The Using of Latent Growth Models for Educational Researches

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Using of Latent Growth Models for Educational Researches"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(), , 009. lkö retim Online, 8(), , 009. [Online]: The Using of Latent Growth Models for Educational Researches Petek A*kar * Halil Yurdugül ** ABSTRACT: The concept of education is explained with some concepts such as development, change, and growth. Because of it, educational measurements used to determine learners achievement growth and cognitive development, or learners status of achievement. Linear or nonlinear traditional statistical models used for status of analysis. To determine the change commonly used paired t test statistics, constructed on the pre-test and posttest experimental design, and variance of analysis based on repeated measurements. However, these methods include some limitations and not enough to define the growth. On the other side, the latent growth modelling has been increasingly used to analyze longitudinal data, especially for educational researches. In this article, the latent growth modelling was dealt with for educational purposes and discussed. Also to determine the achievement growth (cognitive development), the all of latent growth models have been applied on a simulated data set. Key Words: SUMMARY Purpose and Significance: The educational purposes are commonly explained in terms of the change because learning implies change. In traditional approaching, classical statistical modelling yielded a lot of correlated errors in developmental researches. The other experimental design, commonly used, consists of pre-test and post-test based on two occasional data and the model not enough for explain the growth. Latent growth modelling has been used for analyzing of longitudinal data gathered from more occasional data. Latent growth models analyze longitudinal changes in means, variances, and covariances of variables. Latent growth curve methodology also provides a means of modelling a developmental function as a factor repeated observations over time in educational researches. The developmental trajectories in educational studies are generally monotonic increasing functions based on longitudinal data include cognitive measures based on achievement data. So the graphical representation of longitudinal data shows cognitive developmental trajectories. We renamed the intercept parameter in LGM as priori achievement parameter and the slope parameter as ratio of cognitive development. In this article, using the univariate and multivariate LGM for educational aims were introduced and the models were applied to repeated data in Turkish, mathematics, and sciences. Method: The achievement growth in learning domains of Turkish, mathematics, and sciences separately tested with unconditional LGM and conditional LGM respect to gender. Also to determine relations among latent growth factor patterns used the associative LGM in terms of multivariate LGM. We used the second order LGM to test whether higher order learning construct describes the relations among lower order developmental factors. Results and Discussion: In this study, we analyzed the different six latent growth models sequentially for three learning domain and each learning domain consist with three measurement occasions. Each data set fits linear growth with satisfied data-fit index values. The findings in each model were discussed according to educational approaching. It was declared in this study, it is important to use the multivariate LGM in educational researches, because latent growth factors have relations such as the growth achievement (slope) in mathematics and priori achievement (intercept) in reading (in Turkish). * Prof. Dr., Hacettepe University, Computer Education & Instructional Technologies, ** Dr., Hacettepe University, Computer Education & Instructional Technologies,

2 Örtük Büyüme Modellerinin E)itim Ara*t+rmalar+nda Kullan+m+ Petek A*kar * Halil Yurdugül ** ÖZ: E itim kavramf bir geli*im sürecini ifade eder. Bu nedenle e itimdeki ölçmeler, ö rencilerin ba*arf durumlarfnfn belirlenmesinin yanf sfra onlarfn geli*im durumlarfnfn da belirlenmesini gerektirir. Geleneksel istatistiksel yöntemler genellikle durum belirleme çalf*malarfnda kullanflmaktadfr. Geli*imin belirlenmesinde ise yaygfn bir *ekilde öntest-sontest deneysel düzene inde ba FmlF örneklem t testi ya da tekrarlf ölçümler düzene indeki varyans analizi yöntemlerinin kullanfldf F görülmektedir. Geli*imin belirlenmesinde bu yakla*fmlar bir çok olumsuzlu u da içermektedir. Bununla birlikte son zamanlarda sfkça kullanflmaya ba*lanan örtük büyüme modelleri e itim alanfnda da kullanflmaya ba*lanmf*tfr. Bu çalf*manfn amacf örtük büyüme modellerinin e itsel amaçlf kullanflmasfnf tartf*mak ve e itsel de i*kenler üzerinde kullanfmfnf ele almaktfr. Anahtar Sözcükler: G/R/0 E itimin temel konusu ö renenlerdeki bili*sel, duyu*sal ya da devini*sel geli*melerdir. Bu nedenle e itim üzerine yapflan tanfmlamalar genellikle süreç, de i*im ve/veya geli*im kavramlarf ile birlikte ifade edilir. Ölçmeye konu olan kavrama ili*kin geli*imi analiz edebilmek için ise aynf özelli e ili*kin farklf zamanlarda elde edilen tekrarlf ölçmelere ihtiyaç vardfr. Bu tür ölçmelerden elde edilen veriler boylamsal veriler (longitudinal data) olarak adlandfrflmaktadfr. Bununla birlikte; e itim alanfnda yapflan ara*tfrmalarda enlemsel veriler (latitudinal data) de kullanflmaktadfr. Enlemsel veriler zamanfn herhangi bir kesitinde elde edilen ölçmeleri ifade eder ve genellikle bu tür verilerin çözümlenmesinde geleneksel istatistiksel modellemeler kullanflfr. Enlemsel veriler ö renenlerin ba*arf düzeylerini belirleme gibi durumsal analizlere (analysis of status) uygun iken boylamsal veriler ö renendeki geli*imin modellenmesinde önemli bir rol oynar ve bu tür analizler; deiim analizleri (analysis of change), büyüme analizleri 1 (analysis of growth) ya da yörünge analizleri (analysis of trajectory) gibi adlandfrflmalar ile anflmaktadfr. Günümüzde geli*imi ve/veya de i*imi belirlemek üzere elde edilen verilerin çözümlenmesinde örtük büyüme modelleri (latent growth model) sfkça kullanflmaya ba*lanmf*tfr. Ancak bu modeller özellikle sosyoloji, psikoloji, biyoloji ve sa lfk konularfnda yaygfn bir *ekilde kullanflmasfna kar*fn e itim amaçlf kullanfmlarf henüz yenidir. Bu çalf*manfn amacf da de i*im analizi kapsamfnda örtük büyüme modellerinin ele alfnmasf ve e itsel amaçlara uygun kullanflmasfnfn tartf*flmasfnf içermektedir. Geli*im Analizi ve Büyüme Modelleri E itim planlanmf* ve yapflandfrflmf* bir süreçtir ve bu süreç herhangi bir ö renme alanfndaki etkinlikler yardfmf ile ö rencideki bili*sel, duyu*sal ya da devini*sel geli*meyi konu alfr. Sürecin etkilili i, ö renendeki geli*im ile ilgilidir ve bu geli*imlerin artan yönde olma beklentisi söz konusudur. Herhangi bir ö rencinin zamana göre yapflan ölçümleri, ilgili ö rencinin bilisel geliim yörüngesini ortaya koyacaktfr. Bili*sel geli*im yörüngeleri hem ö renciyi tanfma konusunda hem de ö retim programfnfn etkilili i konusunda bilgiler içermektedir. Örne in Çizim 1 de üç farklf zamanda elde edilen ölçme sonuçlarfna göre üç farklf ö rencinin sfrasfyla artan bili*sel geli*im yörüngesi, dura an bili*sel geli*im yörüngesi ve azalan bili*sel geli*im yörüngesi verilmi*tir. E itim alanfnda yapflan ara*tfrmalarda genellikle bir ö renme sürecinin etkilili i yaygfn olarak (zamanfn yalnfzca iki noktasfndaki ölçmelere dayalf olarak) öntest ve sontest modeli ile çözümlenmek * Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bölümü, ** Dr., Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bölümü, 1 lgili literatürde bu analizler de i*im, büyüme, geli*im ya da yörünge analizleri olarak adlandfrflmaktadfr. Ancak e itim alanfnda ele alfnan büyüme ve/veya de i*im, ö rencideki bili*sel, duyu*sal ya da devini*sel geli*imi i*aret etti i için bu çalf*mada geli*im kavramfnfn kullanfmf tercih edilmi*tir. 535

3 suretiyle ortalamalardaki de i*imin test edildi i görülmektedir. Ancak her iki ölçme uygulamasf arasfndaki puan farklarf kazanfm puanf (gain score) olarak kullanflfp kullanflmayaca F ya da bu ölçme sonuçlarfnfn güvenirli i, ölçme literatüründe tartf*ma konusu olmu*tur (Bkz: Bereiter, 1963, Lohman, 1999). Çünkü güvenirlik ölçme aracfnfn kararlflf Fna ili*kin bir özelliktir. Bununla birlikte ö renci ba*arf puanlarfnfn çözümlenmesinde kullanflan klasik test kuramfnfn bu tür büyüme modellerinde kullanflamayaca F ara*tfrmacflar taraffndan bir tartf*ma ba*latflmf*tfr (Rogosa, 1988; Witmann, 1988). TartF*manFn güvenirlik boyutunda olmasfnfn en önemli nedenlerinden birisi; güvenirli in genel varyansfn ayrf*tfrflmasf ile elde edilmesidir. Büyüme puanlarfnfn ise yine varyans ayrf*masf üzerinde modellenmesi varyans analizi (ANOVA) üzerine kurulu tekrarlf ölçümler modeli ile kullanflmaktadfr. Bu konudaki di er bir tartf*ma ise; Duncan vd. (006) ve Bollen ve Curan (006), her bir zaman kesitinde yapflan ölçmeleri dalga (wave) olarak nitelendirmi* ve -dalga ölçümlerinin büyümeyi göstermedeki yetersizli ini vurgulamf*lardfr. Ba*arF Ba*arF Ba*arF Zaman Zaman Zaman T 0 T 1 T T 0 T 1 T T 0 T 1 T Çizim 1: Ö rencinin geli*im yörüngesi Boylamsal veriler zamana göre elde edildi inden dolayf bu tür verilerin analizinde kullanflan istatistiksel modeller sfkça ili*kili ölçme hatalarf (correlated errors) üretir. Bu nedenle de i*imin analizinin modellenmesinde alf*flagelmi* do rusal istatistiksel modellerin kullanflmasf uygun de ildir. Günümüze kadar boylamsal verilerin analizinde ARMA/ARIMA gibi zaman serilerini içeren otoregresif modeller, Cox regresyon modeli, ba FmlF örneklem t testi (paired sample t test) üzerine kurulu öntest-sontest deneysel modelleri ya da ANOVA üzerine kurulu tekrarlf ölçüm modelleri (repeated measurement model) kullanflmaktaydf. Ancak bu tür modellerin en önemli olumsuzluklarf; a) zamanf sürekli bir de i*ken olarak de il, aksine kategorik birer de i*ken olarak ele almalarf, b) psiko-e itsel yapfdaki (örne in matematik yetene i, okudu unu anlama becerisi, problem çözme becerisi, grafik yorumlama becerisi vb.) de i*imden daha çok verisel de i*imi (varyans) modellemeleri, c) yapfsal modellemelere uygun olmamasf, d) genellikle do rusal model ile çalf*malarf ve e) modellerde az sayfda ba FmlF ve ba FmsFz de i*kene yer vermeleridir. Genel olarak; e itim amaçlf yapflan ölçmeler psiko-e itsel yapflarf belirlemeye yöneliktir. Bununla birlikte geliimin (büyüme) kendisi de ayn zamanda bir psiko-eitsel yapdr. Bu nedenle ö rencilerin özellikle e itim alanfndaki bili*sel, duyu*sal ya da devini*sel geli*imlerinin modellenmesi yapfsal de i*kenlere dayalf büyüme modeli kapsamfnda ele alfnan örtük büyüme modelleri (latent growth model) ile yapflandfrfldf Fnda daha anlamlf sonuçlar elde edilebilir. Örtük büyüme modelleri, yapfsal e*itlik modellerinin (örne in do rulayfcf faktör analitik modeli) boylamsal veriler için geli*tirilmi* biçimi olarak da ifade edilebilir. Geli*imin belirlenmesi örtük büyüme modellerinin di er model ve çözümlemelere (ba FmlF örneklem t-testi, ANOVA, ANCOVA vd) göre daha güçlü ve sa lam sonuçlar üretti i (Fan ve Fan, 005) ve daha iyi özelliklere sahip oldu u yapflan ara*tfrmalar ile ifade edilmi*tir (Fan, 003; Fan ve Fan, 005; Muthén ve Curran, 1997; Duncan vd., 00). Boylamsal verilerin yapfsal çözümlemeleri Lisrel, Amos, EQS ve HLM gibi paket programlar ile olanaklfdfr. 536

4 Örtük Büyüme (Geli*im) Modelleri Büyümeyi ve/veya geli*imi bir örtük yapf olarak ele alan örtük büyüme modelleri psikoloji, sosyoloji, biyoloji gibi uygulama alanlarfnda sfkça kullanflmaktadfr. Bu alanlarda ele alfnan kavramlarfn bir kfsmf zamana göre artan ya da azalan yörüngelere sahiptir. Ancak e itimde kullanflan örtük büyüme modellerinde genellikle ele alfnan özelliklerin geli*imiyle ilgilenilir. Çünkü e itim ö renme ürünlerindeki geli*im ile ilgilenir. Bununla birlikte; e itim alanfnda büyüme ve geli*im kavramlarf çok sfk ele alfnmasfna kar*fn e itim konusunda ÖBM üzerine çalf*malar ise çok sfnfrlfdfr. Xu ana kadar yapflan çalf*malara örnek olarak; Muthén ve Khoo (1998), Hess (000), Fan (001), Kaplan (00) Newmann, Smith, Allensworth ve Bryk (001), Byrne ve Crombie (003), Hong ve Ho (005), Yin, Schmidt ve Besag (006), Grimm (007) taraffndan yapflan çalf*malar verilebilir. ÖBM zaman üzerinden elde edilen verilerin geli*imini ortaya çfkarmak üzere yapfsal bir yakla*fmdfr. Bu yakla*fm iç içe iki farklf modellemeyi gerektirir. Bunlardan ilki Düzey I (level 1) olarak ele alfnan ö renenin kendisine ili*kin geli*imi, di eri ise Düzey II (level ) olarak adlandfrflan ö renenler arasf de i*imin modellenmesidir. Düzey I modeli, bir tek ö rencinin zamana göre geli*im yörüngesini ortaya koyar (Bollen ve Curan, 006;. Duncan vd., 006; Byrne ve Crombie, 003). Bu model; Y it = i + i T i +E i (1) *eklindedir. Burada Y it ; i. ö rencinin t. zamandaki ba*arf puanfnf, i ; i. ö rencinin t 0 zamanfndaki puanfnf yani Çizim 1 deki geli*im yörüngesinin sabit de erini ve i ise i. ö rencinin bili*sel geli*im yörüngesinin eimini göstermektedir. i de erleri aynf zamanda geli*im/büyüme/de i*im hfzfnf gösteren trend de erleridir. E*itlik 1 ile verilen ifade tek bir ö renciye ili*kin modeldir. Ö rencinin içinde bulundu u grubun (Düzey II) modeli ise; tüm ö renciler üzerinden sabit ve e im katsayflarfnfn ortalamalarfnf içermektedir: i =µ + () i =µ + (3) E*itlik ve E*itlik 3 ile verilen ifadeler E*itlik 1 ile verilen ifadede yerine konulursa birle*ik modele ula*flmaktadfr: Y it =( µ + )+( µ + )T i +E i (4) ÖBM ni di er benzer modellerden ayfran bir di er özellik ise E*itlik ve 3 ile verilen sabit ve e im de i*kenlerini örtük faktör (latent factors) olarak tanfmlamasf ve bu örtük faktörleri göre do rulayfcf faktör analizi (DFA) ile çözümlenmesidir. Bununla beraber, ÖBM 4 farklf modelden olu*abilmektedir (Bollen ve Curan, 006;. Duncan vd., 006). Bunlar sfrasfyla; A-Tekde i*kenli Örtük Büyüme Modelleri (Univariate Latent Growth Models) a) ko*ulsuz örtük büyüme modeli (Uncontidional Latent Growth Models) b) ko*ullu örtük büyüme modeli (Contidional Latent Growth Models) B- Çokde i*kenli Örtük Büyüme Modelleri (Multivariate Latent Growth Models) a) li*kisel örtük büyüme modelleri (Associative Latent Growth Models) b) Hiyerar*ik örtük büyüme modelleri (Second Order Latent Growth Models) i) Büyüme e rileri faktörü (factor-of-curves) ii) Büyüme faktörleri e risi (curve-of-factors) A-Tekde)i*kenli Örtük Büyüme Modelleri Tekde i*kenli örtük büyüme modelleri, ölçmeye konu olan tek bir özelli e ili*kin tekrarlf ölçümlerin yer aldf F modelleri içermektedir. Bu modeller tekde i*kene ba lf olarak büyümeyi tanfmlamakta kullanflabilece i gibi, büyümenin alt gruplarda nasfl gerçekle*ti ini belirlemede kullanflabilmektedir. Bu çalf*mada sabit kavramf, önsel ba*arf düzeyi ve eim kavramf ise ba*arfdaki büyüme olarak ele alfnmf*tfr. 537

5 a) Ko*ulsuz örtük büyüme modeli Bu model, E*itlik 1, ve 3 ile verilen ifadelerden olu*ur ve Düzey II modelinin yapfsal e*itlik modeliyle çözümlenmesini konu olarak ele alfr. BazF kaynaklarda ko*ulsuz ÖBM, iki faktörlü büyüme modeli olarak da adlandfrflmaktadfr. Buna göre ko*ulsuz örtük büyüme modeli Çizim de gösterilmi*tir. µ Sabit Eim µ Y 1 Y Y 3 Y 4 Y 1 Y Y 3 Y 4 Çizim : Ko*ulsuz örtük büyüme modeli Burada Y 1, Y, Y 3 ve Y 4 aynf yapfyf ölçmek üzere uygulanmf* 4 farklf zamanda yapflan ölçmeleri göstermektedir. ÖBM nin do rulayfcf faktör çözümlemesinde, faktör yükleri önbelirli (fixed) de erler ile çözümlenmektedir. Örne in konu edilen büyüme do rusal ve ölçümler e*it zaman aralfklarfnda yapflmf* ise; yapfsal sabit faktörünün yükleri her bir ölçme için 1 ve e im faktörünün yükleri ise 0, 1,, 3, *eklindedir (Çizim ). E er ölçüm aralfklarf ya da büyüme/geli*im hfzf do rusal de il ise sabit faktörünün yükleri yine 1 olarak ele alfnfrken e im faktörünün yükleri ise farklf önbelirli de erler alabilmektedir (Bollen ve Curan, 006;. Duncan vd., 006; Hancock, Kuo ve Lawrence, 001; Sayer ve Cumsille, 001). Örne in karesel büyümeler için bu de erler 0, 1, 4 ve 9 *eklinde olacaktfr. Bununla birlikte e im faktörünün tüm faktör yüklerinin önbelirli olmasf zorunlu de ildir, bazf faktör yükleri serbest bfrakflabilir. Meredith ve Tisak (1990) ise ÖBM nin çözümlenmesinde en az iki faktörün önbelirli olmasf gerekti ini ifade etmi*tir. E im faktörüne ili*kin faktör yükleri her ne kadar önbelirli olsa da bu yükler standartla*tfrfldf Fnda elde edilen de erler regresyon analizindeki etki geni*likleri olarak kullanflabilmektedir (Yin, Schmidt & Besag; 006). ÖBM Parametreleri Tekde i*kenli ÖBM nde 5 adet parametre ön plana çfkmaktadfr. Bunlar Çizim de gösterildi i gibi; sabit faktörün ortalamasf (µ ) ve varyansf ( ), aynf *ekilde e im faktörünün ortalamasf (µ ) ve varyans ( ); bunlardan farklf olarak sabit ve e im faktörleri arasfndaki kovaryans ve/veya korelasyonlardfr (). Bu modelde; µ ; ö rencilerin ba*langfçtaki bili*sel düzeyinin (özellikle e itimdeki öntest kapsamfndaki önsel ba*arf düzeyleri) ortalamasfdfr ve ise ö rencilerin ba*langfç düzeyindeki (ölçmeye konu olan özellik bakfmfndan) bireysel farklflfklarf gösterir. Sabit faktörünün varyansf bir bakfma, grubun ilgili ö renme alanfndaki önsel ba*arf düzeyinin homojenli inin bir göstergesidir. Bununla birlikte, µ ; birim zamanda ö rencilerin (ölçmeye konu olan özellik bakfmfndan) geli*imindeki ortalama artf*fnf ve ise bu artf*taki bireysel farklflfklarf belirtir. Özellikle ve parametreleri bireysel farkllklar parametreleri olarak adlandfrflabilir. Kovaryans/korelasyon katsayfsf ()] ise önsel ba*arf düzeyi ile ö renme ürünündeki artf* arasfndaki ili*kiyi belirtir. Bu parametrenin negatif de er almasf; dü*ük önsel ba*arfya sahip ö rencilerin daha hfzlf geli*im gösterdi ini, yüksek önsel ba*arf düzeyine sahip ö rencilerin ise daha yava* geli*im gösterdi ini ifade eder. Di er taraftan, parametresinin pozitif de er almasf; yüksek önsel ba*arf düzeyine sahip ö rencilerin daha hfzlf geli*im gösterdi ini ve dü*ük önsel ba*arf düzeyine sahip 538

6 ö rencilerin ise daha yava* geli*im gösterdi ini ifade eder. ÖBM ndeki bu 5 adet parametrenin istatistiksel anlamlflfklarf t testi ile test edilir. Uyum katsayflarf Hipotez edilen ÖBM ile verilerin uyumunun test edilmesi özellikle yapfsal e*itlik modeline özgü ve model geçerli i için zorunlu bir uygulamadfr. Bunun temel nedeni; açfklayfcf (exploratory) faktör modellerinde gözlemlerden (görgül/ampirik) modele do ru bir yönelim varken; do rulayfcf (confirmatory) faktör modellerinde (hipotez edilen) modelden verilere do ru bir yönelim olmasfdfr. ÖBM de özünde yapfsal e*itlik kuramfnda yer alan birer do rulayfcf faktör çözümlemesidir ve öncelikle verilerin hipotetik modele uygunlu u test edilmelidir. Veri-model ba FntFsFna ili*kin uyum iyili i testleri (goodness-of-fit) aynf zamanda model parametrelerinin bir geçerlik göstergesi olarak ele alfnabilir. Model-veri uyumuna ili*kin geli*tirilmi* ki-kare test istatisti inin yanf sfra çok sayfda da uyum iyili i indeksi geli*tirilmi*tir. Ki-kare test istatisti inin de eri küçüldükçe modelin uyumunun o denli iyi oldu unun aksi durumda ise; ki-kare de eri arttfkça da model uyumunun olumsuz oldu unun i*aretidir. Ki-kare de erinin anlamlflfk düzeyi ise p olasflf F ile gösterilir ve p<0,05 ise modelin uyumunun kötü oldu unu i*aret eder. Bu durum uyum eksikli i (lack-of-fit) olarak adlandfrflfr. Ancak ki-kare de eri ölçmelerin da FlFmFnFn normal olup olmamasfndan ve örneklem geni*li inden a*frf derecede etkilenir (Hu, Bentler ve Kano,199; Schumacker ve Lomax, 004; Yurdugül, 007). Bu indekslerden bazflarf uyum iyili ininin ölçüsü di erleri ise uyum eksikli inin ölçüsü olarak kullanflmaktadfr. Uyum iyili i indekslerine örnek olarak; uyum iyili i indeksi, GFI (Goodness of Fit Index), kar*fla*tfrmalf uyum indeksi, CFI (comparative fit index), normla*tfrflmf* uyum indeksi, NFI (Normed fit index) ve normla*tfrflmamf* uyum indeksi, NNFI (Non-normed fit index, NNFI) sayflabilir. Bentler (1990), uyum iyili i indekslerinden özellikle CFI ve NNFI de erlerinin 0,95 ten büyük olmasfnfn model uyumunun çok iyi bir kanftf oldu unu ifade etmektedir. Uyum eksikli i indekslerinden ise yakla*fklfk hata kareler ortalamasf karekökü, RMSEA (root mean square error of approximation) ve hata kareler ortalamasf karekökü, RMR (root mean square residual) ve standartla*tfrflmf* RMR indeksleri ifade edilmektedir. Browne ve Cudeck, (1993) özellikle RMSEA indeksinin 0,05 ve daha küçük bir de er olmasfnfn model-veri uyumunun bir kanftf oldu unu ancak bu de erin 0,08 e kadar esnetilebilece ini ifade etmektedir. Bununla birlikte NNFI, CFI ve RMSEA indeksleri örneklem geni*li inden en az etkilenen indeksler olarak rapor edilmi* (Anderson ve Gerbing, 1984; Marsh, Balla ve McDonald, 1988) olmasfna kar*fn Coffman ve Millsap (005) RMSEA indisinin veri-model uyumunu sa lam olarak kestirmede yetersiz kaldf F bulgusuna ula*mf*lardfr. Duncan vd. (006) ise özellikle hiyerar*ik ÖBM inde Akaike bilgi ölçütünün (AIC) kullanflmasfnf önermektedir. AIC bir modelin veri-model uyumunun iyi ya da kötü oldu una ili*kin bilgi içermez, kar*fla*tfrflan modellerden hangisinin daha uygun oldu u bilgisini sunar. Buna göre, daha küçük AIC de erine sahip model tercih edilir (Blozis vd, 007). KFsaca; uyum iyili i indekslerinin 1 e yakla*masf; uyum eksikli i indekslerinin ise 0 a yakla*masf durumunda iyi bir model-veri uyumundan bahsedilebilir. Ancak en iyi uyum ya da uyum eksikli i indeksi olmadf Fndan çalf*malarda tek bir indeks yerine birden fazla indeks rapor edilmelidir (Steiger, 1990; Yurdugül, 007). Örneklem Geni*li i YapFsal e*itlik modelinde ve do rulayfcf faktör analizi için gerekli minimum örneklem geni*li i konusunda farklf öneriler vardfr. Örne in Anderson ve Gerbing, (1988) minimum örneklem geni*li ini 150 olarak ifade ederken Jackson (003) ise en az 00 gözlem gerekti ini önermi*tir. Di er taraftan mutlak örneklem geni*li i yerine modelde kestirilen parametre sayfsf (k) ba*fna dü*en gözlem sayfsf (N) olarak yapflan önerilerde söz konusudur. Örne in Kline (1998) N:k oranfnfn en az 10:1 gözlem ve ideal olarak da 0:1 olmasf gerekti ini savunmu*tur. Bentler (1995) ise ölçmeler normal da FlFm gösterdi inde bu oranf 5:1 *eklinde önermi*tir. YapFsal e*itlik modellerine ili*kin öneriler çok sayfda iken, ÖBM için bu tür çalf*malar henüz yenidir. Hamilton, Gagne ve Hancock (003) ile Fan (003) tekde i*kenli örtük büyüme modelleri 539

7 için minimum örneklem geni*li inin 100 ile 00 arasfnda olmasf gerekti ini ifade etmi*lerdir. Ancak her iki çalf*mada da örneklem geni*li i için 50 gözlemin %90 oranfnda yansfz kestirimde bulundu u bulgusu da söz konusudur. Leite (007) ise tekrarlf ölçüm sayfsfnfn 5 ten küçük oldu u durumlarda ikinci sfralf faktör modellerinin sa lam kestirimi için örneklem geni*li inin 500 den dü*ük olabilece ini ifade etmi*tir. MacCallum vd. (1999), faktör analizinde bu *ekilde mutlak örneklem geni*likleri önermenin birer yanflgf oldu unu çünkü örneklem geni*li i kadar ölçmelerin kalitesinin de (ortak varyanscommunality) önemli oldu unu ifade etmi*lerdir. Buna paralel olarak, Leite (007) ÖGM için yapflan ölçümlerin e*biçimli (essentially tau-equvalent) oldu u durumlarda kestirimlerin daha sa lam (robust) elde edildi i, aksi halde ölçmelerin konjenerik (congeneric) oldu u durumlarda ise sa lam kestirimler için daha çok örneklem gerekti ini ifade etmi*tir. b) Ko*ullu örtük büyüme modeli Bu model, ko*ulsuz ÖBM nin bir uzantfsf olarak ele alfnabilir. E er üzerinde çalf*flan ö renme alanfna ili*kin ö rencilerde bireysel farklflfklar söz konusu ise; bu de i*im ya*, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ya da e itim düzeyi gibi kategorik (sfnfflanmf* ya da sfralanmf*) de i*kenlere göre nasfl davranmaktadfr? Ö rencilerin bili*sel, duyu*sal ya da devini*sel geli*imlerinin df*sal bir kategorik de i*ken ko*ulu altfnda nasfl gerçekle*ti inin irdelenmesi ancak ko*ullu ÖBM ile olanaklfdfr. Ko*ullu ÖBM, Çizim 3 te verilmi*tir. Kategorik de i*kenlerde yer alan gruplara (cinsiyet için; kfz=0, erkek=1 ve SED için; dü*ük=0, orta=1, yüksek=) göre sabit ve e im faktörlerindeki de i*imlere ili*kin katsayflar verilmi*tir. Örne in C-S ve SED-S parametreleri önsel ba*arf düzeylerindeki farklflfklarfn kfz ve erkek ö rencilere göre nasfl de i*ti inin göstermektedir. E er bu parametreler t testine göre anlamlf bulunmaz ise; ö rencilerin cinsiyeti ve sosyo-ekonomik düzeylerine göre önsel ba*arf düzeylerinde bir farklflfk olmadf FnF göstermektedir. E er C-S parametresi istatistiksel olarak anlamlf ve C-S >0 ise; erkek ö rencilerin önsel ba*arf düzeyleri kfz ö rencilere göre daha yüksek oldu u anlamfnda yorumlanmaktadfr. Benzer olarak C-E parametresi istatistiksel olarak anlamlf ve C-E>0 ise; erkek ö rencilerin ölçmeye konu olan özellik bakfmfnda geli*im oranlarf kfz ö rencilere göre daha yüksek oldu unu göstermektedir. C-S<0 ve C-E <0 olmasf durumunda ise önsel ba*arf düzeyleri ve geli*im oranlarfndaki farklflfk kfz ö renciler lehinedir. Cinsiyet Sosyo-Ekonomik Durum C-S C-E SED-S SED-E µ Sabit Eim µ Y 1 Y Y 3 Y 4 Y 1 Y Y 3 Y 4 Çizim 3: Ko*ullu örtük büyüme modeli Di er taraftan SED-S >0 ve SED-E >0 ve istatistiksel olarak anlamlf parametreler ise; bu durumda çokgruplu ÖBM (multi-group latent growth model) çözümlemelerine ihtiyaç vardfr. Özellikle çokgruplu ÖBM lerinin uygun kullanfm alanlarfndan bir tanesi de e itim ara*tfrmalarfnda sfkça ele alfnan; farklf yöntemlerin ö rencilerin ba*arf düzeyleri üzerine etkilili inin ve/veya deney-kontrol ara*tfrma desenlerindeki büyümenin ara*tfrflmasfnda kullanflmasf uygundur. 540

8 A-Çokde)i*kenli Örtük Büyüme Modelleri (Multivariate Latent Growth Model) Psikoloji ve e itim alanfnda ele alfnan yapflar genellikle birbirleriyle ili*ki gösterirler. Bu ili*kiler örüntüsü Cronbach ve Meehl (1955) taraffndan nomolojik a (nomological network) olarak adlandfrflmaktadfr. Bu yapflar arasfndaki ili*ki aynf zamanda ö rencilerin bu yapflara yönelik geli*imleriyle de ili*kili olabilmektedir. Örne in Grimm (007) çocuklarfn depresyon düzeylerindeki artf* ile akademik ba*arflarfndaki geli*im arasfndaki ili*kiyi ara*tfrmf*tfr. li*kili yapflardaki birlikte büyüme ya da ili*kili büyüme kavramlarf çokde i*kenli büyüme modelleri ile test edilebilmektedir. a) /li*kisel Örtük Büyüme Modeli (Associative Latent Growth Model) Birden fazla tekde i*kenli ÖBM söz konusu oldu unda bu ÖBM de yer alan sabit (önsel ba*arf düzeyleri) ve e im (ba*arfdaki de i*im oranlarf) örtük faktörleri arasfndaki ba FntFlarFn belirlenmesi ve anlamlflfklarfnfn sfnanmasf olanaklfdfr. Bu durumda yapflandfrflan model ili*kisel örtük büyüme modeli olarak adlandfrflmaktadfr. Çizim 4 te, verilen (A ve B olarak belirtilen) iki örtük de i*kenli ÖBM modelinin örtük faktörler arasfndaki ili*ki örüntüsü verilmi*tir S A E A S B E B X 1 X X 3 X 1 X X 3 Y 1 Y Y 3 Y 1 Y Y 3 Çizim 4: li*kili (associative) örtük büyüme modeli E itimde ö renme yapflarf birbirlerinin geli*imleri ile ili*kili olabilmektedir. Örne in ö rencilerin sözel matematik becerilerinin geli*imi aynf zamanda ö rencilerin Türkçe önsel ba*arflarf ile ili*kili olabilir. Bu tür ili*kileri sfnamak için ili*kili ÖBM ne ihtiyaç vardfr. li*kili ÖBM nin yanf sfra, her bir örtük de i*kendeki örtük faktörlerin kategorik de i*kenler ile temsil edilen ö renci gruplarfna göre ili*kileri test edilebilmektedir. Cinsiyet Sosyo-ekonomik Durum S A E A S B E B X 1 X X 3 X 1 X X 3 Y 1 Y Y 3 Y 1 Y Y 3 Çizim 5: li*kili (associative) örtük büyüme modelinin ko*ullu olarak çözümlenmesi 541

9 Çizim 5 te verildi i gibi; i parametreleri örtük faktörler ile cinsiyet de i*keni arasfndaki ili*kiyi ve i parametreleri ise örtük faktörler ile sosyo-ekonomik durum de i*keni arasfndaki ili*kiyi/ba FntFyF ifade etmektedir. b) Hiyerar*ik Örtük Büyüme Modelleri (Higher Order Latent Growth Models) li*kisel ÖBM inde örtük faktörler arasfndaki ili*ki örüntüsünün ikinci sfralf de i*kenleri yordayfp yormadf F konusunda McArdle (1988) taraffndan alternatif model geli*tirilmi*tir. Bu modeller sfrasfyla; eriler faktörü (factor-of-curves) ve faktörler erisi (curve-of-factors) modelleridir. E riler Faktörü (factor-of-curves) li*kili örtük büyüme modeli örtük faktörler arasfndaki ili*kileri ortaya koymaktadfr. Bu ili*kilerin ikinci sfralf örtük büyüme yapflarfyla (second-order latent growth construct) ili*kili olup olmadf FnF belirlemek için geli*im e rileri faktörüne ihtiyaç vardfr. Bu model ikinci sfralf faktörlerin (genel faktörler-common factors) birinci sfralf geli*im faktörleri arasfndaki ili*kileri tanfmlayfp tanfmlamadf FnF test etmektir. Geli*im e rileri faktör modelinin ili*kili örtük büyüme modelinden en önemli farklflf F ise; ili*kili örtük büyüme modelinde örtük faktörler arasfnda ili*kiler model kestiriminden elde edilen birer bulgu niteli inde iken bu ili*kiler ikinci sfralf örtük büyüme modelinde sfnanmak üzere yapflandfrflmf*tfr (Duncan vd, 006; Duncan ve Duncan, 004). Çizim 6 da A ve B gibi iki örtük de i*kene ili*kin geli*im e rileri faktör modeli verilmi*tir. X i ölçmeleri A yapfsf için, Y i ölçmeleri ise B yapfsf için farklf zamanlarda yapflan ölçmeleri göstermektedir. Genel Sabit Genel Eim 1 Y b 1 Y b S A E A S B E B X 1 X X 3 X 1 X X 3 Y 1 Y Y 3 Y 1 Y Y 3 Çizim 6: Geli*im E rileri Faktörü (Factor-of-curves) Çizim 6 da görüldü ü gibi e riler faktörü; A ve B yapflarfna ili*kin birinci sfralf önsel ba*arflar genel önsel ba*arflarf, yine birinci sfralf ba*arfdaki de i*im faktörlerinin ise genel ba*arfdaki de i*im faktörünün birer kestiricisi olup olmadf FnF test etmek üzere yapflandfrflmf*tfr. E riler faktör modelinde, ikinci sfralf faktör yüklerinden bir tanesi önbelirli (fixed) olarak 1 e e*itlenmektedir. Bunun temel nedeni; di er faktör yüklerini üzerinde çalf*flan faktör yükü ile aynf ölçe e ta*fmaktfr. Bu gösterimde A olayf temel alfnan örtük yapf oldu u dü*ünülürse faktör yükü önbelirli olarak tayin edilmi* ve B olayfnfn faktör yükü serbest (free parameter) bfrakflmf*tfr (Bollen ve Curan, 006;. Duncan vd., 006; Grimm, 007; Hancock vd, 001; Sayer ve Cumsille, 001). Faktörler E risi (curve-of-factors) Faktörler e risi modeli, yapf itibariyle e riler faktör modelinden farklf olsa da her iki model yakla*fk sonuçlar üretir. Her iki modelin en önemli farklflf F ise birinci sfralf örtük faktör yapflarfnda görülmektedir. Örne in e riler faktör modelinde birinci sfralf örtük yapflar sfrasfyla önsel ba*arf ve 54

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data Elementary Education Online, 6(), 54-79, 007. İlköğretim Online, 6(), 54-79, 007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First

Detaylı

İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Cem Ali GİZİR 1 Özet: Bu araştırmanın amacı, Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen İlişki İnançları Ölçeği ni Türkçe

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sinan ÖZGELEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Mersin / Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 10.09.2012 Yayına Kabul Tarihi: 05.11.2012 Özet Bu çalışmanın

Detaylı

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 183-203 PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları

Detaylı

TÜRKİYE DE UYGULANAN GENİŞ ÖLÇEKLİ TESTLERİN ÇOK BOYUTLULUĞUNUN ANALİZİ 1

TÜRKİYE DE UYGULANAN GENİŞ ÖLÇEKLİ TESTLERİN ÇOK BOYUTLULUĞUNUN ANALİZİ 1 TÜRKİYE DE UYGULANAN GENİŞ ÖLÇEKLİ TESTLERİN ÇOK BOYUTLULUĞUNUN ANALİZİ 1 THE ANALYSIS OF LARGE SCALE TESTS APPLIED IN TURKEY IN TERMS OF THEIR MULTIDIMENSIONALITY Yeşim ÖZER ÖZKAN 2 Meltem ACAR GÜVENDİR

Detaylı

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity Elementary Education Online, 14(1), 216 229, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 216 229, 2015. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr DOI: 10.17051/io.2015.05547 Adaptation of Educational Stress Scale

Detaylı

Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği ni Türkçeye Uyarlama Çalışması (*)

Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği ni Türkçeye Uyarlama Çalışması (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 101-114 Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği ni Türkçeye Uyarlama Çalışması (*) Enver SARI (**) Özet: Bu çalışmanın amacı, Haraburda nın (1998)

Detaylı

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Turkish Version of the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale: A validity and reliability study Gökay Keldal

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri

College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 160 Education and Science 2011, Vol. 36, No 160 College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları

Detaylı

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 375-385 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity and Reliability

An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity and Reliability Elementary Education Online, 11(2),408-422, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 408-422, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey

Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey Elementary Education Online, 11(3), 671-688, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 671-688, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey Hüseyin

Detaylı

Factors that Affect Instructors Adoption of Electronic Library Services: A Study of Academics in Anadolu University

Factors that Affect Instructors Adoption of Electronic Library Services: A Study of Academics in Anadolu University Elektronik Kütüphane Hizmetlerinin Öğretim Elemanları Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma Factors that Affect Instructors Adoption

Detaylı

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC) Elementary Education Online, 9(2), 446 458, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 446-458, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe ye Uyarlanması 1

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe ye Uyarlanması 1 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2011 10(2):839-856 ISSN: 1303-0094 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe ye Uyarlanması 1 The Adaptation

Detaylı

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 721 Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 2. ÇIKTI Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi BASKIDA Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK

Detaylı

The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels

The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels Elementary Education Online, 8(1), 231-242, 2009. lkö retim Online, 8(1), 231-242, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics

Detaylı

The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties among Turkish University Students

The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties among Turkish University Students Eurasian Journal of Educational Research, Issue 46, Winter 2012, 179-198 The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties among Turkish University Students Tarık Totan * Tayfun

Detaylı

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 691 Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tayfun DOĞAN*,

Detaylı

SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS SCALE TO TURKISH

SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS SCALE TO TURKISH Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 159-169 [2013] SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(1):67-80 Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK 2 Özet / Abstract

Detaylı

Kimlik İşlevleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Kimlik İşlevleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 571-586 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kimlik İşlevleri Ölçeği:

Detaylı