GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!..."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 623 Fiyatı: 0.80 Euro TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar na Bratankova köyündeki Gorgona lokantas nda yemek verdi. 2 de Hac osman sordu Hacigakis yan tlad RODOP Milletvekili Ahmet Hac osman n tütün üretimiyle ilgili sorular na Tar m Bakan Sotiris Hacigakis yan t verdi. 19 fiubat Perflembe günü meclis genel kurulunda söz alan milletvekili Hac osman, bölgedeki tar m ve özellikle de tütün üretimindeki sorunlara de indi. 4 te Az nl k gazetecisine sald r GAZETEC Abdülhalim Dede, Gümülcine flehir meydan nda televizyon program na konuk olarak kat ld s rada bir Yunanl n n sald r - s na u rad. 8 de 10,11 Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!... B L M DÜNYA EKONOM Uyanmak hiç bukadar kolay olmam flt 9 da Avrupa dan Sofya ya Türk az nl k uyar s GÜMÜLC NE flehir park ndaki çal flmalar devam ediyor. Parktaki yenileme çal flmalar s ras nda çok say da a ac n kesildi i göze çarp yor. Ayr ca Gümülcine nin en büyük park - n n zemini de kesme tafl ve mermerle dolduruldu. fiehirdeki çevreciler Gümülcine park n n kentin en önemli yeflil alan oldu una dikkat çekerek park n bir beton ve tafl y n na dönüfltürülmesinden endifle ediyor. 13 te 14 te Travel Matters ile Turizm üzerine da Bat Trakya Az nl Kültür ve E itim fiirketi (BAKEfi) Baflkan Galip Galip, tayinli cemaat idarelerini istifaya ça rd. skeçe de çocuk yuvas, Gümülcine de de bir kültür merkezi inflaat için tayinli vak f idarelerinden yer istediklerini, ancak bu konuda olumsuz cevap ald klar n belirten G. Galip, Senelerden beri bafl m zda olan bu insanlar görevlerini gerekti i gibi yapmamaktad rlar. Onlar az nl k bas n huzurunda istifaya davet ediyorum. Madem ki istedikleri fleyleri yapam yorlar, o makamda durmas nlar. dedi.. 6 ve 7 de KUL S...KUL S... LAOS un Milli Trakya endiflesi AfiIRI milliyetçi LAOS Partisi, Trakya daki politik ve ekonomik durumla ilgili olarak çiflleri Bakan na yönelik soru önergesi sundu. Soru önergesini LAOS Partisi Baflkan Yorgos Karacaferis ve 9 LAOS milletvekili imzalam fl. Soruda Türkiye ve Bat Trakya Türk az nl k liderleri hedef gösteriliyor ve bir yerde bölgede kargafla yaratmakla itham ediliyor. Olay n en önemli ve dikkat çekici noktas ise az nl n bir problem olarak görülmesi! Ne yaz k ki Bat Trakya Türkleri sorun olarak de erlendiriliyor! 7 de SPOR Celal Bayar Ortaokulu Voleybol fiampiyonu 19 da

2 HABER 2 TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar na Bratankova köyündeki Gorgona lokantas nda yemek verdi. skeçe nin Bratankova köyündeki yeme e TB yöneticileri, TB Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar kat ld. Baflkonsolos Sarn ç yemekte TB Futbol Tak m üyeleriyle yak ndan tan flma ve sohbet etme f rsat buldu. Yemekteki sohbete özellikle Galatasaray n Kocaeli ve Fenerbahçe nin Gençlerbirli- i yenilgileri damgas n vurdu. TB BAfiKANI OZAN AHMETO LU skeçe Türk Birli i Baflkan Ozan Ahmeto lu spor faaliyetlerinin TB nin etkinliklerinde çok önemli bir yer tuttu unu belirterek, Tak m - m z flu anda özel maçlar yapabiliyor ve turnuvalara kat labiliyor. Derne imiz resmiyetini kazanma yolunda. Resmiyetini kazand ktan sonra yine resmi bir flekilde spor faaliyetlerini yürütebilecek. Biz yönetim olarak gençlerimize çok daha fazla önem vermemiz gerekti ine inan yoruz. Çünkü toplumumuzun gelece i onlar n elinde. dedi. BAfiKONSOLOS MUSTAFA SARNIÇ Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç TB Futbol Tak m na ve BOYACI SELAM fiehr N Rengarenk, güzel mekanlar için... Her çeflit plastik ve ya l boya iflleri yap l r. TEL: skeçe Türk Birli i yöneticilerine teflekkür ederek konuflmas na bafllad. Gençlerle ve özellikle de sporcularla birlikte olmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Sarn ç, her zaman gençlerin yan nda olacaklar n ve destekleyeceklerini söyledi. Baflkonsolos Sarn ç gelece in gençlere ait oldu unu belirterek, spor faaliyetlerine kat lman n sosyalleflmenin ve sa l kl bir yaflam n koflulu oldu unu anlatt. Davet s ras nda TB Spor Koordinatörü Hüseyin Mehmet Usta, Antrenörler Mustafa fiükrüo lu, Mustafa Topal ve tak m kaptan fiükrü fiükrüo lu, baflkonsolos Sarn ç ve baflkonsolosluk mensuplar na isimlerinin yaz l oldu u TB formas hediye etti. Milletvekili Müezzino lu i ziyaret etti TÜRK YE Adalet ve Kalk nma Partisi (AKP) stanbul Milletvekili Mehmet Müezzino lu gazetesinin Gümülcine deki bürosunu ziyaret etti. Ziraat Bankas n n Gümülcine flubesinin aç l fl na kat lmak üzere bölgeye gelen Müezzino lu, 19 fiubat Perflembe günü i ziyaret etti. Gümülcine nin Kozlukebir köyünde dünyaya gelen ve e itim için Türkiye ye gitti i bir dönemde, Yunan Vatandafll k Yasas n n 19. maddesi yüzünden vatandafll n kaybeden Müezzino lu, t p fakültesini bitirdi ve sa l k alan nda stanbul da yat r m yapt. Türkiye Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an ile yak n dostlu u bulunan Müezzino lu, bir dönem AKP stanbul l Örgütü Baflkanl n yürüttü. KÖYEP Domruköy deydi BATI Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Köye Eriflim Projesi (KÖYEP) üyeleri, Domruköy Kad n Derne i ni ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen KÖYEP, ileriye yönelik birlikte neler yapabilecekleri, e itsel ve sosyal alanda halka nas l faydal olacaklar konusunda fikir al flveriflinde bulundular. Taraflar, kad nlar n birlik ve beraberlik içe risinde hareket etmeleri halinde bütün güçlüklerin üstesinden gelecekleri konusunda fikir birli ine vard lar. Domruköy ilkokulunda gerçekleflen ziyarette B.T.A.Y.T.D KÖYEP ekibinin yan s ra BAKEfi genel müdürü Pervin Hayrullah da bulundu. Toplant da kad n kurulufllar n n çal flmalar de- erlendirildi. Domruköy Kad nlar Derne i üyeleri de, bundan sonra kad n ile ilgili yap lacak bütün faaliyetlerde yer almak istediklerini ve daha da faydal olmalar ad na neler yapabilecekleri konusunda kendilerine yard mc ve yol gösterici olunmas n talep ettiler.

3 HABER 3 Hannover derne inde yeni yönetim Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini Tel-Fax: web sitesi: HANNOVER Bat Trakya Türkleri Aile Birli i Derne i, 15 fiubat 2009 Pazar günü gerçeklefltirilen Genel Kurul toplant s ve ard ndan yap - lan seçimlerde yeni yönetim kurulunu belirledi. Yeni yönetim kurulu ve görev da l m flöyle olufltu: Baflkan: Özkan Reflit kinci Baflkan: Erdinç Hüseyin Genel Sekreter: Özel Reflit Kasadar: Vedat Hasan Kasadar Yard mc s : Hasan Topal Salih Derne in yeni Baflkan Özkan Reflit, dernek üyelerine kendisine duyduklar güven dolay s yla teflekkürlerini sunarak gelecek dönem gerçeklefltirilmesi planlanan faaliyetler hakk nda bilgi verdi. Reflit, Hannover Bat Trakya Türkleri Aile Birli i Derne i olarak Hannover Bat Trakya Türkleri aras nda birlik ve beraberli i pekifltirmek ve güçlendirmek amac ile aile gecesi çal flmalar nda a rl k verece iz. Derne in mali problemlerini gidermek için ise derne e ait lokalin düzenli olarak faaliyet göstermesi için çal flmalarda bulunarak aktif bir yönetim anlay fl içerisinde hareket edece iz. Bununla birlikte yeni dönemde yine 1 May s kutlamas gerçeklefltirerek bu önemli günde her zaman oldu u gibi birarada olaca z. Daha da önemlisi Hannover Bat Trakya Türk gençlerine yönelik çal flmalara öncelik vererek Bat Trakya Türk kültürünü yaflatmaya ve nesilden nesile aktarmaya devam edece iz dedi. ABTTF DEN TÜRK GAZETELER NE Z YARET Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Türk gazetelerinden Hürriyet, Milliyet, Türkiye ve Zaman n Avrupa bürolar n ziyaret etti. ABTTF Baflkan Halit Habipo lu, Genel Sekreter Özkan Reflit, Baflkan Yard mc s Sami Yusuf, Orta Avrupa Teflkilat Baflkan Ramadan Ramadan, Kuzey Avrupa Teflkilat Baflkan Mustafa Kasap, E itim Faaliyetleri Sorumlusu Ekrem K rcali ile Gençlik Faaliyetleri Sorumlusu Kamuran Ömero lu ndan oluflan ABTTF heyeti, ilk olarak Do- an Yay n Holding üyesi Hürriyet gazetesi Avrupa bürosunu ziyaret ederek Avrupa Yay n Koordinatörü Halit Çelikbudak ve Yaz flleri Müdürü Turgay Raflit ve Milliyet gazetesi Yaz flleri Müdürü Hayri Dizerkonca ile görüfltüler. Ard ndan ABTTF heyeti hlas Medya üyesi Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Kenan Kubilay ve Yaz flleri Müdürü Zeki fiahin ile Zaman Medya üyesi Zaman Gazetesi Genel Müdürü Mahmut Çebi ile Yaz flleri Müdürü Dursun Çelik ile görüfltü. ABTTF heyeti, Bat Trakya Türk az nl ve sorunlar ile ABTTF nin çal flmalar hakk nda bilgi vererek, Bat Trakya Türk Az nl n n güncel sorunlar n aktard. Görüflmeler esnas nda ABTTF ve Bat Trakya Türk Az nl, Bat Trakya yöresi ve insanlar m z, Bat Trakya da tarihi ve mimari an tlar, Bat Trakya Türk az nl n n altyap, kalk nma ve e itim sorunlar ve Bat Trakya ekonomisini tan tan broflürler ile Az nl k vak flar konular nda haz rlanan tan t m kitapç, ayl k ngilizce ve Türkçe olarak haz rlanan haber bültenlerinin son say lar, ABTTF 14. Dönem Faaliyet Raporu ve ngilizcede haz rlanan Bat Trakya Türk Az nl n n Sorunlar bafll kl bilimsel çal flmalar bas n mensuplar na bir dosya halinde sunuldu. Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Web savafl... Son dönemde gözlemledi im o ki, bir gerginli i t rmand rma politikas ile karfl karfl yay z. Bas nda yaz l p çizilenler, politik arenada yaflananlar bunu gösteriyor. Ama peflinen söyleyeyim ki, biz bu tuza a düflmeyece iz. Çünkü her türlü mant k s n r n aflan, komplo teorileri üreten bir zihniyetin parças olma niyetinde de iliz. Türkiye ile Yunanistan aras ndaki iliflkilerin bugün geldi i noktay ele alacak olursak, iliflkilerde bir so uma ya da durgunluk dönemine girildi ini söylemek mümkün. Depremler sonras, sivil inisiyatifin bafl çekti i ve hükümetleri de peflinden sürükledi i iyiniyet ortam n n bugün varl n sürdürdü ünü söylemek ne yaz k ki mümkün de il. kili iliflkiler, Bat Trakya Türklerinin hayat nda her zaman belirleyici rol oynad. Do al olarak son dönem esen serin rüzgarlardan da az nl k pay na düfleni fazlas yla al yor. Gerek ulusal, gerekse yerel bas n n bir bölümü için Türkiye ve az nl konu alan haberler yine prim yapmaya bafllad. Yunan kamuoyu, Türkiye nin ve Bat Trakya Türk az nl n n Yunanistan için tehlike oldu u haberleriyle besleniyor son dönemde. Geçti imiz günlerde, Hronos gazetesinde yer alan bir haberden hareketle, bölgede hakim olan mant k d fl l irdelemek istiyorum bu hafta. Ad geçen gazetenin birinci sayfas nda yer alan haberde, az nl k bas n, az nl k kurum ve kurulufllar n n web sitelerinde gr (Greece, yani Yunanistan) alan ad n kullanmad na dikkat çekiliyor ve bu konuda üç afla befl yukar tahmin edece iniz yorumlara yer veriliyor. Daha iyi anlayabilmeniz için flöyle bir örnek vereyim. GÜN- DEM gazetesinin web adresi Hronos a göre ise için en uygun web adresi olmal. Pes do rusu!... Alan adlar kullan m ile ilgili baz bilgiler verelim. Öncelikle dünyadaki tüm internet alan adlar Amerika merkezli ICAAN kurumu taraf ndan verilmektedir. Her alan ad, belli bir s n f iflaret eder ve bu alan adlar nda ilk gelen al r sistemi geçerlidir. En popüler üst seviye alan adlar,.com (commercial yani ticari kurulufllara yönelik),.net (network yani ba lant ve network sa lay c lara yönelik),.org (organization yani dernek, vak f, organizasyonlara yönelik),.gov (Amerikan hükümeti için ayr lm fl alan ad ),.edu (üniversiteler için ayr lm fl alan ad )... Üst alan adlar n n tükenmesiyle, internete yaflanan s k fl kl aflmak için ülkelere özel alt alan ad tahsisi bafllad :.gr,.tr gibi... Selanik te Hronos ad nda bir gazete ç k yor olsayd ve daha önce xronos.gr ismini alm fl olsayd, Gümülcine de yay n yapan Hronos un bugünkü internet adresini kullanma flans olmayacakt. Kimbilir belki de xronos.com ismini seçmek zorunda kalacaklard... Mesela, guardian.com alan ad bir cam üreten firma taraf ndan al nd için ngiliz Guardian gazetesi kaç rd üst alan ad yerine alt alan ad kullank zorunda kal yor: Di er taraftan Washington Post, Amerika da yay n yapan bir gazete oldu u halde, Amerika için ayr lm fl.us uzant s n de il,.com uzant s n kullan yor: Do al olarak akla flu sorular geliyor: Yunanistan n en büyük gazetelerinden biri olan Eleftheros Tipos gazetesinin olan internet adresinde gr yer alm yorsa, bu gazetenin yay nc l ndan flüphe etmek ve baflka bir ülkenin ç karlar na hizmet etti ini mi düflünmek gerekiyor? stanbul daki Rum Zografion Lisesi nin mezunlar n n web adresi Yani tr alan ad kullanmayan bu kurumun faaliyetlerine flüpheyle mi yaklaflmak laz m? Yoksa Fener Rum Patrikhanesi adresini kullan yor diye Türkiye de buna bir tepki mi gösteriliyor? Lütfen insanlar ak l ve mant k d fl fleylerle zehirlemek yerine, sa duyulu hareket etmenin yollar n arayal m...

4 HABER 4 Cemil KABZA TERS AÇI Zencinin rengi y ka(n)makla de iflir mi? Bat Trakya da son haftalarda yine f rt nal günler yaflan yor. Türkiye nin lokomotifi Ziraat Bankas n n Yunanistan flubelerinin aç l fl ndan önce ve sonra baz bas n yay n organlar n n da teflvikiyle, tabir yerindeyse Pire için yorgan yak ld. Gölge düflürücü bütün çabalara ra men, Ziraat Bankas n n aç l fllar gerçekleflti. Vatana, millete hay rl olsun. Ak nt ya karfl kürek çekenler bir nebze amaçlar na ulaflt. Gümülcine deki aç l fla bölgenin Yunanl yerel yöneticilerinin kat lmas engellendi. Yap lan tarafl yay nlar özellikle seçim ile iflbafl na gelen baz yerel yöneticilerin, aç l fl gününde ifl icab Atina veya Selanik e s nmalar n veya gribe yakalan p hastalanmalar na neden oldu. Birkaç kifli hariç Yunanl yerel yöneticilerin Gümülcine deki aç l fla kat lmamalar, ifl yo unlu u, önceden ayarlanm fl toplant veya randevularla izah edilemez. Ziraat Bankas n n Gümülcine de flube açaca haberinin yay lmas ndan sonra aleyhte propaganda yapmaya bafllayan bir grup vatan kurtaran gazetecinin, aç l fl n yap ld günün akflam nda Delta televizyonunda yapt klar yorumlar beni hayrete düflürdü. Ziraat Bankas ile alay eden ve bankay Truva At na benzeten yaz lara imza atan bir gazeteci, Ziraat Bankas art k Komotini de aç ld. Bu global ekonominin bir kural d r. Biz Nas l Balkanlarda finans sektöründe en çok yat r m yapabiliyorsak, Balkan ülkelerindeki banka say m z yüzlerle ifade ediliyorsa, Türkiye de bile bankalar sat n alabiliyorsak, onlar n da burada banka açmas do al bir fley olarak karfl - lanmas gerekiyor. Bu global ekonominin bir gere idir. diyor ve sözlerini Kurulufl amac zaten belli diyerek zehirini atarak tamaml yor. Bu konuda bir tek fley söylemek istiyorum. Zenciyi istedi iniz kadar sabunla y kay n, temizlenir, mis gibi kokar ama, rengi asla de iflmez! Avrupa Konseyi nsan Haklar Komisyonu Yunanistan daki insan ve az nl k haklar ihlalleriyle ilgili kapsaml 14 sayfal k bir rapor yay nlad. Avrupa Konseyi nsan Haklar Komiseri Tomas Hammerberg in 8-10 Aral k 2008 de Yunanistan a yapt ziyaret ve bugüne kadar yay nlanm fl araflt rma ve raporlardan derlenen bilgiler fl nda haz rlanan raporda, ülkemize bir dizi tavsiyelerde bulunuluyor. Hammerberg, ülkemizi; imzalam fl ve onaylam fl oldu u uluslararas insan ve az nl k haklar antlaflmalar n n gere ini yerine getirmeye aç kça davet ediyor. Raporda, AB nin en eski üyelerinden biri olarak Yunanistan n imzalam fl ancak hala onaylamam fl baz antlaflma ve sözleflmeleri derhal onaylamas isteniyor. Yunanistan, Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n milli kimlik, dernekleflme özgürlü ü, din ve vicdan özgürlü ü, e itim hakk, vak flar, müftülük gibi sorunlar n çözümlenmesi için acil tedbirler almaya davet ediliyor. Raporla ilgili genifl haberimizi geçen hafta gazetemizin üçüncü sayfas nda okudunuz. fiimdi merak ediyorum! Avrupa Konseyi gibi, Avrupa n n en ciddi kurumlar ndan birinden böyle bir rapor yay nlan yor ama, Yunan ulusal ve özellikle Bat Trakya daki yerel Yunan bas n ndan t k yok. Niye? Az nl k sorunlar n n uluslararas platforma tafl nmas ndan son derece rahats z olanlara Keflke az nl buna mecbur etmeseniz. Az nl k Avrupa yerine keflke Atina da derdini anlatabilecek aç k bir kap bulabilse dedi imiz zaman da suratlar n buruflturuyorlar. Ülkemiz, az nl kla iyi niyete dayal ciddi bir diyalog bafllat lmad kça, Atina daki kap lar az nl k sorunlar n n çözümü için de aç lmad kça, yani az nl k kaale al nmad kça buna benzer raporlar yay nlanmaya devam edecek. ABD y ll k insan haklar raporunu 25 fiubat ta yay nlad. (Raporla ilgili haberimizi önümüzdeki hafta okuyabilirsiniz.) Ard ndan Avrupa Konseyi, Birleflmifl Milletler ve baz uluslararas insan ve az nl k haklar sivil toplum örgütlerinin raporlar da önümüzdeki günlerde yay nlanacak. AG T e dönem baflkanl n 2009 y l süresince yürütecek olan ülkemizin daha fazla rezil olmamas için, Atina n n bu konulardaki tutumunu merakla bekliyorum. Hac osman sordu Hac gakis yan tlad Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman n tütün üretimiyle ilgili sorular na Tar m Bakan Sotiris Hacigakis yan t verdi. 19 fiubat Perflembe günü meclis genel kurulunda söz alan milletvekili Hac osman, bölgedeki tar m ve özellikle de tütün üretimindeki sorunlara de indi. TRAKYA bölgesinde tütün üretiminde geçimini sa layan aile say s - n n 11 bin civar nda oldu unu anlatan Hac osman zarar ödemelerinin henüz yap lmad na dikkat çekti. Hac soman Tazminat tütün üreticilerinin hakk d r ve bugüne kadar paralar n almalar gerekiyordu. Ayn fley pamuk üreticileri için de geçerli. Bu y l pamuk fiyatlar 0,20-0,25 euroya kadar geriledi, pamuklar ise elveriflsiz hava koflullar ndan önemli ölçüde zarar gördü. Zarar paralar n n bu kadar gecikmesi tütün üreticileri kadar pamuk üreticilerinin de ç kmaza sürükledi. G rtla na kadar borç içinde olan tütün ve pamuk üreticisi en temel ihtiyaçlar n bile karfl layamaz duruma geldi. Öte yandan, hayvan üreticisi de durumundan memnun de il, çünkü hayvan üreticilerinin bir ço u AB primlerini (denklik primleri) bugüne kadar alamad - lar. dedi. Kiraz üretimindeki sorunlara da de inen Hac osman, Yaka bölgesinde 2008 y l May s ay nda kiraz üretiminde meydana gelen zarar kay t ifllemlerinin birkaç gün önce yap ld n elefltirdi. Hac osman, 7-8 ay önce Yeni Demokrasi Partili yerel kurmaylar n yaka köylerini gezerek kiraz üreticilerine zarar paras verilece i yönünde aç klamalarda bulunduklar n, o günden bu yana 8 ay geçmesine ra men ödemelerin hala yap lmad n belirtti. Milletvekili Hac osman konuflmas nda geçti imiz günlerde tar m sektörünü desteklemek üzere aç klanan 500 milyon euroluk destek fonundan Trakya bölgesindeki tütün üreticilerinin nas l bir yard m alaca n sordu. TARIM BAKANI HAC GAK S Rodop milletvekili Hac osman n sorular n yan tlayan Tar m Bakan Sotiris Hacigakis söze Bana öyle geliyor ki pek çok defa bu salonda birbirimizi anlayam yoruz. diyerek bafllad. Bakan Hac gakis flöyle dedi: Tazminat için ayr lan DUYURU euro tutar ndaki ödenek, tüm ülke genelindeki ekili arazileri kaps yor. Hiç bir bölge, dolay s yla Trakya da, tazminat ödemesinin d fl nda b rak lmayacak. Bu do rultuda, bir bölgeye tazminat ödemesi yap lmad veya yap lmayacak fleklindeki aç klamalar gerçe i yans tm yor. Hac gakis tütün üretimiyle ilgili olarak flunlar dile getirdi: Bu salonda bulunan herkes gayet iyi bilir ki, Avrupa Birli i taraf ndan tütüne karfl, çeflitli nedenlerden dolay, olumsuz bir yaklafl m sözkonusudur. Soruyu yönelten meslektafl m z n mensubu oldu u partinin iktidar oldu u dönemde tütüne karfl y k c bir politika izlendi. Bu dönemde tütün üretimini b rakan üreticilere çok düflük miktarda tazminat verildi. Hali haz rda yap lan revizyondan sonra, e er yanl fl hat rlam yorsam, Aral k 2008 tarihinden itibaren tütün üretimini b rakan hiç bir üretici gelirini kaybetmeyecek. Bu uygulama ilk defa bizim hükümetimiz taraf ndan hayata geçirildi. Benden önce Tar m Bakan olan Kondos, 2008 y l nda yap lan revizyonla, ödeneklerin birinci tar m fonundan ikinci tar m fonuna aktar lmas esnas nda ve hemen sonras nda tütün üreticilerinin desteklenmesini, gelir kayb na u ramamalar n sa lad. Bu da programlamakta oldu umuz 4. Destek Paketi sayesinde olacak. BATI Trakya Kad n Platformu 7 Mart 2009 tarihinde Yass köy Astrea e lence merkezinde Kad nlar Günü nedeniyle bir e lence düzenleyecektir. Kat lmak isteyen bayanlar n afla daki telefon numaralar na baflvurmalar gerekmektedir. Sevtap Hint: , Nevriye Delihüseyin: , Ayfle Galip: , Mediha Bekiro lu: , Sibel Durmufl:

5 HABER 5 KUL S...KUL S...KUL S... LAOS un Milli Trakya endiflesi AfiIRI milliyetçi LAOS Partisi Trakya daki politik ve ekonomik durumla ilgili olarak çiflleri Bakan na yönelik soru önergesi sundu. Soru önergesini LAOS Partisi Baflkan Yorgos Karacaferis ve 9 LAOS milletvekili imzalam fl. Soruda Türkiye ve Bat Trakya Türk az nl k liderleri hedef gösteriliyor ve bir yerde bölgede kargafla yaratmakla itham ediliyor. Olay n en önemli ve dikkat çekici noktas ise az nl n bir problem olarak görülmesi! Ne yaz k ki Bat Trakya Türkleri sorun olarak de erlendiriliyor! LAOS Partisi nin sorusunda Türkiye nin Trakya y tehdit etti i iddias da öne sürülüyor. Problem Lozan antlaflmas ndan sonra bölgede kalan Müslüman az nl ktan bafll yor ifadesinin yer ald soru önergesinde olay n son 25 y lda t rmand ifade ediliyor. LAOS milletvekilleri ilginç bir fley daha söylüyor. Türkiye nin Müslüman az nl (Yani Bat Trakya Türklerini) himaye etme çabalar n n aç kça belli oldu unu kaydediyorlar. Fakat Lozan antlaflmas gere i Türkiye nin bu konuda baz hak ve yükümlülüklerinin oldu unu unutuyorlar. LAOS un sorusunu okudukça ilginç noktalar ç kmaya devam ediyor. Soru önergesinde Türkiye nin dillendirmedi i bir amac n n oldu u iddias dile getiriliyor. Neymifl bu amaç diye merak edenlere söyleyelim; Trakya da yönetime ortak olmak! Bu çaban n gerçeklefltirilmesi için ise baz giriflimlerin ve çal flmalar n yap ld n öne süren LAOS çular sözkonusu çal flmalar flu flekilde özetliyorlar: Türk derneklerinin oluflturulmas, yurtd fl ndaki Bat Trakya derneklerinin artt r lmas ve Bat Trakya olay n n uluslararas sorun haline getirilme çabalar, tan nmayan müftülerin ve Gümülcine baflkonsoloslu unun Ankara nezdinde yo un giriflimleri, Türkiye den bakan, milletvekili ve çeflitli yetkililerin bölgeye ziyaretleri ve burada yapt klar aç klamalar, Yunan partilerinde bulunan Müslüman milletvekillerinin aç klamalar, v.s. LAOS Partisi, tüm bu çabalara ve giriflimlere karfl Yunan hükümetinin tepki göstermedi ini ve edilgen bir tutum izledi ini belirtiyor. Herhalde az nl n kabul etmedi i tayinli imam yasas, yeni vak flar yasas, az nl k anaokullar taleplerini falan unutuyor. Soru önergesinde ilginç bir nokta daha var. LAOS Partisi, Cemaat seçimleri, müftü seçimi, az nl k anaokullar ve milli kimlik gibi talepler, Bat Trakya Müslüman Türk toplumunun talebi, iste i, beklentileri de il de, Türkiye nin talebi olarak lanse ediyor. Biri parti baflkan olmak üzere 10 milletvekilinin imzalad soru önergesinde, Trakya n n kalk nmas milli bir öncelik olarak tespit ediliyor. Hatta sorunun sonunda hükümete Trakya n n ekonomik, demografik (nüfus), sosyal ve kültürel aç dan güçlendirilmesi için ne tür önlemlerin al naca soruluyor. Evet gördü ünüz gibi, Bat Trakya 21. yüzy l n bafl nda hala milli bir öncelik, az nl k da bir sorun olarak nitelendiriliyor. B Z BURADAYIZ ''Biz Buraday z'' program n n Yunanistan ve Bulgaristan'daki yolculu u sürüyor... Bulgaristan' n fiumnu kentinde Türklerin yaflant s ndan kesitler ve yaklafl k 300 y ll k Osmanl eseri Tombul cami Ziraat bankas Cumhuriyet tarihinde ilk kez Atina ve Gümülcine'de flube açt Kemal Anadol 'Büyük Ayr l k' kitab n Gümülcine'de tan tt Hülya Emin'in haz rlay p sundu u Biz Buraday z Cumartesi 19:45'de TRTINT'te Biz Buraday z, Cumartesi 19:45 te TRT int ekranlar nda. Tekrar TRT-INT Sal günü saat: 05:30 ve 13:30 TRT-TÜRK Cuma günü saat:12:30 Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN AZINLIK E T M -UYUMLU YAfiAM Bürodaki eski gazeteleri gözden geçirirken eski milli e itim bakan Evripidis Stilyanidis in bir aç klamas na tak ld m. Y lbafl ndan sonra yap lan kabine de- iflikli inde ulaflt rma bakanl na getirilen Rodop milletvekili ve eski e itim bakan Evripidis Stilyanidis in aç klamas az nl k e itimiyle ilgili. Asl nda haber eski de say lmaz. Ekim ay bafllar nda bakanla yap lan bir röportaj n haberi. Konu az nl k e itimi demifltik. Röportaj okuyunca say n bakan bilmem ama- beni bir hüzün kaplad. Demek ki hemflehrimiz olan bir bakan az nl k e itimine bu flekilde bak yor. Evripidis Stilyanidis az nl k e itiminin birileri taraf ndan gerginlik yaratmak için bahane olarak kullan ld n söylüyor! Aç klama tam da skeçe de, skeçe Merkez Türk lkokulu nda e itim y l bafl nda yaflanan kay t krizi döneminde yap lm fl. Eski gazeteleri gözden geçirip, iflimize yaramayacaklar atarken iflte bu röportaj n yer ald gazeteye tak ld m. Asl nda dörtbuçuk ay önce ç kan bu haberi daha önce okumufltum. Ama bir bakan n az nl k e itimine böyle bir bak fl aç s yla bak yor olabilece ini hat rlamak insan gerçekten üzüyor. ki ay öncesine kadar milli e itim bakan olan say n Stilyanidis, skeçe deki olaydan hereketle az nl k e itiminin birileri taraf ndan gerginlik yaratmak için bir f rsat olarak de erlendirildi ini söylüyor. Hay r say n bakan! Hiç de öyle de il! Asl nda tam tersi. Birileri az nl k e itimini bitirmek, e itimimizdeki Türkçe aya n iyice felç etmek ve az nl n hukuki statüsünü ortadan kald rmak için az nl k e itimini araç olarak kullan yor olmas n? Zira siz böyle düflünürseniz, az nl k da bu flekilde düflünebilir hatta düflünüyor. E itim bakanl n z döneminde bir hemflehri, bir komflu samimiyetiyle az nl k e itimine yaklaflaca n za dair ümidimizi hep korumufltuk. Fakat ne yaz k ki yine bir hayal k r kl yaflad k. Peki Büyük Derbent te kim gerginlik yaratt? stenmeyen ö retmen hala orada oldu una göre, orada da Derbentlilerin durup dururken gerginlik yaratmak istedi ini düflünürseniz flaflmam! Say n bakan ayn röportajda az nl k anaokullar meselesi konusuna da baz yan tlar veriyor. htiyaç oldu u yerde anaokullar infla ettiklerini söylüyor. Az nl k insan na yönelik anaokullar n n çift dilli mi olaca sorusuna da -tam olmasa da- yan t veriyor. bu anaokullar nda resmi dilin yan s ra ö rencilerin ana diline de sayg duyacaklar n söylüyor. Anadil konusuna çok ilginç (!) bir parantez de açmay ihmal etmiyor ve anadil hangisi olursa olsun fleklinde bir not düflüyor. Biz bu küçük parantezin neler içerdi ini -say n bakan n da tahmin edebilece i gibi- anlayabiliyoruz. Bu anaokullar nda resmi dili yani Yunanca y ö reten bir ö retmenin yan s ra, bir de çocuklar n dilini kullanacak bir yard mc n n olmas n düflündüklerini dile getiriyor say n eski milli e itim bakan. Bat Trakya Türk az nl ise anaokulu meselesinde ne düflünüyor bir hat rlayal m: Az nl k anaokullar diye tabir edilen ve az nl k e itimi statüsüne uygun olarak Türkçe ve Yunanca e itim yap lacak okullar istiyor. Evet iflte böyle. Eski milli e itim bakan böyle düflünürken, yeni milli e itim bakan n n az nl k e itimi hakk nda ne düflündü ünü gerçekten merak ediyorum. En önemli ve en öncelikli sorunumuzla ilgili olarak az nl n iki milletvekilinin milli e itim bakan Aris Spiliotopulos ile görüflüp samimi ve yap c bir diyalo u bafllatmalar n içtenlikle arzu ediyor ve bekliyoruz. Çünkü e itim olay beklemiyor. Nesiller gelip geçiyor. Dünkü ifllerimizi maalesef bugüne b rakt k. Bugünkü ifllerimizi yar na, öbürgüne b rakmayal m. Zira çok geç olabilir! Hükümet yetkilileri ve yerel yetkililer Bat Trakya dan bahsederken buras n n birlikte ve uyumlu yaflam aç s ndan Avrupa ya ve hatta dünyaya örnek olabilecek nitelikte oldu unu savunurlar. Tabii Biz az nl a çok iyi davran yoruz. Tüm haklar n veriyoruz tezini iddia ederek, bundan kendilerine pay ç kart rlar. Fakat bu uyumlu yaflam n baflrol oyuncusu olan Bat Trakya Türk Toplumunu unutuyorlar. flte tam bu noktada Bat Trakya Türk az nl na karfl son dönemde artan sald rganl n, bunun yan s ra da somut ve güncel bir örnek olmas aç s ndan bölge genel sekreterinin son dönemdeki tutum ve davran fllar n uyumlu yaflam aç s ndan de erlendirmek laz m. Acaba bunlar bölgedeki uyum a destek mi sa l yor yoksa köstek mi?

6 HABER 6 Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s Bat Trakya Az nl Kültür ve E itim fiirketi (BA- KEfi) Baflkan Galip Galip, tayinli cemaat idarelerini istifaya ça rd. skeçe de çocuk yuvas, Gümülcine de de bir kültür merkezi inflaat için tayinli vak f idarelerinden yer istediklerini, ancak bu konuda olumsuz cevap ald klar n belirten G. Galip, Senelerden beri bafl m zda olan bu insanlar görevlerini gerekti i gibi yapmamaktad rlar. Onlar az nl k bas n n n huzurunda istifaya davet ediyorum. Madem ki istedikleri fleyleri yapam yorlar, o makamda durmas nlar. dedi. BAKEfi N G R fi MLER N ENGELLED LER Bat Trakya Az nl Kültür ve E itim fiirketi, 24 fiubat Sal günü düzenledi i bas n toplant s nda, tayinli vak f idare heyetlerini elefltirdi. Baflkan Galip Galip, Asbaflkanlar lhan Ahmet ve Hikmet Cemilo lu, Genel Sekreter Yüksel Nurio lu ve Yönetim Kurulu üyesi Cemil Kabza n n haz r bulundu u toplant da, toplumun ata yadigar vak f mallar ndan faydalanamad, bu durumun ise kabul edilmesinin mümkün olmad vurguland. BAKEfi Baflkan Galip Galip, skeçe Valisi Yorgos Pavlidis in emriyle kapat lan Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i nin skeçe deki Çocuk Kulübü yerine BAKEfi e ba l yeni bir çocuk kulübü açmak üzere, skeçe Vak flar daresi nden kira karfl l bir bina veya arsa talebinde bulunduklar n belirtti. G. Galip, Vak f mallar n n bizim kendi toplumumuza ait oldu unu ve bunlardan toplumun yararlanmas gerekti ini düflündük. Bu yüzden de vak f idarelerine baflvurduk. skeçe de çocuk yuvas olarak kullan lacak birkaç yeri istedik. Hepsi için bahane uydurdular ve vermediler. Hatta skeçe Hürriyet Mahallesi nde okul olarak infla edilen çok uygun bir bina vard. Bunu istedik fakat vermediler. Hatta cemaat idaresinin cevab da çok ilginçtir. Cemaat idaresi bu gayrimenkulün çocuk yuvas olarak kullan lmak üzere skeçe Belediyesi ne kiraland n bildirdi. Gerçekten ibretlik bir cevapt bu. Bu arada, skeçe Vak f daresi nin 14 Ekim 2008 tarihli yaz da kiraland belirtilen sözkonusu tafl nmaz mal ile ilgili sözleflmenin geçen Ocak ay nda 20 y ll - na imzaland ö renildi. CELAL BAYAR YURDU G. Galip bas n toplant s nda, az nl n ihtiyaçlar na cevap verecek bir Kültür Merkezi nin yap m için Celal Bayar Lisesi Ö renci Yurdu nun BA- KEfi e tahsis edilmesi talebine de genifl yer verdi. Bize Yurdun verilece i müjdesi geldi. Biz de Celal Bayar Lisesi Yurdu nun bulundu u yere bir kültür merkezi yap lmas için giriflimlere ve çal flmalara bafllad k. dedi. Vak flar daresi nin BA- KEfi e gönderdi i 17 Kas m 2008 tarihli yaz s nda, Gümülcine de roon Caddesi üzerinde bulunan Gümülcine Müslüman Ortaokulu Ö renci Yurdunun, Yurt ve Kültür Merkezine dönüfltürülmesi için BAKEfi e tahsis edilmesine karar verildi i, bu konuda gerekli yasal ifllemlerin bafllamas için iki kurumun hukuk dan flmanlar ve avukatlar n n sorumlu oldu u belirtildi. Bu konuda karfl l kl görüfl- Tayinli skeçe Cemaat daresi nden gelen cevap -Yunanca dan çeviri- SKEÇE KENT MÜSLÜMAN VAKIFLAR DARE HEYET (Yasa No:1091/1980) Adres: G.Miltiadi No:2, 67100, SKEÇE Tel: Fax: V.S.C. No: / skeçe Vergi Dairesi skeçe, Prot.No:50 BATI TRAKYA AZINLI I KÜLTÜR VE E T M fi RKET (P.EK.E.M) GENEL MÜDÜRÜNE tarihli ve 7/2008 protokol numaral mektubunuza cevaben afla daki hususlar bildiririz: skeçe Kenti Müslüman Vak flar dare Heyetinin elinde halen, mektubunuzda zikretti iniz hususlara yan t verebilecek uygun bir arsa veya bina bulunmamaktad r. Geçmiflte sözlü olarak ifade edilen ve somut olarak afla da kay tl tafl nmaz mallara gelince: Hatzistavru caddesinde bulunan tafl nmaz mal çocuk yuvas yap m için skeçe Belediyesi ne kiralanm fl olup, bu çocuk yuvas nda az nl k çocuklar da a rlanacakt r. Sünne camii bitifli indeki tafl nmaz mal üzerinde tadilat yap lmas için gerekli ifllemlere bafllanm fl olup, tadilat tamamland ktan sonra, buraya, bir huzurevi aç lacakt r. Bu huzurevinde kentimizde yafl yan yafll ve bak ma muhtaç Müslümanlar özel ihtimama tabi olacaklard r. Mezarl m za karfl olup halen otomobil park yeri olarak kullan lmakta olan tafl nmaz mala gelince, cenazeler esnas nda otomobilleri park edebilecek baflka bir yer bulunmamas nedeniyle bu tafl nmaz mal tahsis etmemiz mümkün de ildir. Ayr ca, bu tafl nmaz mal n, sizin kullanmay düflündü ünüz amaca uygun olmad n da zannediyoruz. skeçe Kenti Müslüman Vak flar dare Heyeti, atalar m z taraf ndan az nl n yararlanmas için vakfedilmifl olan tafl nmaz mallar n en iyi flekilde de erlendirilmesi için 3 y ldan beri, hergün, gerekli çal flmalar sürdürmektedir. Bu çal flmalar herkesin emrine amadedir. steyenler gelip bu çal flmalar hakk nda bilgi edinebilirler. Sayg lar mla Vak flar daresi Ad na Baflkan Faik Karaday (Resmi mühür ve imza)

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

Elektrikte %14 kayıp-kaçak var

Elektrikte %14 kayıp-kaçak var GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Çubuk, İç Anadolu nun sebze fidesi üssü oldu 6 MAYIS 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. Ankara'nın

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı