Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır:"

Transkript

1 13 GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 13.1 GİRİŞ Bu bölümde, İzmir Otoyolu Projesi nin inşaatı ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek olası gürültü ve titreşim etkileri ele alınmaktadır. Otoyol güzergâhının bütünündeki gürültü düzeylerinin değerlendirilmesini sağlamak için mevcut durum araştırmaları yapılmış ve geniş bir harita analizinden faydalanılmıştır. Komşu yol ağlarındaki trafik yoğunluklarının değişimi de analiz edilerek, Otoyol güzergâhından uzakta bulunan noktalar için de bir etki değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu etkilerin olup olmadığı değerlendirilirken, Türkiye standartları ve yönergeleri, ayrıca IFC/Dünya Bankası tarafından yayınlanan standartlar ve yönergeler temel alınmıştır. Etki azaltma önlemleri OTOYOL ÇSG İşgücü/İstihdam Politikasına (1) (ÇSG-İİP) ve IFC nin/dünya Bankası nın ilgili kılavuzuna uygun olarak tasarlanmıştır. Tipik olarak görülen durumlara uygun etki azaltma önlemleri modelleme yoluyla test edilmiştir ve bu sonuçlara göre Otoyol tasarımının son halinde hangi gürültü türlerinin azaltılmasına öncelik verileceği tanımlanmıştır. Her bölümün sonunda da etki azaltma önlemlerine rağmen geriye ne tür etkilerin kalabileceği belirlenmiş ve özetlenmiştir. Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır: 13.2 bölümünde inşaat aşamasındaki (taş ocakları dahil) gürültü etkileri ele alınmaktadır; 13.3 bölümünde Otoyol işletimi aşamasındaki gürültü etkileri ele alınmaktadır ve; 13.4 bölümünde yalnızca inşaat çalışmaları sırasında geçerli olan titreşim etkileri ele alınmaktadır. Her bir bölüm; ilgili konunun değerlendirme yönteminin, etki türlerinin, etki azaltma önlemlerinin ve geriye kalan etkilerin tanımlandığı alt bölümleri içermektedir. Değerlendirme hakkında, temel gürültü araştırması sonuçlarını ve modelleme ayrıntılarını da içeren daha ayrıntılı bilgi Ek R de sunulmuştur İNŞAAT GÜRÜLTÜSÜ Giriş İnşaat faaliyetlerinin neden olacağı gürültü etkileri özellikle aşağıdaki faaliyetlerden kaynaklanacaktır: Otoyolun kendisinin inşası; Otoyol yapılarının inşası; (1) OTOYOL Çevre, Sağlık, Güvenlik ve İşgücü/İstihdam Politikası, Ankara

2 Taş ocaklarında veya ariyet ocaklarında inşaat malzemeleri için yapılacak kazı ve hazırlık çalışmaları; Kazılan malzemelerin ve inşaat materyallerinin taşınması. Hafriyat makinesi (buldozer) gibi inşaat ekipmanlarından ve otoyol güzergâhı boyunca yol çalışmalarının yapıldığı noktalardan ve bu noktalara inşaat malzemesi ile kazı fazlası malzeme taşıyan inşaat araçlarından çıkan gürültü emisyonları gürültü etkilerine neden olabilir. İnşaat malzemeleri asfalt ve beton karıştırma faaliyetlerinin yapıldığı merkez veya yan şantiyelerden ve taş ocaklarından temin edilecektir. İnşaat şantiyelerinin bulunduğu Otoyol KM bilgileri Bölüm 2 deki Tablo 2.11 de gösterilmiştir. Ayrıca, merkez ve yan şantiyelerin her bir durumdaki kesin konumları henüz belirlenmemiş olup, uygun alanların kullanılabilirliğine göre ve bu alanların yerel çevresel konumlarına göre belirlenecektir. İnşaat malzemelerinin tedarik edilmesi amacıyla kullanılacak olan taş ocakları ve ariyet ocakları genellikle halen kullanımda olan ocaklardır veya yeniden kullanıma açılacak eski çalışma alanlarıdır; birkaç adet yeni şantiye kurulacaktır. Bu ocaklar inşaat aşamasında (veya ilgili yükleniciler) tarafından işletilecektir. Bu ocakların işletimi, gürültü kontrolüne yönelik etki azaltma önlemlerini içeren bir Taş Ocağı İşletme Prosedürü ne göre gerçekleştirilecektir. IFC Performans Standardı 1, projeyi gerçekleştirecek tarafın, proje faaliyetlerinden kaynaklanacak olan olası çevresel etkileri belirlenmesini gerektirmektedir. (1). Bu nedenle, taş ocakları ve ariyet ocaklarında yürütülecek faaliyetler ve bunların konumları hakkındaki mevcut bilginin elverdiği ölçüde, gürültü etkilerinin kaynakları ve boyutları bu değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Otoyolun inşaatı, otoyol güzergâhı boyunca devam edecektir. İnşaat çalışmaları her bir yerleşim alanına yaklaşırken ve bu yerleşim alanını geride bırakırken, aşağıda da ele alındığı gibi, kısa vadeli bir gürültü etkisi yaratacaktır. İnşaat malzemesinin hazırlanması amacıyla kullanılan merkez ve yan şantiyelerin, Otoyol yapılarının ve taş ocaklarının neden olduğu etkiler ise göreceli olarak daha ufak bir alandaki alıcıları etkileyecek ancak bu etki geçici inşaat aşaması boyunca daha uzun bir döneme yayılacaktır. Uygulamaya konacak çevresel yönetim önlemleri Kısım da ele alınmıştır Bilgi Kaynakları İnşaat aşamasındaki gürültü etkilerini değerlendirmekte kullanılan bilgi kaynaklarından bazıları aşağıdaki gibidir: Bölüm 2 de de belirtildiği gibi inşaat şantiyeleri, taş ocakları, ariyet ocakları ve benzer faaliyetler hakkında bilgiler; (1) IFC Performas Standardı 1; Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri, Nisan

3 İlgili yerlerde, Avrupa Komisyonu nun açık alanda kullanılan ekipmanın yarattığı gürültü emisyonuna dair Avrupa Yönergesi ne (2000/14/EC, tarih: , tarihli 2005/88/EC, tarafından değiştirilmiştir) göre ekipman ses gücü düzeyleri Gürültü kaynakları hakkında ek bilgi kaynak: İngiliz Standartları BS :2009 İnşaat alanları ve açık alanlarda gürültü ve titreşim kontrolüne yönelik uygulama esasları Bölüm 1: Gürültü, 2009; IFC Çevre, Sağlık, ve Güvenlik Kılavuzları - Genel ÇSG Kılavuzları (30/04/2007); IFC Çevre, Sağlık, ve Güvenlik Kılavuzları İnşaat Malzemelerinin Çıkartılması (30/04/2007); Nokta veya alan kaynaklarından çıkan ses yayılımını ölçmek için ISO model hesaplama yöntemi (ISO : Akustik Sesin dış mekân yayılımı sırasında zayıflaması Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi, 10/1999); Gürültü seviyesi veri tabanı ile birlikte SoundPLAN gürültü tahmin yazılımı, 7.0 versiyonu; İlgili yerlerin havadan çekilmiş fotoğrafları ya da haritaları; NASA tarfından yürütülen Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) projesindeki uzaktan algılama uydu ölçümlerinden, sağlanan dijital arazi yükseklik verileri; (http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/srtm3/eurasia/ [giriş 01/2011]) Patlatma hakkında bilgi. Kaynak: İngiliz Standartları BS :2009 İnşaat alanları ve açık alanlarda gürültü ve titreşim kontrolüne yönelik uygulama esasları Bölüm 2: Titreşim, 2009; ve Leeds Üniversitesi Proses, Malzeme ve Çevre Mühendisliği Bölümü ve Leeds Üniversitesi Maden Sanayi Araştırma Örgütü tarafından geliştirilen "İyi Taşocağı (Goodquarry)" İnternet sitesi, (http://www.goodquarry.com, [erişim 01/2011]) Değerlendirme Metodolojisi ve Kriterleri Metodoloji ve Modelleme Parametreleri Ses yayılımını ISO (1) e göre hesaplamak için SoundPLAN (versiyon 7.0, Nisan 2010) yazılımı kullanılmıştır. İnşaat alanı ve en yakın yerleşim yeri arasındaki zeminin türü hakkında yeterli bilgi mevcut olmadığından, inşaat alanları etrafındaki zeminin akustik açıdan yumuşak (örneğin, akustik açıdan kaplanmış veya akustik açıdan sert zeminlere göre, yumuşak zeminlerde gürültü daha hızlı azalacaktır) olduğu varsayılmıştır. Bu yaklaşım, güvenilir bir yaklaşımdır çünkü Otoyol güzergâhı ve yerleşim yerleri arasındaki arazinin büyük bir kısmı tarım arazisidir veya başka asfaltlanmamış/ yumuşak zeminlerden oluşmaktadır. (1) Akustik - Sesin dış mekân yayılımı sırasında zayıflaması- Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi, ISO,

4 Otoyol inşaatının (hareket eden/ilerleyen Otoyol inşaat alanlarının ) neden olacağı gürültü etkisinin modellemesi tipik bir inşaat senaryosu temel alınarak hesaplanmıştır. Bu senaryoda inşaat ekibi düz bir arazide çalışmaktadır ve arazide topografya kaynaklı, herhangi bir gürültüye karşı kalkanlama etkisi yoktur ve böylece gürültü etkilerinin değerlendirmesi açısından en kötü durum için (temkinli) sonuca ulaşılır. Bu senaryo Otoyoldan farklı uzaklıklarda bulunan noktaların gürültü düzeylerini ölçmek için ve güzergâh üzerinde ilerleyen inşaat faaliyetlerinden etkilenen alıcılardaki gürültü etkilerini hesaplamak için yeterlidir. Kaynaktaki gürültü seviyelerinin belirlenmesi ise tek bir alanda aktif durumda olan ekipman sayısına ve bu ekipmanların türüne bağlıdır (detayları Ek R nin R4 Kısmında verilmiştir). Bazı cihazlar sürekli kullanılmasa da, modellemede bütün ekipmanların sürekli kullanıldığı varsayılarak, temkinli bir yaklaşımla en kötü senaryoya göre hareket edilir. Çeşitli inşaat aşamalarında kullanılan ekipmanlar için gürültü düzeyleri Ek R de verilmektedir. Bu yöntemi kullanarak (Otoyolun kendisinin inşaatı için ilerleyen ) bir Otoyol inşaat alanının toplam ses gücü düzeyi 116 ila 119 db L w olarak hesaplanmıştır (bkz. Ek R, Kısım R4). Kullanılacak tesis/ekipmanlardan çıkacak gerçek gürültü düzeylerine dair belirsizlikleri de göz önüne alacak şekilde, değerlendirmeye 3 db(a) değerinde ek bir güvenlik katsayısı eklenmiştir. Dolayısıyla, tek bir inşaat alanı için maksimum ses gücü düzeyi, kaynağında 122 db L w dir. Merkez/yan şantiyelerde (inşaat malzemesi hazırlanması, Otoyol yapıları ve taş ocakları gibi) faaliyette olan ekipmanlara ait gürültü emisyonu verileri toplam ses gücü düzeyinin 118 db L w olabileceğini göstermektedir (bkz. Ek R, Kısım R4). Gerçek ekipman ve faaliyetlerdeki belirsizliğe karşılık eklenen 3 db(a) güvenlik katsayısı ile birlikte, merkez/yan inşaat şantiyeleri için belirlenen maksimum ses gücü düzeyi 121 db L w değerine ulaşılabilir, bu da yol inşaat alanlarıyla benzer bir seviyeyi yakalamaktadır. Taş ocakları ve ariyet ocakları işletmesi konusunda, şantiyeye özel kullanım programları ve gürültü kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi mevcut olmadığından, taş ocaklarının genel olarak neden olacağı gürültüyü açıklamak için örneklerin kullanılması gerekmiştir. Temkinli/olumsuz bir yaklaşım gereği, düz arazide, sesi yansıtan topoğrafik özelliklerinin ve diğer yapıların bulunmadığı varsayılmıştır. Örnekler için örnek bir makine grubu kullanılmıştır. Yerel topoğrafyanın ve servis güzergâhının gürültü emisyonları üzerindeki etkisini anlatmak için Sakarkaya Taş Ocağı (Bölüm 6 daki Taş Ocağı listesinde ID# 13-14) da daha ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bu taş ocağının örnek olarak seçilmesinin nedeni yakın çevresinde bir yerleşim alanının bulunması ve uzun bir süre (yaklaşık 31 ay) boyunca taş ocağı olarak kullanılmasının planlanmasıdır. Genel etki azaltma önlemleri, bu örnek alanlara bakılarak belirlenebilir. Malzemelerin merkez/yan şantiyelerle inşaat alanları arasında taşınması için, servis yolu olarak genellikle yeni Otoyolun kullanılacağı düşünülmektedir. Taş ocaklarından/ariyet ocaklarından merkez/yan şantiyelere yapılan taşımalarda Otoyol veya kamusal yollar ve taş ocağı erişim yolları kullanılacaktır. Kamyon 13-4

5 trafiğinin yaratacağı gürültü etkisine dair tahminler, ilgili çalışma bölgesinde kullanımda olan ortalama araç sayısı temel alınarak yapılmıştır Önem Kriterleri Türk Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin (ÇGDYY Resmi Gazete de Yayınlanma Tarihi ve Numarası: /27601) Ek 7 bölümü Tablo 5 te inşaat şantiyelerindeki faaliyetlerin neden olduğu gürültüye ait limitler verilmektedir. Gün içerisinde, bir alıcı için geçerli gürültü limiti 75 db(a) dir. Yerleşim alanları içinde veya yakınında inşaat faaliyetleri akşam veya gece saatlerinde devam ettirilemez. Ancak belirli koşullar altında kısmi istisnalar, kamu yararına olan bir proje söz konusu olduğunda mümkün olabilir. Kamu yararına olan yolların inşaatında, gündüz limitlerinden 5 db(a) (70 db(a)), akşam limitlerinden 10 db(a) (65 db(a)) daha az bir gürültü seviyesi sağlanabilirse, faaliyetler akşam veya gece saatlerine kaydırılabilir. İlgili inşaat gürültüsü limitlerinin aşılması bir etki olarak kabul edilecektir. Taş ocaklarında, sanayi alanları için belirlenen gürültü limitleri geçerlidir. Limitler ÇGDYY Ek 7 - Tablo 4 te verilmiştir. Proje kapsamında kullanılacak taş ocaklarının yakınlarındaki köyler, ÇGDYY ne göre konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar olarak nitelendirilir ve gündüz, akşam ve gece çalışma saatlerindeki gürültü limitleri sırasıyla 60 db(a), 55 db(a), ve 50 db(a) dir. İnşaat gürültüsü etkilerinin genel önem değerlendirmesi iki kritere dayalıdır: (i) etkinin büyüklüğü ve (ii) etkilenen alıcıların boyutu/hassasiyeti. Tablo 13.1 de de gösterildiği gibi, ÇSED raporundaki gürültü etkisi büyüklükleri, bir gürültü seviyesinin yürürlükteki Türk yönetmeliklerinde belirtilen gürültü seviyelerini ne kadar geçtiğine göre belirlenmiştir. Herhangi bir gürültü seviyesi geçerli Türk yönetmeliklerinde belirlenen gürültü seviyelerini 10 db(a) dan daha az bir miktarda aşıyorsa, bu etkinin büyüklüğü orta olarak sınıflandırılır. Limitin 10 db(a), veya daha fazla üzerinde olan bir etkinin büyüklüğü büyük olarak sınıflandırılır. 10 db(a) değerinde bir gürültü artışı genelde iki kat daha yüksek olarak duyulur. Ortam gürültüsündeki geçici değişiklikler, Türk yönetmeliklerinde belirtilen seviyelerin daha altındaki seviyelerde de hissedilir olabilse de, bu değişiklikler bu değerlendirme kapsamında sayılmamaktadır. Hassasiyet sınıflandırması, etkilenme olasılığı bulunan konutların sıklığına/uzaklığına veya hassasiyeti yüksek kullanımların (örneğin okul, hastane) varlığına göre yapılmaktadır. Otoyol güzergâhı üzerindeki yerleşim birimleri hakkındaki mevcut bilgilere göre, güzergâhtan 500 metre mesafe içerisinde hiçbir hastane bulunmamaktadır. Bu aşamada, Yalova sınırları içerisindeki KM 14 noktasındaki kesişme alanının yakınlarındaki bir ilkokul dışında hassasiyeti yüksek başka herhangi bir alıcı tanımlanmamıştır (daha detaylı gürültü çalışmaları kapsamında duyarlı ek alıcıların tespit edilmesi halinde, bunlar uygun şekilde ele alınacaklardır). Daha büyük köylerde başka okulların bulunması mümkündür ancak bu okulların köy içindeki kesin konumlarını bilmeden, inşaat gürültüsünün etkisi tahmin edilemez. Bu okulların Otoyola en yakın noktada bulunmadıkları ve okul ile Otoyol 13-5

6 arasındaki binaların, okulları inşaat gürültüsüne karşı perdeleyeceği tahmin edilmektedir. Aksi takdirde, çalışmaların ayrıntılı düzenlemeleri yapılırken, bu alanların daha yüksek gürültü hassasiyeti göz önüne alınarak etki azaltma önlemleri alınabilir. Dolayısıyla Tablo 13.1 de Yüksek Hassasiyet/Kaynak Değeri başlıklarına karşılık gelen bir kolon mevcut değildir. Tablo 13.1 İnşaat Gürültüsü İçin Önem Değerlendirmesi Hassasiyet/ Kaynak Değeri / Alıcı Etkinin Büyüklüğü Türk Yönetmeliklerinde ki (TY) Gürültü Düzeyini Aşmaz Türk Yönetmeliklerindeki (TY) Gürültü Düzeyini Aşar Orta Etki 0-10 db(a) Büyük Etki 10 db(a) veya üzerinde Önem Düzeyi Düşük - Az sayıda konut Önemsiz Az Önemli Orta Derecede Önemli Orta Köy Önemsiz Orta Derecede Önemli Büyük Ölçüde Önemli Yol yapımı ve ilgili geçici faaliyetler için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 75 db(a), akşam saatleri 70 db(a) ve gece 65 db(a) dir. Binaların inşaatı için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 70 db(a), akşam saatleri 65 db(a) ve gece 60 db(a) dir. Yerleşim yerlerindeki sanayi alanlarından gelen gürültüler için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 60 db(a), akşam saatleri 55 db(a) ve gece 50 db(a) dir. Bu limitler ayrıca taş ocakları ve merkez/yan şantiyeler için de kullanılmaktadır. Yeni yolların (ticari alan/yerleşik karışık alanlar) işletimi için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 63dB(A), akşam saatleri 58 db(a) ve gece 53 db(a) dir. Bu limitlerin kesin gürültü birimleri yönetmeliklerde açıkça belirtilmediği için, bu birimlerin verilen dönemlerdeki boş alan L eq gürültü seviyeleri oldukları kabul edilmektedir. Az /orta derecede şeklindeki sınıflandırma az sayıda bina bulunan yerleri, orta derecede /büyük ölçüde şeklindeki sınıflandırma ise daha büyük yerleşim alanlarını işaret eder. Bunun nedeni, tekil binalarda etki azaltma işlemlerinden daha kolay (örneğin bu tür alıcıların bulunduğu alanlarda taşınabilir küçük gürültü kalkanları kullanarak veya araçların ve ekipmanların aynı anda çalışma oranını düşük tutarak) sonuç alınabilmesidir İnşaat Gürültüsü için Mevcut Durum Otoyolun birçok bölümünde, ortam gürültüsünün Türk standartlarının belirlediği seviyelerden düşük olacağı kırsal bir arkaplan bulunduğu varsayılabilir. Yakın çevrede başka yollar veya ticari faaliyetlerin olması durumunda, daha yüksek gürültü düzeyleri beklenebilir. Sağlam bir değerlendirme yapabilmek amacıyla alt gürültü düzeyinin düşük olduğu kabul edilmiştir. Böylece Türk yönetmeliklerinin belirlediği limitleri aşan gürültüler 13-6

7 genelde bir etki yaratacaktır (1). Kısım de bazı temel gürültü verileri sunulmuştur. İnşaat çalışmalarının başlamasından önce gürültüye duyarlı noktalarda daha ayrıntılı ölçümler yapılacaktır ve bu noktalarda etki azaltma önlemlerine yönelik gereklilikler yeniden değerlendirilecektir İnşaat Gürültülerinin Etkileri Otoyol İnşaat Şantiyeleri Şekil 13.1, örnek bir Otoyol inşaat alanı için hesaplanmış gürültü eğrilerini göstermektedir. Bütün ekipmanların aynı anda kullanılması pek olası olmadığından ve topoğrafik yapı gürültünün serbest yayılımını engelleyebileceğinden, bu yaklaşım inşaat gürültüsü hakkında ihtiyatlı bir tahmin yürütmektedir. Bu tahmine, modern ve/veya bakımı gerektiği şekilde yapılmış ekipmanların kullanılması dışında hiçbir etki azaltma önlemi dahil edilmemiştir. Şekil 13.1 Otoyol İnşaatının Yol Açacağı Gürültüye Dair Örnek Modelleme Tercüme Şekil 13.1 Noise Level, LAeq in db(a) - Gürültün Seviyesi Leq db(a) ölçüm biriminde verilmiştir Scale 1:12,000-1: ölçekli Legend - Lejant Road - Yol Construction Site - Şantiye Yeri Türk standartlarına göre gündüz saatlerinde yol yapım çalışmalarından kaynaklanan gürültü limiti 75 db L eq dir. Hesaplamalara göre bu gürültü kriteri, inşaat alanı sınırlarından yaklaşık 30 m den daha uzak noktalarda (1)Mevcut durumdaki gürültü düzeyinin inşaat gürültüsüne eşit veya ondan yüksek olduğu yerlerde, kümülatif gürültü mevcut durum gürültü düzeyinin 3 db(a) veya daha az miktarda üzerinde olacaktır, bu da algılanamayan bir farktır. Ayrıca, inşaat geçici bir süre devam edecektir. Mevcut durumdaki gürültüyü düşük kabul etmek ihtiyatlı bir yaklaşımdır. 13-7

8 aşılmayacaktır. Benzer ekipmanlarla yapılacak gece çalışmalarının, inşaat alanının 120 m uzağına kadar gürültü etkileri olabileceğine işaret etmektedir. Bunun için ÇGDYY nin belirlediği limit 65 db L eq dir. Tablo 13.2 Otoyola en yakın binalarında etkilerin görülmesi muhtemel olan köylerin isimleri verilmektedir. Tahmini gürültü düzeylerine göre, aşağıdaki sonuçlara varılabilir: Gündüz saatlerindeki yapım çalışmaları, inşaat alanı dışında büyük bir gürültü etkisi yaratmayacaktır, yani gündüz saatlerinde büyük ölçüde etkilere neden olmayacaktır. İnşaat alanından 30 m mesafe içerisinde binaların bulunduğu köylerde orta derecede etkiler görülebilir. Akşam saatleri için büyük ölçüde herhangi bir etki beklenmemektedir. Otoyola yaklaşık 80 metreden daha yakın mesafede binaların bulunduğu köyler için, orta derecede etkiler görülmesi beklenmektedir. Gece saatlerinde yürütülen ve gündüz gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerine benzer faaliyetlerden kaynaklanan gürültü düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda, gece oluşan gürültü etkileri, inşaat alanından itibaren 30 m mesafe içerisinde yer alan binalar için büyük ölçüde, 120 metreye kadar olanlar içinse orta derecede olacaktır. Bu sonuçların etki azaltma önlemleri uygulanmamış durumları işaret ettiği unutulmamalıdır. İnşaat alanına en yakın yerleşim alanlarında Türk mevzuatındaki gece gürültü limitine (65 db(a)) uyum sağlayabilmek için, en yüksek tahmini gürültü seviyesini (75 ila 78 db(a)), 10 ila 13 db(a) düşürmek gerekecektir. Etki azaltma önlemleri aşağıda Kısım da özetlenmiştir. Tablo 13.2 Otoyol İnşaatının Yol Açacağı Gürültü Etkisinin Önem Boyutu Faz / Kesim Köy Otoyol güzergâhı üzerindek i yeri (KM) İnşaat alanının sınırlarına minimum uzaklığı (metre) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Faz 1 Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Diliskelesi 3 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük Ölçüde Önemli Cavusciftligi 13 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Kabakli 21 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Kilic 23 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Laledere Orta Önemli Değil Top Selvi Orta Önemli değil Önemli Değil Önemli değil Orta derecede Orta derecede 13-8

9 Faz / Kesim Köy Otoyol güzergâhı üzerindek i yeri (KM) İnşaat alanının sınırlarına minimum uzaklığı (metre) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Örnekköy Orta Önemli değil Önemli değil Orta derecede Gedelek 55 Sınırda 78 Düşük Az Az Orta derecede Faz 2 Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Ovaakca Orta Önemli değil Önemli değil Orta derecede Faz 2 Kesim III: Bursa Balikesir Konakli 108 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük ölçüde Çeltikçi Düşük Önemli değil Önemli değil Az Önemli Balıklıdere 177 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük ölçüde Ömerköy 191 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Yeniköy 199 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Fethiye Orta Önemli değil Karakolköy Orta Önemli değil Önemli değil Önemli değil Orta derecede Orta derecede Faz 2 Kesim IV: Balıkesir İzmir Kuyualan 242 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük ölçüde Mecidiye Düşük Önemli değil Önemli değil Az Yirca Orta Önemli değil Kırkagaç Düşük Önemli değil Önemli değil Önemli değil Orta derecede Az Ballıca 318 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Tirkes Düşük Önemli değil Önemli değil Az 13-9

10 Faz / Kesim Köy Otoyol güzergâhı üzerindek i yeri (KM) İnşaat alanının sınırlarına minimum uzaklığı (metre) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Akalan Orta Önemli değil Orta derecede Orta derecede Aşağı Sütçüler Orta Önemli değil Kemalpaşa Orta Önemli değil Önemli değil Orta derecede Orta derecede Orta derecede Ulucak 396 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Yeşilçam Mah. Naldöken Mah Düşük Önemli Değil 405 Sınırda 78 Orta Orta derecede Ümit 407 Sınırda 78 Orta Orta derecede Doğanlar 407 Sınırda 78 Orta Orta derecede Kemalpaşa Mah Orta Önemli değil Mevlana 408 Sınırda 78 Orta Orta derecede Önemli Değil Orta derecede Orta derecede Orta derecede Önemli değil Orta derecede Az Önemli Büyük ölçüde Büyük ölçüde Büyük ölçüde Orta derecede Büyük ölçüde Merkez veya Yan Şantiyeler Merkez veya yan şantiyeler için hesaplanan kaynak gürültü seviyesi, Otoyol inşaatı için hesaplanan gürültü seviyesi ile hemen hemen aynı olduğundan, Şekil 13.1 deki gürültü eğrileri merkez/yan şantiyelerden kaynaklanan gürültüyü de temsil etmektedir. Dolayısıyla bu değerler, değerlendirmedeki tahminlerde temel olarak kullanılmıştır. Etkilerin önem boyutu, yerleşim yerlerini etkileyen inşaat alanlarına yönelik mevcut Türk mevzuatındaki gürültü limit değerlerine (Tablo 13.1) göre değerlendirilmiştir. Ekim 2011 tarihi itibariyle şantiyelerin konumu ve sınırları hususunda mevcut olan bilgiler temel alınarak, olası etkiler aşağıdaki Tablo 13.3 te ele alınmıştır

11 Tablo 13.3 Merkez ve Yan Şantiyelerden Kaynaklanan Etkilerin Önemi Faz / Kesim Şantiyenin Bulunduğu Nokta Metre cinsinden şantiye sınırlarına minimum uzaklığı (köy) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Faz 1 Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Orta Önemsiz Önemsiz Orta Derecede Önemli (Fatih) 66 Orta Önemsiz Önemsiz Orta Derecede Önemli Düşük Önemsiz Önemsiz Az Önemli Düşük Önemsiz Önemsiz Az Önemli Düşük Önemsiz Az Önemli Az Önemli (Kilic) 55 Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den daha az den fazla 55 den daha az den fazla 55 den daha az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz (barınma tesisi) 72 Düşük Önemsiz Az Önemli Az Önemli Faz 2 Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Faz 2 Kesim III: Bursa Balikesir den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz Faz 2 Kesim IV: Balikesir Izmir 237* den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz (Yesilcam Mh.) 56 Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz 13-11

12 Tabloda da işaret edildiği gibi, sadece çok az sayıda şantiyenin, köylerin bazı kesimleri ve dağınık bina yerleşimleri üzerinde gürültü etkisi yaratacağı ve bu etkinin yalnızca akşam ve gece saatlerinde görüleceği tahmin edilmektedir. Not: Gürültü modellemesi sırasında yukarıda verilen merkez/yan şantiyelerin konumları tamamen kesinleşmiş olmamakla birlikte bu konumlar planlamanın temeliyle tutarlıdır., çalışmanın sonuçlarını tasarım ekibiyle birlikte incelemektedir ve planlanan her bir konumun ve yerleşim yerlerine olan yakınlığının değerlendirmesi devam edecektir. Ayrıca yerleşim yerlerine olan yakınlık, gece çalışma ihtiyacı doğduğunda, şantiye seçimlerinin ve şantiye planının onaylanması sürecinde tekrar gözden geçirilecektir. Şantiye sınırları ile en yakın bina arasında, Türk standartlarına uygun hareket edilmesini sağlayacak bir uzaklık (genel bir kural olarak: minimum 120 m) bırakılacaktır. Ayrıca, (özellikle 120 metreden daha yakın meskun binalar için) gürültü seviyelerinin önemsiz seviyede kalmasını sağlamak için etki azaltma önlemleri uygulamaya alınacaktır Yapılar Köprüler ve viyadükler gibi yapıların inşa edilmesine yönelik genel yapım çalışmalarından kaynaklanan gürültüler de yol yapım çalışmaları değerlendirmeleri kapsamındadır. Kazık çakma çalışmaları yapılmayacak olup, bunun yerine, geleneksel kazık çakma yöntemlerinden daha düşük seviyede gürültüye neden olan, hidrolik kazık çakma yöntemi kullanılacaktır Taş Ocakları ve Ariyet Ocakları Taş ocaklarının etkisini değerlendirmek için, Şekil 13.2 de gösterilen basitleştirilmiş bir model kullanılmıştır. Şekil 13.2, düz bir arazideki bir taş ocağı için gürültü eğrilerinin maksimum boyutunu göstermektedir. Servis yolunun etkisi modele dahil edilmemiştir. Çünkü servis yollarının, alıcılar üzerinde etki yaratmayacak yerlerden geçirileceği ve/veya gürültü etkileri yaratmamak için gerekli önlemlerin alınacağı (örneğin hız limiti koyulacağı, yol yüzeyinin iyileştirileceği) öngörülmektedir. Genel olarak, ariyet ocaklarının işletimi, taş ocağı alanlarının modelleme sonuçları ve etki azaltma önlemleri kapsamındadır

13 Şekil 13.2 Düz Bir Arazide Yer Alan Taş Ocağını Gösteren Model Tercüme Şekil 13.2 Noise Level, LAeq in db(a) - Gürültün Seviyesi Leq db(a) ölçüm biriminde verilmiştir Scale 1:12,000-1: ölçekli Legend - Lejant Road - Yol Construction Site - Şantiye Yeri Buna dayalı olarak, Proje kapsamındaki taş ocalarının yakın çevresinde bulunan köylerde görülecek gürültü etkisinin önemi, Tablo 13.4 te değerlendirilmiştir. Bir taş ocağının planı her zaman taş ocağı alanının gerçek konumunu temsil etmese de, taş ocağı alanının sınırları ve en yakın yerleşim birimi arasındaki en yakın mesafe en olumsuz koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve önem boyutununun belirlenmesinde kullanılmıştır (dolayısıyla buradaki temkinli bir yaklaşımdır). Gürültü perdeleme etkileri yalnızca, söz konusu köyün bir dağ oluşumu tarafından taş ocağı gürültülerine karşı korunduğu durumlarda (örneğin Küçükgüney vakasında olduğu gibi) göz önünde bulundurulmuştur. Kapaklı, Karapürçek, Kızılören ve Göktaş taki taş ocakları köylere yakın konumdadır ve bu konumları gereği, gece saatlerinde büyük ölçüde gürültü etkilerine neden olabilir. Bu etki gündüz saatlerinde orta derecede seviyede seyredecektir. Ancak bir istisna olarak, Kapaklı taş ocağının gündüz saatlerinde yol açacağı gürültü etkisinin de (taş ocağı faaliyetlerinin ocağın batı kısmında yürütülmesi halinde) büyük ölçüde olması beklenmektedir. Diğer taş ocakları için gündüz saatlerinde öngörülen etkiler az, gece ve bazı durumlarda akşam saatlerinde öngörülen etkiler ise orta derecede dir. Önemli gürültü etkilerinin görülmesini önlemek için gerekli etki azaltma önlemleri alınacaktır. Ekipmanların kullanımıdan kaynaklanan gürültünün yanısıra, taş ocaklarındaki patlatma işlemlerinden kaynaklanan etki de ele alınmalıdır. Bu konuya titreşim hakkındaki bölümde değinilmiştir (bkz. Kısım 13.4)

14 Tablo 13.4 Taş Ocakları Kaynaklı Gürütünün Değerlendirilmesi (Düz Arazi Konturları) Faz / Taş Ocağı Taş ocağı ve köy arasındaki uzaklık (km) Gürültü düzeyi (db(a)) Gündüz Saatlerindeki Önem Seviyesi Akşam ve Gece Saatlerindeki Önem Seviyesi G gece, A akşam Faz 1 Güneyköyü Önemli değil Orta derecede (G) Papuçtepe 1.7; Perdelenmiş 45 ten az Önemli değil Önemli değil Narlı Diyabaz Önemli değil Orta derecede (G, A) Kapaklı Diyabaz (Narlı ya alternatif) 0.3 (doğu kesimi); perdelenmiş 0.1 (batı kesimi) 45 ten az 72 Önemli değil Büyük ölçüde * Önemli değil Büyük ölçüde (G, A) Faz 2 Taşlık Önemli değil Orta derecede (G, A) Şahinköy (Taşlık a alternatif) Önemli değil Önemli değil Karapürçek Orta derecede Önemli değil Büyük ölçüde (G, A) Önemli değil Sove Önemli değil Orta derecede (G, A) Küçükkaletepe (Ortacaltepe ye alternatif) Önemli değil Orta derecede (G) Ortacaltepe Önemli değil Önemli değil Göktaş Orta derecede Kızılören (Heciz e alternatif) Orta derecede Büyük ölçüde (G) Büyük ölçüde (G) Heciz Önemli değil Önemli değil Küçükgüney 0.3; perdelenmiş Sakarkaya Akalan (Beşpınar a alternatif) ten az Önemli değil Önemli değil Önemli değil Önemli değil Orta derecede (G, A) Orta derecede (G) Önemli değil Orta derecede (G) Beşpınar (1-2) 3 45 ten az Önemli değil Önemli değil Kapuzdere (Beşpınar a alternatif) 3 45 ten az Önemli değil Önemli değil * Bir taş ocağı ile onaylı imar planına sahip alanlar arasında minimum 300 metrelik bir uzaklık olması gerekmektedir. Bu 300 metre uzaklık kuralı kültürel varlıklar için de geçerlidir. Taş ocaklarından kaynaklanan gürültü etkilerini göstermek ve etki azaltma gereksinimlerini belirlemeye yardımcı olmak için Sakarkaya Taş Ocağı daha 13-14

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır.

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır. 6 KAYNAKLAR VE ATIKLAR 6.1 GIRIŞ Bu bölümde, ilgili altyapı tesisleri dahil olmak üzere, Otoyolun yapım ve işletilmesinde gereksinim duyulan kaynak ve malzemeler ile oluşması beklenen atık maddeler tanımlanmaktadır.

Detaylı

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf 2 PROJE Bu bölüm, daha sonraki bölümlerde sunulan etki değerlendirmelerine bir temel oluşturacak şekilde, Otoyol ve İzmit Körfez Köprüsü Projesi nin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin kapsamlı bir tarifini sunmaktadır.

Detaylı

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R EK R Gürültü ve Titreşim Ek R1: Ek R2: Ek R3: Ek R4: Giriş Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları Trafik Gürültü Modellemesi İnşaat Gürültüsü ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT OTOYOL A.Ş.

Detaylı

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Teslim edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ 10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ Bu bölümde, Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki inşaat ve işletme aşamalarının, kara ve denizaltında bulunan arkeolojik alanlar ile mezar ve binalar gibi yerüstü

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

Bölüm 12: Atık Yönetimi

Bölüm 12: Atık Yönetimi Bölüm 12: Atık Yönetimi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 12 Atık Yönetimi... 12-1 12.1 Giriş... 12-1 12.2 İlgili Mevzuat, Standartlar ve Yönergeler... 12-2 12.2.1 Uluslararası Mevzuat... 12-2 12.2.2 Uluslararası

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014 Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014 URS-EIA-REP-203876 ÇSED Raporunun Teknik Olmayan Özeti Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Bu rapor

Detaylı