çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13 Stratejiler ve Vizyon 14 Koç Holding Olarak Katma De erimiz Y l n n De erlendirmesi 15 Otomotiv 16 Dayan kl Tüketim 24 G da ve Perakende 32 Enerji 38 Finans 46 Di er 52 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 56 Özgeçmifller 62 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 66 Yönetim Kurulu Raporu 78 Bölümler Detay nda Özet Mali Göstergeler 81 Denetçi Raporu 84 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 85 fiirket Eriflim Bilgileri 170 Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

2 Özetle Koç Toplulu u Koç Holding in Hisse Da l m %1,97 Koç Holding Emekli ve Yard m Sand Vakf %7,17 Vehbi Koç Vakf %20,35 Halka Aç k %70,51 Koç Ailesi Koç Holding 30 ülke 88 bin çal flan Koç Toplulu u toplam ülke ihracat ndaki %12'lik, 2006 sonu itibariyle MKB'ye kote flirketlerin toplam de eri içindeki %16'l k pay ve kârl ifl alanlar ndaki liderlik pozisyonlar ile Türkiye'nin en büyük flirketidir ve dünyan n en büyük 500 flirketi aras ndaki s ralamada lider Türk flirketi olarak yükselmeye devam etmektedir. Koç Holding hisse senetleri, MKB Ulusal Pazar nda KCHOL sembolü alt nda ifllem görmektedir. Otomotiv Dayan kl Tüketim G da ve Perakende Finans Enerji Di er Bafll ca fiirketler Ford Otosan* / Tofafl* / Türk Traktör* Otokar* / Otoyol / Otokoç / Birmot Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 14 Uluslararas Ortakl klar Ford Motor Co. / Fiat Auto S.P.A. Case New Holland / Iveco / Yamaha Konsolide Gelirler çindeki Pay %12,8 Faaliyet Kâr çindeki Pay %14,4 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Binek otoda 1'inci Ticari araçlarda 1'inci Traktörde 2'nci Toplam otomotivde 1'inci Otomotiv perakendecili inde 1'inci Bafll ca fiirketler Arçelik* / Beko Elektronik* / Türk Demir Döküm* Arçelik - LG / Arctic / Blomberg / Elektra Bregenz Grundig Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 6 Yurt d fl : 39 Uluslararas Ortakl klar LG Electronics / Alba Plc Konsolide Gelirler çindeki Pay %15,5 Faaliyet Kâr çindeki Pay %20,1 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi ve f r nda 1'inci Klima, kombi, su s t c lar ve s ürünlerinde 1'inci Televizyonda 1'inci Bafll ca fiirketler Migros* / Ramenka / Koçtafl Tat* / Düzey Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 6 Yurt d fl : 6 Uluslararas Ortakl klar B&Q / Kagome Sumitomo / Kaneka Seeds Konsolide Gelirler çindeki Pay %10,9 Faaliyet Kâr çindeki Pay %8,2 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu H zl tüketim mallar perakendecili inde 1'inci Yap marketçili inde 1'inci Bafll ca fiirketler Koç Finansal Hizmetler / Yap Kredi Bankas * Koç Allianz Sigorta / Koç Allianz Hayat ve Emeklilik / Yap Kredi Sigorta* / Yap Kredi Emeklilik / Yap Kredi Finansal Kiralama* Yap Kredi Yat r m Menkul De erler Yap Kredi Faktoring Yap Kredi Portföy Yönetimi Yap Kredi Yat r m Ortakl * Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 14 Yurt d fl : 11 Uluslararas Ortakl klar UniCredit / Allianz / Tokyo Marine Konsolide Gelirler çindeki Pay %9,9 Faaliyet Kâr çindeki Pay %22,7 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Bankac l kta 4'üncü (özel sektör bankalar aras nda aktif büyüklü üne göre) Kredi kartlar nda 1'inci Hayat d fl (elementer) sigortac l k ve bireysel emeklilikte 1'inci Yat r m fonlar nda 1'inci Finansal kiralama ve faktoringde 1'inci Bafll ca fiirketler Tüprafl* / Aygaz* / Opet / Entek / Mogaz / Akpa Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 12 Yurt d fl : 5 Uluslararas Ortakl klar Statoil Konsolide Gelirler çindeki Pay %48,5 Faaliyet Kâr çindeki Pay %34,0 Çal flan Say s ç Piyasa Pozisyonu Rafinajda 1'inci LPG da t m nda 1'inci Akaryak t da t m nda 4'üncü Bafll ca fiirketler Ram / Koç Sistem / Koçnet / Setur Mares* / Palmira / Setur Marinalar / RMK Marine Demir Export Konsolidasyona Giren fiirket Say s Yurt içi: 17 Konsolide Gelirler çindeki Pay %2,4 Faaliyet Kâr çindeki Pay %0,6 Çal flan Say s *Halka aç k flirketler

3 Bafll ca Göstergeler Koç Holding A.fi. Konsolide Göstergeler Tablosu 2006 (1) 2005 (2) 2006 (1) 2005 (2) De iflim (%) (milyon USD) (milyon USD) (milyon EUR)(milyon EUR) (milyon YTL) (milyon YTL) USD EUR YTL Konsolide Gelirler Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Konsolide Faaliyet Kâr Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Bafll ca Göstergeler Vergi ve Ana Ortakl k D fl Pay Öncesi Kâr Net Dönem kâr Toplam Varl klar Maddi Duran Varl klar - Net Toplam Finansal Borçlar Toplam Özsermaye Çal flan Say s (1) ABD Dolar (USD) ve Euro (EUR) tutarlar, Yeni Türk Liras (YTL) tutarlar üzerinden, gelir tablosu kalemleri için (Net Dönem Kâr dahil) 2006 y l ortalama, bilanço kalemleri için 2006 y lsonu TCMB al fl kurlar kullan larak hesaplanm flt r; Ortalama kurlar: 1,4311 YTL=1 USD ve 1,8000 YTL=1 EUR; Y lsonu kurlar : 1,4056 YTL=1 USD ve 1,8515 YTL=1 EUR (2) ABD Dolar (USD) ve Euro (EUR) tutarlar, Yeni Türk Liras (YTL) tutarlar üzerinden, gelir tablosu kalemleri için (Net Dönem Kâr dahil) 2005 y l ortalama, bilanço kalemleri için 2005 y lsonu TCMB al fl kurlar kullan larak hesaplanm flt r; Ortalama kurlar: 1,3408 YTL=1 USD ve 1,6695 YTL=1 EUR; Y lsonu kurlar : 1,3418 YTL=1 USD ve 1,5875 YTL=1 EUR Konsolide Gelirler Faaliyet Kâr Net Kâr Özsermaye Verimlili i milyon YTL milyon YTL milyon YTL % ,3 13,9 14,6 12, ,

4 fieref Baflkan ndan Mesaj 02 fieref Baflkan ndan Mesaj Çal flmalar m z sürdürürken ülke ekonomisindeki lider konumumuzu daha da güçlendirecek, üzerimize düflen sosyal sorumluluklar geleneksel olarak yerine getirece iz.

5 Say n Hissedarlar m z, Toplulu umuzun ifl hacmini art rmak amac yla evvelki y l bafllatt m z at l mlar n neticelerini almaya devam ediyoruz. Farkl ifl kollar nda bünyemize dahil etti imiz yeni flirketlerin katk lar ile faaliyet sonuçlar m z n h zla geliflti ini görmekteyiz. Eskiden beri devam eden ifllerimizin yan nda büyük boyuttaki yeni flirketlerimizin Toplulu umuz sistemine ve kültürüne uyum sa lamalar rakamlarla ifade edilemeyen di er bir baflar d r. Bu baflar da eski veya yeni bütün yöneticilerimizin ve çal flanlar m z n büyük pay vard r. Geçti imiz y l n ortalar nda global finans piyasalar nda yaflanan dalgalanmalardan bir süre için bizler de etkilendik. Ancak geçmiflteki benzer krizlerden farkl olarak bu etkilenme k sa bir zaman diliminde atlat ld. Bu farkl l k ülkemizde yeni bir döneme girildi inin iflaretidir. Siyasi istikrar n ve ekonomi yönetimindeki disiplinin tavizsiz sürdürülmesi gelecekte de bu tür çalkant lara karfl direncimizin korunmas n sa layacakt r. Yak n tarihimizde görülmedik flekilde ekonomimizde son befl y ld r devaml ve istikrarl bir büyümenin gerçekleflmesi dikkat çekicidir. Üst üste sa lanan bu büyüme oranlar n takiben geçen y l nispeten daha düflük bir art fl beklenirken, bunun %6 olarak netleflmesi gelece e yönelik ümitlerimizi daha da artt rm flt r. Büyüme h z n n yan nda do rudan yabanc sermaye giriflinde ve ihracatta önemli art fllar, cari aç kta yavafllama, gelir da l m nda nispi düzelme gibi veriler ve rasyolar iyimserli imizi destekleyen di er nedenlerdir. Ekonomimizdeki olumlu büyüme do al olarak bizim faaliyetlerimize de yans m flt r. Geleneksel olarak ülkemiz piyasalar ndaki geliflmelerden daima daha üstün performans gösteren Toplulu umuz bu sefer de ayn baflar y tekrarlam flt r. Faaliyette bulundu umuz iflkollar ndaki performans m z sadece ekonomik sonuçlarla ölçmeyip yaratt m z farkl l klarla da de erlendiriyoruz. Gerek yurt içi gerekse yurt d fl piyasalara sundu umuz ürün ve hizmetlerde kalite, yenilikçilik, güvenilirlik, müflteri memnuniyeti gibi faktörleri göz önünde tutup rakiplerimize göre farkl l k yaratmaya gayret ediyoruz. Gerçeklefltirdi imiz sonuçlar bu hedeflere ulaflt m z kan tl yor. Günümüzdeki global rekabet ortam sanayi ve hizmet sektörlerinde devaml bir dinamizm gerektirmektedir. Faaliyetlerimizi verimlili e ve kârl l a yönelik sürdürmenin yan nda teknoloji kullan m, bilgi yönetimi, inovasyon, araflt rma-gelifltirme gibi konular da sürekli göz önünde tutma mecburiyetimiz vard r. laveten hiç durmadan de iflen piyasa koflullar nda f rsatlar de erlendirmek ve riskleri yönetmek ayr bir önem kazanm flt r. Biz bütün bunlar kapsayacak bir çal flma sistemi kurup, çal flanlar m z bu yönde e iterek rekabete karfl koymay ve baflar ya ulaflmay prensip edinmifl bulunuyoruz. Bu y l önümüzdeki risk ve zorluklar yaflanacak iki seçim ile global piyasalarda öngörülemeyen çalkant lardan kaynaklanabilir. Ancak geçmiflten al nan derslerle ve son birkaç y ld r sürdürülen ekonomik disiplinin devam yönündeki tutum ve irade ile bu risklerin ve zorluklar n asgari seviyede kalaca n hatta hiç oluflmayaca n ümit etmekteyim. Bunlar n bertaraf edilmesi için Hükümetimize, bürokratlar m za, ifl adamlar m za, medyam za, özetle toplumumuzun bütün kesimlerine çok önemli görevler ve sorumluluklar düflmektedir. Koç Toplulu u bu y l için de büyüme ve kârl l k hedeflerini yüksek tutmufl olup, bu hedeflere ulaflma yönünde elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir. Çal flmalar m z sürdürürken ülke ekonomisindeki lider konumumuzu daha da güçlendirecek, üzerimize düflen sosyal sorumluluklar geleneksel olarak yerine getirece iz. Sekseninci çal flma y l m z geride b rak rken her zaman yan m zda yer alan siz hissedarlar m za, müflterilerimize, bayilerimize, ifl ortaklar m za ve çal flanlar m za candan teflekkür ediyorum. Sayg lar mla, Rahmi M. Koç fieref Baflkan 03 fieref Baflkan ndan Mesaj

6 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi Türkiye'ye yabanc sermaye girifli h z kesmeden devam ediyor. Yabanc sermayenin özellikle bankac l k sektöründe gerçeklefltirdi i önemli al mlar, bize, Türkiye'ye olan güvenin artarak sürdü ünü gösteriyor. Koç Holding'in de erli müflterileri, de erli ifl ortaklar m z ve çal flanlar m z, 2006 y l nda dünya ekonomisinin en dikkat çekici geliflmeleri, %8 ve %10'luk büyüme sa layan Hindistan ve Çin ekonomileri ile dünya piyasalar nda yaflanan dalgalanmalar oldu. Türkiye, bir yandan dünyadaki dalgalanmalara direnç göstermeyi baflar rken bir yandan da %6'l k büyüme h z n yakalayarak hem dünya ekonomisinin %4'lerde seyreden büyüme h z n geride b rakt, hem de yüksek büyüme h z gerçeklefltirmifl ülkeler aras ndaki yerini korudu. Böylelikle 2001 krizinden bu yana ekonominin temellerini ciddi biçimde güçlendirmifl oldu unu ortaya koydu. Siyasi istikrar ve ekonomik reform süreci, mali piyasalardaki dalgalanmalar n enflasyon, büyüme rakamlar, yat r mlar ve yabanc sermaye giriflleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgedi y l na damgas n vuran bir baflka geliflme de Türkiye-AB iliflkilerinde yafland. Baz Avrupa ülkelerinin, dönemsel iç politik kayg larla, AB-Türkiye iliflkilerini so utma gayretleri yeni bir kanal bularak, baz fas llarda müzakerelerin ask ya al nmas biçiminde kendini d fla vurdu. Koç Toplulu u olarak bu geliflmeyi, AB- Türkiye iliflkilerinin uzun vadeli karakteri içinde geçici bir s k nt olarak de erlendiriyoruz. Biliyoruz ki, h zl büyüme, dünya piyasalar ile güçlü ba lar ve uluslararas standartlara eriflme aç s ndan, Türkiye AB'ye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, AB de Türkiye'ye o kadar ihtiyaç duyuyor. liflkiyi kazan-kazan eksenine oturtacak koflullar n varl, bizim AB-Türkiye iliflkilerinin dönemsel s k nt lar ndan kayg duymamam z sa l yor. Ekonomimizin güçlü temelleri ve büyüme h z m z n dünya ortalamas n n üzerinde seyretmeye devam etmesi bu konudaki güvenimizi pekifltiriyor. Dünya flirketleri de bizim gibi düflünüyor. Türkiye'ye yabanc sermaye girifli h z kesmeden devam ediyor. Yabanc sermayenin özellikle bankac l k sektöründe gerçeklefltirdi i önemli al mlar, bize, Türkiye'ye olan güvenin artarak sürdü ünü gösteriyor. Görünen o ki, önümüzdeki y llarda Türkiye yeni yabanc yat r m ve flirket al mlar na sahne olmaya devam edecek. 2006'da, Toplulu un gündemindeki en önemli konu, sat n ald m z üç büyük flirketin, Tüprafl, Yap Kredi ve Tansafl' n Toplulu umuza entegrasyonu idi. Baflar ile gerçeklefltirilen bu süreç sonucunda, 2005'in son dönemlerinde gerçeklefltirdi imiz sat n almalar n olumlu yans malar n da görmeye bafllam fl olduk.

7 Tansafl' n Migros ile birleflmesi y l ortas nda tamamland. Topluluk olarak, bu iki güçlü marka ve bunlar n tamamlay c s Macrocenter ve fiok markalar yla birlikte, perakende sektöründe rakip tan maz bir konuma geldik. Tüprafl' n Toplulu umuza entegrasyonu da son derece h zl ve sorunsuz bir biçimde gerçeklefltirildi. Böylece yaflad m z dönemin en önemli sektörlerinden biri olan enerji alan nda, sadece ülkemizin de il, bölgenin önemli tesislerinden birinin sahibi konumuna geldik. Tüprafl' n verimlili ini ve üretimini art rmak için faaliyetlerimizi sürdürürken Türkiye için katma de er üretmeyi hedefliyoruz. Yap Kredi ve Koçbank' n, Yap Kredi'nin yenilenen kimli i alt nda gerçeklefltirilen birleflmesi meyvelerini vermeye bafllad. Banka, Türkiye'nin en büyük dört özel bankas aras nda yerini al rken, piyasa de erinde önemli geliflmeler kaydedildi. Bu üç büyük entegrasyonu bir y l içinde sorunsuz biçimde tamamlay p, sonuçlar n da almaya bafllamam z, çok önemli bir baflar d r. Ancak, Toplulu umuzun baflar lar bunlarla s n rl kalmad. Global oyuncu olma iddiam za yak fl r bir biçimde bir yandan yurt içinde, di er yandan yurt d fl pazarlarda önemli hamleler gerçeklefltirdik, liderlik konumumuzu pekifltirdik. Son befl y ld r Avrupa'n n en iyi Ford araç üretim fabrikas seçilen tesislerimiz, 2006'da kalite, ifl yönetim süreci, çevre konular ndaki baflar s yla dünyadaki en iyi araç üretim tesisi ve en iyi motor üretim merkezi seçildi. Otomotiv sektöründe Ford Otosan' n tart flmas z liderli i sürerken, Tofafl da üçüncü s rada yer ald. Sat fllar n n %63'ünü ihraç etme baflar s gösteren Tofafl, önümüzdeki y ldan itibaren Mini Cargo ve Linea modelleri ile ihracata dayal büyümesini h zlanarak sürdürecek. Dayan kl tüketim sektöründe, iç piyasada uzun y llard r elimizde tuttu umuz sektör liderli ini sürdürüyoruz. Yurt d fl ndaki büyümemiz ise, Rusya'da devreye ald m z üretim tesisi ve Çin'e bafllatt m z ihracat ile ivme kazan yor. Bulundu umuz sektörlerdeki baflar lar m z pekiflerek artarken, odaklanarak büyüme stratejimiz do rultusunda Döktafl, zocam ve Biletix flirketlerimizi yeni sahiplerine devrettik. Bu ifllemlerden hem Toplulu umuzun, hem de söz konusu flirketlerimizin ve çal flanlar n n kazançl ç kt na inan yoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejik hedeflerimiz do rultusunda karfl m za ç kan f rsatlar de erlendirmeye devam edece iz y l nda bütün faaliyet gösterdi imiz alanlardaki baflar lar m z çeflitli platformlarda tescillendi. Türkiye s n rlar içinde, üst düzey profesyonellerin ifltirak etti i önemli araflt rmalarda en be enilen ve kurumsal itibar en yüksek flirket seçildik. fiirketlerimiz ise, yine Türkiye'nin en be enilen, en çok hat rlanan, en fazla yak nl k duyulan, en fazla müflteri memnuniyeti yaratan flirketleri seçildiler. Bu, Koç Holding ve Koç Toplulu u flirketlerinin müflteri odakl düflünme biçimi ve kurumsal itibara verdi i önemin neticesinde, itina ve emek ile ulafl lm fl bir sonuçtur. Düzenli yap lan ba ms z bir araflt rmaya göre Arçelik, 2006'da üst üste onuncu kez, ilk hat rlanan marka olma baflar s n gösterdi. Ayn araflt rmaya göre, 2006 y l nda tüketicinin en fazla yak nl k duydu u marka da yine Arçelik oldu. Bir baflka ba ms z araflt rmaya göre, sektöründe lider flirketimiz Aygaz ise, tüm ürün ve sektörler genelinde en yüksek müflteri memnuniyeti yaratan flirket unvan n kazand. Gerek flirket gerekse Topluluk baz nda büyük baflar larla taçland rd m z 2006 y l, ayn zamanda 80. y ldönümümüzü kutlad m z bir y ld. Ticari baflar lar m zla do ru orant l olarak yürüttü ümüz sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz 2006 y l nda da devam etti ve bu y l n coflkusuna yarafl r bir tablo oluflturdu. Vehbi Koç Vakf 'n n giriflimleriyle e itim, sa l k ve kültür alanlar nda kuruluflumuzdan bu yana çok yo un olarak devam ettirdi imiz yat r mlar m z ve desteklerimiz, bu y l da artarak devam etti. Türkiye'nin gelece ine güvenen ve 80 y ld r bu gelecek için çal flan bir Topluluk olarak, di er sosyal sorumluluk projelerimizin yan s ra, ülkemizin bel kemi i olan genç nüfusumuzun nitelikli iflgücüne dönüflmesini teflvik edecek Mesleki Teknik E itimi Özendirme Program n bafllatt k. Meslek Lisesi Memleket Meselesi vurgusuyla burs, staj ve bilinçlendirme kampanyas yla mesleki e itimde önemli mesafeler kat edilecek. Tüm çal flanlar m z n ve bayilerimizin do rudan katk lar yla oluflan Ülkem çin projesi ve di er sosyal giriflimlerimiz de dikkate al n rsa, 2006 y l n n Koç Toplulu u için, 'Birleflmifl Milletler Küresel flbirli i' sözleflmesi ile tescil ettirdi imiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlay fl m zda ç tay yükseltti imiz bir y l oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Koç Toplulu u çok baflar l bir y l geride b rak rken, ayn zamanda uzun vadeli hedeflerini beklenenden önce gerçeklefltirmenin k vanc n yafl yor. Oyun Alan m z Dünya diyerek bafllad m z 2006 y l n n sonunda elde etti imiz performans, enerjimizi ve tempomuzu muhafaza ederek 2007 y l nda da sürdürmeye azimliyiz. Sayg lar mla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Baflkan 05 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi

8 Yönetim Kurulu 06 Yönetim Kurulu Rahmi M. Koç fieref Baflkan Mustafa V. Koç Baflkan Suna K raç Baflkan Vekili Temel Atay Baflkan Vekili Semahat Arsel Üye Prof. Dr. Yavuz Alangoya Üye W. Wayne Booker Üye H. Oswald Maucher Üye Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmifl bilgilerine sayfa 62 de yer verilmektedir.

9 07 Yönetim Kurulu Bülend Özayd nl Üye - CEO nan K raç Üye Ömer M. Koç Üye Hasan Subafl Üye Prof. Dr. John H. McArthur Üye Dieter Christoph Urban Üye Dr. Füsun Akkal Bozok Denetçi Nevzat Tüfekçio lu Yedek Denetçi

10 CEO nun De erlendirmesi 08 CEO nun De erlendirmesi 5 y ll k dönemde konsolide ciro baz nda 5 kattan fazla büyüme gösterdik. De erli Ortaklar m z, 2006 y l, Türkiye aç s ndan yeni deneyimler edindi imiz bir y l olmufltur. Y l n ilk yar s nda görülen mali dalgalanmalar, ekonomimizin hâla k r lgan bir yap ya sahip oldu unu ve dünyadaki mali sars nt lardan en fazla etkilenen ekonomiler aras nda yer ald n göstermifltir. Bu gerçek; Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal reformlardan hiç sapma göstermeden, kararl l k ile bu reformlar uygulama zorunlulu unu bir kez daha net olarak ortaya koymufltur. Avrupa Birli i'nin edimlerini yerine getirmekteki isteksizli i, her ne kadar AB- Türkiye iliflkilerine bir duraksama getirmifl olsa da, Türkiye'nin atmakta oldu u reform ad mlar n h zland rmas, iliflkilerin yeniden canlanmas na neden olacakt r y l nda, mali piyasalarda dönemsel olarak yaflanan dalgalanmalar n özel sektörü olumsuz etkilemesine karfl n, Koç Toplulu u olarak tüm ana faaliyetlerimizde büyümeye devam ederek, esas faaliyet kâr m z iki buçuk kat na ç kard k. Uluslararas pazarlardaki güçlenmemiz ise h z kesmeden devam ediyor. Faaliyet gösterdi imiz alanlardaki lider konumumuzu daha iddial boyutlara tafl yoruz. Toplulu umuzun bugün geldi i düzeyi, büyük ölçüde 2002 y l nda ald m z stratejik plan kararlar na borçluyuz krizi, Türkiye ekonomisinde birçok flirketi güç durumda b rak rken, biz Topluluk olarak kendimize geçmiflten önemli dersler ç kararak, stratejik önceliklerimizi oluflturduk, hedeflerimizi saptad k. Hedeflerimiz flunlard : Rekabet gücümüz olan ve tüketiciye yak n sektörlere odaklanmak, Faaliyet gösterdi imiz sektörlerde lider ya da liderin yak n takipçisi olmak, Faaliyet gösterdi imiz sektörlerdeki marka gücümüzü ve teknoloji hâkimiyetimizi art rmak, hracat m z ve yurt d fl faaliyetlerimizi art rarak, ciromuzun en az %50'sini yurt d fl ndan elde etmek. Bu temel prensipleri uygulayarak, sadece Türkiye'nin lider flirketi olmay de il, h zl ve kârl büyüme ile dünya pazarlar n n liderleri aras na girmeyi ana hedefimiz olarak görüyorduk. Büyüme hedefimizi ortalama y lda %14 olarak tan mlam flt k. Bugüne kadar geçen befl y lda Topluluk olarak yeni f rsatlar stratejik plan m z

11 çerçevesinde do ru biçimde de erlendirerek, mevcut ifllerimizde y ll k ortalama %23 oran nda büyüme gerçeklefltirdik. Buna yeni ald m z ve devreye soktu umuz flirketlerimizi de ekledi imizde, son 5 y lda, y ll k büyümemiz %40'a ulafl yor. Kendimize %14 büyüme hedefini koyarken, 15 y l içinde 40 milyar dolar konsolide ciroya ulaflmay planl yorduk. Yine befl y l sonra geldi imiz noktada ise konsolide ciromuz flimdiden 34,5 milyar dolara ulaflt. Yani 5 y ll k dönemde konsolide ciro baz nda, 5 kattan fazla büyüme göstermifl olduk. Ulaflt m z noktada, Koç Toplulu u'nun kombine sat fllar n n Türkiye'nin GSY H'sine oran %13 gibi yüksek bir düzeye ulaflt. Toplulu umuzun 2001 y l nda 2 milyar dolar olan yurt d fl sat fllar, son 5 y lda ortalama %46 artarak 12,6 milyar dolara ulaflt. Topluluk ihracat n n toplam Türkiye ihracat içerisindeki pay ise yüzde12 seviyesine geldi. Ancak bu h zl büyümeye ra men, son dönemde gerçeklefltirdi imiz büyük sat n almalar n Türkiye odakl olmas nedeni ile, ciromuzun %50'sini yurt d fl ndan elde etmek hedefimize henüz ulaflamad k. Büyümenin sürdürülebilir olmas, kârl l n da ciroya paralel bir flekilde artmas na ba l d r y l nda 688 milyon dolar olan konsolide FAVÖK'ümüz (EBITDA-Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), 4 y lda 4 kat art flla 2006 y l nda 2,7 milyar dolara ulaflt. Yani y lda ortalama %41 büyüdü. Koç Holding ulusal ekonominin lider flirketi olarak, baflar s n ölçümlemek için art k global ekonomideki yerini esas al yor. Bugün toplam 88 bin çal flan m z ve 15 bini aflan bayi ve flube a, perakende zinciri, acente ve sat fl sonras servisimiz ile Türkiye'nin en genifl sanayi ve hizmet a n olufltururken, yurt d fl nda da 30 ülkeyi kapsayan bir a n sahibiyiz. Bulundu umuz alanlarda öncü konumumuzu güçlendirirken, Türkiye'ye daha fazla katma de er üretmeyi hedefliyoruz. fl alanlar m z n toplam kârl l m za katk lar n n dengeli olmas na önem veriyoruz. Ana sektörlerimiz olan otomotiv, dayan kl tüketim, perakende, finans ve enerjinin Topluluk büyümesine katk lar birbirine paralel geliflim gösteriyor. Gözetti imiz dengeler risklere karfl dayan kl l m z art r rken, bizi her dönemde güçlü k l yor y l nda üç büyük entegrasyonu baflar yla tamamlad k. Toplulu umuzu büyüme hedeflerine daha h zl yaklaflt ran Tüprafl, Tansafl ve Yap Kredi Bankas 'n n flirket birleflmeleri ve Toplulukla bütünlefltirilmeleri olabilecek en büyük h zla ve sorunsuz olarak gerçeklefltirildi. Ana sektörlerde odaklanma stratejimiz do rultusunda 2006 y l nda zocam, Döktafl ve Biletix flirketlerimizdeki tüm hisselerimizi, sektörlerinde iddial al c lara devrettik. Dünya ölçe inde faaliyet gösterdi imiz tüm alanlarda elde etti imiz sonuçlar ticari hedeflerimizi h zla büyütürken, Topluluk olarak sosyal sorumlulu umuzu daha çok hissediyoruz. Büyük bölümünü Vehbi Koç Vakf çat s alt nda gerçeklefltirdi imiz e itim, kültür ve sa l k alan ndaki yat r mlar m z devam ederken bir yandan da yeni projelere imza at yoruz y l nda Meslek Lisesi Memleket Meselesi slogan yla yola ç kt m z kampanyayla ö renciye burs, staj ve istihdam imkân yaratarak, Türkiye'nin önemli bir meselesine sahip ç kt k. Amac m z, meslek lisesi e itiminin nitelik ve nicelik aç s ndan güçlendirilmesi gerekti i gerçe ine toplumun ve Devlet'in dikkatini çekmek ve fark ndal k yaratmakt. Toplulu umuza ba l flirketlerimiz ve bayilerimiz ile birlikte 2006'da bafllad m z bir baflka sosyal sorumluluk projesi Ülkem için kampanyam z. Bu kampanya ile bayilerimiz ve çal flanlar m z bulunduklar bölgelerde gerçeklefltirdikleri projeler ile topluma katk sa layarak sorumlu vatandafll k örne i gösterdiler. fl hayat ndaki geliflmelerimizi sosyal sorumluluk çal flmalar yla desteklemeyi her zaman ilke edindik. Kuruluflumuzdan bu yana ifl kültürümüzün bir parças olmufl olan evrensel standartlarda ifl yapman n yan s ra fleffaf yönetim ilkeleri, çal flan haklar, çevre gibi konulardaki kararl l m z teyit etmek üzere imzalam fl oldu umuz Birleflmifl Milletler Küresel flbirli i Sözleflmesi'nin ilkelerini, 2006 y l nda oldu u gibi önümüzdeki y llarda da uygulayaca z. Daha da önemlisi içinde bulundu umuz co rafi bölgede de bu ilkelerin uygulanmas konusunda öncülük edece iz. Hedefimiz, ürün ve hizmet kalitemizi en yüksek seviyede tutarak, global ölçe e tafl mak ve devaml geliflmeyi sa lamakt r y l n n, bulundu umuz tüm alanlarda fark yaratarak global oyuncu olma iddiam z n daha da somutlaflaca bir y l olaca na inan yorum y l Genel Kurul Toplant m z, CEO olarak kat laca m son Genel Kurul Toplant s olacakt r. Stratejik Plan'da öngörülen hedeflerimizin ço unlu unun, öngörülen sürelerden önce gerçekleflti ini görerek, gönül rahatl ile görevimden ayr lma karar alm fl bulunuyorum. ddial hedeflerimizi gerçeklefltirme konusunda ciddi çaba gösteren ve sonuç alan flirketlerimize, katk lar ndan dolay teflekkür ediyorum. Bu kararlar n uygulanmalar aflamas nda, Ortaklar m zdan gördü ümüz destek ve teflvik için de flükranlar m z sunuyorum. Sayg lar mla, Bülend Özayd nl CEO-Yönetim Kurulu Üyesi 09 CEO nun De erlendirmesi

12 Yönetim 10 Yönetim (Soldan sa a) Kudret Önen Yan Sanayi ve Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu Bankac l k ve Sigorta Grubu Baflkan Ömer Bozer G da ve Perakende Grubu Baflkan Hasan Bengü D fl Ticaret ve Turizm Grubu Baflkan Bülend Özayd nl CEO - Yönetim Kurulu Üyesi* Dr. Bülent Bulgurlu Dayan kl Tüketim ve nflaat Grubu Baflkan ** Ali Y. Koç Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan Ali Tar k Uzun Denetim Grubu Baflkan Tamer Haflimo lu Stratejik Planlama Grubu Baflkan Erol Memio lu Enerji Grubu Baflkan Ahmet Ashabo lu CFO - Finans Grubu Baflkanı *1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle Koç Toplulu u ndan ayrılmıfltır. **1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle CEO olmufltur. Yönetime ait özgeçmifl bilgilerine sayfa 64 te yer verilmektedir.

13 11 Yönetim

14 Kurumsal Profil 12 Kurumsal Profil Temelleri 1926 y l nda at lan Koç Holding, ifl hacmi, kârl l ve zengin ürün ve hizmet gam yla, sadece Türkiye'nin de il Avrupa'n n da en büyük flirket gruplar ndan biridir. Koç Holding 34,5 milyar dolarl k konsolide cirosu ile, Dünyan n En Be enilen fiirketleri listesinde yer alan lider Türk flirketidir. Ulusal liderlikten global oyunculu a geçme hedefi do rultusunda ve tüketiciye en yak n topluluk temas na uygun olarak, Koç Holding yüksek büyüme potansiyeli vadeden ve güçlü rekabet avantajlar n n bulundu u, otomotiv, dayan kl tüketim, g da ve perakende, enerji, finans ana ifl kollar nda faaliyet göstermektedir. Topluluk flirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerin lider ve güçlü kat l mc lar aras nda yer almaktad r. Dünya s ralamalar nda her geçen y l daha üst s ralara ç kmakta olan Koç Toplulu u, BM Global Compact sözleflmesini imzalayarak bugüne kadar gönüllü olarak ba l oldu u etik de erleri ve kurumsal vatandafll k ilkelerini Grup çap nda yayg n de erler haline getirmektedir. Koç Holding 88 bin çal flan, toplam say s 15 bini aflan bayi ve flube a, perakende zinciri, acente ve sat fl sonras servis noktas ile ülkemizin en büyük ve yayg n hizmet a na sahiptir. Tüketiciye yak nl ile fark yaratan Koç Holding, teknoloji ve ça dafl yönetim uygulamalar n üretim-hizmet döngüsünün her noktas nda etkin bir flekilde kullanarak, sinerji yaratmay hedeflemektedir. Koç Holding, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçeklefltirmenin yan s ra, yerleflik olarak faaliyet gösterdi i 30 ülke ile, uluslararas yap lanmas en güçlü ve yayg n olan Türk flirketidir y l sonu konsolide verilerine göre Koç Holding'in toplam varl klar 57,3 milyar YTL'ye, toplam gelirleri 49,4 milyar YTL'ye, net dönem kâr ise 561 milyon YTL'ye ulaflm fl bulunmaktad r. Koç Holding flirketlerinin toplam ihracat 2006 y l nda 9,9 milyar dolar aflm flt r. Bu rakam Türkiye toplam ihracat n n %12'sini teflkil etmektedir. Koç Holding ve 19 halka aç k flirketi, 2006 y l sonu verilerine göre MKB flirketleri toplam piyasa de erinin %16's n oluflturmaktad r. Sürekli ve de iflmeyen hedefi tüm paydafllar için artan oranda katma de er yaratmak olan Koç Holding, tüm faaliyetlerini uluslararas standartlarda kurumsal yönetiflim, müflteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlay fl ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir ve etik de erlerin örnek bir uygulay c s d r.

15 Kurumsal De erler "Benim Anayasam fludur; Devletim ve ülkem var oldukça ben de var m. Vehbi Koç 13 Kurumsal De erler 1926 y l nda Vehbi Koç taraf ndan kurulan Koç Toplulu u, bugün halen onun oluflturdu u hedef ve ilkeler do rultusunda gelece e do ru sa lam ad mlar ile ilerlemektedir. Koç Toplulu u De erleri Müflterilerimiz velinimetimizdir. Müflterilerimiz için de er yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karfl l k vermek ilk önceli imizdir. Ürünlerimize sahip ç kmak ve sat fl sonras nda da müflterilerimizin yan nda olmak görevimizdir. Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklar m z ve bayi iliflkilerimizde, hissedarlara sunulan yat r m seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip oldu umuz bu imaj korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. En önemli sermayemiz, insan kayna m zd r. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çal flanlar m z n kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuza çekmek ve istihdam etmek, insan m z n yeteneklerinden, gücünden ve yarat c l ndan azami fayda sa lamak; verimliliklerini art rmak, geliflmelerine imkan tan mak ve iflbirli i ve dayan flman n yeflerdi i bir çal flma ortam yaratmak, Koç Toplulu u'nun kuflaklar boyu devaml l n sa lamak için seçti imiz yoldur. Amac m z, sürekli geliflmek için kaynak yaratmakt r. Hizmetin süreklili ini sa lamak üzere, gerekli yat r mlar gerçeklefltirebilmek; küçük ve büyük tasarruflar n birleflmesini teflvik etmek üzere sermayenin hakk olan kâr, hissedarlara sa lamak; çal flanlar m z n ve toplumun ekonomik ve sosyal geliflmesine yard mc olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklar n ak lc kullan m n sa layarak savurganl a ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Bugünün insan na ve gelecek kuflaklara karfl sorumluluklar m z yerine getirmek, öncüsü oldu umuz ve vazgeçemeyece imiz bir baflka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü ald m z Türk ekonomisine güç katmay hedef al r z.

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Çal flan Say s 81.926 59.513

Çal flan Say s 81.926 59.513 80. y la do ru güçlü kökler, yeni enerji... Faaliyet Raporu 2005 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan 'ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 8 CEO'nun De

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

de iflime inanmak, de iflerek baflarmak

de iflime inanmak, de iflerek baflarmak de iflime inanmak, de iflerek baflarmak Faaliyet Raporu 2007 Dünya Liginde Koç Holding Fortune 500 s ralamas ndaki tek Türk flirketiyiz ve dünyan n en büyük 200 flirketi aras nday z (2006 y l sonu sonuçlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 TOFA 30.06.2012 ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 1 GÜNDEM 2012 Q2 Öne Ç kan Konular 30.06.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider FAALİYET RAPORU 2009 Beyaz eflyada... Türkiye nin lider Avrupa n n 3 üncü büyük flirketi Televizyonda... Türkiye pazar nda lider Klimada... Türkiye pazar nda lider Dayan kl Tüketim 40 41 FAALİYET RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

trilyon TL trilyon TL trilyon TL

trilyon TL trilyon TL trilyon TL trilyon TL trilyon TL trilyon TL Ç NDEK LER Ç NDEK LER F NANSAL GÖSTERGELER B R BAKIfiTA KOÇ HOLD NG fieref BAfiKANI YÖNET M KURULU BAfiKANI CEO - YÖNET M KURULU ÜYES YÖNET M KURULU ANA HEDEF M Z VE

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA 1 Yönetim Kurulu... 1 2 Sektörel Gelişmeler... 1 3 Satışlar... 2 4 Üretim ve Kapasite... 2 5 Yapılan Araştırma ve

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2006 Y l Faaliyetleri

2006 Y l Faaliyetleri 2006 Y l Faaliyetleri Ocak Alfa 159 Türkiye yollar nda Alfa Romeo'nun sportif görünümü ve estetik tasar m ile gelece i yakalayan, s ra d fl çizgilere sahip modeli Alfa 159 Türkiye'de piyasaya sunuldu.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

TOFAŞ ANALİST SUNUMU

TOFAŞ ANALİST SUNUMU TOFAŞ 30.09.2011 ANALİST SUNUMU Index Highlights Q3 2011 Kapasite Kullanım ve Üretim 30.09.2011 Performans Özeti Finansal Sonuçlar ÖTV değişikliği Finansal Pozisyon ve İşletme Sermayesi Yurtiçi Pazar &

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı