ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi : , Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi : , Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Kürsüsü Ankara Üniversitesi Dil ve 1982 Tarih-Coğrafya Fakültesi Y.Lisans Türk Dili Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi SBE 1984 Doktora Türk Dili Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi SBE Akademik Unvanları: Yardımcı Doçent : Gazi Üniversitesi, 1992 Doçentlik : Celal Bayar Üniversitesi, 2002 Profesör : Celal Bayar Üniversitesi, 2009 Doçentlik unvanını aldığı tarih: 14 Kasım 2002 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Yüksek Lisans Tezleri: 1. Demirez, A, Celil Mehmetkuluzade nin Hikâyeleri, Đnceleme- Metin-Aktarma, Gazi Üniveristesi, SBE, Zengin, G, Televizyondaki Canlı Yayınlarda Türkçe Hataları Gazi Üniversitesi, SBE, Özdemir, G, Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi Gramer Terimlerinin Karşılaştırılması Gazi Üniversitesi, SBE; Yavuz, P., Çağdaş Türkmen Hikayeciliğinden On Đki Örneğin Dil ve Üslup Đncelemesi Celal Bayar Üniversitesi,SBE Yurtbekler, V, Çağdaş Türkmen Hikâyesinin On Đki Örneğinde Dil ve Üslup Çalışması, Celal Bayar Üniversitesi, SBE 2000

2 6. Kazak, M, Jusibek Aymavıtow un Kartkoja Romanının Çevriyazısı, Türkiye Türkçesine Aktarımı (Gramer Đncelemesi: Sıfat-Fiiller ve Zarf-Fiiller), Celal Bayar Üniversitesi, SBE Bülbül Oğuz, Betül, Türk Dilinde Yol Kavramının Toplumsal Dilbilim Açısından Đncelenmesi Celal Bayar Üniversitesi, SBE, Çelebi Kamelya, Nergis le Nigar ın Nağılları, Celal Bayar Üniversitesi, SBE, Zeybekoğlu, Đsmail, Borçalı Âşık Kamandar Efendiyev, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, CBÜ, SBE, Çopur, Emel, Eski Türkçede er- ve tur- Fiilerinin Kullanılışı, CBÜ SBE, Yakın, Yasemin, Gülşen-i Raz Elvan Şirazi, Đnceleme-Metin-Dizin, Akbulut, Serpil, Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Geniş Zaman Ekinin Kullanımı, CBÜ, SBE, Gürbüz, Harun, Nehcü l-feradıs te Cümle, CBÜ, SBE, Ersoy, Asu, Nahlistan, Metin-Đnceleme-Dizin, CBÜ, SBE, Birkan-Akhan, Ebru, Yunt Dağı Köylerindeki Masalların Dil Özellikleri CBÜ, SBE, Akyol, Senem, Manisa Merkez Kuzey-Batı Köyleri Ağızları, CBÜ, SBE Meryem Melis Çöloğlu, Silkü l-cevahir, Çevriyazılı Metin ve Đnceleme, CBÜ, SBE Yasemin Kot, Ahmet Rasim in Şehir Mektupları ve Romanya Mektuplarında Söz Varlığı CBÜ, SBE Esra Çiftçi, Latife Tekin in Romanlarında Đsim Cümleleri, CBÜ, SBE Zeynep Aksaraylı, Bir 19.yy Metni Olan Ma-Hazar ın Dil Đncelemesi CBÜ SBE Uğur Özgür, Dede Korkut Metinlerinde Olumsuzluk ve Yokluk Biçimleri CBÜ SBE 2013 Doktora Tezleri: 1. Betül Bülbül Oğuz, Sürûrî nin Kitabü l-acâibü l-garâib i Üzerine Göstergebilimsel Bir Đnceleme. 2. Velipaşa Yurtbekler, Türkmen Türkçesinde At ve Atçılıkla Đlgili Kavramlar, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Devam ediyor. Armağan Kitaplarda Yayımlanan Makaleler: 1. Đlker, Ayşe(2013); Oğuzların Yerleşiklik Ve Göçerlik Hallerinin Dil Ölçütleri Üzerine Bir Deneme, Bengü Belek, Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Tük Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2. Đlker, Ayşe(2013); Ağız Alanlarında Yükleme ve Yönelme Değişmesinin Sebepleri Üzerine Yeni Bir Bakış, Leyla Karahan Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1. Đlker, Ayşe(2013); Manisa Ağzında Şimdiki Zaman Đşleviyle Kullanılan -Macı Eki, Diyalektolog Dergisi, Yaz, 6.sayı 2. Đlker, Ayşe; Un, Ufak ve Uşak Kelimeleri Üzerine, Turkish Studies, Kış 6/1, Đlker, Ayşe; Manisa Ağızlarında Davrı/ Davırı Edatı, Turkish Studies, Yaz, 3/3, 2008

3 4. Đlker, Ayşe; Türkmen Türkçesinde -Dır Ekinin Ve Bağlacı Đşlevinde Kullanılışı, TDK Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, Bahar Đlker, Ayşe; Acta Turcica, Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede Av-Et Đlişkisi, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1.sayı, 2009 Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında ( Proceedins) Basılan Bildiriler: 1. Đlker, Ayşe (2014); Gelecek Zaman ve Şimdiki Zaman Kiplerinin Önümüzdeki Süreçte Fonetik Olarak Değişebilirliği, Geçmişten Geleceğe Türkçe, Elginkan Vakfı I. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Bildirileri 2. Đlker, Ayşe (2013); Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilme Yöntemlerine Bir Bakış, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Bursa 3. Đlker, Ayşe (2013); Saltuknamede Diyalektolojik Ögeler, Uluslararası Sarı Saltuk Sempozyumu, Yunus Emre Enstitüsü Köstence-Romanya, Đlker, Ayşe (2010); Cahit Sıtkı Tarancı nın Üç Şiir Kitabında Türkiye Türkçesinin Yazım Ölçünlüleşmesindeki Eğilimler, Doğumunun 100.Yılında Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, AKDTYK ve Dicle Üniversitesi, Bildiri Kitabı Đlker, Ayşe; Manisa Ağızlarında Eskicil Ögeler, Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kars Kafkas Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, Mayıs, Đlker, Ayşe; Manisa Ağızlarında Şimdiki Zaman, Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Harran Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, Mart Đlker, Ayşe; Türkmen Türkçesinde Parmak Adları,. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Đlker, Ayşe; Türkmen Türkçesinde Sıfat-Fiili Parçaların Oluşumu Üzerine Bir Deneme, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri, Đzmir, Đlker, Ayşe; Batı Grubu Yazı Dillerinde Gın Ekinin Đşlevleri, ICANAS, Ankara, Eylül, Đlker, Ayşe; Sun- Fiilinin Tarihsel ve Çağdaş Metinlerdeki Kullanımı, Atatürk. Üniversitesi, Uluslar Arası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Đlker Ayşe; Türkçede n Đle Yapılan Organ Adları, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Uluslar Arası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Nisan, 2007, Đstanbul 12. Đlker, Ayşe; Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Edebi Eserlerden Yararlanma Yolları Halep Üniversitesi, Dil Enstitüsü, Dil ve Kültür Sempozyumu, Şubat 2006, Suriye 13. Đlker, Ayşe, Sovyet Dönemi Türkoloji Çalışmalarında Batı Türkçesi Đçin Kullanılmış Kaynaklar Celal Bayar Üniversitesi Uluslar Arası 2. Türk Edebiyatı ve Tarihi Kongresi, Manisa, Đlker, Ayşe;, Bilim ve Ortak Yazı Dili Olarak Türkçe, 2. Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyasının Sosyal, Ekonomik, Hukuksal Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Haziran 2004, Kırgızistan 15. Đlker, Ayşe; Dil Öğelerinin Belirleyiciliği: Peyami Safa Üzerine Bir Deneme 5. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 2004

4 16. Đlker, Ayşe; Tekerleğin Yolculuğu Kırıkkale Üniversitesi Uluslar Arası Yol Metaforu Sempozyumu, 8-9 Aralık 2004, Kırıkkale 17. Đlker, Ayşe; Hüseyin Kâzım Kadri nin Đçtihat Dergisinde Ortak Türk Yazı Dili Hakkında Đleriye Sürdüğü Görüşler, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Đlker, Ayşe, Dil ve Kültür Taşıyıcısı Olarak Kadın 1. Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Kurultayı, Ekim 2001, Ankara 19. Đlker, Ayşe; Lehçeden Lehçeye Aktarma Üzerine Bazı Düşünceler, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, , TDK Yayını, Ankara, Đlker, Ayşe; Yunus Emre ve Mahdumkulu yu Birleştiren Kelimeler, Uluslar Arası Mahdumkulu Sempozyumu, Mayıs 1998, Aşkabat, Türkmenistan. 21. Đlker, Ayşe; Bekir Çobanzade nin Sanatçıya Verdiği Kıymet ve Ona Yüklediği Vazifeler, Uluslar Arası Bekir Çobanzade Konferansı, Temmuz 1993, Akmescit (Simferepol), Kırım, Ukrayna Yazılan Uluslar Arası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler: 1. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri, Fiil- Basit Çekim, Azerbaycan ve Gagavuz Türkçesi Bölümleri TDK yayınları, Ankara, 2006 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1. Ayşe Đlker (2011) Cumhuriyetin Đlk Yıllarından Bugüne Türkiye Türkçesinin Ölçünlüleşme Süreci, Türk Yurdu Dergisi,31/ Đlker, Ayşe; Kuzey Azerbaycan Türkçesindeki Alator Kelimesi Üzerine Türkbilig 2, Ankara, Đlker, Ayşe; Edhemi nin Đhya-yı Dil Mesnevisinde Birleşik Fiiller, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Mertol Tulum Armağanı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Đlker, Ayşe; Türkmen Türkçesinde Köken Olarak Kendini Gizleyen Kelimeler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı:9, , Konya, Đlker, Ayşe; Kirlenen Bir Dünyada, Kirlenmekte Olan Bir Türkçe mi?, Türk Yurdu, Türkçeye Saygı Özel Sayısı ( ), , Ankara, Đlker, Ayşe; Türklüğün Kutsal Kitabeleri, Türk Yurdu Dergisi Orhun Abideleri Özel Sayısı, Ankara, Đlker, Ayşe; Sararmak Fiili Üzerine, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, V,Đzmir,1989. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: 1. Đlker, Ayşe; Kırkağaç Ağzının Temel Şekil Bilgisi Özellikleri, Kırkağaç Sempozyumu, 7-8 Eylül, 2007, Kırkağaç 2. Đlker, Ayşe; Manisa Ağzındaki belenarı Kelimesi Üzerine CBÜ Kültür ve Spor Kulübü, Manisa Şehri Bilgi Şöleni, Bildiriler, Manisa, Đlker, Ayşe; Manisa Gördes Ağzında Şimdiki Zaman Đşlevli ıp batır Birleşik Fiili Hakkında. 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 79-83, Balıkesir, Đlker, Ayşe; Türkiye Türkçesinin Türk Lehçelerini Konuşanlara Öğretilme Yöntemi Ne Olmalıdır?, 18 Mart Üniversitesi, 4. Uluslar Arası Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Çanakkale, Mayıs 1998

5 5. Đlker, Ayşe; Azerbaycan Türkçesinde Kimi Edatının Đşlevi Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, , Sayı:1, Manisa,1997. Diğer yayınlar: Makaleler: 1. Đlker, Ayşe; Türk Pop Müziği Sözlerinde Türkçe nin Ölçünlü Yapısına Aykırı Kullanımlar, T.C Karaman Valiliği Karaman Dil-Kültür Sanat Dergisi, Đlker, Ayşe; Türkçede Edatlar ve ne ki Yapısı Üzerine, Akademik Bakış Dergisi, Đlker, Ayşe; Dil Birliği, Türkiye Diyanet Dergisi, Ankara, Đlker, Ayşe; Bir Đfade Hakkında, Türk Kültürü Dergisi, Kasım, Yurt Đçinde Yayımlanan Kitap: 1. Đlker, Ayşe; Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, TDK yayınları, Ankara, Đlker, Ayşe; Elfaz-ı Türkî-Farsi, Metin-Đnceleme-Dizin, Manisa,199 (2.Baskı için TDK da) 3. Đlker, Ayşe; Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine Küçük Đsimsiz Bir Sözlük: Đmes Sözlüğü, Manisa,1998. Basılmış Ders Metinleri ve Notları: 1. Lise Türk Dili Ders Kitabı 2 nin sayfaları arası, MEB yayınları, Ankara, Lise Türk Edebiyatı Ders Kitabı 4 ün sayfaları arası, MEB yayınları, Ankara, Đlk Okul Türkçe Ders Kitabı 5 te Çiçek ve Umut adlı metin, MEB yayınları, Ankara, Đlk Öğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı nda Bir Şekerli Bir Ispanaklı adlı Hikâye, Tutibay Yayınları, Ankara, Manisa Elginkan Vakfı, Türkçeyi Doğru ve Güzel Konuşma Ders Notları, Diğer Kitaplar 1. Đlker, Ayşe; Turkısh Hospıtalıty, Kültür Bakanlığı Đlker, Ayşe; Bir Başka Sevda Kültür Bakanlığı, Đlker, Ayşe; Karabağ, (Sabahattin Çağın la) Sabir Rüstemhanlı dan Türkiye Türkçesine Aktarma, Akademi Kitabevi, Đzmir, 1988 Projeler Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü 1. Celal Bayar Üniversitesi BAP: Manisa Ağızları 2009 Đdarî Görevler 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

6 6. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına Vekâlet Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelik: 1. ĐLESAM

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ 1. ÖZGEÇMİŞ A- KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : Ramazan KORKMAZ Doğum Yeri : Çıldır/ Ardahan Doğuum Yılı : 27.02. 1962 Yabancı Dil : İngilizce B- ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1988 Y.

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014. EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : 0533 211 79 21 :noztoprak@marmara.edu.tr

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrfan Murat YILDIRIM 2. Doğum Tarihi: 08.05.1963 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrfan Murat YILDIRIM 2. Doğum Tarihi: 08.05.1963 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrfan Murat YILDIRIM 2. Doğum Tarihi: 08.05.1963 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 3.0.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil Tasarımı D. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 1977

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı