Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Gastrointestinal Traktüsün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Gastrointestinal Traktüsün"

Transkript

1 İstanbul Tp Dergisi 1999; 2: 1-9 Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Gastrointestinal Traktüsün Değerlendirilmesi* Dr. Nurhan Ünlü CANEROÖLU (1), Dr. İskender DİK (2), Dr. Burhan BEDİR (3), Dr. Cüneyt MÜDERRİSOÖLU (3), Dr. Reyhan ÜNLÜ (4), Dr. Neslihan ÖZSOY (5), Dr. Ferhan MANTAR (1) ÖZET Yetişkinlerde demir eksikliği anemisi genellikle gastrointestinal traktüsten gizli, kronik kan kaybnn sonucudur. Çalşmamzn amac bu klinik problemin çözümü için tansal bir algoritm oluşturmaktadr. Bu çalşmaya 23'ü kadn 14'ü erkek toplam 37 hasta alnd. Ösofagogastroduodenoskopi, rektosigmoidoskopi, baryumlu çift kontrast kolon grafisi ile, negatif endoskopik ve radyolojik incelemesi olan olgularda enterokusis ve kolonoskopi uyguland. Hastalar spesifik alt ve üst gastrointestinal semptomlar, nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAID) ve alkol kullanm açsndan sorgulandlar. Dşk örnekleri gizli kan ve parazitoz için test edildi. Yirmidokuz olguda kan kaybndan sorumlu en az bir lezyon saptand. Sekiz olguda hem üst ve hem de alt gastrointestinal traktüste lezyon vard. Sekiz olguda tezyon saptanmad. Üst gastrointestinal traktüste en sk rastlanan lezyongastritti (14 olgu). Hemoroidler en sk kolonik lezyonlard (10 olgu). Lezyon saptanamayan sekiz olgunun üçüne enteroklisis yapld, birinde malabsorbsiyon gösterildi. Demir eksikliği anemili olgularda, gastrointestinal traktüste belli bir barsak bölümüne uygun spesifik semptomlar ve dşkda gizli kan testi sonuçlar, gastrointestinal traktüste saptanan lezyonlarla istatistiksel olarak anlaml değildi. Hem alt ve hem de üst gastrointestinal traktüste birlikte tezyonlar nadir değildir ve bidireksiyonel endoskopi gereklidir; seçilmiş olgularda enterokusis yararldr. Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, gastrointestinal kanama, gastrointestinal endoskopi SUMMARY Evaluation Of Gastrointestinal Tract In Patient With Iran-Deficiency Anemia Iran-deficiency anemia ([DA) in adults is usually a result of occult chronic blood loss from the gastrointestinal tract. The aim of this study is to determine a diagnostic algorthym for this elinical problem. TWenty-three women and 14 men totaly 37 patients were examined in this study. Eusophagogastroduodenoscopy, rectosigmoidoscopy, double-contrast bari um enema, and also in patients w ith negative endoscopic and x-ray evaluation, enteroclysis and colonoscopy were performed. Patients were asked for specific upper and lower gastrointestinal symptoms, about use of NSAID and ingestion of alcohol. Stool samples were tested for occult blood and parasitic infestation. At least one lesion potentially responsible for blood loss was detected in 29 patients. Eight patients had lesions in both the upper and lower gastrointestinal tract. No lesion was established in B patients. The most common lesion in the upper gastrointestinal tract was gastritis (14). Hemorroids were the most common colonic lessions (10). Enteroclysis was performed in 3 of B patients who had no lesions; one of them presented malabsorption. Symptoms at a specific site of corresponding portion of the bowel in the gastrointestinal endoscopy Key Words: Gastrointestinal bleeding, eusophagastroduodenoscopi, iran-deficiency anemia ([DA). GİRİŞ ve AMAÇ SSK İstanbul Eğitim Hastanes İç Hastalklar Kliniği Uzman (1), Şef Yardmcs (2), Şefi (3), SSK Ankara Ulus Hastanesi Uzman (4), SSK Okmeydan Hastanesi Uzman (5) * Eylül 1996 tarihinde İstanbul'da 5. Marmara Tp Günlerinde tebliğ edilmiştir. Erişkin erkek ve postmenopozal kadnlarda demir eksikliği anemisi %3,5 - %5,3 orannda, yaşllarda ise %7 orannda görülmektedir (1). Bu grupta demir eksikliği anemisinin nedeni genellikle gastrointestinal traktüsten gizli, kronik kan kaybdr ve kanama kaynağnn saptanmas için tüm gastrointestinal trak

2 İstanbul Tp Dergisi 1999; 2: 1 9 tüsün inclenmesi gereklidir (1-16). Peptik ülser, hiatal herni, gastrit (alkol veya aspirin alm \e birlikte), hemoroid, vasküler anomaliler, neoplazmlar gastrointestinal kanamann sk nedenleridir (2, 3, 9). Demir eksikliği nedeni ile yaplan endoskopik çalşmalarda lezyon saptanan olgularn çoğunun nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanma öyküsü vardr (15). Yine Menetrier hastalğ, hipergastrinemi ile giden Zollinger Ellison sendromu, Peutz-Jeghers sendromu gastrik kanama yapar (3). Porta} hipertansif gastropati, gastrik antral vasküler ektaziler ciddi demir eksikliği anemisi yapabilirler. Subtotal gastrektomiyi takiben fekal kan kayb olur (3). Yine çekum ve assendan kolonda yer alan anjiodisplaziler de özellikle yaşl populasyonda anemi nedenidir (3). Kolon divertikülozisi, divertikülit ve neoplazmlarda anemi ilk bulgu olabilir (9). Abdominal organlarn tedavi amaçl radyasyonu, leiomyom gibi benign lezyonlar, ösofageal ve gastrik varisler, ülseratif kolit, parazitoz ve sporcularda gastrointestinal kan kaybna bağl demir eksikliği anemileri tanmlanmştr (3, 9). Demir eksikliği anemili olgularn değerlendirilmesinde standart yoktur ve hastay ilk gören klinisyenler arasnda farkl yaklaşmlar vardr. Hastann öyküsü (örneğin aile öyküsü, NSAID kullanm, enfeksiyonlar, seyahatler, diyet, alkol, tütün kullanm), üst ve alt gastrointestinal semptomlar ve fizik muayene bulgulan gastrointestinal kanama kaynağn saptamada çok kullanşl olmayabilirler. Demir eksikliği anemisi Iabaratuar çalşmalan ile doğrulandğ zaman ardndan gelecek inceleme gastrointestinal traktüsün endoskopik incelemesidir. Yaşl hastalarda kanama kaynağn saptamada kombine kolonoskopi ve ösofagogastroduodenoskopi yüksek oranda sensitif ve spesifik bulunmuştur (1, 14). Lezyonlann yerini saptamada, gastrointestinal traktüste belli bir bölgeye spesifik semptomlarn yararl olduğu ve araştrmalann bu semptom bölgesinden başlamas gerektiği sonucuna varan çalşmalar olduğu gibi (5), semptomlarn kanama kaynağn saptamada yararsz olduğunu gösteren çalşmalar da vardr (14, 16, 17, 18). Ösofagogastroskopinin tansal yarar kolonoskopiden yüksek bulunsa da (14, 16), özellikle yaşllarda, anemiyi açklayacak benign üst gastrointestinallezyon saptansa bile kolonikinceleme gereklidir (15, 17, 18). Benign üst gastrointestinal lezyon saptanan hastalarda önemli oranda kolona ait malignite saptanmas tüm kolon incelemesini zorunlu klar (15). Üst gastrointestinal endoskopik incelemede duodenum biyopsisi alnmasn gerekli bulan çalşmalar vardr (14, 18). Asemptomatik ve 40 yaş üzeri olgularda gaitada gizli kan testi pozitiflik oran %1-5 olup, tüm pozitif testler araştrmal ve başlangç inceleme kolonoskopi olmaldr (19). İnce barsak incelemesinin yararldğ çok açk olmamakla birlikte (5), demir tedavisine yantszlk durumunda inceleme önerenler vardr (14). Bu çalşmada; demir eksikliği anemisi olan hastalarn değerlendirilmesinde belli bir standart olmamas ve klinisyenler arasnda farkl yaklaşmlar nedeniyle, demirin absorbsiyonunda bozukluk, diyetle yetersiz demir alm veya gastrointestinal traktüs dş kayplarn dşlanmas sonras yaplacak endoskopik girişime rehberlik etmesi açsndan gastrointestinal traktüsle belli bölgeye spesifik semptomlar sorguland ve semptomlar ile gaitada gizli kan testi sonuçlarnn, endoskopik işlemlerde saptanan lezyonlarla birlikteliği araştrlarak tansal bir algoritm oluşturulmaya çalşld. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalşma, demir eksikliği anemisi tans ile SSK İstanbul Eğitim Hastanesi İç Hastalklar Kliniği'nde yatrlarak araştrlan 37 olguyu kapsamaktadr. Demir eksikliği anemisi tans, hemoglobin konsantrasyonunun erkeklerde ~12,5 gr/di (normal değer 13,5-1 7,5), kadnlarda ~10,6 gr/di (normal değer 11,6-15,8) bulunmas ve şu laboratuar değerlerinin varlğ ile kondu: - Serum demir konsantrasyonu ~45 mikrogramldl (Normal değeri: mikrogram/dl) - Serum demir bağlama kapasitesinde artş (Normal değer mikrogram/dl) - Serum ferritin konsantrasyonu ~20 ng/ml (Normal değer: Erkeklerde ng/ml, Kadnlarda ng/ml) Kemik iliği aspirasyon örneğinde, prusya mavisi ile boyarnada demir depolannn yokluğu tüm olgularda gösterildi. Epitaksis, ciddi menstruel kanama vb. belirgin kan kayb yapan nedenlerle anemi gelişenler, aktif gastrointestinal kanama, ciddi kardiopulmoner hastalk, PICA şüphesi olan veya PICA tans alanlar, 16 yaş alt olgular, endoskopi ve diğer girişimler için izin vermeyenler, kan testleri tamamlanmadan demir tedavisi başlananlar, takip srasnda bağlant kurulamayanlar, kronik hastalk anemisi ile birlikte olduğu düşünülen anemi olgular, invaziv girişimler için kardiovasküler muayene ve bulgulan uygun olmayan çalşma dş brakld. Çalşmaya alnan tüm olgulardan detayl klinik bilgi alnd. Üst gastrointestinal traktüs için disfaji, odinofaji, dispepsi, bulant, kusma, iştahszlk, yemeğe bağl ve antiasidiere cevapl veya cevapsz üst abdominal ağr; alt gastrointestinal traktüs için hemotoçezya, melana, barsak alşkanlğnda değişme, 2

3 Dr. Nurhan Ünlü Caneroğlu ve Ark. Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Gastrointestinal Traktüsün Değerlendirilmesi diyare, konstipasyon, kolik tarzda ağr soruldu. Olgular aspirin, NSAID ve alkol alm açsndan sorgulandlar. Tüm kadn olgulara jinekolojik muayene yapld. Endoskopik inceleme öncesi gaita örneklerinde gizli kan ve parazit bakld. Gaitada gizli kan testinin geçerli kabul edilebilmesi için bir kez pozitiflik ve en az iki kez negatiflik arand. Endoskopik işlemler için Olympus GIF type Q 20, karşdan görmeli cihaz kullanld. Önce rektosigmoidoskopi ve ardndan ösofagogastroduodenoskopi yapld. Tüm olgularda en az 20 cm'lik rektosigmoid bölüm incelendi. Ösofagogastroduodenoskopide Helicobacter pylori açsndan Cl o test yapld. Lavman opakla çift kontrast kolon grafileri çekildi. Endoskopiler ve kolon grafisi negatif sonuçland ise, duodenum entübasyonu ve ince barsağa methyl cellulose ve baryumun damla damla aktlmas ile enteroklisis ve kolonoskopi uyguland. BULGULAR Çalşma grubu, 23'ü kadn, 4'ü erkek toplam 37 olgudan oluştu; tümü hastanede yatrlarak araştnld. Ortalama yaş(± SD) ± 9.3'di (olgularn yaş aralğ 6-77 yaş). Yirmibeş olgu aneminin neden olduğu yorgunluk, halsizlik, solunum zorluğu gibi genel semptomlarla hastaneye başvurmuştu. Dokuz olgu yandaş bir hastalğa sahipti: olgu epilepsi, olgu akut pnömoni, olgu akut viral hepatit, olgu mental retardasyon, olgu dejeneratif aort kapak hastalğ, olgu kor pulmonale, olgu iskemik dilate kardiyomyopati, olgu hepatama ve olgu diffüz guatr. Test Değer Normal Ortalama :: SD Snrlar Hemoglobin (gr/eli) 5.91:!: Erkek 5.45:!: Kadn 6.19:!: MCV (mikromilimetreküp) 61.86:!: 9.42 so- 100 Serum Demir (mikrogran/dl) :!: Serum Demir bağlama 313:!: kapasitesi (mikrogran/dl) Serum Ferritin (ng/ml) Erkek ~ Kadn ~ Tablo 1: Demir eksikliği anemili 37 hastada laboratuar testlerinin sonuçlar İşlem ve lezyon Rektosigmoidoskopi Kolon karsinomu Po!ip Hasta says ve yüzdesi Kolit* Hemoroid Divertikülozis koli Thtal Lezyon Özofagogastroduodenoskopi Duodenal ülser Özofajit* Gastrit* Gastrik ilser Anastomotik ülser Gastrik kanser Ösafagusta web Celiac sprue Midede multiple polipler Thtal lezyon o %37.8 %5.4 * Tanlar biyopsi ile konulmuştur. Tablo 2: Demir eksikliği anemili hastalarda endoskopik bulgular. Otuzyedi hastann 29'unda gastrointestinallezyon saptand (%78); 8 olguda (%27) üst ve alt gastrointestinal yerleşim vard. Özofagogastroduodenoskopi ile s olguda tek lezyon (%52), rektosigmoidoskopi ile 6 olguda tek lezyon saptand (%2). Rektosigmoidoskopide en sk rastlanan lezyon hemaraiddi (%71.4). Bir olgu rektum kanseri tans ald. Bir olguda, 3 adet cm' den büyük polip bulundu. olguda çok sayda kolonik divertikül, olguda biyopsi ile tannan infeksiyöz kolit vard. Özofagogastroduodenoskopide en sk rastlanan lezyon gastritti. (%60.8). Bu olgularn 5'inde NSAID, 'inde aspirin kullanm öyküsü vard. Bir olguda gastrik, olguda rluadenal ülser vard. İki olguya Bilroth II anastomoz ile subtotal gastrektomi yaplmşt. Bir olguda anostomotik ülser görüldü. Ülserlerin hiçbirinde aktif kanama yoktu. Gastrik karsinoma tans alanlarn birinde antrum, diğerinde corpusda karsinam saptand. Birer olguda mide polipozisi, ösofageal web ve celiac sprue tans kondu. Alt olgu düzenli NSAID, olgu aspirin ve 2 olgu alkol kullanyordu. Alkol kullananlardan biri antrum kanseri, diğeri ise "gastrit + eroziv duodenit" tans almş olup Clo test "+" di. Negatif endoskopik ve kolon grafisi sonucu alnan 8 olgudan üçüne enteroklisis yapld. Bir olgunun enteroklisisi malabsorbsiyonla uyumlu idi; duodenum biyopsisi alnd ve celiac sprue 3

4 Istanbul Tp Dergisi 1999; 2: 1-9 düşünüldü. Bir olgunun kolon grafisinde inen kolonda divertikül saptand ki; bu olgu antral gastrit ve hemoroid tans almşt. Semptom bölgesi Lezyon Bölgesi ve gaitada gizli kan Üst Kolon İkisi Hiçbiri Üst Gastrointestinal Traktüs Pozitif(4) 3 o o Negatif (5) Alt Gastrointestinal Traktis Pozitif r) o o o Negatif(4) Asemptomatik Pozitif(2) 2 o o o Negatif (ll) Tablo 3: Semptom bölgesi ve gaitada gizli kan testinin, lezyonlarla ilişkisi Elde edilen sonuçlar Kolmogorov-smimov testi ile değerlendirildi. Pozitif endoskopik ve radyografik çalşma sonucu olan olgular ile, negatif endoskopik ve radyografik çalşma sonucu olan olgular arasnda, hemoglobin, ortalama korpüsküler volüm, serum demir bağlama kapasitesi ve serum demiri arasnda önemli fark yoktu. Tüm parametreler için p>0.05 bulundu (Tablo 4). Lezyon olan Lezyon olmayan (n= 29) (n= 8) Hb (g/dl) 5.84:!: :!: 1.65 MCV ± o ± 6.45 (Mikromilimetreküp) Serum demiri :!: :!: 7.92 (Mikrogram/dl) Serum demir bağlama 34.68:!: :!: 23.6 kapasitesi (Mikrogram/dl) Tablo 4. Üst gastrointestinal spesifik semptomlar ile üst gastrointestinal lezyonlann birlikteliği, alt gastrointestinal spesifik semptomlar ile alt gastrointestinal lezyonlann birlikteliği istatistiksel olarak anlamsz bulundu. Sras ile (Z = 0,665 ve p> 0,05 ; Z = 0,883 ve p>0,05) Semptomsuz 13 olgudan 8'inde lezyon saptand. Hem üst ve hem de alt gastrointestinal lezyonlar gaitada gizli kan ilişkisi istatistiksel olarak anlamszd (p>0.05). Gaitada gizli kan testi, kronik kan kaybna neden olabilecek gastrointestinal lezyon saptanan 29 olgunun 7'inde pozitifken (sensitivite %24), lezyonu bulunmayan olgularn tümünde (8 olgu) negatifti (spesifite %100). Yalanc negatiflik oran %75.8 idi. Gastrointestinal sisteme ait semptomu olmayan 13 olgunun 8'inde kronik kan kaybna yol açabilecek en az bir gastrointestinal lezyon saptand. Buna karşlk semptomatik 3 olguda hiç lezyon saptanmad. Gastrointestinal semptomlarn kronik kan kaybna yol açabilen gastrointestinal lezyonlar için sensitivitesi %72, spesifitesi %37 idi. Alt aylk izlem süresi içinde, negatif endoskopik ve radyografik bulgusu olan olgularn tümü önce paranteral ve sonra oral verilen demir tedavisine yant verdiler. Gastrik kanseri ve kolon kanseri olan 3 olgu opere oldu, 2'si öldü. Duodenal ülser ve aktif internal hemoroidi olan olgu hepatama tans ald ve izlernde öldü. Diğer tüm olgularda 6 ay içinde hematolojik parametreler tamamen düzeldi. TARTIŞMA ve SONUÇ Erişkin erkek ve postmenopozal kadnlarda demir eksikliği anemisinin nedeni genellikle gastrointestinal traktüsten gizli, kronik kan kaybdr ve kanama kaynağnn saptanmas için tüm gastrointestinal traktüsün incelenmesi gereklidir. Demir eksikliği aneroisi Iabaratuar çalşmalan ile doğrulandktan ve diyete bağl demir eksikliği, demir ihtiyacnda artş ve gastrointestinal sistem dş kan kaybna bağl anemi dşlandktan sonra, gastrointestinal traktüsün endoskopik incelemesine geçilir. Gordon ve ark., 170 hastada yaptklan çalşmada, demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde endoskopinin rolünü araştrmş ve sonuçta 50 yaş üzeri bu çalşma grubunda ist gastrointestinal kanama kaynaklan daha fazla bulunmuştur. Olgularn öyküsü ve lezyon arasnda korelasyon bulunamamştr (16). Rockey ve Cello da; yine Gordon ve ark. gibi bidireksiyonel endoskopi ile 100 olguluk seride prospective çalşma yapmşlar ve 62 hastada kanama yapma potansiyeli olan en az bir lezyon saptamşlardr. Endoskopi ile lezyon bulunamayanlara enteroklisis yaplmştr ve ince barsak radyografik çalşmalan yararsz bulunmuştur. Bu araştnclar Gordon ve arkadaşlarnn bulgularna karşn, semptom bölgelerine yönelik araştrma gerektiği sonucuna varmşlardr ve senkron üst ve alt gastrointestinal lezyonlar nadir bulmuşlardr (5). Yaşllarda aneminin klinik değerlendirmesini 111 4

5 Dr. Nurhan Cİ nlü Caneroğlu ve Ark. Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Gastrointestnal Traktüsün Değerlendirilmesi olgu ile yapan bir çalşmada, en sk mikrositik hipokromik anemi saptanmş olup, serum demir düşüklüğü ile gastrointestinal kan kayb ilintili bulunmuştur (21). Yine yaşl 72 olguda yaplan araştrmada, demir eksikliği anemisi saptanan 13 olgunun tumünde nedenin gastrointestinal kayp olduğu, ancak yaşl hastalarda en sk anemi nedeninin kronik hastalklar olduğu sonucuna vanlmştr (23) Oberle ve ark. retrospektif bir çalşmada demir eksikliği anemisi veya melena şeklinde gastrointestinal kanamas olan 362 olguda, çok yoğun endoskopik araştrmaya karşn %18 orannda kanama kaynağ saptayamamşlardr. Yirmibeş olguda gastrointestinal malignite saptanmş olup, bunlarn %85'inde gaitada gizli kan pozitif bulunmuştur. Kanama kaynağ yoğun endoskopik çalşma ile bulunamaz ve malignite dşlanabilirse, seçilmiş olgularda ince barsak çalşmalan veya angiografi önerilmiştir (22). Kepczyk ve ark., demir eksikliği anemili 70 olguda bidireksiyonel endoskopi ve negatif sonuç alnanlarda enteroklisis uygulamşlar, özofagogastroduodenoskopi ile ince barsak biyopsisi almşlardr. Sonuç olarak demir eksikliği anemisi olan yetişkin erkekler ve postmenapozal kadnlarda, kanama kaynaklannn saptanmasnda bidireksiyonel endoskopi ve negatif sonuç alnanlarda ince barsak radyografisi önerilmiştir. GGK pozitif olanlarn %75'i negatif olanlarn %63'ünde lezyon saptanmştr (1) Cook ve ark., demir eksikliği ve üst gastrointestinal endoskopide benign lezyonu olan tum yaşl hastalarda kolonik incelemenin mutlaka yaplmas gerektiği sonucuna varan bir çalşmada, 100 olguda özofagogastroduodenoskopi, ince barsak biyopsisi, kolonoskopi ve flexible sigmoideskopi ile baryumlu inceleme yaplmşlardr. Gastrointestinal semptom sorgulamas ile lezyon birlikteliği, Gordon ve ark.'nn çalşmasna benzer şekilde anlamsz bulunmuştur. Bu sonuç Rockey ve Cello'nun çalşmasyla uyumsuzdur (15). Than CC ve ark., anemili hastalarda üst gastrointestinal endoskopi ile yaplan çalşmada demir eksikliği anemili 83 olgunun 26'nda (%31) önemli endoskopik bulgular sa ptamşlardr. Gastrointestinal semptomlar, analjezik ve steroid kullanma öyküsri ile lezyon insidansnda önemli artş gösterilememiştir. Lezyon saptanamayanlar kolonoskopiye gönderilmişlerdir (20). Açklanamayan demir eksikliği anemilerinde gastrointestinal kanamadan şüphelenilen olgularda, entereskapi gittikçe daha fazla olguda kullanlmaktadr. Günümüzde push ve sonde enteroskopi olmak üzere iki yöntem vardr. Push jejunoskopide kolonoskopi oral olarak kullanlr veya özel dizaynl aletlerle Treitz ligamannn ötesine geçilir. Sonde enteroskopi ile ise ince barsağn önemli bir bölümü hatta tümü incelenebilir. Nontropical sprue için taramada rutinde kullanlabilen yöntemlerdir (24). Morris ve ark., anemi nedeniyle gastrointestinal kanama kaynağ araştrdklan 65 olguda, enteroskopi ile anemileri açklayacak küçik ince barsak lezyonlan saptamşlar ve daha geniş kullanm için önermişlerdir (25). Foutch ve ark., daha önce yaplan çok sayda endoskopi, anjiogr~f, sintigrafi ve ince barsak radyografik çalşmas yaplan ve kaynak bulunamayan 39 olguda, push enteroskopi uygulamşlar ve %38 orannda, kanamay açklayacak lezyon saptamşlardr (Lezyonlann %31'i arteriovenöz malfarmasyon). Çalşma sonuç olarak, bidireksiyonel endoskopi ve ince barsağn radyografik çalşmas negatifse, öncelikle push enteroskopi ve bu da negatifse anjiografi vb. invaziv girişimleri öneriyor (26). Bir değerlendirme yazsnda Krevsky B., kaynağ gizli gastrointestinal kanamal hastalarda erken saptama için push enteroskopinin önemini vurgulamaktadr (27). Yine Davies ve ark., 56 olguda yaptklan push enteroskopiyi pratik ve değerli bir yöntem olarak tanmlamaktadrlar (28). Zuckerman ve Benitez, gizli gastrointestinal kanamal (gaitada gizli kan pozitif ve/veya demir eksikliği anemisi) 100 olguyu, bidireksiyonel endoskopi ile prospective olarak incelemişler ve özofagogastroduodenoskopinin yarar kolonoskopiye göre daha önemli bulunmuştur. Bu Gordon ve arkadaşlarnn çalşmas ile uyumludur. Kolonoskopi kanser taramasnda daha çok yardmcdr. Bu çalşma bidireksiyonel endoskopinin tüm gizli gastrointestinal kanamal olgularda yaplmas gerektiğini göstermiyor. Genç insanlarda üst gastroentestinal endoskopinin tek gerekli işlem olabileceğini, yaşllarda ise, kolonoskopinin kolorektal karsinam gibi en sk rastlanlan gastrointestinal malignitenin tansnda çok yardmc olacağn belirtiyor. Ancak kolonoskopinin tanya yardmc olmadğ olgularda ist gastrointestinal endoskopi ile %36 olguda kanama kaynağ saptanabilmiştir (17). Bu sonuç Than CC ark. ile Hsia ve Al Kawas'n çalşmalar ile uyumludur. Hsia ve Al Kawas asemptomatik ve gaitada gizli kan testi pozitif olan 70 olguda negatif kolonoskopi sonras özofagogastroduodenoskopi ile %27 orannda üst gastrointestinal lezyon saptamşlardr. Bu olgulann 30'u demir eksikliği anemisi olup önemli patoloji prevalans %30'dur. Çalşma sonucunda, gaitada gizli kan pozitifliği olup, kolonoskopisi negatif olan tüm asemptomatik olgularda üst gastrointestinal endoskopinin mutlaka gerektiği vurgulanmaktadr (19). Mclntyre ve Long, demir eksikliği araştrmas için 5

6 İstanbul Tp Dergisi 1999; 2: 1-9 aile hekimlerince refere edilen 114 olguda, klinik bulgularn yarar ve tanda kolonik ve diğer incelemelerin rolünü araştrmşlardr ve 45 olguda üst, 18 olguda alt gastrointestinal lezyon saptamşlardr. Kolonik neoplazm saptanan 2 olguda, birlikte üst gastrointestinal lezyonlar da görülmüş olup, semptom ve bulgularn anemi nedenini saptamada yetersiz olduklar belirtilmektedir. Endoskopi ve bu srada alnan duodenal biyopsinin tüm olgulara yaplmas gerektiği ve eğer klinik bir gösterge yok ise ve üst gastrointestinal lezyon saptand ise gençlerde baryumlu kaln barsak incelemesinin gerekli olmadğ sonucuna varlmştr. Yaşllarda kolonoskopik inceleme karsinam ve palipleri saptamada gereklidir, tüm olgularda üst gastrointestinal inceleme ilk işlem olmaldr (18). Yaşl hastalarda demir eksikliği anemisine neden olabilecek gastrointestinal lezyonun lokalizasyonunu saptamada bidireksiyonel endoskopi yüksek oranda sensitif ve spesifiktir. Öncelikle malignite olaslğ nedeniyle kolonoskopi ve ardndan özofagogastroduodenoskopi, kaynak yine de saptanamaz ise demir tedavisi ve gözlem önerilmektedir. Eger tedaviye yant alnamaz ise ince barsak araştrmas ve diğer girişimler uygun olgularda yararl olacaktr (14). Çalşmamzda, Than cc ve ark, Cook ve ark., Mclntyre ve Long çalşmalarna uygun, Rockey ve Cello'ya zt olarak gastrointestinal spesifik semptomlarn, lezyon yerini saptamada yetersiz olduğunu gastrointestinal lezyon birlikteliği nedeniyle her iki bölgenin endoskopik incelemesi gereklidir. Rockey ve Cello zt olarak senkron üst ve alt gastrointestinal lezyonlar nadir bulmuşlardr, Zuckerman ve Benitez'de ise oran %9'dur. Gaitada gizli kan testlerinin sonucu ile üst ve alt gastrointestinal lezyonlann ilişkisi istatistiksel olarak anlaml bulunmad. Hsia ve Al Kawas'n çalşmasnda da benzer şekilde kolonoskopi negatif olan ve gaitada gizli kan testi pozitif olan vakalarn %27'inde üst gastrointestinal kaynak saptanmştr. Tüm gaitada gizli kan testi pozitif olgular araştrlmaldr, ancak gaitada gizli kan testi negatif olgularda da çok yüksek oranda gastrointestinal kanama kaynağ saptanmakta olduğu unutulmamaldr. Bu sonuç Kepczyk ve arkadaşlarnn çalşmas ile de uyumludur. Endoskopik çalşmalar negatif sonuçlandğnda, ince barsak incelemelerinin gerekliliğine değinen tüm çalşmalara (1, 19, 23-28) uygun olarak demir tedavisi başlamadan önce ince barsak araştrmas gerekmektedir. Enteroklisis ve enteroskopiden önce zaten üst gastrointestinal endoskopi yaplrken duodenal biyopsinin alnmas oldukça pratiktir. Cook ve arkadaşlar, Rockey ve Cello bu çalşmalara zt olarak ince barsak araştrmasn yararsz bulmuşlardr (5, 8). İnce barsak enflamatuar hastalğ ve obstrüksiyonu düşündüren semptomlar varsa ve demir tedavisine yant alnamazsa ince barsak radyografik çalşmas ve enteroskopi seçilmiş olgularda yararldr. Çalşmamzda çift kontrast kolon grafisi ile bir olguda inen kolonda divertikül saptadk, diğer tüm alt gastrointestinallezyonlar rektosigmoidoskopi ile saptand. Mendelson ve ark. kombine flexible sigmoidoskopi ve baryumlu kolon grafisi ile 80 olguda çalşarak bu iki işlemi alt gastrointestinal incelemede birinci basamakta önermişlerdir (29). Çalşmamzda ancak bir olguda kolonoskopi uygulayabildik. Rectosigmoidoskopi ve çift kontrast kolon grafisinin yerine özellikle yaşl hastalarda kolonoskopi yaplacak ilk işlem olmaldr. Zaten Mc lntyre ve Long da benzer şekilde genç ve üst gastrointestinal sistemde kanama kaynağ saptanan olgularda baryumlu kolon incelemesini gereksiz bulmaktadrlar (18). Çalşmamzda, gastrointestinal alan spesifik semptomlarn, lezyon yerini saptamada anlamsz olduğunu gördük ve başlangç çalşmalan semptoma yönelse dahi, hem üst ve hem de alt gastrointestinal lezyon birlikteliği nedeni ile her iki bölgenin endoskopik incelemesini gerekli bulmaktayz. Yine gaitada gizli kan testlerinin sonucu ile, üst ve alt gastrointestinal lezyonlarn ilişkisi istatiksel olarak anlaml bulunmad. Tüm GGK "+" olgular araştrlmaldr ancak GGK "-"olsa dahi, inceleme ile yüksek oranda kanama kaynağ gösterilebilmektedir. Endoskopik incelemeler negatif sonuçlandğnda ince barsak araştrmalan gereklidir ve tedavi başlamadan yaplmaldr. Üst gastrointestinal endoskopi yaplrken alnacak duodenal biyopsi oldukça pratiktir. Seçilmiş olgularda ince barsak radyolojik incelemesi yararldr ancak ince barsak araştrmalan arasnda en yararl yöntem enteroskopidir. Bu inceleme dünyada sadece belirli merkezlerde yaplabilmektedir. Özellikle yaşllarda olmak üzere kolonoskopi, rektosigmoidoskopi ve baryumlu kolon grafisi yerine tercih edilmelidir. Bidireksiyonel endoskopik inceleme ve birlikte duodenal biyopsi ile, seçilmiş olgularda ince barsak araştrmalarnn, demir eksikliği anemisi tans almş tüm olgularda uygulanmasn önermekteyiz. 6

7 Dr. Nurhan Ünlü Caneroğlu ve Ark. Demir Eksikliği Anemisi Ola~ Hastalarda Gastrointestinal 'Iraktüsün Değerlendirilmesi Demir eksikliği anemisinin değerlendirilmesinde algorithm An emi IVICV <80 Serum demir S:I1Q/dl Ferritin <20nglml Kemik iliğinde demir depolarnn yokluğu Evet Demir eksikliği anemisi Gizli Kan Testi Hayr Diğer anemi nedenlerini araştr (Kronik hastalk anemisi, talasemi vb... ) Alt GiS semptom? Evet/Hayr Üst GiS semptom? Evet/Hayr +1- Kolonoskopi ~ ÖGD düşün Tedavi ve gözlem ÖGD* ÖGD yap* Kolonoskopi Kolonoskopi Jl JL düşün +1- Tedavi ve gözlem Demir tedavisi ve gözlemveya + ince barsak obstrüksiyonu veya enflamatuar barsak hastalğ semptomu var m? Evet ince barsak radyografisi ÖGD "-"ise celiac hst. için biyopsi al. + Pekçok kuruluşta yaplamyor. Tedaviye cevapszlk ve transfüzyon ihtiyac var m? 1 Evet Push enteroskopiyi düşün + Sonde enteroskopiyi düşün + intraoperative enteroskopiyi ve angiografiyi düşün+ 7

8 İstanbul Tp Dergisi 1999; 2: 1-9 KAYNAKLAR 1- Kepczyk T, Kadakia SC: Prospective evaluation of gastrointestinal tract in patients with iron deficiency anemia. Digestive Diseases & Sciences 1995 Jun; 40(6): Frenkel EP. Iron - Deficiency Anemia. In: Berkow R, MD (eds). The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 15 th. edition. Merck & Co. INC USA, 1987; p Fairbanks VF, Bentler E. Iron Deficiency. In: Williams WJ. (eds). Hematology, fourth edition. MC C Craw-Hill Book company, 1991; p Gailani D. Anemia and Transfusion Therapy. In: Woodley M., Whelon A. (eds). Manual of Medical Therapeutics, 27 th edition. Little, Brown and company 1992; p Rockey DC- M.D., Cello Jp, M.D.: Evaluation of the gastrointestinal tract in patients with irandeficiency anemia. N. Engl J Medicine 1993; 329: Massey AC: Microcytic anemia. Differantial diagnosis and management of iron deficiency anemia. Med Clin North Am 1992 May, 76(3): Cook JD: Iron deficiency anemia: Boillieres Clin Haematol (England) 1994 Dec; 7(4): Cook JD. Skikne BS, Baynes RD: İron deficiency: The global perspective. Adv Exp Med Biol 1994; 356: Lee GR. Iron deficiency and Iron deficiency anemia. In: Lee GR: (eds). Wintrobe's elinical Hematology, 9 th edition. Lee & Febiger, 1993; Weksler BB. Hematology. In: Andreoli TE, Bennett JC, Plum F, Carpanter CCJ, Smith LH Jr. (eds) Cecil Essentials of Medicine, third edition, WB Saunders Company, 1993; ll- Moya CE, Shab S, Sodeman TM. The Erythrocyte In: Sodeman WA, Sodeman TM (eds). Sodeman's Pathologic Physiolgy, seventh edition, WB Saunders Company, 1985; Bridges KR, Bunn HF. Anemias with disturbed iron metabolism. In: Braunwald E, Wilson JD, Isselbacher KJ (eds). Harrisons's Principles of Internal Medicine, New York, Twelfth edi tion. Mc Graw-Hill, 1991; Rector WG Jr: PICA: Its frequency and significance in patients with iron deficiency anemia due to chronic gastrointestinal blood loss. J Gen Intern Med 1989; 4(6): Moses PL, Smith RE: Endoscopic evaluation of iron deficciency anemia. A guide to diagnostic strategy in older patients. Postgroduote medicine, (2): , 219, Cook I J, Pavli P, Riley JW, Goulston KJ, Dent OF: Gastrointestinal investigation of iron deficiency anemia. British Medical Journal 1986 Vol 292: Gordon SR, Smith RE, Power GC: The role of iron deficiency anemia in patients over the age of 50. Am J Gastroenterol 1994; 89 (ll): Zuckerman G, Benitez J: A prospective study of bidirectional endoscopy (Colonoscopy and EGD) in the evaluation of patients with occult gastrointestinal bleeding. AM J Gastrointestinal 1992; 87: My Intyre AS, Long RG: Prospective survey of investigations in outpatient with iron deficiency anemia. Gut 1993; 34: Hsia PC, AL-Kawas: Yield ofupper endoscopy in the evaluation of asymptomatic patients with hemooccult positive stool after a negative colonoscopy. AM J Gastroenterol 1992; 87: Tan CC, Guan R, Tay HH, Yap I, Math MV: The diagnostic yield of upper gastrointestinal endoscopy in the investigation of anemia. Singopare Med J 1991; 32(3): Pentimore F, Del Corsol, et al: Clinical evaluation of anemia in the aged. Minerva Med 1992; 83 (1-2): Oberle E, Brunner J, Munch R, Rhyner K: Suspicion of anemia-inducing gastrointestinal bleeding: how far should assesment go? Schweiz Med Wochenschr 1992; 122(12): Kirbeby OJ, Fossum S, Risoec: Anemia in elderly patients. Ineidence and causes of low Hb concentration in a city general practice. Scand J Prim Healt Care 1991; 9(3): Gostaut CJ, Enteroscopy for unexplained iron deficiency anemia: Identifying the patient with sprue. Gastrointest Endosc 1993; 39(1): Morris A J, Wasson LA, Mockenzie JR: Small bowel enteroscopy in undiagnosed gastrointestinal blood loss. Gut 1992; 33(7): Foutch P G, Sarowski R, Sanowhr RA: Push enteroscopy for diagnosis of patients with gastrointestinal bleeding of obscure orign. Gastrointest Endosc 1990; 36:

9 Dr. Nurhan Ünlü Caneroğlu ve Ark. Demir Eksikligi Anemisi Olan Hastalarda Gastrointestinal Traktüsün Degeriendirilmesi 27- Krevsky B: Enteroscopy: Exploring the final frontier. Castroenterology 1991; 100: Davies CR, Benson MJ, et al: Diagnostic and therapeutic push type enteoscopy in elinical use. Gut, 1995; 37(3): Mendelson RM, Kelsey PJ, Chakora T: A combined flexible sigmoidoscopy and double-contrast barium enema service: Initial experience. Abdominal Imaging 1995; 20(3):

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 155-159

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 155-159 Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 155-159 Dicle Medical Journal Z. A. Çetinkaya ve ark. DEA da GİS endoskopi doi: sonuçları 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0006 155 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Demir

Detaylı

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2014; 22(2): 33-37 Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları Lower and upper endoscopic examination results in patients with iron

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

Gaitada gizli kan pozitifliği yalnızca kolon-rektum patolojileri ile açıklanabilir mi? Ulusal Kanser Sempozyumu Ankara 2014

Gaitada gizli kan pozitifliği yalnızca kolon-rektum patolojileri ile açıklanabilir mi? Ulusal Kanser Sempozyumu Ankara 2014 Gaitada gizli kan pozitifliği yalnızca kolon-rektum patolojileri ile açıklanabilir mi? Ulusal Kanser Sempozyumu Ankara 2014 Seher Civcik 1, Mehmet Ali Eryılmaz 2, Ayşe Kara 1, Atiye Odabaş 1, Tuba Uca

Detaylı

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵ Helicobacter pylori enfeksiyonlu çocuklarda klaritromisin direncinin ve 23s rrna gen nokta mutasyonlarının parafin bloklarda polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile belirlenmesi Yeliz Çağan Appak¹, Hörü

Detaylı

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf HEMATEMEZ Kanlı kusma Treitz ligamanının proksimalinden MELENA Siyah, pis kokulu, cıvık dışkılama Özofagus, mide, proksimal ince bağırsaktan HEMATOKEZYA Kanlı

Detaylı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı GİS KANAMALAR Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı HEMATEMEZ-MELENA MELENA-HEMATOKEZYA CTF-GASTROENTEROLOJ GASTROENTEROLOJİ BİLİM

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları

Gastrointestinal Sistem Kanamaları Gastrointestinal Sistem Kanamaları Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Erken başvuru ve yatış Mortalite %10 Tanı > tedavi Kkanlı kusma Kanlı dışkılama Hipovolemi Halsizlik Baş dönmesi Bayılma

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Demir Eksikliği Nedenleri Klinik Bulgular. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Demir Eksikliği Nedenleri Klinik Bulgular. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Demir Eksikliği Nedenleri Klinik Bulgular Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Demir eksikliğinin nedenleri Demir depolarının yetersiz olması Prematürelik,

Detaylı

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 87-91, 2004 ORİJİNAL YAZI Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Selim GÜREL *, Oya İMADOĞLU ** * ** Uludağ

Detaylı

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur.

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Hemodinami daha stabil Ortostatik değişiklik daha az (%19 vs.%35) Daha az kan trans. ihtiyacı

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Gastrointestinal Kanamalar Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Giriş Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acil servislere en sık başvuru nedenlerinden biridir. Mortalite oranı %10 Üst GİS

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Endoscopy and Biopsy Results and Features of Patients with Gastrointestinal Haemorrhagia

Detaylı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Epi procolon 2.0 CE Hakkında... 2 Tarama Önerileri... 3 Epi procolon 2.0 CE ve Septin 9 DNA Biyobelirteçleri Hakkında Bilmeniz

Detaylı

Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 524 Olgunun Değerlendirilmesi

Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 524 Olgunun Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2) 93-98 (2008) Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 524 Olgunun Değerlendirilmesi Fehmi Ateş, Melih Karıncaoğlu, Murat Aladağ İnönü Üniversitesi

Detaylı

Demir Eksikliği Anemisinde Hemoglobin, Hematokrit Değerleri, Eritrosit İndeksleri ve Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi

Demir Eksikliği Anemisinde Hemoglobin, Hematokrit Değerleri, Eritrosit İndeksleri ve Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 7 (2): 51-56, 2000 Demir Eksikliği Anemisinde Etyoloji Demir Eksikliği Anemisinde Hemoglobin, Hematokrit Değerleri, Eritrosit İndeksleri ve Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi İmdat

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

Ağrı Devlet Hastanesi Acil Servisi, Ağrı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Isparta

Ağrı Devlet Hastanesi Acil Servisi, Ağrı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Isparta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5 (4):190-197 Orijinal Makale Erçelik H. Acil Servise Başvuran Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgularımızın Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 MİDE KANSERİ TARAMASI PROF.HİKMET AKGÜL ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 AMAÇ Mide kanserini en erken aşamada yakalamak Cerrahi tedavisini erken gerçekleştirip, topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak YÖNTEM

Detaylı

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda endoskopik klip uygulamalarımız

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda endoskopik klip uygulamalarımız ÖZGÜN ARAŞTIRMA Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda endoskopik klip uygulamalarımız Endoscopic clipping for non-variceal upper gastrointestinal bleeding Hüseyin KÖSEOĞLU, Fatma Ebru

Detaylı

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü NIVERSITESI Mit 1: İdrar bulanık görünümde ve kötü kokulu.

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, 1 Sayın Meslektaşlarımız, Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği tarafından 27 Nisan 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya Gloria Hotel de düzenlenecek olan 13.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi &

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

III. BÖLÜM YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU YETİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Aneminin

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER TARAMASI İÇİN BİR KAN TESTİ

KOLOREKTAL KANSER TARAMASI İÇİN BİR KAN TESTİ KOLOREKTAL KANSER TARAMASI İÇİN BİR KAN TESTİ Epi procolon 2.0 CE kolorektal kanser taraması için kan testidir. Test metillenmiş Septin 9 DNA sının, kolorektal kanserde değişime uğrayan farklı bir kan

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 99 Olgunun İncelenmesi

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 99 Olgunun İncelenmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 9():760, 03 doi:0./otd.03.076 Araştırma Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 99 Olgunun İncelenmesi Edip Erkuş, Ayşen Helvacı, Özlem Bodur, Neslihan Özsoy S.B. Okmeydanı Eğitim ve

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Gastrointestinal sistem (G S) kanamaları hayati

Gastrointestinal sistem (G S) kanamaları hayati Güncel Gastroenteroloji Gastrointestinal Kanamalar Meral AKDO AN Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara Gastrointestinal sistem (G S) kanamaları hayati tehdit eden yaygın bir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMA ŞÜPHESİYLE İZLENEN HASTALARIN İZLEMİNDE YATAK BAŞI GİRİŞİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLE SERİ HEMOGLOBİN

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR

Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De erlendirmesi. erlendirmesi. Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal Bilgisayarl Tomografi (BT) De Dr. SEM H AYTAÇLAR Abdominal BT De Acilde Akut Kar n n A r s A En s k s k ba vurulardan: % 5-10 Etiyoloji ço unda belirsiz: % 42 Cerrahi neden % 15-40 Yat : : %

Detaylı

Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi Araştırma Makalesi / Research Article doi: 10.5505/sakaryamj.2015.66933 Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi Evaluation Of Patients With Upper

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI NE YAPAR? Gastroenteroloji tüm sindirim sistemini (yemek borusu, mide barsaklar) ve bunun yanısıra karaciğer, safra kesesi

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

Sebebi belli olmayan gastrointestinal kanamalı hastaya yaklaşım

Sebebi belli olmayan gastrointestinal kanamalı hastaya yaklaşım 1 SEBEBĐ BELLĐ OLMAYAN GASTROĐNTESTĐNAL KANAMA Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Klinik olarak gözlemlenen bir gastrointestinal sistem (GĐS) kanamasında özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi gibi bilinen klasik

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

TANIM Orofarinks ile anüs arasından kaynaklanan kanamalar. Gastrointestinal kanamalar tek başına bir hastalık değil, kanamaya neden olan hastalığın semptomudur. ÜST GĐS: Farinks, Özofagus, Mide, Duodenum

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ. Dr. Ayhan DÖNMEZ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ. Dr. Ayhan DÖNMEZ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ Dr. Ayhan DÖNMEZ ANEMİ Hemogram (periferik yayma, retikülosit, Fe, TDBK) Ferritin Sedimantasyon ve CRP Hamile Laktasyon Genç bayan Erkek

Detaylı

Mide ve kolorektal kanser tanısında klinik ve laboratuar parametrelerinin tanısal belirleyicilik değerleri

Mide ve kolorektal kanser tanısında klinik ve laboratuar parametrelerinin tanısal belirleyicilik değerleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006; 5 (2): 105-109 Mide ve kolorektal kanser tanısında klinik ve laboratuar parametrelerinin tanısal belirleyicilik değerleri Predictive values of clinical and laboratory

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Endoskopi indikasyonları Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi ALT GIS ENDOSKOPİSİ KOLOREKTAL KANSERLER Kolorektal kanserler dünyada ve ülkemizde 4.sıklıkla görülürler. Kansere bağlı ölüm sebebleri

Detaylı

KRONİK İSHAL NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARDA ENDOSKOPİ VE ENDOSKOPİK BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK İSHAL NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARDA ENDOSKOPİ VE ENDOSKOPİK BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH KRONİK İSHAL NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARDA ENDOSKOPİ VE ENDOSKOPİK BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF ENDOSCOPIC FINDINGS AND ENDOSCOPIC BIOPSY

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Alt GİS Kanamaların Klinik Belirtileri

Alt GİS Kanamaların Klinik Belirtileri Rektum yolu ile kan kaybeden hastalarda, yani kanamanın kaynağının üst gastrointestinal sistem (GİS) olmadığı hallerde alt GİS kanamadan söz edilir. Genel olarak üst GİS kanamaları Treitz ligamanın daha

Detaylı

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi,

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, Çölyak hastalığı sindirim sisteminin otoimmün hastalığıdır. Buğday, arpa gibi tahılların içinde bulunan GLÜTEN maddesine karşı ortaya

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

2 Ders Kodu: TIP Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: TIP Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans İÇ HASTALIKLARI-I 1 Ders Adi: İÇ HASTALIKLARI-I 2 Ders Kodu: TIP4042 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 12.00 8 Teorik

Detaylı

Kolonoskopi Deneyimlerimiz: Ardışık 983 Hastanın İrdelenmesi

Kolonoskopi Deneyimlerimiz: Ardışık 983 Hastanın İrdelenmesi 154 TEMEL KONU-GÜNCELLEME Kolonoskopi Deneyimlerimiz: Ardışık 983 Hastanın İrdelenmesi ----------------- -------------- ÖZET Kolonoskopi, günümüzde kolorektal patolojileri saptamada altın standart yöntemdir.

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Üst Gastrointestinal Kanamalı Yüz Kırk Sekiz Olgunun Analizi

Üst Gastrointestinal Kanamalı Yüz Kırk Sekiz Olgunun Analizi Okmeydanı Tıp Dergisi 7():-7, doi:./otd.. Araştırma Üst Gastrointestinal Kanamalı Yüz Kırk Sekiz Olgunun Analizi Murat Gençay, Osman Maviş, Rahime Özgür, Zeynep Taşkın Özsığınan, Gülay Arıcı S.B. Taksim

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TANIM Gastrointestinal kanamaları; ağızdan rektuma kadar sindirim kanalında görülen kanamalar Treitz ligamenti

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93)

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Demir Eksikliği Anemisi ve Kronik Hastalık Anemisinin Ayırıcı Tanısında Eritrosit İndeksleri, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Serum Ferritin Düzeylerinin

Detaylı

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 Kanser Taraması Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 2005 ve 2030'da KANSER *IARC 11 milyon Yeni Vaka 27 milyon 7 milyon Ölüm 17 milyon

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

NTESTİNAL NAL KANAMALAR GASTROİNTEST GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ GİRİŞ

NTESTİNAL NAL KANAMALAR GASTROİNTEST GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ GİRİŞ GASTROİNTEST NTESTİNAL NAL KANAMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Dr.İlker GÜNDÜZ 16-02-2010 1 GİRİŞ Aksi ispat edilinceye kadar hayatı tehdit edici ve acil servislerde sık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute;

Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute; EOSİNOFİL Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute; Eosinofil sayısı beyaz kan hücreleri içinde yer alan eosinofil miktarıdır. Beyaz kan hücreleri Lökositler, Lenfositler, Eosinofiller, Bazofiller

Detaylı

Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi yönetimi: Cerrahi ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinin irdelenmesi

Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi yönetimi: Cerrahi ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinin irdelenmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi yönetimi: Cerrahi ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinin irdelenmesi Therapeutic management of lower gastrointestinal bleeding: Comparison

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 167 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ İLÇEDE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ANEMİ TARAMASI

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 167 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ İLÇEDE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ANEMİ TARAMASI Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 167 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ İLÇEDE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ANEMİ TARAMASI Mustafa ÇELİK Hüseyin TANIŞ Metin T. UĞUZ KSÜ., Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Çocukta Anemiye Yaklaşım

Çocukta Anemiye Yaklaşım Çocukta Anemiye Yaklaşım Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı TO B.E.G Çocukta en sık anemi nedenleri 1- DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ 2- TALASEMİ TAŞIYICILIĞI 3- ENFEKSİYON

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi. Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi

Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi. Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi DÜNYADA (WHO) Taşıyıcılık oranı..% 5.1 Taşıyıcı sayısı > 266 000 000 Her yıl doğan yeni taşıyıcı sayısı.1 000 000

Detaylı

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZE sendromu; Pankreas veya oniki parmak bağırsağındaki tümör nedeniyle ortaya çıkan inatçı mide ülseri dir. Bu tümörlerden salgılanan gastrin hormonu nedeniyle mide asiditesi

Detaylı