duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl"

Transkript

1 duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT Teknolojisi: uderus duocean oylerin iç yüzeyi 8 C s cakl kta termoglasür ad verilen cam katk l bir alafl mla kaplan r u kaplama, boyler içinde depo edilen kullanma suyunun hijyenik olarak korunmas n sa lamaktad r Termoglasür kaplama ile oluflan pürüzsüz yüzey hem hijyen özelliktedir, hem de korozyona ve kireç birikimine engel olur Gelifltirilen yeni MKT Teknolojisi ile termoglasür alafl m, tek bir ifllemde uygulanmaktad r u yeni üretim tekni i ile termoglasür kaplama daha yo un ve homojen oldu undan; Daha yüksek kapasite s cak su üretim kapasitelerinde bir önceki sisteme göre ayn toplam s transfer yüzeyinde yaklafl k % art fl sa lanm flt r Dayan m artt ndan boyler ömrü uzamaktad r Cam benzeri MKT Termoglasür, kimyasal olarak nötr ve kromnikel içermeyen boyler iç yüzeyi sayesinde, kullanma s cak suyunda hijyen garanti edilmifltir S cak su üretim kapasiteleri artm flt r Yak t Tasarrufu: uderus duocean oyler etraf nda cm ye kadar poliüretan (CFC içermeyen) izolasyon vard r undan dolay termos özelli i tafl r Is t lan su çok uzun süre s cak kal r Kazan n devreye girme say s ve süresi azalt larak çok daha az yak t harcan r Ayr ca ogamatic panel, boylerdeki su istenilen s cakl a gelmeden hesaplad süre kadar önce brülörü durdurarak, kazandaki s n n tamam na yak n n n boylere transfer edilmesini sa lar, kazanda art k su b rakmaz Ömür: 30 y ldan fazlad r Is t lan su içinde ayr flan klor ve di er korozif maddeler termoglasür malzemeyi etkilemez Yüksek Kapasite: Küçük depolama hacimlerine karfl n saatteki kapasitesi çok yüksektir 1 00 lt depo hacimli dikey ve yatay modeller ile aras nda kapasiteler ( C) elde edilebilir Elektrikli Is t c : SU/S modellere istenildi inde 2 3 4,5 6 ve 9 elektrikli s t c takmak mümkündür Tam Is t lm fl K smen oflalm fl K smen oflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl uderus duocean oylerlerde, boyler serpantini boylerin en alt noktas na kadar indi inden boylerdeki su, so uk bölge kalmayacak flekilde en alt noktaya kadar homojen olarak s t l r öylece boylerin kapasitesi tam olarak kullan l r S cak su kullan m sonras nda boylerin konstrüktif yap s sayesinde so uk ve s cak su birbirine kar flmaz ve s cak su boylerin üst k sm nda kullan ma haz r olarak bekler uderus duocean oyler; uderus kazan, brülör ve ogamatic panel ile beraber bir sistem olarak kullan ld nda s cak su haz rlama ifllemi, gecikme olmaks z n en konforlu flekilde, programlanan saatler aras nda problemsiz olarak devam eder uderus ogamatic panelde maksimum tasarrufun sa lanmas için gelifltirilen oyler Optimizasyonu özelli i sayesinde kazanda at k s b rak lmaz oylerde istenen s cakl a yaklafl ld kça panel; o andaki kazan suyu s cakl n ve boylerde ihtiyaç duyulacak olan enerjiyi hesaplar ve brülörü devre d fl b rakarak kazan suyu s cakl, boylerde istenen su s cakl na ulaflana dek, boyler pompas n çal flt r r öylece kazanda at k s b rak lmaz ve optimum iflletme flartlar sa lan r, sistem verimi artar

2 UDERUS OGAUX SU Dik Tip duocean OYER SU/S 1 OYER SERPANT N SU G R fi SICAKI I tv C SÜR REJ MDE ta= C ta= C 369 PR MER DEVRE SU DE S m 3 /h 20 SERPANT N D RENC mbar 1 SU/S SU/S SU/S SU SU SU SU SU/S1 SU/S 200 SU/S SU SU 0 SU 7 SU Depo acmi Ø D Ø DSP Is t c Ak flkan Girifli VS Is t c Ak flkan Dönüflü RS S modeller Mavi, SU modeller eyaz renklidir SU 07 modeller Mavi renklidir So uk Su Girifli Temiz Su Sirkülasyonu Ø Ø (Primer devre) / (Sekonder devre) 1 (Primer devre) / 95 (Sekonder devre) D R 3/4 VS VS 289 SU/S Duyar Eleman Kovan RS RS SU 1/200 SU SU 07 Temizleme Kapa (Ayn zamanda elektrikli s t c ba lant flanfl olarak da kullan labilmektedir) Magnezyum Anot R 3/4 VS VS Duyar Eleman Kovan RS RS /E ØD D SP

3 UDERUS OGAUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER* T Depo acmi T Depo acmi 2 x 2 x 5 2 x 7 2 x 9 2 x 2 x 2 x 20 2 x 3T 1 22 Depo acmi 3 x 3 x 5 3 x 7 Ø D Genifllik Uzunluk SP AT / 2T Ayak Aras Uzunluk A3T A A UDERUS OGAUX T Is t c Ak flkan Girifli Ø VS VS 2VS VS Ø RS 65 Is t c Ak flkan Dönüflü RS 2RS RS Ø 1/2 1/2 So uk Su Girifli Ø Temiz Su Sirkülasyon Ø 1/2 1/ TN 2x14 2x14 3x18 4x9 5x18 5x18 TN 2x9 2x9 2x12 2x12 3x14 4x14 5x14 5x14 TD 3x 4x 5x 5x Primer Devre Su acmi 2TN 2T 2/ 2/2x9 2/ 2/2x9 2/2x14 2/2x12 2/2x14 2/2x12 2/3x18 2/3x14 2/4x9 2/4x14 2/5x18 2/5x14 2/5x18 2/5x14 2TD 2/ 2/ 2/ 2/ 2/3x 2/4x 2/5x 2/5x 3TN 3/ 3/ 3/2x14 3T 3/2x9 3/2x9 3/2x12 3TD 3/ 3/ 3/ UDERUS OGAUX 2T TN T TD TN T TD *UDERUS OGAUX T2T3T Yat k Tip duocean oylerler Siparifl üzerine getirilmektedir 3TN 3T 3TD (Primer devre) / (Sekonder devre) 1 (Primer devre) / 95 (Sekonder devre) D 3 SP FTRo 1) 3 VS 3 RS FTRo 1) 2 VS 2 RS 2 FTRo 1) VS RS VS RS A A 2 A 3 A 2 1) Enerji ba lant s na ihtiyaç göstermeyen Duyar Eleman (R 1 1/4)

4 UDERUS OGAUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER* ogalux T Model duocean oylerler 3 kat kullan larak kapasite e kadar ç kabilmektedir ogalux TN Normal oyler ogalux T Yüksek Kapasiteli oyler ogalux TD uhar oyleri TN TN 5 TN 7 TN 9 TN TN TN 20 TN T T 5 T 7 T 9 T T T 20 T TD TD 5 TD 7 TD 9 TD TD TD 20 TD OYER SERPANT N SU G R fi SICAKI I tv C OYER SERPANT N SU G R fi SICAKI I tv C ÇIKIfi SUYU SICAKI I C ,1 bar 81/15 81/15 122/15 122/15 163/15 163/15 204/15 204/15 204/15 204/15 0,3 bar SÜR REJ MDE ta= C ta= C SÜR REJ MDE /15 5/15 157/15 157/15 209/15 209/15 262/15 262/15 262/15 262/ ta= C ta= C KAPAS TE () KONDENSTOP ÇAPI 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 122/15 122/15 186/15 186/15 244/15 244/15 308/15 308/15 308/15 308/15 163/15 163/15 244/15 244/15 326/15 326/15 407/20 407/20 407/20 407/20 233/15 209/15 349/15 314/15 465/20 419/20 582/20 523/20 582/20 523/20 PR MER DEVRE SU DE S m 3 /h PR MER DEVRE SU DE S m 3 /h 8,7 8,7 7,8 7,8 11,1 15,0 19,8 19,8 279/15 256/15 419/20 384/20 558/20 512/20 698/25 640/25 698/25 640/25 4,0 bar 326/15 302/15 488/20 4/20 651/20 5/20 814/25 756/25 814/25 7/25 SERPANT N D RENC mbar SERPANT N D RENC mbar 5,0 bar 372/15 349/15 558/20 523/20 744/25 698/25 930/25 872/25 930/25 872/25 UDERUS OGAUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI* SF SF SF 0 SF 7 SF Depo acmi 0 7 Ø D1 9 Ø D Ø DSP Kullanma So uk Su Girifli Ø 1/ Temiz Su Sirkülasyonu *UDERUS OGAUX SF Dik Tip duocean Akümülatör Tanklar Siparifl üzerine getirilmektedir S cak Su Girifli Ø Ø A A D SP D 1 /D 2 A A R 3/4 A 1 M1 1) Rp A 2 M2 1) 1) Sensör ba lant s

5 UDERUS OGAUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI* F Depo acmi F Depo acmi 2 x 2 x 5 2 x 7 2 x 9 2 x 2 x 2 x 20 2 x 3F 1 22 Depo acmi 3 x 3 x 5 3 x 7 Ø D Genifllik Uzunluk SP UDERUS OGAUX F A F / 2F Ayak Aras Uzunluk A 3F A A Ø A 1/2 1/2 S cak Su Girifli A 2 A A 2 2 Ø 1/2 1/2 Kullanma So uk Su Girifli Ø Temiz Su Sirkülasyon Ø 1/2 1/2 UDERUS OGAUX 2F F F *UDERUS OGAUX F2F3F Yat k Tip duocean Akümülatör Tanklar Siparifl üzerine getirilmektedir 3F D 3 SP A FTRo 1) A FTRo 1) 2 A FTRo 1) A A A 2 A 3 A 2 1) Enerji ba lant s na ihtiyaç göstermeyen Duyar Eleman (R 1 1/4)

6 UDERUS GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER uderus Günefl Enerjisi Sistemi oyleri termosifon tip özel boylerdir K sa sürede istenilen s cakl kta su miktar n sa lar Is t lan suyun boyler hacmi içinde yukar dan afla ya depolanmas (termosifon) prensibi ile kazan takviyesi minimum hale getirilmifltir oyler iç yüzeyi termoglasür malzeme ile kaplanm flt r, bu sayede içinde korozyon korumas, kireçlenmeye karfl direnç ve yüksek hijyen sa lanm flt r oylerlerin yan taraflar 0 mm lik, üst taraflar 1 mm lik izolasyon ile kapl d r u sayede s kayb minimize edilmifltir Serpantin Tipi oyler acmi Kollektör att Serpantin acmi Kollektör Say s oyler ( zoleli) oyler Tank oyler Yüksekli i (Kollektör / Is tma / oyler) (Kollektör / Is tma / oyler) () S 1 S 2 S 2 S 02 SM SM SM 0 Termosifon Tipi Çift Serpantinli Klasik Çift Serpantinli 0, / / 0, , , / / / 1 / / 1 / / 1 / 95 1 / 1 / 95 1 / 1 / 95 1 / 1 / Magnezyum Anot oyler (Kazan) S cakl k Sensörü oyler (Kollektör) Üst S cakl k Sensörü 0 mm zolasyon oyler (Kollektör) Alt S cakl k Sensörü irincil acim Girifli 1 mm zolasyon Kazan Girifli Sirkülasyon att Kazan Dönüflü Kullanma S cak Su Ç k fl Silikon Klape So uk Su Girifli DS Ç k fl DS Girifli Termosifon Tip Özel oylerler: Klasik tip günefl enerjisi boylerlerinde tüm depolama hacmi, zaman gözönüne al nacak olur ise, belirli bir zaman süresinde belli bir su s cakl na s nmaktad r lk çal flma an ndan itibaren gözönüne alacak olursak, klasik tip günefl enerjisi boylerleri saat içerisinde amaçlanan kullan m su s cakl n boylerde sa larlar Termosifon prensibi ile çal flan uderus h zl günefl enerjisi boylerlerinde ise günefl enerjisi ile üretilen s cak su özel bir konstrüktif yap ile boylerin üst bölümüne aktar l r ve yukar dan afla ya do ru depolan r u depolama esnas nda s cak suyun düflük yo unlu u boylerin alt bölümünde bulunan so uk su ile kar flmas n engeller ve ilk çal flt rmadan 30 dakika sonra s cak kullanma suyu haz rlanm fl olur (fiekil 1 ve 2) fiekil 1 KAS K Ç FT SERPANT N OYER ISITMASI fiekil 2 TERMOS FON T P Ç FT SERPANT N OYER ISITMASI Teknik verilerde haber vermeden de ifliklik yapma hakk üretici firmaya aittir wwwisisancom MERK : estekâr fievki ey Sokak, No1 almumcu STANU Tel (0212) Faks: AMANA SOWROOM : arbaros ulvar, No38 almumcu STANU Tel (0212) Faks: KADIKÖY SOWROOM : Ankara Asfalt üzeri, Onur Sokak, No16 Kofluyolu, Kad köy STANU Tel (0216) Faks: SERV S MÜDÜRÜ Ü : Ankara Asfalt üzeri, Onur Sokak, No16 Kofluyolu, Kad köy STANU Tel (0216) 325 Faks: ADANA ÖGE MÜDÜRÜ Ü : Turgut Özal ulvar, No129 Migros karfl s ADANA Tel (0322) Faks: ANKARA ÖGE MÜDÜRÜ Ü : Akay Caddesi, No22 Dedeman Oteli karfl s ANKARA Tel (0312) Faks: ANTAYA ÖGE MÜDÜRÜ Ü : Ali Çetinkaya Caddesi, No152 PTT karfl s ANTAYA Tel (0242) Faks: URSA ÖGE MÜDÜRÜ Ü : Yalova Yolu, 9 km, No28 Ovaakça URSA Tel (0224) Faks: ZM R ÖGE MÜDÜRÜ Ü : Akçay Caddesi, No 283 Emlak ankas Konutlar karfl s, Gaziemir ZM R Tel (0232) Faks:

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr RÇEL K BUZDOLBIND SEBZELER, SNK TB TTYMIfi G B IfiIK LMY DEVM EDER. DO L OLRK TZEL N UZUN SÜRE KORUR. YfiSIN MV IfiIK TEKNOLOJ S. YfiSIN BÜTÜN SEBZELER. GRDIROP T P BUZDOLPLRI

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral POMPA ÜRÜN KATALO U S RKÜLATÖRLER: Performans Aral TEKL T P Monofaze Trifaze K Z T P Monofaze Trifaze * idrolik de erler tek pompan n maksimum h zda çal flt durum için belirtilmifltir. Teknik bilgilerde

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı