ODTÜ YÖNETĠCĠLER TOPLANTISI. 21 Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ YÖNETĠCĠLER TOPLANTISI. 21 Mart 2011"

Transkript

1 ODTÜ YÖNETĠCĠLER TOPLANTISI 21 Mart 2011

2 KONULAR Af Yasası uygulaması ÖYP uygulamasında değiģiklikler Yükseköğretimde yeniden yapılanma ODTÜ Stratejik Planı hazırlıkları Eğitim öğretim değerlendirme çalıģmaları AraĢtırma etkinliklerinin desteklenmesi Kurum kimliği, iletiģim stratejisi çalıģmaları

3 KONULAR Akademik personel Akademik GeliĢim Programı (AGEP) Akademik CV giriģleri AraĢtırma Görevlisi ilanları Ek görevli öğretim elemanlarının beklentileri ĠnĢaat projeleri Ġdari konular GörüĢ/Öneriler

4 AF YASASI UYGULAMASI Bahar dönemi (7 Mart a kadar) 162 (Bahar dönemi)+ 31 (Belirsiz) = 193 başvuru 59 olumlu + değerl. sürenler Güz dönemi (31 Temmuz a kadar) Şu ana kadar toplam 433 başvuru 32 olumlu + değerl. sürenler

5 YÖK VE ÖYP UYGULAMALARI 2010 yılı kadro: 43 devlet üniversitesine Güz Geçiş dönemi yerleştirmesi 23 araştırma görevlisinin işlemleri tamamlandı Bahar ÖYP puanlarıyla yerleşim 63 araştırma görevlisi kayıt yaptırdı 2011 yılı kadro: 102 devlet üniversitesine Merkezi yerleştirme yöntemi Mezuniyet sonrası başka üniversiteye atama

6 YÖ YENĠDEN YAPILANMA GÜNDEMĠ 3 Şubat 2011 YÖK basın duyurusu Temel prensipler: Çeşitlilik, Kurumsal özerklik ve hesap verilebilirlik, Performans değerlendirmesi ve rekabet, Mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı, Kalite Güvencesi Devlet vakıf üniversiteleri rektörleri ve paydaş toplantıları 11 Mart 2011 TÜBA toplantısı Üniversite özerkliği x Siyasi iktidar ilişkisi Farklılaşmanın gerekliliği

7 YÖ YENĠDEN YAPILANMA GÜNDEMĠ Özerklik x Hesap Verebilirlik x Finansman Özerklik Teşkilatlanma ve yöneti(şi)m özerkliği: akademik ve idari yapılanma; yetkili kurullar; üst yöneticilerin seçimi/ataması Personel seçimi ve ataması: idari personel sayıları (kadro) ve seçimi; çalışanların statüsü; personel bütçesi; ücret skalası Akademik özerklik: Kurum stratejisi; akademik birim açma kapatma; öğrenci kontenjanları (kurum program); öğrencilerin seçimi

8 YÖ YENĠDEN YAPILANMA GÜNDEMĠ Özerklik (devam) Mali özerklik: Bütçe türü (torba/analitik), kamu fonlama yöntemi (formül, hedefe yönelik, proje temelli); fon sağlayan kurumlar; mali sorumluluk ve hesap verme; fonların devri; öğrenim ücretlerinin belirlenmesi; (finansal piyasalarda fon yaratma ve borçlanma; arsa ve bina mülkiyeti; gayrımenkul satışı) Hesap Verebilirlik Tam maliyetleme (full costing) ; kalite güvencesi; dış değerlendirme; akreditasyon

9 YÖ YENĠDEN YAPILANMA GÜNDEMĠ Finansman modeli Kaynakların çeşitlenmesi ve özkaynak yaratılması Öğrenci katkısı Kamu fonlama yöntemleri: formül hedefe yönelik (targeted) proje temelli Araştırmanın finansmanı Farklılaşma Özerklik Üst kuruluşların yeniden yapılandırılması: YÖK, ÜAK, (ÖSYM)

10 ODTÜ STRATEJĠK PLANI Eğitim Stratejik Programı Araştırma Stratejik Programı Toplumsal Hizmet Stratejik Programı Kurumsal Gelişim Stratejik Programı ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi Yükseköğretim Çalışmaları birimi

11 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ÇALIġMALARI ANKARA, ERDEMLİ VE KUZEY KIBRIS ANKARA VE ERDEMLİ Haziran-Eylül 2010 Eğitim-öğretim politika çalışmalarının gündeminin belirlenmesi (Fakülteler ve Enstitüler) Aralık 2010-ġubat 2011 Fakülte ve Enstitü raporlarının ÜYK ve Senato da görüşülmesi 15 ġubat 2011 ODTÜ Eğitim-Öğretim Politikaları Komisyonu'nun kurulması (9 Alt Komisyon)

12 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ÇALIġMALARI ANKARA VE ERDEMLİ (devam) 5 6 Mart 2011 Çalıştay (Komisyon Üyeleri + ÜYK ve Senato üyeleri) Tüm rapor, sunum ve tutanaklar adresinde 7 Mart 8 Nisan 2011 Alt-komisyon çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili stratejik program önerilerinin geliştirilmesi 8 18 Nisan 2011 Alt-komisyon önerilerinin, her altkomisyondan bir üye ve rektörlük temsilcilerinin görev alacağı bir üst komisyon tarafından bütünleştirilmesi

13 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ÇALIġMALARI ANKARA VE ERDEMLİ (devam) 18 Nisan 2011 Eğitim Öğretim Stratejik Programı taslağının Üniversite kamuoyu ile paylaşılması 26 Nisan 2011 tartışılması Taslağın Senato ÜYK ortak toplantısında 26 Nisan 6 Mayıs 2011 Gelen görüşler doğrultusunda Üst Komisyon tarafından taslağa son şeklinin verilmesi 10 Mayıs 2011 Eğitim Öğretim Stratejik Programı önerisinin Senato ÜYK ortak toplantısında onaya sunulması

14 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ÇALIġMALARI KUZEY KIBRIS KAMPUSU İngilizce Hazırlık Programı için yeni tasarım (Ankara YDYO ile ortak çalışma) Birinci sınıfa Pre-calculus dersi (zorunlu) (Ankara Matematik Bölümü ile birlikte) Birinci sınıfa Oryantasyon dersi (zorunlu) ve 3./4. sınıfa Mentorluk dersi (seçmeli) (İlgili Ankara bölümleri ile birlikte)

15 ARAġTIRMA ETKĠNLĠKLERĠ Yeni Mükemmellik Merkezleri 2011 Rüzgar Enerjisi Biomaten Araştırma Merkezleri değerlendirme çalışması (Araştırma Koordinatörlüğü+Tekpol ) BAP Çalıştayı 7 Nisan 2011 Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) çalışmaları

16 KURUM KĠMLĠĞĠ VE ĠLETĠġĠM Kurum Kimliği çalışması İletişim Stratejisi çalışması (Eğitim, Araştırma, Toplumsal Hizmet) Eğitime yönelik iletişim çalışmaları (ODTÜ, KKK) Web siteleri: ODTÜ ana web sitesi, KKK web sitesi, Kariyer Planlama web sitesi, Mezunlar web sitesi Araştırma ve toplumsal hizmete yönelik iletişim çalışmaları (ODTÜ)(Ağustos 2011 sonrasında)

17 AKADEMĠK GELĠġĠM PROGRAMI (AGEP) AMAÇ Akademik kariyerinin başındaki öğretim üye ve görevlilerimizin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak Üniversite desteklerini duyurarak, nitelikli genç öğretim üyelerinin ODTÜ ye katılımını sağlamak

18 AGEP KAPSAM Akademik kariyerlerinin başında olan yeni öğretim üyelerine Üniversite kariyer desteklerini, araştırma ve işbirliği imkanlarını tanıtmak etkili öğretim konusunda eğitim ve üniversite süreçleri hakkında bilgi vermek (8 ayrı modül 75 saat eğitim) AGEP e katılanlara akademik çalışmalarını desteklemek üzere ek - bütçe akademik gelişimlerini destekleyecek hizmetler

19 AGEP DESTEKLER BAP bütçesinden TL ye kadar destek (teçhizat, sarf, seyahat vb. giderler için) Teknokent Proje Ofisi nin vereceği proje hazırlama desteği BAP Komisyonu nun onayı ile, AB projesi geliştirmek için (yurtdışında proje toplantısına katılım, vb. amaçlarla kullanmak için) Euro ya kadar destek

20 AGEP GELĠġMELER Değerlendirme toplantısı (12 Ocak genç öğretim elemanı) Hazırlanacak Bilgi Paketi için anket yapıldı (23 kişiden görüş geldi) Yeni Öğretim Üyeleri için Bilgi Paketi hazırlandı Hazırlanan Bilgi Paketi, görüşleri alınmak üzere Üniversitemize son 3 yılda gelen tüm yeni öğretim üyelerine gönderildi AGEP, Eylül 2011 de tümüyle yürürlüğe girecek

21 CV GĠRĠġLERĠ CV girişlerinde her yıl sorun yaşanıyor (girişini tamamlamayanların oranı yaklaşık %35) Gerekçeler: Yasal zorunluluk (YÖKSİS vb. bilgi taleplerini öğretim üyelerimize minimum yük getirerek sağlayabilmek) Üniversitemizin etkinliklerinin eksiksiz olarak yansıması Bölümlerin Performans Bütçesini etkilemesi

22 CV GĠRĠġLERĠ CV onayları için son tarihler Bölüm Başkanları: Dekan ve Enstitü Müdürleri: ÖNEMLİ: CV girişi yapmayanların tarihine kadar Bölüm Başkanları aracılığıyla giriş yapmalarının sağlanması gerekiyor

23 ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ ALIMLARI Kadro kullanım izinlerinin Nisan ayı içinde alınmış olması bekleniyor - (İzinler gelince bildirilecek) Her birim kendi kadroları için birden çok kez ilana çıkabilir İlan formlarının ilan başlama tarihinden en az bir hafta önce Personel Daire Başkanlığı'na gönderilmesi gerekiyor (YÖK onayının alınabilmesi için)

24 ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ ALIMLARI Önemli konular: İlana çıkıldığında uygun aday olmaması 50/d kapsamında ilana çıkılacağında, adayın o aşamada kayıtlı öğrenci olması gerekiyor Yeni mezunlardan Ar. Gör. alıp, Eylül kayıt dönemini beklemeden görevlendirme yapabilmek için erken kayıt sorununa çözüm çalışması yürütülüyor Mevcut MS/PhD öğrencilerinden aday varsa, Haziran dönemi mezuniyet beklenmeden ilana çıkılabilir

25 EK GÖREVLĠ ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Görevlendirmelerin (özellikle 40. maddeden yapılacak görevlendirmelerin) dönem başlamadan tamamlanmış olması Ek görevlilerin bazı talepleri: Bölümlerde ortak kullanabilecekleri, özel eşyalarını bırakacak yer bulabilme Kendilerinin vermekte oldukları ders tanımlarını ders kataloglarında güncelleyebilmeleri Kendilerini de ilgilendiren Fakülte/Bölüm duyurularından haberdar edilmeleri

26 ĠNġAAT PROJELERĠ Ayaslı Araştırma Binası (protokol imzalandı) Lisans öğrencileri için yeni yurt projesi (mimari projelendirme başladı) Lisansüstü öğrencileri için yeni yurt projesi (mimari projelendirme başladı) Araştırma Parkı projesi (ihtiyaç programı hazırlanıyor) Öğrenci Merkezi Binası (beklemede)

27 ĠDARĠ KONULAR Bütünleşik Bilgi Sistemi çalışmaları ODTÜ Yerleşke Bölgeleme ve Adresleme Önerisi Araştırma Süreçlerinin Otomasyonu Kablosuz Ağ Yatırımları Öğrenci asistan sağlık sigortası TOKİ konut ihalesine çıkıldı

28 ĠDARĠ KONULAR İşçi sağlığı ve iş güvenliği Kimyevi atıklar Yangın güvenliği Misafirhane tahsis talepleri

29 TeĢekkürler

30 TOPLUMSAL HĠZMET PROGRAM BAġLIKLARI (TASLAK) Toplumun öncelikli sorunlarının çözümüne yönelik konularda araştırma ve uygulama Eğitim program ve faaliyetlerinin toplumsal hizmet boyutunu geliştirecek şekilde düzenlenmesi ODTÜ deki yeni-yaratıcı uygulamaların toplumsal hizmet projesi olarak geliştirilmesi Bilim ve teknolojinin topluma iletilmesi için araç ve faaliyetlerin geliştirilmesi

31 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM POLĠTĠKALARI ALT KOMĠSYONLARI 1. İngilizce Eğitim 2. Öğrenci Yeterliliği 3. ÖİDB Hizmetleri 4. Altyapı ve Hizmetler 5. Öğrenim Teknolojileri 6. Öğrenci Akademik Başarısı 7. Öğren., Ö.Üyesi ve İd. Pers. Davranış. 8. Ders Programları ve Dersler 9. Lisansüstü Eğitim Alt Komisyonu

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 Yılı Performans Programı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ülkemizde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKİL LİSTESİ... 5 DEKAN SUNUŞU... 6 I. GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 9 A.1. MİSYON...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

ODTÜ 2012 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU

ODTÜ 2012 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU YÖNETİCİ SUNUMU Lisans eğitiminde örnek alınan kalite düzeyine ek olarak, yüksek lisans ve doktora eğitiminde gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizde öncü üniversite haline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların,

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

2006 2010 STRATEJİK PLANI

2006 2010 STRATEJİK PLANI IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2006 2010 STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006 Işık Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından 4.5.2006 tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU YÖNETİCİ SUNUMU Üniversitemizin topluma ve bilime verdiği hizmetleri daha da ileriye taşımak amacıyla yoğun çaba harcadığımız 2014 yılında eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında yürüttüğümüz

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı