T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu plan hükümleri; Edirne Karaağaç mahallesi ve kentsel sit alanı dışında; belediye sınırları içinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde kalan alanlarda uygulanır Bu plan hükümleri.../.../2006 tarih ve...sayılı Edirne Belediye Meclisi kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Onay tarihinden önceki plan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- İMAR PLANI KAYIT VE HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ 2.1. İmar planı ve bu plan hükümlerinde belirtilen kullanım amacı dışında hiçbir tesis yapılamaz. Yapılacak tesisler sonradan hiçbir biçimde planda gösterilen amaç dışında kullanılamaz Bu plan hükümlerinde yer alan hususlar imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır İmar planlarında parselasyon durumları ve bina kitleleri bilhassa bu maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmediği takdirde sadece ayrık ve bitişik bina yapılacağını ön bahçeli ve ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinden bunlara ait ifadeler imar planının kayıtlarından sayılmazlar. 1

2 MADDE 3. İSTİSNALAR: 3.1. Bu plan hükümlerinin ; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanımına Dair Yönetmelik, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı hükümleri ilave olarak ta 3194 sayılı İmar Kanununa göre istisna edilen diğer yasa ve yönetmeliklere aykırı hükümleri adı geçen kanun ve yönetmelikler kapsamına giren bölgelerde uygulanmaz Resmi kurumlarca hazırlanacak ve onaylanacak yapı projelerinin Belediyece incelenmesi sırasında bu plan hükümlerinin iç ölçülere ilişkin hükümlerine bağlı kalınması mecburiyeti yoktur Umumi binalar ile sanayi tesisleri kendileri ile ilgili bu plan hükümlerinde verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi değildir. Ayrıca ayrık nizamda olmak toplam inşaat alanını aşmamak ve en az bahçe mesafelerine uyulmak şartları ile resmi binalar, umumi binalar ve sanayi tesisleri, bu plan hükümlerinin iç yükseklik ve derinlikler hakkındaki kayıtlarına bağlı değildir. Ancak özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacı ile TSE. standartlarına uyulması zorunludur. MADDE 4. DİĞER İLGİLİ MEVZUATIN GEÇERLİLİĞİ 4.1. Parsel, yapılanma ve diğer hükümlerle ilgili bu plan hükümlerinde belirtilmeyen konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile imar mevzuatı açısından yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacaktır Bu plan hükümlerine göre yapılacak tüm yapılarda ve bu plan hükümlerinde belirtilmemiş hususlarda; imar planı, fen, sağlık ve çevre ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve tse tarafından belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur Enerji nakil hattı altındaki yapılarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulacaktır sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Ve İlgili Yönetmeliğine mutlak surette uyulacaktır sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren alanlarda; bu imar planından sonra yapılacak her türlü plan değişikliği, uygulama, ruhsat ve yapılaşmalarda ilgili askeri kuruluştan izin alınması zorunludur. 2

3 4.5. Plan sınırları içerisinde yer alan; taşkın alan ve kanal kesitleri DSİ tarafından belirlenen derelerin taşkın alan sınırları içerisinde yer alan kesimlerinde; DSİ raporunda belirlenen kanal tesislerin ilgili kuruluşça yapılmasından sonra iskan izni verilecektir Bu plan hükümlerinde belirtilen hükümler ile diğer yönetmelikler arasında çelişki olması durumunda Bayındırlık Bakanlığı nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. MADDE 5. RUHSAT ZORUNLULUĞU VE RUHSATSIZ VEYA EKLERİNE AYKIRI YAPILAR Bu plan hükümleri kapsamındaki alanlarda; 5.1. Ruhsat işlemleri 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaatına başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilecektir Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde; kuruluş veya kişilerce tapusu bulunmamakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile; imar planı-plan hükümleri, ilgili kanun ve yönetmelikler ile ruhsat ve eklerine uygun olarak yapı yapılabilir Yapılacak bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde planplan hükümleri ve/veya ilgili yönetmelik hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir, tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan-plan hükümleri ve/veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz Plan sınırları içerisinde tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar kamulaştırılıncaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam edilir. bu gibi yerlerden 5 yıllık imar programına dahil olmayanlar için belediyeler tip imar yönetmeliğinin 21. maddesi hükümlerine göre muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. 3

4 MADDE 6. BELEDİYENİN TASARRUFUNDAKİ YERLER ÜZERİNDE İNŞAAT 6.1. Belediye tarafından; tasarrufu altında bulunan yol, otopark,park,yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanları TSE standartlarına da uymak koşuluyla yapılabilir 6.2. Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur. Madde 7. BİNA ÇATILARI VE ÇIKMALAR 7.1. Yapılarda bağımsız bölüm olarak çatı katı veya çekme kat yapılamaz Yapılarda %33 eğim ile bulunacak mahya kotunu geçmemek kaydıyla çatı eğimi serbesttir. Bu şekilde inşaa edilecek yapıların çatılarında Genel aydınlatma ve havalandırma amacı ile pencere yapılabilir Yapınının gezinti terası çatının formunu bozmayacak ve binanın kat alanına göre %20 sini geçmeyecek şekilde yapılabilir Bu şartlarda yapılacak çatı arası inşaat alanına dahil edilemez 7.3. Hiçbir koşulda bağımsız bölüm olmaması kaydıyla mevcut bağımsız bölümlerden herhangi biri yada birkaçıyla ilintilendirmek ve ne amaçla kullanılacağı belirtilmek kaydıyla çatı aralarında hobi odası, eşyaların konulduğu depo ve çalışma odası yapılabilir Ön bahçesiz yapı nizamı getirilmiş yol cephelerinde; toplam çıkma alanının bayındırlık bakanlığı inşaat maliyeti birim fiyatlarının %25 i oranında bedel alınması, sokak silüeti çizilmesi ve çevresine uyması kaydıyla açık ve kapalı çıkma yapılabilir. yönetmelikte yer alan motif çıkmalar hesaba katılmaz Kapalı ve açık çıkmalar, karşı komşu çıkması ile arası en az 7.00 m., tretuar üstünden konsol yüksekliği en az 4.00 m. ve genişliği en fazla1,5 m. olmak kaydıyla toplam binanın çıkma yapılacak cephesinin %50 sini ve tretuar genişliğini aşmayacak şekilde yapılacaktır Yapılacak kapalı çıkmalar,. her durumda yoğunluğa dahildir. 4

5 MADDE 8. BELEDİYENİN YETKİLERİ 8.1. Bu madde ve plan hükümlerinin diğer ilgili maddeleriyle Belediye ye bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları Belediye Başkanlığına aittir İmar planlarında açıklanmamış ve bu plan hükümlerinde yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdirine Belediye yetkilidir Belediye; uygun gördüğü yerlere yapıların estetiği, ile ilgili kurallar getirerek, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini, boya ve kaplamaları ile çatısının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. evvelce yapılmış yapılar içinde bu yetki kullanılır. ancak bu kurallar özürlülerin ulaşabilirliğini engelleyemez. MADDE 9. DEVAM EDEN VE BİTMİŞ YAPILARA MEVZUATIN UYGULANMASI Bu planda plan hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce yapımına başlanmış veya bitirilmiş yapılarda 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 12. maddesi ( değişik sayılı resmi gazete) hükümleri uygulanır. MADDE 10. SONRADAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İMAR PLANLARI Bu imar planı yürürlüğe girdiği tarihten sonra; Yapılacak diğer planlarda ( revizyon-ilave- uygulama imar planı ve değişiklikleri) aşağıdaki şartlara uyulur sayılı İmar Kanunu hükümlerine Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği hükümlerine İlgili diğer tüm kanun,yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulması zorunludur Mevzii İmar Planları: Üst ölçek imar planları olan 1/ ve 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ( değişik 02/09/1999 tarih s. rg) 3. maddesinin 5. fıkrasında tanımlanan mevzii imar planı kapsamında plan yapılamaz. 5

6 10.3. Plan Değişiklikleri Yapımı: Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan kamu yararının ve uygulamanın zorunlu kılması halinde imar planı değişikliği yapılabilir. İlgili idarece hazırlanarak onaylanan imar planı değişikliklerinde sayılı İmar Kanunu ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (değişik : 2/9/1999 tarih ve sayılı resmi gazete) hükümleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak Bayındırlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış yürürlükteki genelgelere mutlak surette uyulacaktır Söz konusu plan değişikliklerinde 07/01/2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Plan Yapımını Yüklenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik ne uyulacaktır İlgili idarece hazırlanan ve onaylanan imar planı değişikliklerinde planlama alanı büyüklüğü ve projeksiyon nüfusuna göre belirlenen grupta plan müellifinin imzasının bulunması zorunludur. Bu plan değişikliklerinde aranacak plan müellifi grubu planın tamamına göre belirlenen gruptur Plan değişikliği yapılmadan önce ilgili kamu kuruluşlarının görüşünün alınması zorunludur. MADDE 11. İMAR UYGULAMALARI sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamalarında düzenleme alan sınırları söz konusu kanunun 18. maddesi hükümlerine göre düzenleme ortaklık payları olanaklar ölçüsünde eşit olacak şekilde belediye tarafından tespit edilecektir Uygulama İmar Planı Yapılı Alanlarda İmar Uygulaması Amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu 15., 16., 17. Ve 18. Maddelerinden hangisinin Uygulanacağı Konusunda İmar İşleri Müdürlüğü Yetkilidir İmar planında gösterilen ada ayrım çizgileri parselin cephe alacağı yönü göstermekte olup imar uygulaması sırasında lüzuma göre kaydırılabilir. 6

7 İkinci Bölüm Tanımlar MADDE 12. YERLEŞME ALANI İLE İLGİLİ TANIMLAR Yerleşik ( Meskun) Alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlardır Gelişme (İnkişaf) Alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alanlardır Bağ Bahçe Nizamı Konut Alanları: Minimum ifraz büyüklüğü 3000 m² ve E= 0.15 h= 6.50 metre olan düşük yoğunluklu yerleşim alanlarıdır. MADDE 13. KENT BÖLGELERİ TANIMLARI VE ALAN KULLANIŞ ŞARTLARI Çalışma Alanları: Merkezi İş Alanı: İmar planında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgede büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyo kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir Sanayi Bölgesi: İmar planında sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. bu alanlarda İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ekinde belirlenen gayrisıhhi müeesselerden birinci sınıf gayrisıhhi müeseseler dışındaki ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler yer alabilir Bölge içerisinde amaca göre hizmet verecek diğer yapı ve tesislerde yapılabilir Küçük Sanayi Alanları: İmar planında küçük sanayi kuruluşları, imalathaneler için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde daha çok kentliye yönelik hizmetler üretilen yapı ve tesisler yapılabilir Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları: Her türlü sanayi ve mesken kullanımlarının dışında; içerisinde; otel, motel, pansiyon vb gibi konaklama tesisleri ve lokanta da bulunabilen, resmi ve sosyal tesisler, showroomlar, sinema, tiyatro ve eğlence merkezleri, 7

8 günübirlik faaliyetler ile büyük ölçekli ticaret faaliyetlerine yönelik tesislerin yer aldığı alanlardır. İmar planı üzerinde konut dışı kentsel çalışma alanlarında hangi tür tesislerin yapılabileceği belirtilmiştir. Bu şekilde belirtilmeyen konut dışı kentsel çalışma alanlarında; gerektiğinde mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla hangi tür tesislerin yapılabileceğini belirlemeye belediye yetkilidir Günübirlik Alanlar: Tarihî ve doğal güzelliği olan yerler ile kırsal kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörelerinde bulunan, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkânlarından birkaçının günübirlik olarak yapıldığı, konaklamasız tesisleri içeren alan Sosyal Ve Kültürel Altyapı Alanları: Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır Çocuk Bahçeleri: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden, büfe, havuz, pergole ve genel heladan başka tesis yapılamaz Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. imar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, büfeler havuzlar, pergoleler, açık çayhane ve genel hela ile park alanları için yapılaşma şartları bölümünde verilen (madde ) yapılaşma şartlarının aşılmaması ve bir projeye bağlanması şartıyla belediyenin uygun göreceği kamuya açık tesisler ile lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılabilir Rekreasyon Alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyacının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile; tenis, yüzme, mini golf, oto kros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. 8

9 Bu alanların yapılaşmasında plan hükümlerinin yapılaşma şartları bölümünde (madde ) belirtilen şartlara uyulacaktır Spor Ve Oyun Alanları: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır Bu alanlar dışında kalan kentsel sosyal ve kültürel altyapı alanları, 3194 sayılı imar kanunun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik in 16.maddesinde (ek 1 tabloda) belirtilen alanlardır ve 2 nolu bentlerde belirtilen çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, özürlülerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde TSE standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur. MADDE 14. ADA VE PARSELLERE AİT TANIMLAR: Adalara Ait Tanımlar: Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman oluşan veya oluşmuş adadır İmar Adası: İmar planına göre oluşan veya oluşmuş tüm çevresi imar yolları ve/veya imar planı sınırı belirlenmiş yapı alanıdır Parsellere Ait Tanımlar: Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir İmar Parseli: İmar kanununa, imar planı ve yönetmeliğine göre, gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde binalar yapılabilen parseldir Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir Parsel Derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır. 9

10 14.5.Ön Bahçe: Parsel ön bahçe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. Birden fazla cephesi olan parsellerde, yapı ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe tanımına girer Arka Bahçe: Parsel arka hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür Yan Bahçe: Ön Ve Arka Cephe Bahçeleri Dışındaki Bahçelerdir. MADDE 15. YAPI DÜZENİNE AİT TANIMLAR: 0.35 Taks 1.15 Kaks Yapı Nizamı( A: Ayrık, B:Bitişik,Bl:Blok,S:Serbest) 5 Ön Bahçe Mesafesi A 2 Kat Adedi 3 Yan Bahçe Mesafesi Emsal E= Taban Alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır Taban Alanı Katsayısı: (Taks)Taban alanının imar parseli alanına oranıdır Yapı İnşaat Alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat, çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır Kat Alanı Katsayısı: (Kaks) (Emsal): Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların; ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. 10

11 Açık çıkmalar, iç yüksekliği 1.80 m.yi aşmayan ev yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor vb. bu alana katılmazlar Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır Yapı Yaklaşma Sınırı: Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere ve cephe aldığı yollara en fazla yaklaşabileceği sınırdır Yapı Nizamları Ayrık Nizam: Hiçbir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır Blok Nizam: İmar planı veya yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır Bitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır Serbest Nizam: Mevcut konut dokusunun korunması istenilen alanlarda kullanılan nizam olup mevcut oluşuma göre nizamlandırılır Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır Tabi Zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir Saçak Seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir. (Planda h=... olarak gösterilmiştir.) Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir Bodrum Kat: Zemin katın altındaki katlardır Zemin Kat: İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır. 11

12 15.14.Asma Kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 metre olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantıyı sağlayan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 metreden fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler Normal Kat: Zemin ve bodrum katlar dışında kalan kat veya katlardır Son Kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır Resmi Bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt iş hanı, büro pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır Basit Tamir Ve Tadil: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir Esaslı Tadilat: Yapılardaki taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil ruhsata tabidir Yüksek Katlı Bina: 10 kat veya daha yüksek katlı binadır Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır Yönetmelikte Adı Geçen Diğer Tanımlar: 1580 Sayılı Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde adı geçen özürlü, fenni mesul, fen adamları tanımlarında söz konusu yönetmeliğin 27,28 ve 29. maddelerine uyulacaktır. 12

13 Üçüncü Bölüm Özel Hükümler Madde 16. Bu imar planında belirtilen yapılaşma şartları (TAKS, KAKS, Emsal, minimum ifraz, yapı yüksekliği vb) imar planı değişikliği yapılmadan hiçbir şekilde değiştirilemez. Madde 17. Kadastro, halihazır harita, kamulaştırma hattı ile imar planı hattının uyuşmazlığından kaynaklanan uyumsuzlukları yolun genişliği ve güzergahı değişmemek kaydıyla 1 m. ye kadar düzeltmeye belediye yetkilidir. Madde 18. Plan uygulaması sırasında ortaya çıkacak küçük ihdas ve şuyulanmaları gidermeye veya kadastro artıklarını yola katmaya belediye yetkilidir. Madde 19. Plan sınırlarının tümünde (sit alanı dışında) gösterilen kat yükseklikleri Selimiye Camisinin estetiğini ve görünüşünü bozmayacak şekilde oluşacaktır. Selimiye Camisinin estetiğini ve görünüşünü bozan durumlarda kat yüksekliklerini lüzumu kadar azaltmaya belediye yetkilidir. Madde Plan sınırları içerisinde iki katı geçen yapılarda parsel bazında jeoteknik etüt (zemin etüdü) yaptırılmadan inşaat ruhsatı verilemez Yapılacak yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır Planda Jeolojik Sakıncalı Alan olarak gösterilen sahada hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Bu alanlar ağaçlandırılacak alan olarak korunacak olup daha sonra plan değişikliği ile yapılaşmaya açılamaz. Madde

14 Plan sınırları içerisinde her durumda mahreç alması mümkün olmayan parsellerin; komşu parsellerden uygunluğu belediyece belirlenecek parselle şuyulandırılmasında belediye yetkilidir. Madde 22. Meskun alanlarda, tarihinden önce yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine uygun olarak ruhsat alan ve yapılaşan parsellerde mevcut teşekküle göre, tarihinden önce yürürlükte olan imar durumu çerçevesinde değerlendirme yapılabilir. Ancak yıkılıp yeniden yapılanmalarda ve yeni yapılanmalarda yürürlükteki imar planı hükümlerine uyulacaktır. Madde Özel sağlık kuruluşları, sağlık kuruluşları, sinema, tiyatro, insanların topluluk halinde bulundukları binalar, okullar ve özel okullar, kamu kuruluşları, ticari ve turistik tesisler vb. umumi yapılar veya binanın bir bölümünde bu tür birimlerin yer aldığı yapıların derinlik ve yükseklikleri 3194 sayılı İmar Kanununun Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere tabi değildir Bitişik ve serbest nizam olarak belirtilmiş yapı adaları dışındaki alanlarda yapılacak bu tür binalarda 3194 sayılı İmar Kanunu dışındaki mevzuat gereği yapılacak olan iç yüksekliğin bina yüksekliğindeki getirdiği fark, oluşacak toplam kat adedini arttırmamak kaydıyla bina yüksekliğine eklenebilir. Ancak eklenecek yükseklik farkı imar planında belirtilen bina yüksekliğinin %20 sini aşamaz. Madde 24. Eğimden dolayı bağımsız bölümlerin yer alabileceği katlar oluşması durumunda; bina giriş kotunun altında kalan bağımsız bölümler ve bu bağımsız bölümlerin girişlerinin bina cephesi girişinden farklı bir noktada yapılabilmesi halinde asansör ve yangın merdiveni şartı aranmaz, ancak bina giriş kotu üzerindeki katlar toplamı 5 ve üzeri olduğu durumlarda asansör ve yangın merdiveni şartı aranacaktır. Madde 25. Eğimden dolayı kazınılan katlarda tarih ve 2001/22-19 sayılı belediye meclis kararı gereğince mevcut imar planında belirtilen yoğunluğun üzerinde kazanılan bağımsız bölümlerin metrekaresinden belediye encümenin belirleyeceği rayiç metrekare bedeli alınması şartıyla bağımsız bölümler yapılabilir. 14

15 MADDE 26. YAPILAŞMA ŞARTLARI Konut Alanları Yapı Nizamları Planda belirlenen yapı nizamları ayrık, bitişik, blok ve serbest nizamlardır Planda Ayrık Nizam Olarak Gösterilen Alanlarda: Bu alanlarda yapılacak yapılarda: - Plan üzerinde yapılaşma koşulları belirlenmemiş ayrık nizama tabi konut alanlarında yapılaşma Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen koşullara göre yapılacaktır. - Maksimum Bina Cephesi= 30 Metredir. - İkili veya üçlü blok yapılması gereken yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksadıyla birkaç dar parseli birlikte mütalaa ederek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplam (30.00) metre olan ikili veya üçlü bloklar teşkil etmeye belediye yetkilidir Planda Blok Nizam Olarak Gösterilen Alanlarda: - Planda blok yapı nizamı olarak gösterilen adalarda azami blok boyu (50.00) metredir. Bloklar arası mesafe minimum 10 metredir. - Planda blok yapı nizamı olarak gösterilen adalarda önce ada bütününde blok düzenlemesi yapılacak, yapı izni bu düzenlemeden sonra verilecektir. - Blok yapı nizam kararı getirilmiş yapı adalarında, bir parsele birden fazla yapı yapılması durumunda, bloklar arası mesafe m.den az olamaz, ancak sağır veya sadece tuvalet, banyo, merdiven, aydınlatma gibi pencerelerin yer aldığı cephelerde bina yüksekliği m.ye kadar olan yapı adalarında 6.00 m. bloklar arası mesafe, bundan sonra artan her kat için karşılıklı 0.50 m. yani 1.00 m. arttırılarak çekme mesafesi bulunur. 15

16 - Blok nizam kararı getirilmiş yapı adalarında; iki blok arasındaki açık ve kapalı çıkmalar arasındaki mesafe 10 m.den az olamaz Planda (B) Olarak Gösterilen Konut Alanlarında - İmar planında İstasyon Mahallesinde B işaretli konut adalarında 3 kata kadar olan yerkerde mevcut durum imar durumudur. Yıkılıp yeniden yapılaşmalarda, yeni yapılaşmalarda ve ilave yapılaşmalarda imar planı üzerinde belirtilen şartlara uyulacaktır. - Mevcut Durum tespiti; planın onay tarihinden sonra belediye tarafından hazırlanacak/hazırlatılacak röleve çalışmasına göre yapılacaktır. ( tarih ve 2006/ sayılı Belediye Meclisi Kararı) - Bu madde tarih ve 2006/ sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kaldırılmıştır Yerleşik Konut Alanları: (Meskun Konut Alanları) Planda yerleşik konut alanı(a-n; Bl-n; B-n; -A,Bl,B yapı nizamını, n kat yüksekliğini göstermektedir-) olarak gösterilen alanlarda: yıkılıp yeniden yapılanmalarda ve ilave yapılaşmalarda; varsa imar planı üzerinde ki yapılaşma şartlarına; yoksa 1580 sayılı Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen yapılaşma şartlarına uyulacaktır Planda yerleşik konut alanı (A-n; Bl-n; B-n; -A,BL,B yapı nizamını, n kat yüksekliğini göstermektedir-) olarak gösterilen ve yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmeyen adalarda mevcut teşekküle göre ön bahçe mesafesini tayine belediye yetkilidir. Yıkılıp yeniden yapılanmalarda ve ilave yapılaşmalarda; bu plan hükmü maddesinin ba fıkrasına uyulacaktır Meskun alanların içerisinde küçük çapta ticari ihtiyacı karşılayacak işyerlerinin kullanılmasına ruhsat vermeye belediye yetkilidir Planda ayrık nizam meskun konut alanları (A-2; A-3; A-4; A-5 vb) olarak tanımlanan imar adalarında; eski imar planının 24. maddesine göre aynı yola cepheli parsellerde ayrık nizamdan farklı bir yapılaşma oluşmuşsa; oluşan yapılaşmanın eski imar planının 24. maddesine göre yapıldığı 16

17 belgelendirilmek şartıyla; diğer parseller için mevcut yapılaşmaya göre imar durumu vermeye Belediye yetkilidir Planda A işareti ile gösterilen konut adalarında 5 katlı yapı yapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 500 m 2 şartı aranacaktır. 5 katın altındaki yapılarda yan bahçe mesafesi aranmaz Gelişme Konut Alanları: Gelişme konut alanları; projeksiyonlarla belirlenen kentin 2020 yılı nüfusunun konut ihtiyacını gidermek için planlanan alanlardır. Bu alanlarda; plan üzerinde gösterilen yapı nizamları, kat adetleri, yapı yaklaşma mesafeleri, yapılaşma koşulları (emsal, taks-kaks) ve minimum parsel büyüklüğü değerlerine uyulacaktır Planda E= 1,20 h= 12,50 metre ve E= 0,90 h=9,50 metre olarak belirlenen ayrık nizam yapı adalarında: - Minimum Parsel Büyüklüğü = 800 Metrekaredir. - Bu plan hükümlerinde belirlenen ayrık nizama tabi yerlerde uyulacak kurallar geçerlidir. - Ayrık, Blok ve Bitişik Yapı nizamı getirilmiş adalarda minimum ifraz şartı belirtildiği takdirde tevhid edilerek minimum parsel elde edilen alanlarda yapı adası içinde bulunan diğer parsellerin toplamının minimum parsel büyüklüğünü sağlaması şarttır Bağ- Bahçe Konut Alanları Tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü alanlar olup içerisinde aşağıda belirtilen yapılaşma şartlarını aşmamak koşuluyla konut yapılabilir. Yapılaşma Şartları: 2 Minimum ifraz Şartı = 3000 M Maksimum İnşaat Alanı (Emsal): = 0,15 Maksimum Bina Yüksekliği (hmaks) = 6.50 metre Yapı Yaklaşma Mesafeleri: Taşıt Yollarından= 10 Metre ve Yaya Yollarından =5 Metre ( tarih ve 2008/16-77 sayılı Meclis Kararı ile) Yan Bahçe Mesafesi (Minimum)= 5 Metre 17

18 Bağ Bahçe Konut Alanlarında minimum ifraz şartı olan 3000 m 2 nin altındaki parsellerde; bu plan hükümlerinde belirlenen parsel büyüklüğü dışındaki yapılaşma şartlarına (emsal, hmaks,yapı yaklaşma vb) uymak koşuluyla yapı yapılmasına izin verilebilir Bağ Bahçe Konut Alanı Olarak Tanımlanan İmar Parsellerinde Yukarıda Belirtilen Yapılaşma Şartları (Emsal Hmaks, Yapı Yaklaşma) Aşılmadan en fazla İki Bağımsız Birim Yapılabilir Planda Önerilenden Daha Az Katlı Yapı Yapılmak İstenildiğinde Hazırlanacak Teknik Projelerin Yeterliliğine Göre İnşaat Ruhsatı Vermeye Belediye Yetkilidir Gecekondu Önleme Bölgesi Bu alanlarda plan üzerinde gösterilen yapılaşma şartlarına uyulacaktır. Plan üzerinde yapılaşma şartları belirtilmeyen hususlarda 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğine uyulacaktır Plan üzerinde belirtilen parselasyon planı sonucu oluşan, minimum cephe ve derinlik ölçüleri ile yapılaşmaya uygun olmayan parsellerde yapı yapmaya uygun olacak şekilde bahçe mesafesini belirlemeye Belediye yetkilidir Ticaret Alanları: Ticaret Alanları: İmar planında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgede büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyo kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir a. Ticaret alanlarında otel yapılması durumunda Belediye Meclisinin tarih ve 2006/ sayılı kararı uygulanacaktır Ticaret alanlarında ateşli ve gürültülü olmayan ticari amaca yönelik yapılar yapılabilir Yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafelerinde plan üzerinde gösterilen şartlara uyulacaktır. 18

19 Planda gösterilen ticaret alanları dışında ihtiyaca göre yerleşik (meskun) ve gelişme konut alanlarında mahalle ölçeğinde dar kapsamlı ticari işletme yapılabilir. Bu ticari işletmelerle ilgili gerekli inşaat ve işletme izinleri belediye verilir Merkezi İş Alanları dışında ki tüm ticaret alanlarında üst katlar isteğe bağlı konut olarak kullanılabilir Planda ticaret bölgesi olarak gösterilen blok ve bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydıyla arsa derinliğince yapılabilir Planda T işaretli Lalapaşa Yoluna Cepheli ticaret alanlarında aşağıdaki yapılaşma koşullarına uyulacaktır. TAKS: 1.00 KAKS: 2.00 H : 4 KAT - Yukarıda verilen TAKS:1.00 değerinin altında bina taban alanı oluşturulamaz. - Bu alanlarda ikamete ayrılmayan sadece işyeri olarak kullanılacak bodrum katlar yukarıda belirtilen KAKS oranına dahil değildir Ticaret + Konut Alanları İmar Planında ticaret + konut alanlarında belirtilen emsal şartlarına uyulacaktır. Ticaret + Konut alanlarında çekme mesafeleri konut alanlarında olduğu gibi mevcut teşekküle göre belirlenecektir Ticaret + Konut alanlarında konut ve ticaret birlikte veya ayrı ayrı olarak belirtilen emsal şartlarını aşmamak kaydıyla yapılabilir Çevre otoyolunun kuzey tarafında ticaret borsası olarak planlanan bölgede yer alan ticaret alanında toptan ticaret faaliyetine uygun işletmeler yapılabilir Katlı Otopark Alanları Genel otopark alanları dışında kentin otopark ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alanlar olup hazırlanacak projesine göre bazı katları ticari faaliyetlerde kullanılabilir D-100 kenarında planlanan katlı otopark alanının kentsel sit sınırı dışında kalan kısmında aşağıda belirtilen hükümlere uyulacaktır. 19

20 Yapılaşma Şartları: - Yol kotunun üzerinde mevcut çekme kriterlerine uyulacaktır. - D-100 karayolu kotundan 1 kat üst ve 1 kat alt ticari kullanıma yinelik birimler yapılması izni Belediye tarafından verilebilir. Ancak bu birimler alt katlardaki katlı otopark alanları bitirilmeden yapılamaz Bakım,Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları Bu Alanlar; Sadece Bakım, Akaryakıt ve LPG ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İkmal Hizmetleri için ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda birlikte veya ayrı ayrı Bakım Akaryakıt İstasyonu ve LPG İkmal İstasyonu yapılabilir Plan Üzerinde ayrıca belirtilmediği durumda Yapılaşma Şartları - İnşaat Alanı E= 0,50 - Maksimum Yapı Yüksekliği = 6.50 Metredir Bakım Akaryakıt İstasyonu ve LPG İkmal İstasyonlarının birlikte veya ayrı ayrı yapılacağı durumda da yukarıda belirlenen yapılaşma şartlarına uyulacaktır Plan üzerinde Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu veya sadece LPG İkmal İstasyonu olarak gösterilen alanların dışında LPG ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İkmal İstasyonları yapılamaz Bakım,Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarında; yürürlükte bulunan; Petrol Piyasası Kanunu, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Sadece LPG İkmal İstasyonları için) ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri ile, Türk Standartları Enstitüsünün Yayımlamış olduğu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu ve Karayolu Taşıtları için Emniyet Kurallarını içeren TS sayılı standartta (Sadece LPG İkmal İstasyonları için) belirlenen hükümlere uyulacaktır İdari, Resmi, Eğitim,Sağlık Ve Sosyo Kültürel Tesisler: Bu alanlarda plan üzerinde belirtilen yapılaşma şartlarına uyulacaktır.yapılaşma şartı belirtilmeyen alanlarda yatırımcı kuruluş tarafından hazırlanacak tip projelere göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda yapı yaklaşma mesafelerini en az 5 metre olmak kaydıyla belirlemeye belediye yetkilidir. 20

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi: 02.11.1985 R. G. No: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ 2003 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 8 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28759 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-2/11/1985 tarihli ve 18916

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır İmar planlarında yönetmelikte yer alan tanımlara ve ruhsatla ilgili hükümler aykırı

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KARATAY İLÇESİ MEVLANA KÜLLİYESİ VE PİRİ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ CİVARI KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI REVİZYONU VE İLAVE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI PAFTA NO: M29A11D1A- M29A11D1B K Ö:1/1000 LEJAND

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı