ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU içđndekđler I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

2 I GENEL BĐLGĐLER A - MĐSYON VE VĐZYON MĐSYONUMUZ Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında ( Tarih ve Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. VĐZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmek, destek hizmeti birimi olarak Bakanlık personelinin çalışma ortamını çağının gereklerine uygun hale getirecek tedbirleri almak, mekanik ve teknik alt yapı (yangın alarm sistemi, kameralı güvenlik sistemi, ısıtma-soğutma klima santralleri, su depoları, jeneratörler, asansör hizmetleri, telefon santrali vb.) desteği ile sosyal ve idari destek vermektir. B YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2. Đhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3. Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6. Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7. Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8. Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 0. Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 2. Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 3. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. 2

3 NOT: Her ne kadar 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun da görevlerimiz yukarıda yazıldığı gibi belirlenmiş olsa da 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birime harcama yetkisi olduğu için görev tanımlarında değişiklikler olmuştur.. 3. ve 0. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin yerini Başkanlık ibaresinin alması gerekmektedir. Fiziksel Yapı 3 C ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Bakanlığımız, Yenimahalle Đlçesi imarı ada nolu parselde bulunan m 2 lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 2 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı 3789 ada parsel 440 m 2 lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile ayrıca Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık Ek Binası (.Cad.23.Sok. Beştepeler) : Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, Đdare Amirliği, Savunma Sekreterliği nöbetçi memur odası (Kriz ve Kripto Merkezi), Bakanlık Müşavirleri. Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yöne timi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı merkez ve adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı nın Söğütözü Caddesi 4-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B A-Blok; Yemekhane, B B-Blok; Otopark, Đnş. Eml ve Mak. Đkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, Đdari ve Sosyal Đşl.Şb.Müd. Temizlik Malzeme Deposu, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Taşınır Mal (Ayniyat) Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark,

4 A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası,.kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü, 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık Đdari Büro, Đnşaat Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Tedarik Şube Müdürlüğü, 22. Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğüne bağlı biri 50 kişilik çok amaçlı, 20 şer kişilik iki adet olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, Bakanlığımız Ek Bina (.Cad.23.Sok. Beştepeler); Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Başşoförlük (şoförler odası), Đdare Amirliği ve Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 8 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 7 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 6 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / AR-GE/Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 3 Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü 2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 0 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 8 Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 5 Makam Makam 4 Müsteşarlık Müsteşarlık 3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2 Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Savunma Sekreterliği Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği/ Bilgi edinme Merkezi Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Saymanlık Z Vip /Santral Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak B YEMEKHANE OTOPARK+DEPO B2 KALORĐFER DAĐRESĐ+ MESCĐD +DEPO OTOPARK B3 OTOPARK 4

5 2 Örgüt Yapısı 2007 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 7 Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü olmak üzere 9 birim ile yapılandırılmıştır. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. BAKAN MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL BĐRĐMĐ (AYNĐYAT SAYMANLIĞI) DÖNER SERMAYE KOORDĐNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDARĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĐNŞAAT EMLAK VE MAKĐNA ĐKMAL ŞUBE MUDURLÜĞÜ ĐDARĐ VE SOSYAL ĐŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK VE ARŞĐV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NOT: Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne Finansman Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve Başkanlığımız bünyesinde görev yapan Finansman Şube Müdürlüğü tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne bağlanmıştır. Bu nedenle teşkilat şemamızdan çıkartılmıştır. 5

6 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır. Daire Başkanlığımız Web sayfası (www.imidceo.gov.tr) Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda ki tabloda gösterilmektedir. Grafik : Teknolojik Malzeme Dağılımı Barkod Okuyucu Server Kağıt imha makinası Kapı Dedektörü X-Ray Cihazı Posta Tartısı Posta Ücret Ödeme Makinası Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Fotokopi Makinası Faks

7 Grafik 2: Teknolojik Malzeme Dağılımının Yılları Karşılaştırması Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Masaüstü Bilgisayar Posta ÜcretÖdeme Mak. PostaTartısı X-Ray Cihazı Kapı Dedektörü Kağıt imha makinası Server Barkod okuyucu NOT: Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı nın Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 2006 yılı ile karşılaştırıldığında terkin edilen bazı malzemeler (Yazıcı, Fotokopi makinası vb.) sebebiyle azalmış ancak makina çeşitliliği (Barkod okuyucu, Server) artmıştır. Eklenen bu iki ürün sayesinde de hizmet sunumundaki ve bilgiye erişimdeki hızımız ve denetimlerimiz (performansımız) artmıştır. 4 Đnsan Kaynakları 2007 yılında, Daire Başkanlığımızda Daire Başkanı, 8 Şube Müdürü, 3 Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman), 4 Şef, 03 Memur, 98 Daimi Đşçi olmak üzere toplam 27 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2007 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Şube Müdürü ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muhasebe Şef Memur Daimi Đşçi Toplam Yetkilileri(Sayman) Daire Başkanlığımızdaki personelin % 4,5 i Şube Müdürü ve Üstü Personel, %,38 i Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), %,84 ü Şef, % 47,47 sı Memur, % 45,6 si Daimi Đşçi kadrolarındadır. 7

8 Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Taşınır Mal Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), Şef, Memur, Daimi Đşçi personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Birim Şube Müd. ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman) Şef Memur Daimi Đşçi Toplam Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanı Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 3 6 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü 4 7 Tedarik Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Toplam Grafik 3: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı Daimi Đşçi Memur 98 %45,6 03 %47,47 Şef Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel 4 %,84 3 %,38 9 %4, NOT: Başkanlığımız personel sayısı 2007 yılında % oranında azalmıştır. Bunun en önemli sebebi Güvenlik Hizmetlerinin özelleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 92 adet olan kadrolu Güvenlik Personelimiz 2 e inmiştir. Konu ile ilgili grafik aşağıdadır. 8

9 Grafik 4: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımının Yılları Karşılaştırması Daimi Đşçi 98 7 Memur Şef Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının 4 50 yaş aralığında, diğer yarısının büyük bir bölümünün de 3 40 yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir. Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı % 0, % 38,7 06 % 48, %,

10 Grafik 6 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımının Yılları Karşılaştırması Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 84,33 lük kısmının 0 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Grafik 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı % 0, %29, % 54, % 5,

11 Grafik 8: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımının Yılları Karşılaştırması Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı Bay 83 % 84,33 Bayan 34 % 5,

12 2007 yılsonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 0: Personelin Eğitim Durumu Yüksek Lisans % 0,46 Lisans 37 % 7,05 Önlisans 4 % 6,45 Lise Ortaokul Đlkokul 4 %8,89 53 % 24,42 7 % 32, Grafik : Personelin Eğitim Durumunun Yılları Karşılaştırması Yüksek Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul Đlkokul Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 94 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir. 2

13 2007 yılı içerisinde kadrolu personelden 7 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: : Personelin Ayrılma Nedeni Naklen Đstifa Emekli Ölüm Toplam Grafik 2: Personelin Ayrılma Nedeninin Yılları Karşılaştırması TOPLAM 4 7 ĐSTĐFA NAKLEN EMEKLĐ ÖLÜM Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 7 adet Şube Müdürlüğü ile adet Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, adet Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerini yerine getirirken ilgili Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü. Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2. Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5. Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6. Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7. Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Bakanlık yemekhanesini işletmek, mali ve diğer işlemlerini yapmak, 3

14 0. Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak,. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 2. Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 3. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. II) Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı). Başkanlığın satın alınan demirbaş ve sarf malzemelere taşınır işlem fişi düzenleyerek, ambara almak, giriş ve çıkış işlemlerini yapmak,(muhasebesini yapmak) 2. Mevcut demirbaş eşyanın kayıtlarını tutmak, bunların muhafazası, kayıttan düşürmek ve devir işlemlerini yapmak, 3. Demirbaş eşyaların her mali yılbaşında sayımını yapmak, 4. Merkez ayniyat saymanlığına (Harcama Birimlerince görevlendirilen, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri) bağlı bütün saymanların hesaplarını merkezde toplamak ve Bakanlığımız Taşınır (ayniyat) kesin hesabını düzenleyip hesap döneminde Sayıştay Başkanlığına vermek, NOT: (508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu nu ile bu görev Strateji Geliştirme Başkanlığı na verilmiştir.) 5. Taşınır Mallarla (Ayniyatla) ilgili tüm işlemleri mevzuatlara uygun olarak yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. III) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü. Đşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, ayniyat, ve bunlarla ilgili kod rehberini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 2. a) Đşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak,konsolide bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek. b) Aylık mizanların hazırlanıp dosyalanması, c) Aylık mizanların internet aracılığı ile yüklenmesi 3. Đşletmelerin nakit hareketleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 4. Döner Sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlerine göndermek, 5. Şube Müdürlüğü ve Đşletmelerle ilgili diğer işlemleri yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. IV) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 4. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 4

15 7. Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2. Bakan ve Müsteşar a öncelikle arz ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve dağıtımını yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4. Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv talimatını uygulamak, 5. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak, 2. Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel Đdare Sektörü, Çevre Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak, 3. Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete de yayımlattırılması, 4. Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak, 5. Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye işlemlerine ait sekreteryasının yapılması, 8. Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması, 9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak, 0. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak. VII) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon, Özel Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın tarih ve nolu oluru ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. 5

16 VIII) Tedarik Şube Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı birimler ile 2007 yılı için yetki devri yapılan 5 (Beş) birimin satın alma gerçekleştirme görevlisi olup, bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.. Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, öğle yemeği ihtiyacı için yemek hizmeti, personelin mesaiye geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı, Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Makam taşıtı kiralama, Güvenlik hizmetleri için Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ve buna benzer süreklilik arz eden ve süreklilik arz etmeyen diğer ihaleleri yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7. Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin ve diğer personelin giyecek alımlarını yapmak, 8. Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9. Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT den pul alımını yapmak, 0. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak,. Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması gerekli izinler için yazışma yapmak, ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 2. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak. NOT: 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan. 2. ve 0. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlükleri ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.. Yukarıda belirtilen Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan mobil ölçüm taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Referans Laboratuarının laboratuar sarf malzemesi, cihaz ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihaleler yapmak, hava kalitesi izleme ağı ve istasyonlarında kullanılmak üzere mal alımı, cihaz entegrasyonu ile yedek parça ve sarf malzeme ihalelerini yapmak, bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin buna benzer diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 7. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak, 6

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait;

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait; YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca; Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması aşamasında, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar B - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı