ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada."

Transkript

1 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu u Pinochet cuntas n n 13 üyesinden ikisini ömür boyu hapis cezas na mahkûm etti. Cuntan n di er üyeleri ise 5 ile 30 y l aras nda de iflen cezalar ald lar. Bu karar diktatörün 91 yafl nda ölümünden (10 Aral k 2006), dört y l sonra, Aral k 2010 da al nd. fiu anda 61 ile 89 yafllar aras nda bulunduklar belirtilen cunta üyeleri, ''kanunsuz tutuklama, adam kaç rma, iflkence ve barbarl k'' suçlamalar ndan hüküm giydi. 2 y ld r tutuklu olarak yarg - lanan Arjantin diktatörü J. R.Videla Redondo ise Cordoba kentinde tarihinde yap lan son duruflmada, 86 yafl nda, ömür boyu hapis cezas na çarpt r ld. Arap co rafyas ise birkaç ayd r kaynamakta. Ortado u, Arap Yar - madas, Kuzey Afrika fleridi gerçek bir demokrasi ile hiçbir zaman tan flmad. Ayd nlanma kavram ndan uzak, sürekli alacakaranl kta yaflat ld bu co rafyan n insanlar. Yönetimleri elinde bulunduran devlet bafllarken... De erli okurlar m z. Hukuk Düzlemi nin birinci say s yla karfl n zday z. Niçin böyle bir yay na gerek gördük. Ülke gündemi hiçbir zaman olmad kadar kar - fl k. Kamuoyunda sürekli bir gerginlik yaflan yor. Tart fl lan yarg lama süreçleri, uzay p giden tutukluluklar, iflinden at lan ve gözalt na al nan gazeteciler, ba ms zl n yitiren ve siyasallaflan yarg, telekulak skandallar ve yasa d fl dinlemelerle ihlâl edilen haberleflme özgürlü ü Töre cinayetlerindeki, kad na yönelik sald r lardaki t rman fl Ö renci ve iflçi hareketlerine karfl uygulanan orant s z kamu gücü tahammülsüzlük hoflgörüsüzlük.. Siyasetin yayd bu toz duman n ve yüksek titreflimli nutuklar n ötesinde, neyin safsata, neyin kuru böbürlenme ve bofl laftan ibaret oldu unu, neyin gerçek, do ru, yerinde ve hukuka uygun oldu unu görebilmek için, bir hukuk süzgecine ihtiyaç var. Sapla saman n ay klanmas için, hukuk kurumlar - n n; barolar n/barolar Birli- inin, tek tek avukatlar n, yarg çlar n ve savc lar n hukukun üstünlü ü ilkesi etraf nda, üslup farklar ile de olsa, bir araya gelmeleri gerekiyor. Onursal Yarg tay Baflkan Sami Selçuk; Bir ülkede tutuklu say s hükümlü say s ile yar fl yorsa, çok istisnai ve zorunlu bir kötülük olan tutuklama önlemi istisna olmaktan Devam 3. sayfada René Magritte - "Making an Entrance" Devam 2. Sayfada

2 Bafllarken... Bafl taraf 1. Sayfada ç km fl, kural olmuflsa ve özgürlü ü ba lay c bir cezan n yerine getirilmesine dönüflmüflse, ceza adaleti, insan ömrünün geri vermeyece i bir kesimini bu denli kolayl kla yads yabiliyorsa, ortada çok önemli bir hukuk sorunu var demektir. Unutmayal m ki hukuk özgürlefltirmek için vard r. Kölelefltirmek için de il. Onu bu varl k nedeninden uzaklaflt ran her davran fla ve iflleme karfl direnmeliyiz. demektedir. (9 Mart 2011) Son gazeteci tutuklamalar ile ilgili olarak birkaç gün içinde gözledi imiz kurumsal hukukçu tepkileri de hep ayn tehlikeye vurgu yapmaktad r. TBB Baflkan ;.. Koruma Tedbirleri, bu tedbirler kapsam nda bulunan arama, el koyma, tutuklama, iletiflimin dinlenmesi gibi pozitif hukukun öngördü ü araçlar, hukuk güvenli i, kifli güvenli i, özel hayat n gizlili i, adil yarg lanma ilkesi gibi temel nitelikteki kiflisel hak ve özgürlükler üzerinde son derece etkili olan araçlard r. Bu araçlar n kullan lmas nda, masumiyet karinesinin do- al bir unsuru ve uygulamadaki uzant s olan lekelenmeme hakk - na sayg l olunmas, haz rl k/soruflturma aflamas nda yürütülen eylem ve ifllemlerde hukuk devletinin öngördü ü s n rlar içinde kal n p kal nmad n, afl r l a kaç l p kaç lmad - n esas alan oranl l k ilkesine, insan onurunun dokunulmazl ilkesine, yürütülen ifllemlerin yasal ve ahlaki bir temele oturmas n, yani soruflturma makamlar n n san klara/flüphelilere karfl insafl, anlay fll, savunmay kolaylaflt r c davran p davranmad klar n, iddia kan tlar n n yasal ve kabul edilebilir ahlaki ölçü ve s n rlar içinde toplan p toplanmad n öngören dürüst ifllem ilkesine uyulmas gerekir. Aksine uygulama devletin hukuk devleti olma niteli- ini ciddi biçimde tart fl l r duruma getirir. Bu konuda en büyük görev, hukuka en fazla sayg duymas gereken, hukuk devletini herkesten daha çok savunmas gereken biz hukukçulara düflmektedir. Onun için hukukçular olarak ilkemiz. önce hukuk, sadece hukuk olmal d r. ( ) stanbul Barosu Baflkanl ; Koruma tedbirleri konusunda yasada yer alan düzenlemelerle tan nan yetkiler, savc lara verilmifl ve içini istedikleri gibi doldurabilecekleri birer aç k çek de ildir. fieklen kanuna uygun olan n, her zaman hukuka uygun olmayabilece inin alt n çizmek isteriz. (...) Bilinmelidir ki usul kurallar - n n toplumu sindirme ve korkutma amac na yönelik olarak kullan ld soruflturmalar, Türk hukuk tarihinde karanl k bir dönem olarak adland r - lacakt r. Bu tür tehditler, henüz gözalt na al nmam fl, bir gece yar s soyut iddialarla evi aranmam fl olanlar n, farkl düflünenlerin, sindirilip susturulmas na yönelikse, bilinmelidir ki bu hukuksuzlu a karfl stanbul Barosu susmayacakt r. ( ) Ankara Barosu Baflkan ; Bas n mensuplar ndan bafllayarak bu ülkede özgür nefes almak isteyen herkesin özgürlü ü ile ilgili konufluyorum. Diyorum ki, art k yeter! Bu hukuksuzluk dursun lütfen. Bize bu toplumda demokrasinin oldu una dair iflaretler verin. Toplumun düflünen insanlar - na sesleniyorum. Benim bafl ma gelmedi demeyin. ( ) zmir Barosu Baflkan ; Türkiye bas n özgürlü ü ve ifade özgürlü ü konusunda yeni bir darbe ve müdahaleyle karfl karfl yad r. Muhalif olan ve görüflleri iktidar taraf ndan kabul görmeyen gazetecilerin u rayabilecekleri ak bet her zamanki gibi bask, tehdit ve neticede gözalt olmufltur. ( ) Yaflanan süreç göstermektedir ki, Türkiye'de muhalif olan hiç kimsenin kifli güvenli i hakk bulunmamaktad r. Tüm toplum biat etmemesi halinde tehdit ve tehlike alt ndad r. Bu tehlikenin esasl -yasal kayna ise CMK 250 maddesi ile yarat lan özel soruflturma ve yarg lama usulüdür. ( ) Türkiye'de binlerce insan tutuklu bulunduklar halde Tecrit zulmü ile karfl karfl yad r. Uluslararas hukuki belgelere göre, hükümlülere dahi uygulanamayacak tecrit koflullar n n, tutuklulara uygulanmas, kabul edilebilir nitelikte de ildir. ( ) Bu tespitler, savunma mesle ini yürüten örgütlerin Türkiye den yükselen ortak sesidir, bu sese kulak verilmelidir. Kulak verilmiyorsa, sesin de yükselmesi gerekiyor. Hukuk Düzlemi bunun için ç k yor. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu da Türkiye de süregiden yarg - lamalar n, demokratik standartlar yüksek ülkelerce nas l de erlendirildi ini a r bir üslup ile dile getirmifltir. Polis ve yarg n n bask s na maruz kalan gazetecilerin davalar n n AP taraf ndan izlenece i karar n n da yer ald raporda, tutuklama kararlar n n bu davalar n inand r c l n n yitirilmesine yol açabilece ine dikkat çekilerek, afl r tutukluluk sürelerinden duyulan kayg dile getirilmekte, tüm zanl lar için gerçek yarg güvencesi istenmektedir. Bütün bu gerçekler ortada iken, bizdeki bas n özgürlü ü hiçbir ülkede yok derseniz, yarg lanan gazeteci say s 2 bini, haklar nda soruflturma aç lan gazetecilerin say s 4 bini aflm flsa ve 68 gazeteci tutuklu olarak yarg lan yorsa, tafl d n z kimlik ne olursa olsun söyledikleriniz bofl lâf tan ibaret kal r, ileri demokrasi söylemi komikleflir. Ülkemizde yarg ba ms zl hiçbir zaman gerçek anlam na kavuflamad. Bu sorun tüm siyasal iktidarlarla yafland. Ne var ki bu boyutlar ile bir siyasallaflma sürecinin benzerini geçmiflte bulmak mümkün de il. Mevcut yarg lama süreçlerine büyük misyonlar yükleyen ve bu yolla usulsüzlüklere ve hukuksuzluklara mazeret arayanlara da haf zalar n yenilemelerini öneriyoruz. Unutkan toplumlar, k s r döngüye mahkûmdur. Gelece i yazamay z, ama bu günü analiz ederken geçmifli hat rlamak zorunludur. Ne var ki bal k haf - zal bir toplum olduk. Örne in; Paraflüt, Kartal, Matador, Hayal, Balina, Sis, Kas rga 1-2-3, F rt na, Serhat, Buffalo, Hasat, Beyaz Enerji, Mavi Enerji neydi bunlar? Tam olarak hat rlayan var m? Bunlar ikinci bin y la girerken, herbiri gündeme birer bomba gibi düflen yolsuzluk soruflturmalar Neredeyse tükenmeyecek gibi uzay p giden bir liste. çlerinde eski bakanlar n, eski milletvekillerinin, eski - yeni bürokratlar n ve ifladamlar n n bulundu u 490 gözalt, 216 tutuklama karar ve toplam 3 Katrilyon 719 Trilyon liral k suistimal iddias. Bu nedenle omuzlar m - za binen fazladan yüzde 36 vergi yükü... yolsuzlukta az farkla kaç r lan bronz madalya; dünya dördüncülü- ü!.. Hepsi unutuldu gitti Yasa d fl dinlemeler var m yd?.. Yarg siyasallaflm fl m yd?.. Gazeteciler yine böyle tutuklan yor, yarg lan yor ve de bas n özgürlü ü için yürüyorlar m yd?.. Medya paralel yarg lama yürütüp hüküm veriyor muydu?.. Ne oldu bu davalar n sonuçlar?.. fiimdi, üzerinde f rt nalar kopar lan bu yeni bitmez tükenmez/ucu aç k yarg lamalar n, ihlâl ettikleri bireysel hak ve özgürlükler d fl nda, zamanla haf zalar m zda nas l yer edece ini kim tahmin edebilir?.. En kötüsü ise toplumdaki adalet duygusuna olan inanc n sars lmas d r. De erli okurlar m z. Kör dövüflüne dönmek üzere olan bu gidifli, hukuk düzlemine çekmek flart oldu. Bu dergi yaflad m z günlere, olaylara, geliflmelere hukuk penceresinden bakmak, izlemek ve de erlendirmek için ç k yor. Bu dergi hukukun üstünlü üne olan ba l l elden b rakmadan yarg n n, barolar n ve savunma mesle- inin ba ms zl ilkesini gerçek boyutlar ile savunmak için ç k yor. ddia/savunma/yarg üçgeninin, yasadaki tan m ile yarg n n kurucu unsurlar ndan olan ba ms z savunma n n ne demek oldu unu bilmeyenlere ve anlamayanlara anlatmak da bizim görevimiz. Bir ceza yarg c üstelik de duruflma s aras nda bak n ne demifl; Bizde savc hem itham eder hem delil toplar. Avukatlar para ile görevlerini yapar. Savc lar ise devletten maafl alarak görevini icra eder. Biz hiçbir zaman uyuflturucu avukat ile bir araya gelip yemek yemeyiz. (10 Mart 2011, Bas n) Bu sözler do ru ise (umal m ki do ru olmas n), son derece vahimdir. Öncelikle avukatlar para ile görevlerini yaparlar ifadesinde savunma mesle ine yönelik, genel, gizli bir istihza var. Para ya vurgu yap larak savunma de ersizlefltirilmek isteniyor. Say n Baflbakan da ayn gün bir baflka vesile ile paran n dini iman yoktur!.. demiflti. De erli yarg ç bu tan m savunma mesle ine mi yans tmaktad r? Oysa o dinsiz imans z para, ne avukat n makbuzunda, ne savc n n bordrosundad r; nereden gelip nereye gidecektir, kara m d r ak m d r, kimse bilemez. Vekalet ücretinin böyle bir tart flmaya yans t lmas yak fl ks zd r. Ayn mant k, devlete karfl aç lan davalarda, devletten maafl alan hakimi nereye oturtmaktad r?.. kincisi, devletten maafl al yor diye iddia makam na üstünlük tan mak yarg lama diyalekti i ile ba daflmaz. Varl kabul edilirse üstünlük, iddianame ve esas hakk ndaki mütalaa ile devam eder, silahlar n eflitli i ilkesini bozar, savunmay anlams zlaflt - r r, adil yarg lanma ilkesini ifllevsiz k - lar ve nihayet karara yans r. Üçüncüsü, uyuflturucu avukat ne demektir? Bu nas l bir bak fl n, düflüncenin ürünüdür? Uyuflturucu hakimi diye bir kavram olabilir mi? Tüm hakimleri tenzih ederiz. Uyuflturucu davas nda yarg ç kimli i ile bulunmak, kimseye onu uyuflturucu yarg c olarak tan mlama hakk vermez. Ayn gerçek, uyuflturucu davas ndaki san k müdafii için de geçerlidir. Savunma hakk na, adil yarg lanma hakk na herkesten önce yarg çlar n de er vermesi beklenir. Umar z sürç-ü lisand r. Savunma ba ms z de ilse, hak ve yetkileri k s tlanm flsa, yarg lama diyalekti inde iddia makam ile eflit düzeyde görülmüyor ve yer verilmiyorsa, delillere ulaflma, sorgulama, serbestçe savunma olanaklar ndan yoksun b rak lm flsa, adil yarg lanmadan söz edilemez. Nihayet savunma mesle i mensuplar n n ekonomik ba ms zl klar yoksa, ekonomik olarak eziliyorlarsa, meslek giderek esnaflaflt r l yorsa, adalet tanr ças n n ayaklar da titriyor demektir. Bu dergiyi yay mlayan savunma mesle i mensuplar n n hiçbir zaman gözard edemeyece i ilkeleri özetlemeye çal flt k. Bu ilkelerden, yani hukukun üstünlü ünden, yarg ba ms zl ndan, savunman n ba ms z niteli inden, barolar n ba ms zl ndan ödün vermemiz mümkün de ildir. Dergi hepimizindir. Her anlamda destek verece iniz inanc ile, merhaba!.. diyoruz. HUKUK DÜZLEM 2 HUKUK DÜZLEM N SAN 2011

3 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Bafl taraf 1. Sayfada baflkanlar, emirler ya da krallar petrol geliri ile zenginleflirken ülkelerini demir yumrukla yönettiler. Halklar n yoksul, e itimsiz, sa l ks z, geleceksiz bir yaflama mahkum ettiler. fiimdi domino tafllar gibi birer birer devriliyorlar. Sonucun nereye varaca na iliflkin kesin yarg için yeterli veri ise yok. flin içinde büyük bir el in (emperyalizm), parma var m?.. ABD ve koalisyon güçlerinin müdahalesinden sonra Saddam devrildi, Irak bölündü, sünni/flii/kürt diye ayr flt r ld, demokrasi söylemi alt nda periflan edildi. Tunus ta Zeynelabidin Bin Ali devrildi, bir diktatör gitti ama yerinde flimdi askeri bir diktatörlük var, uluslararas kamuoyunda herhangi bir tepki yok. Laiklik ilkesi korunacak m yoksa islamc bir yeniden yap lanman n tafllar m döfleniyor?.. Suudi Arabistan n göz göre göre Bahreyn i iflgal etmesine demokrasi düflkünü ülkelerden hiçbir itiraz gelmedi. Sudan bölündü, Yemen de yönetim aleyhtar gösterilere kat ld klar için öldürülen göstericilerin cenaze töreninde onbinlerce kifli ABD destekli Devlet Baflkan Ali Abdullah Salih in istifas n istiyor. Libya da diktatör Kaddafi ye karfl isyan var. Mesele Libya halk n n bir diktatöre karfl yürüttü ü özgürlük mücadelesi olmaktan ç kt ; küçük bir ülkeye yönelmifl emperyalist sald r ya dönüfltü. fllevi art k son derece tart fl l r hale gelmifl olan BM Güvenlik Konseyi nin, Libya n n hava sahas n n kapat lmas n ve sivillerin korunmas için bütün askeri tedbirlerin al nmas n öngören tarihli karar n n ard ndan, koalisyon güçleri (ABD, ngiltere, Fransa, Kanada) bu ülkeyi bombalamaya bafllad. Türkiye de (bu yaz yaz l rken) bu haks z sald r içinde Nato ile birlikte, flaflk n ve çeliflkili demeçlerle gizlenmeye çal flarak, yerini almaya haz rlan yor, umar z tezkere reddedilir. Biz bu filmi daha önce Irak ta, Afganistan da yaflamam fl m yd k?.. Amaç demokrasi midir, yoksa emperyalizm yine - siz buna kan kokusu da diyebilirsiniz - petrol kokusu mu ald?.. Daha adil, daha eflitlikçi, daha özgürlükçü, yönetimler mi kurulacak, yoksa gelen gideni aratacak m?.. Bu co rafyada tam bir alacakaranl k var, dikkatle izlemek gerekiyor. fi L VE ARJANT N Augusto Pinochet, fiili de halk n oylar yla seçilen Salvador Allende yi ABD destekli bir kanl darbe ile 1973 y l nda devirmiflti. fiili'yi 1990 y l na kadar demir yumrukla yönetti. Pinochet döneminde yaklafl k 30 bin kifli iflkence gördü, 3 binden fazla muhalif (solcu) öldürüldü, yaklafl k bin kifli ise kaybolmufltu. Hat rlamak yararl olabilir, fiili de 1988 y l nda yap lan referandumu Piochet kaybetti, seçmenlerin %56 s Pinochet ye hay r dedi. fiili halk n n reddetti i Pinochet 1990'da devlet baflklanl n devretmek zorunda kald. Genel kurmay baflkanl görevini ise 1998'e kadar fiili nin faflist cunta lideri Augusto Pinochet Arjantin in faflist cunta lideri Jorge Rafael Videla Redondo 12 Eylül cuntas lideri Kenan Evren Mayo Meydan (Plaza de Mayo) anneleri, darbeden 34 y l sonra, 1976 da kaybolan çocuklar n n resimlerini tafl yor. Y l: 1 Say :1- Nisan 2011 mtiyaz Sahibi: Toplum çin Hukuk Derne i ad na Av.Hüseyin ÖZGÜR Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Av.Tamer DO AN Yay n Kurulu: Av. Ahmet Hamdi YILDIRIM Av.Azra S RAY Av.Ça atay YILMAZ Av.Çetin TURAN Av.Hüseyin ÖZGÜR Av.Kemal YAZGAN Av.Mert SARAÇO LU Av.Tamer DO AN Av.Ulu lve YÜCESOY Yönetim Yeri: SGK C Blok No: 243 Konak- ZM R e-posta: Bas ma Haz rl k: Egetan Bas. Yay. Ltd. fiti. Tel: Bask : Uflflak Tif Matbaac l k Ltd. fiti Sk. No: 56/A Alsancak- zmir Tel: Bas m Tarihi: 4 Nisan 2011 Ç N D E K L E R 1 Bafllarken... 1 Alacakaranl k! Çetin Turan 6 24 Baro taraf ndan yap lan Ortak Aç klama 8 On Y ldan Bu Yana Tamer Do an 12 CELSE ARASI Bu Düzende Yarg ç Olmak Kemal Yazgan 14 Fransa da yarg mensuplar grevde Michèle Delesse 15 BARO/METRE lâm n Kesinleflti i Tarihteki Müddeabih!.. Çetin Turan 16 Arabuluculuk Yasas ve Kuzular n Sessizli i Hüseyin Özgür 18 Avukatlar n Sosyal Güvenli i Azra Siray 20 Kitle Sözleflmeleri Ahmet Dokucu 22 Sivil-Ce Patlatma K lavuzu Mert Saraço lu 23 Reddedilmek! Cengiz lhan 24 Cengiz lhan dan Anekdotlar 26 Paran Yoksa Kaderine Raz Ol Ça atay Y lmaz 27 Tarihten Bir Yaprak: Keyfi dare ve Yarg 28 Paçal Hukuk E itimi Ulu lve Yücesoy 30 Yarg Kararlar 32 Paul Leroy Bustil Robeson HUKUK DÜZLEM N SAN

4 12 Eylül faflist cuntas n n yaratt Türkiye manzaras ndan örnekler... sürdürdü. Bu görevi b rakt nda ömür boyu senatör olarak seçilmiflti. Ne var ki her olas l öngörmek ve önlem almak zor. Pinochet, 1998 Ekim'inde seyahat için gitti i ngiltere'de gözalt na al nd ve bir y ldan fazla süreyle gözalt nda kald. spanyol yarg ç Baltasar Garzon ngiltere den, eski diktatörün yarg - lanmak üzere spanya'ya teslimini istemiflti. ngiltere, bir y ldan fazla süre ile gözalt nda tuttuktan sonra Pinochet i spanya ya teslim etmeyi reddetti, 2000 y l bafllar nda fiili'ye geri gönderdi. Ayn y l (A ustos 2000) Pinochet nin dokunulmazl - kald r ld, hakk nda çok say da dava aç ld. Bunlar n aras nda zimmetine para geçirmek iddias da vard. Zaman zaman gözhapsine al nd. Ancak sa l n n duruflmaya ç - kamayacak kadar kötü oldu u gerekçesiyle her seferinde yarg lanmaktan kurtuldu. 10 Aral k 2006 da 91 yafl nda iken kalp krizinden öldü. Tam bir hesap sorulamasa da fiili, diktatörün dokunulmazl duygusunu aflm flt. Dokunulmaz san lan eski diktatöre insanl a karfl iflledi i suçlar nedeniyle ve evrensel hukuk kurallar fl nda dokunulabilece ini göstermiflti. Arjantin ise, diktatörünü yarg - lad ve sa l nda mahkûm etti. fiimdi diktatör Videla, 86 yafl nda ve ömür boyu hapis cezas n çekmek üzere cezaevinde. Onun hikayesi de son derece ö retici. 1973'te genelkurmay baflkan olan Jorge Rafael Videla Redondo 1975'te ordunun bask s yla Isabel Perón taraf ndan baflkomutanl a atanm flt. Bu göreve bafllar bafllamaz ordu üst kademelerinde de iflikli e giderek Peronizm'e yak nl k duyan komutanlar görevden ald. 24 Mart 1976'da ordunun yönetime el koymas yla Isabel Peron cumhurbaflkanl ndan uzaklaflt r ld. Mahkemelerin, siyasi partilerin ve sendikalar n çal flmalar durduruldu; bütün önemli görevlere subaylar atand. lk bir hafta içinde 4 bin kifli tutukland. Videla, Peronizm'in düzenlemelerine son vererek serbest pazar ekonomisini güçlendiren önlemler ald. 1981'de görevden çekilerek yerini General Roberto Viola'ya b rakt. Aral k 1983'te sivil yönetime geçilmesinin ard ndan Videla ve Massera cinayet suçundan yarg lanarak 1985'te ömür boyu hapis cezas na mahkum edildiler ancak 1990'da Carlos Menem taraf ndan ç kar lan afla serbest b rak ld lar. Videla 1998'de, iktidar s ras nda gözalt nda kaybolanlar nedeniyle suçlu bulundu ve 28 gün cezaevinde kald ktan sonra sa l k gerekçeleriyle cezas ev hapsine çevrildi. Dünya Videla döneminde Arjantin de Plaza de Mayo Anneleri ni tan d. 30 Nisan 1977 de 14 anne ilk kez bir araya gelerek, cuntan n toplanma yasa n deldi, büyük meydan n ortas ndaki piramidin etraf nda dönerek yürümeye bafllad lar.giderek say lar artt. Bafllar na faflist rejimin kaybetti i çocuklar n n kundak bezlerini temsilen beyaz eflarplar örterek, kaybolan çocuklar n n resimleri ile, 30 y ld r yürüyorlar. Otuz y l sonra adalet (bu kadar gecikince ona adalet denirse e er), ucundan kendisini gösterdi. Arjantin Anayasa Mahkemesi, askeri hükümet üyelerini insan haklar ihlallerine karfl koruyan yasay iptal ederek, diktatöre yarg yolunu açt. Ve flimdi diktatör Videla ömür boyu hapis cezas n çekmek üzere hapiste. YA 12 EYLÜL?... Arjantin Türkiye ye uzak m?.. Öyle bir ça day z ki uzak oldu- u kadar yak n Plaza de Mayo anneleri sanki hep yan m zda yürüdü. Bizim de çocuklar n /kay plar - n arayan yurttafllar m z 12 Eylül 1980 den sonra, ayn kah rl yürüyüflün baflka damarlar n oluflturdular. Videla dönemi, ekonomik, siyasi, kültürel k y mlar n yan nda insan n kaybedildi i bir dönemdir. Geç de olsa hesab hukuk düzleminde sorulmufltur. Ama bizim hesab m z henüz aç k, 12 Eylül 1980 in blançosu ve sorumlular orta yerde duruyor. Eylül 1980 darbesinin üzerinden 30 y l geçti. Bu darbe ile Türkiye nin tüm ilerici dinamikleri hedef tahtas na konuldu. Anayasa ortadan kald r ld, TBMM kapat ld, 12 Eylül sonras nda aylarca kent meydanlar nda tutulan tanklar... Türk Dil ve Tarih kurumlar kapat ld, siyasi partilerin, sendikalar n, derneklerin kap s na kilit vuruldu, mallar na el konuldu. Türkiye nin ekonomik yap s ve hukuk düzeni büyük/uluslararas sermayenin istemleri do rultusunda yeniden biçimlendirildi. Gençlik; düflman ilan edildi, potansiyel suçlu say ld, politika d fl na itildi. Üniversite YÖK e havale edildi. Emek ezilirken, dinci yap laflman n/e itimin/ticaretin/örgütlenmenin önü aç ld. Terör yeniden t rman fla geçti. Türkiye yi tamamen de ifltiren bu müdahale sürecinde 650 bin kifli gözalt na al nd, bin kifli fifllendi, 7 bin kifli için idam cezas istendi, 517 kifliye idam cezas verildi, 50 kifli idam edildi, cezaevlerinde toplam 299 kifli yaflam n yitirdi, 171 kiflinin iflkenceden öldü- ü belgelendi, 388 bin kifliye pasaport verilmedi, 30 bin kifli sak ncal oldu u için iflten at ld, 14 bin kifli yurttafll ktan ç kar ld, 400 gazeteci için toplam 4 bin y l hapis cezas istendi, 300 gazeteci sald r - ya u rad. Bunlar flaka de il, bu rakamlar n ard nda karart lan, bir ülkenin gelece idir. Hesab ne zaman sorulacak, nas l sorulacak, kim soracak?.. Ya da sorulacak m? AYDINLAR D LEKÇES N HATIRLIYOR MUYUZ?.. Bu ülkenin ayd nlar 12 Eylül ile nas l hesaplafl laca n n, 12 Eylül ü reddetmenin, en onurlu örne- ini yine 12 Eylül ün o s cak günlerinde/koflullar nda verdiler. Ayd nlar Dilekçesi ad yla ünlenen metni hat rl yor muyuz?.. Mart 1984 de, yani 27 y l önce, bir araya gelen bir avuç ayd n, biz afla da imzas bulunanlar n Türkiye de demokratik düzene iliflkin gözlem ve istemleri bafll alt nda bir dilekçe haz rlad. Bu dilekçe 2000 i aflk n ayd n n imzas ile 15 May s 1984 günü Cumhurbaflkanl na ve TBMM Baflkanl na verildi. Ve k yamet koptu!.. Kenan Evren, pür-hiddet, Manisa da yapt konuflmada, dilekçeyi imzalayanlar ve verenleri vatan hainli i ile suçlad. Bu konuflma TRT taraf ndan ayn gün üç kez yay nland. Evren; kefil oldu um 1982 Anayasas n n de ifltirilmesine sonuna kadar karfl ç kar m. Kefil oldu um anayasan n oras ndan buras ndan delik açt rtmam, Biz çok ayd nlar gördük, vatan hainli i yapt lar. Ben ne yapay m öyle ayd - n?, Son padiflah Vahdettin ayd nd r. Ama memleketi düflmanlara teslim etti. Ne yapay m öyle ayd - n!.. sözleri ile ayd nlar suçlad. Bu konuflman n hemen ard ndan Ankara S k yönetim Komutanl 1 Say l Askeri Mahkemesinde dava aç ld. yice a rlaflan siyasal bask ortam nda say lar az da olsa birkaç 4 HUKUK DÜZLEM N SAN 2011

5 Y llarca süren 12 Eylül yarg lamalar ndan bir örnek: D SK Davas... D SK yöneticileri duruflma aras nda avukatlar yla görüflmeye çal fl yor... ayd n imzas n çekmek zorunda kald. Di erleri geri ad m atmad - lar. Yarg land lar, beraat ettiler. Bunun genel bir uygulama oldu unu söylemek mümkün de il ama s k - yönetim vard - ve yarg lama sürecinde hiçbiri tutuklanmad!..mahkemeye sunduklar savunmalar ile dilekçe metnini aflt lar, ayd n onurunu yücelttiler. Her biri entelektüel birikimin, yurtseverli in ve ayd n sorumlulu unun eflsiz örneklerini verdiler. Bu yaz n n boyutu bu savunmalar n tümüne yer vermemize engel oluyor. nsan haf zas ise çabuk unutuyor. Aziz Nesin in savunmas ndan birkaç al nt yaparak, hat rlamaya çal flal m; YÖK Üniversitesinin fahri hukuk profesörü Devlet Baflkan çok iyi bilirler ki, anayasalar o ülke yurttafllar n n haklar n n en büyük kefaletnamesidir. Ama, diktatörler ve monarfliler d fl nda hiçbir yurttafl, hatta bu yurttafl Kenan Evren bile olsa, anayasaya kefil olamaz ve dünya tarihinde anayasaya kefil olmufl bir insan da görülmemifltir. Anayasan n de ifltirilmesine gelince, anayasan n oras ndan buras ndan delik açt rmamak nas l devlet baflkan - n n görevi ise bizim de böyle bir anayasay de ifltirmeye çal flmak görevimizdir. Bu anayasa da yine anayasada yaz l oldu u biçimde de ifltirilecektir. Çünkü utku zaman nd r... Biz çok ayd nlar gördük, vatan hainli i yapt lar. Ben ne yapay m öyle ayd n?.., diye buyuruyor Devlet Baflkan. Tekil birinci kifli a z ndan konuflma al flkanl ndaki Devlet Baflkan bizi bir fley yaps n diye ayd n olmad k. Vahdettin in kiflili inde örneklenen vatan haini suçlamas n ise flöyle yan tl yordu; Vahdettin in ayd n olup olmad - tart fl labilir, ama devlet baflkan oldu u kesindir.(*) Evet, bu 12 Eylül ile bir ayd n hesaplaflmas yd. Ne var ki, 12 Eylül Anayasas n n kabulünden sonra, baflta ANAP olmak üzere sivil s fatlar n öne ç karan hiçbir iktidar, 12 Eylül ile hesaplaflmad. Bu iktidarlar n birço u varl n zaten 12 Eylül rejimine borçluydu. REFERANDUM!.. 12 Eylül ile hesaplaflma slogan deste inde referandum çal flmas yapan siyasal iktidar n 12 Eylül ile hesaplaflma gibi bir niyeti var m yd? Referandum öncesi sa duyu ülkeyi terketmiflti; toplum flafl rt lm flt, do ru ile yanl fl sarmafl dolaflt ve her kafadan bir ses ç k yordu. 12 Eylül metaforu o kadar öne ç kar ld ki, evet demeyen darbeci say lacakt. Bîtaraf olan ise bertaraf olacakt. Alacakaranl kta kötüyü göstererek daha kötüyü öne sürüyorlard. Sonuç olarak Anayasa, HSYK, Dan fltay, Yarg tay ile ilgili 20 nin üzerinde ayr nt l teknik konu oyland. Yurttafllar, haks z olarak, hiç bilmedikleri bir alanda seçime zorland lar, yan lt ld lar, ço unluk içeri e göre de il, ba land klar klavuzlara göre oy kulland. Yurttafllar, tüm TV kanallar nda yetmez ama denilerek evet!.. demeye ça r ld. 12 Eylül ün yukar da özetledi imiz -ve her y l dönümüne gündeme gelen- bilançosunun, 12 Eylül ün hesab sorulacak!.. diye, kimi liberal görüfllü ayd nlar taraf ndan yetmez ama evet aymazl na malzeme yap lmas, tam bir trajedidir, ibret verici oldu u kadar hazindir de. Bu slogan kara mizah gibiydi, ama alacakaranl kta- kerli ferli kanaat önderleri taraf ndan ciddi ciddi öne sürüyldü. 12 Eylül darbesi ile önü aç lanlar n bu hesab sormayaca belli de il miydi? Bu konular n parlamentoda kurulacak uzman komisyonlarda ve tüm partilerin uzlaflmas ile çözülmesi gerekmez miydi?.. Bu tür karmafl k, Y llarca süren Bar fl Derne i Davas nda Genco Erkal ifade verirken, san k koltuklar nda Tar k Akan, Aziz Nesin, Ruktay Aziz, Ali Taygun gibi yazar ve sanatç lar oturuyor... uzmanl k isteyen konular n, referandum konusu yap lmas, bir demokrasi göstergesi olabilir miydi?.. Ne yaz k ki, dayatma gücünün varl, çekicili i ve tek bafl na say - sal yeterlili i, ço ulculukla, demokrasiyle ve uzlaflma kültürüyle bir türlü dengelenemiyor. Referandum sonras yarg sorunu! afl lm fl!.. durumdad r. fiimdi hep birlikte, hukuk düzlemi ne ç - k p, Diyojen misali, elimize birer fener alarak, demokratik ülkelerde geçerli hukukun üstünlü ü ilkelerine uygun olarak oluflturulmufl bir HSYK y, Anayasa Mahkemesini, Yarg tay, Dan fltay aramaya bafllasak, bulabilir miyiz? Yanl fl yerde dolaflm fl olmaz m y z?.. ALACAKARANLIK Alacakaranl k ayd nl kla karanl n birbirine kar flt geçici bir durumdur; sonunda ayd nl a ya da karanl a dönüflür. Geçici duraklamalar bir yana, dünyan n devinimi hep ayd nl a do rudur. Türkiye, alacakaranl k bir dönemden geçiyor. Ayd nl a do ru yürümek için ortam karartan nedenlerin do ru tespiti gerekiyor. Bu yap labilirse, nesneler netleflmeye bafllayacak, failler do ru saptanacak, sebep sonuç iliflkileri kavranacakt r. Geliflmelere, olaylara, durum tespitlerine (ve de anketlere) bak - l rsa, ayd nlanma devrimini yaflam fl olan ülkemiz, insan ve co rafyas ile belirsizli e do ru akmaktad r. Referandumda evet oylar ndan al nan güç ve yetki ile, Anayasa Mahkemesi ve HSYK yeniden yap - land r ld. Yarg tay ve Dan fltay a hangi kriterlere göre ve niçin atand klar konusunda kamuoyunda soru iflaretleri yaratan toplu atamalar yap ld ;160 Yarg tay, 51 Dan fltay üyesi atand. Oysa daha 2008 y l nda siyasal iktidar, Yarg tay üye say s n 250 den 150 ye, Yarg tay Hukuk Dairelerinin say s n 21 den 13 e, Ceza Dairelerinin say s n 11 den 7 ye düflürmek için Meclis gündemine kanun tasar s sevketmiflti. Ne olmufltu da siyasal irade 180 derece ters dönmüfltü?...bu de- ifliklik hukuk çevrelerinde yeni HSYK eliyle siyasal iktidar n yüksek yarg da kadrolaflmas olarak alg land. HSYK için Yarg tay ve Dan fltay a üye atama kriterlerinin neler oldu u, baflar, deneyim, k dem, puan ve liyakat mi, yoksa baflka tercihlerin mi etken oldu u ise önümüzdeki süreçte daha iyi anlafl lacak. Yarg ç kimli ine her zaman güven duyduk. Ne var ki, savc ve yarg c n Sadullah Ergin in HSYK listesine banko evet diyerek, siyasetin yarg ya müdahalesine vize vermesi bu sürecin dikkatle not edilmesi gereken önemli ad mlar ndan biridir. Bir baflka dikkat çekici olay ise barolar n Anayasa Mahkemesi için belirleyece i bir üyenin seçiminde uygulanan yöntemdir. 45 bini aflk n üyeyi temsil eden barolara karfl birkaç bin üyeyi temsil eden az nl n oylar sonucu belirledi ve bu, demokratik bir ad m olarak tan mland. Bütün bu eylemler hukukçular olarak öncelikle bizlerin çal flma alan nda yürütülmektedir. Yak ndan ilgilenmek, elefltirmek, uyarmak mesle imizin bize verdi i görevin ve ayd n kimli imizin kiflili- imize iflledi i sorumlulu un gere- idir. Yarg n n ba ms z olmad yerde demokrasinin sözü edilemez. Zaten hiçbir zaman yeterli düzeyde olmayan demokrasi ç tas n n yerlerde sürünmeye bafllamas da yarg ortam ndaki geliflmelerden soyutlanamaz. Bas n n özgür olmad yerde yurttafl n özgürlü ü de güvencede de ildir. Korku toplumunda sa l kl nesiller yetifltirilemez; ülkenin gelece i de karar r. Tasfiye edilen Cumhuriyet kurumlar, bitmeyen yarg süreçleri, paralel medya yarg lamalar, yarg s z infaza dönüfltürülmüfl tutuklamalar, gizli tan k garabeti, gitgide büyüyen telekulak bask s, mahalle bask s, ö renciye biber gaz, iflçiye bas nçl su, giderek netleflen ve totaliter bir çizgiye kayan yönetim anlay fl n n göstergeleridir. Oysa vatandafl n tek güvencesi hukukun üstünlü ü ve yarg n n ba- ms zl d r. YEN ANAYASA!.. Siyasal iktidar, Haziran 2011 seçimlerinden sonra, sand ktan güçlenerek ç karsa, yeni bir anayasa haz rlayaca n öne sürmektedir; HUKUK DÜZLEM N SAN

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı