ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ"

Transkript

1 ÇEK VE BONO

2 ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ Çek, ticari hayat içerisinde nakit para akışı yerine güvenli bir biçimde ticaret yapılabilmesi amacı ile devlet tarafından getirilen bir kıymetli evrak türüdür. Hemen git bankadan parayı al, parayı üzerinde taşıma kural olarak çekte vade yoktu. Vade için bono(senet) tercih edilirdi. Daha sonra ticaret hayatında insanlar samimiyete dayanarak çekin keşide(düzenleme) tarihini daha ileriki zamana atarak kendileri vade oluşturdular. Bu uygulama yerleşik hale geldi ve kanuna geçici maddeler konularak ileri tarihli keşide edilen çeklerin bankaya erken ibrazı yasaklandı. İnsanların senette de vade olmasına karşı senet yerine çeki tercih etmelerinin en önemli nedeni çekte Hapis cezası-adli para cezası şeklindeki yaptırımlarla ödenmemesi durumunda cezasının caydırıcılığına güvenmeleridir. Yapılan son değişikliklerle karşılıksız çıkan çek sonucunda hiçbir şekilde adli yaptırım yapılamamaktadır. Çeki senetten ayıran günümüzdeki en önemli fark ; bankanın ödemekle yükümlü olduğu çek tazminatıdır yılı için 1.000,00TL

3 ÇEKTE KİŞİLER Çekte; keşideci çeki düzenleyen kişi, lehdar ve hamil lehine ödeme yapılacak kişi, muhatap ise bankadır. Çekte lehdarın gösterilmesi zorunlu değildir, bu durumda çek hamiline yazılı sayılır. Senet metninde çek kelimesinin bulunması zorunludur. Çekte faiz koşulu kabul edilemez. Yazılması çeki geçersiz saymasa da yazılan faiz koşulu yazılmamış sayılır.

4 ÇEK YAPRAĞINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Çek defterinin her yaprağında; Çek numarası, Çekin basıldığı tarih (ay ibaresi yazıyla olacak biçimde gün, ay, yıl şeklinde yer alır), Çek hesap numarası, Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı/çek hesabı sahibi tüzel kişinin adı, Çek hesabı sahibi gerçek ya da tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası, Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadının yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler bulunması zorunlu şekli unsurlardır.

5 ÖDEME YERİ Çekte ödeme yeri gösterilmemişse banka adının yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Banka yanında birden fazla yer gösterilmişse, ödeme yeri ilk gösterilen yerdir. Banka yanında hiçbir yer gösterilmemişse, ödeme yeri bankanın iş merkezinin bulunduğu yerdir.

6 DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ Keşide (Düzenleme) günü bulunmayan senet, çek sayılmaz. Çekte vade yoktur, çek üzerindeki tarih keşide tarihidir. Üzerinde birden fazla düzenleme tarihi bulunan çek, geçersiz olur. İstisnai olarak 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. maddesinin 5. bendi ile 31/12/2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce, çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" şeklinde hükmü bulunmaktadır. Çekte düzenleme yeri gösterilmemişse, keşidecinin ad ve soyadı yanında yazılı yer keşide yeri sayılır. Keşidecinin ad ve soyadı yanında da bir yer gösterilmemişse, çek geçerli değildir.

7 KEŞİDECİNİN İMZASI Çekte keşidecinin el yazısı ile imzasının bulunması geçerlilik koşuludur. Keşidecinin ad ve soyadının yazılması zorunlu değildir. Keşideci imzasını çekin ön yüzüne atmalıdır. En önemlisi bir tüzel kişiliğe ait çek alınması durumunda tüzel kişiliğin imza sirküsünü kontrol ederek imza atan kişinin gerçekte imzaya yetkili kişi olup olmadığını ve imzaların sizin huzurunuzda atılması çok önemlidir. Bankalar ayrıca, bastıracakları çek karnelerinin her yaprağına çekle işleyen hesabın bulunduğu şubenin adını, keşidecinin hesap ve kimlik numaralarını yazmak zorundadır TARİHLİ VE 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 1. maddesinin d bendi ile çekin basıldığı tarihinin de bulunması zorunludur.

8 VADE Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı kayıtlar yazılmamış sayılır. Düzenleme tarihi olarak gösterilen günden önce ödenmek üzere ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir. İstinai olarak 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik yapılmasına daire kanunun geçici 3. maddesinin 5. bendi ile 31/12/2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" şeklinde hükmü bulunmaktadır.

9 ÇEKTE İBRAZ VE ÖDEME Düzenleme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir. Çeklerin ödenmeleri için muhatap bankaya ibrazları gerekir. Ancak, çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. Çekin muhatap banka dışında bir bankaya ibrazı geçerli değildir.

10 ÇEKİN ÖDENMESİNDE İBRAZ SÜRESİ Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 796.maddesinde çekin ödenmesindeki ibraz süresini aşağıdaki şekilde hüküm altına almıştır. Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Hamil çeki süresi içinde ibraz ederse ve karşılığı varsa, muhatap banka karşılığı öder. Çekin kısmi olarak karşılığı varsa, bulunan kısmı öder. Bedeli kısmen ödenmeyen çek hamile geri verilecektir. Hamil ibraz süresini geçirirse, kambiyo hukuku gereğince icra takibi yapamaz ve keşideci hakkında suç duyurusunda bulunamaz. Banka, vaktinde ibraz edilmiş çekin ödenmediğini, ibraz günü ile birlikte çekin üzerine yazar. Böyle bir kayıt yoksa, çekin yasal süre içinde ibraz edildiği anlaşılamayacağından alacaklı takip hakkını kaybeder.

11 HAMİLİN BAŞVURMA HAKKI Hamilin başvurma hakkının doğması için, çeki bankaya süresinde ibraz etmesi ve ödememe halinin şu belgelerden biriyle saptanması gerekir. 1) Protesto (ibraz süresi içinde yapılmalıdır.) 2) Bankanın ibraz gününü de gösteren çek üzerine yazacağı beyanı 3) Takas odasının çek vaktinde teslim edildiği halde, ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanı. Hamil başvurma hakkını, ibraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıl içinde kullanabilir. (6273 Sayılı Kanun ile) Hamil icra takibine başvurmanın yanında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına 6 ay içerisinde başvurmak sureti ile karşılıksız çek nedeni ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasını talep edebilir. Ancak 6273 sayılı kanun uyarınca yapılan değişiklikte çek düzenleme yasağı "yalnızca çek hesabı sahibine verilir ibaresi gelmiştir. Yani eğer çek bir tüzel kişiye ait ise bu durumda sadece tüzel kişiye çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı geliyor ve şirket yöneticilerine bu şekilde hiçbir şekilde bir yaptırım uygulanamamaktadır.

12 YENİ ÇEK KANUNU NA GÖRE BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ a) Bankalar, tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca tebliğde belirlenen esaslara göre bankalar yeni çek defterleri bastıracaklardır. b) Bankalar, tarihine kadar bastıracakları yeni çek defterlerini müşterilerine verecekler müşterilerin ellerindeki eski çek defterlerini imha edeceklerdir. c) Çek kanununda değişiklik yapılmadan önceki hükümlere göre düzenlenmiş eski çekler hukuken geçerlidir. d) Üzerinde basıldığı tarih yer almayan eski çeklerin tarihine kadar bankaya ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın kanun 3. maddesindeki sorumluluğu sona erecektir. Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasındaki sorumluluk aşağıdaki gibidir. Çek karşılığının hiç bulunmaması halinde; Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise 1000,00TL Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

13 YENİ ÇEK KANUNU NA GÖRE BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Çek karşılığının kısmen bulunması halinde; Çek bedeli 1000 TL ya da altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 1000 Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. e) tarihine kadar, çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. f) Kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş olan çek düzenleme çek hesabı açma yasağı karalarına ilişkin kayıtlar getirilen şartlar oluşuncaya kadar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tutulmaya devam edilecektir. g) Mevcut çek düzenleme çek hesabı açma yasağı kararları hakkında soruşturma evresinde bulunan dosyalar için Cumhuriyet Başsavcılığınca; kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece idari yaptırım kararı verilecektir. h) Yargıtay da bulunan dosyalar ise, yeni çek kanununa göre işlem yapılmak üzere hükmü veren mahkemeye gönderilir, mahkeme duruşma yapmaksızın karar verir.

14 ZAMANAŞIMI Çekte son hamilin başvurma hakkı, ibraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Zamanaşımının defi olarak ileri sürülmesi gerekir. Zamanaşımı defi ileri sürülmeden yapılmadan ödemeler, iade edilmez. Bir çekin geçerlik koşulları tamam olmasına rağmen, alacaklılardan birisi tarafından değiştirilmişse, keşideci çeki ilk verdiği şekliyle sorumlu olur. Tamamen doldurulmadan tedavüle çıkarılan çek, keşideci ile lehdar arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuşsa, keşideci bu aykırılığı lehdara karşı ileri sürebilir, fakat iyiniyetli hamile karşı ileri süremez. Keşideci aykırılığı ispatlamakla yükümlüdür.

15 BONONUN MAHİYETİ ( GÜNLÜK TİCARİ HAYATTA SENET ) * Bonoda keşideci ve lehdar olmak üzere en az 2 kişi bulunur, çekte olduğu gibi muhatap yoktur. Bono, lehdarın(alacaklının) keşidecide(borçluda) olan bir alacağını gösterir. Bono kayıtsız ve şartsız olarak belli bir parayı ödeme vaadini içermelidir. Şarta bağlı bir borç ikrarını içeren senet bono niteliği taşımaz. * Bono veya emre muharrer senet kelimelerinin senet metnine yazılması zorunludur. Bu kelimelerin senet metninin yukarısına, aşağısına veya imza yerinin sağına, soluna yazılması senede bono niteliği vermez.

16 BEDEL Senet metninde para miktarı hem rakam ve hem de yazı ile gösterilebilir. Farklılık halinde yazı ile olan geçerli sayılır. Bonodaki alacak yazı ile veya rakamla birden çok yazılmışsa ve bedeller arasında da fark varsa az olanı geçerlidir. Yabancı bir para miktarı da gösterilebilir. (Bu hususlar çeklerde de geçerlidir.) Ticaret Kanunumuzda zorunlu tutulmasa da, bono bedelinin metne yazılması gerekir. Zira açığa yazılan miktarın tahrifine imkan verilmiş olur. (Borçlu bono metnini tamamen doldurmadan verdiğini ve daha sonra bononun anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğunu iddia ediyorsa, bu durumu yazılı bir belge ile ispatlamak zorundadır.) Görüldüğünde ödenecek ve görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek bonolara faiz kaydı konabilir.

17 VADE * Bonoda vade gösterilmemesi bononun geçerliliğini etkilemez. Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır. Bonoda keşide ve vade tarihleri aynı olabilirse de, vade tarihi keşide tarihinden önce olamaz. İki farklı vade tarihi gösterilemez. * Uygulamada bonoya yazılan, İşbu bono vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceği şeklindeki kayıtlar geçersizdir, ancak bononun geçerliliğini etkilemez. Bununla birlikte; keşideci ile lehdarın aralarında yaptıkları ayrı bir sözleşmede, düzenlenen senetlerden birinin ödenmemesi halinde diğerlerinin de muaccel olacağı kararlaştırılmışsa, bu sözleşme gereğince vadesi gelmemiş senetler de takip konusu yapılabilir. * Taraflar aralarında anlaşarak ödeme zamanını sonraki bir tarihe erteleyebilirler. Bu durumda, aralarında yazılı bir anlaşma yapabilir veya bonodaki vadeyi çizip yeni vade tarihini senet üzerine yazarak imzalayabilirler.

18 ÖDEME YERİ Bonoda ödeme yeri gösterilmemişse, bononun düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır. Düzenlendiği yer de gösterilmemiş olursa, bonoyu düzenleyenin ad ve soyadı yanında bulunan yer ödeme yeri sayılır. Düzenleyenin ad ve soyadı yanında da bir yer yazılı değilse, unsur noksanlığı olduğundan senet bono sayılmaz.

19 ALACAKLI Bonoda lehdarın yani alacaklı olan kişinin ad ve soyadının senet metninde gösterilmesi zorunludur. Lehdarın adı ve soyadı gösterilmeyen bir belge, adi bir senet bile sayılmaz. Bonoda birden fazla alacaklı gösterilebilir. Alacaklı gerçek veya tüzel kişi olabilir. (Dolayısıyla, senet bir firma adına düzenlenmiş, ancak bu firmanın tüzel kişiliği yoksa, senet bono niteliği taşımaz.)

20 DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ Düzenleme tarihi bulunmayan senet, bono sayılmaz, adi senet hükmündedir. Düzenleme tarihi kalem ile, daktiloyla veya kaşe ile atılabilir. Bonodaki yazılarla, düzenleme tarihinin değişik yazı ve mürekkeple yazılmış olması bononun geçerliliğini etkilemez. Düzenleme tarihi bononun herhangi bir yerine yazılabilir. Görüldüğünde ödenecek bonoların keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere borçluya ibrazı gerekir. Düzenleme yeri gösterilmeyen bono, düzenleyenin adı soyadı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. Düzenleyenin adı soyadı yanında da bir yer yazılı değilse, unsur noksanlığı olduğundan senet bono sayılmaz.

21 BORÇLU * Bonoda keşidecinin(asli borçlunun) imzasının bulunması zorunludur. Bononun el yazısı ile imzalanması gerekir. Parmak izi veya mühür geçersizdir. Senette birden fazla borçlu varsa, bunlardan bir kısmı imza kullanmış, bir kısmı da parmak izi veya mühür kullanmışsa, senet el yazısı ile imza edenler bakımından geçerlidir. Pul üzerine imza atma zorunluluğu yoktur. ( GÜMÜNÜZDE PUL KULLANILMAMAKTA ANCAK ESKİDEN PULUN DÜŞME RİSKİ OLDUĞUNDAN HEM PUL ÜSTÜNE HEM DE AÇIĞA İMZA ATILIRDI. GÜNÜMÜZDE PUL KALKTIĞI İÇİN 2 İMZA DEĞİL TEK İMZA YETERLİDİR.) * Vekilin, temsil ettiği kişi adına kambiyo senedi tanzim edebilmesi için, bu hususta özel yetkisinin bulunması zorunludur.

22 BORÇLU * Keşideci bonoyu vadesinde ödemez ve temerrüde düşürülürse, bono bedelini, faizini, komisyonunu ve masraflarını ödemek zorunda kalır. Keşidecinin sorumluluğu, vadeden sonraki zamanaşımı içinde protesto olmasına da bağlı değildir. Ancak hamilin, cirantalara karşı takipte bulunabilmesi için, bononun yasal süre içinde ibraz edilmesi ve ödenmemesi halinde keşideciye karşı ödememe protestosu göndermesi gerekir. * Senedin borçlunun elinde olması, bedelinin ödenerek alındığına karinedir. Alacaklı bedeli ödenmeden senedi verdiğini iddia ediyorsa, bu durumu ispatlamalıdır. Senet ile ispat sınırı tarihinden itibaren 2.500,00 TL TL lik sınırın altında kalan tutarlar için tanık ile ispat mümkün iken 2500 TL nin üzerindeki tutarlar için senet ile ispat sınırı söz konusudur.

23 YETKİ Taraflar aralarında anlaşarak bonoya hangi yer mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu yazabilirler. Taraflar arasında yetki hususunda bir anlaşma yoksa, ödeme yeri mahkeme ve icra daireleri yetkili sayılır. Alacaklı ayrıca, borçlunun ikametgahı mahkemesinde de takipte bulunabilir veya dava açabilir.

24 CİRO Bononun devri, ciro ve senedin teslimi ile mümkündür. Dolayısıyla hamil, kendisine ciro edildiğine dair imza bulunmayan bir bonoyu ibraz ederek ödenmesini talep edemez. İstisna açığa (beyaza) cirodur.

25 İBRAZ SÜRESİ Belirli bir günde, keşide gününden bir süre sonra veya görüldükten bir süre sonra ödenecek bir bononun hamili, bonoyu vadesinde veya vadeyi takip eden 2 iş günü içinde ödenmek üzere ibraza mecburdur. Görüldüğünde ödenecek bonolar, ibrazında ödenir. Bu bonoların keşide gününden itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere ibrazı gerekir.

26 KISMİ ÖDEME Borçlu kısmi ödemede bulunabilir. Hamil kısmi ödemeyi reddedemez. (Kısmi ödemede bulunan borçlu, bonoya kısmi ödeme yapıldığına dair şerh koydurmalıdır. Ödeme banka aracılığı ile yapılıyorsa, banka dekontuna ödemenin hangi bonoya ilişkin olarak yapıldığına dair şerh konulmalıdır.)

27 ZAMANAŞIMI Bonoda keşideciye karşı, hak sahipleri tarafından açılacak bütün davalar ve yapılacak icra takipleri vadenin geldiği tarihten itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak, zamanaşımı Mahkemece resen göz önüne alınmaz, borçlu tarafından ileri sürülmesi gerekir. (Dava açılması veya takip talebinde bulunulması halinde zamanaşımı kesilir ve 3 yıllık yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar.) Bono zamanaşımına uğramışsa da, keşideci ile lehdar arasındaki asıl borç ilişkisi zamanaşımına uğramamışsa, lehdar bu adi borç ilişkisine dayanarak alacak davası açabilir.

28 TAKİP TALEBİ Alacaklı takip talebinde bulunursa, bononun aslını icra dairesine vermek zorundadır. Borçlunun icra dairesindeki senet aslını her zaman incelemesi mümkündür. Kambiyo senetlerine ilişkin özel haciz yolu ile takipte, ödeme süresi 10 gündür. İtiraz süresi ise 5 gündür ve icra tetkik merciine yapılır. İcra dairesine yapılan itirazlar geçersizdir.süreler ödeme emrinin tebliği edildiği günün ertesi günü başlar. Borçlu bonoda imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bunu 5 gün içinde açık bir dilekçe ile icra tetkik merciine bildirmelidir. İmzaya itiraz halinde satış durur, diğer icra işlemleri ise devam eder. İmzaya itiraz duruşmalı olarak incelenir, bilirkişiye gönderilir. İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa, borcu alacağın %20 sinden (3. yargı paketi ile %40'dan %20 ye düşürülmüştür. ) aşağı olmamak üzere inkar tazminatına mahkum edilir. Borçlu bunun üzerine borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar ertelenir ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.

29 TAKİP TALEBİ Borçlu, borçlu olmadığına, borcunu ödediğine, borcun ertelendiğine, borcun zamanaşımına uğradığına veya yetkiye ilişkin itirazlarda da bulunabilir. Borçlu itiraz dilekçesinde bildirdiği sebeplerle bağlıdır, tetkik merciinde bu itirazları değiştiremez veya genişletemez. Tetkik mercii borca itirazı reddederse, borçlu bu kararı 10 gün içinde temyiz edebilir. Takip konusu senet, bono niteliklerini taşımıyorsa, borçlu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde tetkik merciine şikayette bulunabilir. UNUTMAYIN BONO DA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA İCRA TAKİBİNE GEÇİLİR VE MİKTAR EĞER ALACAKLI TÜZEL KİŞİLİK( ŞİRKET ) İSE BU DURUMDA MUHASEBE BİRİMİNİZ TARAFINDAN ŞÜPHELİ ALACAKLARA ATILARAK VERGİDEN DÜŞEBİLME HAKKINA SAHİPSİNİZ

30 MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI Borçlu, icra takibinden önce veya icra takibi sırasında genel mahkemelerde borçlu olmadığının tespitini sağlamak için menfi tespit davası açabilir. Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek zorunda kalan bir kimse, parayı tamamen ödediği tarihten itibaren 1 sene içinde istirdat davası açarak, ödediği paranın geriye verilmesini isteyebilir.

31 GENEL BİLGİLER ÇEK VE BONO İÇİN İCRA 1) ihtiyati HACİZ kararları 6100 sayılı HMK ile Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilir. Uygulamada 2-3 gün içerisinde çıkan borçlunun mal kaçırmasını engellemek amacı ile gıyabında yürüyen bir işlemdir. Hızlı sonuç almak için kullanılır. Takip konusu kambiyo senedi üzerindeki miktarın %15 i teminat olarak yatırılır. Daha sonra açılacak kambiyo takibinin kesinleşmesi halinde yatırılan teminat tutarı iade edilir. 2) KAMBİYO TAKİBİ Tebligat borçluya gönderilir. Borçlu 5 gün içinde itiraz eder ya da 10 gün içerisinde borcu öder.takip kesinleşmeden haciz işlemi yapılamaz.

32 icrada ZAMANAŞIMI DÜŞTÜ!!! İcra takibi sırasında borçluya ait; 1) Menkul mal haczedilmesi halinde satış isteme süresi 1 yıl iken 3. yargı paketi ile satış isteme süresi 6 aya düşürülmüştür. 2) Borçluya ait gayrimenkul haczedilmesi halinde satış için 2 yıl olan satış isteme süresi 1 yıla düşürülmüştür. Bu sürelere itibar edilmez ise menkul veya gayrimenkul üzerindeki hacizler düşer.

33 EV HACİZLERİ ARTIK ÇOK ZOR!!! Halk arasında ev haczi kalktı diye tabir edilen yasa 3. yargı paketi ile hayatımıza girmiştir.halk arasında bahsedildiği gibi tamamen ev hacizleri kalkmasa dahi 1) Borçluda muhafaza altına alınacak olan eşyada birden fazla olması şartı ( buz dolabı çamışır mak.) 2) Lüks eşyalar ( Playstation Vs. gibi )olması şartı getirilmiştir.

34 GÜVENLİ TİCARET İÇİN ÖNERİLER A) Bankacılık Sisteminin Getirdikleri 1) Bankalar güvenli çek sistemi geliştirmeye başlamışlardır. Bu durumda çek'in ödenmemesi halinde çek miktarının tamamı banka tarafından finanse edilmektedir. 2) Ticaretin sigorta altına alınması ; ise söz konusu işin yapılması halinde ücretin ödenmesi finans kuruluşları tarafından sigorta edildiğinden finans kuruluşu tarafından ödeme yapılmaktadır. 3) Fabrikaların makina vs. gibi demirbaş almaları halinde leasing seçeneği tercih edilirse satıcının alacağı banka tarafından ödenmesini garanti altına alınır. B) Yüksek tutarlı olan işlerde İpotek Seçeneğini göz ardı etmeyiniz. %03,96 harç ödemek sureti ile alacağınızı garanti altına almanız mümkün

35 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 Sirküler Sayı: 2013/1 22.02.2013 İş hayatımızın önemli

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar;

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar; KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ Stj. Av. Erdem Demir Kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçede olmak üzere üçe ayrılır ve hukukumuzda kambiyo senetleri sınırlı sayıda yani bir diğer

Detaylı

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler

Detaylı

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 10497 ÇEK KANUNU Kanun Numarası : 5941 Kabul Tarihi : 14/12/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR

YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR Prof. Dr. Seza Reisoğlu I- Giriş 5941 sayılı Çek Kanunu (RG 20.12.2009) 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır, yürürlükten kaldırdığı 3167 sayılı Çek

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 2010 ANKARA Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu İşbirliği ile Düzenlenen

Detaylı

ÇEK KANUNU TASARISI TASLAĞI

ÇEK KANUNU TASARISI TASLAĞI ÇEK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Yıl: 26 Sayı: 95 Nisan 2012 23 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Özgür ÇATIKKAŞ - Hüsamettin DURAN ÖZ 5941 Sayılı Çek Kanunu nda Bankaların Yükümlülükleri adını taşıyan çalışmada, amaç

Detaylı

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4814 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Doç. Dr. Ömer ÖZKAN 1 Nagihan KARAKAŞ 2 ÖZ 5941 sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır; yürürlükten

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat 20 13 Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER 01.03.2013/Kuşadası MUHASEBE Muhasebe Muhasebenin Tanımı İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan

Detaylı

5941 Sayılı Çek K anunu nda Düzenlenen İdari ve Cezai Yaptırımlar*

5941 Sayılı Çek K anunu nda Düzenlenen İdari ve Cezai Yaptırımlar* HAKEMLİ 5941 Sayılı Çek K anunu nda Düzenlenen İdari ve Cezai Yaptırımlar* Av. Şamil DEMİR** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Ankara Barosu,

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı