TANZĠMAT DÖNEMĠNDE MESLEK OKULLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANZĠMAT DÖNEMĠNDE MESLEK OKULLARI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH (YAKINÇAĞ TARĠHĠ) ANABĠLĠM DALI TANZĠMAT DÖNEMĠNDE MESLEK OKULLARI Doktora Tezi Mehmet Ali YILDIRIM Ankara-2010

2 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH (YAKINÇAĞ TARĠHĠ) ANABĠLĠM DALI TANZĠMAT DÖNEMĠNDE MESLEK OKULLARI Doktora Tezi Mehmet Ali YILDIRIM Tez DanıĢmanı Prof.Dr.Musa ÇADIRCI Ankara-2010

3 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH (YAKINÇAĞ TARĠHĠ) ANABĠLĠM DALI TANZĠMAT DÖNEMĠNDE MESLEK OKULLARI Doktora Tezi Tez DanıĢmanı: Prof.Dr. Musa ÇADIRCI Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Prof.Dr. Musa ÇADIRCI Ġmzası Prof.Dr. Necdet HAYTA... Doç.Dr. Mehmet SEYĠTDANLIOĞLU... Doç.Dr. Hamiyet SEZER FEYZĠOĞLU. Doç.Dr.Bekir KOÇ... Tez Sınavı Tarihi

4 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranıģ ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalıģmada bana ait olmayan tüm veri, düģünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(22 / 03 / 2010) Mehmet Ali YILDIRIM

5 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR.....VII TABLOLAR...X ÖNSÖZ...XII KONU ve KAYNAKLAR...XV GĠRĠġ..1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM MEMUR YETĠġTĠREN OKULLAR 1.1. Tanzimat Döneminden Önce Memur YetiĢtirme Sistemi Tanzimat Dönemine Doğru Sivil Eğitimde Önemli Bazı GeliĢmeler Mekteb-i Maârif-i Adliye (Adlî) Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Mektep Binası Mezunlarının Ġstihdâmı Mekteb-i Maârif-i Aklâm (Mahrec-i Aklâm) Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Mektep Binası Mezunlarının Ġstihdâmı Önemini Kaybetmesi ve Kapatılması Ġstanbul DıĢında Memur YetiĢtiren Mektepler..45

6 1.5.Lisan Mektebi Mektebin Açılması Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Mektebin Kapanması.54 ĠKĠNCĠ BÖLÜM ÖĞRETMEN YETĠġTĠREN OKULLAR 2.1.Tanzimat Döneminden Önce Sivil Okullara Öğretmen YetiĢtirme Sistemi Dârülmuallimîn in AçılıĢına Doğru Eğitim Reformları Dârülmuallimîn Mektebin Açılması Ġlk Eğitim Faaliyeti ve Öğrencileri Tarihli Dârülmuallimîn Nizamnâmesi Nizamnâmesinin Ġlanından Sonra Dârülmuallimîn Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Mektep Binası Mezunlarının Ġstihdâmı Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi ve Dârülmuallimîn in Yeniden Yapılandırılması Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi nin Ġlanından Sonra Dârülmuallimîn RüĢdiye ġubesi (Dârülmuallimîn-i RüĢdî).91 II

7 Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Mektep Binası Mezunlarının Ġstihdamı Ġstanbul DıĢında RüĢdiyelere Öğretmen YetiĢtirme GiriĢimleri Dârülmuallimîn Ġdâdî ġubesi Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Dârülmuallimîn-i Sıbyan Mektebin Açılması Ġlk Eğitim Faaliyeti ve Kapatılması Sıbyan Mekteplerine Geçici Olarak Öğretmen Tayin Edilmesi Mektebin Yeniden Açılması Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu ve Mektep Binası Mezunlarının Ġstihdamı Ġstanbul DıĢında Dârülmuallimîn-i Sıbyan Açma GiriĢimleri Dârülmuallimât Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi nde Dârülmuallimât Mektebin Açılması Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Mektep Binası Mezunlarının Ġstihdamı 144 III

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MESLEKÎ-TEKNĠK OKULLAR 3.1.Tanzimat Dönemine Kadar Sivil Meslekî-Teknik Eğitimin GeliĢimi Ziraat Mektebi (Talimhanesi) Mektebin Açılması Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu Nafia Nezâreti Ġdâresi Altına Alınması Geçici Olarak Mekteb-i Tıbbiye ye Nakli Mektebin Kapatılması Sanayi Mektepleri Islahhaneler Islahhânelerin Açılması Gelir Kaynakları ve Giderleri Ġdareleri Öğrenci Kaynakları ve Kabul ġartları Eğitim-Öğretim ve Meslekî Faaliyetler Disiplin Eğitimci Kadrosu ve Ustalar Mezunlarının Ġstihdamı Ġstanbul Mekteb-i Sanayii Mektebin Yapısını Öngören Rapor..200 IV

9 Mektebin Açılması Ġdaresi Gelir Kaynakları ve Giderleri Öğrenci Kaynağı ve Kabul ġartları Eğitim-Öğretim ve Meslekî Faaliyetler Disiplin Eğitimci Kadrosu ve Ustalar Mezunlarının Ġstihdamı Mülkiye Mühendis Mektebi Ġnas Sanayi Mektebi Orman Mektebi Mektebin Açılması Ġlk Eğitim Faaliyeti ve Eğitime Ara Verilmesi Yeniden Açılması Tarihli Orman Mektebi Nizamnâmesi Nizamnâmesinin Ġlanından Sonra Eğitim-Öğretim Mektep Binası Mezunlarının Ġstihdâmı Telgraf Mektebi (Fünûn-ı Telgrafiye/Telgrafhâne-i Âmire Mektebi) Ġlk Telgraf Memurlarının Eğitimi ve Mektebin Açılması Eğitim-Öğretim Faaliyeti ve Kapanması Posta ve Telgraf Mektebi Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Eğitimci Kadrosu ve Mektep Binası V

10 3.7.Maden Mektebi Maden Mektebi nin Yapısını Öngören Rapor Mektebin Açılması Eğitim-Öğretim ve Okutulan Dersler Müze Mektebi Açma TeĢebbüsü 288 SONUÇ KAYNAKÇA EKLER 319 ÖZET ABSTRACT.330 VI

11 KISALTMALAR A.AMD. A.DVN. A.DVN.DVE. a.g.e. a.g.m. a.g.t. A.MKT. A.MKT.MHM. A.MKT.MVL. A.MKT.NZD. A.Ü. AYN.d B BEO. bkz. BOA. C Sadâret Âmedi Kalemi Sadâret Divan (Beylikçi) Kalemi Sadâret Divan (Beylikçi) Kalemi Düvel-i Ecnebiye Adı geçen eser Adı geçen makale Adı geçen tez Sadâret Mektubî Kalemi Sadâret Mektûbî Kalemi Mühime Odası Sadâret Mektûbî Kalemi Meclis-i Vâlâ Sadâret Mektûbî Kalemi Nezâret ve Devâir Ankara Üniversitesi Ayniyat Defteri Recep Bâb-ı Âlî Evrak Odası Bakınız BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Cemaziyelahir C. Cilt C.BLD. C.DH. C.ĠKTS. C.MF. Muallim Cevdet Tasnifi Belediye Muallim Cevdet Tasnifi Dâhiliye Muallim Cevdet Tasnifi Ġktisat Muallim Cevdet Tasnifi Maârif VII

12 C.ML. CA D.T.C.F. Muallim Cevdet Tasnifi Maliye Cemaziyelevvel Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi H. Hicri HH.d HR.MKT. HR.TO. HSD.CB. Ġ.A. Ġ.DH. Ġ.HR. Ġ.MMS. Ġ.MSM. Ġ.MTZ.GR. Ġ.MVL. Ġ.ġD. Ġ.Ü. L M M.E.B. MAD.d MF.MKT. N Nr. Hazine-i Hassa Defteri Hariciye Nezâreti Mektubî Kalemi Hariciye Tercüme Odası Cavid Baysun Evrakı Ġslam Ansiklopedisi Ġrâde Dâhiliye Ġrâde Hariciye Ġrâde Meclis-i Mahsus Ġrâde Mesâil-i Mühime Ġrâde Eyalet-i Mümtaze Girid Ġrâde Meclis-i Vâla Ġrâde ġûra-yı Devlet Ġstanbul Üniversitesi ġevval Muharrem Milli Eğitim Bakanlığı Maliyeden Müdevver Defter Maârif Nezâreti Mektûbî Kalemi Ramazan Numara VIII

13 OTAM Osmanlı Tarihi AraĢtırma Merkezi Dergisi p. page R RA S Rebiülahir Rebiülevvel Safer s. Sayfa S. Sayı ġ T.T.K. TCTA vd. Y.PRK.MF. Y.EE. Z ZA ġaban Türk Tarih Kurumu Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi ve devamı Yıldız Perâkende Evrakı Maarif Yıldız Esas Evrakı Zilhicce Zilkade T. Ticaret, Nafia, Ziraat, Orman, Maadin Nezâretleri Defterleri IX

14 TABLOLAR Tablo 1.1.Mekteb-i Maârif-i Adliye mezunlarından 1843 yılında kalemlere atananlar ve dereceleri 25 Tablo 1.2.Mekteb-i Maârif-i Adliye mezunlarından değiģik yıllarda kalemlere tayin olunan memurlar. 26 Tablo 1.3.Mahrec-i Aklâm ın ilk mezunları ve atandıkları kalemler.38 Tablo 1.4.Mahrec-i Aklâm ın 1864 yılı mezunları ve atandıkları kalemler...40 Tablo 1.5.Tanzimat dönemi sonlarında Mahrec-i Aklâm mezunları ve atandıklar kalemler...42 Tablo yıllarında Lisan Mektebi nin eğitimci kadrosu 53 Tablo 2.7.Tanzimat dönemi sonlarına doğru Dârülmuallimîn-i RüĢdî de okutulan dersler derslerin hocaları ve öğrenci mevcudu Tablo 2.8.Dârülmuallimîn Ġdâdî ġubesi nin birinci ve ikinci sınıf hocalarının aldıkları maaģlar ile mektepte okutulacak dersler Tablo 2.9.Açılacak olan Dârülmuallimât ın memur, hoca ve hizmetlilerinin isimleri, okutulacak dersler ve öngörülen masrafı Tablo 2.10.Dârülmuallimât ın ilk mezunları 138 Tablo 3.11.Ziraat Mektebi nin ilk öğrencileri Tablo yılında Ziraat Mektebi nin öğrenci ve hocaları ile aldıkları maaģlar Tablo 3.13.Ziraat Mektebi nin Nafia Nezâreti Ġdaresi ne geçiģi sırasında öğrenci ve hoca kadrosuyla bir aylık masrafı. 163 Tablo 3.14.Islah-ı Sanayi Mektebi nde eğitimi verilmesi öngörülen meslekler ile her sene alınacak öğrenci sayısı X

15 Tablo 3.15.Tanzimat dönemi sonlarında Sanayi Mektebi nin eğitim-öğretim programı ve öğrenci mevcudu Tablo 3.16.Mülkiye Mühendis Mektebi nin öngörülen senelik masrafı Tablo Mülkiye Mektebi Nizamnâmesi 243 Tablo Turuk ve Maabir Mektebi nin güncel programı 245 Tablo 3.19.BaĢarı sıralarına göre Orman Mektebi nin ilk mezunları Tablo 3.20.Orman Mektebi nin 1869 yılı mezunları 257 Tablo 3.21.Tanzimat dönemi sonlarına doğru Orman Mektebi mezunları Tablo 3.22.Vays ın raporuna göre Maden Mektebi nde okutulması gereken dersler, dersleri verecek olan hocaların maaģları ve senelik masraf Tablo 3.23.Müze Mektebi Nizamnâmesi..292 XI

16 ÖNSÖZ Tanzimat döneminde meslekî eğitim, her alanda olduğu gibi pratik ihtiyaçlar doğrultusunda, baģka bir ifadeyle pragmatist bir yaklaģımla plan ve program gözetilmeden ĢekillenmiĢtir. Kabaca II. Mahmut dönemindeki bürokratik reformların neticesi ve yenilerinin uygulanabilmesi düģüncesi memur okullarının, eğitimi geleneksel sistemden soyutlama çabaları öğretmen okullarının, ülkedeki doğal kaynaklardan bilinçli bir Ģekilde faydalanmak isteği ile teknolojik geliģmeler ise meslekî-teknik okulların açılmasını sağlamıģtır. Bu dönüģümün esin kaynağı ise tabiatıyla Batı olmuģtur. Eğitimin devlet politikası olarak sindirilemediği bir dönemde açılan bu okullar, çeģitli kurumların bünyesinde ve farklı zamanlarda hayat bulmuģlardır. Öğrenci ve eğitimci yokluğu, ekonomik sıkıntılar ve öncelik arz eden siyasi meselelerden dolayı eğitimde sürekliliği sağlamak problem olmuģtur. Bazı okullar yeterli sayıda nitelikli eleman yetiģtirildiği düģünüldükten ve kısa bir eğitim serüveninden sonra tamamen kapanırken bazıları ise uzun aralardan sonra yeniden açılabilmiģtir. Bu durumun araģtırmamız esnasında bir bölünme ve dağınıklık meydana getireceği ve okulların geliģim sürecinin takibini zorlaģtıracağı öngörüldüğünden çalıģmamız konu ve zaman sınırlamasına tabi tutulmuģtur. Dolayısıyla temel kaynağını arģiv kayıtlarının oluģturduğu bu çalıģmaya askerî okullar, tıp eğitimi veren okullar ve Mülkiye Mektebi dâhil edilmemiģtir. Zaman dilimi olarak ise Tanzimat döneminin genel kabul gören kapsamı olan tarihleri arası belirlenmiģtir. XII

17 Üç bölümden oluģan çalıģmamızın birinci bölümünü, Memur YetiĢtiren Okullar baģlığı altında -direkt olarak- kalemlere memur yetiģtirmek amacıyla açılmıģ olan Mekteb-i Maârif-i Adliye, Mahrec-i Aklâm ve Lisan Mektepleri oluģturmaktadır. Ġkinci Bölüm, Dârülmuallimîn-i RüĢdî, Dârülmuallimîn Ġdâdî ġubesi ve Dârülmuallimîn-i Sıbyan ile Dârülmuallimât mekteplerinin oluģturduğu Öğretmen YetiĢtiren Okullar a ayrılmıģtır. Son bölüm ise Meslekî-Teknik Okullar baģlığı altında Ziraat Mektebi, Sanayi Mektepleri, Orman Mektebi, Telgraf Mektebi ve Maden Mektebi ile Müze Mektebi kurma giriģimi alt baģlıklarından meydana gelmektedir. Mekteplerin farklı alanlara ve hedeflere yönelik olmaları, yapılarını da farklı kılmaktadır. Dolayısıyla son bölümün kapsamı geniģ tutulmuģ ve memur ile öğretmen yetiģtirenler dıģında bütün meslek okulları burada değerlendirilmiģtir. Her mektebin, kaynaklar el verdiği ölçüde kuruluģ süreci, eğitim-öğretim faaliyeti, hocaları, fiziki yapısı ve mezunlarının istihdamı ayrı ayrı incelenmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmam sırasında ve genel olarak doktora öğrenimim sürecinde yardımlarını esirgemeyen hocalarımdan baģta bilgisi, birikimi ve tecrübesinden doktora öğrencisi olarak ve danıģmanlığımı üslenerek istifade etme Ģerefini bana veren, ayrıca eğitim gibi önemli bir alana yönlendirerek bu çalıģmayı hazırlamama vesile olan danıģman hocam sayın Prof.Dr. Musa Çadırcı ya minnetle teģekkür ederim. Tez izleme komitemde bulunan ve bu vesileyle kendisini her ziyaretimizde sıcak bir karģılamayla tecrübelerinden faydalanmamızı sağlayan sayın Doç.Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu na da Ģükranlarımı sunarım. Yine bütün yoğunluğuna XIII

18 rağmen bilgi ve yönlendirmesine baģvurduğum değerli hocam Doç.Dr. Bekir Koç a teģekkürü borç bilirim. Lisans dönemindeki öğrenciliğimden bu yana dostluklarını hiçbir zaman esirgemeyen bütün samimiyetleriyle her konuda yardımcı olan hocalarım ve daha ziyade ağabeylerim Erdoğan KeleĢ ve Muhammed Yazıcı ya da sonsuz teģekkürler ederim. Doktora öğrenciliğim esnasında tanıģtığım ve gerek arģiv ve gerekse literatür ile ilgili sorunlarımda sık sık birikiminden yararlandığım değerli dostum Murat Hulkiender e, yine doktora öğrenciliğim sırasında tanıģarak memnuniyetle arkadaģlık ettiğim, yardımlarıyla öğrencilik yükümü hafifleten Fatih Gencer e minnetimi ifade etmeden geçemeyeceğim. Son olarak lisans döneminden bu yana üzerimde emeği olan ve isimlerini burada sayamadığım bütün hocalarıma, aileme, eģime ve çalıģmam sırasında Ģefkatimi esirgemek zorunda kaldığım oğluma teģekkürler. XIV

19 KONU ve KAYNAKLAR Doktora Tezi olarak kaleme aldığımız bu araģtırmanın temel amacı, açılmalarını gerekli kılan koģullar, harcanan mesai, atfedilen önem ve maddî ve kültürel Ģartlar çerçevesinde, meslekî eğitim kurumlarını dolayısıyla meslekî eğitimi modernleģme süreci içerisinde değerlendirmektir. Osmanlı Devleti nin var olma mücadelesi verdiği bu sancılı dönemde kendini güncelleme çabasının daha iyi anlaģılmasına katkı sağlamak, kendi özelinde çalıģmamızın bir diğer hedefidir. Bu doğrultuda modernleģme tablosundaki resmin tamamını görmek arzusuyla hareket edilerek Tanzimat döneminde açılan meslek okullarının geliģimi takip edilmeye ve yapıları ortaya konmaya çalıģılmıģtır. Osmanlı eğitim tarihiyle ilgili genel ve özel birçok araģtırma ve inceleme eser mevcuttur. Bunların baģlıcalarına aģağıda değinilecektir. Birçoğuna ise çalıģmamızın ilgili yerlerinde atıfta bulunulmuģtur. Ancak çalıģmamız, oldukça geniģ bir resmi evrak koleksiyonuna sahip olan BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi kayıtları esas alınarak vücuda getirilmiģtir. Bu bağlamda araģtırmamızın kapsamına giren mevcut incelemeler de yeniden değerlendirilmiģ, yeni bilgi ve yorumlar eklenmek suretiyle geniģletilmeye çalıģılmıģtır. ArĢiv kayıtları içerisinde en çok müracaat ettiğimiz evraklar içerisinde aynı zamanda bu konunun seçilmesinde de etkili olan, Maârif Nezâreti Mektûbî Kalemi kayıtları son derece önemli bir yer tutmaktadır. Konu ile ilgili mevcut çalıģmalar bu tasnif sayesinde zenginleģtirilmiģtir. Özellikle Maârif Nezâreti idaresi altında bulunan meslek okullarının, Tanzimat döneminin son yedi yılındaki durumları bu belgeler sayesinde daha sağlıklı değerlendirilebilmiģtir. Mahrec-i Aklâm ın önemini XV

20 yitirmesi ve Tanzimat sonlarında mezunlarının istihdam edildiği kalemler, Dârülmuallimîn-i RüĢdî mezunlarının istihdamı, 1873 yılından itibaren Islahhânelerin ve Ġstanbul Mektebi Sanayii idâresinin yeniden yapılandırılması, Dârülmuallimât ın eğitim sisteminde bir takım düzenlemelere gidilmesi ve 1872 yılından itibaren sıbyan mekteplerinin eğitimci sıkıntısını gidermeye yönelik teģebbüsler gibi önemli bilgiler, Maârif Nezâreti yazıģmalarından elde edilmiģtir. Bunun yanı sıra Tanzimat dönemine ait hemen her konu için baģvurulan arģiv kaynaklarından olan Bâbıâlî Sadâret Dâiresi kalemlerine ait irâde tasnifleri, bizim çalıģmamızda da temel alınmıģtır. Zira bilindiği üzere 1832 yılından itibaren padiģahların emirleri iradeler yoluyla bildirilmeye baģlanmıģtır. Ayrıca irâde eklerinde yer alan meclislere ve nezaretlere ait mazbatalar karar alma ve alınan kararların uygulanma sürecini takip etmemizi kolaylaģtırmıģtır. Dâhiliye, Hariciye, Meclis-i Vâlâ, Mesâil-i Mühimme, Meclis-i Mahsus ve Şûra-yı Devlet irâdelerinden okulların açılmasını gerekli kılan Ģartlar, açılma süreçleri, yapıları, bazı okulların kapatılması, hocaların tayini ve aldıkarı ücretler ile okutulan dersler gibi önemli bilgilere ulaģılmıģtır. Sadâret Bâbıâlî Evrak Odası nın Divan (Amedi) ve Mektûbî (Mühimme, Meclis-i Vâlâ, Nezâret ve Devâir) kalemlerine ait belgeleri de yararlandığımız diğer bir kaynak grubu arasındadır. Bu belge tasniflerinden elde edilen destekleyici bilgiler, kurumsal takip boyutunda araģtırmamıza önemli katkı sağlamıģtır. Bu bağlamda Nezâret Gelen-Giden Defterleri ile Mektûbî Kalemi ne ait ve konumuzla ilgili dönemleri içeren Ayniyat Defterleri de görülmüģtür. XVI

21 Özellikle ilk dönemlerde Ziraat Mektebi ile ilgili olarak baģvurduğumuz Hazine-i Hassa defterleri ile Maliyeden Müdevver defterler yine istifade ettiğimiz arģiv kayıtları içerisinde yer almaktadır. Hazine-i Hassa defterlerinde Ziraat Mektebi nin masrafları tafsilatıyla yer alırken, mektebin yapısına yönelik veriler de bulunmaktadır. Son olarak maârif ve dâhiliye evrakı baģta olmak üzere özellikle Mekteb-i Maârif Adliye için Muallim Cevdet Tasnifi nden, Şûra-yı Devlet maârif belgeleri ve Yıldız Tasnifi ne ait vesikalardan yararlandığımızı da belirtmek yerinde olacaktır. Basılı kaynaklar içerisinde yoğunlukla müracaat ettiklerimizin baģında ise Devlet Salnâmeleri gelmektedir. Okulların idari yapıları, öğrenci sayıları, okutulan dersler, dersleri veren hocalar ve bulundukları mevki gibi son derece önemli ve istatistiksel bilgiler salnâmelerde yer almaktadır. Aynı Ģekilde Adana, Erzurum, Diyarbekir, Sivas, Kastamonu, Girit, Halep, Bosna ve Tuna Vilâyet Salnâmeleri de Sanayi Mektepleri konusunu araģtırırken müracaat ettiğimiz basılı resmi kayıtlar arasındadır. Islahhânelerin idâri yapıları, bu kurumlarda verilen teorik ve pratik eğitim, öğrenci sayıları ve öğrencilerin mesleklere göre dağılımları, hocaları ve ustalarıyla ilgili bilgiler vilâyet salnamelerinde yer almaktadır. Telgraf Mektebi, Orman Mektebi, Sanayi Mektebi, Islahhâneler ve Maârif-i Umûmiye nizamnâmelerinin yer aldığı Birinci Tertip Düstûr ise müracaat etiğimiz bir diğer önemli basılı kaynak olmuģtur. ArĢiv vesikalarının tamamlayıcısı olarak gördüğümüz ve verdikleri bilgi kadar dönemin düģünsel atmosferini de yansıtan gazeteler ise çalıģmamızın özellikle kurgusal boyutunun oluģumuna büyük fayda sağlayan süreli yayınlardandır. BaĢta XVII

22 Takvim-i Vekâyî olmak üzere Ceride-i Havâdis, Basiret, Şark ve Diyarbekir ile Tuna vilâyet gazetelerinden edindiğimiz bilgiler değerlendirmelerimizde yer almıģtır. ġânî-zâde Mehmed in Şânî-zâde Tarihi, Ahmed Cevdet in Tarih-i Cevdet ve Tezâkir, Ahmed Lütfi nin Vak a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi ise yararlandığımız kroniklerdir. Eğitim tarihi ile ilgili ve eğitim teģkilatı kapsamındaki araģtırma ve inceleme eserlerin baģında Ģüphesiz Mahmud Cevâd ibnü Ģ-Ģeyh Nafî nin Maârif-i Umumiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, baģlıklı çalıģması gelmektedir. Her ne kadar Maârif Nezâreti bünyesindeki meslekî okulları içerse de, eğitim tarihi çalıģan araģtırmacıların görmeden geçemeyeceği bir eserdir. Bir diğer önemli çalıģma ise yine eğitim tarihine giriģin anahtarı ve bir külliyat niteliğinde olan Osman Nuri Ergin in Türk Maârif Tarihi isimli 5 ciltlik tetkikidir. Tanzimat döneminde açılan meslek okullarına, ilk olarak bu çalıģma içerisinde bütünüyle yer verilmiģtir. Bu itibarla bizim için önemli bir baģvuru kaynağı özelliğine sahip olmuģtur. Konumuzla ilgili olan ve yazarın yorumlarıyla bütünleģtirdiği vesika kaynaklı veriler, tarafımızdan değerlendirilmiģ ve meslek okullarının açılıģ süreçleri ve durumları ile ilgili önemli çıkarımlarda bulunulmuģtur. Kullandığımız 1977 yılı baskısında 5 cilt, üç kitapta birleģtirilmiģtir. Meslek okulları, ilk iki cildin yer aldığı birinci kitapta Yüksek Tahsil, Meslek ve Ġhtisas Mektepleri genel baģlığı altında yer almaktadır. Bunların haricinde Nafi Atuf un, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, Faik ReĢit Unat ın, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, Hasan Ali Koçer in Türkiye de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi ( ), isimli eğitim tarihi ile ilgili klasikleģmiģ çalıģmalar konuya bakıģ açımızı Ģekillendirmede önemli XVIII

23 rol oynamıģlardır. Bu noktada Yahya Akyüz ün Türk Eğitim Tarihi isimli kitabının ve çok sayıda makalelerinin, Necdet Sakaoğlu nun Osmanlı dan Günümüze Eğitim Tarihi isimli kitabının ve geniģ kapsamlı bir bakıģ açısıyla Osmanlı da eğitimin modernleģmesini ele alan Selçuk AkĢin Somel in The Modernization of Public Education in The Otoman Empire adlı çalıģmasının eğitim tarihine giriģte bize ıģık tuttuğunu belirtmeden de geçemeyeceğiz. Meslek okullarının kurum bazında dağınıklık arz etmesi, ister istemez bu okulları eğitim ile direkt ilgisi olmayan farklı araģtırmalarda takip etmek zorunluluğunu doğurmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlisi Ali Akyıldız ın Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform isimli geniģ kapsamlı çalıģmasıdır. Bu çalıģma içerisinde araģtırma konularımızdan biri olan Mekteb-i Maârif-i Adliye ilgili en güncel bilgi ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Ayrıca Özkan Keskin in, Orman ve Ma âdin Nezâreti nin Kuruluşu ve Faaliyetleri, konulu doktora tezi, Orman ve Maden Mektepleri ni içermesi bakımından göz önünde bulundurduğumuz önemli bir çalıģmadır. Hasan Ali Koçer in, Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Problemi ile Cemil Öztürk ün Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Dünden Bugüne Türkiye de Öğretmen Yetiştiren Kurumlar adı altında yayımlanmıģ olan iki önemli eseri ise öğretmen okullarını araģtırırken dikkate aldığımız inceleme eserlerin baģında gelmektedir. Bu konuda Abdulkadir Özcan ın Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi baģlıklı makalesinin de öğretmen okullarının geliģiminin incelenmesi münasebetiyle önemli bir çalıģma olduğunu ifade etmek gerekir. XIX

24 Bu eserlerin haricinde farklı yıllarda ve değiģik süreli yayınlar içerisinde yer alan önemli makaleler araģtırmamızın bir bütün halinde Ģekillenmesine yardımcı olmuģtur. Bunların -direkt olarak mekteplerle ilgili olanlarının- baģında Ġhsan Sungu nun Mekteb-i Maârif-i Adliye nin Tesisi, baģlıklı makalesi gelir. Bu makale adı geçen okulun kuruluģunu öngören nizamnâmeyi ayrıntılarıyla ele almıģtır. Yine bu mektebin devamı niteliğindeki baģka bir okul olan Mahrec-i Aklâm ise Osmanlı Bürokrasisinde Kâtip Yetiştirmek İçin Açılan Modern Bir Eğitim Kurumu: Mekteb-i Maarif-i Aklam (Mahrec-i Aklam), baģlıklı makalesiyle Gülden Sarıyıldız tarafından incelenmiģ ve bizim çalıģmamıza önemli katkı sağlamıģtır. Sezai Balcı nın Osmanlı Devleti nde Modernleşme Girişimlerine Bir Örnek: Lisan Mektebi adı altında yayımlanmıģ makalesi de keza bu mekteple ilgili değerlendirmemize katkıda bulunmuģtur. Son olarak çalıģmamızın sanayi mektepleriyle ilgili kısmı için müracaat ettiğimiz Cemil Öztürk ün Türkiye de Meslekî ve Teknik Eğitimin Doğuşu I: Islahhâneler isimli makalesi ve Bekir Koç un Osmanlı Islahhanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler ile Osmanlı Modernizasyonuna ilişkin Bazı Gözlemler: Sanayileşme Çabaları ve Islahhaneler isimli iki önemli makalesi araģtırmamızın bu alandaki planına yön vermiģtir. Konumuzla ilgili olarak yukarıda baģlıcalarını vermekle yetindiğimiz büyük emeklerin eseri olan çalıģmalar son derece önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Ayrıca daha birçok araģtırmaya çalıģmamız içerinde yer verilmiģtir. Gerek ismini verdiğimiz ve gerekse atıfta bulunduğumuz araģtırma ve incelemelerin tamamının künyeleri ilgili dipnotlarda ve kaynakçada belirtilmiģtir. XX

