T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu plan hükümleri; Edirne Karaağaç mahallesi ve kentsel sit alanı dışında; belediye sınırları içinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde kalan alanlarda uygulanır Bu plan hükümleri.../.../2006 tarih ve...sayılı Edirne Belediye Meclisi kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Onay tarihinden önceki plan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- İMAR PLANI KAYIT VE HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ 2.1. İmar planı ve bu plan hükümlerinde belirtilen kullanım amacı dışında hiçbir tesis yapılamaz. Yapılacak tesisler sonradan hiçbir biçimde planda gösterilen amaç dışında kullanılamaz Bu plan hükümlerinde yer alan hususlar imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır İmar planlarında parselasyon durumları ve bina kitleleri bilhassa bu maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmediği takdirde sadece ayrık ve bitişik bina yapılacağını ön bahçeli ve ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinden bunlara ait ifadeler imar planının kayıtlarından sayılmazlar. 1

2 MADDE 3. İSTİSNALAR: 3.1. Bu plan hükümlerinin ; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanımına Dair Yönetmelik, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı hükümleri ilave olarak ta 3194 sayılı İmar Kanununa göre istisna edilen diğer yasa ve yönetmeliklere aykırı hükümleri adı geçen kanun ve yönetmelikler kapsamına giren bölgelerde uygulanmaz Resmi kurumlarca hazırlanacak ve onaylanacak yapı projelerinin Belediyece incelenmesi sırasında bu plan hükümlerinin iç ölçülere ilişkin hükümlerine bağlı kalınması mecburiyeti yoktur Umumi binalar ile sanayi tesisleri kendileri ile ilgili bu plan hükümlerinde verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi değildir. Ayrıca ayrık nizamda olmak toplam inşaat alanını aşmamak ve en az bahçe mesafelerine uyulmak şartları ile resmi binalar, umumi binalar ve sanayi tesisleri, bu plan hükümlerinin iç yükseklik ve derinlikler hakkındaki kayıtlarına bağlı değildir. Ancak özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacı ile TSE. standartlarına uyulması zorunludur. MADDE 4. DİĞER İLGİLİ MEVZUATIN GEÇERLİLİĞİ 4.1. Parsel, yapılanma ve diğer hükümlerle ilgili bu plan hükümlerinde belirtilmeyen konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile imar mevzuatı açısından yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacaktır Bu plan hükümlerine göre yapılacak tüm yapılarda ve bu plan hükümlerinde belirtilmemiş hususlarda; imar planı, fen, sağlık ve çevre ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve tse tarafından belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur Enerji nakil hattı altındaki yapılarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulacaktır sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Ve İlgili Yönetmeliğine mutlak surette uyulacaktır sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren alanlarda; bu imar planından sonra yapılacak her türlü plan değişikliği, uygulama, ruhsat ve yapılaşmalarda ilgili askeri kuruluştan izin alınması zorunludur. 2

3 4.5. Plan sınırları içerisinde yer alan; taşkın alan ve kanal kesitleri DSİ tarafından belirlenen derelerin taşkın alan sınırları içerisinde yer alan kesimlerinde; DSİ raporunda belirlenen kanal tesislerin ilgili kuruluşça yapılmasından sonra iskan izni verilecektir Bu plan hükümlerinde belirtilen hükümler ile diğer yönetmelikler arasında çelişki olması durumunda Bayındırlık Bakanlığı nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. MADDE 5. RUHSAT ZORUNLULUĞU VE RUHSATSIZ VEYA EKLERİNE AYKIRI YAPILAR Bu plan hükümleri kapsamındaki alanlarda; 5.1. Ruhsat işlemleri 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaatına başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilecektir Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde; kuruluş veya kişilerce tapusu bulunmamakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile; imar planı-plan hükümleri, ilgili kanun ve yönetmelikler ile ruhsat ve eklerine uygun olarak yapı yapılabilir Yapılacak bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde planplan hükümleri ve/veya ilgili yönetmelik hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir, tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan-plan hükümleri ve/veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz Plan sınırları içerisinde tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar kamulaştırılıncaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam edilir. bu gibi yerlerden 5 yıllık imar programına dahil olmayanlar için belediyeler tip imar yönetmeliğinin 21. maddesi hükümlerine göre muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. 3

