TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN İŞLERİ VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN İŞLERİ VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN İŞLERİ VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ 2005 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 53/512 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.) 1

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu nun ( TKİ ) merkez ve taşra teşkilatının çalışma alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınların satınalınması, abone olunması, sağlanması, sınıflandırılması, saklanması ve hizmete sunulması; Kurum ihtiyacı olan ders kitaplarının hazırlattırılması, Kurumca yayınlanması ve çevirilerin yaptırılması esaslarını belirlemektir. Dayanak Madde 2- Bu yönerge; 5680 sayılı Basın Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ek ve tadilleriyle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ve tarih ve 95/7621sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkındaki Yönetmelik e dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar Madde 3- Bu yönergede geçen; Kurum : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatını, Yayın: Kitap, dergi, bülten vb. gibi yerli ve yabancı her türlü basılı ve elektronik yayını Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan esreler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini İşlenmeler: Diğer bir eserden veya eserlerden yararlanarak meydana getirilen ve bu eserlere göre müstakil olmayıp işleyenin de katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat mahsullerini, Çeviri (Tercüme) : Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri, Derleme: Belli bir maksada göre ve özel bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibini, Ders Kitapları: Kurum personelinin görevlerinde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için Kurum içinden veya Kurum dışından yetkili kişilerce hazırlanan ve personelin yaptığı işlerle ilgili öğretici yayınları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yayın Teşkilatı ve Görevleri Yayın teşkilatı Madde 4- Kurum yayın çalışmaları Yayın İnceleme Komisyonu Yayın İnceleme Kurulu tarafından yürütülür. Yayın İnceleme Komisyonu Madde 5- Genel Müdürlükçe, telif hakkı satınalınarak basımı istenilen eserler ile eğitim amaçlı ders kitaplarını incelemek ve basımlarının uygunluğuna karar vermek üzere, eserin ve ders kitabının kapsadığı konulara göre Eğitim Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile atanan bir Başkan ve iki Üyeden oluşur. 2

3 Yayın İnceleme Kurulu Madde 6- Genel Müdürlük Merkez Ünitelerince yurtiçi ve yurtdışından satınalınması veya abone olunması istenilen yayınları incelemek, kütüphanede bulunan ve yararlanma imkanı kalmayan yayınları tespit etmek ve elden çıkarılmasına karar vermek üzere, Eğitim Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile atanan bir Başkan ve iki Üyeden oluşur. Eğitim Daire Başkanı, Kurulun tabii üyesidir. Yayın İnceleme Kurulunun kararı Genel Müdürlük onayı ile kesinlik kazanır. Taşra Teşkilatında Yayın İnceleme Kurulu, Taşra Teşkilatı Müdürünce oluşturulur ve kararları da aynı Müdürlükçe onaylanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yayın İşlemleri Satınalma ve Abonelik İşlemleri Madde 7- Satınalınması veya abone olunması önerilen yayınlarla ilgili teklif yazılarında, sözkonusu yayınların Kurum için önemi, daha önce temin edilmişse yeniden teklif edilmesinin nedeni, yazarının adı, yayınevi, yayın yılı, biliniyorsa ISBN ya da ISSN numarası ve bedeli belirtilir. Süreli yayınlarda abone adedi, acil ihtiyaçlar dışında toplu ve yıllık olarak tespit edilir. Üniteler, bu yönergede belirlenen esaslar dışında Genel Müdürlükte Yayın İnceleme Kurulu kararı ve Makam onayı olmaksızın herhangi bir nedenle yayın satın alamaz ve süreli yayınlara abone olamaz. Çeviri İşlemleri Madde 8- Bir yayının yabancı dilden Türkçe ye veya Türkçe den yabancı dile çevirisi gerektiğinde ilgili Birimce talep, Eğitim Daire Başkanlığına iletilir. İlgili Başkanlığın incelemesinden sonra Satınalma Daire Başkanlığınca şartnamesine uygun olarak çeviri yaptırılır. Çeviri Kurum personelince de yapılabilir. Bu takdirde ilgili Birim talep yazısında Birimlerince çeviri yapmaya talip olanlar ile kimin tercih edildiğini belirtir. Alınan bu teklif Eğitim Daire Başkanlığınca değerlendirilir ve Genel Müdürlük onayı ile çeviri Kurum personeline yaptırılır. Gerek Satınalma Daire Başkanlığınca dış firmalara gerekse Kurum personeline yaptırılacak çeviriler, Eğitim Daire Başkanlığı tarafından kurulan ve Genel Müdürlük Makamınca onaylanan, konusunda uzman ve yabancı dil bilen en az iki kişilik komisyon tarafından incelenir ve sonucu Eğitim Daire Başkanlığına bir raporla bildirilir.dışarıya yaptırılan çeviriler için şartnamesine uygun inceleme yapılır. Kurum personelince yapılan çevirilere, komisyonun uygun görüşünü takiben 12. maddeye göre ücret ödenir. Ders Kitapları Hazırlama İşlemleri Madde 9- Kurumun hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere ders kitabı hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğunda ilgili birim bu talebini Eğitim Daire Başkanlığına bildirir. Eğitim Daire Başkanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlük onayı ile ders kitabı hazırlattırılır. 3

4 Hazırlanan ders kitabı 4.maddeye göre kurulan komisyon tarafından incelenir. Basımına karar verilen ders kitapları için Kurum personeline 12.maddeye göre, Kurum dışı personele bu konuda ilgili ile yapılan sözleşmeye göre ücret ödenir. Ancak telif hakları TKİ ye aittir. Telif İşlemleri Madde 10- Kurumca yayımlanmak üzere satınalınması Yayın İnceleme Komisyonu tarafından karara bağlanarak Genel Müdürlükçe uygun görülen yayınların sahipleriyle bir sözleşme yapılır. Bu sözleşmede komisyonca tespit edilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen şartlardan başka, telif veya çeviri hakkı satınalınan eser yüzünden üçüncü kişilerin hak ve yararları ile ilgili olarak doğacak sorumluluğun telif veya çeviri sahibine ait olduğu, baskı sayısını Kurumun tespit edeceği, eser veya çeviri sahibinin bu hususta herhangi bir istekte bulunamayacağı ya da belirli bir sayı üzerinden tekrar baskı yapıldığı takdirde sayı başına bir ücret ödenecekse tutarı ile ilgili hususlar yeralır. Eser sahibi, yayınlanması istenen metinlerin daha önce herhangi bir şekilde yayınlanıp yayınlanmadığını belirtir bir beyannameyi ve izin belgesini (temlikname) Kuruma vermek zorundadır. Ortak eserlerde ilgili izin belgesini eser sahiplerinden birisi, diğerlerinin vekaletini almak sureti ile Kuruma verebilir. Kuruma yayınlanması için gönderilen eserler, bir yıl içinde basılmadığı takdirde yazarına geri verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler İtibari Sayfa Madde 11- Basımı yapılacak eserlere ödenecek ücret, itibari sayfa esasına göre belirlenir. 200 kelime bir itibari sayfa sayılır. İtibari sayfa adedi aşağıdaki şekilde tespit edilir: a)basılmış olan eserin çeşitli yerlerinden metinle tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeleri sayılır ve toplanır. Bulunan bu miktar 10 a bölünerek eserin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu belirlenir. Bibliyografya, içindekiler, önsöz, indeks ve dipnot bölümleri metin sayılır. b)eserin tamamındaki dolu sayfalar sayılır, bulunan rakamla bir dolu sayfadaki ortalama kelime sayısı çarpılarak eserin toplam kelime sayısı bulunur. c)yarım ve yarımdan fazla sayfalar dolu sayfa kabul edilir. Yarımdan az olan sayfalara ücret ödenmez. d) Formül şeklindeki yazılarda tek harf, tek rakam veya sembol kelime olarak yazılamaz. Matematiksel işaretlerle ayrılmış her harf, rakam veya sembol bloğu bir kelime sayılır. e) Eser sahibi tarafından teknik resim ve baskı tekniğine uygun olarak çizilmiş veya hazırlanmış olan fotoğraf, harita, grafik, tablo, çizelge ve şekillerin santimetre karesi 4 kelime olarak kabul edilir. Bu şekilde bulunacak kelime adedi toplamı, kelime adedine ilave edilir. Resim alt yazıları metin içinde sayılır. f) Kurum personeline yaptırılacak çevirilerde itibari sayfa adedi de aynı usulle belirlenir. Ancak resim, teknik resim, fotoğraf ve grafiklerin 2 santimetre karesi 1 kelime hesabıyla toplam kelime adedinden çıkarılır. Bu kısımda yer alacak açıklamalar, resim alt yazıları toplam kelime adedine ilave edilir. Mali Hükümler 4

5 Madde 12- Kurum personeline yayın, çeviri ve derlemenin bir itibari sayfası için ödenecek ücretler Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Tüm yayınların itibari sayfa sayısı ve değerlendirme işlemleri Eğitim Daire Başkanlığınca yapılır. 8. maddede çeviri inceleme komisyonu üyelerine de Yönetim Kurulu Kararı ile ücret ödenebilir. Kurumca basılan eserler Kurum personeline maliyet bedeli üzerinden, diğer kurum ve kuruluşlara tespit edilecek fiyatlar üzerinden verilir. Bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verildiği takdirde ise yayınlara BEDELSİZDİR damgası vurulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Kütüphane Kütüphane Kurulması Madde 13- Kurum Merkezinde ve Taşta Teşkilatında satınalma, bağış, değişim yollarıyla sağlanan yayınların sınıflandırılması, saklanması ve hizmete sunulması için kütüphaneler kurulur. Teknik Hizmetler Madde 14- Yayınlar 1 numaradan başlamak ve birbirini takip etmek üzere kütüphaneye giriş sırasına göre Kütüphane Demirbaş Defteri ne kaydedilir. Her yayının iç kapağına TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Kütüphanesi damgası basılır. Bu damgada yeralan Kayıt no kısmına yayının demirbaş numarası, Tasnif no kısmına sınıflama numarası yazılır.ayrıca yayınların belirli sayfalarına kütüphane damgası basılır (Kitaplarda iç kapaktan itibaren her 50 sayfada, süreli yayınlarda ise her 10 sayfada bir). Taşra Teşkilatı kendi damgalarını vururlar. Madde 15- Kütüphanelerdeki yayınlar, dünya kütüphanelerinde yaygın olarak kullanılan Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification, DDC) nin 20. Türkçe basımı kullanılarak sınıflandırılır. Bu sınıflama sistemi esas alınarak üç katalog oluşturulur; Konuya göre Yazara göre Yayın adına göre Madde 16- Yayınlar, sırtlarına konu numaraları yazılarak Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre raflara yerleştirilir ve açık raf olarak hizmete sunulur. Madde 17- Dergi ve benzeri süreli yayın için takip fişi tutulur. Süreli yayınlar kütüphane demirbaş defterine kayıt edilmez.bunlarda uzun süre muhafaza edilmesi gerekenler ve yıpranmış diğer yayınlar belirli aralıklarla ciltlettirilirler. Okuyucu Hizmetleri Madde 18- Kütüphanelerden kurum personelinin ve dışarıdan başvuran herkes yararlanabilir Kurum personeli olmayan kişiler yayınlardan yalnızca kütüphane içerisinde yararlanabilir. Kütüphaneden yararlanacak personel yayınları, imza karşılığında ödünç alabilir..kütüphane görevlisi yayınların kütüphaneye vaktinde iade edilmesini sağlar. Yayınlar kişilerde en fazla bir ay kalabilir. Zorunlu olmadıkça bu süre uzatılmaz. Madde 19- Sözlük, ansiklopedi vb. danışma kaynağı niteliğindeki yayınlar kütüphane dışına ödünç verilemez ve dışarı çıkarılamaz. Madde 20- Kütüphaneden alınan yayınların kaybedilmesi, okunamayacak derecede kirletilmesi veya yırtılması halinde yayın, tüm masrafları ilgiliye ait olmak üzere yeniden temin edilir. 5

6 Yayının hemen temini mümkün olmazsa, ilgilinin aylığından yayının rayiç bedelinin iki katı miktarda kesinti yapılır. Eser iki yıl içinde tedarik edilmediği taktirde kesilen para gelir kaydedilir. ALTINCI BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Yayın İşleri ve Kütüphane Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 26- Bu yönerge TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 53/512 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yürütme Madde 27- Bu yönerge hükümlerini Türkiye kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü yürütür. 6

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2006 No : 2006/10932 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/6/1989 No : 375 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge Kurumun yayın hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla eserlerin seçilmesi, yayımlanması,

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının

Detaylı

VIII/1 KANUN VE YÖNETMELİKLER 1

VIII/1 KANUN VE YÖNETMELİKLER 1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230576 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YAYINLARININ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, a) MKE Kurumu personelinin

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ. Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ile BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ Kabul Sayısı: 85/9240 Kabul Tarihi: 8.3.1985 Resmî Gazete: 10.04.1985-18721 1 Amaç ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

07 Aralık 2012 Cuma YÖNERGE Sayı :64. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından basılacak kitap, yardımcı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ TÜBİTAK AKADEMİK YAYINLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1.. Bu Yönergenin amacı, Akademik Yayınlar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ve bağlı birimlerinde

Detaylı

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Merkez ve Taşra Teşkilatı... 3 Kütüphanenin İşlevi

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönerge, Bursa Orhangazi Üniversitesi nde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki,

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir. T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Piri Reis

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı