GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!..."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 623 Fiyatı: 0.80 Euro TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar na Bratankova köyündeki Gorgona lokantas nda yemek verdi. 2 de Hac osman sordu Hacigakis yan tlad RODOP Milletvekili Ahmet Hac osman n tütün üretimiyle ilgili sorular na Tar m Bakan Sotiris Hacigakis yan t verdi. 19 fiubat Perflembe günü meclis genel kurulunda söz alan milletvekili Hac osman, bölgedeki tar m ve özellikle de tütün üretimindeki sorunlara de indi. 4 te Az nl k gazetecisine sald r GAZETEC Abdülhalim Dede, Gümülcine flehir meydan nda televizyon program na konuk olarak kat ld s rada bir Yunanl n n sald r - s na u rad. 8 de 10,11 Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!... B L M DÜNYA EKONOM Uyanmak hiç bukadar kolay olmam flt 9 da Avrupa dan Sofya ya Türk az nl k uyar s GÜMÜLC NE flehir park ndaki çal flmalar devam ediyor. Parktaki yenileme çal flmalar s ras nda çok say da a ac n kesildi i göze çarp yor. Ayr ca Gümülcine nin en büyük park - n n zemini de kesme tafl ve mermerle dolduruldu. fiehirdeki çevreciler Gümülcine park n n kentin en önemli yeflil alan oldu una dikkat çekerek park n bir beton ve tafl y n na dönüfltürülmesinden endifle ediyor. 13 te 14 te Travel Matters ile Turizm üzerine da Bat Trakya Az nl Kültür ve E itim fiirketi (BAKEfi) Baflkan Galip Galip, tayinli cemaat idarelerini istifaya ça rd. skeçe de çocuk yuvas, Gümülcine de de bir kültür merkezi inflaat için tayinli vak f idarelerinden yer istediklerini, ancak bu konuda olumsuz cevap ald klar n belirten G. Galip, Senelerden beri bafl m zda olan bu insanlar görevlerini gerekti i gibi yapmamaktad rlar. Onlar az nl k bas n huzurunda istifaya davet ediyorum. Madem ki istedikleri fleyleri yapam yorlar, o makamda durmas nlar. dedi.. 6 ve 7 de KUL S...KUL S... LAOS un Milli Trakya endiflesi AfiIRI milliyetçi LAOS Partisi, Trakya daki politik ve ekonomik durumla ilgili olarak çiflleri Bakan na yönelik soru önergesi sundu. Soru önergesini LAOS Partisi Baflkan Yorgos Karacaferis ve 9 LAOS milletvekili imzalam fl. Soruda Türkiye ve Bat Trakya Türk az nl k liderleri hedef gösteriliyor ve bir yerde bölgede kargafla yaratmakla itham ediliyor. Olay n en önemli ve dikkat çekici noktas ise az nl n bir problem olarak görülmesi! Ne yaz k ki Bat Trakya Türkleri sorun olarak de erlendiriliyor! 7 de SPOR Celal Bayar Ortaokulu Voleybol fiampiyonu 19 da

2 HABER 2 TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar na Bratankova köyündeki Gorgona lokantas nda yemek verdi. skeçe nin Bratankova köyündeki yeme e TB yöneticileri, TB Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç ve baflkonsolosluk çal flanlar kat ld. Baflkonsolos Sarn ç yemekte TB Futbol Tak m üyeleriyle yak ndan tan flma ve sohbet etme f rsat buldu. Yemekteki sohbete özellikle Galatasaray n Kocaeli ve Fenerbahçe nin Gençlerbirli- i yenilgileri damgas n vurdu. TB BAfiKANI OZAN AHMETO LU skeçe Türk Birli i Baflkan Ozan Ahmeto lu spor faaliyetlerinin TB nin etkinliklerinde çok önemli bir yer tuttu unu belirterek, Tak m - m z flu anda özel maçlar yapabiliyor ve turnuvalara kat labiliyor. Derne imiz resmiyetini kazanma yolunda. Resmiyetini kazand ktan sonra yine resmi bir flekilde spor faaliyetlerini yürütebilecek. Biz yönetim olarak gençlerimize çok daha fazla önem vermemiz gerekti ine inan yoruz. Çünkü toplumumuzun gelece i onlar n elinde. dedi. BAfiKONSOLOS MUSTAFA SARNIÇ Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç TB Futbol Tak m na ve BOYACI SELAM fiehr N Rengarenk, güzel mekanlar için... Her çeflit plastik ve ya l boya iflleri yap l r. TEL: skeçe Türk Birli i yöneticilerine teflekkür ederek konuflmas na bafllad. Gençlerle ve özellikle de sporcularla birlikte olmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Sarn ç, her zaman gençlerin yan nda olacaklar n ve destekleyeceklerini söyledi. Baflkonsolos Sarn ç gelece in gençlere ait oldu unu belirterek, spor faaliyetlerine kat lman n sosyalleflmenin ve sa l kl bir yaflam n koflulu oldu unu anlatt. Davet s ras nda TB Spor Koordinatörü Hüseyin Mehmet Usta, Antrenörler Mustafa fiükrüo lu, Mustafa Topal ve tak m kaptan fiükrü fiükrüo lu, baflkonsolos Sarn ç ve baflkonsolosluk mensuplar na isimlerinin yaz l oldu u TB formas hediye etti. Milletvekili Müezzino lu i ziyaret etti TÜRK YE Adalet ve Kalk nma Partisi (AKP) stanbul Milletvekili Mehmet Müezzino lu gazetesinin Gümülcine deki bürosunu ziyaret etti. Ziraat Bankas n n Gümülcine flubesinin aç l fl na kat lmak üzere bölgeye gelen Müezzino lu, 19 fiubat Perflembe günü i ziyaret etti. Gümülcine nin Kozlukebir köyünde dünyaya gelen ve e itim için Türkiye ye gitti i bir dönemde, Yunan Vatandafll k Yasas n n 19. maddesi yüzünden vatandafll n kaybeden Müezzino lu, t p fakültesini bitirdi ve sa l k alan nda stanbul da yat r m yapt. Türkiye Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an ile yak n dostlu u bulunan Müezzino lu, bir dönem AKP stanbul l Örgütü Baflkanl n yürüttü. KÖYEP Domruköy deydi BATI Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Köye Eriflim Projesi (KÖYEP) üyeleri, Domruköy Kad n Derne i ni ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen KÖYEP, ileriye yönelik birlikte neler yapabilecekleri, e itsel ve sosyal alanda halka nas l faydal olacaklar konusunda fikir al flveriflinde bulundular. Taraflar, kad nlar n birlik ve beraberlik içe risinde hareket etmeleri halinde bütün güçlüklerin üstesinden gelecekleri konusunda fikir birli ine vard lar. Domruköy ilkokulunda gerçekleflen ziyarette B.T.A.Y.T.D KÖYEP ekibinin yan s ra BAKEfi genel müdürü Pervin Hayrullah da bulundu. Toplant da kad n kurulufllar n n çal flmalar de- erlendirildi. Domruköy Kad nlar Derne i üyeleri de, bundan sonra kad n ile ilgili yap lacak bütün faaliyetlerde yer almak istediklerini ve daha da faydal olmalar ad na neler yapabilecekleri konusunda kendilerine yard mc ve yol gösterici olunmas n talep ettiler.

3 HABER 3 Hannover derne inde yeni yönetim Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini Tel-Fax: web sitesi: HANNOVER Bat Trakya Türkleri Aile Birli i Derne i, 15 fiubat 2009 Pazar günü gerçeklefltirilen Genel Kurul toplant s ve ard ndan yap - lan seçimlerde yeni yönetim kurulunu belirledi. Yeni yönetim kurulu ve görev da l m flöyle olufltu: Baflkan: Özkan Reflit kinci Baflkan: Erdinç Hüseyin Genel Sekreter: Özel Reflit Kasadar: Vedat Hasan Kasadar Yard mc s : Hasan Topal Salih Derne in yeni Baflkan Özkan Reflit, dernek üyelerine kendisine duyduklar güven dolay s yla teflekkürlerini sunarak gelecek dönem gerçeklefltirilmesi planlanan faaliyetler hakk nda bilgi verdi. Reflit, Hannover Bat Trakya Türkleri Aile Birli i Derne i olarak Hannover Bat Trakya Türkleri aras nda birlik ve beraberli i pekifltirmek ve güçlendirmek amac ile aile gecesi çal flmalar nda a rl k verece iz. Derne in mali problemlerini gidermek için ise derne e ait lokalin düzenli olarak faaliyet göstermesi için çal flmalarda bulunarak aktif bir yönetim anlay fl içerisinde hareket edece iz. Bununla birlikte yeni dönemde yine 1 May s kutlamas gerçeklefltirerek bu önemli günde her zaman oldu u gibi birarada olaca z. Daha da önemlisi Hannover Bat Trakya Türk gençlerine yönelik çal flmalara öncelik vererek Bat Trakya Türk kültürünü yaflatmaya ve nesilden nesile aktarmaya devam edece iz dedi. ABTTF DEN TÜRK GAZETELER NE Z YARET Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Türk gazetelerinden Hürriyet, Milliyet, Türkiye ve Zaman n Avrupa bürolar n ziyaret etti. ABTTF Baflkan Halit Habipo lu, Genel Sekreter Özkan Reflit, Baflkan Yard mc s Sami Yusuf, Orta Avrupa Teflkilat Baflkan Ramadan Ramadan, Kuzey Avrupa Teflkilat Baflkan Mustafa Kasap, E itim Faaliyetleri Sorumlusu Ekrem K rcali ile Gençlik Faaliyetleri Sorumlusu Kamuran Ömero lu ndan oluflan ABTTF heyeti, ilk olarak Do- an Yay n Holding üyesi Hürriyet gazetesi Avrupa bürosunu ziyaret ederek Avrupa Yay n Koordinatörü Halit Çelikbudak ve Yaz flleri Müdürü Turgay Raflit ve Milliyet gazetesi Yaz flleri Müdürü Hayri Dizerkonca ile görüfltüler. Ard ndan ABTTF heyeti hlas Medya üyesi Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Kenan Kubilay ve Yaz flleri Müdürü Zeki fiahin ile Zaman Medya üyesi Zaman Gazetesi Genel Müdürü Mahmut Çebi ile Yaz flleri Müdürü Dursun Çelik ile görüfltü. ABTTF heyeti, Bat Trakya Türk az nl ve sorunlar ile ABTTF nin çal flmalar hakk nda bilgi vererek, Bat Trakya Türk Az nl n n güncel sorunlar n aktard. Görüflmeler esnas nda ABTTF ve Bat Trakya Türk Az nl, Bat Trakya yöresi ve insanlar m z, Bat Trakya da tarihi ve mimari an tlar, Bat Trakya Türk az nl n n altyap, kalk nma ve e itim sorunlar ve Bat Trakya ekonomisini tan tan broflürler ile Az nl k vak flar konular nda haz rlanan tan t m kitapç, ayl k ngilizce ve Türkçe olarak haz rlanan haber bültenlerinin son say lar, ABTTF 14. Dönem Faaliyet Raporu ve ngilizcede haz rlanan Bat Trakya Türk Az nl n n Sorunlar bafll kl bilimsel çal flmalar bas n mensuplar na bir dosya halinde sunuldu. Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Web savafl... Son dönemde gözlemledi im o ki, bir gerginli i t rmand rma politikas ile karfl karfl yay z. Bas nda yaz l p çizilenler, politik arenada yaflananlar bunu gösteriyor. Ama peflinen söyleyeyim ki, biz bu tuza a düflmeyece iz. Çünkü her türlü mant k s n r n aflan, komplo teorileri üreten bir zihniyetin parças olma niyetinde de iliz. Türkiye ile Yunanistan aras ndaki iliflkilerin bugün geldi i noktay ele alacak olursak, iliflkilerde bir so uma ya da durgunluk dönemine girildi ini söylemek mümkün. Depremler sonras, sivil inisiyatifin bafl çekti i ve hükümetleri de peflinden sürükledi i iyiniyet ortam n n bugün varl n sürdürdü ünü söylemek ne yaz k ki mümkün de il. kili iliflkiler, Bat Trakya Türklerinin hayat nda her zaman belirleyici rol oynad. Do al olarak son dönem esen serin rüzgarlardan da az nl k pay na düfleni fazlas yla al yor. Gerek ulusal, gerekse yerel bas n n bir bölümü için Türkiye ve az nl konu alan haberler yine prim yapmaya bafllad. Yunan kamuoyu, Türkiye nin ve Bat Trakya Türk az nl n n Yunanistan için tehlike oldu u haberleriyle besleniyor son dönemde. Geçti imiz günlerde, Hronos gazetesinde yer alan bir haberden hareketle, bölgede hakim olan mant k d fl l irdelemek istiyorum bu hafta. Ad geçen gazetenin birinci sayfas nda yer alan haberde, az nl k bas n, az nl k kurum ve kurulufllar n n web sitelerinde gr (Greece, yani Yunanistan) alan ad n kullanmad na dikkat çekiliyor ve bu konuda üç afla befl yukar tahmin edece iniz yorumlara yer veriliyor. Daha iyi anlayabilmeniz için flöyle bir örnek vereyim. GÜN- DEM gazetesinin web adresi Hronos a göre ise için en uygun web adresi olmal. Pes do rusu!... Alan adlar kullan m ile ilgili baz bilgiler verelim. Öncelikle dünyadaki tüm internet alan adlar Amerika merkezli ICAAN kurumu taraf ndan verilmektedir. Her alan ad, belli bir s n f iflaret eder ve bu alan adlar nda ilk gelen al r sistemi geçerlidir. En popüler üst seviye alan adlar,.com (commercial yani ticari kurulufllara yönelik),.net (network yani ba lant ve network sa lay c lara yönelik),.org (organization yani dernek, vak f, organizasyonlara yönelik),.gov (Amerikan hükümeti için ayr lm fl alan ad ),.edu (üniversiteler için ayr lm fl alan ad )... Üst alan adlar n n tükenmesiyle, internete yaflanan s k fl kl aflmak için ülkelere özel alt alan ad tahsisi bafllad :.gr,.tr gibi... Selanik te Hronos ad nda bir gazete ç k yor olsayd ve daha önce xronos.gr ismini alm fl olsayd, Gümülcine de yay n yapan Hronos un bugünkü internet adresini kullanma flans olmayacakt. Kimbilir belki de xronos.com ismini seçmek zorunda kalacaklard... Mesela, guardian.com alan ad bir cam üreten firma taraf ndan al nd için ngiliz Guardian gazetesi kaç rd üst alan ad yerine alt alan ad kullank zorunda kal yor: Di er taraftan Washington Post, Amerika da yay n yapan bir gazete oldu u halde, Amerika için ayr lm fl.us uzant s n de il,.com uzant s n kullan yor: Do al olarak akla flu sorular geliyor: Yunanistan n en büyük gazetelerinden biri olan Eleftheros Tipos gazetesinin olan internet adresinde gr yer alm yorsa, bu gazetenin yay nc l ndan flüphe etmek ve baflka bir ülkenin ç karlar na hizmet etti ini mi düflünmek gerekiyor? stanbul daki Rum Zografion Lisesi nin mezunlar n n web adresi Yani tr alan ad kullanmayan bu kurumun faaliyetlerine flüpheyle mi yaklaflmak laz m? Yoksa Fener Rum Patrikhanesi adresini kullan yor diye Türkiye de buna bir tepki mi gösteriliyor? Lütfen insanlar ak l ve mant k d fl fleylerle zehirlemek yerine, sa duyulu hareket etmenin yollar n arayal m...

4 HABER 4 Cemil KABZA TERS AÇI Zencinin rengi y ka(n)makla de iflir mi? Bat Trakya da son haftalarda yine f rt nal günler yaflan yor. Türkiye nin lokomotifi Ziraat Bankas n n Yunanistan flubelerinin aç l fl ndan önce ve sonra baz bas n yay n organlar n n da teflvikiyle, tabir yerindeyse Pire için yorgan yak ld. Gölge düflürücü bütün çabalara ra men, Ziraat Bankas n n aç l fllar gerçekleflti. Vatana, millete hay rl olsun. Ak nt ya karfl kürek çekenler bir nebze amaçlar na ulaflt. Gümülcine deki aç l fla bölgenin Yunanl yerel yöneticilerinin kat lmas engellendi. Yap lan tarafl yay nlar özellikle seçim ile iflbafl na gelen baz yerel yöneticilerin, aç l fl gününde ifl icab Atina veya Selanik e s nmalar n veya gribe yakalan p hastalanmalar na neden oldu. Birkaç kifli hariç Yunanl yerel yöneticilerin Gümülcine deki aç l fla kat lmamalar, ifl yo unlu u, önceden ayarlanm fl toplant veya randevularla izah edilemez. Ziraat Bankas n n Gümülcine de flube açaca haberinin yay lmas ndan sonra aleyhte propaganda yapmaya bafllayan bir grup vatan kurtaran gazetecinin, aç l fl n yap ld günün akflam nda Delta televizyonunda yapt klar yorumlar beni hayrete düflürdü. Ziraat Bankas ile alay eden ve bankay Truva At na benzeten yaz lara imza atan bir gazeteci, Ziraat Bankas art k Komotini de aç ld. Bu global ekonominin bir kural d r. Biz Nas l Balkanlarda finans sektöründe en çok yat r m yapabiliyorsak, Balkan ülkelerindeki banka say m z yüzlerle ifade ediliyorsa, Türkiye de bile bankalar sat n alabiliyorsak, onlar n da burada banka açmas do al bir fley olarak karfl - lanmas gerekiyor. Bu global ekonominin bir gere idir. diyor ve sözlerini Kurulufl amac zaten belli diyerek zehirini atarak tamaml yor. Bu konuda bir tek fley söylemek istiyorum. Zenciyi istedi iniz kadar sabunla y kay n, temizlenir, mis gibi kokar ama, rengi asla de iflmez! Avrupa Konseyi nsan Haklar Komisyonu Yunanistan daki insan ve az nl k haklar ihlalleriyle ilgili kapsaml 14 sayfal k bir rapor yay nlad. Avrupa Konseyi nsan Haklar Komiseri Tomas Hammerberg in 8-10 Aral k 2008 de Yunanistan a yapt ziyaret ve bugüne kadar yay nlanm fl araflt rma ve raporlardan derlenen bilgiler fl nda haz rlanan raporda, ülkemize bir dizi tavsiyelerde bulunuluyor. Hammerberg, ülkemizi; imzalam fl ve onaylam fl oldu u uluslararas insan ve az nl k haklar antlaflmalar n n gere ini yerine getirmeye aç kça davet ediyor. Raporda, AB nin en eski üyelerinden biri olarak Yunanistan n imzalam fl ancak hala onaylamam fl baz antlaflma ve sözleflmeleri derhal onaylamas isteniyor. Yunanistan, Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n milli kimlik, dernekleflme özgürlü ü, din ve vicdan özgürlü ü, e itim hakk, vak flar, müftülük gibi sorunlar n çözümlenmesi için acil tedbirler almaya davet ediliyor. Raporla ilgili genifl haberimizi geçen hafta gazetemizin üçüncü sayfas nda okudunuz. fiimdi merak ediyorum! Avrupa Konseyi gibi, Avrupa n n en ciddi kurumlar ndan birinden böyle bir rapor yay nlan yor ama, Yunan ulusal ve özellikle Bat Trakya daki yerel Yunan bas n ndan t k yok. Niye? Az nl k sorunlar n n uluslararas platforma tafl nmas ndan son derece rahats z olanlara Keflke az nl buna mecbur etmeseniz. Az nl k Avrupa yerine keflke Atina da derdini anlatabilecek aç k bir kap bulabilse dedi imiz zaman da suratlar n buruflturuyorlar. Ülkemiz, az nl kla iyi niyete dayal ciddi bir diyalog bafllat lmad kça, Atina daki kap lar az nl k sorunlar n n çözümü için de aç lmad kça, yani az nl k kaale al nmad kça buna benzer raporlar yay nlanmaya devam edecek. ABD y ll k insan haklar raporunu 25 fiubat ta yay nlad. (Raporla ilgili haberimizi önümüzdeki hafta okuyabilirsiniz.) Ard ndan Avrupa Konseyi, Birleflmifl Milletler ve baz uluslararas insan ve az nl k haklar sivil toplum örgütlerinin raporlar da önümüzdeki günlerde yay nlanacak. AG T e dönem baflkanl n 2009 y l süresince yürütecek olan ülkemizin daha fazla rezil olmamas için, Atina n n bu konulardaki tutumunu merakla bekliyorum. Hac osman sordu Hac gakis yan tlad Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman n tütün üretimiyle ilgili sorular na Tar m Bakan Sotiris Hacigakis yan t verdi. 19 fiubat Perflembe günü meclis genel kurulunda söz alan milletvekili Hac osman, bölgedeki tar m ve özellikle de tütün üretimindeki sorunlara de indi. TRAKYA bölgesinde tütün üretiminde geçimini sa layan aile say s - n n 11 bin civar nda oldu unu anlatan Hac osman zarar ödemelerinin henüz yap lmad na dikkat çekti. Hac soman Tazminat tütün üreticilerinin hakk d r ve bugüne kadar paralar n almalar gerekiyordu. Ayn fley pamuk üreticileri için de geçerli. Bu y l pamuk fiyatlar 0,20-0,25 euroya kadar geriledi, pamuklar ise elveriflsiz hava koflullar ndan önemli ölçüde zarar gördü. Zarar paralar n n bu kadar gecikmesi tütün üreticileri kadar pamuk üreticilerinin de ç kmaza sürükledi. G rtla na kadar borç içinde olan tütün ve pamuk üreticisi en temel ihtiyaçlar n bile karfl layamaz duruma geldi. Öte yandan, hayvan üreticisi de durumundan memnun de il, çünkü hayvan üreticilerinin bir ço u AB primlerini (denklik primleri) bugüne kadar alamad - lar. dedi. Kiraz üretimindeki sorunlara da de inen Hac osman, Yaka bölgesinde 2008 y l May s ay nda kiraz üretiminde meydana gelen zarar kay t ifllemlerinin birkaç gün önce yap ld n elefltirdi. Hac osman, 7-8 ay önce Yeni Demokrasi Partili yerel kurmaylar n yaka köylerini gezerek kiraz üreticilerine zarar paras verilece i yönünde aç klamalarda bulunduklar n, o günden bu yana 8 ay geçmesine ra men ödemelerin hala yap lmad n belirtti. Milletvekili Hac osman konuflmas nda geçti imiz günlerde tar m sektörünü desteklemek üzere aç klanan 500 milyon euroluk destek fonundan Trakya bölgesindeki tütün üreticilerinin nas l bir yard m alaca n sordu. TARIM BAKANI HAC GAK S Rodop milletvekili Hac osman n sorular n yan tlayan Tar m Bakan Sotiris Hacigakis söze Bana öyle geliyor ki pek çok defa bu salonda birbirimizi anlayam yoruz. diyerek bafllad. Bakan Hac gakis flöyle dedi: Tazminat için ayr lan DUYURU euro tutar ndaki ödenek, tüm ülke genelindeki ekili arazileri kaps yor. Hiç bir bölge, dolay s yla Trakya da, tazminat ödemesinin d fl nda b rak lmayacak. Bu do rultuda, bir bölgeye tazminat ödemesi yap lmad veya yap lmayacak fleklindeki aç klamalar gerçe i yans tm yor. Hac gakis tütün üretimiyle ilgili olarak flunlar dile getirdi: Bu salonda bulunan herkes gayet iyi bilir ki, Avrupa Birli i taraf ndan tütüne karfl, çeflitli nedenlerden dolay, olumsuz bir yaklafl m sözkonusudur. Soruyu yönelten meslektafl m z n mensubu oldu u partinin iktidar oldu u dönemde tütüne karfl y k c bir politika izlendi. Bu dönemde tütün üretimini b rakan üreticilere çok düflük miktarda tazminat verildi. Hali haz rda yap lan revizyondan sonra, e er yanl fl hat rlam yorsam, Aral k 2008 tarihinden itibaren tütün üretimini b rakan hiç bir üretici gelirini kaybetmeyecek. Bu uygulama ilk defa bizim hükümetimiz taraf ndan hayata geçirildi. Benden önce Tar m Bakan olan Kondos, 2008 y l nda yap lan revizyonla, ödeneklerin birinci tar m fonundan ikinci tar m fonuna aktar lmas esnas nda ve hemen sonras nda tütün üreticilerinin desteklenmesini, gelir kayb na u ramamalar n sa lad. Bu da programlamakta oldu umuz 4. Destek Paketi sayesinde olacak. BATI Trakya Kad n Platformu 7 Mart 2009 tarihinde Yass köy Astrea e lence merkezinde Kad nlar Günü nedeniyle bir e lence düzenleyecektir. Kat lmak isteyen bayanlar n afla daki telefon numaralar na baflvurmalar gerekmektedir. Sevtap Hint: , Nevriye Delihüseyin: , Ayfle Galip: , Mediha Bekiro lu: , Sibel Durmufl:

5 HABER 5 KUL S...KUL S...KUL S... LAOS un Milli Trakya endiflesi AfiIRI milliyetçi LAOS Partisi Trakya daki politik ve ekonomik durumla ilgili olarak çiflleri Bakan na yönelik soru önergesi sundu. Soru önergesini LAOS Partisi Baflkan Yorgos Karacaferis ve 9 LAOS milletvekili imzalam fl. Soruda Türkiye ve Bat Trakya Türk az nl k liderleri hedef gösteriliyor ve bir yerde bölgede kargafla yaratmakla itham ediliyor. Olay n en önemli ve dikkat çekici noktas ise az nl n bir problem olarak görülmesi! Ne yaz k ki Bat Trakya Türkleri sorun olarak de erlendiriliyor! LAOS Partisi nin sorusunda Türkiye nin Trakya y tehdit etti i iddias da öne sürülüyor. Problem Lozan antlaflmas ndan sonra bölgede kalan Müslüman az nl ktan bafll yor ifadesinin yer ald soru önergesinde olay n son 25 y lda t rmand ifade ediliyor. LAOS milletvekilleri ilginç bir fley daha söylüyor. Türkiye nin Müslüman az nl (Yani Bat Trakya Türklerini) himaye etme çabalar n n aç kça belli oldu unu kaydediyorlar. Fakat Lozan antlaflmas gere i Türkiye nin bu konuda baz hak ve yükümlülüklerinin oldu unu unutuyorlar. LAOS un sorusunu okudukça ilginç noktalar ç kmaya devam ediyor. Soru önergesinde Türkiye nin dillendirmedi i bir amac n n oldu u iddias dile getiriliyor. Neymifl bu amaç diye merak edenlere söyleyelim; Trakya da yönetime ortak olmak! Bu çaban n gerçeklefltirilmesi için ise baz giriflimlerin ve çal flmalar n yap ld n öne süren LAOS çular sözkonusu çal flmalar flu flekilde özetliyorlar: Türk derneklerinin oluflturulmas, yurtd fl ndaki Bat Trakya derneklerinin artt r lmas ve Bat Trakya olay n n uluslararas sorun haline getirilme çabalar, tan nmayan müftülerin ve Gümülcine baflkonsoloslu unun Ankara nezdinde yo un giriflimleri, Türkiye den bakan, milletvekili ve çeflitli yetkililerin bölgeye ziyaretleri ve burada yapt klar aç klamalar, Yunan partilerinde bulunan Müslüman milletvekillerinin aç klamalar, v.s. LAOS Partisi, tüm bu çabalara ve giriflimlere karfl Yunan hükümetinin tepki göstermedi ini ve edilgen bir tutum izledi ini belirtiyor. Herhalde az nl n kabul etmedi i tayinli imam yasas, yeni vak flar yasas, az nl k anaokullar taleplerini falan unutuyor. Soru önergesinde ilginç bir nokta daha var. LAOS Partisi, Cemaat seçimleri, müftü seçimi, az nl k anaokullar ve milli kimlik gibi talepler, Bat Trakya Müslüman Türk toplumunun talebi, iste i, beklentileri de il de, Türkiye nin talebi olarak lanse ediyor. Biri parti baflkan olmak üzere 10 milletvekilinin imzalad soru önergesinde, Trakya n n kalk nmas milli bir öncelik olarak tespit ediliyor. Hatta sorunun sonunda hükümete Trakya n n ekonomik, demografik (nüfus), sosyal ve kültürel aç dan güçlendirilmesi için ne tür önlemlerin al naca soruluyor. Evet gördü ünüz gibi, Bat Trakya 21. yüzy l n bafl nda hala milli bir öncelik, az nl k da bir sorun olarak nitelendiriliyor. B Z BURADAYIZ ''Biz Buraday z'' program n n Yunanistan ve Bulgaristan'daki yolculu u sürüyor... Bulgaristan' n fiumnu kentinde Türklerin yaflant s ndan kesitler ve yaklafl k 300 y ll k Osmanl eseri Tombul cami Ziraat bankas Cumhuriyet tarihinde ilk kez Atina ve Gümülcine'de flube açt Kemal Anadol 'Büyük Ayr l k' kitab n Gümülcine'de tan tt Hülya Emin'in haz rlay p sundu u Biz Buraday z Cumartesi 19:45'de TRTINT'te Biz Buraday z, Cumartesi 19:45 te TRT int ekranlar nda. Tekrar TRT-INT Sal günü saat: 05:30 ve 13:30 TRT-TÜRK Cuma günü saat:12:30 Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN AZINLIK E T M -UYUMLU YAfiAM Bürodaki eski gazeteleri gözden geçirirken eski milli e itim bakan Evripidis Stilyanidis in bir aç klamas na tak ld m. Y lbafl ndan sonra yap lan kabine de- iflikli inde ulaflt rma bakanl na getirilen Rodop milletvekili ve eski e itim bakan Evripidis Stilyanidis in aç klamas az nl k e itimiyle ilgili. Asl nda haber eski de say lmaz. Ekim ay bafllar nda bakanla yap lan bir röportaj n haberi. Konu az nl k e itimi demifltik. Röportaj okuyunca say n bakan bilmem ama- beni bir hüzün kaplad. Demek ki hemflehrimiz olan bir bakan az nl k e itimine bu flekilde bak yor. Evripidis Stilyanidis az nl k e itiminin birileri taraf ndan gerginlik yaratmak için bahane olarak kullan ld n söylüyor! Aç klama tam da skeçe de, skeçe Merkez Türk lkokulu nda e itim y l bafl nda yaflanan kay t krizi döneminde yap lm fl. Eski gazeteleri gözden geçirip, iflimize yaramayacaklar atarken iflte bu röportaj n yer ald gazeteye tak ld m. Asl nda dörtbuçuk ay önce ç kan bu haberi daha önce okumufltum. Ama bir bakan n az nl k e itimine böyle bir bak fl aç s yla bak yor olabilece ini hat rlamak insan gerçekten üzüyor. ki ay öncesine kadar milli e itim bakan olan say n Stilyanidis, skeçe deki olaydan hereketle az nl k e itiminin birileri taraf ndan gerginlik yaratmak için bir f rsat olarak de erlendirildi ini söylüyor. Hay r say n bakan! Hiç de öyle de il! Asl nda tam tersi. Birileri az nl k e itimini bitirmek, e itimimizdeki Türkçe aya n iyice felç etmek ve az nl n hukuki statüsünü ortadan kald rmak için az nl k e itimini araç olarak kullan yor olmas n? Zira siz böyle düflünürseniz, az nl k da bu flekilde düflünebilir hatta düflünüyor. E itim bakanl n z döneminde bir hemflehri, bir komflu samimiyetiyle az nl k e itimine yaklaflaca n za dair ümidimizi hep korumufltuk. Fakat ne yaz k ki yine bir hayal k r kl yaflad k. Peki Büyük Derbent te kim gerginlik yaratt? stenmeyen ö retmen hala orada oldu una göre, orada da Derbentlilerin durup dururken gerginlik yaratmak istedi ini düflünürseniz flaflmam! Say n bakan ayn röportajda az nl k anaokullar meselesi konusuna da baz yan tlar veriyor. htiyaç oldu u yerde anaokullar infla ettiklerini söylüyor. Az nl k insan na yönelik anaokullar n n çift dilli mi olaca sorusuna da -tam olmasa da- yan t veriyor. bu anaokullar nda resmi dilin yan s ra ö rencilerin ana diline de sayg duyacaklar n söylüyor. Anadil konusuna çok ilginç (!) bir parantez de açmay ihmal etmiyor ve anadil hangisi olursa olsun fleklinde bir not düflüyor. Biz bu küçük parantezin neler içerdi ini -say n bakan n da tahmin edebilece i gibi- anlayabiliyoruz. Bu anaokullar nda resmi dili yani Yunanca y ö reten bir ö retmenin yan s ra, bir de çocuklar n dilini kullanacak bir yard mc n n olmas n düflündüklerini dile getiriyor say n eski milli e itim bakan. Bat Trakya Türk az nl ise anaokulu meselesinde ne düflünüyor bir hat rlayal m: Az nl k anaokullar diye tabir edilen ve az nl k e itimi statüsüne uygun olarak Türkçe ve Yunanca e itim yap lacak okullar istiyor. Evet iflte böyle. Eski milli e itim bakan böyle düflünürken, yeni milli e itim bakan n n az nl k e itimi hakk nda ne düflündü ünü gerçekten merak ediyorum. En önemli ve en öncelikli sorunumuzla ilgili olarak az nl n iki milletvekilinin milli e itim bakan Aris Spiliotopulos ile görüflüp samimi ve yap c bir diyalo u bafllatmalar n içtenlikle arzu ediyor ve bekliyoruz. Çünkü e itim olay beklemiyor. Nesiller gelip geçiyor. Dünkü ifllerimizi maalesef bugüne b rakt k. Bugünkü ifllerimizi yar na, öbürgüne b rakmayal m. Zira çok geç olabilir! Hükümet yetkilileri ve yerel yetkililer Bat Trakya dan bahsederken buras n n birlikte ve uyumlu yaflam aç s ndan Avrupa ya ve hatta dünyaya örnek olabilecek nitelikte oldu unu savunurlar. Tabii Biz az nl a çok iyi davran yoruz. Tüm haklar n veriyoruz tezini iddia ederek, bundan kendilerine pay ç kart rlar. Fakat bu uyumlu yaflam n baflrol oyuncusu olan Bat Trakya Türk Toplumunu unutuyorlar. flte tam bu noktada Bat Trakya Türk az nl na karfl son dönemde artan sald rganl n, bunun yan s ra da somut ve güncel bir örnek olmas aç s ndan bölge genel sekreterinin son dönemdeki tutum ve davran fllar n uyumlu yaflam aç s ndan de erlendirmek laz m. Acaba bunlar bölgedeki uyum a destek mi sa l yor yoksa köstek mi?

6 HABER 6 Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s Bat Trakya Az nl Kültür ve E itim fiirketi (BA- KEfi) Baflkan Galip Galip, tayinli cemaat idarelerini istifaya ça rd. skeçe de çocuk yuvas, Gümülcine de de bir kültür merkezi inflaat için tayinli vak f idarelerinden yer istediklerini, ancak bu konuda olumsuz cevap ald klar n belirten G. Galip, Senelerden beri bafl m zda olan bu insanlar görevlerini gerekti i gibi yapmamaktad rlar. Onlar az nl k bas n n n huzurunda istifaya davet ediyorum. Madem ki istedikleri fleyleri yapam yorlar, o makamda durmas nlar. dedi. BAKEfi N G R fi MLER N ENGELLED LER Bat Trakya Az nl Kültür ve E itim fiirketi, 24 fiubat Sal günü düzenledi i bas n toplant s nda, tayinli vak f idare heyetlerini elefltirdi. Baflkan Galip Galip, Asbaflkanlar lhan Ahmet ve Hikmet Cemilo lu, Genel Sekreter Yüksel Nurio lu ve Yönetim Kurulu üyesi Cemil Kabza n n haz r bulundu u toplant da, toplumun ata yadigar vak f mallar ndan faydalanamad, bu durumun ise kabul edilmesinin mümkün olmad vurguland. BAKEfi Baflkan Galip Galip, skeçe Valisi Yorgos Pavlidis in emriyle kapat lan Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i nin skeçe deki Çocuk Kulübü yerine BAKEfi e ba l yeni bir çocuk kulübü açmak üzere, skeçe Vak flar daresi nden kira karfl l bir bina veya arsa talebinde bulunduklar n belirtti. G. Galip, Vak f mallar n n bizim kendi toplumumuza ait oldu unu ve bunlardan toplumun yararlanmas gerekti ini düflündük. Bu yüzden de vak f idarelerine baflvurduk. skeçe de çocuk yuvas olarak kullan lacak birkaç yeri istedik. Hepsi için bahane uydurdular ve vermediler. Hatta skeçe Hürriyet Mahallesi nde okul olarak infla edilen çok uygun bir bina vard. Bunu istedik fakat vermediler. Hatta cemaat idaresinin cevab da çok ilginçtir. Cemaat idaresi bu gayrimenkulün çocuk yuvas olarak kullan lmak üzere skeçe Belediyesi ne kiraland n bildirdi. Gerçekten ibretlik bir cevapt bu. Bu arada, skeçe Vak f daresi nin 14 Ekim 2008 tarihli yaz da kiraland belirtilen sözkonusu tafl nmaz mal ile ilgili sözleflmenin geçen Ocak ay nda 20 y ll - na imzaland ö renildi. CELAL BAYAR YURDU G. Galip bas n toplant s nda, az nl n ihtiyaçlar na cevap verecek bir Kültür Merkezi nin yap m için Celal Bayar Lisesi Ö renci Yurdu nun BA- KEfi e tahsis edilmesi talebine de genifl yer verdi. Bize Yurdun verilece i müjdesi geldi. Biz de Celal Bayar Lisesi Yurdu nun bulundu u yere bir kültür merkezi yap lmas için giriflimlere ve çal flmalara bafllad k. dedi. Vak flar daresi nin BA- KEfi e gönderdi i 17 Kas m 2008 tarihli yaz s nda, Gümülcine de roon Caddesi üzerinde bulunan Gümülcine Müslüman Ortaokulu Ö renci Yurdunun, Yurt ve Kültür Merkezine dönüfltürülmesi için BAKEfi e tahsis edilmesine karar verildi i, bu konuda gerekli yasal ifllemlerin bafllamas için iki kurumun hukuk dan flmanlar ve avukatlar n n sorumlu oldu u belirtildi. Bu konuda karfl l kl görüfl- Tayinli skeçe Cemaat daresi nden gelen cevap -Yunanca dan çeviri- SKEÇE KENT MÜSLÜMAN VAKIFLAR DARE HEYET (Yasa No:1091/1980) Adres: G.Miltiadi No:2, 67100, SKEÇE Tel: Fax: V.S.C. No: / skeçe Vergi Dairesi skeçe, Prot.No:50 BATI TRAKYA AZINLI I KÜLTÜR VE E T M fi RKET (P.EK.E.M) GENEL MÜDÜRÜNE tarihli ve 7/2008 protokol numaral mektubunuza cevaben afla daki hususlar bildiririz: skeçe Kenti Müslüman Vak flar dare Heyetinin elinde halen, mektubunuzda zikretti iniz hususlara yan t verebilecek uygun bir arsa veya bina bulunmamaktad r. Geçmiflte sözlü olarak ifade edilen ve somut olarak afla da kay tl tafl nmaz mallara gelince: Hatzistavru caddesinde bulunan tafl nmaz mal çocuk yuvas yap m için skeçe Belediyesi ne kiralanm fl olup, bu çocuk yuvas nda az nl k çocuklar da a rlanacakt r. Sünne camii bitifli indeki tafl nmaz mal üzerinde tadilat yap lmas için gerekli ifllemlere bafllanm fl olup, tadilat tamamland ktan sonra, buraya, bir huzurevi aç lacakt r. Bu huzurevinde kentimizde yafl yan yafll ve bak ma muhtaç Müslümanlar özel ihtimama tabi olacaklard r. Mezarl m za karfl olup halen otomobil park yeri olarak kullan lmakta olan tafl nmaz mala gelince, cenazeler esnas nda otomobilleri park edebilecek baflka bir yer bulunmamas nedeniyle bu tafl nmaz mal tahsis etmemiz mümkün de ildir. Ayr ca, bu tafl nmaz mal n, sizin kullanmay düflündü ünüz amaca uygun olmad n da zannediyoruz. skeçe Kenti Müslüman Vak flar dare Heyeti, atalar m z taraf ndan az nl n yararlanmas için vakfedilmifl olan tafl nmaz mallar n en iyi flekilde de erlendirilmesi için 3 y ldan beri, hergün, gerekli çal flmalar sürdürmektedir. Bu çal flmalar herkesin emrine amadedir. steyenler gelip bu çal flmalar hakk nda bilgi edinebilirler. Sayg lar mla Vak flar daresi Ad na Baflkan Faik Karaday (Resmi mühür ve imza)

7 HABER 7 melerin dan flmanlar nezdinde bafllad n ve karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunuldu u s rada sorunlar yafland - na dikkat çeken Galip, sözleflme tasla nda istenen tüm de iflikliklerin yap lmas sorunun çözümüne yetmedi ini söyledi. Galip, Onlar n istedi i ve kabul edece i de ifliklikleri yaparak, endiflelerini ortadan kald racak flekilde bir taslak haz rlad k ve kendilerine gönderdik. Maalesef gelen cevapta buray vermekten vazgeçiyoruz ve BA- KEfi le tüm iliflkilerimizi de kesiyoruz dediler. Tüm ümitlerimiz k r ld. Kabul edilecek gibi de il. Tam ümitlerimizin yeflerdi i bir ortamda çabalar m z ve umitlerimiz bofla gitmifl oldu. diye konufltu. YUNAN BASININA TEPK Yunan bas n nda son dönemde az nl a karfl adeta bir sald r n n oldu unu ifade eden G. Galip, Celal Bayar Yurdu nun BAKEfi e tahsis edilmesinin engellenmesinde bas n n bir kesiminin önemli bir pay oldu u söyledi. Gördü ünüz gibi olaylar çarp tt lar ve tayinli vak f idarelerindeki insanlar korkutarak baz fleyleri engellediler diye konuflan G. Galip, bu nedenle Yunan bas n n toplant ya davet etme ihtiyac duymad klar n kaydetti. BAKEfi Baflkan, Bak n, Dan flma Kurulu nun toplant s oluyor, ertesi günkü Hronos gazetesine o haber Yunanca olarak yetifliyor. Teknoloji mi ilerledi ne oldu anlayam yoruz art k. Yunan bas n n n BAKEfi in giriflimini nas l baltalad n herkesin anlamas laz m dedi. TAY NL LERLE B RfiEY OLMAZ BAKEfi Baflkan, son geliflmelerin tayinli Cemaat dareleri yle hiçbir fley olmayaca n bir kez daha ortaya ç - kard na dikkat çekti. Galip Galip, Bunun herkes taraf ndan bilinmesi laz m. Senelerden beri bafl m zda olan bu insanlar görevlerini gerekti i gibi yapmamaktad r. Onlar az nl k bas n n n huzurunda istifaya davet ediyorum. Madem ki istedikleri fleyleri yapam yorlar o makamda durmas nlar. Gazetecilerin sorular n da yan tlayan BAKEfi Baflkan, tayinli insanlar n yapmak istediklerine engel olan bir gücün oldu una inand n söyledi ve Cemaat daresi ne gönderdikleri yaz - n n hemen Hronos gazetesine s zd r ld n, bunun da baz soru iflaretleri do urdu una dikkat çekti. Tayinli Cemaat dareleri nin istifalar n n sa lanmas amac yla herhangi bir eylemin düflünülüp düflünülmedi i sorusuna ise G. Galip, Bu her zaman gündemde olmas gereken bir konu. BAKEfi olarak eylem karar n alacak biz de iliz. Tabii ki öyle bir eylem olursa, BAKEfi olarak buna nas l bir katk yapaca m z kararlaflt r - r z. Gerekirse konuyu Dan flma Kurulu gündemine de getiririz. yan t n verdi. Tayinli Gümülcine Cemaat daresi nden gelen cevap -Yunancadan Çeviri- YUNAN STAN CUMHUR YET GÜMÜLC NE MÜSLÜMAN EMLAKÎ DARE HEYET Ermu 82, Gümülcine Tel: Prot. No.: 6/2009 Gümülcine, 28 Ocak 2009 AZINLIK KÜLTÜR VE E T M fi RKET NE Gümülcine Müslüman Emlakî dare Heyetine göndermifl oldu unuz 8/2008 say l yaz n z n içeri i heyetimiz üyeleri aras nda görüflülmüfltür. 40/2008 say l yaz m zda olumlu yan t verdi imiz konu ile ilgili olarak Gümülcine Müslüman Emlaki dare Heyeti yeni yaz n z n içeri inin tart fl lmas ve de erlendirilmesinden sonra ald 49/2008 say l karar ile afla- daki hususlar bilginize sunar. lk karar aflamas nda Vak flar daresinin baz kuflkular olmas na karfl n talebinizi özünde olumlu karfl lad k. Daha sonra bu kuflkular n giderilece i hususunda sizlerden sözlü yan t ald k. Taraf n zdan haz rlanacak olan özel sözleflme tasla nda yukar daki kuflkular m z giderecek hususlar n yer almas tart fl ld ve benimsendi. Ancak maalesef, taraf n zdan haz rlanm fl olan özel sözleflme tasla nda bizim için kuflku yaratan konular n, ( inflaa edilecek olan Kültür Merkezi binas nda baflka derneklere yer kiralanmamas, inflaa edilecek olan binan n ticari amaçla inflaa edilmemesi v.s.) daha önce flirketiniz temsilcileriyle yap lan görüflmelerde de hemfikir olmam za ra men sözleflme tasla- nda yer almad n büyük bir hayretle gördük. Vak flar dare Heyetinin bafltan benimsemifl oldu u iyi niyet flirketiniz üyelerinin bu sorumsuz tutumu karfl s nda büyük bir yara alm flt r. Bu nedenle Vak flar dare Heyeti ahiren yapm fl oldu u toplant da flirketinizle olan iliflkilerin durdurulmas na ve an lan vak f mal n n flimdilik Gümülcine Az nl k Ortaokulu- Lisesi Erkek Ö renci Yurdu olarak kalmas na karar vermifltir. Her ne kadar taraf n zdan Vak flar daresine yeni bir özel sözleflme taslak gönderilmiflse de, daha önce göndermifl oldu unuz sözleflme tasla- nda yer alan olumsuz hususlar nedeniyle bu çekince ve kuflkular m z aflmak mümkün olmam flt r. kinci kez de iyi niyetin ortaya konmam fl olmas Vak flar daresini olumsuz karar almaya yöneltmifltir. E itimsel ve Kültürel amaçlar n z n gerçekleflmesi konusunda en iyi temennilerimizi sunar z. Sayg lar mla Baflkan Bekir Hasan ( Mühür ve imza) Eflitlik Listesi minare sorununa çözüm istedi SKEÇE Belediyesi nde Eflitlik Listesi, skeçe Karfl Mahalle deki minare sorununa çözüm istedi. 23 fiubat Pazartesi günü yap lan skeçe Belediye Meclis Toplant s nda konuyu gündeme getiren Eflitlik Listesi Baflkan Hasan Malkoç, skeçe Karfl Mahalle Camii nde y llard r minare yap m ile ilgili sorun yafland n belirterek, minare yap m için kullan lmak istenen yerin y llar nda belediye taraf ndan istimlak edildi ini hat rlatt. Caminin hemen yan nda iki bölümün istimlak edildi ini anlatan Malkoç, istimlaklardan bir tanesinin dar olan yolun genifllemesi için yap ld n, ancak istimlak edilmek istenen di er yerin minare yap m için düflünüldü ünü ve istimlak edilmesi durumunda mahalleye herhangi bir yarar sa lamayaca n ifade etti. Malkoç minare yap m için düflünülen yerin istimlak edilmesini öngören plan n de ifltirilmesini ve sözkonusu istimlak düflüncesinin iptal edilmesini talep etti ve bu konuyla ilgili olarak belediye baflkan ndan yaz l cevap bekledi ini söyledi. ASFALTLAMA VE SOKAK KÖPEKLER Ayn konuda söz alan Eflitlik Listesi Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Bandak da sorunun bir an önce çözüme kavuflmas gerekti ini belirterek, minare meselesinin dini bir hassasiyet oldu unu vurgulad. Eflitlik Listesi Baflkan Malkoç Koyunköy ün güneyindeki yeni mahalledeki yollar n asfaltlanmas n istedi. Ayr ca uzun dönemden beri yaflanan skeçe Aren Mahalledeki sokak köpekleriyle ilgili problemi de dile getiren Malkoç, belediyenin önlem almas n ve köpeklerin toplat lmas n talep etti. Hasan Malkoç, ayr ca belediyenin Eteria Anavathmisis Palias Polis isimli flirkete büyük paralarla ifller yapt rd n, bunun da ak llarda baz soru iflaretleri yaratt n dile getirdi.

8 HABER 8 Ba larmahallesi ndeki imam sorunu büyüyor... Tayinli imam yasas na karfl ilk imza kampanyas GÜMÜLC NE Ba larmahallesi ndeki imam sorunu büyüyor. Tayinli imam yasas n kabul ederek, sözleflme imzalamay kabul etti i belirtilen mahalle imam na tepki büyüyor. Az nl a empoze edilen uygulamay kabul etmeyen Ba larmahallesi ndeki soydafllar imza toplay p imam n görevden al nmas n talep etti. Tayinli mam Yasas uygulamas n n Ba larmahallesi nde bafllatt sorun geçti- imiz günlerde yeni bir boyut kazand. Uygulamay kabul edip, devlet taraf ndan aç lan din adam kadrosu için sözleflme imzalamakta sak nca görmeyen mahalle imam Hüseyin Bafl n görevden al nmas talebiyle baz soydafllar tayinli Gümülcine müftüsüne baflvuruda bulundu. Mahalleli daha sonra kendi aras nda imza kampanyas bafllatt. Gümülcine Ba larmahallesi sakinleri tayinli imam yasas n kabul etmediklerini ve sözkonusu uygulamay kabul ederek sözleflme imzalayan imam n görevden al nmas talebiyle imza toplad. Mahallede imam hakk ödeyen yaklafl k 350 aileden, 267 si imza kampanyas na kat ld. Toplanan imzalar tayinli müftü Cemali Meço ya teslim edilerek Tayinli mam Yasas n kabul eden imam n görevden al nmas istendi. Mahalleli olarak imza kampanyas na kat ld klar n ifade eden Perdika E itim Kültür ve Spor Derne i Baflkan Cahit Mustafa imzalar teslim ettiklerini ve cevap beklediklerini söyledi. Cahit Mustafa, tayinli imam yasas n kabul etmenin mümkün olmad n vurgulayarak, Bir kiliseye tayin yap lmazken, nas l oluyor da camilerimize imam tayin ediliyor. Halk m z buna anlam veremiyor. Biz bu yasan n bir an önce kald r lmas n istiyoruz. Camimizdeki imam meselesinin de çözümünü bekliyoruz. Halk n içinde, halk n emrinde, insanlar n aras nda, halk n sevgi ve sayg duydu u din adamlar istiyoruz dedi. Az nl k gazetecisi canl yay nda sald r ya u rad Gazeteci Abdülhalim Dede, Gümülcine flehir meydan nda televizyon program na konuk olarak kat ld s rada bir Yunanl n n sald r s na u rad. Gazeteci Abdülhalim Dede TRAKYA n n Sesi ve Ifl k FM Radyosu nun sahibi Abdülhalim Dede, Ziraat Bankas Gümülcine flubelerinin aç l fl ve yaflanan davetiye kriziyle ilgili olarak ulusal Antena televizyonunun Gümülcine flehir meydan ndan canl olarak gerçeklefltirdi i bir programda konuyla ilgili konuflurken yan na h zla yaklaflan bir Yunanl n n sald r s na u rad. Konuyla ilgili olarak e konuflan Dede flunlar söyledi: 19 fiubat 2009 Perflembe sabah, ulusal Antena televizyonunun Gümülcine flehir meydan ndan canl olarak yapt sabah program na kat ld m. Gavur meselesinden sonra televizyonlara ç kmama karar alm flt m. Papadakis in o lu Andonis Papadakis in üsteleyince kabul ettim. Saat 8:30 da meydanda Ziraat Bankas n n önüne dikildik. Ba land k ve program n Atina aya nda olan kifliler konuyu yine az nl n milli kimlik meselesine olumsuz bir flekilde getirmek istediler. Olay Ziraat Bankas ndan uzaklaflt ve bana karfl bir bombard mana dönüfltü. Ben davetiye olay n anlatmaya çal flt m. Davetiyenin Türkçe bölümünde Gümülcine ve ngilizce bölümünde flehrin resmi ad Komotini fleklinde yaz ld n söyledim. Bunda herhangi bir anormalli in olmad n söyledim. Biz Gümülcine demeye devam edece iz, stanbul için de Yunanl lar n Konstandinupoli demeye devam edeceklerini anlatt m. Tam o arada karfl dan bir Yunanl n n h zla bana do ru geldi ini gördüm. Yan ma gelir gelmez üzerime at ld. Küfür ve hakaretle kar fl k ba r p ça rmaya bafllad, elimden mikrofonu ald, birkaç yumruk sallad. Bu arada Atina dan ba lant y kestiler. Daha sonra tekrar ba land lar ve birkaç dakika sonra sözkonusu kifli tekrar bana sald rd, tartaklamaya bafllad ve o s rada kablolar falan da koptu ve yay n da yar da kesildi. Olay tamamen Bölge Genel Sekreteri nin küçük politik oyunlar n n bir neticesidir asl nda. E er Ziraat Bankas bir kusur ifllediyse, bölge genel sekreteri bir mektup gönderir ve olay n düzeltilmesini ister. Ama kendisi sa n sa nda yer alan bir kifli olarak bunu bas na duyurmas tamamen sansanyon yaratmak istemesindendir. Say n Stamatis tutumuyla devletin bütün resmi kurulufllar n n bafl ndaki yetkililerin aç l fla gelmemelerine neden olmufltur. Bölge genel sekreterinin bu hareketi bölgedeki iki toplumun uyumlu yaflam na zarar verecek cinstendir. Bana yap lan sald r n n manevi sorumlusu bölge genel sekreteridir. Gazeteci Abdülhalim Dede kendisine sald ran kifli hakk nda dava açmak için gerekli haz rl klar yapt n da sözlerine ekledi. Dede ye yap lan sald r Avrupa da Az Kullan lan Diller Bürosu (EBLUL) ve Irkç l k Karfl t Hareket taraf ndan da k nand.

9 B L M-TEKN K 9 Uyanmak hiç bu kadar kolay olmam flt SAAT kaça kurulursa kurulsun farketmez. Alarml bir saatin en büyük özelli i uykunun en güzel an nda çalmaya bafllamas d r. SleepTracker istisnas n saymazsak. Sleeptracker, ürünle ayn ismi tafl yan Amerikal bir firman n icad. Temelde dijital bir kol saati olan cihaz n, zaman göstermenin ötesinde özellikleri bulunuyor. Sleeptracker n as l mareti; gece siz uyurken kan bas nc n z, vücut s - n z ve kalp at fllar n z gibi vücut fonksiyonlar n z dinleyerek, uyku düzeninizi takibe almas ve bu verilerden bir grafik ç kartmas. fiimdi Bu ne ifle yar yor? diyeceksiniz... BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? Avustralya'daki tuvaletlerin sifon sular saat yönünde akar. ABD'de, yafllar 20 ile 29 aras nda olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözalt nda tutulmaktayd. Ortalama bir erkek, hayat n n 3350 saatini trafl olmak için harcar. Geçen 3500 y l n, sadece 230 y l bar fl içinde yaflanm flt r. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir. Bir cam k r ld nda, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir h zla etrafa saç l r. nsan saç, üç kilo a rl k kald rabilecek esnekliktedir. Günümüzde, evlenenlerin yüzde ellisi boflanmaktadir. Cihaz n amac, sabahlar sizi vücudunuz uyanmaya en elveriflli dakikalardayken uyarmas. Sleeptracker yatmadan önce uyanmak istedi iniz saate de il, uyanmak isteyebilece iniz bir zaman aral - na kuruyorsunuz; örne in sabah 7 ve 7.30 aras. Sleeptracker, verdi iniz zaman aral içerisinde, edindi i veriler do rultusunda bedenen ve zihnen en enerjik ve uyan k halinizi tespit ederek, sakin bir alarmla sizi uyand r yor. B U L M A C A SOLDAN SA A 1) Bir flark söylenirken yap lan nota yanl fll. -Din inanc. 2)Süt çocu u sesi. - Kurtulufl, kurtulma. - yi, gül. 3)Brom un simgesi. -Ba rsaklar tutan kar n iç zar. 4)Turpgillerden, k fl sebzesi olarak yetifltirilen bir bitki. -Kal n, kaba kumafl. 5)Tafl t n ayd nlatma düzene i. -Duru, temiz. 6) tici güç. - Yar m küre biçimindeki bafll k. 7)Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç. - (kimya) Ham z. -Arsenk in simgesi. 8)Yedek lastik. -Satrançta yenilgi. 9)(ünlem) Yaz klar olsun. -Bir a açç k türü. 10)Bafl kald ran, isyan eden. -Evropiyum un simgesi. -Yerinde, uygun. 11)Kar fl k renkli. -Haks z yere kay rma, arka ç kma. 12)Dayan kl l k sa lamak amac yla ayakkab lar n alt na çak lan iri bafll demir çivi. -Neptünyum un simgesi. 13)Benzenden türeyen bir amin. -Atasözü. 14)Aya a geçirilen ince ve fleffaf korumal k, galofl. -Ölüm. YUKARIDAN AfiA IYA 1) Alegorik hikaye. - rin birimi, ç ban. - (halkdili) Akarsu yata. 2)Kopça. -Bir ülkeye baflka ülkelerden mal getirme veya sat n alma. -Sodyum un simgesi. 3)Lütesyum un simgesi. - Çok ac kl olay. -Türk müzi inde bir usul. 4)Bir ay ad. -Kumaflta k vr m. -Telefonda hitap sözü. 5)Nispet. -Yard m amac yla toplanan para. -orta oyununda aptal uflak. 6)Bafll ca, asal. -Akma, ak nt. 7)(halkdili) flte, burada. - Gelecek. -Su samuru. 8)Siyah bir böcek. - Al nm fl bir fleyi geri verme. 9)Horozun tepesinde k rm z deri uzant s -K s r. - laç. 10)Venedik alt n akçesi -Makam, mevki. - Tutuflma. 11)Üzme, s k nt verme. -Yenilgiyi kabul etme. -Ya l gürefllerde giyilen dar paçal meflin pantolon. Süper bilgisayar 2012 de kullan mda IBM nin, dünyan n en güçlü süper bilgisayar Sequoia y, ABD Enerji Bakanl Ulusal Nükleer Güvenlik daresi tasarl yor. IBM aç klamas na göre, daha ak ll simülasyonlara olanak sa layan Sequoia, öncelikli olarak ABD nin nükleer silahlar n n güvenli ini ve güvenilirli ini test etmek amac yla kullan lacak ve gerçek silah testleri yap lmas gereksinimini ortadan kald racak. Daha sonra astronomi, enerji, genom bilimi ve iklim de ifliklikleri konular ndaki araflt rmalarda da yararlan lacak süper bilgisayar, 20 petaflopun (saniyede 20 bin trilyon veya 20 katrilyon hesaplaman n) üzerindeki h zlara ulaflacak. 1 günde iflleyece i bilgiyi ifllemek için 120 milyar insan n hesap makinesi kullanarak yaklafl k 50 y l çal flmas gerekece i belirtilen bilgisayar n, günümüzün en güçlü süper bilgisayar ndan 15 kat daha h zl olaca, 96 adet buzdolab boyutundaki raflar üzerinde sadece 318 metrekare alan kaplayacak sistemde 1,6 milyon adet IBM Power ifllemcisi ve 1,6 terabayt bellek kullan laca kaydedildi. Sözleflme uyar nca 2011 de ABD Enerji Bakanl Ulusal Nükleer Güvenlik daresine teslim edilecek Sequoia, 2012 de kullan ma girecek. Bütün cep telefonlar na tek flarj cihaz CEP telefonu üreticileri, bütün modellere uyacak tek bir evrensel flarj cihaz üzerinde çal fl yor. Finacial Times Deutschland n haberine göre, AB regülatörlerinin artan bask s karfl l nda firmalar bu tarz bir cihaz piyasaya sunmay planl yor. Nokia gibi cep telefonu üreticileri geçmiflte, yasal sorunlar ve uyum yüzünden evrensel bir flarj cihaz n n gelifltirilmesine karfl ç km flt. Bütün telefonlara uyacak tek flarj n, firmalar için de her telefonla beraber flarj cihaz sat lmas gerekmedi i için gelecekte tasarruf da sa layaca belirtiliyor. Evrensel flarj, flu anki modellere göre daha az elektrik kullan yor GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan sa a: 1) tina, Kadeh. 2)Kem, Kort, Ra. 3)Aral k, Edip. 4)Mana, Ku, Aya. 5)Ev, daresiz. 6) lkel, Pik. 7)Ahu, Raket. 8)Tatma, ama. 9)Tarh, Abanoz. 10)Om, Eflkal, Ba. 11)Edna, Rami. 12)Otokrat, Alt. 13)Ban, Kamelya. 14)Aleni, Astar. Yukar dan afla ya: 1) kame, Alto, Oba. 2)Teravih, Ametal. 3) man, Lutr. Done. 4)Laik, Ahenk. 5)Ak, Dert, fiarki. 6)Okkalamak, aa. 7)Kr, Ur, Kabartma. 8)Ate, Epe, Ala, es. 9)Dasitan, Malt. 10)Eriyik, Mobilya. 11) Hapaz, Baza, Tar.

10 BONCUK 10 Sevgili kardefllerim, Bir okul y l n n yar s na ulaflt k. Ö retmenlerimiz yeni bilgilerimizi akl m za yerlefltirmek için u rafl yor. Bizim de bu bilgileri özümsememiz ve onlar hayat m z n ileriki seviyelerinde kullanmak üzere depolamam z gerekiyor. Bu bilgiler bugün çok önemli görünmese de hayat m z n her alan nda karfl m za ç kacak olan problemleri çözmemiz için bize yard mc olacak. Bu bilgileri pekifltirmek için bizim de çeflitli konularda yaz lm fl kitaplardan destek almam z yerinde olacakt r. Kitap okumak bilgilerinizi pekifltirece i gibi yeni bilgiler edinmenizi de sa layacakt r. De iflik konularda okudu unuz kitaplar hayat hakk nda bir fikir sahibi olman z sa layaca gibi, kendi gelece inize yönelik kararlar alman zda da faydal olacakt r. Okudu unuz her kitap beyninizdeki hazinenize katt n z yeni bir mücevher olacakt r. Zaman içinde toplansalar da mücevherler hiçbir zaman de erlerini yitirmezler. Bu nedenle mümkün oldu u kadar çok kitap okuman z gerekir. Kitap okumak zaman alan bir ifltir. Hayat n z n bu döneminde sahip oldu unuz bofl vakte bir daha hiçbir zaman sahip olamayaca n z akl n zdan ç kartmay n ve bu günlerinizi mümkün olabildi ince çok bilgi edinerek de erlendirin. Hepinizi sevgiyle kucakl yorum. Cemi Abi... Balina Denizde yaflayan en büyük canl lar balinalard r. Özellikle Mavi Balina olarak tan nan balina türünün boyu 30 metreyi, a rl ise kiloyu aflar. Bu balinan n boyunun uzunlu unu anlayabilmek için gözünüzün önüne 5 katl bir apartman getirmeye çal - fl n. Bir de yine ayn balinan n fil ile yaklafl k ayn a rl kta olabilece ini de unutmay n. Peki bu kadar büyük ve bu kadar a r olan bir hayvan nas l olur da denizin metre derinliklerine dal p, oradan su yüzüne kolayca ç kabilir? Örne in 150 tonluk, 30 metrelik koca bir gemi düflünün. Bu koca gemi denizde batsa ve 1000 metre derinli e gömülse, onu tekrar su yüzeyine ç karabilmek için y llar süren bir çal flma gerekir. Oysa, balina 5-20 saniye gibi k sa bir sürede su üstüne ç kabilir. Çünkü balinan n Hamile beyaz balina kemikleri süngerimsi bir maddeden yarat lm flt r ve bu kemiklerin içi ya ile doludur, bu sayede balina kolayl kla su üzerinde durabilir. Balina usta bir dalg çt r. Gövdesi denizin derinliklerindeki büyük bas nçlara dayanabilecek biçimde yarat lm flt r. Hayvan n kan nda ve kaslar nda dolaflan oksijen, onu su alt ndayken ve soluk almad zamanlarda besleyecek kimyasal maddelerle kar fl r. Dolafl m sistemi ise kan iç organlardan beyne gönderebilecek flekilde yarat lm flt r. Bu sayede balina nefes almak için suyun yüzeyine ç kana kadar vücudundaki oksijeni, oksijene en çok ihtiyac olan organa, yani beynine gönderebilmektedir. Bu sayede balina, bir dal flta dakikadan daha fazla bir süre suyun dibinde nefessiz kalabilir. Balinan n bafl n n üzerindeki delikten su f flk rtt n hepiniz bilirsiniz. Peki buras n n burnu oldu unu biliyor muydunuz? Balinalar, burunlar n sadece nefes al p vermek için kullan rlar. Kimi insanlar balinalar n bu delikten su f flk rtt klar n zannederler. Oysa balinalar sadece ci erlerindeki havay boflaltmaktad rlar. Bu hava su buhar dolu oldu u ve d flar daki havadan daha s cak oldu u için, uzaktan bak ld nda sanki su sütunu gibi alg lan r. Balinan n bedeni genellikle torpil biçiminde ve suda yüzmeye elverifllidir. Bal klar n kuyruklar genel olarak suya dikey dururken balinalar n kuyruklar suya yatayd r. Balina bu kuyruk sayesinde vücudunu suyun içinde iter. Balinan n derisinin alt nda yaklafl k 50 cm kal nl nda bir ya tabakas vard r. Bu tabakan n temel görevi vücut s cakl n derece dolaylar nda tutmakt r. Balinalar ve di er bal klar san ld gibi deniz suyunu içmezler. Çünkü tuzlu su içmek bir canl ya zarar verir. Bu yüzden ihtiyaçlar olan suyu yedikleri besinlerin içerdikleri sudan sa larlar. Bütün memeliler gibi balina da yavrular na süt verir. Ne var ki, yavrular sütü emmezler, sütü emecek olsalar a zlar na süt ile birlikte deniz suyu da girecektir. Daha önce de belirtildi i gibi tuzlu su içmek balina için zararl olacakt r. Ancak difli balinalar n meme bezleri çevresinde bir kas halkas vard r. Anne balina bu halkay kas nca bir bas nç oluflur ve böylece yunuslarda oldu u gibi- sütü do rudan yavrusunun a z na püskürtebilir. Balinan n gözlerinin üzerinde bulunan ya l ve saydam salg, hayvan n gözlerini deniz suyunun olumsuz etkilerinden korur. Balinan n dokunma ve iflitme duyular çok keskindir. Su alt nda çeflitli sesler ç kar r ve bu seslerin yank s n dinleyerek yön bulabilirler.

11 BONCUK 11 KELO LAN VE S H RL TAS Bir varm fl, bir yokmufl. Allah' n kulu çokmufl. Evvel zaman içinde bir Kelo lan varm fl. htiyar ve yoksul annesi, bu biricik o lunu "Kelo lum,kelefl o lum" diye severmifl. Günlerden bir gün Kelo lan annesinden izin al p bal k tutmaya gitmifl. Belki bir kaç bal k yakalar m. Anac mla piflirir, yeriz. Aç karn m z doyururuz" diye düflünüyormufl. Irma n kenar na gelip oltas n salm fl. Ö leye do ru kocaman bir bal k tutmufl. Pullar gümüfl gibi parlak, gözleri cam gibi ayd nl k, güzel mi güzel bir bal km fl bu... Kelo lan bal n pullar n kaz m fl, karn n yar p temizlemek istemifl. Bir de ne görsün! Bal n karn içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Kelo lan bir sevinmifl, bir sevinmifl ki sormay n. "Hem bal götürürüm anama, hem tas " demifl. Tas su ile doldurup bal y kamak istemifl. Birden inan lmayacak bir fley olmufl. Tastan boflaltt sular alt n olarak ak yormufl yere. Kelo lan çok flafl rm fl. Bir kaç kere denemifl, hep alt n ak yormufl tastan. "Bu, sihirli bir tas galiba. Hemen anama haber vereyim" demifl. Evlerine koflmufl. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boflaltm fl. Suyu boflalan küplere de alt nlar biriktirmifl. Art k ülke hükümdar bile onun yan nda fakir say l rm fl... Kelo lan günler sonra büyük bir saray yapt r p oraya tafl nm fl. Kendisine hizmetçiler tutmufl. Sevdi i ve istedi i her fleyi al yor, en güzel yemekleri yiyormufl. Sonunda alt nlar n n çoklu u onu fl martmaya bafllam fl. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara giriflmifl. "O lum bu iflin sonu kötü olabilir" diye ö üt vermeye çal flan anas n bile dinlememifl. "Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim..." diyormufl. Kelo lan' n böyle kendini be enmesi, fl marmas ve h rsa kap lmas, insanlar n ona duydu u sevgiyi azaltm fl. Herkes "Eski hali bundan daha iyiydi. Gözünü h rs bürüdü Kelo lan' n" demeye bafllam fl. Kelo lan bir gün daha çok alt n elde etmek için, sihirli tas n eline al p rma n kenar na gelmifl. "Suyu tükenecek de il ya, bir saray da buraya yapt ray m. " demifl. Gurur ve kibirle tas n suya dald rm fl. K y da biriken alt nlar h rs n art r yormufl. Daha h zl daha h zl dald rmaya bafllam fl tas. Art k alt nlardan baflka bir fley düflünmüyormufl. Birden tas elinden kay p suya düflmüfl. Kelo lan onu tutmak için e ilince kendisi de rma a yuvarlanm fl. Yüzme bilmedi i için h zla akan rmakta nerdeyse bo ulacakm fl. Binbir güçlükle kenara ç km fl. Kendisi suda ç rp n p dururken, biriktirdi i alt nlar da h rs zlar çal p götürmüfller. Art k tas bulman n da imkan kalmad ndan a laya a laya annesinin yan na dönmüfl. Bafl na gelenleri anlatm fl. Yafll kad n: - Üzülme yavrum, demifl. Hay'dan gelen Hû'ya gider. Zaten, sen o tas aln n n teri, elinin eme i ile kazanmam flt n. Üstelik zenginlik seni iyice fl martm flt. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini baflkalar ndan üstün görme hastal ndan kurtulursun." Kelo lan bu sözlerle teselli bulmufl. Anas na hak vermifl. O günden sonra da Sihirli Tas bir daha hiç anmam fl. Sizin köfleniz Hangi tene krem sürülmez? Cevap: Antene Hergün yeniden do ar, dünyaya haber saçar. Cevap: Gazete Hem açar, hem de kapar. Cevap: Anahtar Ben parka gidince çok mutlu oluyorum. Bütün çocuklar park çok sever. fiehrimizde bizim için yeni bir park yap yorlar. Oran n aç lmas n bekliyorum. Arkadafllar mla parkta oynamay çok çok seviyorum. Bütün çocuklar n e lenmesini isterim. Hiç kimsenin gitmek isteme i köy hangisidir? Cevap: Tahtal köy SENA HACIYUSUF - 6 yafl Gümülcine

12 KADIN -SA LIK 12 Kad n beyni güzelli i daha iyi de erlendiriyor Bilim adamlar, erkeklerin güzel görüntüleri beyinlerinin sadece bir taraf yla alg lad klar n, kad nlar n ise güzel bir fley gördüklerinde beyinlerinin her iki taraf n da kulland klar n belirttiler. GUARD AN gazetesindeki habere göre yeni bir araflt rmada, resim, foto raf gibi objelere bakan insanlara yap lan beyin taramas nda, güzelli in sadece bakan kiflinin gözünde olmad ortaya ç kt. Buna göre, erkekler ve kad nlar güzel oldu unu düflündükleri bir fleye bakt klar nda beyinleri farkl reaksiyon gösteriyor, kad n beyni erke inkinden daha faal hale geliyor. Madrid deki San Carlos Klini inden bilim adamlar, güzel bir resim gördüklerinde erkeklerin beyinlerinin sadece sa taraf n n, kad nlar n beyinlerininse her iki taraf n n da daha aktif hale geldi- ini saptad lar. Bilim adamlar, bu farkl tepkinin, kad n ve erke- in uzamsal bilgiyi iflleme yöntemlerinin yan s ra erkeklerin bir resme bütün olarak bakmas, kad nlar nsa küçük detaylara bile dikkat etmesiyle ba lant l olabilece ini düflünüyorlar. Proceedings of the National Academy of Sciences da yazan bilim adamlar, gösterilen resimlere her iki cinsin de 3 bin milisaniye içinde tepki verdi- ini, beynin en çok faaliyete geçen bölümünün parietal lobu oldu unu belirlediler. Erkeklerde ise bu faaliyet sadece sa tarafta saptand. California Üniversitesinden araflt rmac - lar, parietal lob insanlarla flempanzeler aras ndaki ayr mdan sonra h zla evrimleflti i için, bu farkl l - n atalar m zdan kald na inan yorlar. KADIN BEYN M ZAHA DAHA YAKIN Otomobil kullan rken dikkat yetene inden sonra, kad nlar n mizah anlay fl da erkeklerden daha geliflmifl ç kt. ABDli bilim adamlar, mizah anlay fl n n cinsiyetler aras ndaki fark n incelemek için bir karikatüre bakarken kad n ve erkek beyninin nas l çal flt - n analiz etti. Çal flmada dil geliflimi, haf za ve ödüllendirmeyle ilgili bölgelerin kad nlarda daha faal oldu u ortaya ç kt. Çal flman n bir baflka boyutu ise, kad n ve erkeklerde mizah n nas l kullan - l p de erlendirildi ine yönelik farklar. Buna göre kad nlar, komik bulmad klar materyalleri tan mlamakta erkeklere göre çok daha h zl. Kad nlarda daha etkin olan dil iflleme ve haf zan n da bulundu u beynin ön korteksi, mizah de erlendirme de büyük rol oynuyor. Verilen tepkilere göre kad n ve erkekler aras nda komik bulduklar karikatür say - s nda da kayda de er farklar oldu u görüldü Meme kanseri tedavisinde önemli geliflme MEME kanserinin yay lmas idrar tahliliyle belirlenebilecek... Araflt rmac lar, meme kanseri hücrelerinin yay lmas nda etkili olan bir proteini keflfettiler ve bu proteini sald rgan meme kanseri olan kad nlar n idrarlar nda belirlediler. Boston Çocuk Hastanesi'nden bilim adamlar n n çal flmas nda, bu protein ve proteini kontrol eden genin lipocalin 2 (Lcn2) oldu u belirtilerek, Lcn2'nin, genellikle östrojen reseptörü negatif meme tümörleriyle ilgili genler aras nda yer ald kaydedildi. Çal flmada, östrojen negatif tümörlerinin genellikle tamoxifen kullan lan, tedavisi daha zor vakalar oldu una iflaret edildi. Lcn2'nin, tümörlerin meme kanallar na s zd n n bilindi i kaydedilen çal flmada, Lcn2'nin vücut s v lar nda belirlenebilme olas l n n ve hastal n durumuyla ba lant s n n olup olmayaca - n n de erlendirildi i belirtildi. ''Proceedings of the National Academy of Sciences''da yay mlanan çal flmada, sa l kl kad nlar n ve metastatik meme kanserli kad nlar n idrar örneklerindeki Lcn2'nin düzeylerinin incelenmesi sonucu, kanserin yay ld n bilinen kad nlar n idrar örneklerinde Lcn2 düzeyinin daha yüksek ç kt vurguland. Ac s z bir yöntemle hastan n durumu hakk nda bilgi al nmas - n n yolu bulunan çal flmada, ayr ca bu proteini etkileyecek ilaçlar n meme kanserinin tedavisine yarar olabilece ine iflaret edildi. Kad nlarda "kalp krizi" belirtisi kendisini hissetirmiyor KADINLARDAK kalp hastal belirtileri erkeklere göre daha az belirlenebiliyor. Çünkü kad nlardaki kalp sorunu belirtileri ve özellikle çok önemli bir kriz boyunca erkeklerden daha farkl özellikler gösteriyor. Doktorlar s k s k kalp krizini hastan n belirtilerini de erlendirerek teflhis ediyorlar. Kalp krizi risk faktörlerinde görülen farkl l klar n yan s ra kad nlarda kalp krizi, erkeklerdeki klasik gö üs a r s ndan farkl sinyallerle "geliyorum" diyor. Kad nlarda kalp krizi öncesinde fliddetli gö üs a r s - na ek olarak, ço u kez gö üs a r s ndan daha fazla boyun, kol, s rt n üst bölümünde a r lar, nefes kesilmesi, yorgunluk, kusma, bitkinlik gibi semptomlar ön plana ç k yor. BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Bu hafta beklemedi iniz yerden bir para gelecek. Böylece önceki borçlar n z da kapatacaks n z. flte dikkatli olun ve kimseyle tart flmay n. Sevdi inizle uzun bir yola ç kabilirsiniz. Cinsellik ön planda. BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Çevrenizden iltifatlar duyacaks n z. Ve aranan simalar n bafl nda geleceksiniz. Bu kadar popüler olman z hiç flüphesiz nefleli ve sorunsuz bir tip olman zdan. Fiziksel p r lt n z da dorukta. Bu sayede yeni flörtler kaç n lmaz. İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Önümüzdeki günlerde çok daha keyifli olaylar n gerçekleflti ine tan k olabilirsiniz. Aflkta da bir karar arifesindesiniz. Karar n z gelecek günleri etkileyebilir. Ailenizle ilgilenseniz iyi olur. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) Gelece inizle ilgili önemli kararlar alaca n z bir döneme giriyorsunuz. Sevdi inizle baz sorunlar ç kabilir. Onun da fikirlerine önem verin. Uyar lar n dikkatle dinleyin.olumlu geliflmeler beklemeyin. Ad mlar n z sa lam at n. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos fl hayat n zda bundan sonraki günlerde oluflacak tats zl klar gidermek için haz rl kl olmal s n z. Sevgilinizle mesafeli bir iliflkiniz var. Bunu daha s cak ve yak n bir hale getirmeniz sizin elinizde. Bunun için çaba harcamal s n z. BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Sevdi inizle aran zda baz sorunlar oldu u bir gerçek. Ancak can n z s kmay n, çünkü herfley yoluna girecek. Yaln zsan z mükemmeli aramaktan art k vazgeçmelisiniz. Düflünmeden hareket etmekten kaç nmal s n z. TERAZİ (23Eylül-23Ekim) Fikirleriniz çevreniz taraf ndan takdirle karfl lan yor. Sevildi inizi bilin. Gereksiz kuruntulara kap lmay n. Al flverifl yaparken biraz daha eli aç k davranabilirsiniz. Evinizin bir ihtiyac n ertelemek zorunda kalacaks n z. Sa l n zda önemli bir de ifliklik yok. AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Üzerinize sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyorsunuz. Uzun süredir yaflad n z sa l k problemlerinizi dost ve yak nlar n z n deste i sayesinde atlatt n z. rili ufakl paralar alacaks n z. Sevdi iniz kifliyle uyumlu bir beraberli iniz var. Onu fazla yormay n. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Kat laca n z bir arkadafl toplant s nda çok e lenecek ve uzun zamand r birlikte olmad n z arkadafllar n zla birlikte olma f rsat bulacaks n z. Çal flma ve gayretleriniz takdir ediliyor, be eniliyor. Sevdi inizle birlikteli iniz uyumlu devam edecek. OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) Baz insanlarla sorun yaflayabilir, onlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla savaflacak gücünüz var. Kendinize dikkat etmezseniz k sa zamanda yorgun düflersiniz. Ayaklar n za dikkat. Sevgilinize hediye al n. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) Güçlü cinselli inizle karfl n zdakini tam anlam yla kendinize ba layabilirsiniz. Sevdi iniz yoksa sizi çok be enen iki kifli aras nda kalabilirsiniz. Seçiminizi yapman z epey güç olabilir. Sa l n z flu s ralar gayet iyi. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Size türlü yerlerden irili ufakl paralar gelecek. yi bir yat r m yapabileceksiniz. Sevdi inize uymaya çal fl n, anlams z k skançl klarla onu üzmeyin. fiu s ralar kendinizi çok bitkin hissetmenizin nedeni kafeinli içecekler. Bunlardan uzak durmaya çal fl n.

13 HABER 13 Gümülcine flehir park na ne oldu? GÜMÜLC NE flehir park ndaki çal flmalar devam ediyor. Parktaki yenileme çal flmalar s ras nda çok say da a ac n kesildi i göze çarp - yor. Öte yandan parka infla edilen beton yap lar n her geçen gün artt da dikkat çekiyor. Ayr ca Gümülcine nin en büyük park n n taban da kes tafl ve mermerle dolduruldu. fiehirdeki çevreciler Gümülcine park n n kentin en önemli yeflil alan oldu una dikkat çekerek yap lan yeniliklerle park n bir beton ve tafl y - n na dönüfltürülmesinden endifle ediyor. Çevreci gruplar ve baz vatandafllar parkta afl r derecede a aç kesildi ine dikkat çekerek, yeni a açlar n eskilerinin yerini almas n n y llar alaca n belirtiyor. Çevreye duyarl vatandafllar park n eski ve geleneksel kimli inden hiç bir fley b rak lmamas ndan da flikayet ediyorlar. Hat rlanaca üzere geçti imiz Kas m ay nda Gümülcine Belediye Baflkan Aday Damon Damianos baflkanl ndaki Gümülcine Yeni Dönem listesi üyeleri ellerinde Betona Hay r, Do al Çevreye Evet pankart yla parka gelerek burada k sa süreli bir gösteri düzenlemifllerdi. Gümülcine flehir park nda yap lan yenileme çal flmalar için, AB fonlar ndan sa lanan URBAN program ndan 1 milyon 800 bin euro, Thiseas program ndan da 1 milyon 200 bin euro ödenek sa lanacak. Gökkufla Partisi e itim hakk istiyor YUNAN STAN daki Makedon az nl n partisi Gökkufla, Milli E itim Bakanl na gönderdi i mektupla Makedonca n n tan nmas n istedi. 21 fiubat Dünya Anadili Günü dolay s yla Milli E itim Bakanl na bir mektup gönderen Gökkufla Partisi dünya üzerindeki dilin yar s n n yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya oldu unu belirtti. Yunanistan daki Makedonca dilinin de yok olma tehdidi alt nda olan diller aras nda oldu u ifade edilen mektupta, kuzey Yunanistan da Makedonca konuflan nüfus olmas na ra men, Makedonca n n devlet taraf ndan tan nmad vurguland. Gökkufla Partisi, Yunanistan daki Makedon az nl a mensup çocuklar n kendi dillerinde e itim göremediklerini ve kendi dillerini ö renemediklerini ifade etti. Binlerce Makedon çocu unun e itim hakk ndan mahrum b rak ld kaydedilen mektupta, Florina da kurulan Balkan Dilleri Bölümü nde tüm Balkan dillerinde e itim verildi i ancak Makedonca e itim verilmedi i ifade edildi. GAT Yanya Teflkilat kuruldu Genç Akademisyenler Toplulu u, Bat Trakyal Türk üniversite ö rencilerinin bulundu u kentlerde örgütlenmeye devam ediyor. GAT taraf ndan bafllat - lan çal flmalar tüm h z yla sürüyor. B.T.A.Y.T.D. Genç Akademisyenler Toplulu u geçti imiz günlerde kent teflkilatlar na Yanya y da ekledi. Yanya da üniversite e itimi gören Bat Trakyal Türk az nl k gençleri 7 fiubat Cumartesi günü kent teflkilat n oluflturdu. 25 ö rencinin kat ld toplant da belirlenen Yanya teflkilat ve görev da- l m afla daki flekilde oldu: Baflkan: Ali Alio lu Asbaflkan: Mehmet Ahmet Genel Sekreter: Feride brahim Kasadar: Erdal Hasan Kültürel Faaliyetler Sorumlusu: Eldem Yesir Necmi Hasano lu OKU-YORUM MUKABELE- B L M S L Sevgili R za A abeyimiz önceki haftaki sohbetinde, o nev i flahs - na münhas r üslubuyla yak n tarihimize de inmiflti. Adeti oldu u vechile, bu defa 12 Eylül 1955 tarihli Trakya gazetesinde 6-7 Eylül 1955 stanbul olaylar yla ilgili YÜZ KARASI bafll kl yaz n n iktibas n verdi. ktibas takdim ederken kendi sohbetine de bir önceki sohbetini de hat rlatarak 29 OCAKLAR B R NSANLIK AYIBIDIR ifadesiyle bafllamas bir mukayese fleklinde anlafl lmas na yol açt. Her ne kadar bizde iki 29 Ocak var ise de bunlar n birbirinden farkl anlamlar oldu unu ve sevgili R za A abeyimizin ikinci 29 Ocak kasdetti ini düflünüyoruz. Yani; Ocak mahkelemeleri ve merhum Dr. Sad k Ahmet in tutuklanms yla geliflen ve Gümülcine de yüzlerce Türk ev ve iflyerinin tahrip ve ya mas yla sonuçlanan 29 Ocak 1990 daki olaylar. Yoksa varl n n bir hukuk facias olarak inkar na karfl demokratik ve yasal tepkisini gösterdi i 29 Ocak 1988 deki yüz ak direniflini elbette insanl k ay b olarak de erlendirilmedi ini biliyoruz. Sevgili R za A abeyimizin zihninde var oldu unu yaz s ndan hissetti imiz mukayesenin yap lmas n n do ru olup olmad ayr bir tart flma konusudur. 29 Ocak 1990 olaylar n ; y llardan beri Bat Trakya da duvarlara 1955 sloganlar yla yaflatan bir zihniyetin mukabele-i bil misli olarak da de erlendirebilecekler ç kacakt r. Örne in tarih; olaylar öncesinde dönemin D fliflleri Bakan Samaras n Gümülcine ye olan ziyaretini ve gerekçelerini bir gün belgesiyle de erlendirebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baflkonsolosu Kemal Gür ü; flehrin sokaklar nda yaflananlar n neler oldu unu gözlemek için yapt gezinin bir persona non grata skandal na dönüflmesine yol açan süreç de bir gün daha genifl anlat labilecektir. Olaylar n benzer taraflar n de il ama benzemeyen bir taraf n kayda geçirmekte fayda bulunmaktad r. O da; 6-7 Eylül olaylar dendi inde baflta anavatan m z Türkiye de olay n ayd nlar taraf ndan her yönüyle konufluldu unu, kitaplar ve filmlerle an ld n, ciddi bir literatür ün ortaya ç kt n görürken; 29 Ocak 1990 bizim neredeyse sadece kendi aram zda and m z gözlememizdir. Yunanistan da (velevki marjinal olsun) ayd nlar n ç k p Bat Trakya da yaflanan 29 Ocak 1990 olaylar n n ki buna pogrom bile diyenler ç kabilecektir- Yunanistan ve Elenler için bir insanl k ay b ve yüz karas oldu unu her y l dönümünde dile getirdi ini hat rlam yoruz. Dünyaya suçluluk duygusuyla bakan bir toplumun sa l ks z bir ruh halinin üretilmesi kimin ifline geliyorsa bu ad geçen olaylar n sonucunda kazanan(lar) onlard r. Olaylar yafland dönemde s ca s ca na de erledirmek ve teflhis etmek zordur. Yap lan hesaplar n en uzun vadeli kazanc ölçülebildi inde as l sa l kl de erlendirme mümkün olur. Bunu yaparken de mahalli ç karlar yerine küresel ç karlar n da hesaba kat lmas bu sa l kl l artt racakt r. Tarih; 29 Ocak 1988 de yaflanan demokratik ve yasal kitle hareketinin bir literatür gelifltirmesine mani olan ve demokratik hak aramak yerine verilenle idare etmekten baflka ç k fl olmayan bir zihniyetin üretilmesine yol açan, liderleri tutuklanarak lidersiz b rak lan bir 29 Ocak 1990 nas l de erlendirecek biz göremezek bile bizden sonrakiler mutlaka görecek kan s nday z. Sevgili R za A abeyimizin özür talebine kat l yoruz. Ancak bunun gücendirildi imiz için de il temel hak ve özgürlüklerimizin inkar ve ihlal edilmesinden dolay olmas gerekti ini san yoruz. Bizim mutili imizin yanl fl anlafl lmas ve anlat lmamas gerekir. TAR H yazmak, TAR H yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sad k kalmazsa, de iflmeyen HAK KAT, insanl flafl rtacak bir hal al r.

14 DÜNYA 14 Bakoyanni den Türkiye ye AB deste i D fliflleri Bakan Dora Bakoyanni, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyeli inin kilit önemde oldu unu ve Yunanistan n buna tam destek verdi ini söyledi. ABD Baflkan Barack Obama n n yemin ederek göreve bafllamas ndan sonra ilk kez Washington a giden D fliflleri Bakan Dora Bakoyanni, Brookings Enstitüsü adl düflünce kuruluflunda 21 inci yüzy lda ortak güvenlik: yeni köprüler infla etmek konulu bir konuflma yapt. Bakoyanni, konuflmas nda, Türkiye nin AB ye üyeli- inin kilit önemde oldu unu düflünüyoruz. Yunanistan, buna tam destek veriyor ve geçmifl y llarda da bu deste- ini kan tlad dedi. AB üyelik yoluna giren ülkelerin tamam n n ayn koflullara tabi tutuldu unu belirten Bakoyanni, Yunanistan n da gerekli koflullar karfl lama sürecinden geçti- ini, bu çerçevede Türkiye ye üyelik için verilen deste in de belli koflullar n yerine getirilmesine ba l oldu- unu kaydetti. Bakoyanni, Verdi i sözleri ve yükümlülükleri yerine getirmek Türkiye ye ba l. Reform sürecinde Türkiye belli ad mlar att. Uzun zamand r bekleyen, ceza yasas n n 301. maddesi konusunda oldu u gibi. Ancak daha yap lmas gereken çok fley bulunuyor diye konufltu. Dora Bakoyanni, bir dizi konunun cevapland r lmas gerekti ini belirtirken, bunlar aras nda demokratik sistemin olgunlaflt r lmas, az nl k haklar na sayg, din özgürlü ü ve ifade özgürlü- ünü sayd. yi komfluluk iliflkileri ve uluslararas hukuk kurallar - na uygunlu un da ayn flekilde büyük önem tafl d n söyleyen Bakoyanni, Türkiye nin önünde uzun bir yol oldu una flüphe yok. Ancak bu yolu aflmaya de ece i çok aç k. Türkiye nin üyeli i, hem Türkiye hem de Avrupa n n faydalanaca bir fley olacakt r diye konufltu. Türkiye nin AB ye üyeli inin, K br s meselesiyle ba lant l oldu unu da savunan Bakoyanni, adada kal c ve adil bir çözüm için 2008 de BM gözetiminde bafllat lan çabalar memnuniyetle karfl - lad klar n kaydetti. Bakoyanni, iki toplumun yan yana yaflayabilece i flekilde adan n birlefltirilmesinin önemli oldu unu söyledi. Dünyan n en etkili 100 insan HAD SE OBAMA HELLO dergisinin 13 ülkede yapt araflt rmaya göre, dünyan n en etkili 100 ismi belirlendi. simler aras nda 8 Türk var. Nuri Bilge Ceylan listede 22. s rada yer ald. 100 ülkede 12 milyon okuyucusu bulunan Hello dergisinin 13 ülkede yapt araflt rmaya göre en etkili isim Barack Obama oldu. Araflt rmay derginin ngiltere, spanya, Meksika, Rusya, Birleflik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Tayland, Kanada, Malezya, Hindistan, S rbistan, Ukrayna ve Türkiye de bulunan editörleri yapt. Aralar nda siyasetçiler, yazarlar, oyuncu, sporcular ve mankenlerin de bulundu u listede Obama n n ard ndan ikinci ve üçüncü s rada Angeline Jolie ve Brad Pitt çifti geliyor. BRUN SARKOZY DEN DAHA ETK L Madonna n n 4. s ray ald listede, ABD Baflkan Barack Obama n n efli Michelle Obama ise 6. s raya yerleflti. ngiliz futbolcu David Beckham da 8. s rada listede yer ald. Fransa Cumhurbaflkan Nicholas Sarkozy nin efli Carla Bruni efline 10 s ra fark atarak 9 uncu en etkili isim oldu. Listede 12. s rada The Reader filmindeki rolüyle en iyi kad n oyuncu Oscar n alan Kate Winslet, 13. s rada flampiyon yüzücü Michael Phelps, 14. s rada ise ABD D fliflleri Bakan Hillary Clinton yer ald. CEYLAN EN ETK L TÜRK 100 kiflilik s ralamada Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan 22 inci, Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk ise 23 üncü s rada yer ald. Türkiye yi bu y lki Eurovision yar flmas nda temsil edecek olan flark c Hadise 32 inci oldu. Avrupa dan Sofya ya Türk az nl k uyar s Avrupa, Türk az nl a karfl etnik ve dinsel tehdidin art fl gösterdi i Bulgaristan uyard. MERKEZ Strasbourg da bulunan ve alan nda Avrupa n n devletleraras referans organ olan Avrupa Irkç l k ve Hoflgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu (EC- RI) Bulgaristan la ilgili denetim raporunu aç klad. Raporda, Bulgaristan daki afl r sa c parti ve siyasilerin son zamanlarda etnik ve dinsel grup olarak Türkleri hedef alan ve kendilerini ülke için tehdit olarak gösteren politik söylemlerinin endifle verici oldu u vurgulan yor. Ülkedeki baz camilerin sald r ya u rad na iflaret edilen raporda, sorumlular n nadiren mahkemeler önüne ç kar lmas n n da düflündürücü oldu u belirtiliyor. Ülkede yaflayan Türklerin yüzde 39 unun, hayatlar nda en az bir kez ayr mc l a maruz kald klar n ifade ettiklerini kaydeden ECRI, Bulgar hükümetinden, politik yaflamda Türklere karfl rkç söylemlerin ve fiziksel ya da sözlü her türlü sald r n n önüne geçilmesi için mevcut yasalar uygulamas ve ek önlem almas ça r s nda bulunuyor. Raporda, ülkedeki Türk az nl n siyasal haklar ko- ECR Baflkan Eva Smith Asmussen nusunda son y llarda ad mlar at lm fl olmas na ra men, e itim, iflsizlik ve yoksulluk konular nda etnik Bulgarlara oranla toplumda ayr mc l a maruz kald klar belirtiliyor. Türklerin e itim düzeyinin etnik Bulgaralara oranla daha düflük oldu una iflaret edilen raporda, Türk toplumu temsilcilerinin, Türkçe nin Türk çocuklar na yabanc dil olarak okutulmas na karfl olduklar not ediliyor. Raporda, iflsizlik oran n n etnik Bulgarlara oranla Türkler aras nda daha yüksek oldu u da not edilmekte. Avrupa Konseyi ne ba l bir organ konumundaki EC- RI, 1990 l y llardan bu yana tüm Avrupa ülkelerindeki rkç l k, yabanc düflmanl ve az nl k haklar yla ilgili denetim raporlar haz rl yor. A HM ne internetten baflvuru geliyor HER y l binlerce baflvurunun yap ld Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (A HM), internet üzerinden flikayet alabilmek için yeni bir çal flma bafllatt. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde (A HM) deneme amac yla bafllat lan on-line baflvurular, sviçre ve Hollanda dan gelen flikayetler için ilk kez uygulamaya konulacak. Uygulaman n baflar l olmas halinde, bu tür baflvurular di er ülkelerden de kabul edilebilecek. A HM ne geçen y l kayda geçen baflvurularla birlikte, karar için bekleyen dava say s e ulaflt. A HM de bugüne kadar iflleme konmufl, karar bekleyen baflvurularda Rusya ilk s rada yer al yor.. A HM, Avrupa Konseyine üye 47 ülkede yaflayan yaklafl k 800 milyon kifli için, insan haklar ihlallerinin engellenmesi konusunda en önemli uluslararas kurulufllar n bafl nda geliyor.

15 HABER 15 skeçe flehir meydan için 5,5 milyon euro Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM SKEÇE flehir merkezi yeniden yap - land r l yor. Sözkonusu proje için befl buçuk milyon euro ödenek ayr ld. Proje yerel yönetimler için kullan lan Thiseas program na dahil edildi. Çal flmalar tamamlan nca flehir merkezi de trafi e kapat lacak. skeçe flehir meydan ve merkezinde bafllat lan çal flmalar çerçevesinde valilik önündeki parkla flehir meydan birlefltirilerek tek meydan haline getirilecek. Bunun d fl nda oluflacak genifl meydanda çevre düzenlemeleri de gerçeklefltirilecek. Ayr ca flehir meydan araç trafi ine kapat lacak. Öte yandan ayn düzenleme kapsam nda skeçe belediye binas da flehir meydan na tafl nacak. Belediye bu amaçla Klimataria lokantas n n yan nda bulunan Yunanistan merkez bankas flubesini sat n ald. D fl cephesi tamamen mermerden infla edilmifl olan yap için belediyenin 7 milyon euro ödedi i ifade edildi. skeçe flehir merkezinde hayata geçirilecek düzenlemelere baz çevreler tepki gösteriyor. skeçe Belediyesi nde Eflitlik Listesi Baflkan Hasan Malkoç flehir meydan ndaki düzenlemelerin gerekli altyap çal flmalar n n yap lmadan hayata geçirilmesini yanl fl olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili olarak e konuflan Malkoç flöyle dedi: Öyle anlafl l yor ki flehir merkezinde otopark sorunu yaflanacak. Çünkü otopark yap m na gitmeden flehir düzenlenmesine gidiliyor. tfaiye baflka yere tafl n yor. Oras büyük bir otopark yap labilirdi. Valili in önündeki park n bir bölümü de otopark yap labilirdi. Gerekli otoparklar yap ld ktan sonra flehir meydan ndaki çal flmalara geçilseydi çok daha do ru olacakt. Bu flekilde sorun yaflayaca m za inan yorum. S rplar camilere para ödeyecek BOSNA Hersek s n rlar içerisindeki S rp yönetimi, y llar aras ndaki savafl s ras nda y kt klar camiler için 42 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Ülkedeki S rp Cumhuriyeti nin ana flehri Banya Luka daki 16 cami, savafl s ras nda y k lm flt. Bölgedeki Müslümanlar n avukat, S rp hükümeti ve Banya Luka yönetimine karfl davay 9 y l önce açm flt. UTANMAZSAN D LED N YAP! Her dinin bir ahlâk vard r; slâm n ahlâk da hayad r. Haya; utanmak demektir. K namay gerektiren bir söz ve davran fltan dolay kiflinin, Allah a ve insanlara karfl mahcübiyet ve üzüntü duymas, k saca utanmas haya sözü ile ifade edilmifltir. Edep ve haya insan ahlâk için en güzel ölçüdür. nsan n haddini bilmesi, utan lacak bir iflten dolay s k l p yüzünün k zarmas büyük bir fazilettir. Gerçek haya, insan n yüce Yaratan na karfl duyaca hayad r. Gizli aç k her fleyi bilen Allah Teâlâ dan utanan bir insan ancak edepli davranabilir. De ki: Rabbim ancak hayas zl klar, onlar n aç n, gizlisini, günah, haks z yere tecavüzü, hakk nda hiçbir delil indirmedi i fleyi Allah a ortak koflman z, Allah a karfl bilmedi iniz fleyleri söylemenizi haram k lm flt r. (7 Araf, 33) Hayan n hepsi hay rd r. (Kefl ul Hafa, 1/369) Dünya ve ahiret saadetine kavuflmak isteyen kifli edep ve haya sahibi olmal d r. Edep ve hayas olmayan bir kimseden hay r beklemek mümkün de ildir. Haya ile iman birbirini tamamlar, biri gidince di eri de gider. (Hakim) Çirkin ve ahlâks z bir manzara ile karfl laflt nda utanan, bafl n öne e en ve yüzü k zaran bir insan utanma duygusu tafl yan (haya sahibi) kimsedir. Çünkü insanl k flerefiyle ba daflmayan bu manzaradan kalbi s k nt duymufl, duygular incinmifl, vicdan rahats z olmufltur. Özellikle bu günlerde skeçe de sergilenen karnaval maskaral klar n iman sahibi ve haya duygusunu tafl yan hiç kimse izlemeye yanaflmaz. Çünkü burada sergilenen çirkin manzaralar, insanl kla ba daflmamaktad r. Cenâb- Hak bizlere kendi ruhundan üfledi i ve flu beden kafesimize emanet olarak verdi i ruhumuzu kirletmemek için, hayas zca sergilenen bu tür çirkin manzaralardan kendimzi uzak tutmal y z. Unutmayal m, Allah n bize tertemiz olarak emanet etti i ruhumuzu günah kirleriyle bulaflt r rsak, yar n Âhiret gününde emanete hiyanetlik etmifl olarak huzuruna ç kar z ve böylece bu yanl fl tutumumuzdan dolay büyük bir hüsranla karfl karfl ya kal r z ki bunun karfl l fliddetli cehennem azab d r. Onun için f rsat daha elde iken, tövbe kap s kapanmadan gelin tövbe edip kendimize gelelim ve Yüce Rabbimizin bizden arzulad insanl k onurumuzu muhafaza edelim. Haya sahibi bir insan, kötü bir iflten cayd rmak için, ona Utanm - yor musun? demek yeterlidir. Hayas z insanlara ise ne söylense boflunad r. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): Utanmazsan diledi ini yap!? diye buyurmufl, utanmayan insan her türlü kötülü ü yapmaya haz r oldu una iflaret etmifltir. Büyüklerimiz nsandan utanmayan Allah tan da utanmaz. demifllerdir. Edep ve haya denilen fazilete sahip olanlar, k nanmaya ve ay plamaya sebep olacak iflleri yapmaktan fliddetle kaç n rlar. Haya baraj - n n y k ld yerde her taraf kötülük selleri kaplar. O halde kendimize ve çocuklar m za insan n en belirgin özelli i olan hayay kazand ral m. Bunu yapmak için öncelikle bizler örnek olmaya çal flmal y z. Özellikle aile içersindeki davran fllar m z; Müslüman Türküne yak fl r bir tarzda dini vazifelerimizi yerine getirmemiz, kültürümüzü canl tutmaya çal flmam z çok önemlidir. Bir milletin istikbalini görmek için gençlere bakmak yeterlidir. Her devrin gençli i kendi karakterine uygun bir flekilde enerjisini harcayabilece i ayr bir heyecan aleminde yaflar. Bu yaflay flta bütün bir milletin âdeta nabz olur. Yani her millet gençli inin his ve fikir dünyas na göre flekil al r. E er bir millette gençler güçlerini hay r, maneviyat ve fazilet yolunda sarf ediyorlarsa o millette istikbal vard r. Aksine gençler, güç ve kuvvetlerini nefsaniyete yani zinaya, e lenceye, kaba kuvvete esir ve râm ediyorlarsa, sonuç hezimettir. Çocuklar m z n bu derece yozlaflmas na, terbiye s n r n bu derece aflmalar na en büyük sebep mutlu ve anlay fll bir aile ortam n n sa lanamamas d r. Anne babas yla ayn sofrada yemek yemenin, ayn saatlerde kalk p kahvalt etmenin zevkini ve mutlulu unu unutmufl, karfl - l kl sayg ve sevgi al flveriflinin tad n hiç tatmam fl aile ortam nda yetiflen bir çocuk, elbette ailenin kutsiyetini bilmeyecektir. Böylece bu çocuk haya ve faziletten yoksun olarak yetiflir. Unutmayal m! Haya ve faziletten yoksun olan bir insan, kendi flahsiyetini silmifl, flerefini y km fl ve kötü arzular n n esiri olmufltur. Rabbimiz bizleri haya ve faziletten mahrum etmesin.

16 EKONOM 16 Travel Matters ile turizm üzerine... Bat Trakya da kurulan ilk türk turizm flirketi olan Travel Matters in sahibi Cengiz Uzun ile turizm üzerine konufltuk. TUR ZMC Cengiz uzun, Bat Trakya Türklerinin tatil anlay fl n n farkl oldu unu, tatil yapma ihtiyac n n her dönemde var oldu unu ancak, sosyo-ekonomik nedenlerden dolay az nl k kültüründe yeni yeni yerleflmeye bafllad n n alt n çizdi. Travel Marrters turizm acentesinin sahibi 33 yafl ndaki Cengiz Uzun, skeçe Muzaffer Saliho lu Az nl k Lisesini bitirdikten sonra ngiltere de turizm e imi gördü ve Londra n n en büyük turizm flirketlerinde yaklafl k 4 y l çal flt. Yurt d fl ndaki e itim ve ifl hayat n her zaman bir gün Bat Trakya ya dönece im felsefesine oturtan Cengiz Uzun, 2004 y - l nda memlekete döndükten sonra Bat Trakya da bir ilke imza atarak, turizm bürosu açan ilk Bat Trakyal Türk oldu. TRAVEL MATTERS Cengiz Uzun kurdu u Turizm bürosuna verdi i Travel Matters ismini flöyle aç kl yor. Travel Matters in ngilizce de iki anlam var. Bir tanesi turizm, seyahat ile alakal, ikincisi de seyahat çok önemlidir anlam n tafl - yor. Seyahatin insan hayat nda önemli bir yeri oldu unu bildi imiz ve telaffuzu çok kolay oldu u için bu ismi kullanmay uygun gördük. Riski büyük bir yat r ma girmesinin en kamç lay c nedeninin, alanda ald e itim ve büyük ifl tecrübesine dayand n ifade Cengiz Uzun Travel Matters in hizmet alanlar n flöyle anlat - yor. METRO TUR ZM ve 55 B N OTEL Türkiye nin en büyük otobüs firmalar ndan biri olan Metro Turizm in temsilcili ini yap yoruz. stanbul-selanik hatt n n skeçe ve Gümülcine deki temsilcileriyiz. Metro Turizm ile soydafllar m za her gün, günde iki defa stanbul seferleri ve her sabah da Bursa seferleriyle hizmet veriyoruz. Bursa otobüsümüz her sabah saat 07:00 de skeçe den hareket ediyor. Yurt içi ve yurt d fl uçak biletleri hizmetimiz var. ngiliz rezervasyon sistemini kulland m z için uçak biletleri konusunda di er acentelere göre biraz daha avantajl oldu umuzu söyleyebilirim. Otel rezervasyonlar hizmet alan m z n önemli bir bölümünü teflkil ediyor. Dünya çap nda 55 bin otelle anlaflmam z var. Kulland m z rezervasyon sistemi bize h zl, güvenilir ve daha ucuz otel bulmam za yard mc oluyor. Otel rezervasyonlar konusunda iddial oldu umuzu söyleyebilirim. Di er acentelerle k yasland m zda en az ndan yüzde 25 daha ucuz oldu umuzu rahatl kla söyleyebiliyorum. Formula 1 turlar m z var. Fenerbahçe, Galatasaray, Befliktafl maçlar ile fiampiyonlar Ligi maçlar na özel turlar düzenliyoruz. DERNEKLER M ZLE Y B R fib RL M Z VAR Bat Trakya daki Türk dernekleriyle de iyi bir iflbirli i içerisinde oldu unu anlatan Cengiz Uzun, Bat Trakya Türkleri ne yönelik Türkiye ve balkanlara yönelik kültür turlar n n önemine dikkat çekiyor. Cengiz Uzun, Günübirlik veya k sa kültür turlar - n n önemi çok büyük. Biz özellikle Türkiye ye ve di er balkan ülkelerine yönelik bu turlar n düzenlenmesine ayr bir önem veriyoruz. Bildi iniz gibi kültür turlar e itimin bir parças d r. Bu ba lamda, Çanakkale, Edirne, stanbul, Konya gibi tarih kokan yerlerin soydafllar m z taraf ndan keflfedilmesine katk sa lamaya çal fl yoruz. Gönen e çok s k gidiyoruz. Gönen kapl calar bir çok soydafl m z için güzel bir dinlenme ve tatil yeridir. Ayda en az ndan bir defa gidiyoruz. Güre bölgesinde 5 y ld zl Saruhan Oteli yle iyi bir iflbirli imiz var. Özellikle yaz aylar nda tatil amaçl turlar düzenliyoruz. Mart ay ndan sonra bu turlar m z bafll yor. Türkiye haricinde komflumuz Bulgaristan n çeflitli bölgelerine turlar düzenliyoruz. Bosna-Hersek, FYROM (Makedonya) gezilerimiz oldu. Bunun haricinde Avrupa ve M s r gezilerimiz oldu. Bu turlar m z önümüzdeki dönemde de devam edecek. HERKES N TAT LE HT YACI VAR Bat Trakya da turizm bürosu açman n bilgi, tecrübe ve cesaretle alakal oldu unu vurgulayan Cengiz Uzunu, Ben Lonra ya bu iflin e itimi için gitti im zaman, hep bir gün mutlaka Bat Trakya ya dönece im niyetiyle hareket ettim. Bu yat r - m n projesini daha 1997 li y llarda tasarlad m. Bafltan iflimin hiç de kolay olmayaca n biliyordum. Londra ile skeçe nin k yaslanabilecek hiç bir taraf yok. Ama ben bilgi, tecrübe ve hizmet sunma ifltah ma güveniyordum. Soydafllar m z n tatil yapma al flkanl klar n n olmad n biliyordum. Bu ekonomik ve sosyo-kültürel nedenlere de ba l bir fley. Fakat bu büroyu açt ktan sonra soydafllar - m z n tatil yapma ihtiyaçlar - n daha iyi anlamaya bafllad klar n görüyorum. Ayn dili konufltu umuz için insanlar m zla daha sa l kl ve daha güvenli bir diyalog kurduk. Bu diyalog sayesinde soydafllar m zdan tatile ç kma oran nda büyük bir art fl var. SOSYO-KÜLTÜREL ALANDA H ZMET Turizm in sadece bir noktadan bir noktaya gitme, seyahat ve e lenceden ibaret olmad n anlatan Cengiz uzun, Kültür turizmi e itimin önemli bir parças n oluflturuyor. Bir çok kifli bir çok yer hakk nda bilgi edinmifl olabilir. Kitap okumufl olabilir. Ancak, gidip bizzat o yeri gördü ü zaman baflka türlü alg layabiliyor. Ço- u zaman insanlar okuduklar yla baz önyarg lara kap l yor. Bu önyarg lar ancak kültür gezileri (yani, gezerek, görerek) ortadan kalkabiliyor. Biz bu alana çok büyük önem veriyoruz. diyor. EKONOM K KR Z B Z DE ETK LED Dünya da ve ülkemizde hissedilen küresel ekonomik krizden turizm sektörünün de etkilendi ini ifade eden Cengiz Uzun, Krizden haliyle turizm sektörü de etkilendi. Ancak seyahat konusunda çok fazla hissedilmedi. Türkiye ve yurt d fl na gidip gelenlerde azalma olmad. Tatil sektöründe bir azalma görülüyor. Ancak bunun geçici olaca na inan yorum. diyor ve önümüzdeki tatil sezonu için yapt klar haz rl klar flöyle s ral - yor: Bu dönem için haz rl klar m z sürdürüyoruz. Bu y l, geçen y ldan daha genifl bir hizmet sunaca z. stanbul üzerinden uçakla tatil turlar m z olacak. Antalya, Bodrum, Dalaman. v.s. Buna ba l olarak kara yoluyla yeni turlar m z olacak. Türkiye haricinde Avrupa n n de- iflik tatil beldelerine turlar - m z olacak. Travel Matters ile dünyan n her yerinde tatil yapma olana n sunuyoruz. METRO ÖNEML B R KÖPRÜDÜR Yaklafl k 2 buçuk y ldan beri Selanik- stanbul ve bir y ldan beri skeçe-bursa seferlerinde hizmet veren Metro Turizm ile 150 bin yolcu tafl d klar n anlatan Cengiz Uzun, Metro nun avantajlar çok büyük. Türkiye yi Yunanistan a karayolu ile ba layan önemli bir köprüdür. Metro Turizm hizmete girmeden önce insanlar m z otobüsle Türkiye ye sadece sabahlar gitmeye al flm flt. Hizmet kalitesi çok da iyi Travel Matters sahibi Cengiz Uzun de ildi. Ancak Metro nun gerek lüks otobüsleri, güven ortam, otobüs içi hizmetleri, ikramlar ve floförlerin davran fllar aç kça fark ortaya koydu. fiimdi bu alanda bir numara oldu umuzu söyleyebilirim. diyor ve 2009 un yeniliklerinden bahsediyor y l nda Selanik- stanbul seferleri art k iki katl son model lüks otobüslerle yap - l yor. psala dan sonra otobüs içinde kablosuz internet hizmeti veriyoruz. Özellikle ö renciler bu hizmetten son derece memnun. Bursa ya art k her sabah saat 07:00 de hareket eden otobüslerimiz var. Cengiz Uzun k sa ve uzun vadedeki hedeflerini flöyle anlat yor: K sa vadedeki hedefimiz hizmet kalitemizi gelifltirmektir. Ana felsefemiz en iyi hizmeti sunmakt r. Biz bundan ne pahas na olursa olsun vazgeçmeyece iz. Uzun vadede de k sa turlarda kullanaca m z kendi otobüsümüzü sat n almakt r. As l hedefimiz bölgemizde hem ço unluk hem de az nl k insan m za yönelik hizmet konusunda lider olmakt r. diyor ve sözlerini, nsanlar m z n art k turizmin çok pahal oldu unu düflünmemeleri gerekiyor. Travel Matters in her konuda her an yard mc olmaya haz r oldu unu da unutmas nlar. diyerek tamaml yor.

17 ARAfiTIRMA - YORUM 17 HAFTANIN SOHBET R za KIRLIDÖKME Bir Bat Trakyal n n Kaleminden 6-7 Eylül 1955 olaylar -3- TRAKYA gazetesi 3 Ekim Pazartesi 1955, say 641 Muhterem hemflerilerim; Sizlere bu haftaki sohbetimizde de 6-7 Eylül 1955 stanbul olaylar n n hikayesini 3 Ekim Pazartesi 1955 ve say 641 TRAKYA gazetesi ile 22 fiubat 2009 HÜRR YET gazetesi araflt rmac yazar üstad Do an HIZ- LAN Beyin takdim etti i bir an sohbetini sizlerle paylaflaca z. Önce 6-7 Eylül 1955 stanbul olaylar n müteakip o günkü Türk Baflbakan Adnan MENDERES in Yunan Baflbakan Mareflal PAPAGOS a gönderdi i mesaj hep beraber okuyal m. Bay Mareflal, 6-7 Eylül 1955 gecesi stanbul ve zmir de vukua gelen müessif hadiseleri müteakip derhal Türk hükümeti dost ve müttefik Yunan hükümetine Türk hükümet ve milletinin derin teessür ve elemini resmen ifade etti. 12 Eylül de de Büyük Millet Meclisi kürsüsündeki beyanat mla Türkiye nin Türk-Yunan dostlu una ve ittifak na verdi i önem ve de eri bütün dünyaya bizzat ilan ettim. Bununla beraber müflahade ediyorum ki, bu beyanat Yunan milletinin fleref ve haysiyetini tatmine kifayet edecek kadar sarih addedilmemifl ve bunun için de mezkür hadiseler dolay s yla iki memleket aras nda husule gelen ac kl havan n, gerekti i gibi, da lmas mümkün olamam flt r. Bu münasebetle, Ekselans n za bu mesaj gönderiyorum; lüzum görürseniz, matbuata verebilirsiniz. Dün de Türk flehirlerinde söyledi- im nutuklarda belirtti im veçhiyle burada Türkiye de, bizler için memleketimizde vukua gelen mezkür hadiselerden ötürü kendilerini tahkir edilmifl addeden dostlar m z n haysiyet ve flereflerinin tatmini aynen kendi haysiyet ve flerefimizin tatmini derecesinde memnuniyet bahflt r. ki memleket aras ndaki dostluk ve s k iflbirli ini ihlal etmek için, gayri mes ul unsurlar taraf ndan kasd- mahsusla ç kar lan hadiseler ve iras edilen zararlar meyan nda, Yunan bayra na ve zmir deki Yunan Konsoloshanesi ne, bu flehirde bulunan NATO Umumi Karargah na mensup askeri heyet üyelerinden baz Yunan subaylar n n evlerine, zmir Ticari Fuar nda Yunan pavyonuna iras edilen zararlar, Türk-Yunan münasebetlerine tesirleri itibariyle, haddi zatinde Türk hükümet ve milletini derinden üzen zararlar n bafl nda gelir. Türk hükümetinin bu hadiselerden duydu u derin ve samimi elemini ve Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu medar- iftihar m z ATATÜRK ile Yunanistan n büyük devlet adam Elefterios VEN ZELOS un 30 y l önce perçinledikleri Türk-Yunan dostlu una s k s k ya ba l bulunan Türkiye nin bu hadiselerin telin etti ini, taht- riyasetinizdeki hükümete ve dost ve müttefik Yunan milletine ibla buyurman z Ekselans n zdan rica ederim. Bunu yaparken, bizimle Yunanistan aras nda mevcut dostlu a ve sulhsever hür milletler camias n n bu de erli uzvuna, ayn zamanda NA- TO ve Balkan Pakt sinesinde birleflen iki memleketin ittifak rab talar na ne kadar k ymet verdi imizi bir kere daha ifade etmek f rsat n buldu um için bahtiyar m. Ümit etmek isterim ki, bu mesaj m müttefikimiz Yunanistan n milli flerefine besledi imiz sayg hakk ndaki her flüphenin da lmas na yarayacak ve ezcümle Yunanl lar n NATO manevralar na ademi ifltiraklerini; zmir de hizmet görmekte olan Yunan subaylar n n, yak n zamanda avdetlerini temenni etti imiz, ailelerinin bu flehri terketmeleri üzerine muzaaf ittifak m z n gerektirdi i iflbirli inin ink tas geçici ve devams z hadiseler alarak kalacakt r. ANDAN MENDERES TÜRK YE BAfiBAKANI 29 OCAK lardan sonra, TÜRK YE BAfiBAKANI na gönderilmifl böyle bir mesaj var m? Var ise, lütfen o günleri yaflam fl olan Bat Trakyal Türk bas n mensuplar bize iletsinler ki son yorumumuzu ona göre daha rahat yapabilelim. 6-7 Eylül ü gördüm TOMR S G R TL O LU nun Y lmaz Karakoyunlu nun Güz Sanc s roman ndan sinemaya aktard film, o geceyi yaflayanlara fecaati bir kez daha an msatacak, görmeyen, yaflamayan genç kuflak da, böyle bir gecenin sonuçlar n görerek, bir daha olmamas için neler yap lmas gerekti i konusunda derin derin düflüneceklerdir. Filmin senaryosunu da Etyen Mahçupyan yazm fl. Giritlio lu, olay n zarar n bir cümlede özetliyor: Birlikte yaflama duygusunu ve ortak bir kültürü yok etti. nsanl k d fl baz olaylara tan kl k etti inizde onu unutam - yorsunuz, belle inizin kara sayfalar ndan silinmiyor. flte benim için bunlardan biri 6-7 Eylül Olaylar d r. Sabah pencereden bakt mda, sokak metrelerce kumafl, tahrip edilmifl eflya ile doluydu. Yaflanan ya man n izleri duruyordu. Bir gazete manfletiyle bafllam flt her fley. Atatürk ün Selanik teki evi bombaland. Bu tahrik herkesi soka a dökmek için yetmiflti, y llard r stanbul da dostluk içinde yaflayan cemaatlere korku salm fllard. An lar m n içinden birini unutamam. Bir akrabam n mobilya ma azas n n ad yabanc oldu undan tahrip edilmiflti, ulusalc l k histerisi doru a ç km flt. * * * ROMANI okuyan biri olarak, filmden elbette çok daha derinden etkilendim. Unuttuklar m an msad m. Derin devletin zaman zaman demokrasiyi, özgürlü ü, insanl nas l unuttu u, muhalif olanlar n nas l cezaland r ld, öldürüldü- ü bütün dehfletiyle Güz Sanc s nda yans yor. Bir Rum hayat kad n n duyarl l, ince aflk, arkadafl n n gözünün önünde öldürülmesi, derin devlet ahtapotunun kollar n n herkesi sarmas... Yak n tarihimize ait romanlar yla Y lmaz Karakoyunlu nun sadece edebiyat m za de il, bu dönemleri yeniden tart flmam zda büyük etkisi oldu u kan s nday m. Resmi tarihten flikáyet edenler, Karakoyunlu nun bu konuda yararl malzeme sundu unu unutmamal lar. Güz Sanc s, bir dönemi, bir anlay fl, bir yanl fl ortaya koyuyor. Düflünüyorum, yar m yüzy l aflk n bir sürede ne kadar mesafe kat ettik? Kitaptan uyarlanan filmler için bir tavsiyem vard r. Roman, bu konuda yap lm fl araflt rmalar da okuyun. Filmi daha iyi anlaman z, olay n vahametini daha derinden idrak etmenizi sa lar. * * * GÜZ SANCISI n görün, okuyun, kaç rmay n.... Okuma tavsiyeleri: Güz Sanc s, Y lmaz Karakoyunlu, Do an Kitap Cumhuriyet Dönemi Az nl k Politikalar Ba lam nda 6-7 Eylül Olaylar, Dilek Güven, Çeviri: Bahar fiahin, Tarih Vakf ve letiflim Yay nlar. Üstad Do an HIZLAN beyefendi nin sütununda misafir etti i okuyucusu gibi biz de bizzat 9 Eylül 1955 te ORTAKÖY, BEfi K- TAfi, KARAKÖY den bafllayarak taa GALATASARAY hamam na kadar yürüyerek kendi gözümüzle gördük. Rahmetli CUMHUR YET DIfi POL T KA yazar ÖMER SAM COfiAR a abey sayesinde. AMA, 29 OCAK 1988, 29 OCAK 1990 BATI TRAKYA olaylar n da yaflad k. Son söz mü? AHLAK DIfiI OLAYLARIN BÜYÜ Ü-KÜÇÜ Ü olmaz. Bu sözümüzün anlafl lmas için o olaylar yaflam fl insanlar n o anki haletiruhiyelerini anlamak ve hissettikleri ac lar n vermifl oldu u o hali görmek laz m. Tanr hiç kimseye böyle fleyleri yaflatmamas dile iyle.

18 HABER 18 Agapi derne inde seçimler yap ld SKEÇE Gönüllü Kan Verenler Derne i Agapi de seçimler yap ld. 22 fiubat Pazar günü gerçekleflen seçimlerde yeni yönetim, denetim kurulu üyeleri ile federasyon delegeleri belirlendi. Divan kurulu Prodromos Spiridopulos, Nikos Antabufis, Emre Mahmuto lu ve Rafail Cilovian dan olufltu. Yönetim kuruluna aday olan 4 Türk ten ikisi seçildi. skeçe flçi Merkezi nde gerçekleflen seçimlerde 388 üye oy kulland. Oylamada geçersiz veya beyaz oy ç kmad. YÖNET M KURULU Yedi kiflilik yönetim kuruluna 14 kifli aday oldu. En çok oyu alan ilk 7 üye yönetim kuruluna seçilirken, 7 üye de yedek kald. Yönetim kurulu adaylar ve ald klar oylar flöyle: 1-Yannis Papahronis 315 oy 2- Yorgos Papaefstratiu 243 oy 3-Halil Karaday 205 oy 4-Hristos Cambazis 203 oy 5-Konstandinos Siopidis 191 oy 6-Metin mam Efendi 150 oy 7-Hrisa Kazancopulu 124 oy Yedek üyeler: 8- Aleksandra Çakatu 118 oy 9-Angelos Pehlivanos 105 oy 10-Celal Rasimo lu 98 oy 11-Polikarpos Fotiadis 94 oy 12-Dimitris Sotiriadis 87 oy 13-Nikos Nitis 84 oy 14-Ekrem Baltac 30 oy DENET M KURULU Üç kiflilik denetim kuruluna 4 kifli aday oldu. Adaylar ve ald klar oylar flöyle: 1-Aleksandros Papacis 239 oy 2-Katerina mamidu 225 oy 3- lias Hac o lu 146 oy Yedek üye 4-Kostandinos Kipuros 145 oy. FEDERASYON DELEGELER Yunanistan Gönüllü Kan Verenler Dernekleri Federasyonu na seçilen 3 delege de belirlendi. Seçilenler flöyle: 1-Yannis Papahronis 318 oy 2-Yorgos Papaefstratiu 232 oy 3-Konstandinos Siopidis 183 oy Yedek üye 4-Dimitris Sotiriadis 145 oy Selzedelere zarar tanzimi bafllad Rodop Valili i Sivil Savunma Müdürlü ü 2007 de yaflanan sel felaketinden Gümülcine, Kavakl ve Yass köy bölgelerinde zarar gören ailelere tazminatlar n ödenmeye baflland - n aç klad. Sel felaketinden zarar gören toplam 61 ailenin 58 i Yass köy, 12 si Gümülcine ve bir ailenin de Kavakl bölgesinden oldu u belirtildi. Sivil Savunma Müdürü Kostas Baltidis, Zarar tespit çal flmalar s ras nda baz aksakl klar yaflanm flt. Dolay s yla 6 ay gecikmeli olarak ödemeler geçen hafta bafllam flt r. dedi. K RALIK BÜRO Gümülcine Harilau Trikupi ile Mavromihali caddelerinin köflesindeki binan n ( gazetesinin karfl s ) birinci kat ndaki 61 metrekarelik yeni büro sahibinden kiral kt r. Büro, doktor, mühendis mimar ve muhasebeci gibi meslek gruplar için son derece uygun olup kaloriferli s tma sistemi, tuvalet ve balkonu mevcuttur. Bilgi için telefon numaras : ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ στην οδο ΡΩΣΣΙΔΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και στην οδο ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ SATILIK DÜKKAN VE DA RELER KAT KARfiILI I ARSALAR ARSALAR SATIN ALINIR Emine TABAK AHMET E T MC GÖZÜYLE ÇOCUKLARDA 0-6 YAfiLAR ARASI D L GEL fi M ve SOSYAL GEL fi M ÖZELL KLER LK 3 AY Ç NDE: Sese karfl tepki verir. Agulama fleklinde sesler ç karabilir. Tan d k kifli ve eflyalar görünce ellerini sallar, gizleriyle takip eder. Kendi kendine gülümseyebilir. Müzi e ve konuflmaya karfl tepki verir. Anneyi tan r. Konuflulunca dinler, kuca a al n nca susar, nesneleri takip eder, gülümser. 3-6 AY ARASI: Çevresinde konuflan kiflileri arar, a larken konuflulunca rahatlar. Agulama fleklinde iletiflim kurar. Yüksek sesle güler, kendine göre heceler kullan r. Anne babas na sar l r. Nesneleri ve yiyecekleri a z na götürür. Kendili inden gülümser, elini uzat r AY ARASI: Annesinin sesini taklit etmeye çal fl r. Ma-ma, da-da gibi sesleri rahatl kla ç kar r. 12 inci aya do ru baba, mama der. Anlams z da olsa, oyuncaklar tan r, tan d klar na ses ç kart r. Anneden ayr kal nca endiflelenir AY ARASI: H zla yeni kelimeler ö renmeye devam eder. Her gün gördü ü cisimleri tan maya ve onlara isim koymaya bafllar. nsanlar ile iliflki kurarken anlaml kelimeler kullan r. Anne-babas n n ö retti i kelimeleri, kendi kendine tekrarlar. 18 inci aya do ru söylenen iki fleyi beraber yapabilir. Barda al, mutfa a götür. gibi. Kendi kendine bardakla su içebilir, kafl kla yemek yiyebilir. Giydirirken o da yard m eder, ayakkab ve çorab n ç karabilir. Müzik ile tempo tutabilir. stemedi i fleyleri belli eder AY ARASI: ki kelimelik cümleler kurmaya bafllar. Tan d klar n n ismini bilir. steklerini rahatl kla ifade edebilir. kiden fazla emri anlar ve yerine getirir. 24 üncü aya do ru, üç kelimelik cümlelerle konuflur. Tuvaletini söyleyebilir. Taklide dayal oyunlar oynayabilir, bofl kutuya girip araba fleklinde sürmek gibi. Çocuklara ilgisi artar, oyuncaklar n paylafl r. Zaman zaman da paylaflmak istemez. 2-3 YAfi ARASI: Tan d klar yla rahatl kla sohbet eder. Cümle yap s eriflkinlerinkine benzemeye bafllar. Vücudunun parçalar n rahatl kla tan r. Bütün verilen emirleri anlar ve yerine getirebilir. Kelime hazinesi h zla artar. Evcilik oynar, çatal kullanabilir. Giyimini kendi bafl na yapabilir. Tuvaletini haber verir. Baz arkadafllar n daha çok sever ve ilgi gösterir. 3-4 YAfi ARASI: Tan d büyüklerle rahatl kla bir büyük insan gibi konuflur, onlar n kurdu u gibi cümleler kurabilir. Yafl n, soyad n bilir. fiark sözlerini ezberleyerek rahatl kla söyleyebilir. Büyüklerin söylediklerinin ço unu anlar. Di er çocuklarla iletiflimi artar. Oyunlardaki kurallara uymaya çal fl r. K yafetlerinin tamam n ç karabilir. Gece tuvalet kontrolünü sa layabilir. Elini yüzünü rahatl kla y kay p difllerini rahatl kla f rçalayabilir. 4-6 YAfi ARASI: Grup halinde olan konuflmalara kat l r. Hikaye ve masal anlat r. Say sayar. Kelime hazinesi iyice artm flt r. S fatlar rahat kullanmaya bafllar. Kurdu u cümleler büyüklerinkine çok benzer. Her iste i fleyi rahatl kla ve ayr nt lar yla anlatabilir.

19 SPOR Celal Bayar Ortaokulu voleybol flampiyonu GÜMÜLC NE Celal Bayar Az nl k Ortaokul ve Lisesi spor alan nda bir baflar ya daha imza att. Celal Bayar Az nl k Ortaokulu voleybol da Rodop ili flampiyonu oldu. Toplam sekiz okulun kat ld müsabakalarda Celal Bayar Ortaokulu rakiplerini yenerek finale yükseldi. Beden e itimi ö retmenleri Y lmaz Apti Mehmet ve Sezgin Berber in çal flt rd Celal Bayar voleybol tak m ilk maç nda Gümülcine Birinci Ortaokulunu 2 0 yendi. kinci karfl laflmada ise fiapç Ortaokuluyla oynayan Celal Bayar bu maçtan da 2 1 galip ayr ld. Celal Bayar Az nl k Ortaokulu Voleybol Tak m final maç nda Gümülcine kinci Ortaokuluyla karfl laflt ve final maç ndan da 2 0 galip ayr l nca il flampiyonu oldu. Final karfl laflmas 23 fiubat Pazartesi günü Gümülcine deki Kapal Spor Salonu nda yap ld. Celal Bayar Voleybol Tak m flu oyunculardan olufluyor: Sergen Ahmet, Erkan Ahmet, Emre Bodur Ahmet, Halil Karabekir, Ali Bülbül, smail Küçük Arif, Erdem Memifl Ali, Emre Deli Bekir, Mehmet Mümin Salih, Fatih Çilingir, Harun Musa ve Gökhan Hasan. Cim Bom da Kormaz dönemi bafllad GALATASARAY a 1 y l opsiyonlu 2.5 senelik imza atan Bülent Korkmaz, futbolculu undaki baflar lar, teknik adam olarak tekrarlamak istedi ini belirtti, Bir bütün olarak hedeflere ulaflaca z diye konufltu. Genç teknik adam 1 y l opsiyonlu 2.5 senelik sözleflmeye imza att. Florya da yap lan imza töreninde Baflkan Adnan Polat ile bas n n karfl s na ç kan Korkmaz, futbolculu unda yaflad baflar lar teknik adam olarak da tekrarlamak istedi ini söyledi. Yuvama geri döndü üm için mutluyum diyerek sözlerine bafllayan Galatasaray n yeni hocas, Biliyorsunuz, beni Bülent Korkmaz yapan Galatasaray d r. Bir gün geri dönece imi hep söylüyordum. Zor bir göreve soyundum, ama üstünden gelece ime inan yorum. Tek bafl ma de il, bütün tak m, camia ve taraftarlarla birlikte hedeflere ulaflmaya çal - flaca z dedi. Bülent Korkmaz, Galatasaray n güçlü bir kadrosu oldu unu vurgulad. Sar - k rm z l tak m n Türkiye nin en iyi yerli oyuncular na sahip oldu unu kaydeden Korkmaz, Kaliteli yabanc oyuncular m zla birlikte çok iyi bir tak m z. Galatasaray n nas l futbol oynamas gerekti ini iyi biliyorum. Herkes mücadele etmek zorunda diye konufltu. KORKMAZ, ALTI S MDEN B R YD Baflkan Adnan Polat, Michael Skibbe ile yollar ay rmaya karar verdikten sonra teknik direktörlük için 4 ü Türk, 2 si yabanc 6 kiflilik YATIRIM TEKL F aday listesi yapt klar n söyledi. Bu listeden Bülent Korkmaz seçtiklerini aç klayan Polat n, ismini aç klamad teknik adamlar n Fatih Terim, Abdullah Avc, Hikmet Karaman, Hagi ve Lucescu oldu u ö renildi. Baflkan Polat, Bülent Korkmaz n tak m n teknik patronu oldu unu belirterek, Teknik Dan flman Feldkamp n görev ve yetki alan n n daha önce belirlendi ini ifade etti. SKEÇE nin merkezinde, yo un geçiflli yola s n rdafl, eski kasaba manzaral, Belediye Meclisi taraf ndan onayl, süresiz tarihli kendine özgü 170 metrekare düzenli meydan, 80 metrekare depolama alan ve mahzeni, 250 metrekare alan olan iki katl koruma alt ndaki yap ya sahip, CAFE-RESTAURANT niteli inde çal flan iflyeri sat l kt r. Yaln z ciddi teklifler dikkate al nacakt r. lgilenenler no lu telefona baflvurabilir. LAR SA ve Volos da üniversite e itimlerine devam eden Bat Trakyal ö renciler, ders ve s nav stresini atmak amac yla, Genç Akademisyenler Toplulu u Larisa Teflkilat taraf ndan organize edilen?hal Saha? maç nda bir araya geldiler. Ya murlu bir havada Volos flehrinde oynanan maçta 19 Larisa ve Volos daki ö renciler hal saha maç nda bulufltu YUNAN STAN Kupas n, Elliniko Complex deki finalde Olympiakos u lik skorla yenen Panathinaikos kazand. Bu sonuçla Panathinaikos, üstüste 5.kez olmak üzere 12.kez kupay müzesine tafl m fl oldu. Karfl laflmada MVP, Panathinaikos un örümcek lakapl oyuncusu Dimitris Diamantidis oldu. Karfl laflman n ilk yar s nda hiç say üretmeyen Diamantidis, maç 16 say ile bitirirken maç çeviren oyuncu oldu biten 3.periyot sonras nda 4. çeyre in ortalar na do ru tak m Panathinaikos skorda gerideyken üstüste üç üçlük atan Diamantidis, Yoncalar maç n bitimine 3 dakika kala öne geçirdi. Diamantidis ayr ca 8 ribaunt ve 5 asistle MVP ödülünü haketti. Panathinaikos da Antonis Fotsis 13, Mike Batiste 12, Sarunas Jasikevicius 10, Stratos Perperoglou ve Vassilis Spanoulis Larisa da okuyan ö rencilerin oluflturdu u tak m, Volos daki ö rencilerin tak m - na üstünlük sa lad. Her iki tak m n oyuncular, maçtan sonra bir spor müsabakas - n n d fl nda, yeni arkadafllar ve güzel dostluklar kazanman n sevinci içerisinde olduklar n belirttiler. Kupan n sahibi Panathinaikos 9 ar say üretti. Olympiakos da ise Theodoros Papaloukas 13, Lynn Greer 11, Giannis Bourousis 10 say, 10 ribaunt ile yenilgiye direndi. Olympiakos: Thodoros Papaloukas 13, Pelekanos, Vujcic 4, Milosevic, Giannis Bourousis 10, Halperin 3, Lynn Greer 11, Jannero Pargo 7, Panagiotis Vasilopoulos 8, Schortsianitis 3, Giorgos Printezis 9, Erceg 2 Panathinaikos: Vassilis Spanoulis 9, Stratos Perperoglou 9, Mike Batiste 12, Antonis Fotsis 13, Chatzivrettas 0, Drew Nicholas 6, Tsartsaris, Dimitris Diamantidis 16, Nikola Pekovic 5, Sarunas Jasikevicius 10.

20 Μ ίεέφ g P:: ϋ ϊ ς :LJJS::::::::::::::::::::::::::::::: œφί Φ :: ό Φ ::::::::::: ύ ζ T:PLJ:::::::ύ ωt:jhrj χ

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı