HÜCRELERİ MİKROSKOPİK İNCELEME YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜCRELERİ MİKROSKOPİK İNCELEME YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 HÜCRELERİ MİKROSKOPİK İNCELEME YÖNTEMLERİ

2 Hücre ve dokuların canlı halde uzun süre veya saydam olarak incelenmesi sınırlı olduğundan; çoğunlukla incelenecek doku parçası organizmadan çıkarılıp kimyasal maddelerle tespit edilir ve hazırlanan preparatlar halinde mikroskopda araştırılır.

3 I.Rutin preparat hazırlanması (=Mikroteknik) II.Özel tekniklerin uygulanması III.Mikroskopik incelemeler

4 Organizmadan alınan materyalin mikroskop altında incelenebilecek hale gelinceye kadar geçirdiği tüm işlemlere mikroteknik denir.

5 Mikroteknik aşamaları: 1) Parçanın alınması 2) Fiksasyon (Tespit) 3) Gömme (İnklüzyon) 4) Kesit alma 5) Boyama 6) Preparatın kapatılması

6 1-PARÇANIN ALINMASI Biyopsi; organizma canlı iken parça alınması Otopsi; ölmüş bir organizmadan parça alınması Işık mikroskopi çalışmaları için doku büyüklüğü ~ 1cm 3 Elektron mikroskopi için ~ 1mm 3 olmalıdır.

7 2-FİKSASYON (TESPİT) Tespit hücreyi öldürür yani hücrelerin esas yapısını oluşturan proteinleri hızla bulundukları yerde çöktürür. Tespitin amacı; hücreyi otoliz ve bakteri sindiriminden korumak,hücre içeriklerinin kaybını önlemek,hücre membranını geçirgen hale sokmaktır. Böylece incelenecek doku canlı hale en yakın şekilde korunur

8 Kimyasal maddelerin karışımları tespit amacıyla kullanılır.bu karışımlara fiksatif (=tespit eriyiği) denir. Fiksatif istenilen amaca uygun olarak seçilir. Elektron mikroskopu yönteminde ikili fiksatif kullanılır. Glutaraldehit proteinleri daha sonra kullanılan osmik asid lipidleri tesbit eder.

9 A) Fiziksel * Mikrodalga * Alev * Havada Kurutma * Dondurma Fiksasyon B) Kimyasal maddeler veya karışımları * Bouin fiksatifi: Pikrik asit + asetik asit + %40 formol

10 3-İNKLÜZYON (=GÖMME) Tespit edilmiş dokuların mikroskoplarda incelenebilmesi için ince yapraklar halinde kesitlerin alınması gerekir. Bunun için dokuların gömme ortamı denen parafin veya selloidin gibi yarı sert ve kolayca kesilebilen maddelerin içine konması gerekir.

11 4- KESİT ALMA Silindirli Mikrotom 3-5 μm kalınlıkta kesit alınır

12 Kriyostat ( 20 veya 40 ºC) Çabuk sonuç alınması gereken biopsi materyalinde, dokulardaki lipidlerin incelenmesinde, enzimlerin histokimyasal araştırılmasında veya kıkırdak gibi az sert ve parafin inklüzyonu yapılması zor olan parçaların kesilmesi için kullanılır.

13 5-BOYAMA Boyalar 1)Doğal Boyalar: Hematoksilen, Orsein, Safran, Karmin 2)Sentetik Boyalar: Asit Boyalar (Eosin) Bazik Boyalar (Metilen Mavisi) Nötr Boyalar (Giemsa) Yağ Boyaları (Sudan III)

14 Karaciğer Boya: Hematoksilen+Eosin (H+E)

15 Karaciğer, Periyodik Asit Schiff (PAS) ile glikojen parlak menekşe. PAS reaksiyonu glikojen, glikozaminoglikanlar ve glikoproteinlerin gösterilmesinde kullanılır

16 6- PREPARATIN KAPATILMASI Dehidratasyon Toluol Kapatma ortamı Lamel ile kapatma

17 II-ÖZEL TEKNİKLERİN UYGULANMASI 1- Histokimyasal metodlar 2- İmmuno(sito)histokimyasal metodlar 3- İn situ hibridizasyon

18 1- Histokimyasal metodlar A- Kimyasal Metodlar: İnorganik ve organik maddeler Nükleik asidlerden DNA nın gösterilmesi. Feulgen reaksiyonu:doku kesiti + Hidroklorik asid Schiff ayıracı (=Bazik fuksin ve sodyum metabisülfit ) Serbest aldehit grupları (Parlak menekşe renk) DNA Feulgen (+), RNA Feulgen (-)

19 METAFAZ Kromozomlar Feulgen (+)

20 B- Fiziksel Metodlar: a-otoradyografi; C 14,I 131, P 32,S 35,H 3 gibi radyoaktif maddeler kullanılır. Dokulardaki radyoaktif maddelerin birikimi fotoğrafik emülsiyonlarda gösterilir. Örneğin; DNA yapısındaki timidin, trityumla işaretlenerek hücrede DNA metabolizmasının yeri ve zamanı araştırılır.

21 b-uv Spektrofotometri; Her maddenin özel bir absorbsiyon spektrumu vardır. Bu metod da o çözeltinin emdiği belli bir dalga boyundaki ışık miktarı ölçülür. Nükleik asitler (DNA veya RNA, 260nm) Proteinler (280nm) Lipidler

22 2-İmmunohistokimyasal (IHK) Metodlar Antijen antikor eşleşmesine dayanır. İşaretlenmiş antikorlar dokuda spesifik antijenlerine bağlanır. Bu antijen antikor kompleksi yerleşimleri ışık veya elektron mikroskopu ile incelenebilir.

23 Antikor İşaretlenmesi 1-Fluorokrom: (Fluoresan izotiyosiyanat, Rodamin) 2-Enzim örneğin; Peroksidaz 3-Metal (Fe, Ag, Au)

24 İmmunohistokimya ile antijen yerleşiminin gösterilmesi: A-Direkt metod: Belli bir antijeni taşıyan doku kesiti işaretli antikor ile inkübe edilir ve oluşan işaretli kompleks mikroskopda antijenin yeri olarak gözlenir.

25 B-İndirekt metod: Hazırlanan işaretsiz birinci (primer) antikorlar normal dokuda bulunan antijenle reaksiyona sokulur. Sonra bu kesitler işaretli ikinci (sekonder)antitavşan antikor ile inkübe edilir. Antijenin yeri işaretlenmeye uygun mikroskopda görülür.

26 İmmunohistokimya Mide, gastrin hücreleri, kırmızı

27 Mide, somatostatin hücreleri kırmızı

28 İHK Kullanım Alanları Hücresel proteinlerin yerleşimleri ve aktivite gösterdikleri alanları saptamada Çeşitli endokrin hastalıkların veya kanser tiplerinin ayrımlanmasında Gelişim biyolojisi çalışmalarında

29 3-İn Situ Hibridizasyon (İSH) Nükleik asitlerin eşleşmesine dayanır: DNA-DNA, RNA-RNA veya DNA-RNA PROB: Radyoaktif veya kimyasal bir madde ile işaretlenmiş belli bir nükleotid dizisinden oluşan tek iplikli DNA veya RNA parçası

30 Radyoaktif veya nonradyoaktif işaretli prob ve hibridizasyon solüsyonu ile hedef RNA veya DNA ile eşleşme sağlanır. Hibridizasyondan sonra yıkama işlemleri ve işaretin ortaya çıkarılması (otoradyografi veya immunohistokimya) işlemlerinden sonra kesitler mikroskopta incelenir.

31 İSH Yöntemi Denatürasyon Hibridizasyon İşaret tayini Bu yöntemin amacı genomdaki yapısal değişiklikleri veya gen ekspresyonundaki mrna seviyelerini saptamaktır.

32

33 peptidi kırmızı görülmekte. ish metod immunohistokimya metodu ile ardışık uygulanarak protein seviyelerindeki değişikliklerde gösterilir. Mide, çift boyama yöntemi, ile gastrin mrna sı mor, gastrin

34 İSH KULLANIM ALANLARI 1) Proteinlerin mrna lokalizasyonu tespitinde 2) Çeşitli kanserlerin teşhisinde onkogenlerin tespitinde 3) Dokulardaki bakteri ve virus enfeksiyonlarının tespitinde 4) Ko-lokalize hormonların saptanmasında 5) Prenatal teşhisde, kromozomal anomalilerin tespitinde 6) Taksonomik çalışmalarda ve moleküler evolusyon çalışmalarında.

35 Nükleik asit hibridizasyon temeline dayanan mikroarray (=mikrodizin) analizi ile aynı anda bir lam veya filtre membran üzerinde yer alan binlerce doku veya hücre örneklerinde DNA veya RNAların karşılaştırmalı sonuçları alınmaktadır. Genlerin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi için kullanılan mikroarray yöntemi gelecekde tıpta önemli bir teşhis metodu olarak kullanılacaktır.

36 III- MİKROSKOPİK İNCELEMELER

37 1mm=10 3 μm=10 6 =nm=10 7 A İnsan gözü 100μm dan daha dar aralıklı iki noktayı birbirinden ayırt edemez Işık mikroskopu ayırma gücü 0.2 μm Elektron mikroskop ayırma gücü 0.2 nm

38 1-Işık mikroskop: Mikro:küçük, scopein: görmek anlamındadır (Eski Yunanca). Mikroskop, mercek sistemlerinden oluşan optik bir alettir. Işık mikroskopunda büyütme, oküler X objektif büyütmesine eşittir. 2-Faz kontrast mikroskop : Canlı tek tek hücreler veya ince hücre tabakaları incelenir. 3-Diferensiyal interferens kontrast mikroskop: Nomarski lensleri ile canlı hücre ve dokuların üç boyutlu görünmesi sağlanır. 4-Polarizasyon mikroskop : Işık mikroskopuna polarize ışık verebilen bir yapının eklenmesi ile gerçekleşir. Bu mikroskop ile obje koyu zeminde parlak olarak görünür.

39 5-Karanlık alan mikroskop : Canlı ve saydam hücreler özel kondansör nedeniyle sadece objeden yansıyarak gelen ışınları objektife iletirler. Bakterilerin incelenmesi ve sayımında kullanılır. 6-Fluoresan mikroskop : Fluoresan bir madde ile işaretli veya doğal olarak fluoresan veren obje ultraviole (mor ötesi ışık) ile incelenir. 7-Konfokal mikroskop : Işık kaynağı olarak laser kullanılarak bilgisayar yardımıyla üç boyutlu görüntü elde edilir.

40 8-Elektron mikroskop a) Transmisyon elektron mikroskopda, temel elektronların elektromanyetik alanda sapmasıdır. Bu mikroskop ile ince kesitler incelenir. b) Tarayıcı (scanning) elektron mikroskopda, akım incelenecek parçanın yüzeyine çarptırılır. Amaç yüzeyleri incelemektir.

41 KAYNAKLAR 1-Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. : Molecular Biology of The Cell. Fifth Edition Garland Science Taylor & Francis Group New York Weaver R.F. Molecular Biology. Third EditionMcGraw-Hill Higher Education, New York Gartner L.P. and Hiatt J.L.: Color Textbook of Histology. Second Edition W.B. Saunders Company Philadelphia Kierszenbaum A. L. and Tres L.L.: Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. Third Edition. Mosby Elsevier USA Cooper G.M. and Hausman R.E. : The Cell: A molecular Approach 4th ed. ASM Press Sinauer Associates Inc. USA Epstein R.J. Human Molecular Biology. Cambridge University Press, UK, Pollard T.D. and Earnshaw W.C. : Cell Biology. Elsevier Science USA Lodish H, Berk A, Kaiser C A, Krieger M, Scott M P, Bretscher A, Ploegh H, Matsudaira P. : Molecular Cell Biology. Sixth Edition. W.H. Freeman and Company New York Cooper G.M., Hausmann R.E. Hücre Moleküler Yaklaşım. Üçüncü Baskı.İzmir Tıp Kitapevi Lodish H. et al. Moleküler Hücre Biyolojisi 6. Baskı Çeviri Ed.: Geçkil H, Özmen M, Yeşilada Ö.Palme Yayıncılık, Ankara Temizkan G, Arda N (Ed).: Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler. 3. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No:275,2009.

BÖLÜM 1. (fosforışı). Bundan yararlanılarak karanlıkta bazı mikro yapıların izlenmesi gerçekleştirilebilmektedir.

BÖLÜM 1. (fosforışı). Bundan yararlanılarak karanlıkta bazı mikro yapıların izlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. SAĞLIK YÜKSEK OKULLARI İÇİN HİSTOLOJİ (DERS NOTLARI ) Prof. Dr. Mehmet ÇAKIR 2007 1 BÖLÜM 1 (MİKROSKOP VE TEKNİĞİ) I. Mikroskop Mikroskop, çıplak gözle izlenemeyen cisimleri tanımak ve değerlendirmek amacıyla

Detaylı

Histoloji Tekniği adı verilir.

Histoloji Tekniği adı verilir. IŞIK MİKROSKOPİDE KULLANILAN HİSTOLOJİ TEKNİĞİ Bu tekniğin esası ışığı geçiremeyecek kadar kalın olan dokulardan ışığı geçirebilecek incelikte kesitler almak ve canlıda renksiz olan doku unsurlarını boyayarak

Detaylı

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1970 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1050 H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Süleyman AYDIN (Ünite 5-10) Doç.Dr. Hülya S VAS (Ünite 5-7) Yard.Doç.Dr. Emel ERGENE

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II - - 0 0 Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

MICROARRAY TEKNOLOJİSİ

MICROARRAY TEKNOLOJİSİ MICROARRAY TEKNOLOJİSİ Bilgisayar teknolojisinin moleküler biyolojiye paralel olarak hızla gelişmesi, iki disiplini birbirine yaklaştırmıştır. Böylece, biyoteknolojinin kavramsal olarak ulasabileceği son

Detaylı

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER DNA Düzenlenmesi İnsan DNA sı ile yapılan ilk çalışmalar için yani çalışma yöntemi geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ ALTINCI BASKI Harvey Lodish Arnold Berk Chris A. Kaiser Monty Krieger Matthew P. Scott Anthony Bretscher Hidde Ploegh Paul Matsudaira W. H. Freeman and Company New York YAYINCI:

Detaylı

MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ. Doç.Dr.Engin DEVECİ

MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ. Doç.Dr.Engin DEVECİ MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ Doç.Dr.Engin DEVECİ MİKROSKOP KULLANIMI Histoloji: Dokuların yapısını inceleyen bilim dalı olduğu için kendine özgü teknik ve araçlara gereksinim duyar. Kullanılan araçların en önemlisi

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Röntgende Görüntü Oluşumu Görüntü kaydı ve röntgen filmi Röntgen filminin kalitesi, saklanması, taşınması Görüntü

Detaylı

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE)

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PEDİATRİK HEMATOLOJİ BİLİM DALI K562 HÜCRE DİZİSİNDE FOSFİN BİLEŞİKLERİNİN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2-

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI HAZIRLAYAN TUĞÇE ARSLAN 070557004 TEZ DANIŞMANI

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

Flow Sitometri ve Kullanım Alanları

Flow Sitometri ve Kullanım Alanları Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2008 Cilt: 06 Sayı: 2 Sayfa: 01-18 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702080201.pdf Flow Sitometri ve Kullanım Alanları İsmail

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ 2014-2015 Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik-1 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler Dersin Amacı Dersin Hedefleri Bilgi Tutum Mikrobiyoloji

Detaylı

Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 2008 (2) 73-78 ISSN 1017-8422; e-issn: 1308-3651 DERLEME Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Özay GÜLEŞ 1 * Ülker EREN 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları ARŞİV 2003; 12:138 Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları Araş.Gör.Burcu OKUTUCU* Yrd.Doç.Dr.Sacide PEHLİVAN** DNA replikasyonu yani DNA nın kendini eşlemesi, DNA

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

2.3 Biyosensörler. Anahtar Kelimeler: Biyosensörler, Biyoalgılama malzemeleri, Transdüserler, Biyolojik etken maddeler, Kimyasal etken maddeler

2.3 Biyosensörler. Anahtar Kelimeler: Biyosensörler, Biyoalgılama malzemeleri, Transdüserler, Biyolojik etken maddeler, Kimyasal etken maddeler Li, Yanbin. 2006. Section 2.3 Biosensors, pp. 52-93, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şemsi ALTANER

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şemsi ALTANER T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Şemsi ALTANER HELICOBACTER PYLORI GASTRİTİ VE NONSPESİFİK GASTRİTLERDE ERKEN İNTESTİNAL METAPLAZİDEKİ HÜCRESEL

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı