Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis"

Transkript

1 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Düzce Fabrika 2. Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380) stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya ve Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Hac fiaban Mah. Yenimeram Cad. No: Meram / Konya Tel: (0332) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Temmuz 2010 say.17 fiimdi tam zaman : Yelkenler fora BEP hakk nda 20 soru-cevap Düzce nin y ld z yükseliyor 20.y l coflkuyla kutland

3 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 3

4 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 4 Önsöz Merhaba, Yaz geldi. Sektörümüz geçti imiz y l n ayn dönemiyle karfl laflt r ld nda oldukça hareketli. fl yo unlu u gün geçtikçe art yor. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i nin getirdi i de iflikliklerle beraber, dergimizin iç sayfalar nda görece iniz gibi, merkezi sistem uygulanan pek çok büyük projede Ferroli yo uflmal kazanlar ve so utma gruplar üstün teknolojileri, kaliteleri ve uygun fiyatlar yla tercih ediliyor. May s bafl nda gerçeklefltirilen ISK Sodex Fuar ndaki stand m zda enerji tasarruflu ürünlerimiz ön plandayd. Sektörün nabz n n att bu fuarda yerli üretimimiz olan panel radyatör ve havlu kurutuculara ek olarak sektörün en genifl yo uflmal ürün yelpazesini de sergilemifl olduk. Enerji verimlili inin damgas n vurdu u fuarda, %65 lere varan enerji tasarrufu sa layan s pompalar da stand m z n en çok ilgi gören ürünlerinden oldu. Bu arada pazar m z n dinamizmi, kültürel etkenler, lojistik anlamdaki stratejik üstünlükler Ferroli Türkiye nin Ferroli Grup içinde bölgesel üs olarak konumland r lmas n sa lad. Grubun Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, K rg zistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan ve K br s ile olan tüm ticaretinin Ferroli Türkiye üzerinden yap lmas kararlaflt r ld. Orta vadede Türkiye nin di er komflu ülkeleriyle olan ticaret iliflkisinin de Ferroli Türkiye nin koordinasyonuyla gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Dergimizin bu say s nda, getirdi i de iflikliklerle sektöre yön veren BEP Yönetmeli i incelenirken yaflam sayfalar m zda fabrikam z n da yer ald Düzce ve çevresini baflka bir gözle tan mak f rsat n bulaca z. Deniz özlemimizi yelken sporunu anlatan sayfalar m zla hafifletmeye çal flacak, bu arada sektörle ve firmam zla ilgili geliflmeleri de sizlerle paylaflaca z. Her fley gönlünüzce olsun. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür çindekiler 4 Ferroli den haberler y l coflkuyla kutland 10 Ferroli nin medyayla buluflmas 11 Angelo Milanello nun Türkiye ziyareti 12 BEP hakk nda 20 soru-cevap 16 Düzce nin y ld z yükseliyor 18 Yelken sporu 20 Yetkili sat c lar ve servisler 22 Teknik makale 23 Bas ndan Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Eski Büyükdere Cad. Dilaver Sok. Orkun fl Merkezi No:4 Kat:5 4.Levent / stanbul Tel: Fax: Bask Gizben Matbaac l k Tel:

5 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 5 Haberler Ferroli, Sodex 2010 da yeni ürünlerini sergiledi Ferroli, 5-8 May s 2010 tarihlerinde stanbul Fuar Merkezi - CNR Expo Dünya Ticaret Merkezi kompleksinde düzenlenen ISK Sodex Fuar nda yeni ürünlerini tan tt. Dünyadaki 55, Türkiye de ise 20 y ll k deneyimiyle sistem çözümlerinde son derece genifl bir hizmet aral sunan Ferroli, fuarda endüstriyel ürün gam nda yer alan chillerler ve buhar kazanlar - n sergiledi. Enerji verimlili i ön planda olan ürünlerin daha da yayg nlaflmas için bireysel ürünlerdeki yo uflma teknolojili ürün gam n gelifltirerek tüketiciye birçok alternatif sunan Ferroli nin fuarda sergiledi i ürünler aras nda pazarda son derece iddial oldu u yeni yo uflmal kazan ve kombileri, s geri kazan m cihazlar, s pompalar, su grubu ürünleri, günefl enerjisi sistemleri ve Türkiye de üretmekte oldu u radyatörler ve havlu kurutucular vard. Eren Is, Do algazc lar Turnuvas n kazand Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas (SATSO) klimlendirme Sistemleri ve S hhi Tesisatç lar Meslek Grubu taraf ndan Erenler Belediyesi Spor Tesisleri nde düzenlenen 2010 Y l Do algazc lar Turnuvas nda kupan n sahibi Ferroli yetkisi sat - c s Eren Is oldu. lk üçe giren tak mlara kupalar, Çevre, Do algaz ve Enerji Fuar n n aç l fl töreninde verildi. Eren Is ya kupas - n Sakarya Valisi Mustafa Büyük takdim etti. Eren Is dan Suat Bafl ayr ca gol kral oldu. Isparta Fuar, yo un kat l mla gerçeklefltirildi Isparta Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Saray nda Nisan 2010 tarihleri aras nda yap lan 14. Isparta Do algaz Is tma ve Yap Teknolojileri Fuar yo un bir kat l mla gerçeklefltirildi. Fuara Ferroli yi temsilen Isparta yetkili sat c lar ndan Yaflam Do algaz Ltd. fiti ad na Salih Eruz ve Devalp Ltd. fiti ad na smail Alp ayr stantlar haz rlayarak kat ld lar. Üç ayr salondan ve 3000 metrekare kapal, 4500 metrekare aç k alandan oluflan fuar merkezinin giriflinde Ferroli mobil arac yla müflteri bilgilendirmesi de yap ld. Ferroli, s cak yaklafl m yla fuara hareket kazand rd. 4

6 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 6 Haberler Gökdemir Grup, müflterilerini Antalya da a rlad Ferroli nin Ankara yetkili sat c lar ndan Gökdemir Grup Ltd., müteahhit müflterilerini Antalya ya gerçeklefltirdi i bir gezide bir araya getirdi May s 2010 tarihleri aras ndaki gezi 100 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi, konaklama adresi ise Limak Atlantis Otel di y l n n bafl ndan bu yana inflaat sektöründe faaliyet gösteren, kaliteden, güvenden ve müflteri memnuniyetinden taviz vermeyen Gökdemir Grup Ltd. nin gezisinde, hem e lenildi hem de sektöre dair de erlendirmelerde bulunuldu. SGK dan teflekkür belgesi Düzce ili dahilinde, 2009 y l içinde düzenli ve en yüksek prim ödeyen 10 firma aras nda bulunan Ferroli ye, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan bir teflekkür belgesi sunuldu May s tarihleri aras nda kutlanan Sosyal Güvenlik Haftas çerçevesinde, 11 May s 2010 tarihinde Düzce Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçeklefltirilen törende SGK Düzce l Müdürü Nurten Canbaso lu bir konuflma gerçeklefltirdi ve Ferroli ad na Ayhan Özel e teflekkür belgesini teslim etti. Sosyal Güvenlik Haftas ; SGK y paydafllar na tan tmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavram n n toplumumuzun tüm bireyleri taraf ndan bilinmesini sa lamak, vatandafllar m z yeni yasayla ortaya ç kan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluflmas na katk sa lamak amac yla düzenleniyor. Ö rencilerin fabrika ziyareti E itim konusuna özel bir önem veren Ferroli nin Düzce deki fabrikas, çeflitli okullar taraf ndan ziyaret ediliyor ve fabrikan n temel iflleyiflleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuluyor. Bu kapsamda bir ziyaret de fianl urfa da bulunun dokuz meslek lisesi ve ç rakl k e itim merkezi taraf ndan gerçeklefltirildi. 3 May s 2010 günü yap lan ziyarette haz r bulunan 96 kiflilik ö renci ve e itmen grubu, Ferroli yetkililerinin eflli inde fabrikay gezdi ve çal - flanlardan bilgi alma f rsat n buldu. 5

7 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 7 Haberler fiampiyon Bursaspor flampiyon kazanlar tercih etti Ferroli nin Bursa-Nilüfer deki yetkili sat c s Alpafl Mühendislik, Burhan Özselek Vak fköy Tesisleri nin mekanik tesisatlar n n projelendirmesini ve imalat n gerçeklefltirdi. Bu tesisin Alpafl Mühendislik için özel bir önemi var. Çünkü Burhan Özselek Vak fköy Tesisleri, sezonu Turkcell Süper Lig fiampiyonu Bursaspor un y llar aras nda antrenmanlar n gerçeklefltirdi i tesis. Vak fköy tesisi; kuruluflunun 47. y l nda lig flampiyonu olarak büyük bir baflar ya imza atan yeflil-beyazl kulübün A Tak m n n Özlüce Tesisleri ne tafl nmas n n ard ndan alt yap tak mlar n n kullan m na sunulmufltu. 4 adet çim, 2 adet toprak sahas bulunan Vak fköy Tesisleri, geçti imiz y l büyük bir onar mdan geçti ve bu kapsamda s tma so utma sistemleri Alpafl Mühendislik taraf ndan yenilendi. 3 adet Ferroli Energy Top B 250 kaskad ba lant yap larak tesisin s nma ve s cak su ihtiyac karfl land. Alpafl Mühendislik, bir baflka önemli çal flmas n ise Y ld r m Belediyesi Misafirhanesi nde gerçeklefltirdi. fievket Y lmaz Devlet Hastanesi nin karfl s na infla edilen 36 odal misafirhane, hasta refakatçilerine befl y ld zl otel konforu sunuyor. Aç l fl 15 May s 2010 da gerçeklefltirilen tesisin odalar - n n su ihtiyac ve s nmas 3 adet Energy Top W 125 kw ile kaskad sistem kurularak sa land. Restoran, kafeterya ve toplant salonlar n n s nma ve so utmas için ise 14 adet Smile D 55 kanall klima kullan ld. Alpafl Mühendislik ayr ca, 2Y Yap nflaat a 2 adet Energy Top B 250, Mustafa Çal flkan Yurdu na ise 2 adet Energy Top B 160 kullanarak kaskad sistem kurdu. Kiptafl projeleri Ferroli ürünleriyle donat ld Ferroli, 2010 y l içinde Kiptafl n iki önemli projesinde görev üstlendi; Kiptafl Genel Müdürlük binas ve Kiptafl Topkap Merkez Evleri. Zeytinburnu ndaki Kiptafl Genel Müdürlü ü binas nda; s geri kazan ml ve nemlendirici üniteli 2 adet Ferroli marka FTP klima santrali, RGA 130 sessiz versiyon chiller ve Ferroli Energy Top 125 W duvar tipi yo- uflmal kaskad kazan sistemi kullan ld. 7 blok, 400 daire ve sosyal tesisten oluflan Kiptafl Topkap Merkez Evleri nde ise blok kazan dairelerinde Ferroli Energy Top 125 W duvar tipi yo uflmal kazanlarla 10 arl kaskad sistemler oluflturuldu; toplamda 70 adet cihaz kullan ld. Sosyal tesislerde de havuz s tmas ve kullan m suyu ihtiyac için Ferroli Pegasus serisi 2 adet atmosferik kazan ve SB serisi boylerler tercih edildi. Projelerin müteahhit firmas ise Sistem nflaat t. 6

8 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 8 Kayseri, so utma gruplar nda Ferroli dedi Kayseri de son dönemde yap lan birçok projede Ferroli imzas var. Gerek kalitesi, gerekse iflletme verimlili iyle Ferroli So utma Gruplar, hesab n bilen Kayserililerin tercihi oldu. Üniversite personeli için yap lan TOK Erciyes Üniversitesi Konutlar (1295 konut), kaskad yo uflmal sistem uygulanan ilk TOK projesi oldu. Gürbüz Mühendislik taraf ndan taahhüdü yap lan ve Gürp nar Mühendislik taraf ndan gerçeklefltirilen projede 152 adet Energy Top 125 W ve otomasyon sistemleri tercih edildi. 56 odal ve 100 yatakl Nüzhet Otel e ve Melikgazi Hastanesi ne birer adet RGA IR 130 chiller; ç Anadolu nun en büyük özel hastanesi olan 300 yatak kapasiteli Dünya Hastanesi ne 6 adet Energy Top 250 B (toplam 1500 kw kurulu güç, kaskad yo uflmal ve otomasyon sistem) Met-Sis Mühendislik / Ar Ticaret iflbirli iyle tak ld. Gürp nar Mühendislik, 45 odal ve 90 yatakl Konfor Otel e RGA 90 chiller, 2 adet Energy Top 125 kaskad sistem ve 60 adet fan coil uygulamas ; Kardefller Is ise 35 odal ve 50 yatakl Doz Doz Otel e RGA 80 chiller, 2 adet Energy Top 125 kaskad sistem, 60 adet fan coil uygulamas gerçeklefltirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi nin Ferroli uygulamalar Denizli de merkezi sistem uygulamalar nda birinci s rada olan Ferroli, son olarak Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi nin sistemlerini hayata geçirdi. Tozak Mühendislik taraf ndan gerçeklefltirilen uygulama kapsam nda Denizli nin en büyük toplu ifllerinden biri olan Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi nin 13 blo undan her birinin alt na birer adet Energy Top 125 W yerlefltirildi. Yaylakent, uygulamalar yla göz doldurdu Ferroli yetkili sat c lar ndan Yaylakent Ltd.fiti., okullardan kültür merkezlerine kadar uzanan bir yelpazede birçok uygulamaya imza att. Bu uygulamalar kapsam nda Arnavutköy Belediyesi Kad n Kültür Merkezi ne chiller, fancoil, so utma grubu, do algaz dönüflüm uygulamas gerçeklefltirildi. Ka thane A z ve Difl Sa l Merkezi ne chiller ve so utma grubu; Yeflilköy Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Okulu na 2 adet boyler, 2 adet brülör ve 2 adet kontrol paneli; Büyükçekmece Camii ne yo uflmal kombi; Üsküdar lkö retim Okulu na 2 adet yo uflmal kaskad sistemi; Güngören Sa l k Oca ve Muhtarl k Hizmet Binas na GN 2N 09 kazan ve brülör kontrol paneli, 500 lt boyler, 1 adet kombi ve panel radyatör tak ld.

9 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 9 Haberler Portre Gaye Öztürk Çeliktafl TOK konutlar Ferroli ile s nacak Ferroli, TOK nin üç önemli projesinin s tma sistemlerini hayata geçirdi daireden oluflan TOK Bahçeflehir Spradon Quartz projesinde müteahhit firma olarak Kuzu nflaat görev ald. Blok kazan daireleri çat kat nda olan projede, Ferroli nin duvar tipi yo uflmal kazanlar kullan larak kaskad sistemler oluflturuldu. Toplamda 130 adet Ferroli Energy Top W serisi duvar tipi yo uflmal kazan uygulamas gerçeklefltirildi. Yine Kuzu nflaat taraf ndan s tma sistemi yap lan TOK Halkal Divan Residence n yüksek bloklar n n çat katlar nda kaskad sistemler, alçak bloklar nda ise hermetik kombiler tercih edildi. Projede bir blokta 23 lü kaskad sistem ve toplamda 70 adet Ferroli Energy Top W duvar tipi yo uflmal kazanla 156 adet Ferroli Domiproject F24 hermetik kombi kullan ld konuttan oluflan TOK Kayabafl Konutlar projesi ise Kuzu, Özkar, 4 K ve Oraka firmalar taraf ndan gerçeklefltirildi. Kazan daireleri çat kat nda olan bloklarda kaskad yo uflma kazanlar, merkezi s cak su ihtiyac için çift ve tek serpantinli boylerler ve s cak suyu desteklemek amac yla günefl enerjisi panelleri kullan ld. Proje kapsam nda flu ana kadar 400 adet Energy Top W serisi duvar tipi yo uflmal kazan yerlefltirildi. Ferroli li olmak farkl bir keyif 1999 da Ferroli ailesine kat lan Gaye Öztürk Çeliktafl, 2008 y l na kadar Genel Müdür Asistan olarak görev yapt, 2008 den bu yana da D fl Ticaret Sorumlusu olarak görevine devam ediyor. talyan Lisesi mezunu olan Öztürk Çeliktafl, çal flma hayat boyunca turizm, elektronik ve tekstil sektörlerinde yer alan ve talya ile ticaret a olan firmalarda çal flt. Öztürk Çeliktafl; Ferroli Grubu nun ürün ve hizmetlerini sürekli gelifltirerek en iyi olma hedefine her geçen gün biraz daha ulaflmas sürecinde ekibin bir parças olmaktan dolay gurur duydu unu belirtiyor. Çal flma hayat n n büyük bir k sm n Ferroli Grubu bünyesinde geçirmesinin de kendisi için k vanç kayna oldu unu vurguluyor ve Ferroli li olman n ayr cal n yaflaman n farkl bir keyif oldu unu söylüyor. Ferroli nin Düzce deki fabrikas nda üretilmeye bafllanan radyatörlerin Nisan 2008 de gerçeklefltirilen ilk ihracat yla Öztürk Çeliktafl n D fl Ticaret Departman na geçifli ayn döneme denk gelmiflti. Bu ihracat sürecinde görev alm fl olmas Öztürk Çeliktafl için inan lmaz bir mutluluk olmufl. Krize ra men her geçen gün artan bir yükselifl gösteren ihracat rakamlar n n umut verici oldu- unu düflünüyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Öztürk Çeliktafl, en çok ailesiyle birlikte vakit geçirmekten hofllan yor. 8

10 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 10 Zoom coflkuyla kutland Ferroli Türkiye nin kuruluflunun 20. y l nedeniyle düzenlenen yetkili sat c lar toplant s, fiubat 2010 tarihlerinde Belek teki Cornelia Diamond da gerçeklefltirildi. Sunumlar, turnuvalar ve canl performanslarla dopdolu bir kutlama yafland. Çetin Çakmakç Antalya-Belek teki Cornelia Dimond da 350 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirilen Ferroli Türkiye 20. y l kutlamas nda yetkili sat c lar; ödüllü turnuvalar, özel toplant lar, Ege Cansen in ekonomi sohbeti ve Ziynet Sali nin canl performans yla dopdolu bir 20 inci y l kutlamas yaflad lar fiubat 2010 tarihlerindeki etkinli in ilk gününde bilardo, bowling, tavla, okey, playstation turnuvalar düzenlendi ve kazananlara çeflitli ödüller verildi. Etkinli in ikinci günü yap lan toplant da konuflan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, tüm dünyada yaflanan ve Türkiye yi de etkileyen global krizin ekonomiye ve s tma-so utma sektörüne olan etkileriyle ilgili bilgileri yetkili sat c larla paylaflt. Ferroli Türkiye nin son 20 y lda ald - yolu ve gerçeklefltirdi i baflar lar da anlatan Çakmakç, Bu baflar larda büyük pay olan tüm yetkili sat c lar m za 20 y l boyunca Ferroli ye katt klar de erli emekleri için çok teflekkür ederim dedi. Ferroli Genel Müdür Yard mc s Kemal Direk ise, dünyada 55 inci y - l n dolduran Ferroli Grubu ve 2010 da 20 inci y l n kutlayan Ferroli Türkiye ile ilgili geliflmeleri ve s tma-so utma pazar ndaki güncel bilgileri anlatan bir sunum gerçeklefltirdi. Ferroli Türkiye nin 2010 da çevre dostu ve enerji verimlili i sa layan ürünlere yo unlaflaca konusunda mesaj veren Kemal Direk in ard ndan söz alan Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, dünyadaki enerji trendleri, enerji verimlili i kavram n n ortaya ç k fl ve tüm dünyada bu konuyla ilgili gerçeklefltirilen uygulamalar anlatt. Toplant n n devam nda Ferroli Ürün Yöneticisi O uzhan Y ld r m, Enerji Verimlili i Yasas n n sektöre getirece i de ifliklikleri aç klad ; So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Can Atacan ile beraber yenilenen ve geniflleyen çevre dostu ve son derece verimli yeni ürün yelpazesi hakk nda bilgi verdi. Toplant n n ard ndan aile foto raf çektiren yetkili sat c lar günün ilerleyen saatlerinde Ege Cansen in konuk konuflmac oldu u Global Kriz ve Etkileri konulu sohbete kat ld lar. Ayn günün akflam nda düzenlenen gala yeme inde Ferroli Türkiye nin Ferroli ile beraber yola ç kan ve halen aktif olarak çal flan yetkili sat c lar yla son y l n en iyi sat fl performans n ve proje-uygulama performans n gösteren yetkili sat c lar na plaketleri verildi. Rus revüsü ve flark c Ziynet Sali nin kat ld gecede Ferroli yetkili sat c lar, hem 20 inci y l büyük bir coflkuyla kutlad lar hem de 2009 y l n n yorgunlu unu att lar. Kemal Direk Alev Ero lu 9

11 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 11 Zoom Ferroli hedef aç klad : Yüzde 300 büyüme Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, medya mensuplar na 2014 y l na kadar yüzde 300 büyümeyi hedeflediklerini aç klad. Çakmakç, 26 May s 2010 tarihinde Bebek Oteli nde gerçeklefltirilen bas n toplant s nda, ayr ca, grup içinde liderlik koltu una oturmay planlad klar n söyledi. 20 inci y l n kutlayan Ferroli Türkiye nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, önümüzdeki 5 y l belirleyecek hedeflerini aç klamak üzere 26 May s 2010 tarihinde Bebek Oteli nde bas n mensuplar yla bir araya geldi. Toplant da bir sunum yapan Çakmakç, geçti imiz 5 y lda gerçekleflen yüzde 500 lük büyüme performans n 2014 e kadar yüzde 300 olarak belirlediklerini; son 3 y ld r Düzce fabrikas nda gerçeklefltirdikleri üretimle, hem Türkiye pazar nda hem de Ferroli Grubu nda farkl bir konumda yer ald klar n vurgulad. Grubun yat r m yapt 7 inci ülke olan Ferroli Türkiye, 6 y ld r en h zl büyüyen firma olma konumunu koruyarak grubun lokomotif firmalardan biri haline geldi. Ferroli Grup içinde en yüksek ciroya sahip 3 ülkeden biri olan Ferroli Türkiye, 2009 da grup içinde global krizden en az etkilenen iki ülkeden biri olurken, ayn zamanda iç pazarda da sektörün yüzde 15 üstünde bir performans gerçeklefltirdi. TÜRK YE, BÖLGESEL ÜS Çakmakç, tüm bu geliflmeler ve Türkiye pazar n n dinamizmi, kültürel etkenler, lojistik anlamdaki stratejik üstünlüklerle Ferroli Türkiye nin Ferroli Grup içinde bölgesel üs olarak konumland r ld n söyledi ve flöyle devam etti: Grubun, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, K rg zistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan ve K br s ile olan tüm ticareti Ferroli Türkiye üzerinden yap lacak. Orta vadede Türkiye nin di er komflu ülkeleriyle olan ticaret iliflkisinin de Ferroli Türkiye nin koordinasyonuyla gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Öncelikli olarak söz konusu pazarlarda var olan da t m a lar n n gelifltirilmesi ve yenilerinin kurulmas - na yo unlaflaca z. Üretim ve ihracata a rl k verece iz. ç pazarda özellikle yo uflmal ürünler ve tasarrufu art racak cihazlarda pazar n lideri olmay hedefliyoruz. 5 y l içinde üretim ve ithalat dengesini yüzde oran na tafl y p grup içinde de liderlik koltu una oturmay planl yoruz dedi. Ferroli Türkiye nin cirosunun yüzde 30 u üretim faaliyetlerinden olufluyor. Ferroli Grubu nun tüm panel radyatör ve havlu kurutucu ihtiyac n karfl layan Ferroli, Türkiye deki toplam radyatör üretiminin de yüzde 7 sini gerçeklefltiriyor. Toplam üretiminin yüzde 60 iç pazara sunulurken, yüzde 40 Ferroli Grubu nun sat fl yapt ülkeler baflta olmak üzere ngiltere den ran a, Fransa dan Pakistan a, Romanya dan Yeni Zelanda ve Avustralya ya kadar toplam 30 ülkeye ihraç ediliyor. 10

12 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 12 Ferroli Grup un CEO su Angelo Milanello (üstte), Çetin Çakmakç (solda) ile bir araya geldi. Türkiye ön planda 12 ülkede üretim faaliyeti bulunan Ferroli Grubu nun CEO su Angelo Milanello, May s ay içinde gerçeklefltirdi i Türkiye ziyareti s ras nda, Gelecek planlar m z Türkiye ye göre yap yoruz. Türkiye bizim için hem Bat Avrupa ya hem do udaki ülkelere mal tedariki yapaca m z bir üs olacak, dedi. Ferroli Grup, küresel kriz sürecinde organizasyon yap s nda de ifliklikler gerçeklefltirdi ve bu çerçevede Angelo Milanello, Kas m 2009 da CEO lu a getirildi. CEO olduktan sonra grubun en h zl geliflen lokasyonlar ndan Türkiye ye bir ziyaret yapan Angelo Milanello, Ferroli Türkiye nin operasyonlar n inceledikten sonra flirketin gelecek planlar n netlefltireceklerini söyledi. May s ay nda gerçeklefltirdi i Türkiye ziyaretinde, Hürriyet gazetesinden Hülya Güler e de bir röportaj veren Milanello, 2009 sonunda göreve bafllad m, ilk iki ay m flirketi tan - makla geçirdikten sonra ilk olarak bizim için en önemli ülkelerden biri olan Türkiye ye geldim. Çünkü gelecek planlar - m z Türkiye ye göre yap yoruz. Türkiye bizim için hem Bat Avrupa ya hem do udaki ülkelere mal tedariki yapaca m z bir üs olacak. Burada harika bir ekibimiz var. Bu ekiple gelip tan flmak istedim ve yak n vade stratejimizi birlikte belirleyece iz, dedi. Uluslararas arenada Türkiye nin Çin ile k yaslanmas konusuna da de inen Angelo Milanello, flu aç klamalarda bulundu: Türkiye de iflçilik ücretlerinin yüksek oluflu konufluluyor. Bana göre Türkiye söz konusu oldu unda baflka faktörler ortaya ç k yor. Üretti iniz mal ne kadar sürede ve kaça mal ederek istedi iniz pazara ulaflt rabiliyorsunuz? Bu çok önemli. Biz bu aflamada, lojistik maliyetlerini göz önünde bulunduruyoruz. Ulaflt rma maliyetleri bizim sektörümüzde çok yüksek. flte bu nedenle Türkiye bu aç dan harika bir pozisyonda. Çin in ise farkl özellikleri var, her ikisi de bizim büyümek istedi imiz ve yeni dönemde öncelik verdi imiz ülkeler. Milanello, Türkiye nin do u ile bat aras ndaki köprü rolüne yeni bir boyut getirirken flu ifadeleri kulland : Aç kça söylemek gerekirse en yal n ifadeyle Türkiye yeni dünya ile eski dünya aras nda gerçek bir köprü. Yani geliflmifl ekonomiler (eski dünya) ile geliflmekte olan ekonomilere (yeni dünya) hem co rafi olarak hem de tarihi ve kültürel alt yap bak m ndan son derece yak n. Her iki dünyay da anlayan ender ülkelerden biri. Elbette kendisinin de çok büyük bir iç pazar var. Bütün bunlar uluslararas tüm flirketler için önemli. Türkiye ye dönük yeni yat r m planlar konusunda Ferroli nin küresel ekonomik flartlar yak ndan izledi ini söyleyen Angelo Milanello, flöyle devam etti: Kriz sonras ndaki toparlanman n kal c oldu undan ve trendin iyiye do ru gidiflinden emin oldu umuz andan itibaren yeni yat r mlar devreye sokaca z. Sadece Türkiye deki toparlanmadan de il dünyadaki toparlanmadan da bahsediyoruz. fiartlar yat r mlara ayn h zda devam etmeye flu anda izin vermiyor. Krizin etkileri azal r azalmaz yat r m için koflmaya haz r z. Ferroli, son yat r m n 2008 de Türkiye de Düzce deki fabrikada gerçeklefltirdi. 30 milyon Euro yu bulan bu yat r m n ikinci evresi de haz r. Kriz sonras nda hemen devreye alaca z. 11

13 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 13 Dosya BEP hakk nda 20 soru-cevap Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeli i, Enerji Verimlili i Kanunu çerçevesinde Bay nd rl k Bakanl taraf ndan haz rlanarak 5 Aral k 2009 da yürürlü e girdi, 1 Nisan 2010 da ise yeniden düzenlendi. BEP Yönetmeli i ayd nlatmadan yal t ma, s tmadan so utmaya birçok alan kaps yor; Türkiye nin enerji harcamalar n n en aza indirgenmesi ve kaynaklar n verimli kullan lmas yönünde at lan büyük bir ad m olarak de erlendiriliyor. Yönetmelikle ilgili önemli sorular ve cevaplar, Ferroli Life sayfalar nda 1. Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeli i nin amac nedir? Bu yönetmeli in amac, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklar n n etkin ve verimli kullan lmas na, enerji israf n n önlenmesine ve çevrenin korunmas na iliflkin usul ve esaslar düzenlemektir. 2. BEP Yönetmeli i ne zaman yürürlü e girmifltir? lgili yönetmelik, 5 Aral k 2008 tarihinde yay mlanm fl ve 5 Aral k 2009 tarihinde yürürlü e girmifltir. Yönetmelikle ilgili son düzenleme 1 Nisan 2010 günü Resmi Gazete de yay nlanm flt r. 3. Hangi binalar BEP Yönetmeli i kapsam d fl ndad r? Sanayi alanlar nda iflletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullan m süresi 2 y ldan az olan binalar, toplam kullan m alan 50 m 2 nin alt nda olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak infla edilen, s t lmas na ve so utulmas na gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ah r, a l vb binalar bu yönetmeli in kapsam d fl ndad r. 4. Merkezi s tma sistemi kullan m zorunlulu u hangi özellikteki binalar için geçerlidir? lgili yönetmeli in, Beflinci Bölüm, Madde 13-3 ünde Yeni yap lan ve yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 tarihinden sonra olan binalarda yap ruhsat na esas toplam kullan m alan - n n m 2 ve üstünde olmas halinde merkezi s tma sistemi yap l r hükmü getirilmektedir. Yap ruhsat 5 Aral k 2009 tarihinden önce olan binalar için yönetmeli in Madde 13-3 hükmü geçerli de ildir. 5. BEP Yönetmeli i nde geçen kullan m alan nedir? Binan n infla edilen ve kullan labilen tüm bölümlerinin duvarlar, kolonlar, fl kl klar, girifl holleri, aç k ç kmalar, hava bacalar, saçaklar, tesisat galerileri ve katlar, ticari amaçl olmayan ve binan n kendi ihtiyac için otopark olarak kullan lan bölüm ve katlar, yang n merdivenleri, asansörler, tabii zemin teraslar, kalorifer dairesi, kömürlük, s - nak, su deposu ve hidrofor dairesi ç kt ktan sonra kalan alan BEP Yönetmeli i için kullan m alan n kapsamaktad r. 6. Merkezi s tma sistemi haricinde BEP Yönetmeli i neleri zorunlu k lmaktad r? Söz konusu yönetmelik; a. Mimari tasar m, mekanik tesisat, ayd nlatma, elektrik tesisat gibi binan n enerji kullan m n ilgilendiren konularda bina projelerinin ve Enerji Kimlik Belgelerinin haz rlanmas ve uygulanmas na iliflkin hesaplama metotlar n n, standartlar n, yöntemlerin ve asgari performans kriterlerinin enerji verimlili i ön planda tutularak haz rlanmas n, b. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmeler yap lmas n zorunlu k lmaktad r. 7. Merkezi s tma sistemi ne demektir? Bir merkezden elde edilen s tma enerjisi ile birden fazla ba ms z bölümün s t lmas n sa layan sistem merkezi s tma sistemidir. 8. Kombilerin kullan m BEP Yönetmeli i ile yasaklan yor mu? Yukar da bahsedilen 13. Madde (m 2 s n rlamas ), son günlerde kamuoyunda yer alan baz haberler nedeniyle son 12

14 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 14 tüketici taraf ndan yanl fl anlafl labilmektedir. Is tma konusunda uygun ve yüksek verimli çözümler sunabilen kombilerin yasaklanmas gibi bir durum söz konusu de ildir. Yönetmeli in bu maddesi, sadece yeni yap lacak ve m 2 üzeri kullan m alan na sahip binalar için geçerlidir. Sonuç olarak, mevcut binalarda (yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 dan önce olan binalar) son tüketiciler, kendilerine en iyi çözümü sa layacak kombi veya merkezi sistemleri seçebilirler. 9. Müstakil bina, villa ve apartman içi dubleks vb uygulamalarla ilgili BEP in getirdi i bir zorunluluk var m d r? Kullan m alan 250 m 2 ve üstünde olan bireysel s tma sistemine sahip gaz yak t kullan lan binalarda, ba ms z bölümlerde veya müstakil binalarda yo uflmal tip cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazlar kullan l r. 10. Hali haz rda kombi sistemi kullanmakta olan tüketiciler (yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 tarihinden önce olan binalar) için merkezi sisteme dönüfl flart m d r? Söz konusu dönüflümler nas l gerçekleflecektir? Enerji Verimlili i Kanunu nun 16. Maddesi nde; tarihli ve 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunu nun 42. Maddesi nin 4. ve 5. f kralar tekrar tan mlanm flt r. lgili maddeye göre Kat maliklerinden birinin iste i üzerine s yal t m, s tma sisteminin yak t dönüflümü ve s tma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme, ferdi sistemden merkezi sisteme dönüfltürülmesi, kat maliklerinin say ve arsa pay ço unlu u ile verilecek karara ba l d r. Ancak toplam inflaat alan 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda (mevcut veya yeni bina ay r m yoktur) merkezi s tma sisteminin ferdi s tma sistemine dönüfltürülmesi, kat malikleri say ve arsa pay olarak oybirli i (%100) ile verilecek karar üzerine yap - l r. Bu maddeden de anlafl laca gibi, tüketiciler kulland klar veya kullanacaklar sistemden memnun kalmad klar durumda, yukar daki koflullara ba l kalmak kofluluyla s tma sistemlerini beklentileri do rultusunda de ifltirebilmektedirler. 11. Hali haz rda merkezi sistem kullanmakta olan tüketiciler (yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 tarihinden önce olan binalar) için BEP ve Enerji Verimlili i Kanunu hangi zorunluluklar getirdi? Merkezi veya lokal s veya s cakl k kontrol cihazlar ile s nma maliyetlerinin s kullan m miktar na ba l olarak paylafl - m n sa layan sistemlerin kullan lmas zorunludur. Merkezi s tma sistemine sahip mevcut binalar, 2 May s 2012 tarihine kadar bu sistemleri kullan yor olmal d rlar. 12. BEP Yönetmeli i, enerji verimlili ini sa lamak üzere baflka hangi zorunluluklar getiriyor? BEP in getirdi i bir baflka zorunluluk ise merkezi sistem kazanlar n verim de erleriyle ilgilidir. Buna göre merkezi sistemde kullan lacak olan kazanlar n verim de eri kat yak tl kazanlarda %75 den; s v ve gaz yak tl kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanl nca tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan S v ve Gaz Yak tl Yeni S cak Su Kazanlar n n Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik in 7. Maddesi nde belirtilen 2 y ld z (**) verim s n f ndan daha düflük olamaz. 13. Yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 ve sonras olan binalarda brülör gerektiren sistemlerin kullan lmas durumunda nelere dikkat edilmelidir? Merkezi s tma sistemlerinde kullan lacak s v veya gaz yak tl cebri üflemeli brülör ile çal flacak kazanlarda; a. 100 kw a kadar s tma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü brülörler, b. S v yak tl larda 100 kw-1200 kw aras, gaz yak tl larda 100 kw-600 kw aras s tma kapasitesine sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü brülörler, c kw üzerinde s tma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde baca gaz oksijen kontrol sistemi kullan l r. 500 kw ve üstü kapasiteye sahip kazanlar n kullan ld sistemlerde su yumuflatma veya flartland rma veya her iki sistemin birden kurulmas gerekmektedir. 14. BEP, sistemlere bak mla ilgili bir zorunluluk getiriyor mu, bak mla ilgili sorumluluk kime aittir, sistem kim taraf ndan denetlenecektir? BEP Yönetmeli i ne göre s v, gaz ve kat yak tl merkezi s tma sistemlerinde her iflletme döneminin bafllang c nda ve y lda en az bir kez olmak üzere baca gaz analizi ve sis- 13

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı