Toplam TABLO 1. Toplam ENDOMETRiAL KARCİNOMADA KOMBİNE ALÇAK VE YÜKSEK YOGUNLUKTA AFTERLOADING TEDAVİSİ İLE DÖRT SENE HAY ATTA KALMA ORANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam TABLO 1. Toplam 471 614. ENDOMETRiAL KARCİNOMADA KOMBİNE ALÇAK VE YÜKSEK YOGUNLUKTA AFTERLOADING TEDAVİSİ İLE DÖRT SENE HAY ATTA KALMA ORANLARI"

Transkript

1 -~--...,--=-~ ~~=~~~-~-~~ ~ ENDOMETRiAL KARCİNOMADA KOMBİNE ALÇAK VE YÜKSEK YOGUNLUKTA AFTERLOADING TEDAVİSİ İLE DÖRT SENE HAY ATTA KALMA ORANLARI V. VUJNIC' Oj. DJORDJEVIC' M. BEKERUS K. MILCIC' Endometrial kanserler son yıllarda artan bir şekilde görülmeye başianuştır. İlk belirtisi uzun süredir menapozda olan kadınlarda vaginal kanamalar olduğundan, diğer jinekolojik malign hastalıklara oranla daha erken teşhis edilebilmektedir. Teşhis genellikle fraksiyona kürtaj ve parçaların anahziyle olmaktadır. Tablo l'de Belgrad Onkoloji ve ~Radioloji Enstitüsünde yılı arasında endometrial karc.inomalı hastaların artan sayısını görmekteyiz. ~ TABLO 1 Seneler Ameliyat olmam,ış Ameliyat _._ olmuş ad Üniversitesi, Onkoloji ve Radiolojl Enstitüsü

2 ' ' ıbynep KAMİL TIP BÜLTENİ Hastaların büyük bir kısmı (% 75) birinci evrede, geri kalanları ilerı evrelerde bulunuyorlardı. Tedaviye başlanmadan önce hastalar jinokolojist, radiolojist, iç hastalıkları uzmanı, gerektiğinde patolojist'ten oluşan bir ekip tarafındal'l muayene olurlar. Bu muayene sırasında doktorlar hastalığın han. gi evrede olduğunu saıata'ylfl, her hasta i~in ayrı bir tedavi planı yaparlar. Birinci evrede olan hastaların çoğunluğu ameliyat edilmiştir. Totı:ıı histerektomi ve bilateral salpingo~ooferektomi veya daha radical Werthem. Meigs operasyonu uygulanmaktadır. Ameliyat ~onrası Betatron veya Linear Accelerator süper voltaj makineleri ile dört haftada 30 Gy (3000 rad) 15 x 15 cm.lik iki karşılıklı alandan ışınlama yapılır. Buna ilave olarak intraka. viter Cathetron ovoidferi, ile, uygulanan ovoid'in yüzeyinden 0,5 cm.de 30 Gy (3000 radl T. D'lik haftada bir radyasyona tabi tutuldular. TABLO il ı. Evrede Karcinoma Endometrii'nin Tedavisi 1. Ameliyat Hysterektomi total bilateral adneksektomi veya Wertheim. Meigs. 2. Radiasyon : al 30 Gy TD 4 haftada (Betatron veya Lin. Accel.) f 15 X 15 cm. b) Yüksek intensite afterloadiııg aygıtı Co-60 Cathetron 4 X 750 rad (7,5 Gy} 0,5 cm., haftada bir defa. Hastaların belirli bir şayısı ameliyat edil~memiştir. Nedenleri diovaskoler bozukluklar, d!abet, hipertansion,. şişmanlık ve ameliyatı detmedir. BU tip hastalar 4-5 nafta, klasik alçak intensitede Cs kaynakla rıyle veya yüksek intensitede Cathetron Co-60 kaynaklarının konması ve süper voltaj makinelerinde,, 40 ~ 45 Gy eksternal radiasyon tedavisine tabi tutulmuşlardır. Bizim görüşümüze göre, bu intrakaviter radiasyon yeterince radikal,dlmamaktadır, çünkü uterin fundus daha düşük radiasyon dozu al maktadtr. Heyman metodunu uygulamadık zira bu metodda personel çok fazla radyasyona maruz kalmaktadır. SimQn'nun Cs-137 minyatür kaynakları geliştirmesi ile uterin kanser ferin intrakaviter tedavisi temelinden değişmiştir. Bu kaynakların en önem li özelliği kaynak tutucusunun yapısıdır. Zira 10 tane 2 mm. kalmhğında kaynak servikal kanala aynı anda konabilmektedir~ H.er kaynak tq.mgr/eqv/

3 il nokoloji anları anöir ek alığın ha ı yaparla tir. Tat 'Werthe eya tine ı rad) 15 l\k intrak. rtde 30 G MILBNKOVIC - VUJN1C' - DJORDJEVIC' _: BEKERUS ~ MILCIC' m (0,5 mm Pt, lr), aktivltesinde, 10 mm. uzunluğunda ve 30 cm uzun~.h.ir\metal tutu~unun ucuna takılıdır. Kaynaklar kontak radyasyonu bir 0.2 mr dozunda olan özel kurşun kaplarda saklanırlar. plikatörler 6 veya B mm. Çapında bir ucu uygulamayı ve tesbitf kojay~ ak için geniş yapılmış, ince esnek uzantıları olan elastik tüblerden metddtl tıygufamaya 19'f6'da başladık ve adenooarcinoma endomet~ ~opatpjojik bijjgbları olan<30 tane 1. evre hastayı tedavi ettik. TABLO Hl IDOMETRiAL l<arcinoma HASfALARININ AMELiYAT EDİLEMEME NEDENLERİ :el.} alan.. K:ardiovaskUler has.taj.ıklar. Oiabetes mellitus. Şişmanlık. Parkinson hastalığı a hastanın iki veya daha fazla hastalığı vardı. En şişman hasta 149 kı;j.: nleri!uyatı r Raynakla ı yeterince m' dozu al rsonef çok ablo ıv hastaların yaşlarını gösteriyor:' - -, ' - - Y Grupları ŞO< y,şıarm TABLO iv Da.ğıh Hasta sayısı ' 1 "ı. 1 en önemcalınhğınd ı mgr/eqv. En sık görülme 70 ""-- 79 ya~rfarıdrr.. En yaşh hasta 84 yaşındadır. 30. '',.

4 ZEYNEP.. KAMİL TIP BULTENİ TEDAVi METODU Uygul.amadan birkaç gün önce uterus'un büyüklüğünü ve prosesin y rini lokaliıe. etmek için bir hysterography yaptık. Uygulamadan önce ha taya bir lavman yapılır ve mesaneye devamlı sonda konur. Yerleştirmeden sonra, kapsüllerin pozisyonu radiogramla saptanır v hasta odasına gönderilir. Taşınabilir Cs~137 kaynak konteynerleri hastanı odasına teıt.unır. Radiotheraplst tü.blerden aktif olmayan telleri çıkarıp re. dioaktif kaynakları.. kendini en az etkileyecek çabuklukta radyasyon için yerleştirir. Hasta uzun bir süre radyasyona tabi tutulduktan sonra kaynak. far tekrar konteynerlere konur böylece bakıcı personelin ışından etkilenme. si çok daha az olur. Uygulamada kullanılan doz aplikatörlerden 1,5 cm de 3000 rad'dır. İki haftalık ara He iki uygulama yapılmaktadır. Bu uygulama. nın yam sıra kanala afterloadıng metcı>du ile Co-60 kaynaklı yüksek inten. sivitede iki ovoid yerleştiriyoruz. İki defa uyguladığımız bu ovoidler ovoid yüzeyinden 0,5 cm de 2 X 1000 Rad vermektedir. Tüm tedavi şeması aşağıdadır. Kor Kü< Tec Bir TE[ TABLO V Metod Heyman-Simon Cs-137 Alçak intensite Cathetron Co-60. Yüksek intensite He 1. gün 8. gün 15 -o.n -. g rad (30 Gy) 1,5 cm de 3000 rad (30 Gy) 1 ' 5 cm de rad (10 Gy) 0,5 cm de vagina! ovoidfer Nil g_ ü.n rad (10 Gy) 0,5 cm de vaginal ovoidler Dıştan ışınlama yapılmaz. 156

5 MILENKOVIC' - VUJNIC' - DJORDJ:S:VU;' - BIDWRUS - MIL~IC Komplikasyonlar osesin önce h Küçük sayıda hastada geçici mesane bozuklukları saptandı. Uygulalar sırasında uterus delinmesi görülmedi. aptanır i hasta :ıkarıp asyon i ıra kayn etkilen 1,5 cm uygula csek in idler ov Tedavi sonuçları t976'da 14 hasta Heyman - Siman metoduna göre tedavi gördü n ilk 9 ayında ise 16 hasta ışınlandı. Birinci grupta 4 senede iki hasta, ikinci grupta ikisi akciğer ve karacimetastazlarından ve kardiovaskuler bozukluklardan (84 yaşındaki has~ otmak üzere, 3 hasta öldü. TABLO VI TEDAVİ SONUÇLAR! (3 ve 4 sene hayatta kalma) 1976'da tedavi görmüş f~77 Ocak -- Eylül' de ---o<ı,,davı görmüş Hasta sayısı Hayatta (%83) 5 (0/o17) Ölü 2 3 site Heyman - Simon metoduyla tedavi edilen 30 hastadan 25 (%83) halen Atayattadır. Gy) NiHAİ SONUÇ iler Heyman Simon metodu operasyona alternatif olarak uygulanabilir.. Ameliyata uygun olmayan endometrial karcinoma'lı hastalarda seçim Hey man Simon uygufamasıdır. Hastaların ortalama yaşının 70 üzeri ve hepsinin ciddi yan hastalıkları 1 Gy) :olmasına rağmen 3 ~ 4 sene sonrası yaşama oranı cesaret vericidir. ~ler 151

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Endometrial kanser nedir?

Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Endometrial kanser önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Endometrial kanser erken yakalanabilir mi, bulgular

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET

Dr. İrfan SERİN {) Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET idrar YOLLARININ OBSTRUKTİF ENDOMıETRİOSi,SI TERCÜME Dr. Mithat AYIRTMAN(") Y. FAVNE (""') Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET Endometriosisli 7-8 hastadan

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER JĠNEKOLOJĠK KANSERLER B u yazı sizlere, jinekolojik (kadın üreme organları) kanserden korunma ve tanı konan hastalarda tanı ve tedavi aşamasında hastalık ve tedaviye bağlı gelişebilecek sorunlarla baş

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), alkol kullanmayan(veya çok az kullanan) kişilerin karaciğerinde normalden fazla yağ birikmesidir.

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ

RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ Doç. Dr. Bahar DİRİCAN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ Radyasyon Onkolojisi iyonlaştırıcı radyasyonun tek başına veya diğer tedavi modaliteleri (cerrahi, kemoterapi) ile birlikte kanserli hastaların (diğer bazı

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir.

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir. PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerinden biridir (cilt kanserinden sonra). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ İLE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİNKARŞILAŞTIRILMASI MERVE KÜÇÜKULU YÜKSEK LİSANS Fizik Anabilim Dalını

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

MESANE KANSERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

MESANE KANSERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER MESANE KANSERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER MESANE: Mesane (idrar torbası) karın alt bölümünde içi boş bir organdır ve böbreklerde kanın süzülmesi sonucunda oluşan idrarı biriktirir. İdrar mesaneye üreter

Detaylı

İşveren olarak Hacettepe Üniversitesi hastaneleri, TAEK in düzenlemeleri doğrultusunda kurum içi radyasyon güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

İşveren olarak Hacettepe Üniversitesi hastaneleri, TAEK in düzenlemeleri doğrultusunda kurum içi radyasyon güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İÇİNDEKİLER Amaç 3 Görev ve Sorumluluklar 3 Radyasyonla Çalışan Birimler 9 Radyasyon 42 Radyasyon Alanları 58 Radyasyon Etkilenimi Sınırları ve Azaltılması 58 Ölçüm, İşaretleme ve Cihazlar 62 Cihazlar

Detaylı

İRENBE nin ücretsiz sağlık dergisidir.

İRENBE nin ücretsiz sağlık dergisidir. 4 İRENBE nin ücretsiz sağlık dergisidir. İRENBE DERGİ SAYI 21-22 YAZ - SONBAHAR 2008 ÖZEL İrenbe KadIn HastalIklarI ve Doğum Dal Merkezİ - TÜp Bebek Merkezİ NİN HAZIRLADIĞI BİR DERGİDİR. www.irenbe.com

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

Meme Büyütme, gögüslere hacim vermek amacıyla meme dokusu veya kas altına protez yerleştirilerek yapılan bir ameliyattır.

Meme Büyütme, gögüslere hacim vermek amacıyla meme dokusu veya kas altına protez yerleştirilerek yapılan bir ameliyattır. Memeler kadının beden görünümde fiziği tamamlayan yapılardır. Omuz genişliği, göğüs çevresi, bel ve kalça çevresi ölçümlerinde meme hacmi önemli bir yer tutar. Günümüzde bayanların en çok tercih ettikleri

Detaylı

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 14 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. 3 Sene Sonra YAŞAM da Yürüdü Ülkesinde yapılan yanlış enjeksiyon

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı