ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU içđndekđler I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 64 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

2 I GENEL BĐLGĐLER A - MĐSYON VE VĐZYON MĐSYONUMUZ Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında ( Tarih ve Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. VĐZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmek, destek hizmeti birimi olarak Bakanlık personelinin çalışma ortamını çağının gereklerine uygun hale getirecek tedbirleri almak, mekanik ve teknik alt yapı (yangın alarm sistemi, kameralı güvenlik sistemi, ısıtma-soğutma klima santralleri, su depoları, jeneratörler, asansör hizmetleri, telefon santrali vb.) desteği ile sosyal ve idari destek vermektir. B YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2. Đhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3. Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6. Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7. Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8. Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 0. Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 2. Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 3. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. 2

3 NOT: Her ne kadar 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun da görevlerimiz yukarıda yazıldığı gibi belirlenmiş olsa da 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birime harcama yetkisi olduğu için görev tanımlarında değişiklikler olmuştur.. 3. ve 0. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin yerini Başkanlık ibaresinin alması gerekmektedir. Fiziksel Yapı 3 C ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Bakanlığımız, Yenimahalle Đlçesi imarı ada nolu parselde bulunan m 2 lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 2 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı 3789 ada parsel 440 m 2 lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile ayrıca Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık Ek Binası (.Cad.23.Sok. Beştepeler) : Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, Đdare Amirliği, Savunma Sekreterliği nöbetçi memur odası (Kriz ve Kripto Merkezi), Bakanlık Müşavirleri. Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yöne timi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı merkez ve adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı nın Söğütözü Caddesi 4-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B A-Blok; Yemekhane, B B-Blok; Otopark, Đnş. Eml ve Mak. Đkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, Đdari ve Sosyal Đşl.Şb.Müd. Temizlik Malzeme Deposu, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Taşınır Mal (Ayniyat) Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark,

4 A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası,.kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü, 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık Đdari Büro, Đnşaat Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Tedarik Şube Müdürlüğü, 22. Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğüne bağlı biri 50 kişilik çok amaçlı, 20 şer kişilik iki adet olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, Bakanlığımız Ek Bina (.Cad.23.Sok. Beştepeler); Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Başşoförlük (şoförler odası), Đdare Amirliği ve Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 8 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 7 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 6 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / AR-GE/Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 3 Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü 2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 0 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 8 Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 5 Makam Makam 4 Müsteşarlık Müsteşarlık 3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2 Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Savunma Sekreterliği Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği/ Bilgi edinme Merkezi Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Saymanlık Z Vip /Santral Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak B YEMEKHANE OTOPARK+DEPO B2 KALORĐFER DAĐRESĐ+ MESCĐD +DEPO OTOPARK B3 OTOPARK 4

5 2 Örgüt Yapısı 2007 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 7 Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü olmak üzere 9 birim ile yapılandırılmıştır. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. BAKAN MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL BĐRĐMĐ (AYNĐYAT SAYMANLIĞI) DÖNER SERMAYE KOORDĐNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDARĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĐNŞAAT EMLAK VE MAKĐNA ĐKMAL ŞUBE MUDURLÜĞÜ ĐDARĐ VE SOSYAL ĐŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK VE ARŞĐV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NOT: Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne Finansman Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve Başkanlığımız bünyesinde görev yapan Finansman Şube Müdürlüğü tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne bağlanmıştır. Bu nedenle teşkilat şemamızdan çıkartılmıştır. 5

6 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır. Daire Başkanlığımız Web sayfası (www.imidceo.gov.tr) Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda ki tabloda gösterilmektedir. Grafik : Teknolojik Malzeme Dağılımı Barkod Okuyucu Server Kağıt imha makinası Kapı Dedektörü X-Ray Cihazı Posta Tartısı Posta Ücret Ödeme Makinası Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Fotokopi Makinası Faks

7 Grafik 2: Teknolojik Malzeme Dağılımının Yılları Karşılaştırması Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Masaüstü Bilgisayar Posta ÜcretÖdeme Mak. PostaTartısı X-Ray Cihazı Kapı Dedektörü Kağıt imha makinası Server Barkod okuyucu NOT: Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı nın Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 2006 yılı ile karşılaştırıldığında terkin edilen bazı malzemeler (Yazıcı, Fotokopi makinası vb.) sebebiyle azalmış ancak makina çeşitliliği (Barkod okuyucu, Server) artmıştır. Eklenen bu iki ürün sayesinde de hizmet sunumundaki ve bilgiye erişimdeki hızımız ve denetimlerimiz (performansımız) artmıştır. 4 Đnsan Kaynakları 2007 yılında, Daire Başkanlığımızda Daire Başkanı, 8 Şube Müdürü, 3 Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman), 4 Şef, 03 Memur, 98 Daimi Đşçi olmak üzere toplam 27 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2007 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Şube Müdürü ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muhasebe Şef Memur Daimi Đşçi Toplam Yetkilileri(Sayman) Daire Başkanlığımızdaki personelin % 4,5 i Şube Müdürü ve Üstü Personel, %,38 i Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), %,84 ü Şef, % 47,47 sı Memur, % 45,6 si Daimi Đşçi kadrolarındadır. 7

8 Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Taşınır Mal Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), Şef, Memur, Daimi Đşçi personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Birim Şube Müd. ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman) Şef Memur Daimi Đşçi Toplam Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanı Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 3 6 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü 4 7 Tedarik Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Toplam Grafik 3: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı Daimi Đşçi Memur 98 %45,6 03 %47,47 Şef Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel 4 %,84 3 %,38 9 %4, NOT: Başkanlığımız personel sayısı 2007 yılında % oranında azalmıştır. Bunun en önemli sebebi Güvenlik Hizmetlerinin özelleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 92 adet olan kadrolu Güvenlik Personelimiz 2 e inmiştir. Konu ile ilgili grafik aşağıdadır. 8

9 Grafik 4: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımının Yılları Karşılaştırması Daimi Đşçi 98 7 Memur Şef Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının 4 50 yaş aralığında, diğer yarısının büyük bir bölümünün de 3 40 yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir. Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı % 0, % 38,7 06 % 48, %,

10 Grafik 6 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımının Yılları Karşılaştırması Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 84,33 lük kısmının 0 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Grafik 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı % 0, %29, % 54, % 5,

11 Grafik 8: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımının Yılları Karşılaştırması Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı Bay 83 % 84,33 Bayan 34 % 5,

12 2007 yılsonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 0: Personelin Eğitim Durumu Yüksek Lisans % 0,46 Lisans 37 % 7,05 Önlisans 4 % 6,45 Lise Ortaokul Đlkokul 4 %8,89 53 % 24,42 7 % 32, Grafik : Personelin Eğitim Durumunun Yılları Karşılaştırması Yüksek Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul Đlkokul Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 94 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir. 2

13 2007 yılı içerisinde kadrolu personelden 7 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: : Personelin Ayrılma Nedeni Naklen Đstifa Emekli Ölüm Toplam Grafik 2: Personelin Ayrılma Nedeninin Yılları Karşılaştırması TOPLAM 4 7 ĐSTĐFA NAKLEN EMEKLĐ ÖLÜM Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 7 adet Şube Müdürlüğü ile adet Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, adet Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerini yerine getirirken ilgili Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü. Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2. Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5. Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6. Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7. Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Bakanlık yemekhanesini işletmek, mali ve diğer işlemlerini yapmak, 3

14 0. Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak,. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 2. Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 3. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. II) Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı). Başkanlığın satın alınan demirbaş ve sarf malzemelere taşınır işlem fişi düzenleyerek, ambara almak, giriş ve çıkış işlemlerini yapmak,(muhasebesini yapmak) 2. Mevcut demirbaş eşyanın kayıtlarını tutmak, bunların muhafazası, kayıttan düşürmek ve devir işlemlerini yapmak, 3. Demirbaş eşyaların her mali yılbaşında sayımını yapmak, 4. Merkez ayniyat saymanlığına (Harcama Birimlerince görevlendirilen, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri) bağlı bütün saymanların hesaplarını merkezde toplamak ve Bakanlığımız Taşınır (ayniyat) kesin hesabını düzenleyip hesap döneminde Sayıştay Başkanlığına vermek, NOT: (508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu nu ile bu görev Strateji Geliştirme Başkanlığı na verilmiştir.) 5. Taşınır Mallarla (Ayniyatla) ilgili tüm işlemleri mevzuatlara uygun olarak yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. III) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü. Đşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, ayniyat, ve bunlarla ilgili kod rehberini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 2. a) Đşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak,konsolide bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek. b) Aylık mizanların hazırlanıp dosyalanması, c) Aylık mizanların internet aracılığı ile yüklenmesi 3. Đşletmelerin nakit hareketleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 4. Döner Sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlerine göndermek, 5. Şube Müdürlüğü ve Đşletmelerle ilgili diğer işlemleri yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. IV) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 4. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 4

15 7. Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2. Bakan ve Müsteşar a öncelikle arz ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve dağıtımını yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4. Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv talimatını uygulamak, 5. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak, 2. Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel Đdare Sektörü, Çevre Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak, 3. Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete de yayımlattırılması, 4. Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak, 5. Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye işlemlerine ait sekreteryasının yapılması, 8. Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması, 9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak, 0. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak. VII) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon, Özel Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın tarih ve nolu oluru ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. 5

16 VIII) Tedarik Şube Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı birimler ile 2007 yılı için yetki devri yapılan 5 (Beş) birimin satın alma gerçekleştirme görevlisi olup, bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.. Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, öğle yemeği ihtiyacı için yemek hizmeti, personelin mesaiye geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı, Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Makam taşıtı kiralama, Güvenlik hizmetleri için Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ve buna benzer süreklilik arz eden ve süreklilik arz etmeyen diğer ihaleleri yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7. Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin ve diğer personelin giyecek alımlarını yapmak, 8. Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9. Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT den pul alımını yapmak, 0. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak,. Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması gerekli izinler için yazışma yapmak, ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 2. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak. NOT: 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan. 2. ve 0. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlükleri ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.. Yukarıda belirtilen Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan mobil ölçüm taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Referans Laboratuarının laboratuar sarf malzemesi, cihaz ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihaleler yapmak, hava kalitesi izleme ağı ve istasyonlarında kullanılmak üzere mal alımı, cihaz entegrasyonu ile yedek parça ve sarf malzeme ihalelerini yapmak, bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin buna benzer diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 7. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak, 6

17 6 Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Yönetim: Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. Đç Kontrol Sistemi: Başkanlığımızın dönemi hizmetleri 2005 yılı Mayıs ayı boyunca Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince denetlenmiştir. Ayrıca 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden sonra hem Başkanlığımız hem de Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama öncesi ön mali kontroller yapılmaktadır. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının Đç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü harcamaları tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iç kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca, Merkez Döner Sermaye Đşletmemiz Sayıştay Başkanlığınca pilot uygulama Saymanlığı seçilmesi sebebi ile ayrıca denetlenmekte olup, yılı denetlemeleri bitmiş, 2006 yılı hesaplarının denetlenmesi için de Sayıştay Denetçileri beklenilmektedir. 7

18 II AMAÇ VE HEDEFLER A ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ - Amaçlar * Đhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, * Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, * Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, * Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak ve hak edişlerini hazırlamak, * Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, * Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, * Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, * Başkanlığımıza ait her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, * 2008 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek ve 8 Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek, *Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarının ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi tesisat vb. hizmetlerinin sürekli olarak işleyişini sağlayarak rahat çalışma ortamı yaratmak, * Enerji, su, telefon, akaryakıt ve diğer temel harcamalardan (Genel Gider Harcamalarından) hizmetleri aksatmadan azami oranda tasarruf yapabilmek için gerekli tedbirleri almak, * Hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız mali mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve yenilikler ile değişiklikleri zamanında uygulamak. 2- Hedefler * Birimlerimizin gittikçe büyümesi, hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile ana binamıza ek yeni bir idare binası temin etmek, * ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesini almak, * Bakanlığımız hizmet taşıtları kısmi olarak 2007 yılında özelleştirilmiş olup, hedefimiz hizmet taşıtlarının tamamını özelleştirmek, *Bakanlığımızda bir PTT Şubesinin hizmet vermesini sağlamak, * Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 93 güvenlik personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte iken, tarihi itibariyle VĐP Güvenlik Koruma Ltd.Şti den 40 kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yoluyla mevcut güvenlik personelimize ilave olarak güvenlik hizmeti satın alınmış olup, 57 güvenlik personelimizin ise Bakanlığımızın taşra ve merkez teşkilatının ilgili birimlerinde değerlendirilmesi sağlanarak iş verimliliğini arttırılmıştır. Hedefimiz Bakanlığımız Güvenlik Hizmetlerinin tamamını özelleştirmek, * 2008 yılında Bakanlığımız güvenlik hizmetlerini tamamen özelleştirme yoluna gidilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmek, * Maliyetleri azaltmak için genel temizlik, personel taşıma, güvenlik ve araç taşıma hizmetleri gibi ihaleleri mümkün olduğu kadar ertesi yıla yüklenmeli ve yıllara yaygın yükleme şeklinde yapmak, 8

19 * 2007 yılında 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 28.maddesine istinaden gelecek yıllara yaygın yüklenmeli (3 yıllık) ihaleler yapabilmek için Maliye Bakanlığı ndan görüş istenilmiş, ancak 2007 yılında olumlu ve olumsuz bir cevap gelmediğinden 2008 yılında da tekrar izin için başvurmak, * 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak Bakanlığımız Döner Sermaye Yönetmeliğini çıkartmak. B TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasa, Kanunlar, Genel Hukuki kurallar çerçevesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması sağlanarak; katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kamu Đdarelerinde geliştirilmeye çalışılan stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışıyla hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak, Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, zamanında yerine getirmek, Başkanlığımız personelini hizmet içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin ve konusunda uzman kişilerin hazırladığı eğitimlerle destekleyerek mali mevzuat konusunda vasıflı hale getirmektir. 9

20 III FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER Bütçe Uygulama Sonuçları A MALĐ BĐLGĐLER 2007 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Başkanlığımız, 2007 yılında kendisine tahsis edilen ,00YTL lik başlangıç ödeneğinin (Yıl sonu ödeneği; ,00 YTL) ,93 ( , ,92) YTL lik kısmını harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2007 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları Birimler Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Kurumsal Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı YTL Yıl Sonu Harcama , , , ,93 Tablo 6: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2007 yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarı YTL Gider Türleri Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama 0 Personel Giderleri , , ,4 02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid , , ,08 03 Mal ve Hizmet alım Giderleri , , ,97 05 Cari Transferler , , ,79 06 Sermaye Giderleri , , ,95 07 Sermaye Transferleri , , ,00 Toplam , , , Mali yılı ĐMĐ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. Tablo 7: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2007 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı Kod Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Harcama 0 Genel Kamu Hizmetleri , , ,87 03 Özel Güvenlik Hizmetleri , , ,36 04 Ekonomik Đşler ve Hizmetler , , ,33 05 Çevre Koruma Hizmetleri , , ,37 Toplam , , ,93 YTL 20

ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 80 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

ĐÇĐNDEKĐLER. V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 80 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------------------- içđndekđler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2010 YILI BĐRĐM FAALĐYET RAPORU 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 1 BĐRĐM YÖNETĐCĐSĐ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------- içindekiler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2008 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU A- Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU:

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 sayılı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Bilgi Đşlem Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediyelere verdiği

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

GÖREV TANIM FORMU YETKİ GÖREV VE SOROMLULUKLARI

GÖREV TANIM FORMU YETKİ GÖREV VE SOROMLULUKLARI BİRİMİ :DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ ÜNVANI : Doç.Dr /MÜDÜR ADI SOYADI: Mehmet H.ÖZYAZICIOĞLU BAĞLI OLDUĞU MAKAM: REKTÖRLÜK a) Merkezin idari işlemleri, bilimsel araştırma, eğitim halka erişim

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ Onay Tarihi : 23.03.2009 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı