Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!"

Transkript

1 Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI... Tu-9 SALINIM filem... Tu-0 BOB N KURUTMA filem... Tu-0 MANUEL OTOMAT K ÇALIfiTIRMA... Tu-0 TEM ZLEME VE BAKIM... Tu- SORUN G DERME... Tu-3 ÇALIfiTIRMA PUÇLARI... Tu-4 GÜVENL K ÖNEMLER TEHL KE! Kliman n montaj n kendi bafl n za yapmaya çal flmay n. Bu ünite kullan c taraf ndan tamir edilebilen parçalar içermemektedir. Onar m iflleri için daima yetkili servis personeline dan fl n. Tafl n rken, ünitenin sökülmesi ve tak lmas için yetkili servis personeline baflvurun. Uzun süre do rudan so uk hava ak m nda kalarak afl r derecede so u a maruz kalmay n. Ç k fl yuvas ya da girifl zgaralar na parmaklar n z ya da nesneleri sokmay n. Klimay, elektrik kablosunu ç kararak ya da benzer flekilde çal flt rmay n veya kapatmay n. Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Ar za durumunda (yan k kokusu, vb.), cihaz hemen durdurun, elektrik kablosunu ç kar n ve yetkili servis personeline baflvurun. Bu cihaz n elektrik kablosu zarar görürse, özel aletler ve özel kablo kullan lmas gerekti inden yaln zca yetkili servis personeli taraf ndan de ifltirilmesi gerekir. D KKAT! Kullan m s ras nda zaman zaman havaland rma yap n. Hava ak m n flömine ya da s t c cihazlara yönlendirmeyin. Kliman n üstüne ç kmay n ya da üzerine bir fleyler koymay n. ç üniteye herhangi bir nesne asmay n. Kliman n üstüne vazo ya da su kab koymay n. Klimay do rudan suya maruz b rakmay n. Klimay slak elle çal flt rmay n. Elektrik kablosunu çekmeyin. Ünite uzun süre kullan lmayacaksa güç kayna n kapat n. Montaj stand n hasara karfl kontrol edin. Hayvan ya da bitkileri do rudan hava ak m na maruz kalacak yerlere koymay n. Klimadan boflalt lan suyu içmeyin. Yiyeceklerin saklanmas, bitkiler veya hayvanlar, hassas cihazlar ya da sanat eserlerini kapsayan uygulamalarda kullanmay n. Ba lant valfleri Is tma s ras nda s n r; tutarken dikkat edin. Radyatör kanatç klar na afl r bask uygulamay n. Yaln zca hava filtreleri tak l oldu unda çal flt r n. Girifl zgaras n ve ç k fl deli ini t kamay n ya da kapatmay n. Elektronik cihazlar n, iç veya d fl üniteden en az bir metre uzakl kta olmas n sa lay n. Klimay flömine ya da di er s tma cihazlar n n yak n na monte etmeyin. ç ve d fl üniteyi takarken, küçük çocuklar n eriflimini engellemek için gerekli önlemleri al n. Kliman n çevresinde yan c gazlar kullanmay n. Tu-

2 ÖZELL KLER VE filevler ÇEV R C Klima çal flmaya bafllad nda, odan n h zl bir flekilde istenen s cakl a getirilmesi için fazla güç kullan r. Sonra, ünite ekonomik ve rahat çal flma sa lamak için otomatik olarak düflük bir güç ayar na geçer. BOB N KURUTMA filem ç ünite, küflenme ve bakteri oluflumunu önlemek amac yla, Uzaktan Kumanda Ünitesindeki COIL DRY dü mesine bas larak kurutulabilir. OTOMAT K GEÇ fi Çal flt rma modu (so utma, kurutma, s tma), ayarlanan s cakl n korunmas için otomatik olarak de ifltirilir ve s cakl k her zaman sabit kal r. PROGRAM ZAMANLAYICI Program zamanlay c, OFF (Kapama) zamanlay c s ile ON (Açma) zamanlay c s ifllemlerini tek bir s rada birlefltirmenize olanak tan r. S ra OFF zamanlay c s ndan ON zamanlay c s na veya ON zamanlay c s ndan OFF zamanlay c s na yirmi dört saatlik süre içinde bir geçifl yapabilir. UYKU ZAMANLAYICISI Is tma modundayken SLEEP (UYKU) dü mesine bas ld nda, kliman n termostat ayar çal flma süresi boyunca kademeli olarak düflürülür; so utma modundayken, termostat ayar çal flma süresi boyunca kademeli olarak yükseltilir. Ayarlanan saate ulafl ld nda, ünite otomatik olarak kapan r. KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA ÜN TES Kablosuz Uzaktan Kumanda Ünitesi klima ifllemlerinin rahat bir flekilde kontrol edilmesini sa lar. SALINIM filem Hava Ak m Yön Kanatç klar, havan n odan n her köflesine yay lmas n sa layacak flekilde otomatik olarak yukar ve afla ya do ru sallan r. ÇIKARILAB L R AÇIK PANEL ç ünitenin Aç k Paneli, temizleme ve bak m ifllemlerinin kolay bir flekilde yap lmas için sökülebilir. KÜF ÖNLEY C F LTRE Küf oluflumunu engellemek için tak lan HAVA F LTRES daha temiz kullan m ve daha kolay bak m olana tan r. ÇOK SESS Z ÇALIfiMA QUIET (SESS Z) özelli i seçmek üzere FAN CONTROL (FAN KONTROLÜ) dü mesi kullan ld nda, ünite çok sessiz çal flmaya bafllar; daha sessiz çal flma sa lamak için iç ünitenin hava ak m azalt l r. POL FENOL KATEfi N HAVA TEM ZLEME F LTRES Polifenol kateflin hava temizleme filtresi, havay sigara duman ve bitki poleni gibi görülmesi zor ince partiküller ve tozdan temizlemek için statik elektrik kullan r. Filtre, filtre taraf ndan tutulan bakterilerin artmas n önleyerek çeflitli bakterilere karfl etkili olan kateflin içerir. Hava temizleme filtresi tak ld nda, üretilen hava miktar n n azald n ve bunun kliman n performans nda hafif bir düflüfle neden oldu unu unutmay n. NEGAT F HAVA YONLARI KOKU G DER C F LTRE Koku giderici etkisi olan ve evdeki al fl lmad k kokular emebilen ve hafifletebilen negatif hava iyonlar üreten çok küçük partiküller içerir. Tu-2

3 PARÇA ADLARI Fig. ç Ünite Kontrol Panelinin Kullan lmas (Fig. 2) 2 MANUAL AUTO (MANUEL OTOMAT K) dü mesi MANUAL AUTO dü mesi on saniyeden uzun süre bas l tutuldu unda, güçlendirilmifl so utma ifllemi bafllar. Güçlendirilmifl so utma ifllemi kurulum s ras nda kullan l r. Yaln zca yetkili servis personeli taraf ndan kullan l r. Güçlendirilmifl so utma ifllemi yanl fll kla bafllat l rsa, ifllemi durdurmak için START/ STOP (ÇALIfiTIR/DURDUR) dü mesine bas n. 3 Gösterge (Fig. 3) 4 Uzaktan Kumanda Sinyal Al c s 5 OPERATION (ÇALIfiMA) Gösterge Lambas (k rm z ) 6 TIMER (ZAMANLAYICI) Gösterge Lambas (yeflil) TIMER göstergesinin zamanlay c çal fl rken yan p sönmesi, zamanlay c ayar nda bir hata olufltu unu gösterir (Bkz. Sayfa 4 Otomatik Yeniden Çal flt rma). 7 SUPER QUIET Gösterge Lambas (yeflil) 8 COIL DRY Gösterge Lambas (turuncu) 9 Girifl Izgaras (Fig. 4) 0 Ön Panel A Hava Filtresi B Hava Ak m Yönü Kanatç C Sa -Sol Kanatç k (Hava Ak m Yön Kanatç n n arkas nda) D Tahliye Hortumu E Hava Temizleme Filtresi Kapaktaki katlanm fl sayfaya bak n. Fig. 5 Uzaktan Kumanda Ünitesi L SLEEP (UYKU) dü mesi M MASTER CONTROL (ANA KONTROL) dü mesi N SET TEMP. (SICAKLIK AYARLAMA) dü mesi ( / ) O COIL DRY (BOB N KURUTMA) dü mesi P Sinyal Vericisi Q TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) dü mesi R TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARI) ( / ) dü mesi S FAN CONTROL (FAN KONTROLÜ) dü mesi T START/STOP (ÇALIfiTIR/DURDUR) dü mesi U SET (AYAR) dü mesi V SWING (SALINIM) dü mesi W RESET (SIFIRLA) dü mesi X TEST RUN (DENEME ÇALIfiTIRMASI) dü mesi Bu dü me klima monte edilirken kullan l r ve kliman n termostat ifllevinin hatal çal flmas na neden olaca ndan normal koflullarda kullan lmamal d r. Bu dü meye normal çal flt rma s ras nda bas l rsa, ünite deneme çal flt rmas moduna geçer ve ç Ünitenin OPERATION Gösterge Lambas ve TIMER Gösterge Lambas ayn anda yan p sönmeye bafllar. Deneme çal flt rmas modunu durdurmak için, klimay durdurmak üzere START/STOP dü mesine bas n. Y CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) dü mesi Z Uzaktan Kumanda Ünitesi Ekran (Fig. 6) [ letim Göstergesi \ Saat Ekran ] Çal flt rma Modu Ekran ` Zamanlay c Modu Ekran a Fan H z Ekran b S cakl k AYAR Ekran c COIL DRY Ekran d SLEEP Ekran e SWING Ekran Tu-3

4 HAZIRLIK Cihaz aç n Devre kesiciyi aç n. Pilleri Tak n (R03/LR03 2) 2 3 Pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapa na bast r n ve ters yönde kayd r n. flarete bast r rken ok yönünde Pilleri tak n. Pil kutuplar n ( kayd r n. Pil bölmesi kapa n kapat n. Güncel saati ayarlay n 2 ) do ru flekilde hizalad n zdan emin olun. CLOCK ADJUST dü mesine bas n (Fig. 5 Y). Dü meye basmak için bir tükenmez kalem ya da baflka bir nesnenin ucunu kullan n. Saati geçerli zamana ayarlamak için TIMER SET ( / ) dü melerini (Fig. 5 R) kullan n. dü mesi: Saati ileri almak için bu dü meye bas n. dü mesi: Saati geri almak için bu dü meye bas n. D KKAT! Küçük çocuklar n kazayla pilleri yutmas n önlemek için gerekli özeni gösterin. Uzaktan Kumanda Ünitesi uzun süre kullan lmayacaksa, olas pil s z nt lar n ve ünitenin zarar görmesini önlemek için pilleri ç kar n. Pilden s zan s v n n cildiniz, gözleriniz ya da a z n zla temas etmesi durumunda, temas eden yeri derhal bol suyla y kay n ve doktorunuza baflvurun. Biten pillerin hemen ç kar lmas ve bir pil toplama kutusuna at larak ya da ilgili merkeze teslim edilerek elden ç kar lmas gerekir. Kuru pilleri flarj etmeye çal flmay n. Yeni ve kullan lm fl pilleri ya da farkl tipte pilleri kesinlikle bir arada kullanmay n. Normal kullan m koflullar nda piller yaklafl k bir sene dayan r. Uzaktan Kumanda Ünitesinin çal flma mesafesi belirgin flekilde azal rsa, pilleri de ifltirin ve bir tükenmez kalem ya da baflka bir nesnenin ucuyla RESET (SIFIRLAMA) dü mesine bas n. 3 (Dü meye her bas ld nda, saat bir dakika art flla ileri/geri al nacakt r; saati on dakikal k art fllarla h zl bir flekilde de ifltirmek için dü meleri bas l tutun.) CLOCK ADJUST dü mesine tekrar bas n (Fig. 5 Y). Bu, saat ayar ifllemini sonland r r ve saati çal flt r r. Uzaktan Kumanda Ünitesinin Kullan lmas Uzaktan Kumanda Ünitesinin düzgün çal flmas için sinyal al c s na (Fig. 4) do ru yönlendirilmesi gerekir. Çal flma Mesafesi: Yaklafl k 7 metre. Sinyal klima taraf ndan do ru bir flekilde al n rsa, bir bip sesi duyulur. Bip sesi duyulmazsa, Uzaktan Kumanda Ünitesi dü mesine tekrar bas n. Uzaktan Kumanda Ünitesi Tutucu Vidalar Tak n Bas n Yukar kayd r n Çekerek ç kar n Tutucuyu tak n. 2 Uzaktan Kumanda Ünitesini Ayarlay n. 3 Uzaktan Kumanda Ünitesini ç karmak için (elde kullan rken). Tu-4

5 ÇALIfiTIRMA Çal flt rma Modunun Seçilmesi 2 START/STOP dü mesine bas n (Fig.5 T). ç ünitenin OPERATION Gösterge Lambas (k rm z ) (Fig. 3 5) yanar. Klima çal flmaya bafllar. stenen modu seçmek için MASTER CONTROL dü mesine (Fig.5 M) bas n. Dü meye her bas ld nda, mod afla daki s rayla de iflecektir. sauto s COOL s DRY (OTOMAT K) (SO UTMA) (KURUTMA) HEAT t (ISITMA) FAN t (FAN) Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran tekrar görüntülenir. Termostat n Ayarlanmas Örnek: COOL seçene i ayarland nda: SET TEMP. dü mesine bas n (Fig. 5 N). dü mesi: Termostat ayar n artt rmak için bu dü meye bas n. dü mesi: Termostat ayar n düflürmek için bu dü meye bas n. Termostat ayar aral : OTOMAT K C Is tma C So utma/kurutma C Termostat, FAN modu s ras nda oda s cakl n ayarlamak için kullan lamaz (s cakl k Uzaktan Kumanda Ünitesinin Ekran nda görüntülenmez). Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran tekrar görüntülenir. Termostat ayar standart bir de er olarak göz önünde bulundurulmal d r ve gerçek oda s cakl ndan biraz farkl olabilir. Örnek: 26 C olarak ayarland nda. Fan H z n n Ayarlanmas FAN CONTROL dü mesine bas n (Fig. 5 S). Dü meye her bas ld nda, fan h z afla daki s rayla de iflecektir. sauto shigh smed slow squiet (OTOMAT K) (YÜKSEK) (ORTA) (DÜfiÜK) (SESS Z) Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran tekrar görüntülenir. AUTO seçene i ayarland nda: Is tma : Fan, s t lan havan n en iyi flekilde yay lmas n sa layacak biçimde çal fl r. Bununla birlikte, iç üniteden verilen havan n s cakl düflük oldu unda fan çok düflük h zda çal fl r. So utma: Oda s cakl termostat ayar s cakl na yaklaflt kça, fan h z yavafllar. Fan : Fan, düflük fan h z nda çal fl r. Örnek: AUTO seçene i ayarland nda. Fan, zleme ifllemi s ras nda ve Is tma modunun bafl nda çok düflük bir ayarda çal flacakt r. Tu-5 SUPER QUIET fllemi SUPER QUIET ifllemi bafllar. Daha sessiz çal flma sa lamak için iç ünitenin hava ak m azalacakt r. SUPER QUIET ifllemi Dry (Kurutma) modu s ras nda kullan lmaz. (AUTO modu s ras nda kurutma modu seçildi inde ayn durum söz konusudur.) Super Quiet çal flt rma s ras nda, Is tma ve So utma performans biraz azalacakt r. SUPER QUIET ifllemi kullan l rken odan n s nmamas /so utulmamas durumunda, lütfen kliman n Fan H z n ayarlay n.

6 Çal flmay Durdurmak çin START/STOP dü mesine bas n (Fig. 5 T). OPERATION Gösterge Lambas (k rm z ) (Fig. 3 5) sönecektir. AUTO CHANGEOVER fllemi hakk nda AUTO: AUTO CHANGEOVER ifllemi ilk seçildi inde fan, ünite oda koflullar n tespit edip uygun çal flt rma modunu seçene kadar, yaklafl k bir dakika süreyle çok düflük h zda çal flacakt r. Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark ±2 C den fazla oldu unda So utma veya kurutma ifllemi Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark ±2 C oldu unda zleme ifllemi Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark 2 C den fazla oldu unda Is tma ifllemi Klima oda s cakl n termostat ayar na yak n bir de ere ayarlad nda, izleme ifllemine bafllar. zleme ifllemi modunda fan düflük h zda çal fl r. Oda s cakl n n sonradan de iflmesi durumunda klima, s cakl termostat ayar de erine ayarlamak için bir kez daha uygun ifllemi (Is tma, So utma) seçer. ( zleme ifllemi aral, termostat ayar na göre ±2 C dir.) Ünite taraf ndan otomatik olarak seçilen mod istedi iniz mod de ilse, mod ifllemlerinden birini seçin (HEAT, COOL, DRY, FAN). D flar daki hava s cakl n n 0 C ya da daha düflük oldu u durumlarda AUTO CHANGE OVER ifllemi bafllat ld nda So utma modu çal flt r lamaz. (Is tma ifllemi ya da zleme ifllemi kullan labilir.) D flar daki hava s cakl n n 0 C ya da daha düflük oldu u durumlarda So utma ifllemi kullan ld nda COOL modunu seçin. Mod fllemi Hakk nda Is tma: Odan z s tmak için kullan n. Is tma modu seçildi inde, klima yaklafl k 3-5 dakika boyunca çok düflük fan h z nda çal fl r, ard ndan seçilen fan ayar na geçer. Bu süre, iç ünitenin tam güçle çal flmaya bafllamadan önce s nmas na olanak tan mak için gereklidir. Oda s cakl çok düflük oldu unda, d fl ünitede buzlanma meydana gelebilir ve ünitenin performans düflebilir. Böyle bir durumda buzlanmay gidermek amac yla ünite, zaman zaman otomatik olarak buz giderme çevrimine geçer. Otomatik Buz Giderme ifllemi s ras nda, OPERATION gösterge lambas (Fig. 3.5) yan p söner ve s tma ifllemine ara verilir. So utma: Odan z so utmak için kullan n. Kurutma: Odadaki nem giderilirken hafif so utma sa lamak için kullan n. Kurutma modundayken oday s tamazs n z. Kurutma modu s ras nda, ünite düflük h zda çal fl r; odadaki nemi ayarlamak için iç ünitenin fan zaman zaman durabilir. Ayr ca, odadaki nem oran ayarlan rken fan çok düflük h zda çal flabilir. Kurutma modu seçildi inde fan h z manuel olarak de ifltirilemez. Fan: Havay odan z n her taraf nda dolaflt rmak için kullan n. Is tma modu s ras nda: Termostat, gerçek oda s cakl ndan daha yüksek bir s cakl k ayar na ayarlay n. Is tma modu, termostat n gerçek oda s cakl ndan daha düflük bir ayara ayarlanmas durumunda çal flmaz. So utma/kurutma Modu s ras nda: Termostat, gerçek oda s cakl ndan daha düflük bir s cakl k ayar na ayarlay n. So utma ve Kurutma modlar, termostat n gerçek oda s cakl ndan daha yüksek bir ayara ayarlanmas durumunda çal flmaz. (So utma modunda, fan tek bafl na çal flacakt r). Fan modu s ras nda: Üniteyi odan z s tmak ve so utmak için kullanamazs n z. Tu-6

7 ZAMANLAYICI filem Zamanlay c ifllevini kullanmadan önce, Uzaktan Kumanda Ünitesindeki saat ayar n n güncel oldu undan emin olun ( P. 4). ON zamanlay c s ya da OFF zamanlay c s n n kullan lmas 2 3 START/STOP dü mesine bas n (Fig. 5 T) (ünite çal fl r durumdaysa, ad m 2 ye geçin). ç ünitenin OPERATION Gösterge Lambas (k rm z ) (Fig. 3 5) yanar. OFF veya ON zamanlay c s ifllemini seçmek için TIMER MODE dü mesine (Fig. 5 Q) bas n. Dü meye her bas ld nda, zamanlay c ifllevi afla daki s rayla de iflecektir: scancel soff son ( PTAL) (KAPALI) (AÇIK) PROGRAM(OFF ON, OFF ON) t ç ünitenin yeflil TIMER Gösterge Lambas (Fig. 3 6) yanar. stenilen OFF (KAPAMA) veya ON (AÇMA) zaman n ayarlamak için TIMER SET dü melerini (Fig. 5 R) kullan n. Saat ekran yan p sönerken saati ayarlay n (yan p sönme yaklafl k befl saniye devam edecektir). Zamanlay c n n ptal Edilmesi CANCEL seçene ini seçmek için TIMER dü mesini kullan n. Klima, normal çal flmaya dönecektir. Zamanlay c Ayarlar n n De ifltirilmesi Ad m 2 ve 3 ü uygulay n. Kliman n Durdurulmas Zamanlay c Çal fl rken START/STOP dü mesine bas n. Çal flma Koflullar n n De ifltirilmesi Çal flma koflullar n de ifltirmek isterseniz (Mod, Fan H z, Termostat Ayar, SUPER QUIET modu), zamanlay c ayar n yapt ktan sonra tüm ekran yeniden görüntülenene kadar bekleyin, ard ndan istedi iniz çal flma koflulunu de ifltirmek için ilgili dü melere bas n. dü mesi: dü mesi: Saati ileri almak için bu dü meye bas n. Saati geri almak için bu dü meye bas n. Yaklafl k befl saniye sonra tüm ekran tekrar görüntülenir. Program zamanlay c n n kullan lmas 2 3 Tu-7 START/STOP dü mesine bas n (Fig. 5 T). (ünite çal fl r durumdaysa, ad m 2 ye geçin). ç ünitenin OPERATION Gösterge Lambas (k rm z ) (Fig. 3 5) yanar. OFF zamanlay c s ve ON zamanlay c s için istenen saatleri ayarlay n. stenilen mod ve saatleri ayarlamak için ON zamanlay c s ya da OFF zamanlay c s n n kullan lmas bölümüne bak n. Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran tekrar görüntülenir. ç ünitenin TIMER Gösterge Lambas (yeflil) (Fig. 3 6) yanar. PROGRAM zamanlay c ifllemini seçmek için TIMER MODE dü mesine (Fig. 5 Q) bas n (OFF ON ya da OFF ON görüntülenir). Ekranda OFF timer ve ON timer ibareleri dönüflümlü olarak görüntülenir, ard ndan ekran ilk gerçekleflecek ifllemin saat ayar n göstermek üzere de iflir. Program zamanlay c çal flmaya bafllar. ( lk olarak ON timer çal flacak flekilde seçim yap lmas durumunda, ünite bu noktada çal flmay durdurur.) Yaklafl k befl saniye sonra tüm ekran tekrar görüntülenir. Program zamanlay c hakk nda Program zamanlay c, OFF (Kapama) zamanlay c s ile ON (Açma) zamanlay c s ifllemlerini tek bir s rada birlefltirmenize olanak tan r. S ra OFF zamanlay c s ndan ON zamanlay c s na veya ON zamanlay c s ndan OFF zamanlay c s na yirmi dört saatlik süre içinde bir geçifl yapabilir. Önce çal flacak olan zamanlay c ifllevi, geçerli saate en yak n olarak ayarlanan ifllev olacakt r. fllem s ras Uzaktan Kumanda Ünitesinin Ekran nda okla belirtilecektir (OFF ON veya OFF ON). Program zamanlay c s kullan m na örnek olarak, kliman n siz yatt ktan sonra otomatik olarak durdurulmas (OFF timer) ve siz kalkmadan önce otomatik olarak bafllat lmas (ON timer) fleklinde bir kullan m verilebilir. Zamanlay c n n ptal Edilmesi CANCEL seçene ini seçmek için TIMER MODE dü mesini kullan n. Klima normal çal flmaya dönecektir. Zamanlay c Ayarlar n n De ifltirilmesi. De ifltirmek istedi iniz zamanlay c ayar n seçmek için ON zamanlay c s ya da OFF zamanlay c s n n kullan lmas bölümünde verilen talimatlar izleyin. 2. OFF ON ya da OFF ON seçene ini seçmek için TIMER MODE dü mesine bas n. Kliman n Durdurulmas Zamanlay c Çal fl rken START/STOP dü mesine bas n. Çal flma Koflullar n n De ifltirilmesi Çal flt rma koflullar n de ifltirmek isterseniz (Mod, Fan H z, Termostat Ayar, SUPER QUIET modu), zamanlay c ayar n yapt ktan sonra tüm ekran yeniden görüntülenene kadar bekleyin, ard ndan istedi iniz çal flma koflulunu de ifltirmek için ilgili dü melere bas n.

8 UYKU ZAMANLAYICISI filem Di er zamanlay c ifllevlerinden farkl olarak, SLEEP zamanlay c s, klima durdurulana kadar geçmesi gereken sürenin ayarlanmas için kullan l r. SLEEP Timer özelli inin kullan lmas Klima çal fl rken ya da durduruldu unda, SLEEP dü mesine bas n (Fig. 5 L). ç ünitedeki OPERATION Gösterge Lambas (k rm z ) (Fig. 3 5) ve TIMER Gösterge Lambas (yeflil) (Fig. 3 6) yanar. Zamanlay c Ayarlar n n De ifltirilmesi SLEEP dü mesine (Fig. 5 L) bir kez daha bas n ve TIMER SET ( / ) dü melerini (Fig. 5 R) kullanarak saati ayarlay n. Timer Mode Display (Zamanlay c Modu Ekran ) yan p sönerken saati ayarlay n (yan p sönme yaklafl k befl saniye devam edecektir). dü mesi: Saati ileri almak için bu dü meye bas n. dü mesi: Saati geri almak için bu dü meye bas n. Yaklafl k befl saniye sonra tüm ekran tekrar görüntülenir. Zamanlay c n n ptal Edilmesi: CANCEL seçene ini seçmek için TIMER MODE dü mesini kullan n. Klima normal çal flmaya dönecektir. Kliman n Zamanlay c Çal fl rken Durdurulmas : START/STOP dü mesine bas n. SLEEP Timer Hakk nda Uyku s ras nda afl r s nma veya so umay önlemek için, SLEEP timer ifllevi, termostat ayar n saat ayar na uygun olarak de ifltirir. Ayarlanan saat ayar geçildi inde klima tamamen durur. Is tma ifllemi s ras nda: SLEEP zamanlay c s ayarland nda, termostat ayar her otuz dakikada bir otomatik olarak C düflürülür. Termostat ayar toplam 4 C düflürüldü ünde, geçerli termostat ayar kliman n otomatik olarak kapanaca saat geçilene kadar korunur. SLEEP zamanlay c s ayar So utma/kurutma ifllemi s ras nda: SLEEP zamanlay c s ayarland nda, termostat ayar her altm fl dakikada bir otomatik olarak C yükseltilir. Termostat ayar toplam 2 C yükseltildi inde, geçerli termostat ayar kliman n otomatik olarak kapanaca saat geçilene kadar korunur. SLEEP zamanlay c s ayar 30 dakika C 2 C 3 C 4 C saat Ayarlanan saat saat saat 30 dakika Ayarlanan saat C 2 C Tu-8

9 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI Dikey (yukar -afla ) yönde hava ak m, Uzaktan Kumanda Ünitesinin SET (AYAR) dü mesine bas larak ayarlan r. Yatay (sa a-sola) yönde hava ak m Hava Ak m Yön Kanatç klar hareket ettirilerek manuel olarak ayarlan r. Yatay hava ak m ayarlar n yaparken, klimay çal flt r n ve dikey hava ak m yön kanatç klar n n durduruldu undan emin olun. Dikey Hava Yönünün Ayarlanmas SET dü mesine bas n (Fig. 5 U). Dü meye her bas ld nda, hava yönü aral afla daki flekilde de iflecektir: Hava ak m Yönü Ayar Türleri:,2,3 : So utma/kurutma modlar s ras nda 4,5,6,7 : Is tma modu s ras nda Uzaktan Kumanda Ünitesinin ekran de iflmez. Hava yönü ayar n yukar da gösterilen aral klarda yap n. Dikey hava ak m yönü, seçilen ifllemin türüne göre otomatik olarak ayarlan r. So utma/kurutma Modu s ras nda : Yatay ak m Is tma modu s ras nda : Afla ya do ru ak m 7 AUTO modu s ras nda, ifllem bafllad ktan sonraki ilk dakikada hava ak m yatay olacakt r; hava ak m yönü bu süre boyunca ayarlanamaz. Sa a-sola Ayarlama Sa -Sol kanatç klar ayarlay n. Hava ak m n istedi iniz yöne ayarlamak için Sa -Sol kanatç klar hareket ettirin R TEHL KE! Dahili fan yüksek h zda çal flt ndan ve yaralanmaya neden olabilece inden kesinlikle ç k fl yuvalar na parmaklar n z ya da yabanc maddeleri sokmay n. Dikey hava ak m kanatç klar n ayarlamak için daima Uzaktan Kumanda Ünitesindeki SET dü mesini kullan n. Kanatç klar n elle hareket ettirilmesi hatal çal flmaya neden olabilir; bu durumda, klimay durdurun ve yeniden bafllat n. Kanatç klar n, tekrar düzgün flekilde çal flmaya bafllamas gerekir. So utma ve Kurutma modlar kullan l rken, d fl kanatç klar n yak n nda su buhar n n yo unlaflmas ve klimadan su damlama olas l söz konusu oldu undan Hava Ak m Yön Kanatç klar n uzun süre için Is tma aral na (4-7) ayarlamay n. So utma ve Kurutma modlar kullan l rken, Hava Ak m Yön Kanatç klar n n s tma aral nda 30 dakikadan daha uzun süre kalmas durumunda, kanatç klar otomatik olarak konum 3 e geçerler. Bebek, çocuk, yafll ya da hasta kiflilerin bulundu u bir odada kullan ld nda, ayar yap l rken hava yönü ve oda s cakl n n göz önünde bulundurulmas önemlidir. R TEHL KE! Sa -Sol Kanatç klar ayarlarken, öncelikle Kliman n durdurulmas ve yön ayar yap lmadan önce kliman n tamamen durdu undan emin olunmas gerekir. Sa -Sol Kanatç klar dü me (üç yerde) dü me Tu-9

10 SALINIM filem Bu ifllemi gerçeklefltirmeden önce klimay çal flt r n. SWING (SALINIM) flleminin seçilmesi SWING dü mesine bas n (Fig. 5 V). SWING Ekran (Fig. 6 e) yanacakt r. Bu modda, Hava Ak m Yön Kanatç klar, hava ak m n hem yukar hem de afla yönlendirmek için otomatik olarak hareket edecektir. SWING flleminin durdurulmas SWING dü mesine (Fig. 5 V) bir kez daha bas n. SWING Ekran (Fig. 6 e) söner. Hava ak m yönü, sal n m bafllamadan önceki ayara dönecektir. Sal n m fllemi Hakk nda So utma/kurutma Modu s ras nda : ila 3 aras nda sallan r. Is tma modu s ras nda : 3 ila 7 aras nda sallan r. Klima fan çal flmad nda ya da çok düflük h zda çal flt nda SWING ifllemi geçici olarak durabilir. BOB N KURUTMA filem ç ünite, küflenme ve bakteri oluflumunu önlemek amac yla, Uzaktan Kumanda Ünitesindeki COIL DRY dü mesine bas larak kurutulabilir. COIL DRY fllemi, COIL DRY dü mesine bas ld ktan sonra 20 dakika boyunca çal fl r ve otomatik olarak durur. COIL DRY flleminin seçilmesi Çal flma s ras nda ya da klima durdu unda COIL DRY dü mesine (Fig. 5 O) bas n. COIL DRY Ekran (Fig. 6 c) yanar. Ekran 20 dakika sonra kaybolur. COIL DRY flleminin iptal edilmesi COIL DRY ifllemi s ras nda START/STOP dü mesine (Fig. 5 T) bas n. COIL DRY Ekran (Fig. 6 c) söner. Ard ndan ifllem durur. COIL DRY fllemi Hakk nda COIL DRY fllemi s ras nda COIL DRY dü mesine tekrar bas n, COIL DRY fllemi s f rlanabilir. COIL DRY fllemi, mevcut küf veya bakteriyi ortadan kald ramaz ve sterilizasyon etkisine sahip de ildir. MANUEL OTOMAT K ÇALIfiTIRMA Uzaktan Kumanda Ünitesinin kaybolmas ya da kullan lamamas durumunda MANUAL AUTO ifllemini kullan n. Ana Ünite Kontrol Dü melerinin Kullan lmas Ana ünite kontrol panelindeki MANUAL AUTO dü mesine (Fig. 2 2) bas n. fllemi durdurmak için, MANUAL AUTO dü mesine (Fig. 2 2) bir kez daha bas n. (Kontrol dü meleri Aç k Panelinin içinde yer al r) Klima Ana Ünitedeki kontrol dü meleriyle çal flt r ld nda, Uzaktan Kumanda Ünitesinden seçilen AUTO moduyla ayn flekilde çal fl r (bkz. sayfa 6). Fan h z AUTO olarak seçilir ve termostat ayar standart olarak ayarlan r. (24 C) Tu-0

11 TEM ZLEME VE BAKIM D KKAT! Klimay temizlemeden önce, klimay kapatt n zdan ve Elektrik Kablosunu ç kard n zdan emin olun. Girifl Izgaras n n (Fig. 9) sa lam bir flekilde monte edildi inden emin olun. Hava filtrelerini ç kar rken ve de ifltirirken s de ifltiriciye dokunmamaya özen gösterin, aksi takdirde yaralanabilirsiniz. Girifl Izgaras n n Temizlenmesi. Girifl Izgaras n Ç kar n. Izgara panelinin her iki alt ucunu parmaklar n zla tutun ve ileri do ru kald r n; zgaran n hareketi k smi olarak engellenirse, zgaray ç karmak için yukar do ru kald rmaya devam edin. 2 Orta bölümü geriye çekin ve Girifl Izgaras n yatay duruma gelecek flekilde aç n. Girifl Izgaras Suyla temizleyin. Elektrik süpürgesiyle tozu al n; üniteyi s cak suyla silin, ard ndan temiz ve yumuflak bir bezle kurulay n. 3. Girifl Izgaras n yerine yerlefltirin. Dü meleri sonuna kadar çekin. 2 Izgaray yatay flekilde tutun, sol ve sa montaj millerini panelin üstündeki yataklara yerlefltirin. 3 fiemada okla gösterilen yere bast r n ve Girifl Izgaras n kapat n. Girifl Izgaras Girifl Izgaras Girifl Izgaras 2 Montaj mili Dü me Montaj mili Yatak Dü me Hava Filtresinin Temizlenmesi. Girifl Izgaras n aç n ve hava filtresini ç kar n. Hava filtresi kolunu kald r n, alttaki iki kancay ç kar n ve d flar do ru çekin. Hava filtresi kolu Kancalar (iki adet) 2. Tozu, elektrik süpürgesiyle ya da y kayarak temizleyin. Y kad ktan sonra, gölgeli bir yerde tamamen kurumaya b rak n. 3. Hava Filtresini de ifltirin ve Girifl Izgaras n kapat n. Hava filtresinin kenarlar n panelle hizalay n ve alttaki iki kancan n paneldeki deliklere düzgün flekilde yerleflmesini sa lay n ve filtreyi bast rarak yerine yerlefltirin. Kancalar (iki adet) 2 Girifl Izgaras n kapat n. (Resimde, örnek olarak, Girifl Izgaras tak lmam fl bir ünite gösterilmektedir.) Hava filtresindeki toz, bir elektrik süpürgesi kullan larak ya da filtrenin yumuflak deterjan ve s cak suyla haz rlanm fl bir solüsyonla y kanmas yla temizlenebilir. Filtreyi y karsan z, tekrar takmadan önce gölge bir yerde tamamen kurumaya b rak n. Hava filtresinde kir birikmesi durumunda hava ak m azal r, çal flma etkinli i düfler ve gürültü artar. Normal kullan m koflullar nda, Hava Filtrelerinin iki haftada bir temizlenmesi gerekir. Montaj mili Dü me Uzun süre kullan ld nda, ünitenin içinde kir birikerek performans n düflmesine neden olabilir. Yapt n z temizlik ve bak m ifllemlerine ek olarak üniteyi düzenli aral klarla kontrol ettirmenizi öneririz. Daha fazla bilgi için, yetkili servis personeline baflvurun. Ünite gövdesini temizlerken 40 C den s cak su, a r ve afl nd r c temizlik malzemeleri ya da benzen ve tiner gibi uçucu maddeler kullanmay n. Ünite gövdesinin s v böcek ilaçlar ya da saç spreyine maruz kalmas n önleyin. Üniteyi bir ay ya da daha uzun süre kullanmayacaksan z, iç parçalar n tamamen kurumas için klimay yaklafl k yar m gün boyunca sürekli olarak fan modunda çal flt r n. Tu-

12 TEM ZLEME VE BAKIM Hava Temizleme Filtresinin Tak lmas. Girifl Izgaras n aç n ve Hava filtrelerini ç kar n. 2. Hava temizleme filtresi setini tak n (2'li set). Hava temizleme filtresini hava temizleme filtresi çerçevesine tak n. Hava temizleme filtresi seti Hava temizleme filtresi çerçevesi Hava temizleme filtresi Hava Filtresi (Sa ve Sol) 2 Filtrenin her iki ucundaki mandal hava temizleme filtresi çerçevesinin arkas ndaki iki kancaya tak n. Kirli Hava temizleme filtrelerinin de ifltirilmesi Filtreleri afla daki parçalarla de ifltirin (ayr sat n al n r). POL FENOL KATEfi N HAVA TEM ZLEME F LTRES : UTR-FA03-2 Negatif hava iyonlu koku giderici filtre: UTR-FA03-3. Girifl Izgaras n aç n ve Hava filtrelerini ç kar n. Hava Filtresi (Sa ve Sol) 2. Filtreleri iki yeni Hava temizleme filtresiyle de ifltirin. Eski hava temizleme filtrelerini, takma ifllemini ters s rayla uygulayarak ç kar n. 2 Hava temizleme filtresi seti takma ifllemini ayn flekilde uygulayarak tak n. 3. ki adet Hava filtresini tak n ve Girifl Izgaras n kapat n. Kanca (Arka k s mda 2 adet) Hava Filtresi (Sa ve Sol) Hava Temizleme Filtreleri Hakk nda Mandal (2 adet) Hava temizleme filtresinin çerçeveden ç kmamas na dikkat edin. 3 Hava temizleme filtresi çerçevesinin üstündeki ve alt ndaki dört sabitleme noktas n hava filtresindeki kancalara geçirin. Filtrenin arkas Sabitleme noktas, kanca (4 adet) 3. ki adet Hava filtresini tak n ve Girifl Izgaras n kapat n. Hava Filtresi (Sa ve Sol) Hava temizleme filtreleri kullan ld nda, fan h z n n Yüksek olarak ayarlanmas etkiyi art r r. POL FENOL KATEfi N HAVA TEM ZLEME F LTRES (bir tabaka) Hava Temizleme Filtreleri tek kullan ml k filtrelerdir. (Y kanmaz ve tekrar kullan lmaz.) Hava Temizleme Filtrelerinin saklanmas : Filtreleri ambalaj aç ld ktan sonra en k sa sürede kullan n. (Ambalaj aç lan filtrelerin hava temizleme etkisi azal r) Genellikle, filtrelerin yaklafl k üç ayda bir de ifltirilmesi gerekir. Kullan lm fl kirli hava temizleme filtrelerini de ifltirmek için uygun hava temizleme filtreleri (UTR-FA03-2) (Ayr sat l r) sat n al n. [Negatif hava iyonlu koku giderici filtre (bir tabaka) aç k mavi] Koku giderme etkisini sürdürmek için filtrelerin yaklafl k olarak üç ayda bir de ifltirilmesi gerekir. Filtre çerçevesi tek kullan ml k bir ürün de ildir. Filtreleri de ifltirirken lütfen uygun koku giderici filtre (UTR- FA03-3) (Ayr sat l r) sat n al n. Koku Giderici Filtrelerin Bak m Koku giderme etkisinin devam etmesi için, lütfen filtreyi afla da aç klanan flekilde üç ayda bir temizleyin. Koku giderici filtreyi ç kar n. 2 Suyla temizleyin ve kurumaya b rak n. ) Filtreleri yüzeyleri suyla kaplanana kadar yüksek bas nçl s cak suyla y kay n. Seyreltici nötr deterjanla temizleyin. Kesinlikle kaz yarak ya da ovarak y kamay n, aksi takdirde koku giderici etki zarar görür. 2) Suyla durulay n. 3) Gölgede kurutun. 3 Koku giderici filtreyi tekrar tak n. Tu-2

13 SORUN G DERME UYARI! Ar za durumunda (yan k kokusu, vb.), cihaz hemen durdurun, Elektrik kablosunu ç kar n ve yetkili servis personeline baflvurun. Ünitenin güç dü mesinin kapat lmas, ünitenin güç kayna ba lant s n n tamamen kesilmesi için yeterli de ildir. Elektrik ba lant s n n tamamen kapat lmas n sa lamak için mutlaka Elektrik Kablosu Fiflini prizden ç kar n veya devre kesiciyi kapat n. Servisi aramadan önce, afla daki kontrolleri yap n: Belirti Sorun Bkz. Sayfa NORMAL ÇALIfiMA Hemen çal flm yor: Ünite durur ve ard ndan tekrar çal flmaya bafllarsa, sigortan n yanmas n önlemek için kompresör yaklafl k 3 dakika boyunca çal flmaz. Elektrik Kablosu Fifli bir güç ç k fl ndan ç kar l p tekrar tak ld nda, koruma devresi yaklafl k 3 dakika süreyle çal fl r ve ünitenin bu süre içinde çal flmas n önler. Gürültü geliyor: Çal flma s ras nda ve ünite durdurulduktan hemen sonra, klima borular ndan su akma sesi duyulabilir. Ayr ca, klima çal flmaya bafllad ktan yaklafl k 2-3 dakika sonra ses belirgin bir flekilde duyulabilir (so utucu akma sesi). Çal flma s ras nda hafif bir g c rdama duyulabilir. Bunun nedeni, ön kapa n s cakl ktaki de iflimlere ba l olarak genifllemesi ve daralmas d r. Is tma ifllemi s ras nda, zaman zaman bir c z rdama sesi duyulabilir. Bu ses Otomatik Buz Giderme iflleminden kaynaklan r. 4 Koku var: ç üniteden biraz koku gelebilir. Bu kokunun nedeni, odadan kliman n içine çekilen kokulard r (mobilya, sigara, vb.). Bu u veya buhar ç k yor: So utma ya da Kurutma ifllemi s ras nda, iç ünitede hafif bu u olabilir. Bu durum, klimadan ç kan havayla odan n aniden So utulmas na ba l olarak oluflan yo unlaflma ve bu ulanmadan kaynaklanmaktad r. Is tma ifllemi s ras nda, d fl ünitenin fan durabilir ve üniteden buhar ç kabilir. Bu durum, Otomatik Buz Giderme iflleminden kaynaklanmaktad r. 4 Hava ak m zay f ya da duruyor: Is tma ifllemi bafllad nda, fan h z iç parçalar n s nmas n sa lamak için geçici olarak çok düflük olacakt r. Is tma ifllemi s ras nda, oda s cakl termostat ayar n n üstüne ç karsa, d fl ünite durur ve iç ünite çok düflük fan h z nda çal fl r. Oday daha fazla s tmak isterseniz, termostat ayar n daha yüksek bir ayara ayarlay n. Is tma ifllemi s ras nda, Otomatik Buz Giderme modu çal flt için ünite geçici olarak (7 ila 5 dakika aras nda) durur. Otomatik Buz Çözme ifllemi s ras nda, OPERATION Gösterge Lambas yan p söner. 4 Fan, Kurutma ifllemi s ras nda ya da ünite oda s cakl n izlerken çok düflük h zda çal flabilir. 5 SUPER QUIT ifllemi s ras nda fan çok düflük h zda çal fl r. 5 zleme AUTO ifllemi s ras nda, fan çok düflük h zda çal fl r. 5 Çoklu tip ünite kullan lmas durumunda, birden fazla ünite afla da gösterildi i flekilde farkl çal flt rma modlar nda çal flt r l rsa, sonradan çal flt r lan üniteler durur ve OPERATION gösterge lambas (k rm z ) yan p söner. Is tma modu (veya COIL DRY modu) ve so utma modu (veya kurutma modu) Is tma modu (veya COIL DRY modu) ve fan modu 5 D fl üniteden su daml yor: Is tma ifllemi s ras nda, Otomatik Buz Giderme ifllemine ba l olarak d fl üniteden su akabilir. 4 Tu-3

14 SORUN G DERME Belirti Kontrol edilecek ö eler Bkz. Sayfa B R KEZ DAHA KONTROL ED N Hiç çal flm yor: Devre kesici kapal m? Güç kesintisi var m? Sigorta yanm fl m ya da devre kesici engellenmifl mi? Zamanlay c çal fl yor mu? 7-8 Hava Filtresi kirli mi? Kliman n girifl zgaras ya da ç k fl deli i t kal m? Oda s cakl ayarlar n (termostat) düzgün flekilde yapt n z m? Aç k bir pencere ya da kap var m? So utma ifllemi söz konusuysa, günefl fl alan bir pencere var m? (Perdeleri kapat n.) So utma ifllemi yap l rken, odada s t c cihaz ve bilgisayar var m ya da odada çok fazla kifli mi var? Düflük So utma performans : Ünite SUPER QUIET ifllemine mi ayarl? 5 Ünite, Uzaktan Kumanda Ünitesindeki ayardan farkl çal fl r: Uzaktan Kumanda Ünitesinin pilleri bitmifl mi? Uzaktan Kumanda Ünitesinin pilleri do ru flekilde tak lm fl m? 4 Bu kontrolleri yapt ktan sonra sorun devam ederse, bir yan k koku duyarsan z ya da OPERATION Gösterge Lambas (Fig. 3 5) ve TIMER Gösterge Lambas (Fig. 3 6) yan p sönerse klimay hemen durdurun, devre kesiciyi kapat n ve yetkili servis personeline baflvurun. ÇALIfiTIRMA PUÇLARI Çal flt rma ve Performans Is tma Performans Bu klima s pompas prensibine göre çal fl r, d flar daki havan n s s n emerek bu s y içeriye iletir. Bu nedenle, d flar daki hava s cakl düfltü ünde kliman n çal flma performans düfler. Is tma performans n n yetersiz oldu unu hissetmeniz durumunda, bu klimay baflka bir s t c yla birlikte kullanman z tavsiye ederiz. Is pompas prensibine dayanan klimalar, oday s y tüm oda içinde dolaflt rarak s t r ve bu nedenle klima çal flt r ld ktan sonra odan n s nmas için biraz zaman geçmesi gerekebilir. Mikrobilgisayar taraf ndan kontrol edilen Otomatik Buz Giderme ifllemi Is tma modunu, d flar daki s cakl n düflük ve nemin yüksek oldu u koflullarda kullan rken, d fl ünitede buz oluflabilir ve bu durum çal flma performans n n düflmesine neden olur. Bu tür performans kay plar n önlemek amac yla bu ünitede Mikrobilgisayar taraf ndan kontrol edilen bir Otomatik Buz Giderme ifllevi bulunmaktad r. Buz oluflmas durumunda klima geçici olarak kapan r ve buz giderme devresi k sa bir süre çal fl r (yaklafl k 7-5 dakikada). Otomatik Buz Giderme ifllemi s ras nda, OPERATION Gösterge Lambas (k rm z ) yan p söner. OTOMAT K Yeniden Bafllatma Özelli i Elektri in Kesilmesi Durumunda Elektrik kesintisi durumunda kliman n güç ba lant s kesilir. Elektrik geldi inde, klima otomatik olarak tekrar kesintiden önceki modda çal flacakt r. Elektrik kesintisinden önce yap lan ayarla çal flt r l r. TIMER ifllemi s ras nda elektrik kesintisi meydana gelirse, zamanlay c s f rlan r ve ünite yeni saat ayar nda tekrar çal flmaya bafllar (ya da durur). Bu tür bir zamanlay c hatas olufltu unda, TIMER Gösterge Lambas yan p söner (bkz. Sayfa. 3). Di er elektrikli aletlerin kullan lmas (t rafl makinesi, vb.) ya da kliman n yak n nda kablosuz radyo vericisi kullan lmas kliman n ar zalanmas na yol açabilir. Bu durumda, devre kesiciyi geçici olarak kapat n, aç n ve ard ndan iflleme devam etmek için Uzaktan Kumanda Ünitesini kullan n. Tu-4

15 ÇALIfiTIRMA PUÇLARI Çoklu Tip Klima Bu iç ünite çoklu tip bir d fl üniteye ba lanabilir. Çoklu tip klima, çoklu iç ünitelerin birden fazla yerde çal flt r lmas na olanak tan r. ç üniteler ilgili ç k fllara uygun olarak ayn anda çal flt r labilir. Birden Fazla Ünitenin Ayn Anda Kullan lmas Çoklu tip klima kullan rken, birden fazla iç ünite ayn anda çal flt r labilir ancak ayn grupta yer alan iki ya da daha fazla ünite ayn anda çal flt r ld nda s tma ve so utma verimi, bir iç ünitenin tek bafl na kullan ld zaman verimden düflük olur. Bu nedenle, ayn anda so utma yapmak için birden fazla iç ünite kullanmak istedi inizde, kullan m geceleri ve daha az ç k fl n gerekti i di er zamanlarda yo unlaflmal d r. Ayn flekilde, s tma için birden fazla ünite ayn anda kullan ld nda, gerekirse kliman n baflka yard mc s t c larla birlikte kullan lmas önerilir. Mevsim ve d fl s cakl k koflullar, odan z n yap s ve odadaki kifli say s da çal flma veriminde farkl l klar görülmesine neden olabilir. Ünitelerin sa lad s tma ve so utma veriminin seviyesini görmek için çeflitli çal flt rma flekillerini denemenizi ve üniteleri ailenizin yaflam biçimine en iyi uyacak flekilde kullanman z öneririz. Bir ya da daha fazla ünitenin ayn anda çal flt r ld nda düflük seviyede s tma ya da so utma sa lad n fark ederseniz, çoklu üniteleri ayn anda kullanmaya devam etmemenizi öneririz. Afla daki farkl çal flt rma modlar nda ifllem yap lamad. ç ünite, çal flamad bir modda çal flt r lmak istendi inde, iç ünitedeki OPERATION gösterge lambas (k rm z ) yan p söner ( saniye yan k, saniye kapal ) ve ünite bekleme moduna geçer. Is tma (COIL DRY) modu ve so utma modu (ya da kurutma modu) Is tma (COIL DRY) modu ve fan modu Afla daki farkl çal flt rma modlar nda ifllem yap labildi. So utma modu ve kurutma modu So utma modu ve fan modu Kurutma modu ve fan modu Is tma modu ve COIL DRY modu D fl ünitenin çal flma modu ( s tma (COIL DRY) modu veya so utma (kurutma) modu), ilk olarak çal flt r lan iç ünite ifllem modu taraf ndan belirlenir. ç ünite fan modunda bafllat lm flsa, d fl ünite için çal flma modu belirlenmez. Örne in, iç ünite (A) fan modunda bafllat lm flsa ve ard ndan iç ünite (B) s tma modunda çal flt r lm flsa, iç ünite (A) geçici olarak fan modunda çal fl r ancak iç ünite (B) s tma modunda çal flmaya bafllad nda, iç ünite (A) için OPERATION gösterge lambas (k rm z ) yan p sönmeye ( saniye aç k, saniye kapal ) bafllar ve iç ünite bekleme moduna geçer. ç ünite (B) s tma modunda çal flmaya devam eder. Uyar Is tma modu kullan l rken, d fl ünite k sa süreli olarak aral kl buz giderme ifllemine bafllar. Buz giderme ifllemi s ras nda, kullan c iç üniteyi tekrar s tma moduna ayarlarsa, buz giderme modu devam eder ve s tma ifllemi buz giderme ifllemi tamamland ktan sonra bafllar; bu nedenle s cak hava yay lmadan önce biraz zaman geçmesi gerekebilir. Is tma modu s ras nda, iç ünitenin üstü s nabilir ancak bunun nedeni so utma gaz n n ünite durmufl olsa bile iç ünitede içinde dolaflmas d r; bu bir ar za de ildir. Tu-5

16

17

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM K TABI ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM KILAVUZU ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... HAZIRLIK... 4 ÇALIfiTIRMA... 5 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 7 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 8 F LTRE LAMBASI SIFIRLAMA...

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9312855025-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9312855025-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA K TABI English Deutsch

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Detaylı

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 İÇİNDEKİLER Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA18LCCZ...25 Duvar Tipi Inverter

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

AIR CONDITIONER DUCT TYPE

AIR CONDITIONER DUCT TYPE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Kullanıcı başvuru kılavuzu

Kullanıcı başvuru kılavuzu RHBH04CB RHBH08CB RHBH11CB RHBH16CB RHBX04CB RHBX08CB RHBX11CB RHBX16CB Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 2 1.1 Dokümanlar hakkında... 2 1.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları... 2

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 3 İşlev Tuşları... 4 LCD Üzerindeki Göstergeler... 7 Tuşların kullanılması... 8 AUTO (OTOMATİK) Konumu... 8 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

WATERPİK WATER FLOSSER (SU. Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900 ... 11/4/13. www.waterpik.com

WATERPİK WATER FLOSSER (SU. Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900 ... 11/4/13. www.waterpik.com WATERPİK WATER FLOSSER (SU PÜSKÜRTÜCÜSÜ) Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900................. 11/4/13 www.waterpik.com İÇİNDEKİLER TABLOSU Önemli Tedbirler Ürünün Tanımı Su Püskürtücünüz için Kullanım

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı