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebliğ... 42

5 X Themıs Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi C. Tebliğ Usulleri Posta ile Tebliğ Memur Aracılığı ile Tebliğ Dairede veya Komisyonda Tebliğ İlan Yolu ile Tebliğ Elektronik Ortamda Tebliğ D. Hatalı Tebliğler ve Sonuçları IV. VERGİNİN TAHAKKUKU V. VERGİNİN TAHSİLİ YEDİNCİ BÖLÜM Vergi Hukukunda Süreler ve Mücbir Sebepler I. SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI II. SÜRELERİN UZAMASI A. Mücbir Sebeplerle Gecikme B. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması C. Zor Durumda Süre Verilmesi (Mühlet Verme) III. SÜRELERİN HESAPLANMASI SEKİZİNCİ BÖLÜM Mükellefin Ödevleri ve Vergi Denetimi I. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ A. Bildirme (Bildirimde Bulunma) Ödevi B. Beyanname Verme Ödevi C. Defter Tutma Ödevi Defter Tutmak Zorunda Olanlar Tutulması Gereken Defterler Kayıt Düzeni İlkeleri Defterlerin Tasdiki D. Belge Düzenine Uyma Ödevi Belgelendirilmesi Zorunlu Olan Kayıtlar Belgelendirilmesi Zorunlu Olmayan Kayıtlar Belge Türleri E. Muhafaza ve İbraz Ödevi F. Diğer Ödevler II. VERGİ DENETİMİ (MÜKELLEFLERİN VERGİ İDARESİNCE DENETLENMESİ) A. Yoklama B. İnceleme... 56

6 İçindekiler XI C. Arama D. Bilgi Toplama DOKUZUNCU BÖLÜM Vergi Alacağını Kaldıran Nedenler I. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU NDAN KAYNAKLANAN NEDENLER II. A. Ödeme Ödeme Yeri ve Ödeme Zamanı Özel Ödeme Zamanları Ödeme Zamanlarının Uzatılması Vergi Borcunun Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları a. Vadesinde Ödenmeyen Vergi Alacağına Gecikme Zammı Uygulanması b. Cebri İcra Yoluyla Tahsil Vergi Alacağının Fazla veya Yersiz Olarak Tahsilinin Hukuki Sonucu: İade Faizi B. Tahakkuk (Tarh) Zamanaşımı Genel Olarak Vergi Hukukunda Zamanaşımı ve Tahakkuk Zamanaşımı Tahakkuk Zamanaşımı Sürelerinin Uzaması: Zamanaşımının Durması (İşlememesi) ve Kesilmesi C. Terkin D. Hata Düzeltme E. Uzlaşma SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN DAN KAYNAKLANAN NEDENLER A. Tahsil Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı Kavramı, Hukuki Niteliği ve Sonuçları Tahsil Zamanaşımı Sürelerinin Uzaması: Zamanaşımının Durması (İşlememesi) ve Kesilmesi B. Terkin C. Takas III. DİĞER NEDENLER A. Yargı Kararları B. Af ONUNCU BÖLÜM Vergi Suç ve Cezaları I. İDARİ YA DA MALİ NİTELİKLİ HUKUKA AYKIRILIKLAR: KABAHATLER VE CEZALARI A. Vergi Ziyaı ve Cezası Tanım Vergi Ziyaı Cezası... 72

7 XII Themıs Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi B. (Genel) Usulsüzlükler ve Cezaları (Genel) Usulsüzlükler a. Birinci Derece Usulsüzlükler b. İkinci Derece Usulsüzlükler (Genel) Usulsüzlüklerin Cezaları C. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları Fatura ve Benzeri Belgelerin Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Damga Vergisine İlişkin Bazı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Bilgi Vermekten Çekinme ve Vergi Usul Kanunu nun Muhafaza ve İbraz Ödevlerine Aykırı Hareket Edilmesi II. CEZA HUKUKU ANLAMINDA SUÇLAR VE CEZALARI A. Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası B. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ve Cezası C. Memurların Mükellefin Özel İşlerini Yapması Suçu ve Cezası III. VERGİ CEZASINI KALDIRAN VE CEZA KESİLMEYECEK HALLER A. Cezayı Kaldıran Haller Ödeme Ölüm Düzeltme Uzlaşma Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme Tahsil Zamanaşımı Terkin Yargı Kararları Vergi Afları (Mali Aflar) B. Ceza Kesilmeyecek Haller Yanılma Pişmanlık ve Islah Mücbir Sebepler Ceza Kesmede Zamanaşımı IV. VERGİ CEZALARINDA TEKERRÜR VE BİRLEŞME A. Tekerrür B. Birleşme V. CEZA SORUMLULUĞUNDA ÖZELLİKLİ HALLER A. Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Sorumluluğu (Sorumsuzluğu) B. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu C. Vergi Karnelerinden Dolayı Ceza Sorumluluğu D. Damga Vergisinde Ceza Sorumluluğu E. Diğer Vergi Ödevlilerinin, Bu Kapsamda Nihai Tüketicilerin Ceza Sorumluluğu... 86

8 İçindekiler XIII ONBİRİNCİ BÖLÜM Kamu Alacağının Korunması ve Cebren Tahsili (Kamu İcra Hukuku) I. KAMU ALACAĞI II. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI (GÜVENCE ALTINA ALINMASI) YOLLARI A. Teminat B. İhtiyati Haciz C. İhtiyati Tahakkuk D. Tasarrufun İptali Davası E. Rüçhan Hakkı F. Diğer Koruma Önlemleri (Sorumluluğa İlişkin Düzenlemeler) III. KAMU ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ A. Ödeme Emri ve Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması B. Mal Bildirimi C. Cebren Tahsil Şekilleri Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi Haciz İflas ve Konkordato IV. KAMU ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ SÜRECİNDE TECİL UYGULAMASI V. TAHSİL AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR ONİKİNCİ BÖLÜM Vergi Uyuşmazlıklarının (İdari Aşamada) Çözüm Yolları I. UZLAŞMA A. Uzlaşma Kavramı, Uzlaşma Yolunun Amaçları ve Sakıncalı Yönleri B. Uzlaşma Yoluna Başvurulabilecek Haller ve Uzlaşmanın Kapsamı C. Uzlaşma Yoluna Başvurulamayacak Haller D. Uzlaşma Başvurusunun/Talebinin Şekli ve Süresi E. Uzlaşma Komisyonları, Uzlaşma Görüşmeleri ve Sonuçları F. Uzlaşmanın Sonuçları Uzlaşma Talebinin Sonuçları Uzlaşmanın Vaki Olmasının Sonuçları Uzlaşmanın Temin Edilmemesinin veya Vaki Olmamasının Sonuçları ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açılması G. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma II. VERGİ HATALARINDA DÜZELTME A. Vergi Hatası Kavramı ve Türleri

9 XIV Themıs Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 1. Hesap Hataları Vergilendirme Hataları B. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yolunun Kapsamı C. Hataların Ortaya Çıkarılması ve Düzeltme Yolları Re sen Düzeltme Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme D. Düzeltme Talebinin Reddinin Sonuçları Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme Talebinde Bulunulması Halinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Talebinde Bulunulması Halinde E. Düzeltme Zamanaşımı ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi Uyuşmazlıklarının (Yargı Aşamasında) Çözümlenmesi (Vergi Yargılaması Hukuku) I. VERGİ YARGISI ÖRGÜTÜ A. Vergi Mahkemeleri B. Bölge İdare Mahkemeleri C. Danıştay II. VERGİ YARGILAMASI USULÜ A. Vergi Yargılaması Usulünün Temel İlkeleri Re sen (Kendiliğinden) Araştırma (Yargılama) İlkesi Yazılılık İlkesi Diğer İlkeler B. Vergi Davası Vergi Davasının Kapsamı ve Niteliği Vergi Davalarında Görev ve Yetki Vergi Davasının Tarafları Davanın Konusu Dava Açma Süresi Vergi Yargısında Sürelerin Hesaplanmasına İlişkin Genel Kurallar Dava Dilekçesi Yürütmenin Durdurulması a. Kural: Yürütmenin Kendiliğinden Durması b. İstisnalar: Yürütmenin Kendiliğinden Durmadığı Haller aa. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Yapılan Tarh İşlemine Karşı Açılan Davalar bb. Tahsil Aşamasındaki İşlemlere Karşı AçılanDavalar cc. Dosyanın İşlemden Kaldırılması

10 İçindekiler XV III. dd. Kanun Yollarına Başvurulması Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme Yargılama ve Duruşma Vergi Davasının Sonuçları Vergi Yargılaması Hukukunda İspat ve Delil Sistemi Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları a. İtiraz b. Temyiz c. Kararın Düzeltilmesi d. Kanun Yararına Bozma e. Yargılamanın Yenilenmesi VERGİ ÖDEVLİSİNİN ANAYASA MAHKEMESİ NE VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI A. Vergi Ödevlisinin Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Hakkı B. Vergi Ödevlisinin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Hakkı.131 İKİNCİ KİTAP ÖZEL VERGİ HUKUKU (TÜRK VERGİ SİSTEMİ) GİRİŞ BİRİNCİ AYRIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM Gelir Vergisi I. GELİR VERGİSİNİN KONUSU: GELİR KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ II. GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY: ELDE ETME III. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET: TAM MÜKELLEF, DAR MÜKELLEF AYRIMI A. Tam Mükellefiyet Yerleşme Ölçütü Gereğince Tam Mükellefiyet Uyrukluk Ölçütü Gereğince Tam Mükellefiyet B. Dar Mükellefiyet IV. GELİR VERGİSİNE KONU OLAN KAZANÇ VE İRATLAR A. Ticari Kazançlar Tanım Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti a. Bilanço Usulüne Göre Ticari Kazancın Tespiti aa. Bilanço Usulüne Tabi Olanlar

11 XVI Themıs Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi bb. Bilanço Usulünde Ticari Kazancın Hesaplanması cc. Giderlerin İndirilmesi, Amortisman, Değerleme Hükümlerinin Uygulanması (1) İndirilebilecek Giderler (2) Kanunen Kabul Edilmeyen (İndirilemeyecek) Giderler (3) Amortisman Uygulaması (4) Değerleme Uygulaması b. İşletme Hesabı Usulüne Göre Ticari Kazancın Tespiti Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti Vergiye Tabi Olmayan Ticari Kazançlar (Muaflık ve İstisnalar) a. Ticari Kazançlarda Esnaf Muaflığı b. İstisnalar B. Zirai Kazançlar Tanım ve Kapsam Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi a. Gerçek Usulde Vergilendirme b. Vergi Tevkifatı (Stopaj) C. Ücretler Tanım ve Kapsam Ücretlerin Vergilendirilmesi a. Vergi Tevkifatı (Stopaj) b. Diğer Ücretlilerin Vergi Karnesi Üzerinden Vergilendirilmesi c. Bazı Ücretlilerin Beyanname Üzerinden Vergilendirilmesi Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar D. Serbest Meslek Kazançları Tanım ve Kapsam Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi Serbest Meslek Kazançlarında Telif Kazançları İstisnası ve Muaflıklar a. Telif Kazançları İstisnası b. Muaflıklar E. Gayrimenkul Sermaye İratları Tanım ve Kapsam Gayrimenkul Sermaye İratlarının Tespiti ve Vergilendirilmesi Gayrimenkul Sermaye İratlarında Hasılatın Tespitinde Emsal Kira Bedeli Esası Gayrimenkul Sermaye İratlarında Konut Kirası İstisnası F. Menkul Sermaye İratları Tanım ve Kapsam Menkul Sermaye İratlarının Tespiti ve Vergilendirilmesi Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar

12 İçindekiler XVII G. Diğer Kazanç ve İratlar Tanım ve Kapsam a. Değer Artış Kazançları b. Arızi (Geçici) Kazançlar Diğer Kazanç ve İratların Tespiti ve Vergilendirilmesi a. Değer Artış Kazançları Bakımından b. Arızi Kazançlar Bakımından Diğer Kazanç ve İratlarda Muaflık ve İstisnalar a. Değer Artış Kazançları Bakımından b. Arızi Kazançlar Bakımından V. GELİR VERGİSİNİN TARHI Beyan Esası ve Beyanname Çeşitleri a. Yıllık Beyanname aa. Yıllık Beyanname Vermek Zorunda Olunan Haller bb. Yıllık Beyanname Verilmeyen Veya Beyannameye Dâhil Edilmeyen Haller cc. Zarar Mahsubu ve Devredilmesi dd. Yıllık Beyannamenin Verilmesi Zamanı, Yeri ve Beyannamede İndirimler b. Vergi Tevkifatı (Stopaj) ve Muhtasar Beyanname c. Özel Haller ve Münferit Beyanname Vergisi Tarifesi ve Oranları a. Artan Oranlı Tarife b. Sabit Oranlar Tarh İşlemleri a. Tarh Yeri ve Zamanı b. Tarhiyatın Muhatabı c. Vergilendirme Dönemi Verginin Ödenmesi a. Ödeme Zamanı ve Taksitler b. Geçici Vergi (Peşin Ödeme) Gelir Vergisinde Mahsuplar a. Vergi Tevkifatının Mahsubu b. Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerin Mahsubu İKİNCİ BÖLÜM Kurumlar Vergisi I. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY II. KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ A. Sermaye Şirketleri

13 XVIII Themıs Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi III. B. Kooperatifler C. İktisadi Kamu Kuruluşları D. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler E. İş Ortaklıkları (Joint Ventures) KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET TÜRLERİ: TAM MÜKELLEF, DAR MÜKELLEF AYRIMI A. Tam Mükellefiyet B. Dar Mükellefiyet IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ A. Gerçek Usul İndirilecek Giderler Kanunda İndirilmesi Kabul Edilmeyen Giderler Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı B. Götürü Usul: Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Matrahın Tespiti V. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR A. Muaflıklar: Vergiden Muaf Tutulan Kurumlar B. İstisnalar VI. KURUMLARIN TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA VERGİLENDİRME VII. KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI, ORANI VE ÖDENMESİ A. Beyan Esası B. Beyanname Çeşitleri Yıllık Beyanname a. Beyanname Verme Zamanı ve Yeri b. Beyannamede Yapılabilecek İndirimler c. Kurumlar Vergisinin Oranı, Geçici Vergi Uygulaması ve Dağıtılan Kâr Payları Üzerinden Gelir Vergisi Stopajı Yapılması d. Kurumlar Vergisinde Mahsuplar aa. Kaynakta Kesilen Vergilerin Mahsubu bb. Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerin Mahsubu cc. Geçici Verginin Mahsubu Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname Özel Beyanname C. Tarh İşlemleri Tarh Yeri ve Zamanı Tarhiyatın Muhatabı D. Verginin Ödenmesi

14 İçindekiler XIX İKİNCİ AYRIM Servet Üzerinden Alınan Vergiler BİRİNCİ BÖLÜM Veraset ve İntikal Vergisi I. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN UNSURLARI A. Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay B. Mükellefi C. Matrahı D. Oranı II. VERGİLENDİRME A. Beyan Esası B. Verginin Tarhı C. Vergi Kesintisi D. Verginin Ödenmesi III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR IV. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İKİNCİ BÖLÜM Emlak Vergisi I. EMLAK VERGİSİNİN UNSURLARI A. Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay B. Mükellefi C. Matrahı D. Oranı II. VERGİLENDİRME A. Verginin Tarhı B. Verginin Ödenmesi III. EMLAK VERGİSİNDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR IV. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Üçüncü Bölüm Motorlu Taşıtlar Vergisi I. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN UNSURLARI A. Konusu, Vergiyi Doğuran Olay B. Mükellefi ve Mükellefiyetin Başlaması C. Vergi Tarifeleri II. VERGİLENDİRME

15 XX Themıs Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi A. Tarh ve Tahakkuk B. Ödeme III. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR IV. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ V. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN GİDER OLARAK KAYDEDİLEMEME HALİ Üçüncü Ayrım Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler Birinci Bölüm Katma Değer Vergisi I. VERGİNİN KONUSU II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY III. VERGİ MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU IV. VERGİNİN MATRAHI V. VERGİNİN ORANI VI. VERGİLENDİRME DÖNEMİ, BEYAN ESASI, TARH İŞLEMİ VE ÖDEME A. Vergilendirme Dönemi ve Ödenecek Verginin Hesaplanması B. KDV Beyannamesi C. Vergi Tevkifatı D. Verginin Tarh, Yeri, Tarh Zamanı ve Tarhiyatın Muhatabı E. Verginin Ödenmesi VII. KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNALAR A. İstisnalar B. İstisnadan Yararlanmama Hakkı İKİNCİ BÖLÜM Diğer Harcama Vergileri I. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ A. Konu, Mükellef, Matrah, Oran B. Beyan ve Ödeme C. İstisnalar II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ A. Konu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef B. Matrah ve Oran C. Beyan, Ödeme ve Tarh D. İstisnalar III. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

16 İçindekiler XXI IV. İTHALAT ÜZERİNDEN ALINAN HARCAMA VERGİSİ: GÜMRÜK VERGİSİ A. Konu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Matrah B. Verginin Tarhı, Tahakkuku, Ödenmesi C. Muaflık ve İstisnalar V. ÇEŞİTLİ İŞLEMLER ÜZERİNDEN ALINAN HARCAMA VERGİSİ: DAMGA VERGİSİ A. Konu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Matrah B. İstisnalar C. Oran D. Ödeme Şekilleri VI. DEĞERLİ KAĞITLAR VERGİSİ VII. HİZMET KARŞILIĞINDA ALINAN MALİ YÜKÜM: HARÇLAR A. Harca Tabi Olan İşlemler B. Harç Miktarları, Harçların Ödenmesi, İstisnalar Üçüncü Bölüm Belediye Gelirleri

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Engin Karabulut Yrd.Doç.Dr. Nesrin Şalvarcı Türeli Yrd.Doç.Dr.Ömer Alp Yrd.Doç.Dr. Vacide Karaman Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kaçar Av.Cansu Damla Burkhalter

Detaylı

Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi)

Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi) Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi) Prof. Dr. Nurettin Bilici Hacettepe Üniversitesi, İİBF Mali Hukuk ABD Başkanı VERGİ HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TÜRK VERGİ SİSTEMİ Güncelleştirilmiş ve Geliştirilmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü İÇİNDEKİLER Önsöz... vıı Kısaltmalar... ıx Tablolar Listesi... xvıı Giriş... 1 Birinci Bölüm Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü 1. ÖN BİLGİLER... 7 1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

İçindekiler Önsöz 7 Tablolar Listesi 23 Kısaltmalar 25 Giriş TÜRK VERGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 29 Birinci Kısım GELİR ÜZERİNDEN ALINAN

İçindekiler Önsöz 7 Tablolar Listesi 23 Kısaltmalar 25 Giriş TÜRK VERGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 29 Birinci Kısım GELİR ÜZERİNDEN ALINAN İçindekiler Önsöz 7 Tablolar Listesi 23 Kısaltmalar 25 Giriş TÜRK VERGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 29 Birinci Kısım GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER Birinci Bölüm GELİR VERGİSİ (Gerçek Kişilerin Gelirlerinin

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE TÜM MÜKELLEFLERİN İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANABİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU İÇİNDEKİLER 1. Bölüm VERGİ HUKUKU I. Vergi Hukukuna İlişkin Tanıtıcı Açıklamalar... 3 A. Vergi Hukuku nun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri... 3 B. Vergi Hukukunun Çeşitli Açılardan Tasnifi... 4 C. Vergi Hukukunun

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

VERGİ BARIŞI. Matrah Artırımı Stok Affı Kasa-OCH Düzeltmesi MURAT TOKMAKKAYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GÜRELİ BAKER TİLLY

VERGİ BARIŞI. Matrah Artırımı Stok Affı Kasa-OCH Düzeltmesi MURAT TOKMAKKAYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GÜRELİ BAKER TİLLY VERGİ BARIŞI Matrah Artırımı Stok Affı Kasa-OCH Düzeltmesi MURAT TOKMAKKAYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GÜRELİ BAKER TİLLY KONULAR Kanunun Amaçları Matrah Artırımı İncelemelerde Matrah Artırımı Stok Affı Kasa

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar. MADDE 2 İdari dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı AÇIKLAMA...

İ Ç İ NDEKİ LER İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar. MADDE 2 İdari dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı AÇIKLAMA... İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa VERGİ DAVALARININ KAPSAMI...35 VERGİ YARGI ÖRGÜTÜ...37 1 Vergi Mahkemeleri...37 2 İdare Mahkemeleri...38 3 Bölge İdare Mahkemeleri...39 4 Danıştay...40 5 Diğer hususlar...41 a) Vergi

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/9 Tarih: 16.02.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması 6111 SAYILI KANUNDAKİ VERGİ ALACAKLARIYLA İLGİLİ YENİDEN YAPILANDIRMALAR 2011.30

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Dr. OSMAN EŞGİN ORTAKLIKLARDA TASFİYE İŞLEMLERİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. OSMAN EŞGİN ORTAKLIKLARDA TASFİYE İŞLEMLERİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. OSMAN EŞGİN ORTAKLIKLARDA TASFİYE İŞLEMLERİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ... XVII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr ASGARİ ÜCRET TUTARI 16 YAŞINDAN BÜYÜK (BRÜT) 16 YAŞINDAN KÜÇÜK (BRÜT) 01.07.2014/31.12.2014 1.134,00 TL 1.134,00 TL 01.01.2014/30.06.2014 1.071,00 TL 1.071,00 TL ÇIRAK VE STAJERLERİN ASGARİ ÜCRET TUTARI

Detaylı

Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kapsam ve tanımlar

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ^Unuş... Önsöz.... VII Kısaltmalar... Yv giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 BİRİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMET BORSALARINDA BORSA

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

2012 de Bizi Neler Bekliyor?

2012 de Bizi Neler Bekliyor? www.pwc.com/tr X. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 de Bizi Neler Bekliyor? 5 Aralık 2011 Başlamadan! Sunum Amacı Genel Bilgi Sürece Katılım Sunum İçeriği Yürürlükte Değildir Deneyimler Görmeden İnanma Maktu

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER inşaat muhasebesi

İÇİNDEKİLER inşaat muhasebesi İÇİNDEKİLER inşaat muhasebesi birinci bölüm İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1. İNŞAAT, İMALAT KAVRAMLARI VE ÇEŞİTLERİ 3 1.1.1 İnşaat 3 1.1.2. İnşaat Çeşitleri 4 1.1.3. Üretim 5 1.1.4. Üretim

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK

KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK Yrd. Doç. Dr. ERKAN AYDIN Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010

Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010 Konular Güncel Gümrük İncelemeleri Hakkında Bilgiler Güncel Gümrük İnceleme Konuları İnceleme Süreci İnceleme Sürecinde Stratejiler

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

I. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI 35 II. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 36 III. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 37

I. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI 35 II. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 36 III. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 37 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR BİRİNCİ KİTAP GENEL VERGİ HUKUKU Birinci Bölüm VERGİ HUKUKU, TANIM, KAPSAM, BÖLÜMLERİ ve HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ I. VERGİ HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI 35 VERGİ HUKUKUNUN HUKUK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2-

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- 5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- Hurşit AKIN Kastamonu Vergi Dairesi Müdür Yardımcıs Yazımızın birinci bölümünün sonunda, 5084 sayılı

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Konunun Sınırlandırılması...3 III. Plan...4 BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİĞİN

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Saygıdeğer Mükellefimiz,

Saygıdeğer Mükellefimiz, Saygıdeğer Mükellefimiz, Tüm azı mükelleflerimizin, Bu vergilendirmeye nedenle, satın mükelleflerimizin aldıkları ilişkin mal ödevlerini ve hizmet vergi harfiyen mevzuatı karşılığında yerine bakımından

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XIII BİBLİYOGRAFYA XV GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ I. Genel Olarak 5 II. Kredi Kartının Tarihi Gelişimi 6 A. Dünyada ve Avrupa Birliği'nde 6 B. Türkiye'de

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

Matrah Ve Vergi Artırımı (Madde: 5)

Matrah Ve Vergi Artırımı (Madde: 5) 09.06.2018/23 Matrah Ve Vergi Artırımı (Madde: 5) Açıklamalar: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 64 İST. 28/06/2012 1-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacak Mali Tatil uygulamasının vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olarak aşağıda bazı

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

Av. MAHCEMAL SEYHAN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Av. MAHCEMAL SEYHAN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Av. MAHCEMAL SEYHAN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLIŞKIN GENEL ESASLAR

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 3. Daire : Vergi Hukuku : H. Ümit AKSOY (Danıştay Üyesi) :

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Mali Hukuk Bilgisi Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Mali Hukuk Bilgisi Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Adalet Programı Mali Hukuk Bilgisi Dersleri ÜNİTE III VERGİ HUKUKU IX. VERGİLENDİRME SÜRECİ Vergilendirme Süreci Vergilendirme anlık bir olgu değildir, çeşitli

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SUÇLARI I. SUÇ KAVRAMI... 1 A. TANIM... 1 B. SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ... 3 C. SUÇUN UNSURLARI... 5 1. Kanuni Unsur (Tipiklik Unsuru)...

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MADDE 1- Bursa

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı