çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13 Stratejiler ve Vizyon 14 Koç Holding Olarak Katma De erimiz Y l n n De erlendirmesi 15 Otomotiv 16 Dayan kl Tüketim 24 G da ve Perakende 32 Enerji 38 Finans 46 Di er 52 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 56 Özgeçmifller 62 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 66 Yönetim Kurulu Raporu 78 Bölümler Detay nda Özet Mali Göstergeler 81 Denetçi Raporu 84 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 85 fiirket Eriflim Bilgileri 170 Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

2 Özetle Koç Toplulu u Koç Holding in Hisse Da l m %1,97 Koç Holding Emekli ve Yard m Sand Vakf %7,17 Vehbi Koç Vakf %20,35 Halka Aç k %70,51 Koç Ailesi Koç Holding 30 ülke 88 bin çal flan Koç Toplulu u toplam ülke ihracat ndaki %12'lik, 2006 sonu itibariyle MKB'ye kote flirketlerin toplam de eri içindeki %16'l k pay ve kârl ifl alanlar ndaki liderlik pozisyonlar ile Türkiye'nin en büyük flirketidir ve dünyan n en büyük 500 flirketi aras ndaki s ralamada lider Türk flirketi olarak yükselmeye devam etmektedir. Koç Holding hisse senetleri, MKB Ulusal Pazar nda KCHOL sembolü alt nda ifllem görmektedir. Otomotiv Dayan kl Tüketim G da ve Perakende Finans Enerji Di er Bafll ca fiirketler Ford Otosan* / Tofafl* / Türk Traktör* Otokar* / Otoyol / Otokoç / Birmot Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 14 Uluslararas Ortakl klar Ford Motor Co. / Fiat Auto S.P.A. Case New Holland / Iveco / Yamaha Konsolide Gelirler çindeki Pay %12,8 Faaliyet Kâr çindeki Pay %14,4 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Binek otoda 1'inci Ticari araçlarda 1'inci Traktörde 2'nci Toplam otomotivde 1'inci Otomotiv perakendecili inde 1'inci Bafll ca fiirketler Arçelik* / Beko Elektronik* / Türk Demir Döküm* Arçelik - LG / Arctic / Blomberg / Elektra Bregenz Grundig Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 6 Yurt d fl : 39 Uluslararas Ortakl klar LG Electronics / Alba Plc Konsolide Gelirler çindeki Pay %15,5 Faaliyet Kâr çindeki Pay %20,1 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi ve f r nda 1'inci Klima, kombi, su s t c lar ve s ürünlerinde 1'inci Televizyonda 1'inci Bafll ca fiirketler Migros* / Ramenka / Koçtafl Tat* / Düzey Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 6 Yurt d fl : 6 Uluslararas Ortakl klar B&Q / Kagome Sumitomo / Kaneka Seeds Konsolide Gelirler çindeki Pay %10,9 Faaliyet Kâr çindeki Pay %8,2 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu H zl tüketim mallar perakendecili inde 1'inci Yap marketçili inde 1'inci Bafll ca fiirketler Koç Finansal Hizmetler / Yap Kredi Bankas * Koç Allianz Sigorta / Koç Allianz Hayat ve Emeklilik / Yap Kredi Sigorta* / Yap Kredi Emeklilik / Yap Kredi Finansal Kiralama* Yap Kredi Yat r m Menkul De erler Yap Kredi Faktoring Yap Kredi Portföy Yönetimi Yap Kredi Yat r m Ortakl * Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 14 Yurt d fl : 11 Uluslararas Ortakl klar UniCredit / Allianz / Tokyo Marine Konsolide Gelirler çindeki Pay %9,9 Faaliyet Kâr çindeki Pay %22,7 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Bankac l kta 4'üncü (özel sektör bankalar aras nda aktif büyüklü üne göre) Kredi kartlar nda 1'inci Hayat d fl (elementer) sigortac l k ve bireysel emeklilikte 1'inci Yat r m fonlar nda 1'inci Finansal kiralama ve faktoringde 1'inci Bafll ca fiirketler Tüprafl* / Aygaz* / Opet / Entek / Mogaz / Akpa Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 12 Yurt d fl : 5 Uluslararas Ortakl klar Statoil Konsolide Gelirler çindeki Pay %48,5 Faaliyet Kâr çindeki Pay %34,0 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Rafinajda 1'inci LPG da t m nda 1'inci Akaryak t da t m nda 4'üncü Bafll ca fiirketler Ram / Koç Sistem / Koçnet / Setur Mares* / Palmira / Setur Marinalar / RMK Marine Demir Export Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 17 Konsolide Gelirler çindeki Pay %2,4 Faaliyet Kâr çindeki Pay %0,6 Çal flan Say s *Halka aç k flirketler

3 Bafll ca Göstergeler Koç Holding A.fi. Konsolide Göstergeler Tablosu 2006 (1) 2005 (2) 2006 (1) 2005 (2) De iflim (%) (milyon USD) (milyon USD) (milyon EUR)(milyon EUR) (milyon YTL) (milyon YTL) USD EUR YTL Konsolide Gelirler Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Konsolide Faaliyet Kâr Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Bafll ca Göstergeler Vergi ve Ana Ortakl k D fl Pay Öncesi Kâr Net Dönem kâr Toplam Varl klar Maddi Duran Varl klar - Net Toplam Finansal Borçlar Toplam Özsermaye Çal flan Say s (1) ABD Dolar (USD) ve Euro (EUR) tutarlar, Yeni Türk Liras (YTL) tutarlar üzerinden, gelir tablosu kalemleri için (Net Dönem Kâr dahil) 2006 y l ortalama, bilanço kalemleri için 2006 y lsonu TCMB al fl kurlar kullan larak hesaplanm flt r; Ortalama kurlar: 1,4311 YTL=1 USD ve 1,8000 YTL=1 EUR; Y lsonu kurlar : 1,4056 YTL=1 USD ve 1,8515 YTL=1 EUR (2) ABD Dolar (USD) ve Euro (EUR) tutarlar, Yeni Türk Liras (YTL) tutarlar üzerinden, gelir tablosu kalemleri için (Net Dönem Kâr dahil) 2005 y l ortalama, bilanço kalemleri için 2005 y lsonu TCMB al fl kurlar kullan larak hesaplanm flt r; Ortalama kurlar: 1,3408 YTL=1 USD ve 1,6695 YTL=1 EUR; Y lsonu kurlar : 1,3418 YTL=1 USD ve 1,5875 YTL=1 EUR Konsolide Gelirler Faaliyet Kâr Net Kâr Özsermaye Verimlili i milyon YTL milyon YTL milyon YTL % ,3 13,9 14,6 12, ,

4 fieref Baflkan ndan Mesaj 02 fieref Baflkan ndan Mesaj Çal flmalar m z sürdürürken ülke ekonomisindeki lider konumumuzu daha da güçlendirecek, üzerimize düflen sosyal sorumluluklar geleneksel olarak yerine getirece iz.

5 Say n Hissedarlar m z, Toplulu umuzun ifl hacmini art rmak amac yla evvelki y l bafllatt m z at l mlar n neticelerini almaya devam ediyoruz. Farkl ifl kollar nda bünyemize dahil etti imiz yeni flirketlerin katk lar ile faaliyet sonuçlar m z n h zla geliflti ini görmekteyiz. Eskiden beri devam eden ifllerimizin yan nda büyük boyuttaki yeni flirketlerimizin Toplulu umuz sistemine ve kültürüne uyum sa lamalar rakamlarla ifade edilemeyen di er bir baflar d r. Bu baflar da eski veya yeni bütün yöneticilerimizin ve çal flanlar m z n büyük pay vard r. Geçti imiz y l n ortalar nda global finans piyasalar nda yaflanan dalgalanmalardan bir süre için bizler de etkilendik. Ancak geçmiflteki benzer krizlerden farkl olarak bu etkilenme k sa bir zaman diliminde atlat ld. Bu farkl l k ülkemizde yeni bir döneme girildi inin iflaretidir. Siyasi istikrar n ve ekonomi yönetimindeki disiplinin tavizsiz sürdürülmesi gelecekte de bu tür çalkant lara karfl direncimizin korunmas n sa layacakt r. Yak n tarihimizde görülmedik flekilde ekonomimizde son befl y ld r devaml ve istikrarl bir büyümenin gerçekleflmesi dikkat çekicidir. Üst üste sa lanan bu büyüme oranlar n takiben geçen y l nispeten daha düflük bir art fl beklenirken, bunun %6 olarak netleflmesi gelece e yönelik ümitlerimizi daha da artt rm flt r. Büyüme h z n n yan nda do rudan yabanc sermaye giriflinde ve ihracatta önemli art fllar, cari aç kta yavafllama, gelir da l m nda nispi düzelme gibi veriler ve rasyolar iyimserli imizi destekleyen di er nedenlerdir. Ekonomimizdeki olumlu büyüme do al olarak bizim faaliyetlerimize de yans m flt r. Geleneksel olarak ülkemiz piyasalar ndaki geliflmelerden daima daha üstün performans gösteren Toplulu umuz bu sefer de ayn baflar y tekrarlam flt r. Faaliyette bulundu umuz iflkollar ndaki performans m z sadece ekonomik sonuçlarla ölçmeyip yaratt m z farkl l klarla da de erlendiriyoruz. Gerek yurt içi gerekse yurt d fl piyasalara sundu umuz ürün ve hizmetlerde kalite, yenilikçilik, güvenilirlik, müflteri memnuniyeti gibi faktörleri göz önünde tutup rakiplerimize göre farkl l k yaratmaya gayret ediyoruz. Gerçeklefltirdi imiz sonuçlar bu hedeflere ulaflt m z kan tl yor. Günümüzdeki global rekabet ortam sanayi ve hizmet sektörlerinde devaml bir dinamizm gerektirmektedir. Faaliyetlerimizi verimlili e ve kârl l a yönelik sürdürmenin yan nda teknoloji kullan m, bilgi yönetimi, inovasyon, araflt rma-gelifltirme gibi konular da sürekli göz önünde tutma mecburiyetimiz vard r. laveten hiç durmadan de iflen piyasa koflullar nda f rsatlar de erlendirmek ve riskleri yönetmek ayr bir önem kazanm flt r. Biz bütün bunlar kapsayacak bir çal flma sistemi kurup, çal flanlar m z bu yönde e iterek rekabete karfl koymay ve baflar ya ulaflmay prensip edinmifl bulunuyoruz. Bu y l önümüzdeki risk ve zorluklar yaflanacak iki seçim ile global piyasalarda öngörülemeyen çalkant lardan kaynaklanabilir. Ancak geçmiflten al nan derslerle ve son birkaç y ld r sürdürülen ekonomik disiplinin devam yönündeki tutum ve irade ile bu risklerin ve zorluklar n asgari seviyede kalaca n hatta hiç oluflmayaca n ümit etmekteyim. Bunlar n bertaraf edilmesi için Hükümetimize, bürokratlar m za, ifl adamlar m za, medyam za, özetle toplumumuzun bütün kesimlerine çok önemli görevler ve sorumluluklar düflmektedir. Koç Toplulu u bu y l için de büyüme ve kârl l k hedeflerini yüksek tutmufl olup, bu hedeflere ulaflma yönünde elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir. Çal flmalar m z sürdürürken ülke ekonomisindeki lider konumumuzu daha da güçlendirecek, üzerimize düflen sosyal sorumluluklar geleneksel olarak yerine getirece iz. Sekseninci çal flma y l m z geride b rak rken her zaman yan m zda yer alan siz hissedarlar m za, müflterilerimize, bayilerimize, ifl ortaklar m za ve çal flanlar m za candan teflekkür ediyorum. Sayg lar mla, Rahmi M. Koç fieref Baflkan 03 fieref Baflkan ndan Mesaj

6 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi Türkiye'ye yabanc sermaye girifli h z kesmeden devam ediyor. Yabanc sermayenin özellikle bankac l k sektöründe gerçeklefltirdi i önemli al mlar, bize, Türkiye'ye olan güvenin artarak sürdü ünü gösteriyor. Koç Holding'in de erli müflterileri, de erli ifl ortaklar m z ve çal flanlar m z, 2006 y l nda dünya ekonomisinin en dikkat çekici geliflmeleri, %8 ve %10'luk büyüme sa layan Hindistan ve Çin ekonomileri ile dünya piyasalar nda yaflanan dalgalanmalar oldu. Türkiye, bir yandan dünyadaki dalgalanmalara direnç göstermeyi baflar rken bir yandan da %6'l k büyüme h z n yakalayarak hem dünya ekonomisinin %4'lerde seyreden büyüme h z n geride b rakt, hem de yüksek büyüme h z gerçeklefltirmifl ülkeler aras ndaki yerini korudu. Böylelikle 2001 krizinden bu yana ekonominin temellerini ciddi biçimde güçlendirmifl oldu unu ortaya koydu. Siyasi istikrar ve ekonomik reform süreci, mali piyasalardaki dalgalanmalar n enflasyon, büyüme rakamlar, yat r mlar ve yabanc sermaye giriflleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgedi y l na damgas n vuran bir baflka geliflme de Türkiye-AB iliflkilerinde yafland. Baz Avrupa ülkelerinin, dönemsel iç politik kayg larla, AB-Türkiye iliflkilerini so utma gayretleri yeni bir kanal bularak, baz fas llarda müzakerelerin ask ya al nmas biçiminde kendini d fla vurdu. Koç Toplulu u olarak bu geliflmeyi, AB- Türkiye iliflkilerinin uzun vadeli karakteri içinde geçici bir s k nt olarak de erlendiriyoruz. Biliyoruz ki, h zl büyüme, dünya piyasalar ile güçlü ba lar ve uluslararas standartlara eriflme aç s ndan, Türkiye AB'ye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, AB de Türkiye'ye o kadar ihtiyaç duyuyor. liflkiyi kazan-kazan eksenine oturtacak koflullar n varl, bizim AB-Türkiye iliflkilerinin dönemsel s k nt lar ndan kayg duymamam z sa l yor. Ekonomimizin güçlü temelleri ve büyüme h z m z n dünya ortalamas n n üzerinde seyretmeye devam etmesi bu konudaki güvenimizi pekifltiriyor. Dünya flirketleri de bizim gibi düflünüyor. Türkiye'ye yabanc sermaye girifli h z kesmeden devam ediyor. Yabanc sermayenin özellikle bankac l k sektöründe gerçeklefltirdi i önemli al mlar, bize, Türkiye'ye olan güvenin artarak sürdü ünü gösteriyor. Görünen o ki, önümüzdeki y llarda Türkiye yeni yabanc yat r m ve flirket al mlar na sahne olmaya devam edecek. 2006'da, Toplulu un gündemindeki en önemli konu, sat n ald m z üç büyük flirketin, Tüprafl, Yap Kredi ve Tansafl' n Toplulu umuza entegrasyonu idi. Baflar ile gerçeklefltirilen bu süreç sonucunda, 2005'in son dönemlerinde gerçeklefltirdi imiz sat n almalar n olumlu yans malar n da görmeye bafllam fl olduk.

7 Tansafl' n Migros ile birleflmesi y l ortas nda tamamland. Topluluk olarak, bu iki güçlü marka ve bunlar n tamamlay c s Macrocenter ve fiok markalar yla birlikte, perakende sektöründe rakip tan maz bir konuma geldik. Tüprafl' n Toplulu umuza entegrasyonu da son derece h zl ve sorunsuz bir biçimde gerçeklefltirildi. Böylece yaflad m z dönemin en önemli sektörlerinden biri olan enerji alan nda, sadece ülkemizin de il, bölgenin önemli tesislerinden birinin sahibi konumuna geldik. Tüprafl' n verimlili ini ve üretimini art rmak için faaliyetlerimizi sürdürürken Türkiye için katma de er üretmeyi hedefliyoruz. Yap Kredi ve Koçbank' n, Yap Kredi'nin yenilenen kimli i alt nda gerçeklefltirilen birleflmesi meyvelerini vermeye bafllad. Banka, Türkiye'nin en büyük dört özel bankas aras nda yerini al rken, piyasa de erinde önemli geliflmeler kaydedildi. Bu üç büyük entegrasyonu bir y l içinde sorunsuz biçimde tamamlay p, sonuçlar n da almaya bafllamam z, çok önemli bir baflar d r. Ancak, Toplulu umuzun baflar lar bunlarla s n rl kalmad. Global oyuncu olma iddiam za yak fl r bir biçimde bir yandan yurt içinde, di er yandan yurt d fl pazarlarda önemli hamleler gerçeklefltirdik, liderlik konumumuzu pekifltirdik. Son befl y ld r Avrupa'n n en iyi Ford araç üretim fabrikas seçilen tesislerimiz, 2006'da kalite, ifl yönetim süreci, çevre konular ndaki baflar s yla dünyadaki en iyi araç üretim tesisi ve en iyi motor üretim merkezi seçildi. Otomotiv sektöründe Ford Otosan' n tart flmas z liderli i sürerken, Tofafl da üçüncü s rada yer ald. Sat fllar n n %63'ünü ihraç etme baflar s gösteren Tofafl, önümüzdeki y ldan itibaren Mini Cargo ve Linea modelleri ile ihracata dayal büyümesini h zlanarak sürdürecek. Dayan kl tüketim sektöründe, iç piyasada uzun y llard r elimizde tuttu umuz sektör liderli ini sürdürüyoruz. Yurt d fl ndaki büyümemiz ise, Rusya'da devreye ald m z üretim tesisi ve Çin'e bafllatt m z ihracat ile ivme kazan yor. Bulundu umuz sektörlerdeki baflar lar m z pekiflerek artarken, odaklanarak büyüme stratejimiz do rultusunda Döktafl, zocam ve Biletix flirketlerimizi yeni sahiplerine devrettik. Bu ifllemlerden hem Toplulu umuzun, hem de söz konusu flirketlerimizin ve çal flanlar n n kazançl ç kt na inan yoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejik hedeflerimiz do rultusunda karfl m za ç kan f rsatlar de erlendirmeye devam edece iz y l nda bütün faaliyet gösterdi imiz alanlardaki baflar lar m z çeflitli platformlarda tescillendi. Türkiye s n rlar içinde, üst düzey profesyonellerin ifltirak etti i önemli araflt rmalarda en be enilen ve kurumsal itibar en yüksek flirket seçildik. fiirketlerimiz ise, yine Türkiye'nin en be enilen, en çok hat rlanan, en fazla yak nl k duyulan, en fazla müflteri memnuniyeti yaratan flirketleri seçildiler. Bu, Koç Holding ve Koç Toplulu u flirketlerinin müflteri odakl düflünme biçimi ve kurumsal itibara verdi i önemin neticesinde, itina ve emek ile ulafl lm fl bir sonuçtur. Düzenli yap lan ba ms z bir araflt rmaya göre Arçelik, 2006'da üst üste onuncu kez, ilk hat rlanan marka olma baflar s n gösterdi. Ayn araflt rmaya göre, 2006 y l nda tüketicinin en fazla yak nl k duydu u marka da yine Arçelik oldu. Bir baflka ba ms z araflt rmaya göre, sektöründe lider flirketimiz Aygaz ise, tüm ürün ve sektörler genelinde en yüksek müflteri memnuniyeti yaratan flirket unvan n kazand. Gerek flirket gerekse Topluluk baz nda büyük baflar larla taçland rd m z 2006 y l, ayn zamanda 80. y ldönümümüzü kutlad m z bir y ld. Ticari baflar lar m zla do ru orant l olarak yürüttü ümüz sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz 2006 y l nda da devam etti ve bu y l n coflkusuna yarafl r bir tablo oluflturdu. Vehbi Koç Vakf 'n n giriflimleriyle e itim, sa l k ve kültür alanlar nda kuruluflumuzdan bu yana çok yo un olarak devam ettirdi imiz yat r mlar m z ve desteklerimiz, bu y l da artarak devam etti. Türkiye'nin gelece ine güvenen ve 80 y ld r bu gelecek için çal flan bir Topluluk olarak, di er sosyal sorumluluk projelerimizin yan s ra, ülkemizin bel kemi i olan genç nüfusumuzun nitelikli iflgücüne dönüflmesini teflvik edecek Mesleki Teknik E itimi Özendirme Program n bafllatt k. Meslek Lisesi Memleket Meselesi vurgusuyla burs, staj ve bilinçlendirme kampanyas yla mesleki e itimde önemli mesafeler kat edilecek. Tüm çal flanlar m z n ve bayilerimizin do rudan katk lar yla oluflan Ülkem çin projesi ve di er sosyal giriflimlerimiz de dikkate al n rsa, 2006 y l n n Koç Toplulu u için, 'Birleflmifl Milletler Küresel flbirli i' sözleflmesi ile tescil ettirdi imiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlay fl m zda ç tay yükseltti imiz bir y l oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Koç Toplulu u çok baflar l bir y l geride b rak rken, ayn zamanda uzun vadeli hedeflerini beklenenden önce gerçeklefltirmenin k vanc n yafl yor. Oyun Alan m z Dünya diyerek bafllad m z 2006 y l n n sonunda elde etti imiz performans, enerjimizi ve tempomuzu muhafaza ederek 2007 y l nda da sürdürmeye azimliyiz. Sayg lar mla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Baflkan 05 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi

8 Yönetim Kurulu 06 Yönetim Kurulu Rahmi M. Koç fieref Baflkan Mustafa V. Koç Baflkan Suna K raç Baflkan Vekili Temel Atay Baflkan Vekili Semahat Arsel Üye Prof. Dr. Yavuz Alangoya Üye W. Wayne Booker Üye H. Oswald Maucher Üye Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmifl bilgilerine sayfa 62 de yer verilmektedir.

9 07 Yönetim Kurulu Bülend Özayd nl Üye - CEO nan K raç Üye Ömer M. Koç Üye Hasan Subafl Üye Prof. Dr. John H. McArthur Üye Dieter Christoph Urban Üye Dr. Füsun Akkal Bozok Denetçi Nevzat Tüfekçio lu Yedek Denetçi

10 CEO nun De erlendirmesi 08 CEO nun De erlendirmesi 5 y ll k dönemde konsolide ciro baz nda 5 kattan fazla büyüme gösterdik. De erli Ortaklar m z, 2006 y l, Türkiye aç s ndan yeni deneyimler edindi imiz bir y l olmufltur. Y l n ilk yar s nda görülen mali dalgalanmalar, ekonomimizin hâla k r lgan bir yap ya sahip oldu unu ve dünyadaki mali sars nt lardan en fazla etkilenen ekonomiler aras nda yer ald n göstermifltir. Bu gerçek; Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal reformlardan hiç sapma göstermeden, kararl l k ile bu reformlar uygulama zorunlulu unu bir kez daha net olarak ortaya koymufltur. Avrupa Birli i'nin edimlerini yerine getirmekteki isteksizli i, her ne kadar AB- Türkiye iliflkilerine bir duraksama getirmifl olsa da, Türkiye'nin atmakta oldu u reform ad mlar n h zland rmas, iliflkilerin yeniden canlanmas na neden olacakt r y l nda, mali piyasalarda dönemsel olarak yaflanan dalgalanmalar n özel sektörü olumsuz etkilemesine karfl n, Koç Toplulu u olarak tüm ana faaliyetlerimizde büyümeye devam ederek, esas faaliyet kâr m z iki buçuk kat na ç kard k. Uluslararas pazarlardaki güçlenmemiz ise h z kesmeden devam ediyor. Faaliyet gösterdi imiz alanlardaki lider konumumuzu daha iddial boyutlara tafl yoruz. Toplulu umuzun bugün geldi i düzeyi, büyük ölçüde 2002 y l nda ald m z stratejik plan kararlar na borçluyuz krizi, Türkiye ekonomisinde birçok flirketi güç durumda b rak rken, biz Topluluk olarak kendimize geçmiflten önemli dersler ç kararak, stratejik önceliklerimizi oluflturduk, hedeflerimizi saptad k. Hedeflerimiz flunlard : Rekabet gücümüz olan ve tüketiciye yak n sektörlere odaklanmak, Faaliyet gösterdi imiz sektörlerde lider ya da liderin yak n takipçisi olmak, Faaliyet gösterdi imiz sektörlerdeki marka gücümüzü ve teknoloji hâkimiyetimizi art rmak, hracat m z ve yurt d fl faaliyetlerimizi art rarak, ciromuzun en az %50'sini yurt d fl ndan elde etmek. Bu temel prensipleri uygulayarak, sadece Türkiye'nin lider flirketi olmay de il, h zl ve kârl büyüme ile dünya pazarlar n n liderleri aras na girmeyi ana hedefimiz olarak görüyorduk. Büyüme hedefimizi ortalama y lda %14 olarak tan mlam flt k. Bugüne kadar geçen befl y lda Topluluk olarak yeni f rsatlar stratejik plan m z

11 çerçevesinde do ru biçimde de erlendirerek, mevcut ifllerimizde y ll k ortalama %23 oran nda büyüme gerçeklefltirdik. Buna yeni ald m z ve devreye soktu umuz flirketlerimizi de ekledi imizde, son 5 y lda, y ll k büyümemiz %40'a ulafl yor. Kendimize %14 büyüme hedefini koyarken, 15 y l içinde 40 milyar dolar konsolide ciroya ulaflmay planl yorduk. Yine befl y l sonra geldi imiz noktada ise konsolide ciromuz flimdiden 34,5 milyar dolara ulaflt. Yani 5 y ll k dönemde konsolide ciro baz nda, 5 kattan fazla büyüme göstermifl olduk. Ulaflt m z noktada, Koç Toplulu u'nun kombine sat fllar n n Türkiye'nin GSY H'sine oran %13 gibi yüksek bir düzeye ulaflt. Toplulu umuzun 2001 y l nda 2 milyar dolar olan yurt d fl sat fllar, son 5 y lda ortalama %46 artarak 12,6 milyar dolara ulaflt. Topluluk ihracat n n toplam Türkiye ihracat içerisindeki pay ise yüzde12 seviyesine geldi. Ancak bu h zl büyümeye ra men, son dönemde gerçeklefltirdi imiz büyük sat n almalar n Türkiye odakl olmas nedeni ile, ciromuzun %50'sini yurt d fl ndan elde etmek hedefimize henüz ulaflamad k. Büyümenin sürdürülebilir olmas, kârl l n da ciroya paralel bir flekilde artmas na ba l d r y l nda 688 milyon dolar olan konsolide FAVÖK'ümüz (EBITDA-Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), 4 y lda 4 kat art flla 2006 y l nda 2,7 milyar dolara ulaflt. Yani y lda ortalama %41 büyüdü. Koç Holding ulusal ekonominin lider flirketi olarak, baflar s n ölçümlemek için art k global ekonomideki yerini esas al yor. Bugün toplam 88 bin çal flan m z ve 15 bini aflan bayi ve flube a, perakende zinciri, acente ve sat fl sonras servisimiz ile Türkiye'nin en genifl sanayi ve hizmet a n olufltururken, yurt d fl nda da 30 ülkeyi kapsayan bir a n sahibiyiz. Bulundu umuz alanlarda öncü konumumuzu güçlendirirken, Türkiye'ye daha fazla katma de er üretmeyi hedefliyoruz. fl alanlar m z n toplam kârl l m za katk lar n n dengeli olmas na önem veriyoruz. Ana sektörlerimiz olan otomotiv, dayan kl tüketim, perakende, finans ve enerjinin Topluluk büyümesine katk lar birbirine paralel geliflim gösteriyor. Gözetti imiz dengeler risklere karfl dayan kl l m z art r rken, bizi her dönemde güçlü k l yor y l nda üç büyük entegrasyonu baflar yla tamamlad k. Toplulu umuzu büyüme hedeflerine daha h zl yaklaflt ran Tüprafl, Tansafl ve Yap Kredi Bankas 'n n flirket birleflmeleri ve Toplulukla bütünlefltirilmeleri olabilecek en büyük h zla ve sorunsuz olarak gerçeklefltirildi. Ana sektörlerde odaklanma stratejimiz do rultusunda 2006 y l nda zocam, Döktafl ve Biletix flirketlerimizdeki tüm hisselerimizi, sektörlerinde iddial al c lara devrettik. Dünya ölçe inde faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda elde etti imiz sonuçlar ticari hedeflerimizi h zla büyütürken, Topluluk olarak sosyal sorumlulu umuzu daha çok hissediyoruz. Büyük bölümünü Vehbi Koç Vakf çat s alt nda gerçeklefltirdi imiz e itim, kültür ve sa l k alan ndaki yat r mlar m z devam ederken bir yandan da yeni projelere imza at yoruz y l nda Meslek Lisesi Memleket Meselesi slogan yla yola ç kt m z kampanyayla ö renciye burs, staj ve istihdam imkân yaratarak, Türkiye'nin önemli bir meselesine sahip ç kt k. Amac m z, meslek lisesi e itiminin nitelik ve nicelik aç s ndan güçlendirilmesi gerekti i gerçe ine toplumun ve Devlet'in dikkatini çekmek ve fark ndal k yaratmakt. Toplulu umuza ba l flirketlerimiz ve bayilerimiz ile birlikte 2006'da bafllad m z bir baflka sosyal sorumluluk projesi Ülkem için kampanyam z. Bu kampanya ile bayilerimiz ve çal flanlar m z bulunduklar bölgelerde gerçeklefltirdikleri projeler ile topluma katk sa layarak sorumlu vatandafll k örne i gösterdiler. fl hayat ndaki geliflmelerimizi sosyal sorumluluk çal flmalar yla desteklemeyi her zaman ilke edindik. Kuruluflumuzdan bu yana ifl kültürümüzün bir parças olmufl olan evrensel standartlarda ifl yapman n yan s ra fleffaf yönetim ilkeleri, çal flan haklar, çevre gibi konulardaki kararl l m z teyit etmek üzere imzalam fl oldu umuz Birleflmifl Milletler Küresel flbirli i Sözleflmesi'nin ilkelerini, 2006 y l nda oldu u gibi önümüzdeki y llarda da uygulayaca z. Daha da önemlisi içinde bulundu umuz co rafi bölgede de bu ilkelerin uygulanmas konusunda öncülük edece iz. Hedefimiz, ürün ve hizmet kalitemizi en yüksek seviyede tutarak, global ölçe e tafl mak ve devaml geliflmeyi sa lamakt r y l n n, bulundu umuz tüm alanlarda fark yaratarak global oyuncu olma iddiam z n daha da somutlaflaca bir y l olaca na inan yorum y l Genel Kurul Toplant m z, CEO olarak kat laca m son Genel Kurul Toplant s olacakt r. Stratejik Plan'da öngörülen hedeflerimizin ço unlu unun, öngörülen sürelerden önce gerçekleflti ini görerek, gönül rahatl ile görevimden ayr lma karar alm fl bulunuyorum. ddial hedeflerimizi gerçeklefltirme konusunda ciddi çaba gösteren ve sonuç alan flirketlerimize, katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Bu kararlar n uygulanmalar aflamas nda, Ortaklar m zdan gördü ümüz destek ve teflvik için de flükranlar m z sunuyorum. Sayg lar mla, Bülend Özayd nl CEO-Yönetim Kurulu Üyesi 09 CEO nun De erlendirmesi

12 Yönetim 10 Yönetim (Soldan sa a) Kudret Önen Yan Sanayi ve Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu Bankac l k ve Sigorta Grubu Baflkan Ömer Bozer G da ve Perakende Grubu Baflkan Hasan Bengü D fl Ticaret ve Turizm Grubu Baflkan Bülend Özayd nl CEO - Yönetim Kurulu Üyesi* Dr. Bülent Bulgurlu Dayan kl Tüketim ve nflaat Grubu Baflkan ** Ali Y. Koç Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan Ali Tar k Uzun Denetim Grubu Baflkan Tamer Haflimo lu Stratejik Planlama Grubu Baflkan Erol Memio lu Enerji Grubu Baflkan Ahmet Ashabo lu CFO - Finans Grubu Baflkanı *1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle Koç Toplulu u ndan ayrılmıfltır. **1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle CEO olmufltur. Yönetime ait özgeçmifl bilgilerine sayfa 64 te yer verilmektedir.

13 11 Yönetim

14 Kurumsal Profil 12 Kurumsal Profil Temelleri 1926 y l nda at lan Koç Holding, ifl hacmi, kârl l ve zengin ürün ve hizmet gam yla, sadece Türkiye'nin de il Avrupa'n n da en büyük flirket gruplar ndan biridir. Koç Holding 34,5 milyar dolarl k konsolide cirosu ile, Dünyan n En Be enilen fiirketleri listesinde yer alan lider Türk flirketidir. Ulusal liderlikten global oyunculu a geçme hedefi do rultusunda ve tüketiciye en yak n topluluk temas na uygun olarak, Koç Holding yüksek büyüme potansiyeli vadeden ve güçlü rekabet avantajlar n n bulundu u, otomotiv, dayan kl tüketim, g da ve perakende, enerji, finans ana ifl kollar nda faaliyet göstermektedir. Topluluk flirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerin lider ve güçlü kat l mc lar aras nda yer almaktad r. Dünya s ralamalar nda her geçen y l daha üst s ralara ç kmakta olan Koç Toplulu u, BM Global Compact sözleflmesini imzalayarak bugüne kadar gönüllü olarak ba l oldu u etik de erleri ve kurumsal vatandafll k ilkelerini Grup çap nda yayg n de erler haline getirmektedir. Koç Holding 88 bin çal flan, toplam say s 15 bini aflan bayi ve flube a, perakende zinciri, acente ve sat fl sonras servis noktas ile ülkemizin en büyük ve yayg n hizmet a na sahiptir. Tüketiciye yak nl ile fark yaratan Koç Holding, teknoloji ve ça dafl yönetim uygulamalar n üretim-hizmet döngüsünün her noktas nda etkin bir flekilde kullanarak, sinerji yaratmay hedeflemektedir. Koç Holding, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçeklefltirmenin yan s ra, yerleflik olarak faaliyet gösterdi i 30 ülke ile, uluslararas yap lanmas en güçlü ve yayg n olan Türk flirketidir y l sonu konsolide verilerine göre Koç Holding'in toplam varl klar 57,3 milyar YTL'ye, toplam gelirleri 49,4 milyar YTL'ye, net dönem kâr ise 561 milyon YTL'ye ulaflm fl bulunmaktad r. Koç Holding flirketlerinin toplam ihracat 2006 y l nda 9,9 milyar dolar aflm flt r. Bu rakam Türkiye toplam ihracat n n %12'sini teflkil etmektedir. Koç Holding ve 19 halka aç k flirketi, 2006 y l sonu verilerine göre MKB flirketleri toplam piyasa de erinin %16's n oluflturmaktad r. Sürekli ve de iflmeyen hedefi tüm paydafllar için artan oranda katma de er yaratmak olan Koç Holding, tüm faaliyetlerini uluslararas standartlarda kurumsal yönetiflim, müflteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlay fl ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir ve etik de erlerin örnek bir uygulay c s d r.

15 Kurumsal De erler "Benim Anayasam fludur; Devletim ve ülkem var oldukça ben de var m. Vehbi Koç 13 Kurumsal De erler 1926 y l nda Vehbi Koç taraf ndan kurulan Koç Toplulu u, bugün halen onun oluflturdu u hedef ve ilkeler do rultusunda gelece e do ru sa lam ad mlar ile ilerlemektedir. Koç Toplulu u De erleri Müflterilerimiz velinimetimizdir. Müflterilerimiz için de er yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karfl l k vermek ilk önceli imizdir. Ürünlerimize sahip ç kmak ve sat fl sonras nda da müflterilerimizin yan nda olmak görevimizdir. Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklar m z ve bayi iliflkilerimizde, hissedarlara sunulan yat r m seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip oldu umuz bu imaj korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. En önemli sermayemiz, insan kayna m zd r. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çal flanlar m z n kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuza çekmek ve istihdam etmek, insan m z n yeteneklerinden, gücünden ve yarat c l ndan azami fayda sa lamak; verimliliklerini art rmak, geliflmelerine imkan tan mak ve iflbirli i ve dayan flman n yeflerdi i bir çal flma ortam yaratmak, Koç Toplulu u'nun kuflaklar boyu devaml l n sa lamak için seçti imiz yoldur. Amac m z, sürekli geliflmek için kaynak yaratmakt r. Hizmetin süreklili ini sa lamak üzere, gerekli yat r mlar gerçeklefltirebilmek; küçük ve büyük tasarruflar n birleflmesini teflvik etmek üzere sermayenin hakk olan kâr, hissedarlara sa lamak; çal flanlar m z n ve toplumun ekonomik ve sosyal geliflmesine yard mc olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklar n ak lc kullan m n sa layarak savurganl a ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Bugünün insan na ve gelecek kuflaklara karfl sorumluluklar m z yerine getirmek, öncüsü oldu umuz ve vazgeçemeyece imiz bir baflka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü ald m z Türk ekonomisine güç katmay hedef al r z.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı