ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ"

Transkript

1 ÇEK VE BONO

2 ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ Çek, ticari hayat içerisinde nakit para akışı yerine güvenli bir biçimde ticaret yapılabilmesi amacı ile devlet tarafından getirilen bir kıymetli evrak türüdür. Hemen git bankadan parayı al, parayı üzerinde taşıma kural olarak çekte vade yoktu. Vade için bono(senet) tercih edilirdi. Daha sonra ticaret hayatında insanlar samimiyete dayanarak çekin keşide(düzenleme) tarihini daha ileriki zamana atarak kendileri vade oluşturdular. Bu uygulama yerleşik hale geldi ve kanuna geçici maddeler konularak ileri tarihli keşide edilen çeklerin bankaya erken ibrazı yasaklandı. İnsanların senette de vade olmasına karşı senet yerine çeki tercih etmelerinin en önemli nedeni çekte Hapis cezası-adli para cezası şeklindeki yaptırımlarla ödenmemesi durumunda cezasının caydırıcılığına güvenmeleridir. Yapılan son değişikliklerle karşılıksız çıkan çek sonucunda hiçbir şekilde adli yaptırım yapılamamaktadır. Çeki senetten ayıran günümüzdeki en önemli fark ; bankanın ödemekle yükümlü olduğu çek tazminatıdır yılı için 1.000,00TL

3 ÇEKTE KİŞİLER Çekte; keşideci çeki düzenleyen kişi, lehdar ve hamil lehine ödeme yapılacak kişi, muhatap ise bankadır. Çekte lehdarın gösterilmesi zorunlu değildir, bu durumda çek hamiline yazılı sayılır. Senet metninde çek kelimesinin bulunması zorunludur. Çekte faiz koşulu kabul edilemez. Yazılması çeki geçersiz saymasa da yazılan faiz koşulu yazılmamış sayılır.

4 ÇEK YAPRAĞINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Çek defterinin her yaprağında; Çek numarası, Çekin basıldığı tarih (ay ibaresi yazıyla olacak biçimde gün, ay, yıl şeklinde yer alır), Çek hesap numarası, Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı/çek hesabı sahibi tüzel kişinin adı, Çek hesabı sahibi gerçek ya da tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası, Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadının yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler bulunması zorunlu şekli unsurlardır.

5 ÖDEME YERİ Çekte ödeme yeri gösterilmemişse banka adının yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Banka yanında birden fazla yer gösterilmişse, ödeme yeri ilk gösterilen yerdir. Banka yanında hiçbir yer gösterilmemişse, ödeme yeri bankanın iş merkezinin bulunduğu yerdir.

6 DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ Keşide (Düzenleme) günü bulunmayan senet, çek sayılmaz. Çekte vade yoktur, çek üzerindeki tarih keşide tarihidir. Üzerinde birden fazla düzenleme tarihi bulunan çek, geçersiz olur. İstisnai olarak 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. maddesinin 5. bendi ile 31/12/2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce, çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" şeklinde hükmü bulunmaktadır. Çekte düzenleme yeri gösterilmemişse, keşidecinin ad ve soyadı yanında yazılı yer keşide yeri sayılır. Keşidecinin ad ve soyadı yanında da bir yer gösterilmemişse, çek geçerli değildir.

7 KEŞİDECİNİN İMZASI Çekte keşidecinin el yazısı ile imzasının bulunması geçerlilik koşuludur. Keşidecinin ad ve soyadının yazılması zorunlu değildir. Keşideci imzasını çekin ön yüzüne atmalıdır. En önemlisi bir tüzel kişiliğe ait çek alınması durumunda tüzel kişiliğin imza sirküsünü kontrol ederek imza atan kişinin gerçekte imzaya yetkili kişi olup olmadığını ve imzaların sizin huzurunuzda atılması çok önemlidir. Bankalar ayrıca, bastıracakları çek karnelerinin her yaprağına çekle işleyen hesabın bulunduğu şubenin adını, keşidecinin hesap ve kimlik numaralarını yazmak zorundadır TARİHLİ VE 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 1. maddesinin d bendi ile çekin basıldığı tarihinin de bulunması zorunludur.

8 VADE Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı kayıtlar yazılmamış sayılır. Düzenleme tarihi olarak gösterilen günden önce ödenmek üzere ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir. İstinai olarak 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik yapılmasına daire kanunun geçici 3. maddesinin 5. bendi ile 31/12/2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" şeklinde hükmü bulunmaktadır.

9 ÇEKTE İBRAZ VE ÖDEME Düzenleme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir. Çeklerin ödenmeleri için muhatap bankaya ibrazları gerekir. Ancak, çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. Çekin muhatap banka dışında bir bankaya ibrazı geçerli değildir.

10 ÇEKİN ÖDENMESİNDE İBRAZ SÜRESİ Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 796.maddesinde çekin ödenmesindeki ibraz süresini aşağıdaki şekilde hüküm altına almıştır. Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Hamil çeki süresi içinde ibraz ederse ve karşılığı varsa, muhatap banka karşılığı öder. Çekin kısmi olarak karşılığı varsa, bulunan kısmı öder. Bedeli kısmen ödenmeyen çek hamile geri verilecektir. Hamil ibraz süresini geçirirse, kambiyo hukuku gereğince icra takibi yapamaz ve keşideci hakkında suç duyurusunda bulunamaz. Banka, vaktinde ibraz edilmiş çekin ödenmediğini, ibraz günü ile birlikte çekin üzerine yazar. Böyle bir kayıt yoksa, çekin yasal süre içinde ibraz edildiği anlaşılamayacağından alacaklı takip hakkını kaybeder.

11 HAMİLİN BAŞVURMA HAKKI Hamilin başvurma hakkının doğması için, çeki bankaya süresinde ibraz etmesi ve ödememe halinin şu belgelerden biriyle saptanması gerekir. 1) Protesto (ibraz süresi içinde yapılmalıdır.) 2) Bankanın ibraz gününü de gösteren çek üzerine yazacağı beyanı 3) Takas odasının çek vaktinde teslim edildiği halde, ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanı. Hamil başvurma hakkını, ibraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıl içinde kullanabilir. (6273 Sayılı Kanun ile) Hamil icra takibine başvurmanın yanında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına 6 ay içerisinde başvurmak sureti ile karşılıksız çek nedeni ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasını talep edebilir. Ancak 6273 sayılı kanun uyarınca yapılan değişiklikte çek düzenleme yasağı "yalnızca çek hesabı sahibine verilir ibaresi gelmiştir. Yani eğer çek bir tüzel kişiye ait ise bu durumda sadece tüzel kişiye çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı geliyor ve şirket yöneticilerine bu şekilde hiçbir şekilde bir yaptırım uygulanamamaktadır.

12 YENİ ÇEK KANUNU NA GÖRE BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ a) Bankalar, tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca tebliğde belirlenen esaslara göre bankalar yeni çek defterleri bastıracaklardır. b) Bankalar, tarihine kadar bastıracakları yeni çek defterlerini müşterilerine verecekler müşterilerin ellerindeki eski çek defterlerini imha edeceklerdir. c) Çek kanununda değişiklik yapılmadan önceki hükümlere göre düzenlenmiş eski çekler hukuken geçerlidir. d) Üzerinde basıldığı tarih yer almayan eski çeklerin tarihine kadar bankaya ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın kanun 3. maddesindeki sorumluluğu sona erecektir. Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasındaki sorumluluk aşağıdaki gibidir. Çek karşılığının hiç bulunmaması halinde; Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise 1000,00TL Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

13 YENİ ÇEK KANUNU NA GÖRE BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Çek karşılığının kısmen bulunması halinde; Çek bedeli 1000 TL ya da altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 1000 Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. e) tarihine kadar, çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. f) Kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş olan çek düzenleme çek hesabı açma yasağı karalarına ilişkin kayıtlar getirilen şartlar oluşuncaya kadar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tutulmaya devam edilecektir. g) Mevcut çek düzenleme çek hesabı açma yasağı kararları hakkında soruşturma evresinde bulunan dosyalar için Cumhuriyet Başsavcılığınca; kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece idari yaptırım kararı verilecektir. h) Yargıtay da bulunan dosyalar ise, yeni çek kanununa göre işlem yapılmak üzere hükmü veren mahkemeye gönderilir, mahkeme duruşma yapmaksızın karar verir.

14 ZAMANAŞIMI Çekte son hamilin başvurma hakkı, ibraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Zamanaşımının defi olarak ileri sürülmesi gerekir. Zamanaşımı defi ileri sürülmeden yapılmadan ödemeler, iade edilmez. Bir çekin geçerlik koşulları tamam olmasına rağmen, alacaklılardan birisi tarafından değiştirilmişse, keşideci çeki ilk verdiği şekliyle sorumlu olur. Tamamen doldurulmadan tedavüle çıkarılan çek, keşideci ile lehdar arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuşsa, keşideci bu aykırılığı lehdara karşı ileri sürebilir, fakat iyiniyetli hamile karşı ileri süremez. Keşideci aykırılığı ispatlamakla yükümlüdür.

15 BONONUN MAHİYETİ ( GÜNLÜK TİCARİ HAYATTA SENET ) * Bonoda keşideci ve lehdar olmak üzere en az 2 kişi bulunur, çekte olduğu gibi muhatap yoktur. Bono, lehdarın(alacaklının) keşidecide(borçluda) olan bir alacağını gösterir. Bono kayıtsız ve şartsız olarak belli bir parayı ödeme vaadini içermelidir. Şarta bağlı bir borç ikrarını içeren senet bono niteliği taşımaz. * Bono veya emre muharrer senet kelimelerinin senet metnine yazılması zorunludur. Bu kelimelerin senet metninin yukarısına, aşağısına veya imza yerinin sağına, soluna yazılması senede bono niteliği vermez.

16 BEDEL Senet metninde para miktarı hem rakam ve hem de yazı ile gösterilebilir. Farklılık halinde yazı ile olan geçerli sayılır. Bonodaki alacak yazı ile veya rakamla birden çok yazılmışsa ve bedeller arasında da fark varsa az olanı geçerlidir. Yabancı bir para miktarı da gösterilebilir. (Bu hususlar çeklerde de geçerlidir.) Ticaret Kanunumuzda zorunlu tutulmasa da, bono bedelinin metne yazılması gerekir. Zira açığa yazılan miktarın tahrifine imkan verilmiş olur. (Borçlu bono metnini tamamen doldurmadan verdiğini ve daha sonra bononun anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğunu iddia ediyorsa, bu durumu yazılı bir belge ile ispatlamak zorundadır.) Görüldüğünde ödenecek ve görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek bonolara faiz kaydı konabilir.

17 VADE * Bonoda vade gösterilmemesi bononun geçerliliğini etkilemez. Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır. Bonoda keşide ve vade tarihleri aynı olabilirse de, vade tarihi keşide tarihinden önce olamaz. İki farklı vade tarihi gösterilemez. * Uygulamada bonoya yazılan, İşbu bono vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceği şeklindeki kayıtlar geçersizdir, ancak bononun geçerliliğini etkilemez. Bununla birlikte; keşideci ile lehdarın aralarında yaptıkları ayrı bir sözleşmede, düzenlenen senetlerden birinin ödenmemesi halinde diğerlerinin de muaccel olacağı kararlaştırılmışsa, bu sözleşme gereğince vadesi gelmemiş senetler de takip konusu yapılabilir. * Taraflar aralarında anlaşarak ödeme zamanını sonraki bir tarihe erteleyebilirler. Bu durumda, aralarında yazılı bir anlaşma yapabilir veya bonodaki vadeyi çizip yeni vade tarihini senet üzerine yazarak imzalayabilirler.

18 ÖDEME YERİ Bonoda ödeme yeri gösterilmemişse, bononun düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır. Düzenlendiği yer de gösterilmemiş olursa, bonoyu düzenleyenin ad ve soyadı yanında bulunan yer ödeme yeri sayılır. Düzenleyenin ad ve soyadı yanında da bir yer yazılı değilse, unsur noksanlığı olduğundan senet bono sayılmaz.

19 ALACAKLI Bonoda lehdarın yani alacaklı olan kişinin ad ve soyadının senet metninde gösterilmesi zorunludur. Lehdarın adı ve soyadı gösterilmeyen bir belge, adi bir senet bile sayılmaz. Bonoda birden fazla alacaklı gösterilebilir. Alacaklı gerçek veya tüzel kişi olabilir. (Dolayısıyla, senet bir firma adına düzenlenmiş, ancak bu firmanın tüzel kişiliği yoksa, senet bono niteliği taşımaz.)

20 DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ Düzenleme tarihi bulunmayan senet, bono sayılmaz, adi senet hükmündedir. Düzenleme tarihi kalem ile, daktiloyla veya kaşe ile atılabilir. Bonodaki yazılarla, düzenleme tarihinin değişik yazı ve mürekkeple yazılmış olması bononun geçerliliğini etkilemez. Düzenleme tarihi bononun herhangi bir yerine yazılabilir. Görüldüğünde ödenecek bonoların keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere borçluya ibrazı gerekir. Düzenleme yeri gösterilmeyen bono, düzenleyenin adı soyadı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. Düzenleyenin adı soyadı yanında da bir yer yazılı değilse, unsur noksanlığı olduğundan senet bono sayılmaz.

21 BORÇLU * Bonoda keşidecinin(asli borçlunun) imzasının bulunması zorunludur. Bononun el yazısı ile imzalanması gerekir. Parmak izi veya mühür geçersizdir. Senette birden fazla borçlu varsa, bunlardan bir kısmı imza kullanmış, bir kısmı da parmak izi veya mühür kullanmışsa, senet el yazısı ile imza edenler bakımından geçerlidir. Pul üzerine imza atma zorunluluğu yoktur. ( GÜMÜNÜZDE PUL KULLANILMAMAKTA ANCAK ESKİDEN PULUN DÜŞME RİSKİ OLDUĞUNDAN HEM PUL ÜSTÜNE HEM DE AÇIĞA İMZA ATILIRDI. GÜNÜMÜZDE PUL KALKTIĞI İÇİN 2 İMZA DEĞİL TEK İMZA YETERLİDİR.) * Vekilin, temsil ettiği kişi adına kambiyo senedi tanzim edebilmesi için, bu hususta özel yetkisinin bulunması zorunludur.

22 BORÇLU * Keşideci bonoyu vadesinde ödemez ve temerrüde düşürülürse, bono bedelini, faizini, komisyonunu ve masraflarını ödemek zorunda kalır. Keşidecinin sorumluluğu, vadeden sonraki zamanaşımı içinde protesto olmasına da bağlı değildir. Ancak hamilin, cirantalara karşı takipte bulunabilmesi için, bononun yasal süre içinde ibraz edilmesi ve ödenmemesi halinde keşideciye karşı ödememe protestosu göndermesi gerekir. * Senedin borçlunun elinde olması, bedelinin ödenerek alındığına karinedir. Alacaklı bedeli ödenmeden senedi verdiğini iddia ediyorsa, bu durumu ispatlamalıdır. Senet ile ispat sınırı tarihinden itibaren 2.500,00 TL TL lik sınırın altında kalan tutarlar için tanık ile ispat mümkün iken 2500 TL nin üzerindeki tutarlar için senet ile ispat sınırı söz konusudur.

23 YETKİ Taraflar aralarında anlaşarak bonoya hangi yer mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu yazabilirler. Taraflar arasında yetki hususunda bir anlaşma yoksa, ödeme yeri mahkeme ve icra daireleri yetkili sayılır. Alacaklı ayrıca, borçlunun ikametgahı mahkemesinde de takipte bulunabilir veya dava açabilir.

24 CİRO Bononun devri, ciro ve senedin teslimi ile mümkündür. Dolayısıyla hamil, kendisine ciro edildiğine dair imza bulunmayan bir bonoyu ibraz ederek ödenmesini talep edemez. İstisna açığa (beyaza) cirodur.

25 İBRAZ SÜRESİ Belirli bir günde, keşide gününden bir süre sonra veya görüldükten bir süre sonra ödenecek bir bononun hamili, bonoyu vadesinde veya vadeyi takip eden 2 iş günü içinde ödenmek üzere ibraza mecburdur. Görüldüğünde ödenecek bonolar, ibrazında ödenir. Bu bonoların keşide gününden itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere ibrazı gerekir.

26 KISMİ ÖDEME Borçlu kısmi ödemede bulunabilir. Hamil kısmi ödemeyi reddedemez. (Kısmi ödemede bulunan borçlu, bonoya kısmi ödeme yapıldığına dair şerh koydurmalıdır. Ödeme banka aracılığı ile yapılıyorsa, banka dekontuna ödemenin hangi bonoya ilişkin olarak yapıldığına dair şerh konulmalıdır.)

27 ZAMANAŞIMI Bonoda keşideciye karşı, hak sahipleri tarafından açılacak bütün davalar ve yapılacak icra takipleri vadenin geldiği tarihten itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak, zamanaşımı Mahkemece resen göz önüne alınmaz, borçlu tarafından ileri sürülmesi gerekir. (Dava açılması veya takip talebinde bulunulması halinde zamanaşımı kesilir ve 3 yıllık yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar.) Bono zamanaşımına uğramışsa da, keşideci ile lehdar arasındaki asıl borç ilişkisi zamanaşımına uğramamışsa, lehdar bu adi borç ilişkisine dayanarak alacak davası açabilir.

28 TAKİP TALEBİ Alacaklı takip talebinde bulunursa, bononun aslını icra dairesine vermek zorundadır. Borçlunun icra dairesindeki senet aslını her zaman incelemesi mümkündür. Kambiyo senetlerine ilişkin özel haciz yolu ile takipte, ödeme süresi 10 gündür. İtiraz süresi ise 5 gündür ve icra tetkik merciine yapılır. İcra dairesine yapılan itirazlar geçersizdir.süreler ödeme emrinin tebliği edildiği günün ertesi günü başlar. Borçlu bonoda imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bunu 5 gün içinde açık bir dilekçe ile icra tetkik merciine bildirmelidir. İmzaya itiraz halinde satış durur, diğer icra işlemleri ise devam eder. İmzaya itiraz duruşmalı olarak incelenir, bilirkişiye gönderilir. İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa, borcu alacağın %20 sinden (3. yargı paketi ile %40'dan %20 ye düşürülmüştür. ) aşağı olmamak üzere inkar tazminatına mahkum edilir. Borçlu bunun üzerine borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar ertelenir ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.

29 TAKİP TALEBİ Borçlu, borçlu olmadığına, borcunu ödediğine, borcun ertelendiğine, borcun zamanaşımına uğradığına veya yetkiye ilişkin itirazlarda da bulunabilir. Borçlu itiraz dilekçesinde bildirdiği sebeplerle bağlıdır, tetkik merciinde bu itirazları değiştiremez veya genişletemez. Tetkik mercii borca itirazı reddederse, borçlu bu kararı 10 gün içinde temyiz edebilir. Takip konusu senet, bono niteliklerini taşımıyorsa, borçlu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde tetkik merciine şikayette bulunabilir. UNUTMAYIN BONO DA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA İCRA TAKİBİNE GEÇİLİR VE MİKTAR EĞER ALACAKLI TÜZEL KİŞİLİK( ŞİRKET ) İSE BU DURUMDA MUHASEBE BİRİMİNİZ TARAFINDAN ŞÜPHELİ ALACAKLARA ATILARAK VERGİDEN DÜŞEBİLME HAKKINA SAHİPSİNİZ

30 MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI Borçlu, icra takibinden önce veya icra takibi sırasında genel mahkemelerde borçlu olmadığının tespitini sağlamak için menfi tespit davası açabilir. Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek zorunda kalan bir kimse, parayı tamamen ödediği tarihten itibaren 1 sene içinde istirdat davası açarak, ödediği paranın geriye verilmesini isteyebilir.

31 GENEL BİLGİLER ÇEK VE BONO İÇİN İCRA 1) ihtiyati HACİZ kararları 6100 sayılı HMK ile Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilir. Uygulamada 2-3 gün içerisinde çıkan borçlunun mal kaçırmasını engellemek amacı ile gıyabında yürüyen bir işlemdir. Hızlı sonuç almak için kullanılır. Takip konusu kambiyo senedi üzerindeki miktarın %15 i teminat olarak yatırılır. Daha sonra açılacak kambiyo takibinin kesinleşmesi halinde yatırılan teminat tutarı iade edilir. 2) KAMBİYO TAKİBİ Tebligat borçluya gönderilir. Borçlu 5 gün içinde itiraz eder ya da 10 gün içerisinde borcu öder.takip kesinleşmeden haciz işlemi yapılamaz.

32 icrada ZAMANAŞIMI DÜŞTÜ!!! İcra takibi sırasında borçluya ait; 1) Menkul mal haczedilmesi halinde satış isteme süresi 1 yıl iken 3. yargı paketi ile satış isteme süresi 6 aya düşürülmüştür. 2) Borçluya ait gayrimenkul haczedilmesi halinde satış için 2 yıl olan satış isteme süresi 1 yıla düşürülmüştür. Bu sürelere itibar edilmez ise menkul veya gayrimenkul üzerindeki hacizler düşer.

33 EV HACİZLERİ ARTIK ÇOK ZOR!!! Halk arasında ev haczi kalktı diye tabir edilen yasa 3. yargı paketi ile hayatımıza girmiştir.halk arasında bahsedildiği gibi tamamen ev hacizleri kalkmasa dahi 1) Borçluda muhafaza altına alınacak olan eşyada birden fazla olması şartı ( buz dolabı çamışır mak.) 2) Lüks eşyalar ( Playstation Vs. gibi )olması şartı getirilmiştir.

34 GÜVENLİ TİCARET İÇİN ÖNERİLER A) Bankacılık Sisteminin Getirdikleri 1) Bankalar güvenli çek sistemi geliştirmeye başlamışlardır. Bu durumda çek'in ödenmemesi halinde çek miktarının tamamı banka tarafından finanse edilmektedir. 2) Ticaretin sigorta altına alınması ; ise söz konusu işin yapılması halinde ücretin ödenmesi finans kuruluşları tarafından sigorta edildiğinden finans kuruluşu tarafından ödeme yapılmaktadır. 3) Fabrikaların makina vs. gibi demirbaş almaları halinde leasing seçeneği tercih edilirse satıcının alacağı banka tarafından ödenmesini garanti altına alınır. B) Yüksek tutarlı olan işlerde İpotek Seçeneğini göz ardı etmeyiniz. %03,96 harç ödemek sureti ile alacağınızı garanti altına almanız mümkün

35 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resmi Gazete: 03.02.2012 Mükerrer Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.02.2012 ESKİ ŞEKLİ Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri MADDE 2... (2) Bankalar,

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 Sirküler Sayı: 2013/1 22.02.2013 İş hayatımızın önemli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ BÖLÜM

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Renkli Çek Kanunu Resmi Gazetede 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı kanunla yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu, önceki kanunlara göre bankalara ve çek kullanıcılarına bir çok ilave sorumluluk

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BONOYU DÜZENLEYENE KARŞI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BİLGİLİ TTK m. 690 kapsamında

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 17 TİCARET KANUNU - ÇEK KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNU VE CEZA KANUNU KAPSAMINDA ÇEK

Herkes İçin Hukuk: 17 TİCARET KANUNU - ÇEK KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNU VE CEZA KANUNU KAPSAMINDA ÇEK I Herkes İçin Hukuk: 17 TİCARET KANUNU - ÇEK KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNU VE CEZA KANUNU KAPSAMINDA ÇEK AV. OSMAN OY AV. ESİN DOĞAN II Yay n No : 2472 Hukuk Dizisi : 1204 1. Baskı Temmuz 2011 İSTANBUL ISBN

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 MADDE 1. - 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle

Detaylı

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4814 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin

Detaylı

3167 Sayılı Kanun daki Madde Numarasına Göre Yapılan Değişiklikler:

3167 Sayılı Kanun daki Madde Numarasına Göre Yapılan Değişiklikler: 08.03.2003 tarih, 25042 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4814

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 10497 ÇEK KANUNU Kanun Numarası : 5941 Kabul Tarihi : 14/12/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE (1),

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm HUKUK

İçindekiler. Birinci Bölüm HUKUK İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 Birinci Bölüm HUKUK > ÇEK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 19 > ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNUN AMACI NEDİR? 19 > ÇEK NEDİR? 19 >

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÇEK KANUNU

SİRKÜLER RAPOR ÇEK KANUNU SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.12.2009 Sirküler No: 2009/93 ÇEK KANUNU Çek Kanunu, 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 19.03.1985 tarihli

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1)

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) (9 Nisan 2003 tarih ve 25074 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3167 Kabul Tarihi: 19/03/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/04/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:18714

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

5921 Sayılı Yeni Çek Kanunu na göre Çek Tipleri

5921 Sayılı Yeni Çek Kanunu na göre Çek Tipleri 5921 Sayılı Yeni Çek anunu na göre Çek Tipleri Yeni Çek Yasası öncelikle çeki iki ana ayrıma tabi tutmuştur; TACİR ÇEİ TACİR OLMAYAN ÇEİ Artık çekler bankalar tarafından ya TACİR çeki ya da TACİR OLMAYAN

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ALINAN ÇEKLER HESABINA İLİŞKİN TÜM İŞLEMLER

ALINAN ÇEKLER HESABINA İLİŞKİN TÜM İŞLEMLER ALINAN ÇEKLER HESABINA İLİŞKİN TÜM İŞLEMLER Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org A- Alınan Çekler Hesabının Tanımı ve Bölümlenmesi Alınan çekler hesabı, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27438 KANUN ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine,

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM NEDEN

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası 3167 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (1)

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP (m.167-176) A)KAMBİYO SENETLERİ Alacaklının bu takip yoluna başvurabilmesi için kambiyo senetleri olan bono,poliçe veya çeke sahip olması gerekir. Kambiyo senetleri TTK m.670-823 arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar;

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar; KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ Stj. Av. Erdem Demir Kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçede olmak üzere üçe ayrılır ve hukukumuzda kambiyo senetleri sınırlı sayıda yani bir diğer

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. 168) CONTENT OF ORDER OF PAYMENT IN EXECUTION FOR DEBT PERTAINING TO COMMERCIAL PAPERS AND BILLS Talih UYAR* İcra müdürünün,

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Karşılıksız Çek Adetleri - Yıllık

Karşılıksız Çek Adetleri - Yıllık 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 39.12 2.3 5.525 18.34 7.672 95.978 67.875 72.52 76.782 82.934 15.643 47.97 418.282 KARŞILIKSIZ ÇEK Türkiye de Mevcut Karşılıksız Çekler Çek, Ticaret Hukukunda geçen

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 Konu: ÇEK DEFTERLERĐNĐN BASKI ŞEKLĐNE, BANKALARIN HAMĐLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĐKTAR ĐLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĐLDĐRĐLMESĐNE

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

- TİCARET HUKUKU - 1-Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre, ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir?

- TİCARET HUKUKU - 1-Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre, ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir? - TİCARET HUKUKU - 1-Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre, ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir? (2004/3) A) Bağımsızlık B) Gelir sağlamayı hedeflemek C) Ticaret siciline

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı