T.C. ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 17.ULUSAL ERGONOMĠ KONGRESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 17.ULUSAL ERGONOMĠ KONGRESĠ"

Transkript

1 T.C. ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 17.ULUSAL ERGONOMĠ KONGRESĠ DeğiĢen Türkiye ve Ergonomi EKĠM 2011 BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Prof.Dr. Emin KAHYA ArĢ.Gr. Yeliz BURUK 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR i

2 ONUR KURULU Prof.Dr. Hasan GÖNEN Prof.Dr. A. Fahri ÖZOK Prof.Dr. Canan ÇĠLĠNGĠR Prof.Dr. Sevgi ġensöz EskiĢehir Osmangazi Üniv. Rektörü Türk Ergonomi Derneği BĢk. Öğretim Üyesi (ODTÜ) EskiĢehir Osmangazi Üniv. MMF Dekanı DÜZENLEME KURULU Prof.Dr. Doğan EROL Prof.Dr. Serpil AYTAÇ Prof.Dr. Mustafa KURT Prof.Dr. Emin KAHYA Prof.Dr. A.Sermet ANAGÜN Doç.Dr. Nil ARAS Yrd.Doç.Dr. Ġnci SARIÇĠÇEK Yrd.Doç.Dr. Berna ULUTAġ EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Gazi Üniversitesi EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi YÜRÜTME KURULU Prof.Dr. Doğan EROL Prof.Dr. Emin KAHYA Yrd.Doç.Dr. Ġnci SARIÇĠÇEK Yrd.Doç.Dr. Berna ULUTAġ ArĢ.Gr. N. Fırat ÖZKAN ArĢ.Gr. F.Burçin ÖZSOYDAN ArĢ.Gr. Yeliz BURUK Kongre BaĢkanı Üye Üye Kongre Sekreteri Üye Üye Üye 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR ii

3 BĠLĠM KURULU Prof. Dr. A.Ġhsan ACAR Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Alaettin SABANCI Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Behice DURGUN Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Gülseren KURUMER Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Tunç DEMĠRBĠLEK Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fazilet N. ALAYUNT Ege Üniversitesi Prof.Dr. Emin KAHYA EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Prof.Dr. Doğan EROL EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa KURT Gazi Üniversitesi Prof. Fatma ÖZTÜRK Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Hasan EFE Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK Ġstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Emel ÖZCAN Ġstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fethi ÇALIġIR Ġstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hulusi ACAR Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. CoĢkun ÖZKAN Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Yasemin C. ERENSAL Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Canan ÇĠLĠNGĠR O. D. T. Ü. Prof. Dr. Velittin KALINKARA Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet PEKER Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Fatih C. BABALIK Uludağ Üniversitesi Doç.Dr. Nil ARAS Anadolu Üniversitesi Doç. Dr. Ergün ERASLAN BaĢkent Üniversitesi Doç. Dr. Mahmut EKġĠOĞLU Boğaziçi Üniversitesi Doç.Dr. Mithat ZEYDAN Erciyes Üniversitesi Doç.Dr. Metin DAĞDEVĠREN Gazi Üniversitesi Doç. Dr. ġule ÇĠVĠTÇĠ Gazi Üniversitesi Doç.Dr. Mehmet UÇAR Kocaeli Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Serap SEÇKĠNER Gaziantep Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Suat KASAP Hacettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Osman ENGÜR Ġstanbul Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Nurgül KILINÇ Selçuk Üniversitesi Öğr.Gr. Özlem KAYA Hitit Üniversitesi 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR iii

4 ÖNSÖZ Kuramsal düzeydeki bilimsel çalıģmalar ile insan meraklarının artması sonucu geliģen ve kısaca teknoloji diye adlandırabileceğimiz süreçler, insan yaģantısını umulmadık boyutlarda etkilemeğe baģlamıģtır. Örneğin, iletiģim ve biliģim teknolojileri yardımı ile dünyanın bir yöresindekiler; diğer yöresindekilerin yaptıklarından veya yapamadıklarından haberli olabildikleri için sonuçlardan etkilenmektedir. Dünyamızda yaģam kalitesindeki artıģlar sonucu uzama eğilimine giren insan ömrü, artan genç nüfus vb nedenlerle, insanların mevcut dünya kaynaklarını verimli kullanmaları gerektiğini tartıģılamaz konulardan birisi durumuna getirmiģtir. Verimlilik ilkeleri içinde sağlık ve huzur ile çalıģabilen insan sayısını artırabilmek için de insana doğal hakkı olan değeri vermek gerekmektedir. ĠĢte tam bu noktada disiplinler arası bilim olan ERGONOMĠ nin önemi, iģçi, iģveren kesimlerince kavranmıģtır. Ġnsan doğasına uyan iģ sistemi tasarlamak için ergonomi biliminin sunduğu olanakların herkes tarafından uygulanması beklenmektedir. Ergonomi Kongrelerinin bir yandan gelenekselliğinin sürdürülmesi, öte yandan amaçladığı farkına varmalar ve yararlar sürekli tarzda devam edebilsin diye; 17.Ulusal Ergonomi Kongresi de düzenlenmiģtir. Kongre ana temasını DeğiĢen Türkiye ve Ergonomi baģlığında belirlemekle; özel yaģantımızın ve iģ yaģantımızın dinamizmine vurgu yapılmak istenmiģtir. Kongreler, araģtırma, bilgi ve ilgi paylaģımı ile nerede olunduğunu görmeğe fırsat sunan birliktelikler olduğu için önemsenmelidir. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 2011 tarihlerinde, Türk Ergonomi Derneği ile EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü nün ortaklaģa organizasyonu gerçekleģtirilmiģtir. Son 5 yıl içinde Ergonomi Kongrelerinde bildirisi olan meslekdaģlarımıza, Türkiye de Ergonomi ile yakın ilgisi olduğu düģünülen tüm bölümlere ve ürün tasarımı ile ilgili iģletmelere kongre hakkında bilgilendirme mesajı, broģür ve afiģ gönderilerek; kongremiz etkin bir Ģekilde tanıtılmak istenmiģtir. Kongreye 117 bildiri özeti gönderilmiģ olup; her bildiri özeti, farklı üniversitelerden iki akademisyen Bilim Kurulu üyeleri tarafından incelendiğinde; bildirilerin 108 i sözlü sunuma, 9 u ise poster sunuma değer görülmüģtür. Kongreye kayıt yaptırarak bildiri sunacak yazarlar esas alındığında, 7 si poster olmak üzere 105 bildiri, 5 muhtelif iģletmelerden uygulama çalıģmaları ve bir resim sergisi, her oturumda 4 salonda olmak üzere 8 oturumda planlanmıģtır. Kongreye katılım isteğinin, geçmiģ dönemlerde gerçekleģen kongrelerden fark edilir miktarda fazla olması, 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR iv

5 ergonomi disiplinden beklenen yararların ve farkındalığın artacağı umudunu güçlendirmektedir. Bu kongrede, geleneksel sunum ve panelin yanı sıra; çalıģtaylar ile maddi ödüllü öğrenci proje yarıģması da planlanmıģ; ancak yeterli katılım olamadığı için her iki etkinlik de gerçekleģtirilememiģtir. Kongre düzenleme kurulu üyelerinin, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi yanı sıra Anadolu Üniversitesi (EskiĢehir), Gazi Üniversitesi (Ankara) ve Uludağ Üniversitesi (Bursa) nden ilgili bölümlerinin öğretim üyelerinden belirlenmiģ olmasıyla; farklı görüģ, disiplin, alıģkanlık ve dinamizmlerden yararlanılmak istenmiģtir. Ayrıca, bu kongrede mümkün olabildiğince uygulamadaki insanlarla, akademisyenlerin, araģtırmacıların bilgi ve deneyim paylaģımına uygun ortam hazırlanmak istenmiģtir. 17. Ulusal Ergonomi Kongresi ne destek veren üniversitemiz üst yönetimine, idari-teknik ve akademik birimlerine, bildiri özeti gönderenlere, bildiri özetlerini değerlendiren Bilim Kurulu üyelerine, kongrede hizmet eden bölümümüz Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu öğrencilerine, kongre salonu görevlilerine, kongremizi maddi ve manevi destek veren, baģta ana sponsorlar Tupperware A.ġ. ve Ford-Otosan A.ġ. Ġnönü Tesisleri ile kongremizi destekleyen; T.C. EskiĢehir Valiliği, EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, MMO EskiĢehir ġb., EskiĢehir Sanayi Odası, Eti Holding A.ġ., Hisarlar Holding A.ġ., Güral Porselen A.ġ., Hatemoğlu A.ġ., Sarev A.ġ., Peyman A.ġ., Kurukahveci Mehmet Efendi, Eker Süt Ürünleri A.ġ. yetkililerine en içten teģekkürlerimizi sunarız. Kongrenin beklenen yararı sağlaması dilekleriyle, sağlıklı ve baģarılı kalınız. Prof. Dr. Doğan EROL Düzenleme Kurulu BaĢkanı 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR v

6 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ANTROPOMETRĠK TASARIM 1 Yüksek Öğretim Öğrencileri Ġçin Ergonomik Sıra Ve Masa Tasarımı Emin KAHYA, Emre GÜLSEREN, Eda GELEN, Sabiha AYDIN Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik Ölçülerinin Belirlenmesi Ertan ÖZEN, Hasan EFE, Ali KASAL, Nadir YILDIRIM El Antropometrisinin Görüntü Analiz Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesinde Paralaks Hataları Abdullah BEYAZ, Ramazan ÖZTÜRK, Ali Ġhsan ACAR Mobilya Üretim ĠĢçilerinin Antropometrik Verilerine Göre Tezgah Yüksekliklerinin Belirlenmesi (Alan ÇalıĢması) Taner TAġDEMĠR, Kemal ÜÇÜNCÜ, Yasin BALABAN, Aytaç AYDIN BĠLĠġSEL ERGONOMĠ 6 Web Sitesi Tasarımında BiliĢsel Ergonominin Önemi Banu AKGÜN, Emre Özgür BULDUK Bir Fakülte Personelinin Zihinsel ĠĢyükünün Bulanık Ve HiyerarĢik Değerlendirilmesi Ergün ERASLAN, Elif ĠSMAĠLOĞLU Bankamatik Sistemlerinde Ergonomik Arayüz Tasarımı Ve Kullanılabilirlilik Gizem AKALP, Ebru YENĠMAN, Utku AYTAÇ Yolcu Uçaklarının Kokpitlerinde Ergonomik Faktörlerin Uçak Kazaları Açısından Ġncelenmesi Erdener ÖZÇETĠN, Mümtaz S. ERDEM Uzaktan Öğrenimde Ergonomi Ebru YENĠMAN, Gizem AKALP Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR vi

7 Cep Telefonlarından Ġnternete EriĢimin Ergonomik Açıdan Ġncelenmesi Berna ULUTAġ, Fırat ÖZKAN ESOGU EM Bölüm Web Sitesinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi Fırat ÖZKAN, Berna ULUTAġ Pilot ĠĢyükü Ġle Pilot Hatalarının ĠliĢkisinin Ġncelenmesi Ebru YAZGAN, M.Önder ÖZLER, Asuman ÖZGER Havacılıkta Ġnsan Hatası Ve Kazalar Ġle Ġlgili AraĢtırma ÇalıĢmaları Ebru YAZGAN, Doğan EROL Havacılıkta Ġnsan Kaynaklı Bakım-Onarım Arızaları Asuman ÖZGER, Ebru YAZGAN Gri ĠliĢkisel Analiz Ve Gri Çoklu Karar Verme Yöntemleri Ġle E-Haber Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Elif Kılıç DELĠCE, Salih ZEGEREK Sayfa ÇALIġMA HAYATININ KALĠTESĠ VE ERGONOMĠ 18 AraĢtırma Görevlileri Üzerinde Stres OluĢturan Örgütsel Faktörler (KTÜ Örneği) Kemal ÜÇÜNCÜ, Taner TAġDEMĠR, Aytaç AYDIN, IĢıl AKYÜZ Mobilya Ġmalatı Yapan Küçük Ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerde ÇalıĢma Ergonomisinin AraĢtırılması Onur ÜLKER BaĢarılı Sürdürülebilir Ġnovasyon Ve ÇalıĢan Memnuniyetine Etkisi Hüsamettin BAYRAM, Ramazan ġahġn, Mustafa KURT Madencilik Sektörü Yöneticilerinin ĠĢ Stresine ĠliĢkin Bir ÇalıĢma - Bir Maden ĠĢletmesi Uygulaması- Cemile GÜRÇAY ÇETĠN, Mehmet ÖZGAN Esenboğa Meydan Kontrol Kulesi nde Stres Faktörlerinin Topsis Yöntemi Ġle Değerlendirilmesi Nevra YAMAN, Ediz ATMACA Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR vii

8 Otomotiv Sektöründe ÇalıĢan ĠĢgörenlerin ĠĢ Kıyafetlerine ĠliĢkin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi Saliha AĞAÇ, Saliha ÖZELMAS KAHYA, Nalan GÜRġAHBAZ, Meyrem ARGA ġahġnoğlu ÇalıĢanların Performansını Olumsuz Etkileyen Faktörler E. Sertaç ARI, Hediye KIRLI, Mümine KAYA Üretim Teknolojilerinin ĠĢgören Açısından Değerlendirilmesi (Hazır Giyim Sektörü-Çorum Ġli Örneği) Özlem KAYA, Fatih ÖZÇALIK Sporda Ergonomi Mahmut EKġĠOĞLU ÇalıĢma YaĢamının Kalitesi Üzerinde Etkili Bir Araç: Kalite Çemberleri Özay Umut TÜRKAN Vardiyalı ÇalıĢma Çizelgelerinin HemĢireler Ġçin Değerlendirilmesi Berna ULUTAġ, Havva ÇANKAYA Sayfa EĞĠTĠM ERGONOMĠSĠ 30 Ergonomi Dersi Alan Ve Almayan Öğrencilerin Ergonomi Algı Durumları Emre Özgür BULDUK, Tufan SÜREN, Sıdıka BULDUK Üniversite Öğrencilerinin Dizüstü Bilgisayar Kullanım Durumlarının Ergonomik Açıdan Ġncelenmesi Fatma ARPACI, ġadan TOKYÜREK Kullanıcı Merkezli Tasarım Eğitimi: Ergonomi Dersi Örneği Burçak ALTAY Ġlköğretim Dersliklerinde Renk Ergonomisi: Trabzon Örneği Muteber ERBAY, Tülay ZORLU Ġlköğretim Dersliklerinde Ergonomik Açıdan Bir Değerlendirme: Trabzon Örneği Tülay ZORLU, Muteber ERBAY Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR viii

9 Sayfa ENGELLĠLER VE YAġLILAR AÇISINDAN ERGONOMĠ 36 Huzurevlerinde Fiziksel Çevrenin YaĢlı Ve Engellilere Uygunluğu Hamza ÇINAR, Abdurrauf TUNCER, Ali Rıza ARSLAN YaĢlılık Ve YaĢlıların Hayatını KolaylaĢtırabilecek DıĢ Mekan Tasarımları Suat KASAP Görme Engellilerin Giysi Satın Alırken KarĢılaĢtıkları Sorunlar Sevim AYDĠNÇ BÖLAT, Hatice YÜKSEL Sağlık Hizmetlerinde Engellilere Yönelik Ergonomi YaklaĢımı Z.Figen ANTMEN, S.Noyan OĞULATA, Emre DAĞAġAN Bir Üniversite YerleĢkesinin Engelli Dostluğu Düzeyinin Tespiti AĢkıner GÜNGÖR, Ozan ÇAPRAZ, M. UlaĢ KOYUNCUOĞLU YaĢlanma, Ev Güvenliği Ve Ergonomi Velittin KALINKARA Ampute Futbol Oyuncularının Vücut Özelliklerine Uygun Spor Giysisi Tasarım Uygulamaları Emine UTKUN, Ziynet ÖNDOĞAN, Serkan ÇINARLI Engelli ÇalıĢanlara Yönelik Algılanan Tutumların ĠĢ Tatmini Üzerine Etkisi Nuran BAYRAM, Metin TEKCAN, Serpil AYTAÇ FĠZĠKSEL ERGONOMĠ 45 Bir Gürültü Kaynağının Çevreye Etkisinin Monte Carlo Yöntemi Ġle Ġncelenmesi R. Aykut ARAPOĞLU, Semih ERGĠN Ġntegral Hesap Kullanılarak Sürekli Bir Gürültü Kaynağının Çevreye Etkisinin Ġncelenmesi Semih ERGĠN, R. Aykut ARAPOĞLU Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR ix

10 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Anatomisi Ve Ergonomi Behice DURGUN Farklı Fakültelerdeki Öğrencilerin Görme Yeteneklerinin Ölçülmesi Ve Sonuçların Veri Madenciliği Ġle Değerlendirilmesi Serap ULUSAM SEÇKĠNER, Yunus EROĞLU, Nevcihan TORAMAN Ses Dağıtıcı Elemanların Sesin Nesnel Parametreleri Üzerindeki Etkisinin Sultanbeyli Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon Örneğinde AraĢtırılması Mustafa KAVRAZ Radon Gazının Kömür Ocağında ÇalıĢan ĠĢçiler Üzerindeki Etkisi Sefa UZBEY, Eyüp TEL, Nesli ALBAYRAK Ergonomik Açıdan Gürültü Problemi Ve Tekstil Sektöründe Analizi Emre ÖZEL, Mustafa TÜRENGÜL Sayfa Ġġ GÜVENLĠĞĠ 53 ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Kavramının ĠĢçi, ĠĢletme Ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Özay Umut TÜRKAN Motorlu Testere Operatörlerinin ĠĢ Güvenliğine ĠliĢkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Muvaffak Osman ENGÜR Tarımda Kullanılan Ġlaçlama Makinalarında ĠĢ Güvenliği Hakan VELĠOĞLU, Okray OREL, Ali Ġhsan ACAR, Ramazan ÖZTÜRK Boru Endüstrisinde Bir ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Analizi: Doğrama ĠĢi Mahmut EKġĠOĞLU, E. ÖZCAN, M. BAHÇECĠOĞLU, F. KÜÇÜKER, A. ÜNLÜ, Ali ĠġERĠ Bir Mobilya Fabrikasında ÇalıĢanların Makinalara Yatay Ve Dikey ġekilde Parça TaĢımasından Dolayı Kaynaklanan Zorlanmaların Engellenmesi Ve ÇalıĢma Verimliliğini Arttırıcı Yöntem Seçimi Onur ÜLKER, Haldun Ender ERDEM Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR x

11 ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Değerlendirme Ġçin Alternatif Bir Yöntem Önerisi Gökhan ÖZÇELĠK, Metin DAĞDEVĠREN, Mustafa KURT Ormancılık Faaliyetlerinde Risk Değerlendirmesi Saliha ÜNVER, H.Hulusi ACAR Hayvancılık Sektöründe ĠĢ Güvenliği Ve Muhtemel Risklerin Değerlendirilmesi Erdal ÖZ, Fazilet N. ALAYUNT Elektrik Üretim Tesislerinde Meydana Gelen ĠĢ Kazalarının Analizi Mustafa KURT, Hüseyin CEYLAN Havacılık Kazalarında UçuĢ Ekibi Faktörünün Analizi Ve Yeni Bir Model Önerisi Emel KIZILKAYA AYDOĞAN, Cevriye GENCER, Ertuğrul ALTUN Sayfa Hazır Giyim Üretiminde ĠĢ Kazaları Risk Faktörlerinin ÇalıĢan GörüĢlerine Göre Değerlendirilmesi: Örnek Bir Uygulama Nurgül KILINÇ, Ayçin TAġOLUK Tarım Arabaları Ġle ÇalıĢmada Kaza Analizleri Mesut GÖLBAġI, Okray OREL, Ali Ġhsan ACAR, Ramazan ÖZTÜRK The Impact Of Laptop And Desktop Computer Workstatıons On Human Productıvıty Orhan KORHAN, Amir Hossein Habibi ONSORODI Çay TaĢıyan Kadınlarda Kas Ġskelet Sistemi Maruziyetinin Değerlendirilmesi Birsen ÇELĠK Bağcılıkta Terbiye Sistemlerinden Kaynaklanan Kas-Ġskelet Rahatsızlıkları Ve Ergonomik Düzenlemeler Elif Ceren KALINKARA, Velittin KALINKARA Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR xi

12 Montaj ĠĢçilerinde Görülen Fiziksel Rahatsızlıklar Ve Risk Faktörleri Üzerine Bir Literatür AraĢtırması Banu GÜNER, Servet HASGÜL HemĢirelerde Diz Ağrısı, ÇalıĢma Postürü ve Fiziksel ĠĢ Yükü Arasındaki ĠliĢkiler R.Nesrin DEMĠRTAġ, Özge BOLLUK Ġmalat Sektöründe KarĢılaĢılan Kas Ve Ġskelet Sistemi Hastalıkları: Literatür AraĢtırması, Gelinen Nokta Yeliz BURUK, Gülcan GOCUKLU Tarım Makinaları Ġmalatı Yapan Bir ĠĢletmede ÇalıĢma DuruĢlarının Analizi Ali Yavuz ġeflek, Kazım ÇARMAN Owas Metodu Ġle ÇalıĢma DuruĢlarının Ġncelenmesi Etiket Ve Matbaacılık Sektöründe Bir Uygulama Umut H. ĠNAN, Alper A. YILDIRIM, Cenk KARACĠN, Cansu YILMAZ Bilgisayar Kullanıcılarında ĠĢe Bağlı Üst Ekstremite Kas Ġskelet Hastalıklarının Prevalansı Ve Risk Etkenleri Emel ÖZCAN, Sina ESMAEILZADEH, IĢık ÖZCAN, Tuğba BAYSAK Bilgisayar Kullananlarda ÇalıĢma Ortamının Ergonomisi Ve Kas Ġskelet Sistemi Ağrısı R.Nesrin DEMĠRTAġ, Özge BOLLUK Sayfa Ġġ ÖLÇÜMÜ VE PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ 76 Çok Nitelikli Personeller Ġçin Performansa Dayalı Bir Atama Modeli Ve Uygulaması Sema ÖZÇELĠK, Metin DAĞDEVĠREN Bir ĠnĢaat Firmasında Saha ÇalıĢanlarının Performans Değerlendirmesi Hediye KIRLI, E. Sertaç ARI, Mümine KAYA ĠĢ Ölçümünde Standart Veri Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Bir Endüstri Uygulaması Burcu YILMAZ, Metin DAĞDEVĠREN, Mustafa KURT Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR xii

13 Farklı Niteliklere Sahip ĠĢçiler Ġçin Montaj Hattı Dengelemesinde Ergonomik YaklaĢım Banu GÜNER, Servet HASGÜL Sayfa 80 MEKANIN ERGONOMĠK TASARIMI 81 Ergonomik Islak Mekanlar: Herkes Ġçin TasarlanmıĢ Banyolarda Dikkat Edilmesi Gereken Tasarım Faktörleri Yasemin AFACAN Muğla daki Ġnternet EriĢim Salonlarının Ergonomik Kriterler Açısından Ġncelenmesi Ali KASAL, Mehmet ACAR, Hasan EFE, Selçuk DEMĠRCĠ Bodrum, Fethiye Ve Marmaris te Bulunan Eğlence Mekanlarının Tasarım Kriterleri Açısından Ġncelenmesi Mehmet YÜKSEL, Ali KASAL, Mehmet YENĠOCAK Tasarım Stüdyolarının Ergonomik Olarak Ġncelenmesi Ve Öğrenci BaĢarısına Etkisi Hamza ÇINAR, Ali Rıza ARSLAN Kent Ergonomisinde Peyzaj Elemanlarının Rolü; Ġzmir Örneği Aslı GÜNEġ, Handan ÇAKAR, Özlem AKAT Farklı Renklerle Tasarlanan Bir YaĢama Mekanının Ġnsanlar Üzerindeki Psikolojik Etkileri Selçuk DEMĠRCĠ, Ali KASAL, Sezil ALĠYAZICIOĞLU, Mehmet ACAR Mimarlık Ve Ergonomi: Osmanlı Konut Örneklemi Ramiz ABDÜLRAHĠMOV, Serpil BAġLILAR ALTUN Ergonomik Açıdan ÇalıĢma Yeri Düzenlemesi: Ġmalat Sektöründe Bir Uygulama Gülcan GOCUKLU, Yeliz BURUK PSĠKOLOJĠ VE ERGONOMĠ 90 Duygusal Ergonomi Ve Yönetsel Boyutuyla Ġnsan Performansına Etkisi Serpil AYTAÇ Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR xiii

14 Duygusal Emeğin ĠĢ Tatmini Ve Tükenme Düzeyi Üzerine Etkisi Salih DURSUN, Nuran BAYRAM, Serpil AYTAÇ Afyon Tekstil ĠĢletmelerinde ÇalıĢan ĠĢçilerin Ergonomik Ve Psikolojik Açıdan Verimlilik Ve Motivasyonunu Etkileyen Etmenler Emine ESĠRGENLER, Burcu BAġARAN Hizmet Kalitesi Algısının OluĢmasında Sağlık ÇalıĢanlarının ĠĢ DavranıĢlarının Etkisi Cemile GÜRÇAY ÇETĠN, Sultan KIRDAĞLI Algılanan Eksik Yüklenmenin ĠĢ Kaynaklı Sıkıntı Ve Stres Ġle ĠliĢkisi Mustafa YaĢar TINAR, BarıĢ SEÇER Üretimde ĠĢ Monotonluğu Sorunu Ve Çözüm Yolları Özay Umut TÜRKAN ĠĢ Kaynaklı Sıkıntının ĠĢ Ve YaĢam Doyumuna Etkisi H. ġebnem SEÇER ÇalıĢanın ĠĢte Var Olamaması Üzerinde Öznel Ġyilik Halinin Etkisi Mehmet Töre YILDIRIM, Deniz TAġKAN ve Tunç DEMĠRBĠLEK Sayfa TARIM VE ORMANCILIK SEKTÖRÜNDE ERGONOMĠ 99 Ormancılıkta KiĢisel Koruyucu Elbiselerin Ve Ekipman Kullanım Durumları Ġle Meslek Kazası Geçirme Durumlarının Değerlendirilmesi Korhan ENEZ, Hulusi ACAR, Murat TOPBAġ, Burak ARICAK Bartın - Kumluca Yöresi Ormancılık Üretim ĠĢlerinde Fizyolojik ĠĢyükünün Ġncelenmesi Kenan MELEMEZ, Metin TUNAY, Tuna EMĠR Bir Tarım Traktörünün Makina Emniyet Yönetmeliği Açısından Değerlendirmesi Hakan VELĠOĞLU, Okray OREL, Hasan SĠLLELĠ, Ali Ġhsan ACAR, Ramazan ÖZTÜRK Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR xiv

15 Antalya Yöresinde Tarımsal Ürün ĠĢleyen KuruluĢlarda Ergonomik Sorunlar Nahide Anıl KARAKĠTAPOĞLU, Fazilet N. ALAYUNT Sayfa 103 TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE ERGONOMĠ YaĢ Ve Üzerinde Olan Kadınların Sütyen Alırken Ve Kullanırken YaĢadıkları Sorunlar Halime ARSLAN, Neslihan ÇAMURDAN Obez Bayanların Göğüs Çevresi Ölçüsüne Göre Diğer Antropometrik Ölçülerin Dağılımlarının Ġncelenmesi Nurgül KILINÇ, Fatma GÜRSOY, Tuğba AYSEL Genç Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Pantolonda KarĢılaĢtıkları Model Kaynaklı Sorunların Ġncelenmesi Songül KURU, Gamze BERKER ÖZDEMĠR Büyük Beden Kadın Tüketicilerin Sütyen Kullanımında KarĢılaĢtıkları Sorunlar Tuba VURAL, Duygu ÇOLAK Sanal Mağazalardan (Web Sitelerinden) Satın Alınan Hazır Giyim Ürünlerinde Giysi-Vücut Uyumuna Yönelik Problemlerin Ġncelenmesi Birsen ÇĠLEROĞLU, Figen ÖZEREN, Hülya YILDIZ Hazır Giyim Ürünlerinde Kadınların Alt- Üst Beden Ölçü Farklılıklarından Doğan Uyumsuzlukların Belirlenmesi Fatma ÖZTÜRK, Esra OK Giysi Konforu Konusunda Türkiye deki GeliĢmeler Tuba VURAL, Ömür UÇAR, Esen ÇORUH ÜRÜN TASARIMI VE ERGONOMĠ 112 Farklı Kalıp Sistemleri Ġle Hazırlanan Etek Kalıplarının Ġncelenmesi ġule ÇĠVĠTCĠ, Huriye YILDIRIM, Hülya YILDIZ, Hacer ÖLÇER Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR xv

16 EskiĢehir Kent Merkezindeki DıĢ Mekan Fıtness Spor Aletlerinin, Kullanıcılarının Antropometrik Ölçüleriyle Uyumunun KarĢılaĢtırılması Ve Bir Tasarım Önerisi GeliĢtirilmesi N. Aslı KAYA, Önder ERKARSLAN Arkadan Devirmeli Damperli Araçların Ġki Eksen Eğim Açılarının Ölçülerek Sürücüye Kullanım Kolaylığının Sağlanması Serkan DĠġLĠTAġ, Hilmi YANMAZ, Mehmet Akif BÜLBÜL Tenis Kıyafetlerinin Ergonomik Açıdan Ġncelenmesi Miyase ÇAĞDAġ, Zeynep KAYA Sayfa ÇEġĠTLĠ SEKTÖRLERDEN UYGULAMALAR 117 Robert Bosch Bursa'da Ergonomi YaklaĢımı Ve Stratejisi Hikmet GÖRGÜLÜ Ergonomi Uygulamaları Ve ĠyileĢtirmeler Yıldıray KAYA Ofis Ergonomisi Metin TEKCAN Ford Otosan Otomotiv A.ġ Ergonomi YaklaĢımları Mesut BĠRĠCĠK, Aslı GÜVEN Ġnsan - Makina Sistemlerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Modelleme Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama Ahmet Fahri ÖZOK, Emre MERCAN Marshall Katılımcı Ergonomi Uygulama ÇalıĢmaları Erdoğan ġenol, Ahmet Fahri ÖZOK ERGO-SANAT 124 ERGO-SANAT III Öğr.Gr. Mürvet KEYĠK Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR xvi

17 ANTROPOMETRĠK TASARIM 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 1

18 YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN ERGONOMĠK SIRA VE MASA TASARIMI Emin KAHYA 1, Emre GÜLSEREN 2, Eda GELEN 2, Sabiha AYDIN 2 1 Prof. Dr., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. MeĢelik YerleĢkesi Endüstri Mühendisliği Bölümü EskiĢehir 2 Endüstri Müh., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. MeĢelik YerleĢkesi Endüstri Mühendisliği Bölümü EskiĢehir KiĢilerin sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik isteklerini karģılarken kullandıkları araç, gereç ve donanımların, insan vücudunun statik beden ölçülerine uygun olarak tasarlanması en uygun ve maksimum düzeyde fayda sağlamaktadır. Bu durum zamanının birçoğunu masa ve sıralarda geçiren okul öğrencileri için büyük önem arz etmektedir. Bu çalıģmada EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, tasarlanan ölçüm aletiyle, kıç-baldır mesafesi, kıç diz mesafesi, baldır (diz altı) yüksekliği, diz yüksekliği, omuz kasları arası mesafe, kalça geniģliği, omuz yüksekliği, eriģim mesafesi ve dirsek yüksekliği ölçümleri alınarak, 68 i kız, 139 u erkek öğrenci olmak üzere toplamda 207 öğrenciden elde edilen verilere göre, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin kullandığı masa ve sıraların uygunluğu araģtırılmıģtır. Alınan 207 ölçümün analizi sonucunda mevcut ikili masa ve sıraların, kolçaklı sandalyelerin ve amfilerde kullanılan masa ve sıraların öğrencilere uygunluğu araģtırılıp, ergonomik ölçülere uygun olduğu tespit edilen masa ve sıra ebatları çalıģmada sunulmuģtur. Anahtar Kelimeler : Antropometrik ölçümler, Eğitim Ergonomisi, Masa ve Sıra Tasarımı 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 2

19 MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ANTROPOMETRĠK ÖLÇÜLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Ertan ÖZEN 1, Hasan EFE 2, Ali KASAL 3, Nadir YILDIRIM 4 1 Yrd. Doç.Dr., Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi AğaçiĢleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kötekli/MUĞLA 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, BeĢevler/ANKARA 3 Doç.Dr., Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi AğaçiĢleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kötekli/MUĞLA 4 Öğr. Gör., Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi AğaçiĢleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kötekli/MUĞLA Bu araģtırma Türkiye de daha önceden geniģ çaplı bir antropometrik çalıģmanın eksikliği hissedilerek yapılmıģtır. Yapılan araģtırmalarda antropometri ile ilgili yapılan ölçümlerin yetersiz olduğu ve Türkiye de kullanılan antropometrik ölçülerin Almanya da yapılan antropometrik çalıģmalardan alınarak üretim ve çalıģmaların yapıldığı görülmüģtür. Bu çalıģmada; Türkiye deki insanların ortalama ölçüleri bulunarak çalıģmalarda ve üretimlerde Türkiye ye uygun olan ortalama ölçüleri belirlenmiģtir. Bu amaçla, Muğla Üniversitesi nde öğrenim görmekte olan 100 bay ve 100 bayan öğrenci üzerinde ölçümler yapılmıģtır. Öğrencilerin ayakta, oturarak, dairesel, el, ayak ve derinlik ölçüleri alınarak, ayrı ayrı tablolar oluģturulmuģtur. Böylece Türkiye deki insanların kapsamlı antropometrik ölçülerinin araģtırmasının yapılıp Türk insanlarının ortalama ölçülerinin bulunup yapılan çalıģmalarda kullanılmak üzere 60 ayrı insan ölçüsünü belirlenerek bay ve bayan ortalama ölçüleri elde edilmiģtir. ÇalıĢma sonucunda, öğrencilerin ortalama, % 5 lik değer, ortanca, % 95 lik değer, standart sapma ölçüleri bulunmuģtur. Bu çalıģma sayesinde Türkiye deki insanların antropometrik ölçüleri, Türkiye deki çalıģmalarda ve endüstri kuruluģlarında kullanılabileceği sonucuna varılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Antropometri, Endüstriyel Ergonomi, Ġnsan ölçüleri 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 3

20 EL ANTROPOMETRĠSĠNĠN GÖRÜNTÜ ANALĠZ YÖNTEMĠ KULLANILARAK BELĠRLENMESĠNDE PARALAKS HATALARI Abdullah BEYAZ 1, Ramazan ÖZTÜRK 2, Ali Ġhsan ACAR 2 1 AraĢ. Gör., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Aydınlıkevler, Ankara/TÜRKĠYE 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Aydınlıkevler, Ankara/TÜRKĠYE En uygun tasarımlar antropometrik verilere bağlı olarak üretilebilmektedir. Antropometrik verilerin ölçülebilmesi için uygulamada farklı yöntemlerden yararlanılabilmektedir. Bu yöntemler arasında yer alan görüntü analiz tekniği, hızlı ve kolay ölçüm yapabilmesinin yanı sıra elde edilen verilerin saklanabilmesi ve karģılaģtırılabilir değerler üretmesi açısından da önem taģımaktadır. Bu çalıģmada el antropometrisi değerlerinin ölçülmesi amacıyla geliģtirilmiģtir bir düzenek kullanılmıģtır. Bu düzeneği kullanarak daha güvenilir sonuçlara ulaģabilmek için paralaks hatalarının elde edilmesi teknik açıdan önem taģımaktadır. Paralaks duruģ analizlerinin değerlendirilmesinde oluģan önemli bir hata kaynağıdır. Paralaks hataları objelerin görünümlerini etkiler. ÇalıĢan bir operatörün gözlemi sırasında, operatörün sürekli bir hareket ve açı değiģimi içinde olmasından dolayı değiģken olarak paralaks hatası durumu ortaya çıkmaktadır. Bazı araģtırmacılar paralaks hatasını gidermek için video kayıtları ve farklı açısal değerlendirmeler denemiģlerdir. AraĢtırma kapsamı içerisinde tarım alet ve makinelerinin çalıģtırılmasında operatörlerin ellerinin alabildiği bazı pozisyonlar seçilerek antropometrik ölçümler yapılırken farklı açılardan alınan görüntüler yaygın olarak kullanılan bir görüntü analiz programı vasıtasıyla analiz edilmelerine bağlı olarak ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile paralaks hataları ortaya konmuģtur. Anahtar Kelimeler: Görüntü Analizi, El antropometrisi, Paralaks hataları, Tarımsal iģler 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 4

21 MOBĠLYA ÜRETĠM ĠġÇĠLERĠNĠN ANTROPOMETRĠK VERĠLERĠNE GÖRE TEZGAH YÜKSEKLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ (ALAN ÇALIġMASI) Taner TAġDEMĠR 1, Kemal ÜÇÜNCÜ 2, Yasin BALABAN 3, Aytaç AYDIN 4 1 ArĢ. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon 2 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon 3 ArĢ. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon 4 ArĢ. Gör. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon Temel üretim faktörlerinden insanın yeniden tasarlanması mümkün olmadığına ya da her istenen boyutta ve özellikte insan bulunamayacağına göre; üretim disiplininin sağlanması için insan ölçülerinin dağılımının bilinmesi ve insan-makine sistemlerinin tasarımının bu ölçülere göre yapılması gerekir. ÇalıĢmanın amacı fabrikalardaki insan- makine arayüzlerinde oluģan ve çalıģanı etkileyen boyut sorunlarını tanımlamak, optimum insan-makine uyumunu sağlamak için olması gereken makinetezgah boyutlarını belirlemektir. Bu amaçla bir mobilya fabrikasından seçilen ayakta ve makine-tezgah sisteminde çalıģan 40 iģçi üzerinde anket çalıģması ve antropometrik ölçümler yapılmıģ, ayrıca makine-tezgah sistemi de ölçülmüģtür. çalıģma sonucunda; iģçilerin en çok sırt-bel çevresi ve dizlerinin ağrıdığı, genelde çalıģırken boyunlarını eğmek zorunda kaldıkları belirlenmiģtir. boy ortalaması 1718mm, dirsek yüksekliği 1065mm'dir. bu verilere göre optimum tezgah yüksekliği 96,5mm olarak belirlenmiģtir. Anahtar kelimeler: Antropometri, Ġnsan-makine, Mobilya sanayi, Boyut sorunları 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 5

22 BĠLĠġSEL ERGONOMĠ 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 6

23 WEB SĠTESĠ TASARIMINDA BĠLĠġSEL ERGONOMĠNĠN ÖNEMĠ Banu AKGÜN 1, Emre Özgür BULDUK 2 1 Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar 2 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu BiliĢsel ergonomi, zihinsel kavrama ve algılama doğrultusunda insanın bilgi, araç ve ortam ile olan etkileģimini en iyi Ģekilde sağlamak için karmaģık sistemlerin tasarımında kullanılmaktadır. Ġnternet kullanımındaki artıģ, web sitelerinin sayısının her geçen gün biraz daha artmasına neden olmuģtur. Web sitelerinin tasarımlarından kaynaklanan sıkıntılar iģ veriminde azalmaya yol açmaktadır. Ergonomik açıdan iyi tasarlanmıģ bir web sitesinin, kullanıcı açısından iģ verimliliğini arttıracağına hiç kuģku yoktur. Bu çalıģmada web sitesi tasarımında biliģsel ergonominin önemi ve iģ verimliliği açısından sağladığı faydalar üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: BiliĢsel Ergonomi, Web sitesi, Ġnternet, ĠĢ verimi, Tasarım 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 7

24 BĠR FAKÜLTE PERSONELĠNĠN ZĠHĠNSEL ĠġYÜKÜNÜN BULANIK VE HĠYERARġĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ergün ERASLAN 1, Elif ĠSMAĠLOĞLU 2 1 Doç. Dr., BaĢkent Üniversitesi Müh. Fak. Bağlıca Kampüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara 2 End. Müh., BaĢkent Üniversitesi Müh. Fak. Bağlıca Kampüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara ÇalıĢanların iģ yüklerini ölçen faktörler genellikle emek yoğun iģleri dikkate almaktadır. Ancak bilgisayarların devreye girmesiyle görevler çoğunlukla zihinsel planlama ve koordinasyon iģlerine yani zihinsel iģ yüküne dönüģmüģtür. Zihinsel iģ yükünün oldukça fazla görüldüğü yerlerden biri de akademik çalıģmaların yapıldığı ortamlardır. Bir fakültedeki akademik çalıģanlar ve destek veren idari ve teknik personelin bu açıdan incelenmesi çalıģmaların verimliliği için önemlidir. Bu çalıģmada, Türkiye de faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinin mühendislik fakültesinde görev yapan akademik, idari ve teknik personel çalıģma grubu olarak seçilmiģ ve maruz kaldıkları zihinsel iģ yüküleri NASA-TLX, SWAT ve MCH tekniklerini dikkate alan bütünleģik (hiyerarģik ve bulanık) bir ölçek yardımıyla ölçülmüģ ve değerlendirilmiģtir. ÇalıĢma sonunda, riskli bölümdeki zihinsel iģyüklerini uygun seviyelere çekmek için yapılabilecek ergonomik düzenlemeler önerilmektedir. Anahtar Kelimeler : Zihinsel iģyükü, NASA-TLX, SWAT, MCH, Bulanık değerlendirme 17.Ulusal Ergonomi Kongresi Ekim 2011 ESKĠġEHĠR 8

T.C. ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 17.ULUSAL ERGONOMĠ KONGRESĠ

T.C. ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 17.ULUSAL ERGONOMĠ KONGRESĠ T.C. ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 17.ULUSAL ERGONOMĠ KONGRESĠ DeğiĢen Türkiye ve Ergonomi 14-16 EKĠM 2011 BĠLDĠRĠLER EDĠTÖRLER Prof.Dr. Emin

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

KONGRE PROGRAMI. 12.00-13.00 --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği ---

KONGRE PROGRAMI. 12.00-13.00 --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- KONGRE PROGRAMI 09.00-10.00 Kayıt 10.00-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-12.00 Panel Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi 03 Aralık 2010 Cuma 12.00-13.00 --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği --- --- Öğle Yemeği ---

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Derece Alan Üniversite, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü. 1985 Ekonomisi. 1989 Ekonomisi Beslenme. Bilimler Enstitüsü Eğitimi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER. Derece Alan Üniversite, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü. 1985 Ekonomisi. 1989 Ekonomisi Beslenme. Bilimler Enstitüsü Eğitimi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı Unvanı : Ali Fuat ERSOY : Prof. Dr. Doğum Yeri : Düziçi/Osmaniye Doğum Tarihi: 15.07.1960 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Mezuniyet Yılı

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09.

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 13.01.2010 18.02.2010 KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 15.01.2010 20.02.2010

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ. YOZGAT BĠLĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ XII PROGRAM YER: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KONFERANS SALONU Nisan 2017 YOZGAT

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ. YOZGAT BĠLĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ XII PROGRAM YER: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KONFERANS SALONU Nisan 2017 YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ YOZGAT BĠLĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ XII PROGRAM YER: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KONFERANS SALONU 11-14 Nisan 2017 YOZGAT YBE-XII SALI ÖĞLE 11.04.2017 13:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA,

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh.

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, / BÖLÜM Elif Gül SOYAK Kırıkkale 2 Muharrem Batuhan BABAOĞLU 3 Yasin ġencan 4 Fatmanur ÖZÇADIROĞLU Fırat Ġstanbul GeliĢim 5 AyĢenur ÖNEL Enes ĠSLAMOĞLU Cumhuriyet 7 Tunahan

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem.

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Mine YILDIZ Sempozyum Koordinatörleri Hem. Pınar BOL Hem. Nesile ÇENGEL

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 5 2016/19-33 24.02.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRĠSOĞLU baģkanlığında Dekanlık

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE SIRA ADAY 1 395 AHMET GÜNEŞ LİSE 72,15464 İSTANBUL BAM MÜBAŞİR 1

Detaylı

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO TOPLANTI TARİHİ : 21.10.2013 TOPLANTI SAYISI : 2013/ 33 KARAR NO: 2013 / 569 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün 27.09.2013

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/28 Enstitü Yönetim Kurulu 16/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

Panel Yöneticisi : Prof. Dr. A.Fahri ÖZOK. Mutfak Ürünlerin Tasarımında Ergonominin Önemi Aydın YILMAZ - Tupperware Genel Md.

Panel Yöneticisi : Prof. Dr. A.Fahri ÖZOK. Mutfak Ürünlerin Tasarımında Ergonominin Önemi Aydın YILMAZ - Tupperware Genel Md. KONGRE PROGRAMI 14 EKĠM 2011 CUMA SAAT FAALĠYET 09:00 10:00 KAYIT 10:00 10:30 AÇILIġ SALON 1 10:30 12:00 PANEL DEĞĠġEN TÜRKĠYE VE ERGONOMĠ, SALON 1 Panel Yöneticisi : Prof. Dr. A.Fahri ÖZOK Mutfak Ürünlerin

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

7. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ

7. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU KONGRE PROGRAMI 22-24 EKİM 2008 TRABZON 1. GÜN 23 EKİM 2008 PERŞEMBE SALON 1 08:30 09:00 Katılımcıların Kaydının Yapılması 09:00 09:45 Açılış

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş Birinci Bölüm ERGONOMİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Giriş Birinci Bölüm ERGONOMİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm ERGONOMİYE GİRİŞ I. Ergonomi... 5 II. Ergonomist... 7 III. Ergonominin Tarihi Gelişimi... 7 A. Dünya da Ergonominin Gelişimi... 8 B. Türkiye de Ergonominin Durumu...

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Endüstrisinde Ergonomi ORE 750 2 3+0 3 6

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Endüstrisinde Ergonomi ORE 750 2 3+0 3 6 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2013 / 2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU UYGUNLUK DENETİM BELGESİ Öğrencinin Adı Soyadı Nurcan GÜRLEK Muhammet Ali SĠĞA Mesut SERMĠSAKÇĠ Ömer BAYRAMOĞLU Hülya ARAT Hülya ÖZKAN

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk ArĢ. Gör. Mehmet SAYDAM mhmt3482@hotmail.com EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 224 00 89 Yrd.Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından 2-5 Eylül tarihleri arasında EskiĢehir

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BÖLÜM SINIF KOD DERS ÖĞRETİM ELEMANI ŞUBE ADET Tarih Saat Salon 2 EBB208 Elektronik Devreler Okutman Seyit Ahmet ĠNAN A 1 20 Haziran 2016 Pazartesi 09:00 E12 104 1 ATA260 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi . İnşaat Yönetimi Kongresi, -- Kasım, Bursa daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Özet Gülgün Mıstıkoğlu Motivasyon özde insanların baģarılı olmalarına,

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

DEKANLIK. Dekan Prof. Dr.Yılmaz BÜLBÜL 0(462) Dekan Yardımcısı Doç. Dr.Sevilay HİNTİSTAN 0(462)

DEKANLIK. Dekan Prof. Dr.Yılmaz BÜLBÜL 0(462) Dekan Yardımcısı Doç. Dr.Sevilay HİNTİSTAN 0(462) Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Mah. Farabi Cad. No:88 61080 TRABZON Telefon : 0 (462) 230 04 76 / 0(462) 377 88 63 Faks : 0 (462) 230 04 75 E-Posta : sbf@ktu.edu.tr

Detaylı

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE KONUT MUTFAKLARINDA ERGONOMİK VE ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMIN BİREY YAŞAMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İbrahim PINARCI 1 Bilecik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 06 EKİM 2011 PERŞEMBE 09:00 11:00 KAYIT 11:00 12:00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 12:00 13:30 ŞEHİR GEZİSİ: ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ 13:30 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 1. OTURUM 14:30 15:30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ,

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr.

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr. FYK Üyeleri 1) Prof.Dr.SatılmıĢ TEKĠNDAL 2) Prof.Dr.Kadir ERKAN 3) Prof.Dr.Muharrem YILMAZ 4) Doç.Dr.Mustafa ÇANAKÇI 5) Doç.Dr.Celal ÇEKEN 6) Yrd.Doç.Dr.Özcan ATLAM 7) Yüksel YILMAZ FAKÜLTE KURULU Üyeleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910399 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik 4 MF-4 10 10 232 275 535,458 4 1 2 3, 15, 17, 28, 142 202110426 ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT Üniv. (ANKARA) Elektrik-Elektronik

Detaylı