4 MADDE 6. BELEDİYENİN TASARRUFUNDAKİ YERLER ÜZERİNDE İNŞAAT 6.1. Belediye tarafından; tasarrufu altında bulunan yol, otopark,park,yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanları TSE standartlarına da uymak koşuluyla yapılabilir 6.2. Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur. Madde 7. BİNA ÇATILARI VE ÇIKMALAR 7.1. Yapılarda bağımsız bölüm olarak çatı katı veya çekme kat yapılamaz Yapılarda %33 eğim ile bulunacak mahya kotunu geçmemek kaydıyla çatı eğimi serbesttir. Bu şekilde inşaa edilecek yapıların çatılarında Genel aydınlatma ve havalandırma amacı ile pencere yapılabilir Yapınının gezinti terası çatının formunu bozmayacak ve binanın kat alanına göre %20 sini geçmeyecek şekilde yapılabilir Bu şartlarda yapılacak çatı arası inşaat alanına dahil edilemez 7.3. Hiçbir koşulda bağımsız bölüm olmaması kaydıyla mevcut bağımsız bölümlerden herhangi biri yada birkaçıyla ilintilendirmek ve ne amaçla kullanılacağı belirtilmek kaydıyla çatı aralarında hobi odası, eşyaların konulduğu depo ve çalışma odası yapılabilir Ön bahçesiz yapı nizamı getirilmiş yol cephelerinde; toplam çıkma alanının bayındırlık bakanlığı inşaat maliyeti birim fiyatlarının %25 i oranında bedel alınması, sokak silüeti çizilmesi ve çevresine uyması kaydıyla açık ve kapalı çıkma yapılabilir. yönetmelikte yer alan motif çıkmalar hesaba katılmaz Kapalı ve açık çıkmalar, karşı komşu çıkması ile arası en az 7.00 m., tretuar üstünden konsol yüksekliği en az 4.00 m. ve genişliği en fazla1,5 m. olmak kaydıyla toplam binanın çıkma yapılacak cephesinin %50 sini ve tretuar genişliğini aşmayacak şekilde yapılacaktır Yapılacak kapalı çıkmalar,. her durumda yoğunluğa dahildir. 4

5 MADDE 8. BELEDİYENİN YETKİLERİ 8.1. Bu madde ve plan hükümlerinin diğer ilgili maddeleriyle Belediye ye bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları Belediye Başkanlığına aittir İmar planlarında açıklanmamış ve bu plan hükümlerinde yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdirine Belediye yetkilidir Belediye; uygun gördüğü yerlere yapıların estetiği, ile ilgili kurallar getirerek, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini, boya ve kaplamaları ile çatısının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. evvelce yapılmış yapılar içinde bu yetki kullanılır. ancak bu kurallar özürlülerin ulaşabilirliğini engelleyemez. MADDE 9. DEVAM EDEN VE BİTMİŞ YAPILARA MEVZUATIN UYGULANMASI Bu planda plan hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce yapımına başlanmış veya bitirilmiş yapılarda 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 12. maddesi ( değişik sayılı resmi gazete) hükümleri uygulanır. MADDE 10. SONRADAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İMAR PLANLARI Bu imar planı yürürlüğe girdiği tarihten sonra; Yapılacak diğer planlarda ( revizyon-ilave- uygulama imar planı ve değişiklikleri) aşağıdaki şartlara uyulur sayılı İmar Kanunu hükümlerine Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği hükümlerine İlgili diğer tüm kanun,yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulması zorunludur Mevzii İmar Planları: Üst ölçek imar planları olan 1/ ve 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ( değişik 02/09/1999 tarih s. rg) 3. maddesinin 5. fıkrasında tanımlanan mevzii imar planı kapsamında plan yapılamaz. 5

6 10.3. Plan Değişiklikleri Yapımı: Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan kamu yararının ve uygulamanın zorunlu kılması halinde imar planı değişikliği yapılabilir. İlgili idarece hazırlanarak onaylanan imar planı değişikliklerinde sayılı İmar Kanunu ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (değişik : 2/9/1999 tarih ve sayılı resmi gazete) hükümleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak Bayındırlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış yürürlükteki genelgelere mutlak surette uyulacaktır Söz konusu plan değişikliklerinde 07/01/2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Plan Yapımını Yüklenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik ne uyulacaktır İlgili idarece hazırlanan ve onaylanan imar planı değişikliklerinde planlama alanı büyüklüğü ve projeksiyon nüfusuna göre belirlenen grupta plan müellifinin imzasının bulunması zorunludur. Bu plan değişikliklerinde aranacak plan müellifi grubu planın tamamına göre belirlenen gruptur Plan değişikliği yapılmadan önce ilgili kamu kuruluşlarının görüşünün alınması zorunludur. MADDE 11. İMAR UYGULAMALARI sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamalarında düzenleme alan sınırları söz konusu kanunun 18. maddesi hükümlerine göre düzenleme ortaklık payları olanaklar ölçüsünde eşit olacak şekilde belediye tarafından tespit edilecektir Uygulama İmar Planı Yapılı Alanlarda İmar Uygulaması Amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu 15., 16., 17. Ve 18. Maddelerinden hangisinin Uygulanacağı Konusunda İmar İşleri Müdürlüğü Yetkilidir İmar planında gösterilen ada ayrım çizgileri parselin cephe alacağı yönü göstermekte olup imar uygulaması sırasında lüzuma göre kaydırılabilir. 6

7 İkinci Bölüm Tanımlar MADDE 12. YERLEŞME ALANI İLE İLGİLİ TANIMLAR Yerleşik ( Meskun) Alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlardır Gelişme (İnkişaf) Alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alanlardır Bağ Bahçe Nizamı Konut Alanları: Minimum ifraz büyüklüğü 3000 m² ve E= 0.15 h= 6.50 metre olan düşük yoğunluklu yerleşim alanlarıdır. MADDE 13. KENT BÖLGELERİ TANIMLARI VE ALAN KULLANIŞ ŞARTLARI Çalışma Alanları: Merkezi İş Alanı: İmar planında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgede büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyo kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir Sanayi Bölgesi: İmar planında sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. bu alanlarda İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ekinde belirlenen gayrisıhhi müeesselerden birinci sınıf gayrisıhhi müeseseler dışındaki ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler yer alabilir Bölge içerisinde amaca göre hizmet verecek diğer yapı ve tesislerde yapılabilir Küçük Sanayi Alanları: İmar planında küçük sanayi kuruluşları, imalathaneler için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde daha çok kentliye yönelik hizmetler üretilen yapı ve tesisler yapılabilir Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları: Her türlü sanayi ve mesken kullanımlarının dışında; içerisinde; otel, motel, pansiyon vb gibi konaklama tesisleri ve lokanta da bulunabilen, resmi ve sosyal tesisler, showroomlar, sinema, tiyatro ve eğlence merkezleri, 7

8 günübirlik faaliyetler ile büyük ölçekli ticaret faaliyetlerine yönelik tesislerin yer aldığı alanlardır. İmar planı üzerinde konut dışı kentsel çalışma alanlarında hangi tür tesislerin yapılabileceği belirtilmiştir. Bu şekilde belirtilmeyen konut dışı kentsel çalışma alanlarında; gerektiğinde mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla hangi tür tesislerin yapılabileceğini belirlemeye belediye yetkilidir Günübirlik Alanlar: Tarihî ve doğal güzelliği olan yerler ile kırsal kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörelerinde bulunan, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkânlarından birkaçının günübirlik olarak yapıldığı, konaklamasız tesisleri içeren alan Sosyal Ve Kültürel Altyapı Alanları: Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır Çocuk Bahçeleri: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden, büfe, havuz, pergole ve genel heladan başka tesis yapılamaz Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. imar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, büfeler havuzlar, pergoleler, açık çayhane ve genel hela ile park alanları için yapılaşma şartları bölümünde verilen (madde ) yapılaşma şartlarının aşılmaması ve bir projeye bağlanması şartıyla belediyenin uygun göreceği kamuya açık tesisler ile lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılabilir Rekreasyon Alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyacının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile; tenis, yüzme, mini golf, oto kros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. 8

9 Bu alanların yapılaşmasında plan hükümlerinin yapılaşma şartları bölümünde (madde ) belirtilen şartlara uyulacaktır Spor Ve Oyun Alanları: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır Bu alanlar dışında kalan kentsel sosyal ve kültürel altyapı alanları, 3194 sayılı imar kanunun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik in 16.maddesinde (ek 1 tabloda) belirtilen alanlardır ve 2 nolu bentlerde belirtilen çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, özürlülerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde TSE standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur. MADDE 14. ADA VE PARSELLERE AİT TANIMLAR: Adalara Ait Tanımlar: Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman oluşan veya oluşmuş adadır İmar Adası: İmar planına göre oluşan veya oluşmuş tüm çevresi imar yolları ve/veya imar planı sınırı belirlenmiş yapı alanıdır Parsellere Ait Tanımlar: Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir İmar Parseli: İmar kanununa, imar planı ve yönetmeliğine göre, gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde binalar yapılabilen parseldir Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir Parsel Derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır. 9

10 14.5.Ön Bahçe: Parsel ön bahçe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. Birden fazla cephesi olan parsellerde, yapı ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe tanımına girer Arka Bahçe: Parsel arka hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür Yan Bahçe: Ön Ve Arka Cephe Bahçeleri Dışındaki Bahçelerdir. MADDE 15. YAPI DÜZENİNE AİT TANIMLAR: 0.35 Taks 1.15 Kaks Yapı Nizamı( A: Ayrık, B:Bitişik,Bl:Blok,S:Serbest) 5 Ön Bahçe Mesafesi A 2 Kat Adedi 3 Yan Bahçe Mesafesi Emsal E= Taban Alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır Taban Alanı Katsayısı: (Taks)Taban alanının imar parseli alanına oranıdır Yapı İnşaat Alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat, çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır Kat Alanı Katsayısı: (Kaks) (Emsal): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların; ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. 10

11 Açık çıkmalar, iç yüksekliği 1.80 m.yi aşmayan ev yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor vb. bu alana katılmazlar Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır Yapı Yaklaşma Sınırı: Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere ve cephe aldığı yollara en fazla yaklaşabileceği sınırdır Yapı Nizamları Ayrık Nizam: Hiçbir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır Blok Nizam: İmar planı veya yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır Bitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır Serbest Nizam: Mevcut konut dokusunun korunması istenilen alanlarda kullanılan nizam olup mevcut oluşuma göre nizamlandırılır Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır Tabi Zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir Saçak Seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir. (Planda h=... olarak gösterilmiştir.) Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir Bodrum Kat: Zemin katın altındaki katlardır Zemin Kat: İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır. 11

12 15.14.Asma Kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 metre olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantıyı sağlayan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 metreden fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler Normal Kat: Zemin ve bodrum katlar dışında kalan kat veya katlardır Son Kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır Resmi Bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt iş hanı, büro pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır Basit Tamir Ve Tadil: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir Esaslı Tadilat: Yapılardaki taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil ruhsata tabidir Yüksek Katlı Bina: 10 kat veya daha yüksek katlı binadır Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır Yönetmelikte Adı Geçen Diğer Tanımlar: 1580 Sayılı Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde adı geçen özürlü, fenni mesul, fen adamları tanımlarında söz konusu yönetmeliğin 27,28 ve 29. maddelerine uyulacaktır. 12

13 Üçüncü Bölüm Özel Hükümler Madde 16. Bu imar planında belirtilen yapılaşma şartları (TAKS, KAKS, Emsal, minimum ifraz, yapı yüksekliği vb) imar planı değişikliği yapılmadan hiçbir şekilde değiştirilemez. Madde 17. Kadastro, halihazır harita, kamulaştırma hattı ile imar planı hattının uyuşmazlığından kaynaklanan uyumsuzlukları yolun genişliği ve güzergahı değişmemek kaydıyla 1 m. ye kadar düzeltmeye belediye yetkilidir. Madde 18. Plan uygulaması sırasında ortaya çıkacak küçük ihdas ve şuyulanmaları gidermeye veya kadastro artıklarını yola katmaya belediye yetkilidir. Madde 19. Plan sınırlarının tümünde (sit alanı dışında) gösterilen kat yükseklikleri Selimiye Camisinin estetiğini ve görünüşünü bozmayacak şekilde oluşacaktır. Selimiye Camisinin estetiğini ve görünüşünü bozan durumlarda kat yüksekliklerini lüzumu kadar azaltmaya belediye yetkilidir. Madde Plan sınırları içerisinde iki katı geçen yapılarda parsel bazında jeoteknik etüt (zemin etüdü) yaptırılmadan inşaat ruhsatı verilemez Yapılacak yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır Planda Jeolojik Sakıncalı Alan olarak gösterilen sahada hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Bu alanlar ağaçlandırılacak alan olarak korunacak olup daha sonra plan değişikliği ile yapılaşmaya açılamaz. Madde

14 Plan sınırları içerisinde her durumda mahreç alması mümkün olmayan parsellerin; komşu parsellerden uygunluğu belediyece belirlenecek parselle şuyulandırılmasında belediye yetkilidir. Madde 22. Meskun alanlarda, tarihinden önce yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine uygun olarak ruhsat alan ve yapılaşan parsellerde mevcut teşekküle göre, tarihinden önce yürürlükte olan imar durumu çerçevesinde değerlendirme yapılabilir. Ancak yıkılıp yeniden yapılanmalarda ve yeni yapılanmalarda yürürlükteki imar planı hükümlerine uyulacaktır. Madde Özel sağlık kuruluşları, sağlık kuruluşları, sinema, tiyatro, insanların topluluk halinde bulundukları binalar, okullar ve özel okullar, kamu kuruluşları, ticari ve turistik tesisler vb. umumi yapılar veya binanın bir bölümünde bu tür birimlerin yer aldığı yapıların derinlik ve yükseklikleri 3194 sayılı İmar Kanununun Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere tabi değildir Bitişik ve serbest nizam olarak belirtilmiş yapı adaları dışındaki alanlarda yapılacak bu tür binalarda 3194 sayılı İmar Kanunu dışındaki mevzuat gereği yapılacak olan iç yüksekliğin bina yüksekliğindeki getirdiği fark, oluşacak toplam kat adedini arttırmamak kaydıyla bina yüksekliğine eklenebilir. Ancak eklenecek yükseklik farkı imar planında belirtilen bina yüksekliğinin %20 sini aşamaz. Madde 24. Eğimden dolayı bağımsız bölümlerin yer alabileceği katlar oluşması durumunda; bina giriş kotunun altında kalan bağımsız bölümler ve bu bağımsız bölümlerin girişlerinin bina cephesi girişinden farklı bir noktada yapılabilmesi halinde asansör ve yangın merdiveni şartı aranmaz, ancak bina giriş kotu üzerindeki katlar toplamı 5 ve üzeri olduğu durumlarda asansör ve yangın merdiveni şartı aranacaktır. Madde 25. Eğimden dolayı kazınılan katlarda tarih ve 2001/22-19 sayılı belediye meclis kararı gereğince mevcut imar planında belirtilen yoğunluğun üzerinde kazanılan bağımsız bölümlerin metrekaresinden belediye encümenin belirleyeceği rayiç metrekare bedeli alınması şartıyla bağımsız bölümler yapılabilir. 14

15 MADDE 26. YAPILAŞMA ŞARTLARI Konut Alanları Yapı Nizamları Planda belirlenen yapı nizamları ayrık, bitişik, blok ve serbest nizamlardır Planda Ayrık Nizam Olarak Gösterilen Alanlarda: Bu alanlarda yapılacak yapılarda: - Plan üzerinde yapılaşma koşulları belirlenmemiş ayrık nizama tabi konut alanlarında yapılaşma Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen koşullara göre yapılacaktır. - Maksimum Bina Cephesi= 30 Metredir. - İkili veya üçlü blok yapılması gereken yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksadıyla birkaç dar parseli birlikte mütalaa ederek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplam (30.00) metre olan ikili veya üçlü bloklar teşkil etmeye belediye yetkilidir Planda Blok Nizam Olarak Gösterilen Alanlarda: - Planda blok yapı nizamı olarak gösterilen adalarda azami blok boyu (50.00) metredir. Bloklar arası mesafe minimum 10 metredir. - Planda blok yapı nizamı olarak gösterilen adalarda önce ada bütününde blok düzenlemesi yapılacak, yapı izni bu düzenlemeden sonra verilecektir. - Blok yapı nizam kararı getirilmiş yapı adalarında, bir parsele birden fazla yapı yapılması durumunda, bloklar arası mesafe m.den az olamaz, ancak sağır veya sadece tuvalet, banyo, merdiven, aydınlatma gibi pencerelerin yer aldığı cephelerde bina yüksekliği m.ye kadar olan yapı adalarında 6.00 m. bloklar arası mesafe, bundan sonra artan her kat için karşılıklı 0.50 m. yani 1.00 m. arttırılarak çekme mesafesi bulunur. 15

16 - Blok nizam kararı getirilmiş yapı adalarında; iki blok arasındaki açık ve kapalı çıkmalar arasındaki mesafe 10 m.den az olamaz Planda (B) Olarak Gösterilen Konut Alanlarında - İmar planında İstasyon Mahallesinde B işaretli konut adalarında 3 kata kadar olan yerkerde mevcut durum imar durumudur. Yıkılıp yeniden yapılaşmalarda, yeni yapılaşmalarda ve ilave yapılaşmalarda imar planı üzerinde belirtilen şartlara uyulacaktır. - Mevcut Durum tespiti; planın onay tarihinden sonra belediye tarafından hazırlanacak/hazırlatılacak röleve çalışmasına göre yapılacaktır. ( tarih ve 2006/ sayılı Belediye Meclisi Kararı) - Bu madde tarih ve 2006/ sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kaldırılmıştır Yerleşik Konut Alanları: (Meskun Konut Alanları) Planda yerleşik konut alanı(a-n; Bl-n; B-n; -A,Bl,B yapı nizamını, n kat yüksekliğini göstermektedir-) olarak gösterilen alanlarda: yıkılıp yeniden yapılanmalarda ve ilave yapılaşmalarda; varsa imar planı üzerinde ki yapılaşma şartlarına; yoksa 1580 sayılı Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen yapılaşma şartlarına uyulacaktır Planda yerleşik konut alanı (A-n; Bl-n; B-n; -A,BL,B yapı nizamını, n kat yüksekliğini göstermektedir-) olarak gösterilen ve yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmeyen adalarda mevcut teşekküle göre ön bahçe mesafesini tayine belediye yetkilidir. Yıkılıp yeniden yapılanmalarda ve ilave yapılaşmalarda; bu plan hükmü maddesinin ba fıkrasına uyulacaktır Meskun alanların içerisinde küçük çapta ticari ihtiyacı karşılayacak işyerlerinin kullanılmasına ruhsat vermeye belediye yetkilidir Planda ayrık nizam meskun konut alanları (A-2; A-3; A-4; A-5 vb) olarak tanımlanan imar adalarında; eski imar planının 24. maddesine göre aynı yola cepheli parsellerde ayrık nizamdan farklı bir yapılaşma oluşmuşsa; oluşan yapılaşmanın eski imar planının 24. maddesine göre yapıldığı 16

17 belgelendirilmek şartıyla; diğer parseller için mevcut yapılaşmaya göre imar durumu vermeye Belediye yetkilidir Planda A işareti ile gösterilen konut adalarında 5 katlı yapı yapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 500 m 2 şartı aranacaktır. 5 katın altındaki yapılarda yan bahçe mesafesi aranmaz Gelişme Konut Alanları: Gelişme konut alanları; projeksiyonlarla belirlenen kentin 2020 yılı nüfusunun konut ihtiyacını gidermek için planlanan alanlardır. Bu alanlarda; plan üzerinde gösterilen yapı nizamları, kat adetleri, yapı yaklaşma mesafeleri, yapılaşma koşulları (emsal, taks-kaks) ve minimum parsel büyüklüğü değerlerine uyulacaktır Planda E= 1,20 h= 12,50 metre ve E= 0,90 h=9,50 metre olarak belirlenen ayrık nizam yapı adalarında: - Minimum Parsel Büyüklüğü = 800 Metrekaredir. - Bu plan hükümlerinde belirlenen ayrık nizama tabi yerlerde uyulacak kurallar geçerlidir. - Ayrık, Blok ve Bitişik Yapı nizamı getirilmiş adalarda minimum ifraz şartı belirtildiği takdirde tevhid edilerek minimum parsel elde edilen alanlarda yapı adası içinde bulunan diğer parsellerin toplamının minimum parsel büyüklüğünü sağlaması şarttır Bağ- Bahçe Konut Alanları Tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü alanlar olup içerisinde aşağıda belirtilen yapılaşma şartlarını aşmamak koşuluyla konut yapılabilir. Yapılaşma Şartları: 2 Minimum ifraz Şartı = 3000 M Maksimum İnşaat Alanı (Emsal): = 0,15 Maksimum Bina Yüksekliği (hmaks) = 6.50 metre Yapı Yaklaşma Mesafeleri: Taşıt Yollarından= 10 Metre ve Yaya Yollarından =5 Metre ( tarih ve 2008/16-77 sayılı Meclis Kararı ile) Yan Bahçe Mesafesi (Minimum)= 5 Metre 17

18 Bağ Bahçe Konut Alanlarında minimum ifraz şartı olan 3000 m 2 nin altındaki parsellerde; bu plan hükümlerinde belirlenen parsel büyüklüğü dışındaki yapılaşma şartlarına (emsal, hmaks,yapı yaklaşma vb) uymak koşuluyla yapı yapılmasına izin verilebilir Bağ Bahçe Konut Alanı Olarak Tanımlanan İmar Parsellerinde Yukarıda Belirtilen Yapılaşma Şartları (Emsal Hmaks, Yapı Yaklaşma) Aşılmadan en fazla İki Bağımsız Birim Yapılabilir Planda Önerilenden Daha Az Katlı Yapı Yapılmak İstenildiğinde Hazırlanacak Teknik Projelerin Yeterliliğine Göre İnşaat Ruhsatı Vermeye Belediye Yetkilidir Gecekondu Önleme Bölgesi Bu alanlarda plan üzerinde gösterilen yapılaşma şartlarına uyulacaktır. Plan üzerinde yapılaşma şartları belirtilmeyen hususlarda 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğine uyulacaktır Plan üzerinde belirtilen parselasyon planı sonucu oluşan, minimum cephe ve derinlik ölçüleri ile yapılaşmaya uygun olmayan parsellerde yapı yapmaya uygun olacak şekilde bahçe mesafesini belirlemeye Belediye yetkilidir Ticaret Alanları: Ticaret Alanları: İmar planında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgede büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyo kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir a. Ticaret alanlarında otel yapılması durumunda Belediye Meclisinin tarih ve 2006/ sayılı kararı uygulanacaktır Ticaret alanlarında ateşli ve gürültülü olmayan ticari amaca yönelik yapılar yapılabilir Yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafelerinde plan üzerinde gösterilen şartlara uyulacaktır. 18

19 Planda gösterilen ticaret alanları dışında ihtiyaca göre yerleşik (meskun) ve gelişme konut alanlarında mahalle ölçeğinde dar kapsamlı ticari işletme yapılabilir. Bu ticari işletmelerle ilgili gerekli inşaat ve işletme izinleri belediye verilir Merkezi İş Alanları dışında ki tüm ticaret alanlarında üst katlar isteğe bağlı konut olarak kullanılabilir Planda ticaret bölgesi olarak gösterilen blok ve bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydıyla arsa derinliğince yapılabilir Planda T işaretli Lalapaşa Yoluna Cepheli ticaret alanlarında aşağıdaki yapılaşma koşullarına uyulacaktır. TAKS: 1.00 KAKS: 2.00 H : 4 KAT - Yukarıda verilen TAKS:1.00 değerinin altında bina taban alanı oluşturulamaz. - Bu alanlarda ikamete ayrılmayan sadece işyeri olarak kullanılacak bodrum katlar yukarıda belirtilen KAKS oranına dahil değildir Ticaret + Konut Alanları İmar Planında ticaret + konut alanlarında belirtilen emsal şartlarına uyulacaktır. Ticaret + Konut alanlarında çekme mesafeleri konut alanlarında olduğu gibi mevcut teşekküle göre belirlenecektir Ticaret + Konut alanlarında konut ve ticaret birlikte veya ayrı ayrı olarak belirtilen emsal şartlarını aşmamak kaydıyla yapılabilir Çevre otoyolunun kuzey tarafında ticaret borsası olarak planlanan bölgede yer alan ticaret alanında toptan ticaret faaliyetine uygun işletmeler yapılabilir Katlı Otopark Alanları Genel otopark alanları dışında kentin otopark ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alanlar olup hazırlanacak projesine göre bazı katları ticari faaliyetlerde kullanılabilir D-100 kenarında planlanan katlı otopark alanının kentsel sit sınırı dışında kalan kısmında aşağıda belirtilen hükümlere uyulacaktır. 19

20 Yapılaşma Şartları: - Yol kotunun üzerinde mevcut çekme kriterlerine uyulacaktır. - D-100 karayolu kotundan 1 kat üst ve 1 kat alt ticari kullanıma yinelik birimler yapılması izni Belediye tarafından verilebilir. Ancak bu birimler alt katlardaki katlı otopark alanları bitirilmeden yapılamaz Bakım,Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları Bu Alanlar; Sadece Bakım, Akaryakıt ve LPG ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İkmal Hizmetleri için ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda birlikte veya ayrı ayrı Bakım Akaryakıt İstasyonu ve LPG İkmal İstasyonu yapılabilir Plan Üzerinde ayrıca belirtilmediği durumda Yapılaşma Şartları - İnşaat Alanı E= 0,50 - Maksimum Yapı Yüksekliği = 6.50 Metredir Bakım Akaryakıt İstasyonu ve LPG İkmal İstasyonlarının birlikte veya ayrı ayrı yapılacağı durumda da yukarıda belirlenen yapılaşma şartlarına uyulacaktır Plan üzerinde Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu veya sadece LPG İkmal İstasyonu olarak gösterilen alanların dışında LPG ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İkmal İstasyonları yapılamaz Bakım,Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarında; yürürlükte bulunan; Petrol Piyasası Kanunu, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Sadece LPG İkmal İstasyonları için) ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri ile, Türk Standartları Enstitüsünün Yayımlamış olduğu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu ve Karayolu Taşıtları için Emniyet Kurallarını içeren TS sayılı standartta (Sadece LPG İkmal İstasyonları için) belirlenen hükümlere uyulacaktır İdari, Resmi, Eğitim,Sağlık Ve Sosyo Kültürel Tesisler: Bu alanlarda plan üzerinde belirtilen yapılaşma şartlarına uyulacaktır.yapılaşma şartı belirtilmeyen alanlarda yatırımcı kuruluş tarafından hazırlanacak tip projelere göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda yapı yaklaşma mesafelerini en az 5 metre olmak kaydıyla belirlemeye belediye yetkilidir. 20

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır İmar planlarında yönetmelikte yer alan tanımlara ve ruhsatla ilgili hükümler aykırı

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesinde,

Detaylı

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN İLAN 04/01/2017 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının tamamını kapsayacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi değişiklik

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, yapıların sıhhi ve fenni gereklere uygun olarak

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı: 21.03.2002-05/19 Yürürlük tarihi: 10 Mayıs 2002 (Değişik:18.07.2002 tarih ve 05/71 sayılı Meclis Kararı ile.) (Değişik:17.11.2003

Detaylı

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 07/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 400 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesi ne ait mevcut payın hissesi

Detaylı

(İlk onay tarihi:07.01.2014 gün ve 13 sayılı belediye meclis kararına göre onaylanmıştır.)

(İlk onay tarihi:07.01.2014 gün ve 13 sayılı belediye meclis kararına göre onaylanmıştır.) SALİHLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI (İlk onay tarihi:07.01.2014 gün ve 13 sayılı belediye meclis kararına göre onaylanmıştır.) A. Genel Hükümler 1. Plan ve Plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI TANIMLAR VE KOŞULLAR *AZAMİ BİNA SAHASI: PARSEL İÇERİSİNDE PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE BİNANIN TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİNDE İŞGAL EDEBİLECEĞİ EN BÜYÜK SAHADIR.

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. GENEL HÜKÜMLER: 1.1.1. Karabağlar 1/1000 ölçekli 1. Etap Basınsitesi ve Civarı Revizyon

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI A- GENEL HÜKÜMLER 1- Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (04.10.2007 t.t. li) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: ( /18916 sayılı Mükerrer R.G.) PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: ( /18916 sayılı Mükerrer R.G.) PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- (19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

İmar Uygulaması. Seçilen grafik objelere ait bilgiler parsel editörüne dolar (Şekil 46).

İmar Uygulaması. Seçilen grafik objelere ait bilgiler parsel editörüne dolar (Şekil 46). Seçilen grafik objelere ait bilgiler parsel editörüne dolar (Şekil 46). Şekil 46 Parsel editöründe, İfraz / Tevhid Dengeleme tuşuna basılır. Ekrana açılacak olan pencerede adalar kısmına kadastro parsellerini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ 1 MADDE 2- KAPSAM 1 MADDE 3- İMAR PLANI VE YÖNETMELİKTE OLMAYAN HUSUSLAR 1 MADDE 4- DİĞER İLGİLİ MEVZUATIN GEÇERLİLİĞİ 1 MADDE 5- İSTİSNALAR 1-2 MADDE 6- YÖNETMELİKTE

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALAR İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. 1.2. KAMU DONATI ALANLARI KAMU ELİNE

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 1)1/1.000 Ölçekli Kilyos-Demirciköy-Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mersin Belediyesi Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 09/09/2005 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Onanan Turizm Merkezi Alanı İçi KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Yeni Çimşit Mahallesi ve Çimşit Mezarlığı arasında yaklaşık 39 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 21.06.2017 tarih

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 25/09/2013 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 2003516001 ONUR ACAR 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 2005 yılının sonunda PLN 301 Şehir Planlama Projesi III kapsamında yaptığımız 1/10000

Detaylı

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI SELİMPAŞA PLAN NOTLARI I.ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi : 23.10.1992 UYGULAMA ŞARTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni

Detaylı

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni: T.C. ÇANKAYA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO :592 02 EYLÜL 2016 - K A R A R Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 19/08/2008 tarihli ve 26972 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Tip İmar Yönetmeliği nin adı "Planlı

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4-

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4- OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 Mükerrer BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

PLAN NOTLARI 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ

PLAN NOTLARI 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ PLAN NOTLARI 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER İLE DİĞER İLGİLİ KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE MEVZUAT İLE BU KANUN VE YÖNETMELİKLERİ DEĞİŞTİRECEK

Detaylı