25 GĠRĠġ Osmanlı Devleti nin genel eğitim sistemi, 1730 yılında açılan Hendesehane ye kadar üç temel kurum üzerinde ĢekillenmiĢti. Bunlardan ilki ülke geneline yayılmıģ olan sıbyan mektepleri, ikincisi devletin özellikle ilk dönemlerinde önemli iģleve sahip olan medreseler ve üçüncüsü, saray iģlerini görmek üzere nitelikli elemanların yetiģtirildiği saray mektebi, baģka bir ifadeyle Enderun idi. Gayrimüslim unsurlar ise kendilerine tanınmıģ olan din, dil ve kültür hürriyeti çerçevesinde toplumlarını eğitme özgürlüğüne sahiptiler. Bununla beraber devletin üstlenmiģ olduğu bir eğitim politikası bulunmamaktaydı. Söz konusu kurumlardan sıbyan mektepleri, cami müģtemilatlarında resmi bir program veya yönetmeliğe bağlı olmaksızın daha ziyade temel dinî eğitimden oluģan ilköğretim hizmetini görmekteydiler. Burayı bitirenlerin devam edebileceği yegâne eğitim kurumu ise medreselerdi. Ancak ilk zamanlar kaliteli eğitimin verildiği, hukuk, din adamı ve eğitimcilerin yetiģtirildiği medreseler, devletin diğer organlarıyla paralel olarak zamanla çözülmeye baģladılar. Dünyanın bilimsel dönüģümünü takip edemediler. Dolayısıyla modernleģme sürecinde daha ziyade problem üreten kurumlara dönüģtüler. II. Murat döneminde kurulan ve öğrenci kaynağını belirli Ģartları sağlayan Hıristiyan çocuklar arasından devģirilen acemi oğlanların oluģturduğu Enderun ise ilk etapta, devletin gücünü korumak için yetenekli kapıkullarının yetiģtirilmesini sağlamaktaydı. Fatih döneminde saray, ordu ve hükümet iģlerinde çalıģacak idarî ve mülkî kadroları yetiģtiren bir eğitim kurumuna dönüģtü. Memleketin önemli müderris ve sanat üstatlarından oluģan bir hoca kadrosuna sahip olan mektep ilim, sanat, kültür ve beceriye yönelik eğitimi

26 sayesinde önemli Ģahsiyetlerin yetiģmesini sağladı. XIX. yüzyıl ortalarına kadar özgünlüğünü yitirerek iģlevini devam ettirdi. Meslekî eğitim ise var olan sistemin dahi dıģında görülmekteydi. Dolayısıyla klasik dönemin aynı zamanda evrensel nitelikteki meslekî eğitim sistemi, usta-çırak geleneği idi. Gerek devlete memur olarak hizmet etmek üzere kalemlere ve gerekse bir sanat erbabının yanında meslek öğrenmeye yönlendirilen çocuklar, dinî-ahlakî öğreti ile desteklenen uzun bir süreç içerisinde hace ve ustalarının gözetiminde yetiģmekteydiler. Devlet memuriyetinde hizmet içi olduğu kadar aile içi eğitim de önemliydi. Nitekim memur bir babanın oğlunu, kendi yetiģtirmesi devleti önemli bir yükten kurtarmaktaydı. Bu yüzden memur çocukları devlet hizmetinde tercih sebebiydiler. BaĢka bir ifadeyle memuriyette sağlam kefil Ģartı yani referans esastı. Meslekî-teknik eğitim ise yine çıraklık sistemiyle loncaların sorumluluğunda organize edilmekteydi. Küçük yaģta ustanın yanına verilen çocuklar, 20 yıla kadar uzayan bir eğitim döneminden geçmekteydiler. Bu eğitim tamamlanınca yaklaģık 3 yıl süren kalfalık dönemi baģlardı. Lonca geleneğinin öngördüğü kurallara göre bir meslek dalında ihtiyaç olduğu takdirde de nihayet hiyerarģinin en üst noktası olan ustalığa eriģilirdi. Sivil genel ve meslekî eğitim ana hatlarıyla bu mecrada seyrederken XVIII. yüzyılın ikinci yarısında devlet, içinde bulunduğu olumsuz siyasi ve askerî koģulları iyileģtirmek üzere, rakibi olan fakat giderek geliģen Batı ya kültürel manada daha fazla yönelmeye gereksinim duydu. Bunun eğitim açısından sağladığı en önemli 2

27 kazanım ise askerî-teknik okullar oldu yılında Deniz, ardından 1795 yılında Kara Mühendishaneleri açıldı. Böylece eğitimde ilk modernleģme süreci de baģladı. Birer harp akademisi hüviyetine sahip olan bu okulları, II. Mahmut döneminde açılan ve yine askerî ihtiyaçları karģılamaya yönelik Tıbbiye ve Harbiye mektepleri izledi. Bununla beraber bir yandan orduyu modernize etmek ve açılan askerî okullara çağdaģ eğitim programları kazandırmak düģüncesiyle Avrupa dan uzman ve eğitimciler getirtilirken, diğer yandan buraya öğrenciler gönderilmeye baģlandı. Bu geliģmeler her ne kadar askerî ihtiyaçların giderilmesi temelinde ortaya çıksa da aslında dolaylı olarak sivil meslekî eğitimin alt yapısını da hazırlamaktaydılar. Söz gelimi özellikle Harbiye Mektebi, sadece subay yetiģtirmekle kalmayıp Tanzimat dönemi sivil mekteplerinin mühendislik, matematik ve fen alanlarında modern manada yetiģmiģ eğitimci kaynağı da oldu. Öte yandan XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Ġngiltere de ortaya çıkan ve hızla Avrupa ya yayılan sanayileģme hareketi, çok geçmeden etkisini Osmanlı topraklarında da gösterdi. Ucuz ve kaliteli fabrika mamulü ithal mallar hızla Osmanlı pazarını ele geçirmeye baģladı. Devlet ise Avrupa dan geri kalmama düģüncesiyle XIX. yüzyılın ilk yarısında endüstriyel atılımlar gerçekleģtirmek üzere harekete geçti. Bunun ilk yansıması yine tabiatıyla ordu ihtiyaçları doğrultusunda kendini gösterdi. ÇağdaĢ fabrikalar ilk etapta askerî gereksinimleri karģılamak üzere tesis edilmeye baģlandı. Özellikle 1840 lı yıllarda Ġstanbul da bir sanayi bölgesi oluģtu. Ancak tesis edilen fabrikaların her türlü teknik ekipmanı yüksek maliyetlerle ithal edilmekteydi. Doğal olarak bunun içerisinde insan gücü de bulunmaktaydı. 3

28 SanayileĢme, toplumun ilk defa tanıģtığı mekanik alanlarda nitelikli teknik personel ihtiyacını beraberinde getirmiģti. Ġdâreciler bu sorunu kısa vadede pratik yöntemlerle çözme yoluna gittiler. Avrupa dan getirtilen teknik elemanların yanına yerli ustalar verilmek suretiyle iģin öğrenilmesine çaba sarf edildi. Ancak çıkarları gereği son derece ketum olan yabancılar, bilgilerini paylaģmama noktasında kararlılık sergilemekteydiler. Neticede dönüģümün sağlanması yolunda sarf edilen gayretler meslekî-teknik eğitimi zorunlu kıldı. Medeniyet-i hâzıranın sanayi sayesinde vücuda geldiği yolunda artan kanaatler ve sanayinin ilerlemesinin eğitim ile ittifakına bağlı olduğu, teknolojinin görenekle geliģim kaydedemeyeceği görüģünün kabul görmesi, meslekî-teknik eğitime verilen önemi zamanla daha da arttırdı. Meslekî eğitimin bir diğer geliģme sahası ise sanayileģmeyle de bağlantılı olan doğal kaynakların etkili kullanımına duyulan ihtiyaç sayesinde ortaya çıktı. Ekonomik çıkarları ön planda tutmaya azami gayret gösteren devlet, Avrupa ile irtibatı canlı tuttukça bu konuda da eksikliklerini tespit etmekteydi. Nitekim modernleģme sürecinde geniģ tarım alanlarının onda birini kullanarak bereketli mahsullere kanaat getirmenin çağdaģ dünya ile bağdaģmadığı anlaģılmıģtı. Üstelik ürünlerin kalitesinin, ülkede tesis edilmesi planlanan fabrikaların tarım endüstrisine dayalı hammadde ihtiyacını da karģılamaktan uzak olduğu görülmüģü. Devlet ihtiyacını karģılayanlar haricinde verimli ormanların ısınma, gelir elde etme, tarla ve otlakları geniģletme ve hatta keyfi olarak çıkarılan yangınlarla ahali tarafından bilinçsizce yok edilmemesinin gereği anlaģılmıģtı. Madenlerden bilimsel metotlarla daha fazla gelir elde edilebileceğinin, birçok yeni madenin keģfedilerek usûlüne uygun iģletilmesinin gelirleri arttıracağının farkına varılmıģtı. Nihayet Osmanlı 4

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKİYEDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İKİ ANA BAŞLIKTA İNCELELENEBİLİR

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği)

TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI. (Karadeniz Bölgesi Örneği) TANZĠMAT TAN CUMHURĠYET E HÜKÜMET KONAĞI BĠNALARI (Karadeniz Bölgesi Örneği) Proje No: 200908 Bitirme Raporu Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ...II ÖZET (Türkçe/Ġngilizce)...III I. GĠRĠġ...1

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZLĠ / TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZLĠ / TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZLĠ / TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAġVURU KOġULLARI ve KONTENJAN ĠLANI Üniversitemiz 2014 2015 Eğitim Öğretim

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28556 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MĠSYON Kuruluş Yılı : 2016 MĠSYON Nahcivan, Ġran ve Ermenistan a komģu, geliģime müsait bir yerleģim yeri olan Iğdır, Uygulamalı bilimler Yüksekokulu nun beklentilerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5 ¼ À o p o ù 4 i q ¼~» ¼~ Tanzimat î ÿ ü»ž ¼» ¼ Ì À ¼» a ¼» å À» b ¼» ~ À» ÿ ü ¼ 16 22 Ð 1 Tanzimat 13 20 {» i Ž i» ~¼ å o o~¼ o ½ 19» 1923 û À 1839 å 1876 ~»» ³ å å» v 1856»» À» p ~ å p»ž å 1» p ~ ³» ~»Ž

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK 1 NERĠMAN HASAN ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK EDĠTURA UNĠVERSĠTARĂ, BUCUREġTI, 2011 3 Tehnoredactare computerizată: Angelica Mălăescu

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Lisesi AMAÇ: Kimya öğretmeni yetiģtirme programı kapsamındaki okul deneyimi derslerinin

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER 1) ULUSLARARASI LĠYAKAT TOPLULUĞU ÜYELĠĞĠ Merkezi Cambridge Ġngiltere'de bulunan ULUSLARARASI BĠYOGRAFĠ MERKEZĠ tarafından verilen özel bir Ģeref

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1 a) MuĢ Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ YÜZME HAVUZLARI VE ĠġLETMECĠLERĠ Ülkemizde hizmet veren havuzların %90 ı kamu %10 u özel sektör tarafından iģletilmektedir.

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DOSYASI 2017 1 E-Posta sbmyo@siirt.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BAŞVURU

Detaylı

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI NĠĞDE T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.02- /03/2004 KONU: KardeĢ Ġl Projesi BAKANLIK MAKAMI NA Malumlarınız olduğu

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı