Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis"

Transkript

1 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Düzce Fabrika 2. Organize Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) Fax: (0380) stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya ve Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Hac fiaban Mah. Yenimeram Cad. No: Meram / Konya Tel: (0332) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Temmuz 2010 say.17 fiimdi tam zaman : Yelkenler fora BEP hakk nda 20 soru-cevap Düzce nin y ld z yükseliyor 20.y l coflkuyla kutland

3 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 3

4 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 4 Önsöz Merhaba, Yaz geldi. Sektörümüz geçti imiz y l n ayn dönemiyle karfl laflt r ld nda oldukça hareketli. fl yo unlu u gün geçtikçe art yor. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i nin getirdi i de iflikliklerle beraber, dergimizin iç sayfalar nda görece iniz gibi, merkezi sistem uygulanan pek çok büyük projede Ferroli yo uflmal kazanlar ve so utma gruplar üstün teknolojileri, kaliteleri ve uygun fiyatlar yla tercih ediliyor. May s bafl nda gerçeklefltirilen ISK Sodex Fuar ndaki stand m zda enerji tasarruflu ürünlerimiz ön plandayd. Sektörün nabz n n att bu fuarda yerli üretimimiz olan panel radyatör ve havlu kurutuculara ek olarak sektörün en genifl yo uflmal ürün yelpazesini de sergilemifl olduk. Enerji verimlili inin damgas n vurdu u fuarda, %65 lere varan enerji tasarrufu sa layan s pompalar da stand m z n en çok ilgi gören ürünlerinden oldu. Bu arada pazar m z n dinamizmi, kültürel etkenler, lojistik anlamdaki stratejik üstünlükler Ferroli Türkiye nin Ferroli Grup içinde bölgesel üs olarak konumland r lmas n sa lad. Grubun Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, K rg zistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan ve K br s ile olan tüm ticaretinin Ferroli Türkiye üzerinden yap lmas kararlaflt r ld. Orta vadede Türkiye nin di er komflu ülkeleriyle olan ticaret iliflkisinin de Ferroli Türkiye nin koordinasyonuyla gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Dergimizin bu say s nda, getirdi i de iflikliklerle sektöre yön veren BEP Yönetmeli i incelenirken yaflam sayfalar m zda fabrikam z n da yer ald Düzce ve çevresini baflka bir gözle tan mak f rsat n bulaca z. Deniz özlemimizi yelken sporunu anlatan sayfalar m zla hafifletmeye çal flacak, bu arada sektörle ve firmam zla ilgili geliflmeleri de sizlerle paylaflaca z. Her fley gönlünüzce olsun. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür çindekiler 4 Ferroli den haberler y l coflkuyla kutland 10 Ferroli nin medyayla buluflmas 11 Angelo Milanello nun Türkiye ziyareti 12 BEP hakk nda 20 soru-cevap 16 Düzce nin y ld z yükseliyor 18 Yelken sporu 20 Yetkili sat c lar ve servisler 22 Teknik makale 23 Bas ndan Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Eski Büyükdere Cad. Dilaver Sok. Orkun fl Merkezi No:4 Kat:5 4.Levent / stanbul Tel: Fax: Bask Gizben Matbaac l k Tel:

5 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 5 Haberler Ferroli, Sodex 2010 da yeni ürünlerini sergiledi Ferroli, 5-8 May s 2010 tarihlerinde stanbul Fuar Merkezi - CNR Expo Dünya Ticaret Merkezi kompleksinde düzenlenen ISK Sodex Fuar nda yeni ürünlerini tan tt. Dünyadaki 55, Türkiye de ise 20 y ll k deneyimiyle sistem çözümlerinde son derece genifl bir hizmet aral sunan Ferroli, fuarda endüstriyel ürün gam nda yer alan chillerler ve buhar kazanlar - n sergiledi. Enerji verimlili i ön planda olan ürünlerin daha da yayg nlaflmas için bireysel ürünlerdeki yo uflma teknolojili ürün gam n gelifltirerek tüketiciye birçok alternatif sunan Ferroli nin fuarda sergiledi i ürünler aras nda pazarda son derece iddial oldu u yeni yo uflmal kazan ve kombileri, s geri kazan m cihazlar, s pompalar, su grubu ürünleri, günefl enerjisi sistemleri ve Türkiye de üretmekte oldu u radyatörler ve havlu kurutucular vard. Eren Is, Do algazc lar Turnuvas n kazand Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas (SATSO) klimlendirme Sistemleri ve S hhi Tesisatç lar Meslek Grubu taraf ndan Erenler Belediyesi Spor Tesisleri nde düzenlenen 2010 Y l Do algazc lar Turnuvas nda kupan n sahibi Ferroli yetkisi sat - c s Eren Is oldu. lk üçe giren tak mlara kupalar, Çevre, Do algaz ve Enerji Fuar n n aç l fl töreninde verildi. Eren Is ya kupas - n Sakarya Valisi Mustafa Büyük takdim etti. Eren Is dan Suat Bafl ayr ca gol kral oldu. Isparta Fuar, yo un kat l mla gerçeklefltirildi Isparta Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Saray nda Nisan 2010 tarihleri aras nda yap lan 14. Isparta Do algaz Is tma ve Yap Teknolojileri Fuar yo un bir kat l mla gerçeklefltirildi. Fuara Ferroli yi temsilen Isparta yetkili sat c lar ndan Yaflam Do algaz Ltd. fiti ad na Salih Eruz ve Devalp Ltd. fiti ad na smail Alp ayr stantlar haz rlayarak kat ld lar. Üç ayr salondan ve 3000 metrekare kapal, 4500 metrekare aç k alandan oluflan fuar merkezinin giriflinde Ferroli mobil arac yla müflteri bilgilendirmesi de yap ld. Ferroli, s cak yaklafl m yla fuara hareket kazand rd. 4

6 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 6 Haberler Gökdemir Grup, müflterilerini Antalya da a rlad Ferroli nin Ankara yetkili sat c lar ndan Gökdemir Grup Ltd., müteahhit müflterilerini Antalya ya gerçeklefltirdi i bir gezide bir araya getirdi May s 2010 tarihleri aras ndaki gezi 100 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi, konaklama adresi ise Limak Atlantis Otel di y l n n bafl ndan bu yana inflaat sektöründe faaliyet gösteren, kaliteden, güvenden ve müflteri memnuniyetinden taviz vermeyen Gökdemir Grup Ltd. nin gezisinde, hem e lenildi hem de sektöre dair de erlendirmelerde bulunuldu. SGK dan teflekkür belgesi Düzce ili dahilinde, 2009 y l içinde düzenli ve en yüksek prim ödeyen 10 firma aras nda bulunan Ferroli ye, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan bir teflekkür belgesi sunuldu May s tarihleri aras nda kutlanan Sosyal Güvenlik Haftas çerçevesinde, 11 May s 2010 tarihinde Düzce Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçeklefltirilen törende SGK Düzce l Müdürü Nurten Canbaso lu bir konuflma gerçeklefltirdi ve Ferroli ad na Ayhan Özel e teflekkür belgesini teslim etti. Sosyal Güvenlik Haftas ; SGK y paydafllar na tan tmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavram n n toplumumuzun tüm bireyleri taraf ndan bilinmesini sa lamak, vatandafllar m z yeni yasayla ortaya ç kan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluflmas na katk sa lamak amac yla düzenleniyor. Ö rencilerin fabrika ziyareti E itim konusuna özel bir önem veren Ferroli nin Düzce deki fabrikas, çeflitli okullar taraf ndan ziyaret ediliyor ve fabrikan n temel iflleyiflleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuluyor. Bu kapsamda bir ziyaret de fianl urfa da bulunun dokuz meslek lisesi ve ç rakl k e itim merkezi taraf ndan gerçeklefltirildi. 3 May s 2010 günü yap lan ziyarette haz r bulunan 96 kiflilik ö renci ve e itmen grubu, Ferroli yetkililerinin eflli inde fabrikay gezdi ve çal - flanlardan bilgi alma f rsat n buldu. 5

7 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 7 Haberler fiampiyon Bursaspor flampiyon kazanlar tercih etti Ferroli nin Bursa-Nilüfer deki yetkili sat c s Alpafl Mühendislik, Burhan Özselek Vak fköy Tesisleri nin mekanik tesisatlar n n projelendirmesini ve imalat n gerçeklefltirdi. Bu tesisin Alpafl Mühendislik için özel bir önemi var. Çünkü Burhan Özselek Vak fköy Tesisleri, sezonu Turkcell Süper Lig fiampiyonu Bursaspor un y llar aras nda antrenmanlar n gerçeklefltirdi i tesis. Vak fköy tesisi; kuruluflunun 47. y l nda lig flampiyonu olarak büyük bir baflar ya imza atan yeflil-beyazl kulübün A Tak m n n Özlüce Tesisleri ne tafl nmas n n ard ndan alt yap tak mlar n n kullan m na sunulmufltu. 4 adet çim, 2 adet toprak sahas bulunan Vak fköy Tesisleri, geçti imiz y l büyük bir onar mdan geçti ve bu kapsamda s tma so utma sistemleri Alpafl Mühendislik taraf ndan yenilendi. 3 adet Ferroli Energy Top B 250 kaskad ba lant yap larak tesisin s nma ve s cak su ihtiyac karfl land. Alpafl Mühendislik, bir baflka önemli çal flmas n ise Y ld r m Belediyesi Misafirhanesi nde gerçeklefltirdi. fievket Y lmaz Devlet Hastanesi nin karfl s na infla edilen 36 odal misafirhane, hasta refakatçilerine befl y ld zl otel konforu sunuyor. Aç l fl 15 May s 2010 da gerçeklefltirilen tesisin odalar - n n su ihtiyac ve s nmas 3 adet Energy Top W 125 kw ile kaskad sistem kurularak sa land. Restoran, kafeterya ve toplant salonlar n n s nma ve so utmas için ise 14 adet Smile D 55 kanall klima kullan ld. Alpafl Mühendislik ayr ca, 2Y Yap nflaat a 2 adet Energy Top B 250, Mustafa Çal flkan Yurdu na ise 2 adet Energy Top B 160 kullanarak kaskad sistem kurdu. Kiptafl projeleri Ferroli ürünleriyle donat ld Ferroli, 2010 y l içinde Kiptafl n iki önemli projesinde görev üstlendi; Kiptafl Genel Müdürlük binas ve Kiptafl Topkap Merkez Evleri. Zeytinburnu ndaki Kiptafl Genel Müdürlü ü binas nda; s geri kazan ml ve nemlendirici üniteli 2 adet Ferroli marka FTP klima santrali, RGA 130 sessiz versiyon chiller ve Ferroli Energy Top 125 W duvar tipi yo- uflmal kaskad kazan sistemi kullan ld. 7 blok, 400 daire ve sosyal tesisten oluflan Kiptafl Topkap Merkez Evleri nde ise blok kazan dairelerinde Ferroli Energy Top 125 W duvar tipi yo uflmal kazanlarla 10 arl kaskad sistemler oluflturuldu; toplamda 70 adet cihaz kullan ld. Sosyal tesislerde de havuz s tmas ve kullan m suyu ihtiyac için Ferroli Pegasus serisi 2 adet atmosferik kazan ve SB serisi boylerler tercih edildi. Projelerin müteahhit firmas ise Sistem nflaat t. 6

8 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 8 Kayseri, so utma gruplar nda Ferroli dedi Kayseri de son dönemde yap lan birçok projede Ferroli imzas var. Gerek kalitesi, gerekse iflletme verimlili iyle Ferroli So utma Gruplar, hesab n bilen Kayserililerin tercihi oldu. Üniversite personeli için yap lan TOK Erciyes Üniversitesi Konutlar (1295 konut), kaskad yo uflmal sistem uygulanan ilk TOK projesi oldu. Gürbüz Mühendislik taraf ndan taahhüdü yap lan ve Gürp nar Mühendislik taraf ndan gerçeklefltirilen projede 152 adet Energy Top 125 W ve otomasyon sistemleri tercih edildi. 56 odal ve 100 yatakl Nüzhet Otel e ve Melikgazi Hastanesi ne birer adet RGA IR 130 chiller; ç Anadolu nun en büyük özel hastanesi olan 300 yatak kapasiteli Dünya Hastanesi ne 6 adet Energy Top 250 B (toplam 1500 kw kurulu güç, kaskad yo uflmal ve otomasyon sistem) Met-Sis Mühendislik / Ar Ticaret iflbirli iyle tak ld. Gürp nar Mühendislik, 45 odal ve 90 yatakl Konfor Otel e RGA 90 chiller, 2 adet Energy Top 125 kaskad sistem ve 60 adet fan coil uygulamas ; Kardefller Is ise 35 odal ve 50 yatakl Doz Doz Otel e RGA 80 chiller, 2 adet Energy Top 125 kaskad sistem, 60 adet fan coil uygulamas gerçeklefltirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi nin Ferroli uygulamalar Denizli de merkezi sistem uygulamalar nda birinci s rada olan Ferroli, son olarak Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi nin sistemlerini hayata geçirdi. Tozak Mühendislik taraf ndan gerçeklefltirilen uygulama kapsam nda Denizli nin en büyük toplu ifllerinden biri olan Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi nin 13 blo undan her birinin alt na birer adet Energy Top 125 W yerlefltirildi. Yaylakent, uygulamalar yla göz doldurdu Ferroli yetkili sat c lar ndan Yaylakent Ltd.fiti., okullardan kültür merkezlerine kadar uzanan bir yelpazede birçok uygulamaya imza att. Bu uygulamalar kapsam nda Arnavutköy Belediyesi Kad n Kültür Merkezi ne chiller, fancoil, so utma grubu, do algaz dönüflüm uygulamas gerçeklefltirildi. Ka thane A z ve Difl Sa l Merkezi ne chiller ve so utma grubu; Yeflilköy Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Okulu na 2 adet boyler, 2 adet brülör ve 2 adet kontrol paneli; Büyükçekmece Camii ne yo uflmal kombi; Üsküdar lkö retim Okulu na 2 adet yo uflmal kaskad sistemi; Güngören Sa l k Oca ve Muhtarl k Hizmet Binas na GN 2N 09 kazan ve brülör kontrol paneli, 500 lt boyler, 1 adet kombi ve panel radyatör tak ld.

9 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 9 Haberler Portre Gaye Öztürk Çeliktafl TOK konutlar Ferroli ile s nacak Ferroli, TOK nin üç önemli projesinin s tma sistemlerini hayata geçirdi daireden oluflan TOK Bahçeflehir Spradon Quartz projesinde müteahhit firma olarak Kuzu nflaat görev ald. Blok kazan daireleri çat kat nda olan projede, Ferroli nin duvar tipi yo uflmal kazanlar kullan larak kaskad sistemler oluflturuldu. Toplamda 130 adet Ferroli Energy Top W serisi duvar tipi yo uflmal kazan uygulamas gerçeklefltirildi. Yine Kuzu nflaat taraf ndan s tma sistemi yap lan TOK Halkal Divan Residence n yüksek bloklar n n çat katlar nda kaskad sistemler, alçak bloklar nda ise hermetik kombiler tercih edildi. Projede bir blokta 23 lü kaskad sistem ve toplamda 70 adet Ferroli Energy Top W duvar tipi yo uflmal kazanla 156 adet Ferroli Domiproject F24 hermetik kombi kullan ld konuttan oluflan TOK Kayabafl Konutlar projesi ise Kuzu, Özkar, 4 K ve Oraka firmalar taraf ndan gerçeklefltirildi. Kazan daireleri çat kat nda olan bloklarda kaskad yo uflma kazanlar, merkezi s cak su ihtiyac için çift ve tek serpantinli boylerler ve s cak suyu desteklemek amac yla günefl enerjisi panelleri kullan ld. Proje kapsam nda flu ana kadar 400 adet Energy Top W serisi duvar tipi yo uflmal kazan yerlefltirildi. Ferroli li olmak farkl bir keyif 1999 da Ferroli ailesine kat lan Gaye Öztürk Çeliktafl, 2008 y l na kadar Genel Müdür Asistan olarak görev yapt, 2008 den bu yana da D fl Ticaret Sorumlusu olarak görevine devam ediyor. talyan Lisesi mezunu olan Öztürk Çeliktafl, çal flma hayat boyunca turizm, elektronik ve tekstil sektörlerinde yer alan ve talya ile ticaret a olan firmalarda çal flt. Öztürk Çeliktafl; Ferroli Grubu nun ürün ve hizmetlerini sürekli gelifltirerek en iyi olma hedefine her geçen gün biraz daha ulaflmas sürecinde ekibin bir parças olmaktan dolay gurur duydu unu belirtiyor. Çal flma hayat n n büyük bir k sm n Ferroli Grubu bünyesinde geçirmesinin de kendisi için k vanç kayna oldu unu vurguluyor ve Ferroli li olman n ayr cal n yaflaman n farkl bir keyif oldu unu söylüyor. Ferroli nin Düzce deki fabrikas nda üretilmeye bafllanan radyatörlerin Nisan 2008 de gerçeklefltirilen ilk ihracat yla Öztürk Çeliktafl n D fl Ticaret Departman na geçifli ayn döneme denk gelmiflti. Bu ihracat sürecinde görev alm fl olmas Öztürk Çeliktafl için inan lmaz bir mutluluk olmufl. Krize ra men her geçen gün artan bir yükselifl gösteren ihracat rakamlar n n umut verici oldu- unu düflünüyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Öztürk Çeliktafl, en çok ailesiyle birlikte vakit geçirmekten hofllan yor. 8

10 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 10 Zoom coflkuyla kutland Ferroli Türkiye nin kuruluflunun 20. y l nedeniyle düzenlenen yetkili sat c lar toplant s, fiubat 2010 tarihlerinde Belek teki Cornelia Diamond da gerçeklefltirildi. Sunumlar, turnuvalar ve canl performanslarla dopdolu bir kutlama yafland. Çetin Çakmakç Antalya-Belek teki Cornelia Dimond da 350 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirilen Ferroli Türkiye 20. y l kutlamas nda yetkili sat c lar; ödüllü turnuvalar, özel toplant lar, Ege Cansen in ekonomi sohbeti ve Ziynet Sali nin canl performans yla dopdolu bir 20 inci y l kutlamas yaflad lar fiubat 2010 tarihlerindeki etkinli in ilk gününde bilardo, bowling, tavla, okey, playstation turnuvalar düzenlendi ve kazananlara çeflitli ödüller verildi. Etkinli in ikinci günü yap lan toplant da konuflan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, tüm dünyada yaflanan ve Türkiye yi de etkileyen global krizin ekonomiye ve s tma-so utma sektörüne olan etkileriyle ilgili bilgileri yetkili sat c larla paylaflt. Ferroli Türkiye nin son 20 y lda ald - yolu ve gerçeklefltirdi i baflar lar da anlatan Çakmakç, Bu baflar larda büyük pay olan tüm yetkili sat c lar m za 20 y l boyunca Ferroli ye katt klar de erli emekleri için çok teflekkür ederim dedi. Ferroli Genel Müdür Yard mc s Kemal Direk ise, dünyada 55 inci y - l n dolduran Ferroli Grubu ve 2010 da 20 inci y l n kutlayan Ferroli Türkiye ile ilgili geliflmeleri ve s tma-so utma pazar ndaki güncel bilgileri anlatan bir sunum gerçeklefltirdi. Ferroli Türkiye nin 2010 da çevre dostu ve enerji verimlili i sa layan ürünlere yo unlaflaca konusunda mesaj veren Kemal Direk in ard ndan söz alan Ferroli Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, dünyadaki enerji trendleri, enerji verimlili i kavram n n ortaya ç k fl ve tüm dünyada bu konuyla ilgili gerçeklefltirilen uygulamalar anlatt. Toplant n n devam nda Ferroli Ürün Yöneticisi O uzhan Y ld r m, Enerji Verimlili i Yasas n n sektöre getirece i de ifliklikleri aç klad ; So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Can Atacan ile beraber yenilenen ve geniflleyen çevre dostu ve son derece verimli yeni ürün yelpazesi hakk nda bilgi verdi. Toplant n n ard ndan aile foto raf çektiren yetkili sat c lar günün ilerleyen saatlerinde Ege Cansen in konuk konuflmac oldu u Global Kriz ve Etkileri konulu sohbete kat ld lar. Ayn günün akflam nda düzenlenen gala yeme inde Ferroli Türkiye nin Ferroli ile beraber yola ç kan ve halen aktif olarak çal flan yetkili sat c lar yla son y l n en iyi sat fl performans n ve proje-uygulama performans n gösteren yetkili sat c lar na plaketleri verildi. Rus revüsü ve flark c Ziynet Sali nin kat ld gecede Ferroli yetkili sat c lar, hem 20 inci y l büyük bir coflkuyla kutlad lar hem de 2009 y l n n yorgunlu unu att lar. Kemal Direk Alev Ero lu 9

11 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 11 Zoom Ferroli hedef aç klad : Yüzde 300 büyüme Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, medya mensuplar na 2014 y l na kadar yüzde 300 büyümeyi hedeflediklerini aç klad. Çakmakç, 26 May s 2010 tarihinde Bebek Oteli nde gerçeklefltirilen bas n toplant s nda, ayr ca, grup içinde liderlik koltu una oturmay planlad klar n söyledi. 20 inci y l n kutlayan Ferroli Türkiye nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, önümüzdeki 5 y l belirleyecek hedeflerini aç klamak üzere 26 May s 2010 tarihinde Bebek Oteli nde bas n mensuplar yla bir araya geldi. Toplant da bir sunum yapan Çakmakç, geçti imiz 5 y lda gerçekleflen yüzde 500 lük büyüme performans n 2014 e kadar yüzde 300 olarak belirlediklerini; son 3 y ld r Düzce fabrikas nda gerçeklefltirdikleri üretimle, hem Türkiye pazar nda hem de Ferroli Grubu nda farkl bir konumda yer ald klar n vurgulad. Grubun yat r m yapt 7 inci ülke olan Ferroli Türkiye, 6 y ld r en h zl büyüyen firma olma konumunu koruyarak grubun lokomotif firmalardan biri haline geldi. Ferroli Grup içinde en yüksek ciroya sahip 3 ülkeden biri olan Ferroli Türkiye, 2009 da grup içinde global krizden en az etkilenen iki ülkeden biri olurken, ayn zamanda iç pazarda da sektörün yüzde 15 üstünde bir performans gerçeklefltirdi. TÜRK YE, BÖLGESEL ÜS Çakmakç, tüm bu geliflmeler ve Türkiye pazar n n dinamizmi, kültürel etkenler, lojistik anlamdaki stratejik üstünlüklerle Ferroli Türkiye nin Ferroli Grup içinde bölgesel üs olarak konumland r ld n söyledi ve flöyle devam etti: Grubun, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, K rg zistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan ve K br s ile olan tüm ticareti Ferroli Türkiye üzerinden yap lacak. Orta vadede Türkiye nin di er komflu ülkeleriyle olan ticaret iliflkisinin de Ferroli Türkiye nin koordinasyonuyla gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Öncelikli olarak söz konusu pazarlarda var olan da t m a lar n n gelifltirilmesi ve yenilerinin kurulmas - na yo unlaflaca z. Üretim ve ihracata a rl k verece iz. ç pazarda özellikle yo uflmal ürünler ve tasarrufu art racak cihazlarda pazar n lideri olmay hedefliyoruz. 5 y l içinde üretim ve ithalat dengesini yüzde oran na tafl y p grup içinde de liderlik koltu una oturmay planl yoruz dedi. Ferroli Türkiye nin cirosunun yüzde 30 u üretim faaliyetlerinden olufluyor. Ferroli Grubu nun tüm panel radyatör ve havlu kurutucu ihtiyac n karfl layan Ferroli, Türkiye deki toplam radyatör üretiminin de yüzde 7 sini gerçeklefltiriyor. Toplam üretiminin yüzde 60 iç pazara sunulurken, yüzde 40 Ferroli Grubu nun sat fl yapt ülkeler baflta olmak üzere ngiltere den ran a, Fransa dan Pakistan a, Romanya dan Yeni Zelanda ve Avustralya ya kadar toplam 30 ülkeye ihraç ediliyor. 10

12 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 12 Ferroli Grup un CEO su Angelo Milanello (üstte), Çetin Çakmakç (solda) ile bir araya geldi. Türkiye ön planda 12 ülkede üretim faaliyeti bulunan Ferroli Grubu nun CEO su Angelo Milanello, May s ay içinde gerçeklefltirdi i Türkiye ziyareti s ras nda, Gelecek planlar m z Türkiye ye göre yap yoruz. Türkiye bizim için hem Bat Avrupa ya hem do udaki ülkelere mal tedariki yapaca m z bir üs olacak, dedi. Ferroli Grup, küresel kriz sürecinde organizasyon yap s nda de ifliklikler gerçeklefltirdi ve bu çerçevede Angelo Milanello, Kas m 2009 da CEO lu a getirildi. CEO olduktan sonra grubun en h zl geliflen lokasyonlar ndan Türkiye ye bir ziyaret yapan Angelo Milanello, Ferroli Türkiye nin operasyonlar n inceledikten sonra flirketin gelecek planlar n netlefltireceklerini söyledi. May s ay nda gerçeklefltirdi i Türkiye ziyaretinde, Hürriyet gazetesinden Hülya Güler e de bir röportaj veren Milanello, 2009 sonunda göreve bafllad m, ilk iki ay m flirketi tan - makla geçirdikten sonra ilk olarak bizim için en önemli ülkelerden biri olan Türkiye ye geldim. Çünkü gelecek planlar - m z Türkiye ye göre yap yoruz. Türkiye bizim için hem Bat Avrupa ya hem do udaki ülkelere mal tedariki yapaca m z bir üs olacak. Burada harika bir ekibimiz var. Bu ekiple gelip tan flmak istedim ve yak n vade stratejimizi birlikte belirleyece iz, dedi. Uluslararas arenada Türkiye nin Çin ile k yaslanmas konusuna da de inen Angelo Milanello, flu aç klamalarda bulundu: Türkiye de iflçilik ücretlerinin yüksek oluflu konufluluyor. Bana göre Türkiye söz konusu oldu unda baflka faktörler ortaya ç k yor. Üretti iniz mal ne kadar sürede ve kaça mal ederek istedi iniz pazara ulaflt rabiliyorsunuz? Bu çok önemli. Biz bu aflamada, lojistik maliyetlerini göz önünde bulunduruyoruz. Ulaflt rma maliyetleri bizim sektörümüzde çok yüksek. flte bu nedenle Türkiye bu aç dan harika bir pozisyonda. Çin in ise farkl özellikleri var, her ikisi de bizim büyümek istedi imiz ve yeni dönemde öncelik verdi imiz ülkeler. Milanello, Türkiye nin do u ile bat aras ndaki köprü rolüne yeni bir boyut getirirken flu ifadeleri kulland : Aç kça söylemek gerekirse en yal n ifadeyle Türkiye yeni dünya ile eski dünya aras nda gerçek bir köprü. Yani geliflmifl ekonomiler (eski dünya) ile geliflmekte olan ekonomilere (yeni dünya) hem co rafi olarak hem de tarihi ve kültürel alt yap bak m ndan son derece yak n. Her iki dünyay da anlayan ender ülkelerden biri. Elbette kendisinin de çok büyük bir iç pazar var. Bütün bunlar uluslararas tüm flirketler için önemli. Türkiye ye dönük yeni yat r m planlar konusunda Ferroli nin küresel ekonomik flartlar yak ndan izledi ini söyleyen Angelo Milanello, flöyle devam etti: Kriz sonras ndaki toparlanman n kal c oldu undan ve trendin iyiye do ru gidiflinden emin oldu umuz andan itibaren yeni yat r mlar devreye sokaca z. Sadece Türkiye deki toparlanmadan de il dünyadaki toparlanmadan da bahsediyoruz. fiartlar yat r mlara ayn h zda devam etmeye flu anda izin vermiyor. Krizin etkileri azal r azalmaz yat r m için koflmaya haz r z. Ferroli, son yat r m n 2008 de Türkiye de Düzce deki fabrikada gerçeklefltirdi. 30 milyon Euro yu bulan bu yat r m n ikinci evresi de haz r. Kriz sonras nda hemen devreye alaca z. 11

13 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 13 Dosya BEP hakk nda 20 soru-cevap Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeli i, Enerji Verimlili i Kanunu çerçevesinde Bay nd rl k Bakanl taraf ndan haz rlanarak 5 Aral k 2009 da yürürlü e girdi, 1 Nisan 2010 da ise yeniden düzenlendi. BEP Yönetmeli i ayd nlatmadan yal t ma, s tmadan so utmaya birçok alan kaps yor; Türkiye nin enerji harcamalar n n en aza indirgenmesi ve kaynaklar n verimli kullan lmas yönünde at lan büyük bir ad m olarak de erlendiriliyor. Yönetmelikle ilgili önemli sorular ve cevaplar, Ferroli Life sayfalar nda 1. Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeli i nin amac nedir? Bu yönetmeli in amac, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklar n n etkin ve verimli kullan lmas na, enerji israf n n önlenmesine ve çevrenin korunmas na iliflkin usul ve esaslar düzenlemektir. 2. BEP Yönetmeli i ne zaman yürürlü e girmifltir? lgili yönetmelik, 5 Aral k 2008 tarihinde yay mlanm fl ve 5 Aral k 2009 tarihinde yürürlü e girmifltir. Yönetmelikle ilgili son düzenleme 1 Nisan 2010 günü Resmi Gazete de yay nlanm flt r. 3. Hangi binalar BEP Yönetmeli i kapsam d fl ndad r? Sanayi alanlar nda iflletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullan m süresi 2 y ldan az olan binalar, toplam kullan m alan 50 m 2 nin alt nda olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak infla edilen, s t lmas na ve so utulmas na gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ah r, a l vb binalar bu yönetmeli in kapsam d fl ndad r. 4. Merkezi s tma sistemi kullan m zorunlulu u hangi özellikteki binalar için geçerlidir? lgili yönetmeli in, Beflinci Bölüm, Madde 13-3 ünde Yeni yap lan ve yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 tarihinden sonra olan binalarda yap ruhsat na esas toplam kullan m alan - n n m 2 ve üstünde olmas halinde merkezi s tma sistemi yap l r hükmü getirilmektedir. Yap ruhsat 5 Aral k 2009 tarihinden önce olan binalar için yönetmeli in Madde 13-3 hükmü geçerli de ildir. 5. BEP Yönetmeli i nde geçen kullan m alan nedir? Binan n infla edilen ve kullan labilen tüm bölümlerinin duvarlar, kolonlar, fl kl klar, girifl holleri, aç k ç kmalar, hava bacalar, saçaklar, tesisat galerileri ve katlar, ticari amaçl olmayan ve binan n kendi ihtiyac için otopark olarak kullan lan bölüm ve katlar, yang n merdivenleri, asansörler, tabii zemin teraslar, kalorifer dairesi, kömürlük, s - nak, su deposu ve hidrofor dairesi ç kt ktan sonra kalan alan BEP Yönetmeli i için kullan m alan n kapsamaktad r. 6. Merkezi s tma sistemi haricinde BEP Yönetmeli i neleri zorunlu k lmaktad r? Söz konusu yönetmelik; a. Mimari tasar m, mekanik tesisat, ayd nlatma, elektrik tesisat gibi binan n enerji kullan m n ilgilendiren konularda bina projelerinin ve Enerji Kimlik Belgelerinin haz rlanmas ve uygulanmas na iliflkin hesaplama metotlar n n, standartlar n, yöntemlerin ve asgari performans kriterlerinin enerji verimlili i ön planda tutularak haz rlanmas n, b. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmeler yap lmas n zorunlu k lmaktad r. 7. Merkezi s tma sistemi ne demektir? Bir merkezden elde edilen s tma enerjisi ile birden fazla ba ms z bölümün s t lmas n sa layan sistem merkezi s tma sistemidir. 8. Kombilerin kullan m BEP Yönetmeli i ile yasaklan yor mu? Yukar da bahsedilen 13. Madde (m 2 s n rlamas ), son günlerde kamuoyunda yer alan baz haberler nedeniyle son 12

14 FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 14 tüketici taraf ndan yanl fl anlafl labilmektedir. Is tma konusunda uygun ve yüksek verimli çözümler sunabilen kombilerin yasaklanmas gibi bir durum söz konusu de ildir. Yönetmeli in bu maddesi, sadece yeni yap lacak ve m 2 üzeri kullan m alan na sahip binalar için geçerlidir. Sonuç olarak, mevcut binalarda (yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 dan önce olan binalar) son tüketiciler, kendilerine en iyi çözümü sa layacak kombi veya merkezi sistemleri seçebilirler. 9. Müstakil bina, villa ve apartman içi dubleks vb uygulamalarla ilgili BEP in getirdi i bir zorunluluk var m d r? Kullan m alan 250 m 2 ve üstünde olan bireysel s tma sistemine sahip gaz yak t kullan lan binalarda, ba ms z bölümlerde veya müstakil binalarda yo uflmal tip cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazlar kullan l r. 10. Hali haz rda kombi sistemi kullanmakta olan tüketiciler (yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 tarihinden önce olan binalar) için merkezi sisteme dönüfl flart m d r? Söz konusu dönüflümler nas l gerçekleflecektir? Enerji Verimlili i Kanunu nun 16. Maddesi nde; tarihli ve 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunu nun 42. Maddesi nin 4. ve 5. f kralar tekrar tan mlanm flt r. lgili maddeye göre Kat maliklerinden birinin iste i üzerine s yal t m, s tma sisteminin yak t dönüflümü ve s tma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme, ferdi sistemden merkezi sisteme dönüfltürülmesi, kat maliklerinin say ve arsa pay ço unlu u ile verilecek karara ba l d r. Ancak toplam inflaat alan 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda (mevcut veya yeni bina ay r m yoktur) merkezi s tma sisteminin ferdi s tma sistemine dönüfltürülmesi, kat malikleri say ve arsa pay olarak oybirli i (%100) ile verilecek karar üzerine yap - l r. Bu maddeden de anlafl laca gibi, tüketiciler kulland klar veya kullanacaklar sistemden memnun kalmad klar durumda, yukar daki koflullara ba l kalmak kofluluyla s tma sistemlerini beklentileri do rultusunda de ifltirebilmektedirler. 11. Hali haz rda merkezi sistem kullanmakta olan tüketiciler (yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 tarihinden önce olan binalar) için BEP ve Enerji Verimlili i Kanunu hangi zorunluluklar getirdi? Merkezi veya lokal s veya s cakl k kontrol cihazlar ile s nma maliyetlerinin s kullan m miktar na ba l olarak paylafl - m n sa layan sistemlerin kullan lmas zorunludur. Merkezi s tma sistemine sahip mevcut binalar, 2 May s 2012 tarihine kadar bu sistemleri kullan yor olmal d rlar. 12. BEP Yönetmeli i, enerji verimlili ini sa lamak üzere baflka hangi zorunluluklar getiriyor? BEP in getirdi i bir baflka zorunluluk ise merkezi sistem kazanlar n verim de erleriyle ilgilidir. Buna göre merkezi sistemde kullan lacak olan kazanlar n verim de eri kat yak tl kazanlarda %75 den; s v ve gaz yak tl kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanl nca tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan S v ve Gaz Yak tl Yeni S cak Su Kazanlar n n Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik in 7. Maddesi nde belirtilen 2 y ld z (**) verim s n f ndan daha düflük olamaz. 13. Yap ruhsat tarihi 5 Aral k 2009 ve sonras olan binalarda brülör gerektiren sistemlerin kullan lmas durumunda nelere dikkat edilmelidir? Merkezi s tma sistemlerinde kullan lacak s v veya gaz yak tl cebri üflemeli brülör ile çal flacak kazanlarda; a. 100 kw a kadar s tma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü brülörler, b. S v yak tl larda 100 kw-1200 kw aras, gaz yak tl larda 100 kw-600 kw aras s tma kapasitesine sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü brülörler, c kw üzerinde s tma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde baca gaz oksijen kontrol sistemi kullan l r. 500 kw ve üstü kapasiteye sahip kazanlar n kullan ld sistemlerde su yumuflatma veya flartland rma veya her iki sistemin birden kurulmas gerekmektedir. 14. BEP, sistemlere bak mla ilgili bir zorunluluk getiriyor mu, bak mla ilgili sorumluluk kime aittir, sistem kim taraf ndan denetlenecektir? BEP Yönetmeli i ne göre s v, gaz ve kat yak tl merkezi s tma sistemlerinde her iflletme döneminin bafllang c nda ve y lda en az bir kez olmak üzere baca gaz analizi ve sis- 13

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı