Alt nda da araç kundakland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alt nda da araç kundakland"

Transkript

1 27 MART 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu akaryak t tavan fiyatlar n aç klad PURSAKLAR Sarayl Han mlar Konya gezisinde Pursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü ü ilçe sakinlerini gezdirmeye devam ediyor. Düzenlenen gezi turlar kapsam nda Pursaklar Belediyesi Saray Han mlar Lokali üyesi çok say da kad n Konya ya götürüldü. Han mlar, Mevlana n n kabrini ziyaret etti hem de Mevlana Müzesi baflta olmak üzere birçok tarihi mekân gezdi. HABER 4. SAYFADA ALTINDA Tiryaki, ziyaretlerini aral ks z sürdürüyor Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, 5 y ld r her hafta sonu Gençlik Merkezleri ni ziyaret ederek Alt nda l çocuklarla tan fl yor ve onlarla sohbet ediyor. hayata dair önemli bilgiler paylaflan Baflkan Tiryaki, Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ne giderek Alt nda l çocuklarla sohbet etti. HABER 13. SAYFADA Fethi Yaflar Karaözü gecesine kat ld 13 TE Çankaya dan Ni de ye dostluk eli uzand 2 DE Süleyman Göksu Erdo an, Keçiören de miting düzenledi Abdullah Cengiz 2 DE Bugün 4 te Bugün 13 te AKARYAKITA TAVAN FIYAT Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu nun (EPDK), tavan sat fl fiyat n belirledi. Buna göre stanbul da benzinin litre fiyat 5,07 TL, Ankara da ise 5,08 TL olarak belirlendi. GÜNCEL Alt nda da araç kundakland Alt nda da gece saatlerinde seyir halindeyken durdurulan bir otomobilin kundakland iddia edildi. Uzun u rafllar sonucu itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullan lamaz hale geldi. Alt nda lçesi Ulubey Mahallesi 863/8 Sokak içinde meydana gelen olayda, iddialara göre, smet A. ya ait olan Ünal L. idaresindeki 06 BR 229 plakal otomobil, önceden aralar nda husumet bulunan flah slar n kulland baflka bir araç taraf ndan sokak ortas nda durduruldu. Bunun üzerine Ünal L. araçtan inerek olay yerinden kaçt. fioförün kaçmas n n ard ndan aralar nda husumet bulunan flah s veya flah slar arac atefle vererek olay yerinden ayr ld. Arac n yand n gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yang n kontrol alt na ald. Olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta kundaklama iddias na karfl delil arad. Polis olayla ilgili soruflturma bafllatt. CHA Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu (EPDK), (dahil) tarihleri aras nda akaryak t tavan sat fl fiyatlar n belirledi. Buna göre stanbul Avrupa Yakas nda Akaryak t Bayi Fiyat (KDV dahil) benzin türlerinde litresi 5,07 TL, motorin türlerinde litresi 4,42; Anadolu yakas nda benzin türlerinin litre fiyat ayn motorinin litresi 4,43 TL oldu. VAN, HAKKAR, ELAZI Ankara da benzin türlerinin litresi 5,08, motorin türlerinin litresi 4,43 TL; zmir de benzin türlerinin litresi 5,09, motorin türlerininki 4,41 TL olarak belirlendi. En yüksek tavan fiyatlar benzin türlerinde litresi 5,21 TL, motorin türlerinde litresi 4,45 TL ile Van, benzin türlerinden litresi 5,23 TL, motorin türlerinde litresi 4,69 TL ile Hakkari, benzin türlerinde litresi 5,21 TL, motorin türlerinde litresi 4,49 TL ile Elaz oldu.(cha) kem Koleji yeni dönem ö rencilerini bekliyor GÜNCEL 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: ALTINDA S NCAN ANKAPARK halka tan t l yor GÜNCEL Tuna, site sakinleriyle bir araya geldi Göreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ça r fl m, Ertankent, Rehber, Gongagül, Esenler 91, Emir ve Törekent Dubleks Sitelerini ziyaret etti. HABER 4. SAYFADA HABER 16. SAYFADA skenderun da e itim ve ö retim hizmetine devam eden Özel kem Koleji, bölgede verdi i kaliteli e itimden dolay veliler taraf ndan tercih ediliyor. Kolej ve e itim hizmetleriyle ilgili bilgi veren, kurum sahibi Levent Hakk Y lmaz, Kolej in, 1990 y l ndan itibaren çizgisinden ve kalitesinden ödün vermedi ine vurgu yaparak, okulun kurulufl fikrini aç klad. HABER 3. SAYFADA

2 ANKARA BUGÜN /2 Herkes çin Ulafl labilirlik E itimi Çankaya da verildi Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak taraf ndan, belediye personeline Herkes çin Ulafl labilirlik semineri verildi. Ç ankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak, belediye personeline Herkes için Ulafl labilirlik semineri verdi. Atak, mar, Park Bahçeler ve Fen flleri Müdürlüklerinde görevli, peyzaj mimarlar, harita ve ziraat teknikerlerinin yan s ra Engelli Hizmet Birimi çal flanlar n n kat ld seminerde, flehri engelliler için planlaman n herkes için planlamak anlam na geldi ini vurguland. Çankaya Belediyesi Toplant Salonu nda gerçekleflen seminerde, flehirlerin tüm insanlar ayn bedensel ve zihinsel yeterlilikteymifl gibi tasarlanmas n n yanl fll n vurgulayan Atak, Planlama, çocuklar n, yük tafl yanlar n, tekerlekli sandalyede olanlar n, bebek arabas kullananlar n ihtiyaçlar göz önüne al narak yap lmal d r dedi. Engellilerin ba ml l ktan kurtar lmas gerekti ini belirten Atak, Engelli bireyler, baflka birisine ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlar n karfl layabilmeli, flehri ba ms z ve di er vatandafllarla eflit haklara sahip olarak kullanabilmelidir. Ulafl labilirlik temel insan fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k hakk d r. Herkesten eflit vergi al nd na göre herkese eflit hizmet götürülmelidir diye konufltu. Binalardaki, kald r mlardaki, aç k alanlardaki sorunlar n, engelli vatandafllar n yaflam n nas l TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 26 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 14 Mart 1429 msak :04 08 Günefl :05 34 Ö le :12 01 YARIN zorlaflt rd n slayt gösterimiyle anlatan Atak, tafl t odakl düzenlemelerden uzak kal nmas gerekti ini belirterek seminere kat lanlar n sorular n da yan tlad. Etiler de toplant Tamer KARAHAN GSM : (0553) E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Etiler Pazaryerinde düzenlenen toplant da mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandafllara hitap eden Demirel, 5 y l boyunca kaynaklar m z en iyi flekilde kullanarak ilçemize hizmet ettik. Hizmetlerimizle sizlerin yaflam kalitesini yükselttik. fiehrimizi her yönüyle modern hale getirmek için gece gündüz çal flt k. Etimesgut u yar m milyonluk nüfusuyla Ankara da ve ülkemizde kendinden söz ettiren bir ilçe haline getirdik dedi. Yap lan çal flmalar n yan s ra yap lacak hizmetleri de s ralayan Demirel, sözlerini flöyle sürdürdü: lçemizi kültür ve sanat flehri yapacak tesisler yapt k. Kent Konseyi Binas, Korkut Atay Kongre ve Kültür Merkezi, etisem i kurduk. Yeni tesisler yapmaya devam edece iz. htiyaç sahibi engelli, yafll ve hastalar m z için aflevimizi kurduk. Eti-Kart Projemizle sosyal belediyecili imizi daha da güçlendirece iz. Maddi durumu zay f ve dar gelirli vatandafllara Eti- Kart verece iz. Aile sorunlar n n çözümü ve fliddet gören kad nlar n korunmas na yönelik Kad n S nma Evi kuraca z. Mülkiyetini belediyemize kazand rd m z Eti- Park binas n üniversite ya da hastane olarak ilçemize kazand raca z. kindi :15 29 Akflam :18 16 Yats :19 35 Çankaya dan Ni de ye dostluk eli uzand B elediyeler aras ndaki dayan flma ve yard mlaflma temeli üzerinden en iyi hizmetin verilmesini sa layabilmek amac yla çal flmalar n sürdüren ç Anadolu Belediyeler Birli i yeni bir yard mlaflma örne i gerçeklefltirdi. Ni de nin Çiftlik, Azatl ile Alay halk na hizmet etmek üzere ifl ve temizlik kamyonlar Birlik binas önünde düzenlenen törenle belediye yetkililerine teslim edildi. Çankaya Belediye Baflkanl n n yan s ra ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl görevini de sürdüren Bülent Tan k araç teslimi öncesinde yapt konuflmada Kurdu umuz dayan flma zinciri ile ihtiyac olan belediyelere flartlar m z elverdi ince destek oluyor ve imkanlar m z paylaflman n mutlulu unu yafl yoruz. Beldelerinize buradan sevgi ve selam tafl y n fleklinde konufltu. Yaflar, Karaözü gecesine kat ld K araözü Derne i nin Yenimahalle Belediyesi lk Ad m Salonu nda düzenlenen birlik ve beraberlik yeme ine kat lan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, misafirlerden de yo un ilgi gördü. Hemfleri Derneklerine büyük önem veren Yaflar, 1969 y l ndan beri Yenimahalle de küçük bir yerde faaliyet gösteren Karaözü Derne i ne, Yenimahalle Kapal Pazar Yeri nde bir de yer tahsisi sözü verdi. Yaflar, Hemfleri derneklerine büyük önem veriyorum. nsanlar yaflad flehirlerde kendi kültürünü, geleneklerini de devam ettirmeli. Vatandafllar m z n komfluluk bilincini devam ettirmelerini, hemflerileriyle tan fl p, sa lam dostluk kurmalar na büyük önem veriyorum. Her derne i eflit mesafede durduk. Taleplerini dinledik, elimizden geldi ince yard mlar m z yapt k. Oy verdi, vermedi diye düflünmedik. Bugün de buraya Belediye Baflkan olarak de il Fethi A abeyiniz olarak kat ld m diye konufltu. Ünlü Piyanist Faz l Say n Ankara Yenimahalle de ikamet eden 79 yafl ndaki babas Ahmet Say, hizmetlerinden dolay Yaflar a teflekkür ederek bir karikatür hediye etti. Nice belediye baflkanlar gördüm ama Fethi Yaflar dürüstlü ü ve hizmetleriyle gönlümü fethetti. Baflka bir belediye baflkan gelecek olsayd ben bugün buraya kat lmazd m diyen Say a Yaflar da teflekkürlerini sundu.

3 Yaflar dan kurban pazar na ziyaret ini belirten Yaflar, besicilerin ihtiyaçlar n dinleyerek an nda çal flanlar na talimatlar verdi. Köy- K arfl yaka da Adakl k Kurban Pazar ndaki besicileri ziyaret eden CHP Yenimahalle ler boflalt ld, üretim düfltü. Devlet, üretime destek vermedikçe esnaf zaten kazanamaz. Ben de Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, hayvan sahipleri taraf ndan yo un ilgiyle karfl land. Bir sonraki dönemde besicilerle dü üm atan de il o dü ümü çözmeye çal flan bir esnafl ktan geldim. Biz belediyemizde dü üme el ele verip, daha modern bir kesim yeri açmak tutum sergiledik. Ne paraya ne mevkiye ihtiyac m var. Ben Yenimahalle yi seviyorum. Sizlerin istedi ini belirten Yaflar a besiciler, Ankara n n en iyi kurban pazar n n Karfl yaka oldu unu söyleyerek hizmetlerinden dolay teflekkür etti. düflünüp, daha modern bir kesim yeri yapmak is- s k nt lar benim için önemli. leride de beraber Yenimahalle deki esnaf n s k nt lar n iyi bildi- tiyorum diye konufltu. kem Koleji yeni dönem ö rencilerini bekliyor K olej ve e itim hizmetleriyle ilgili bilgi veren, kurum sahibi Levent Hakk Y lmaz okulun kurulufl fikrini su flekilde aç klad : lk ça lardan beri insano lunun do as nda ö renme ihtiyac vard r. nsan; de iflen, geliflmeyi kendi gerçeklefltiren ve yine bu geliflmeye yetiflmeye çal flan tek varl kt r. Bunu da ancak e itim ile yakalayabilir. flte bu yüzden yaflam m z n temelinde e itim vard r. Bu bilinçten hareketle 1990 y l nda benimle ayn düflünceleri tafl yan de erli arkadafl m Tevfik Öz ile kem Koleji'ni kurduk YILINDA KURULDU Kurumlar n n, 1990 y l ndan itibaren çizgisinden ve kalitesinden ödün vermedi ine vurgu yapan Y lmaz, nsana ve do aya sayg l, Cumhuriyet imizin temel de erlerine ve ilkelerine ba l, topluma ve çevreye karfl sorumluluklar n n bilincinde bireyler yetifltirme yolunda her geçen gün bir ad m daha ileri gitmeyi kendine amaç edinmifltir. E itimde temel amac m z ö rencilerimizi; araflt ran, özgür ve elefltirel düflünen, üretken ve erdemli insanlar olarak yaflama haz rlamakt r. Bu amaçtan hareketle güçlü e itim-ö retim kadromuzla de iflen, geliflen, ça a ayak uyduran e itim-ö retim sistemimizle güven tazeliyoruz. diye konufltu. Ö RENC LER N DESTEKÇ S Y Z Y lmaz son olarak flunlar söyledi: Küreselleflen dünyada akademik boyutta e itim alm fl bireylere Yavafl tan, Çiftçi Kart vaadi ihtiyac m z var. Bunun fark nday z ve bu süreç oldukça zorludur. yi bir ilkö retim ve lise e itimi iyi bir üniversiteyi getirecektir. Üniversite yolunda ö rencilerimizin her zaman destekçisi olduk ve bu zorlu süreci beraberce tamamlad k ve tamamlayaca- z 7 YILDIR B R NC KONUMUNDA K alecik lçesi nde düzenlenen mitinge kat lan CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl ilçe halk na seslendi. lçeye giriflinde konvoy ve coflkulu kalabal k taraf ndan karfl lanan Yavafl, otobüsün üzerinden Kalecikliler e seslendi. Yavafl, Biliyoruz mazot ve gübreyle ilgili çok büyük problemleriniz var. nsanlar art k pahal l ktan flikayet etmeye bafllad. Çiftçi kart projemiz var. Hollanda ile bu konuda temas içerisindeyiz. Hollanda büyükelçili i tar m müsteflarl - yla temas halindeyiz. nflallah onlar n lisans yla burada üretim yapaca z. Biz belediye olarak kuraca m z flirketle, toplu al m yapmak suretiyle verece imiz çiftçi kartla hem mazotta hem di er malzemelerin hepsinde sizden yana büyük indirimler yaparak çiftçimizi destekleyece iz. fiimdiden söylüyorum fidanl klar - n z haz rlay n. Bundan sonra çiçeklerin, fidanlar n hepsi buralardan al nacak dedi. Mansur Yavafl sözlerine flöyle davam etti, Karalamalar yap yorlar, dün gelmifller buralarda broflür da tm fllar. Ben de soruyorum Hükümet olarak, Egemen Ba- fl n Kuran- Kerim ile alay etmesine ne diyorsunuz? Baflka birisi yapsayd flimdi Türkiye den kaçmak zorunda kal rd. Niye a z n z açm yorsunuz? Egemen Ba fl Özel kem Koleji, son 7 y lda Hatay 1.li ini hiçbir okula kapt rmazken Türkiye'de on binlerce okulun girdi i s ralamada her y l ilk 200 içerisinde yerini ald y l nda Türkiye s ralamas nda 49. olan okul 2012 y l nda 29. s raya kadar yükseldi. Koleji, birçok alanda Türkiye nin seçkin okullar aras ndaki yerini ald. Üniversite girifl s navlar nda da baflar seviyesini en yüksek seviyelerde tutan Kolej ö rencilerini Türkiye'nin seçkin okullar na göndermeyi baflard. BAfiARIYA DOYMUYOR Özel kem Anadolu Lisesi YGS-LYS s navlar nda skenderun daki ço u Anadolu Lisesi ni geride b rakarak baflar sa lad e itim ö retim y l nda s nava giren ö rencilerin %93 ü bir yüksek ö retim program na yerlefltirildi e itim ö retim y l nda farkl LYS puan türlerinde dereceler ç karan lise %71 lik üniversiteye yerleflme oran yakalad. Ayn baflar y bu sene yap lan YGS de gösteren okul LYS sonuçlar nda da ayn baflar y hedefledi. Okulun ngilizce, Almanca ve spanyolca e itim veriyor olmas veliler taraf ndan tercih ediliyor. Kuran- Kerim e hakaret edince hakl m oluyor? O zaman kalk p da kimseyi bu tür projelerle karalamay n. Herkesin inanc kendine. Elhamdülillah Müslüman z. Biz sizlere hesap vermeyece iz, Cenab Allah a hesap verece iz. skenderun - da e itim ve ö retim hizmetine devam eden Özel kem Koleji, bölgede verdi i kaliteli e itimden dolay veliler taraf ndan tercih ediliyor. ANKARA /3 Demirel, engelliler ve aileleriyle bulufltu E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Tüm Engelli ve Aileleri Derne i (TEDAY) Genel Merkezi nde düzenlenen programda bine yak n engelli ve yak nlar yla bir araya geldi. Salonun kira bedelinin TEDAY Genel baflkan ve MHP 4. s ra aday limdar Boztafl taraf ndan karfl land ifade edildi. Toplant da konuflan Demirel, kendileri d fl nda hiçbir partinin engelli bir aday göstermedi- ini hat rlatarak, Ne iktidar partisi ne de di er partiler engelli kardefllerimizi görmezden gelmifllerdir. Ancak biz TEDAY n genel baflkan olan ayn zaman Kent Konseyi Engelli Meclisi baflkan limdar Boztafl beyi 4. s radan meclis üyesi aday olarak gösterdik dedi. Engellilere 5 y ll k hizmet döneminde birçok hizmet sunduklar n, yeni dönemde de bu hizmetlerin artarak devam edece ini aç klayan Demirel, Altyap s n haz rlad m z Engelli Köyü Projesini hayata geçirece- iz. Yapaca m z tesiste engelli ve aileleri için yüzme havuzu, meslek edindirme kurslar, fizik tedavi rehabilitasyon merkezi, engelli aileleri için psikolojik ve rehberlik merkezi, engelli bireylerin geçici olarak kalabilecekleri misafirhaneler, engelli oyun parklar, engelli ve ailelerine yönelik sosyal içerikli mekanlar yer alacak diye konufltu. Demirel, Engellileri Denizle Buluflturma Projesi, akülü araba, tekerlekli sandalye gibi engellilerin yaflamlar n kolaylaflt racak sosyal kültürel hizmetlerin devam edece ini söyledi. limdar Boztafl da, konuflmas nda, Bizi Enver Baflkan fl nda herkes görmezden geldi. Programlar m za, etkinliklerimize ne AK Parti den ne de CHP den kimse kat lmad. Bizi, engelli ve ailelerini hep yok sayd - lar. Seçimlerde de Enver Baflkan d fl nda hiçbir aday listesinde engelli adaylara yer vermedi. Bizi görmezden geleni seçimlerde biz de görmezden gelece iz diye konufltu. Boztafl, AK Parti aday R za Gezer in ilçedeki engelli ve aileleriyle toplant yapmak istedi ini ancak, ilçedeki engelli ve ailelerinin ilgi göstermedi ini vurgulayarak, Toplant ya kimse gitmeyince Sincan, Yenimahalle gibi Etimesgut d fl ndan engelli dernekleriyle salonu doldurmaya çal flt lar. Gezer, konuflmas nda büyük bir aile olan TEDAY kapataca n söylüyor. Bizi kapatmaya, bitirmeye kimsenin gücü yetmez. Etimesgutlu engelli ve aileleri AK Parti nin Sincanl aday na geçit vermez fleklinde konufltu. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA G öreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Baflkan Tuna, mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplum kurulufllar ve ilçe yöneticileriyle istiflare toplant lar na ara vermiyor. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin yan s ra site sakinleri ile de bir araya gelen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu kez Ça r fl m, Ertankent, Rehber, Gongagül, Esenler 91, Emir ve Törekent Dubleks Sitelerinin sakinleri ile bir araya geldi. Yüz yüze ve oldukça s cak bir ortamda gerçekleflen görüflmelerde ilçe sakinleri, Baflkan Tuna ya destek mesajlar verdi. Site sakinlerine gösterilen ilgiden dolay teflekkür eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; 5 y la büyük hizmetler s d rd k. Sincan daha güzel yar nlara yine hep birlikte el ele tafl yaca z. Sincan m z Ankara n n cazibe merkezi olacak. dedi. 4 Akgül den tekvando kulübüne ziyaret Y alç n Tekvando Kulübü nü ziyaret eden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül tekvandocularla sohbet etti. Akgül, gençlerimiz enerjilerini ve bofl vakitlerini spor yaparak de erlendiriyor dedi. Yap lan spor yat r mlar yla Mamak n adeta spor merkezi haline geldi ini kaydeden Akgül, tekvandocular n baflar lar n takdirle izlediklerini belirtti. Akgül, Sizler spor yaparak büyük baflar lara imza at yorsunuz ve Mamak n ad n Türkiye ye duyuruyorsunuz. Bize düflen ise sizlere destek olmak dedi. Spor yapan gençli in kötü al flkanl klar n n olmad - n bu sebeple gençlerin ve çocuklar n spora teflvik edilmesi gerekti inin alt n çizen Akgül, Mamak ta hizmete aç lan spor tesislerinin Mamak n hem bugününe hem de yar n na yap lan yat r mlar oldu unu kaydetti. Akgül, Spor salonlar ndan flehir stad na, yüzme havuzundan gençlik merkezlerine birçok tesisi gençlerimizin hizmetine sunduk. Mamak sporun merkezi oldu dedi. Kendilerine gösterilen ilgiden ve desteklerden dolay Akgül e teflekkür eden sporcular baflar lar n n devam n n gelece inin sözünü verdiler. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ça r fl m, Ertankent, Rehber, Gongagül, Esenler 91, Emir ve Törekent Dubleks Sitelerini ziyaret etti. Tuna, site sakinleriyle bir araya geldi Sarayl Han mlar Konya gezisinde Genifl Aç Süleyman GÖKSU MUHS N YAZICIO LU VE ARKADAfiLARI UNUTULMADI fiüpheli bir helikopter kazas nda kaybetti imiz Büyük Birlik Partisi Kurucusu Muhsin Yaz c o lu ve Arkadafllar, fiahadetlerinin 4. Y ldönümünde çeflitli etkinliklerle an lacak. fiehit liderin medfun oldu u Tacettin Sultan Dergâh nda 25 Mart pazartesi günü k l nacak Sabah Namaz n n ard ndan, saat:10.30'da Yaz c o lu'nun kabri bafl nda ailesinin de haz r bulunaca ortamda Kur'an Tilaveti ve dualarla anma günü bafllayacak. Ömrü boyunca birlik ve beraberli i her fleyin üstünde tutan, ülkemiz ve Türk Milleti için önemli hizmetlerde bulunan de erli gönül ve siyaset adam Muhsin Yaz c o lu 12 Eylül 1980 htilal nda 5 y l hücrede olmak üzere 7,5 y l hapis yatt ve yarg taraf ndan suçsuz bulunarak beraat etti. Muhsin Yaz c o lu ve Arkadafllar için Ülkemizin her yerinde anma törenleri düzenlenecek. Bu çerçevede, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi, önemli bir Uluslar aras Sempozyuma ev sahipli i yapacak. Toplant ya Türk Dünyas ndan önemli ve lider isimler kat lacak. De erli devlet adam, milletimizin gönlünde önemli bir yeri olan merhum Muhsin Yaz c o lu'nu, 25 Mart 2009 tarihindeki flüpheli helikopter kaza sürecini; yaz l ve görsel medyada anlatan, flahadet sürecini konu edinen makaleler yazan, foto raf, belgesel, haber, araflt rma-inceleme, özel yay n, program, söylefli, özel haber, kitap, bölgesel yay n ve müzik dal olmak üzere 12 kategoride bu süreci iflleyen de erli gazetecilere, medya yöneticilerine ve köfle yazarlar na Muhsin Yaz c o lu Bas n Ödülü verilecek. Vefatlar n n 4. Y l nda Say n Muhsin Yaz c - o lu ve Arkadafllar na Allah tan rahmet diliyorum. Mekânlar cennet olsun. Demokrasi fiehitleri olarak sizleri hiç unutmayaca z P ursaklar Belediyesi Saray Han mlar Lokali üyeleri Konya y gezdi. Pursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü ü ilçe sakinlerini gezdirmeye devam ediyor. Düzenlenen gezi turlar kapsam nda Pursaklar Belediyesi Saray Han mlar Lokali üyesi çok say da kad n Konya ya götürüldü. Han mlar, Mevlana n n kabrini ziyaret etti hem de Mevlana Müzesi baflta olmak üzere birçok tarihi mekân gezdi. Rehber eflli inde fiehitlik, fiems-i Tebrizi nin kabrini ziyaret eden han mlar, Aladdin Tepesi, Meram Ba lar, Tavus Baba Türbesi, Ateflbaz Veli Türbesi, Sadettin Konevi Türbelerini ziyaret etme f rsat buldu. Konya n n tarihi ve kültürü hakk nda önemli bilgiler edinen han mlar, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e kendilerine böyle bir imkân sundu u için teflekkür ettiler.

5 Rusya 5 ton biberi Türkiye ye geri gönderdi Denizli de fidan üreticisi Kamil Okyaz, bir ihracatç müflterisi için kurdu- u ceviz bahçesinin spanyollarca be enilmesi üzerine, spanya ya ceviz fidan ihraç etmeye bafllad. Okyaz, Avrupa da en çok fidan üreten ve ihraç eden spanya ya gelecek y l 50 bin fidan gönderecek. MOSKOVA (CHA) T ürkiye den Rusya Federasyonu na ihraç edilen 5 ton biberde sa l a zararl haflarat bulundu- u iddia edildi. Rus yetkililer, biberleri geri gönderdiklerini duyurdu. Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) yetkilileri, Türkiye den ithal edilen toplam 5 ton biber üzerinde zirai karantina kontrolü yapt klar n ve sa l a zararl haflare tespit ettiklerini ifade etti. Cihan Haber Ajans 'na aç klamada bulunan Rosselhoznadzor Bas n Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, bu sebepten dolay 5 ton biberi iade ettiklerini kayd etti. Metro sürücüler için yeni meslek standard belirlendi ANKARA (AA) K ent içi rayl sistemler tren sürücüsü için ulusal meslek standard belirlendi. Tüm Rayl Sistem flletmecileri Derne ince (TÜRS D) haz rlanan meslek standard na göre, kent içi rayl sistemler tren sürücülerinin, trafik ve güvenlik kurallar n n yan s ra pek çok fleye dikkat etmeleri gerekecek. Tren sürücüsü, tehlike durumlar n saptayarak h zl bir flekilde yok edecek önlemleri alarak çal flmalara katk da bulunacak, an nda giderilemeyecek türden tehlike durumlar n ise yetkililere bildirecek. Talep edilmesi halinde kaza ve olay sonras yap lacak komisyon çal flmalar n n içerisinde yer alacak. lgili birimlere yaz l ve sözlü olarak kaza ve olay hakk ndaki bilgileri raporlayacak, yine talep halinde kaza ve olay önleme faaliyetlerine kat lacak. Platformda yolcular n trene inifl ve binifllerini kontrol edecek. Tren kap lar n n kapand n ve sinyalizasyonu kontrol ederek, treni hareket ettirecek. Hat üzerindeki ray k r, yabanc madde gibi olumsuzluklar, enerji besleme hatlar ndaki kopukluk ve sinyalizasyon ekipmanlar ndaki ar zalar trafik kontrolörüne bildirecek. Kavflaklardaki görevli trafik polisinin verdi i iflaretlere uyacak. Çal flma bölgesinde h z limitleri ile iflaret ve iflaretçilere uyarak gerekli kontrolleri yapacak. Tren sürücüsü, yang n durumunda alarmdan veya di er ihbar kanallar ndan yang n bölgesini tespit edecek. mkan dahilinde ilk istasyona kadar sürerek, yolcu tahliye prosedürünü uygulayacak. Tren tünelde ve hareket edemiyorsa, hatt n enerjisini kesilmesini sa layarak duman yönüne ters flekilde yolcu tahliyesi prosedürlerini uygulayacak. fiüpheli paket bulunmas durumunda, yine prosedüre uygun olarak yolcular n tahliyesini sa layacak, flüpheli paketin bulundu u bölgeye güvenlik görevlisi yönlendirilmesini ve alan n güvenlik çemberine al nmas n gerçeklefltirecek. Acil durum müdahale birimlerinden flüpheli paket müdahalesi ve tehlike geçti bilgisini alarak treni sürmek için trafik kontrolöründen onay alacak. DEN ZL (AA) K amil Okyaz, AA muhabirine yapt aç klamada, 1985 ten beri fidan, 1990 l y llardan itibaren sertifikal meyve fidan ürettiklerini, 2000 li y llar n bafl nda y ll k bin olan kapasitelerini geniflletip ürün çeflitlili ini art rarak 500 bine ç kard klar n, üretimlerinin yar s n n ceviz fidan ndan olufltu- unu belirtti. Son bir iki y l içinde hem iflletmeleri hem de ülke ad na yapmaya çal flt klar fleylerin getirisini görmeye bafllad klar n ifade eden Okyaz, sözlerini flöyle sürdürdü: Özellikle Denizli de mermer ve tekstilin yan nda ihracatta baflka ürünler de gidiyor, bunun içinde fidan niye yer almas n diye araflt rma yaparken, müflterimizin biri Manisa ya yat r m yapm flt. O ayn zamanda bir tekstilciydi. spanya ya tekstil ihracat yapan müflterimizin bahçesine giren spanyol misafiri, bahçeyi çok be enip bu fidanlar nereden ald n sormufl, o da bizi tavsiye ediyor. Kalkt lar geldiler spanya dan, bizi ziyaret ettiler, anaçl m z gördüler, çal flma düzenimizi, iflletmemizi, iflçi sa l na kadar 2 y l boyunca incelediler. Ondan sonra dediler ki Bu fidanlar bize satar m s n z? Hay hay biz niye satmayal m, ülke kazanc, döviz girdisi bak m ndan sevindirici bir fley derken böyle bir bafllang ç yapt k. Bu y l spanya ya 13 bin 500 fidan gönderdik. spanya ya meyve fidan göndermenin bir ayr cal k oldu unu vurgulayan Okyaz, Birincisi, Avrupa Birli ine canl materyal satmak çok zor. kincisi, Avrupa da en çok fidan ihraç eden, üreten ülke spanya. Bir Almanya veya herhangi bir Avrupa ülkesine göndersek bu kadar anlaml olmayacak. Mesela iki üç y ld r Ukrayna ya gönderiyoruz, Ukrayna d flar dan sürekli fidan al yor, kurallar çok zor de il, biraz daha esnek davran yor. Bu y l Gürcistan a tekrar gönderece i, o da 4. y l. Gürcistan da da k staslar çok kat de il. Ama spanya ya fidan satmak, fidanc lar ad na gerçekten bir ayr cal kt, kriterleri çok a rd. Fidanlar laboratuvarda canl ortamda kald, gözlemlendi, herhangi bir bakteri ve hastal a karfl analizlerden geçti. Ondan sonra fidanlar gönderdik diye konufltu. Y kan p ilaçland ktan sonra streç filmle sar l p paketlenen ceviz fidanlar n n spanya ya 5 günde vard n kaydeden Okyaz, fidanlar gittikten sonra ak betini takip ettiklerini dile getirdi. Okyaz, Bizden alan kifli bir k sm n kendisi dikti, bir k sm n satt. Müflterilerinin çok be endi- ini, her fleyin dört dörtlük oldu- unu, giderken nakliyenin, ambalaj n n tam istedikleri vas fta oldu- unu belirttiler, dediler ki Seneye 50 bin fidan daha istiyoruz. nflallah bu olay giderek büyütece iz, hedefimiz üretimimizin 3-4 y l içinde üretimimizin yar s n ihraç etmek. Az da olsa ülkemize döviz girdisi sa l yoruz diye konufltu. Üretimde kaliteyi y llard r yapt klar çal flmalarla yakalad klar n ifade eden Okyaz, spanya n n yan s ra Ukrayna, Gürcistan ve Lübnan a da ceviz fidan ihraç ettiklerini sözlerine ekledi. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Sezgin Kutlu da Denizli den ilk defa AB ülkelerinden spanya ya meyve fidan ihracat n n yap ld n belirterek, flunlar kaydetti: Son y llarda bakanl m z meyvecilik sektörüne büyük destekler vermekte. Bu sektör gelifltikçe de bunun bir yan sektörü olan fidanc l k da buna paralel olarak geliflti. limizde de 13 fidan üretimi yapan firma var. Y ll k 2,5 milyonun üzerinde sertifikal fidan üretiliyor. Bunlardan birisi de ilk defa AB ülkelerine ihracata bafllad. lk partide 13 bin 500 ceviz fidan spanya ya gönderildi. Önümüzdeki dönem Lübnan, Ukrayna ve Gürcistan a da ihracat gerçeklefltirilecek. Hedefimiz, 2015 y - l nda bu rakamlar önce 100 bin, daha sonra 200 binlere ç karmak. Cumhuriyetin 100. y l nda Denizli nin ihracat hedefinin 1 milyar lira oldu unu dile getiren Kutlu, 2013 y l nda bu rakam 400 milyon lira olarak gerçekleflti. Tar msal alandaki geliflmeler, son y llarda tar m gözde sektör haline getirdi. Bununla ilgili ilimizde de 376 bin hektar alanda yo un bir tar m yap l yor. spanya gibi tar msal anlamda AB nin lokomotifi olan bir ülkeye böyle bir ihracat n gerçekleflmesi, daha da anlaml. Çünkü oraya canl bir materyal olan fidan, hastal ktan ari, güvenilir oldu u için ithal ediyorlar. Biz de sertifikal meyve fidan ihrac ile gurur duyuyoruz dedi. Ray hatt na yolcu/cisim olmas durumunda treni acilen durduracak. Tren-tafl t temas durumunda, kaza bölgesi ve tren numaras n bildirerek kaza hakk nda bilgi verecek. Gerekli durumlarda hatt n enerjisinin kesilmesini sa layacak. Kaza sonras trenden inerek yaral olup olmad n n tespitini yapacak. Yaral oldu u durumlarda gerekli önlemleri prosedüre uygun olarak alacak. Trenin ve karayolu tafl t n n hasar foto raflar n çekecek ya da çekilmesini sa layacak. Tren-tren temas durumunda, hatt n enerjisinin kesilmesini talep edecek. Tren içine bilgilendirme ve yönlendirme anonslar n yaparak tahliye sürecini bafllatacak. Trende meydana gelen yaralanma, rahats zlanma, kavga, h rs zl k, görevli personele mukavemet gibi durumlarda acil iletiflim prosedürlerini uygulayacak. Acil ve stresli durumlarda so ukkanl ve sakin olacak. Amirlerine ve çal flma arkadafllar na do ru ve zaman nda bilgi aktaracak. Çal flma arkadafllar na karfl sab rl ve hoflgörülü olacak. Tren sürücüsü, de iflime ve yeniliklere aç k olacak ve de iflen koflullara uyum sa layacak. Do al kaynaklar n tüketiminde tasarruflu hareket edecek. nsan iliflkilerine özen gösterecek olan tren sürücüsü, ifl sa l ve güvenli i kural ve talimatlar na uygun çal flacak. Karfl lafl lan sorunlara çözüm odakl yaklaflacak. EKONOM /5 Denizli den spanya ya 50 bin ceviz fidan ihraç edildi Türk müteflebbis KOSGEB deste i ile 70 aparatl damperli araç yapt BURSA (CHA) B ursa da FCB Ar-Ge mühendislik hizmetleri isimli bir firma taraf ndan motoru d - fl nda tamamen yerli en az 70 ataçmanl (aparat) damperli bir araç gelifltirildi. Son y llarda özellikle üniversitesanayi iflbirli i ve Ar-Ge çal flmalar konusunda yap lan çal flmalar meyvelerini bir bir vermeye bafllad. Son olarak Uluda Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (ULUTEK) çal flmalar kapsam nda üretilen çok amaçl aparatl ifl makinas takdir toplad. stenen motor bulunamad ndan dolay motoru d fl nda yüzde 70 oran nda yerli olan arac n büyük bir k sm KOSGEB deste i ile hayata geçirildi. Teknoloji Gelifltirme Bölgesi ve Uluda Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi taraf ndan organize edilen Bilim ve Teknoloji Haftas 'nda da görücüye ç kar lan araç en çok ilgi çeken projelerden biri oldu. Makinay yapan FCB Mühendislik Ar-Ge Müdürü Burak Altan, projenin çok amaçl hidrosatik tahrikli, çok amaçl bir ifl makinas oldu unu belirterek, Ucunda ki ataçmanlar de iflerek belediyelerle, parklarda, bahçelerde ve inflaat sektöründe çok amaçl olarak kullan labilir. Tamamen hidrosatik tahriplidir. 4 tekerlekli ba ms z süspansiyon sayesinde de iflik arazi koflullar nda çok rahat çal flabilme özelli ine sahip. Çim biçme makinas ndan tutun da yol süpürme arac na kadar, kepçesi, folklift t rna na kadar 70 küsur tane ataçman tak labiliyor. Önünde flu anda ki gibi ve arkas na ayn flekilde ataçmanlar eklenebiliyor. htiyaca göre de modifiye edilebilir bir araç. dedi. Türkiye de ilk üretilen bir modelde araç oldu unu anlatan Burak Altan, firmalarla yap lacak görüflmelerden sonra seri üretime geçilece ini söyledi. Araçta hala denemelerin devam etti ini ifade eden Altan, arac n fiyat n n da denemeler ve firmalarla yap lacak görüflmelerden sonra ortaya ç kaca n kaydetti. Bir k sm Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) deste- i ile gerçekleflti ini anlatan firma Ar-Ge Müdürü Burak Altan, sözlerini flöyle tamamlad : Bir buçuk y ll k bir proje süresi var. fiu anda bir y l geçmifl durumda. Projenin 2014 may s ay nda tamamen bitmesi öngörülüyor. fiu anda zaten denemeler aflamas nday z. Denemeler bitince seri üretime geçilecek. Burak Altan, istenen güç ve özelliklerde motor üretimi Türkiye de yap lamad ndan dolay arac ancak yüzde 70 yerli üretimle yapt klar n sözlerine ekledi.

6 /6 DIfi HABERLER ERTU RUL KOSTEREL, BASR DO AN LAHEY (CHA) - H ollanda n n Lahey kentinde sona eren Nükleer Güvenlik Zirvesi nin kapan fl nda bas n n sorular n cevaplayan ABD Baflkan, Rusya n n, Sovyetler Birli i nin y k l fl ndan bu yana on y llard r Ukrayna üzerinde büyük etkisi oldu unu belirtti. Obama, ABD nin karfl karfl ya geldi i pek çok zorluk var. Bizim de komflular m z üzerinde ciddi etkilerimiz var ama biz iliflkilerimizi yürütmek için onlar kesinlikle iflgal etmeyi düflünmüyoruz. diye konufltu. Barack Obama, Rusya n n kendisini askeri bir çözüme mecbur hissetmesi ve aç k bir flekilde uluslararas yasalar çi nemesi vakas n n jeopolitik etkisinin daha az oldu una iflaret etti ini söyledi. Ukrayna sorununun Rusya y 5 y l öncesine göre daha yaln z b rakt n ifade eden Obama, Bizim yapmam z gereken gücümüzün tüm unsurlar n hassas çözümler için kulland m za emin olmak; uluslararas toplumla birlikte çal flmak; net bir biçimde LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi ATACAN CUMAYEV MADR D (CHA)- spanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya Parlamentosu nun 23 Ocak 2013 te onaylad Egemenlik Deklarasyonu nu oybirli i ile iptal etti. Mahkeme, Katalonya halk, demokratik meflruiyetten kaynakl siyasi Malezya, uça n düflüfl kan t n aç klad Anayasa Mahkemesi, Katalonya n n Egemenlik Deklarasyonu nu iptal etti ve hukuki egemenli e sahiptir. fleklinde ifadelerin bulundu u deklarasyonun içeri inin anayasaya ayk r oldu una hükmetti. ktidardaki CiU partisinin sözcüsü Jordi Turull, Anayasa Mahkemesi nin karar n sayg ya lay k olarak görmediklerini belirterek, Çünkü bu karar, Katalan karfl tl n uyand ran siyasi k flk rt c lar ABD Baflkan Barack Obama, bölgesel güç olarak niteledi i Rusya n n etraf ndaki komflular n tehdit etmesi ve Ukrayna y iflgalini 'zay fl k' olarak de erlendirdi. Obama: Rusya n n Ukrayna y iflgali zay fl n gösteriyor ilkeler ve idealler arkas nda durmak. An olacak askeri ad mlar uygun olacak. Baz zamanlar olacak bu ABD ya da ortaklar m z için tehlikeli bir unsur olmayacak. Fakat bu bizim gayret göstermeye devam etmeyece imiz ya da neyin yanl fl neyin do ru oldu unu söylemeyece imiz anlam na gelmiyor. fleklinde konufltu. Rusya n n tavr n bir problem olarak niteledi ini söyleyen Obama, ancak ülkesi için bir numaral tehdidin kendilerine yöneltilebilecek bir nükleer füze oldu unu aç klad. taraf ndan verilmifltir. iddias nda bulundu. Söz konusu deklarasyon, ayr l kç CiU, ERC ve ICV-EUiA partilerinin deste iyle 85 e 41 oyla kabul edilmiflti. spanya merkez hükümeti ise 1 Mart 2013 te deklarasyonun anayasaya ayk r oldu u gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi ne baflvurmufltu. Almanya'da grevler toplu ulafl m vurdu, taksi duraklar nda kuyruklar olufltu DÜSSELDORF (CHA)- A lmanya da grevlerin son y llarda büyük boyutlara ulaflmas özellikle söz konusu ulafl m oldu unda vatandafl ma dur edecek duruma geldi. Ver.di sendikas n n bafllatt grev de maafl art fl talep eden iflçilerin beklentileri anlay fl ile karfl lansa da, günlük hayat olumsuz etkilemesi sebebiyle halk iyice yordu. Toplu ulafl m araçlar n n hareket etmemesinden dolay yüzlerce kifli taksilere binmek zorunda kal rken, taksilerin say ca yetersiz kalmas taksi duraklar nda uzun kuyruklara sebep olabiliyor. Trafi in önemli ölçüde kilitlenmesinin yan s ra anaokullar n n da kapat lacak olmas ndan dolay birçok çal flan ebeveyn mecburen tatil günlerinden harcayarak evde çocuklar na bakacaklar. Sendika bu grevle 2,1 milyon çal flan n maafllar nda art fla gidilmesini talep ediyor. Sadece Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde greve 70 bin çal flan n kat lmas bekleniyor. Sendika geçti imiz hafta düzenlenen grevde 50 bin personeli eyleme kat lmaya ikna edebilmiflti. flverenler ise yeni greve tepkili. Geçti imiz hafta yaflanan grevler sonras nda iflverenler ve Ver.di Baflkan Frank Bsirske anlafla zeminine oldukça yaklaflt klar n n sinyalini vermiflti. Daha önce havaalan saha personellerinin genifl çapl ve günler süren grevleri sonras nda Lufthansa gibi dev flirketler milyonlarca Euro zarara u ram flt. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: OSMAN EROL PEK N (CHA)- M alezya Havayollar, 18 gündür bulunamayan kay p yolcu uça n n düfltü üne kan t olarak, söz konusu uça n en son bulundu u konumun Hint Okyanusu'nun karadan uzak güney kesiminde olmas ve oraya inifl imkân n n olmamas n gösterdi. Aç klama Malezya Havayollar Yöneticisi Muhammed Nur Yusuf tan geldi. Malezya Baflbakan Necib Razak da dün kay p uça n Hint Okyanusu nun güneyine düfltü ünü aç klam flt. Malezya Havayollar da Kuala Lumpur Uluslararas Havaalan 'nda bugün düzenledi i bas n toplant s nda, ellerindeki yeni bulgular n, uça n düfltü ü ve 239 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmad n iflaret etti ini aç klad. Malezya Havayollar 'n n CEO'su Ahmed Yahya, araflt rmalar n devam etti ini belirterek, Ancak çeflitli zorluklar nedeniyle uça a ulaflmak çok uzun sürebilir. dedi. Yahya, araflt rmalarda ne gibi ilerlemeler oldu una iliflkin ise bilgi vermedi. Ayr ca Malezya Baflbakan n n aç klamas n n ard ndan dün gece Malezya Havayollar 'na ait MH-370 sefer say l kay p uçaktaki yolcular n yak nlar na uça n kayboldu u ve kurtulan olmad bilgisinin yer ald mesaj gönderildi. TEK YOL KARA KUTUYA ULAfiMAK Malezya, kay p uçakla ilgili s r perdesini aralayabilecek tek ipucu olan kara kutuyu bulmak için tüm olanaklar kullanaca n aç klad. Malezya Baflbakan Necib Razak, bugün meclis toplant - s nda yapt konuflmas nda, kara kutunun bulunmas n n önemine de indi ve arama çal flmalar nda tüm taraflar n deste ine ihtiyaç duyduklar n ifade etti. Yolcu yak nlar ndan ve ilgili makamlardan bilgi saklamak gibi bir niyetleri bulunmad n vurgulayan Razak, meselenin siyasallaflt r lmas n elefltirdi ve "fiu an olay siyasallaflt rma zaman de il, uçakta bulunan tüm yolcular n aileleriyle birleflme zaman d r" dedi. Ç N MALEZYA DAN AYRINTILI VE DO RU B LG STED Kay p uçakta 154 vatandafl bulunan Çin, Malezya dan kay p uçak konusunda detayl bilgi bekliyor. Baflbakan Li Keqiang, hükümetin mikroblog sitesindeki aç klamas nda, Çin in, Malezya dan uçakla ilgili daha ayr nt l ve do ru bilgi sa lamas n isteyece ini söyledi. Baflbakan Li, hükümet toplant s nda yapt konuflmada ise kay p uça n tafl d Çinli ve di er yolcular n aileleri ile yak nlar n n çekti i ac y yürekten hissettiklerini belirterek, arama ve kurtarma çal flmalar n n hala öncelikli görev oldu una iflaret etti. Hükümet olarak tüm vatandafllar n n yasal haklar - n koruyacaklar n ifade eden Li, kay p uça aramaktan vazgeçmeyeceklerini de vurgulad. Baflbakan Li ayr ca Malezya dan uluslararas anlaflmalar çerçevesinde uluslararas toplumun arama çabalar na destek sa lamas ve Çinli uzmanlar n araflt rma çal flmas na kat lmalar na izin vermesini istedi. Çin medyas na konuflan Çinli uzmanlar, aramalara kat lan ülkelerin, radar bilgilerinin hepsini vermedi- ini ve bunun o ülkenin radar gücünü göstermesi bak m ndan di er ülkelerle paylaflmak istenmedi ine dikkat çekti. Bu arada Çin in resmi haber ajans Xinhua ise, Çin Cumhurbaflkan Xi Jinping in, kay p uçakla ilgili olarak Malezya hükümeti ile istiflarede bulunmas için Kuala Lumpur a özel bir elçi gönderece ini duyurdu. Hollanda ziyaretinin ard ndan Lahey flehrindeki 3. Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne kat lan Xi nin Malezya ya gönderece i özel elçinin ise D fliflleri Bakan Yard mc s Zhang Yesui oldu u kaydedildi. Öte yandan Çin Cumhurbaflkan Xi, bugün nükleer zirve kapsam nda ngiltere Baflbakan David Cameron'la görüfltü.

7 Özel tiyatrolara ödenek kesintisinin yürütmesi durduruldu AHMET fi NOFORO LU ANKARA (CHA)- Ö zel tiyatrolara ödenek kesintisinin iptali için aç lan davada Ankara 9. dare Mahkemesi yürütmenin durdurulmas na karar verdi. Türkiye Barolar Birli i (TBB), Sanatç lar Giriflimi, Tiyatro Platformu ve Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çal flanlar Vakf (TOBAV) aras nda 20 Ocak ta imzalanan Seçim çal flmalar kapsam nda Yozgat ve ilçelerinde esnaf ve vatandafllarla bir araya gelen MHP'li Sadir Durmaz, Ayd nc k ilçesi ziyaretinin ard ndan akflam saatlerinde partisi taraf ndan düzenlenen toplant ya kat ld. MHP li Durmaz: Kur an la dalga geçtiler ç t yok FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA) - M HP Genel Baflkan Yard mc s ve Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, "Bir terbiyesiz, bir haysiyetsiz ç kt Kur an- Kerim ile dalga geçti. Aradan 10 gün geçti. Bir kelime söylediler mi? Bu adam bizim partimizde olsayd sizi temin ediyorum, genel baflkan m z de il 10 gün bir saat bile partimizde tutmazd." dedi. Seçim çal flmalar kapsam nda Yozgat ve ilçelerinde esnaf ve vatandafllarla bir araya gelen MHP'li Sadir Durmaz, Ayd nc k ilçesi ziyaretinin ard ndan akflam saatlerinde partisi taraf ndan düzenlenen toplant ya kat ld. Toplant ya, MHP Yozgat Belediye baflkan aday U ur Bektafl, l Baflkan Cevdet Kaya, Merkez lçe Baflkan Ethem Sedef, oda baflkanlar ve partililer kat ld. Durmaz, burada yapt konuflmada AK Parti hükümetini ve Avrupa Birli i eski Bakan ve Bafl Müzakereci Egemen Ba fl sert sözlerle elefltirdi. AKP iktidar n n 12 y lda yapt hizmetleri, kendilerinin 6 y lda yapabilece ini söyleyen Durmaz, Ayn flartlarda bize iktidar verin, bunlar n 12 y lda yapt n biz 6 y lda getirmezsek siyaseti b rakmayan flerefsizdir. Bir fley yapmad lar ki. Geliyorlar gidiyorlar hayali projelerle Yozgatl y kand r yorlar. Bunlar neye güveniyor? Bizim buran n tabiri ile bir kere, iki kere, üç kere üttüm. Bir daha üterim diyor. Buna f rsat vermeyin. Kimse sizinle beraber sand a girip de silah m day yor. Bizim günah m z neydi. Yozgatl bize küstü, bize bir ders verdi. Aradan 12 y l geçti. 12 y lda da cumhuriyet tarihinde hiç baflka bir hükümete verilmedik kadar destek verildi. Biz, düne göre çok daha iyiyiz, geçimimiz daha iyi, borcumuz derdimiz azald diyorsan z beraber yürüdük biz bu yollarda türküsünü bir daha ç r n. yi de iliz diyorsan z ne mecburiyetiniz var. Sizin içinizden birisini aday yapt k sand kta sizi bekliyor. Seçim yaklaflt. Yozgat n kaderine, gelece ine, çocuklar na sahip ç kmak sizin elinizdedir." diye konufltu. AK Partili Belediye'den yerel gazetelere seçim öncesi ruhsat engeli protokol çerçevesinde yap lan ortak çal flma sonucu özel tiyatrolara ödenek kesintisinin iptali için aç lan davada Ankara 9. dare Mahkemesi yürütmenin durdurulmas na karar verdi. Kararda, davac n ilgili yönetmeli in 9. Maddesinde belirtilen de erlendirme ölçütlerinden hangisi kapsam nda maddi destekten yararland r lmad n n net olarak ortaya konulamad n n görüldü ü, her ne kadar daval idarece ilgili mevzuatta say lan de erlendirme ölçütlerinin kesin ve belirleyici olmad iddia edilmifl ise de; bu durumun yard ma engel oluflturmayaca ve taktir hakk n n keyfi ve s n rs z kullan labilece i anlam na gelmeyece i aç k oldu undan; objektif kriterler çerçevesinde de erlendirme yap lamadan tesis edildi i anlafl - lan dava konusu ifllemde hukuka uyarl k görülmemifltir denildi. "B R HAYS YETS Z KUR AN-I KER M'LE DALGA GEÇT " "Bizim dönemimizde bay nd rl k bakan m zla ilgili bir iddia ortaya at lm flt, genel baflkan m z 'aklan gel' diyerek ayn gün istifas n istedi." diyen Durmaz, sözlerini flöyle tamamlad : Yak n zamanda Adana Büyükflehir belediye baflkan m zla ilgili bir soruflturma bafllad. Genel baflkan m z ertesi gün istifaya davet etti. Ben flimdi bu yolsuzluktan bahsetmiyorum. Bir terbiyesiz, bir haysiyetsiz ç kt Kur an- Kerim ile dalga geçti. Ortada 10 gün geçti. Bir kelime söylediler mi? Bu adam bizim partimizde olsayd sizi temin ediyorum de il 10 gün, genel baflkan m z bir saat bile partimizde tutmazd. flte bizim anlay fl m z bu. Ve art k bu adamlar c z dan ç kt lar. Bunlar kendilerine getirin. Ülkenin hayr ve yarar için bunlar n kendilerine gelmesi laz m." /7 GÜNCEL YAfiAM TGF, Bolu da gazetelere zab ta bask n n k nad ANKARA (CHA)- T ürkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Baflkan Atilla Sertel, Bolu'da 3 yerel gazetenin AKP'li belediye baflkan taraf ndan verildi i iddia edilen talimatla zab ta taraf ndan bas lmas ve kapat lmalar üzerine bir aç klama yapt. Sertel'in yaz l aç klamas nda, Bugün Türkiye'de bas n ve ifade özgürlü ü ad na bir büyük utanç daha yafland. 21. yüzy l Türkiye sinde 3 gazete muhalif durufllar nedeniyle iktidar partisine mensup bir belediye baflkan n n talimat yla zab ta ekiplerince bas ld. Bu gazetelerin ikisinin kap s na mühür vurulaca bildirildi. Bolu'da yaflanan bu ça d fl olay, ifade özgürlü ünü ayaklar alt na al rken, her zaman gerçekleri dile getirmekle yükümlü olan bas na, iktidar partisi taraf ndan getirilen sansürü ve bask y bir kez daha gözler önüne sermektedir. Albülhamit döneminde bile bas n üzerinde bu denli bir bask kurulmam flt r. Ancak bilinmelidir ki onurlu gazeteciler var oldukça özgür bas n susturulamaz. Bas n özgürlü ünü korumak biz gazetecilerin asli görevidir. Bas n üzerindeki bu bask c uygulamalar fliddetle k n - yoruz ve Türkiye'de gazetecilerin özgürce görevlerini yapabilmeleri için sonuna kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyece imizi bir kez daha vurguluyoruz. ifadelerine yer verdi. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 534 say l karar ile onaylanan, Etimesgut lçesi ada 6 say l parsele iliflkin 1/5000 ölçekli mar Plan De iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (BASIN-3981)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin tarih ve 394 say l karar ile onaylanan "Etimesgut lçesi, Topçu Mahallesi, ada 8, 9, 10 ve 11 say l parsellere iliflkin 1/5000 Ölçekli Naz m mar Plan " de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (BASIN-3981)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. S NCAN 4. ASL YE HUKUK MAHKEMES LAN Esas No:2014/1 Karar No:2014/32 Davac Temsilcisi Hülya Boyac taraf ndan, Daval Etimesgut Nüfus Müdürlü ü aleyhine aç lan Nüfus (Ad ve Soyad Düzeltilmesi stemli) davas n n yap lan aç k yarg lamas sonunda verilen 19/02/2014 tarihli 2014/1 esas ve 2014/32 say l kararla davac n n davas n n KABULÜ ile; fianl urfa li, fianl urfa Merkez lçesijusufpafla Mah/Köy. Cilt No:25, hane no:119, BSN:48'de nüfusa kay tl Murat ve Hülya o lu, 08/11/1998 do umlu Mert Çetin'in nüfus kay tlar nda "Mert" olarak yaz l isminin "Yavuz" olarak de ifltirilerek, NÜFUS KAYITLARINA "Yavuz" OLARAK TASH HEN TESC L NE, karar verilmifl olup, Tebli yerine geçmek üzere ilanen tebli olunur. 25/02/2014 (BASIN-4028)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ABDULLAH CEYHAN BOLU (CHA)- B olu Belediye Baflkan ve AK Parti Bolu Belediye Baflkan aday Alaaddin Y lmaz, seçimlere 5 gün kala ilginç bir karara imza att. Bolu da y llard r yay n hayat na devam eden ve zaman zaman belediye ile ilgili yolsuzluk haberlerine imza atan 3 yerel gazetenin faaliyet gösterdikleri ifl yerlerini ruhsat olmad gerekçesiyle kapatma karar ald. Bolu Gündem gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Süha Alparslan, 3 y ld r ruhsat baflvurusunda bulunduklar n fakat flantaj amaçl ruhsat ifllemlerinin bekletildi ini söyledi. Bolu Havadis gazetesinin ifl yeri ruhsat bulunmad iddias yla, Bolu Gündem ve Bolu Olay gazetelerinin de ayn gerekçeyle kapat laca n n duyurulmas n n ard ndan çeflitli siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bas n aç klamas yapt. Dün h zl bir flekilde al nan encümen karar ile kapatma karar verilen yerel gazeteler ile ilgili Bolu daki sivil toplum kurulufllar eylem yapt. Eyleme, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Bolu Belediye Baflkan aday Mehtap Özcan M s rl o lu, Milliyetçi Hareket Partisi Baflkan aday fiükrü Gülez, MHP l Baflkan Mehmet Ayd n ile çok say da vatandafl kat ld. Sabah erken saatlerinde kapat lmak istenen Bolu Havadis gazetesinin önünde toplanan vatandafllar yaflanan duruma tepki gösterdi. Konu ile ilgili yaflananlar anlatan Bolu Havadis Gazetesi mtiyaz Sahibi Mehmet Demirci yaflananlara tepki gösterdi. Yay n çizgisinden dolay belediyenin rahats zl k duydu unu ve 3 y ld r her hangi bir sorun olmad halde seçime befl gün kala böyle bir uygulaman n yap lmas n elefltirdi. Demirci sadece gazetecilik yapt klar için karar n uyguland - n belirterek, S rf yaflanan yolsuzluklar haber yapt - m z için bask lar yap ld." dedi. STK temsilcileri ve vatandafllar daha sonra zzet Baysal Caddesi'nde yürüyüfl gerçeklefltirdi. Daha sonra Bolu Gündem Gazetesi önünde toplanan grup durumu protesto etti. Burada konuflan Bolu Gündem gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Süha Alparslan, 3 y ld r ruhsat baflvurusunda bulunduklar n fakat flantaj amaçl ruhsat ifllemlerinin bekletildi ini söyledi. Grup, yapt klar eylemin ard ndan olays z bir flekilde da ld. Konu ile ilgili olarak Bolu Belediyesi'nden yap lan yaz l aç klamada ise "Belediyemiz s n rlar içerisindeki tüm ticari iflletmelerin faaliyetlerine bafllarken fl yeri Açma ve Çal flma Ruhsat almalar yasal bir zorunluluktur. Bu ruhsat n nas l ve hangi flartlarda al naca mevzuatta aç kça düzenlenmifltir. flyeri Açma ve Çal flma Ruhsat almadan faaliyet konusu ne olursa olsun belediyemiz s n rlar içerisinde bir ticari iflletmenin faaliyet göstermesi hukuken mümkün de ildir. flyeri Açma ve Çal flma Ruhsat almadan faaliyet gösteren müesseselerin ruhsat al n ncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmas yasal bir zorunluluktur. Belediyemize yap lan flikayet üzerine ilimiz belediye s n rlar içerisinde faaliyet gösteren flikâyete konu iflyerleri ile ilgili zab ta görevlileri taraf ndan denetim yap lm fl ve flyeri Açma ve Çal flma Ruhsatlar n n olmad tespit edilmifltir. Eksiklikler giderilinceye kadar ifl yerleri faaliyetten men edilmifltir. Ad geçen ifl yerlerinin evraklar n tamamland klar nda iflyeri açma ve çal flt rma ruhsat verilecektir." ifadelerine yer verildi.

8 SA LIK /8 Matematik korkusu genlerle de ba lant l olabilir ANKARA (AA) B az kiflilerin matematikten korkmas n n genlerle de ba lant l olabilece i belirlendi. ABD deki Ohio Üniversitesi nden bilim adamlar ö rencilerinin okul baflar s n etkileyen matematik korkusunun nedenini araflt rd. Korkunun genlerle ba lant s olup olmad n anlamak için bilim adamlar 9-15 yafl ndaki, 216 s tek yumurta ikizi olan 514 ikiz kardeflin korku durumunu karfl laflt rd. Çocuklar n matematik korkusunu de erlendirmek için biri sorunun anlafl lmas, di eri çözümüne iliflkin iki test yapt. Sonuçlar, korkular n yüzde 40 n n genlerle aç klanabilece ini gösterdi ancak bilim adamlar, çevresel etkenlerin (aile, ilgi alanlar, arkadafllar...) ve e itimin kalitesinin de çocuklar n matematik alg s nda rol oynad n belirtti. Araflt rmaya imza atanlardan Stephen Petrill, Matematikten korkmaya genetik olarak yatk nsan z ve derslerde olumsuz hislere sahipseniz, ö renmekte çok daha fazla zorluk çekersiniz ifadesini kulland. Laparoskopiyle obezler de ameliyat edilebiliyor zmir'de yap lan laparoskopik bir ameliyatla 130 kilo a rl ndaki Nurcan Beflbudak' n rahmi, üç delikten girilerek ç kar ld. zmir Kent Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Prof. Dr. Fatih fienda, yapt aç klamada, "Eskiden bu hastalara, zay flay p gelmesini söylerdik. ZM R (CHA) G elmezlerdi, çünkü zay flayamazlard. Laparoskopi art k obezler için mucize bir yöntem." dedi. Daha önce çok büyük riskler tafl mas na ra men rahim ameliyatlar nda aç k yöntem d fl nda seçenek verilmeyen obez hastalar, art k laparoskopik yöntemle flifa buluyor. zmir'in Seferihisar ilçesinde oturan ve "morbid obez" grubuna giren, iki çocuk annesi ev kad n 48 yafl ndaki Beflbudak, bu yöntemle kanamaya yol açan yumurtal k miyomlar ndan kurtuldu. Prof. Dr. fienda taraf ndan yap lan kapal ameliyatla son dört y l n kâbusa çeviren hastal ktan kurtuldu unu belirten Beflbudak, "Yumurtal klar mdaki miyomlar nedeniyle kanamalar m oluyordu. ki y l önce ameliyat karar verildi. Ameliyat önerildi ancak aç k ameliyatla iyileflmemin alt ay sürebilece i uyar s da yap ld. fieker ve yüksek tansiyon hastas y m. Alt ayda bile Bafl dönmesini egzersizle yenebilirsiniz DÜZCE (AA) D üzce Üniversitesi (DÜ) T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Süber Dikici, egzersizin hem bafl dönmesinin oluflumunu engelledi ini hem de vücut direncini art rd n belirterek, Birey, bir daha ayn durumla karfl laflt nda ne yapaca n biliyor dedi. Dikici, AA muhabirine yapt aç klamada, vertigo, migren, epilepsi, tansiyon, kolestrol gibi rahats zl klar n tetikledi i bafl dönmesinin, toplumda s k karfl lafl lan klinik durum oldu unu, özellikle 40 yafl üstünde daha da s klaflt n söyledi. Dikici, bafl dönmesinin birçok hastal n belirtisi oldu unu, en önemli flikayetlerin, sersemlik ve ayaklar n yerden kesilme hissi oldu unu kaydetti. Bafl dönmesii sebebiyle doktora baflvuran hastalar n kulland ilaçlar n baz hastal klar tetikledi ine dikkati çeken Dikici, flöyle konufltu: zor iyileflece im söylenince kanamalara katlan p aç kça menopoza girmeyi bekledim. Menopoza girince kanamalar biter, iyileflirim diye Bu rahats zl kta en s k gözledi imiz sebep, bu hastalar n çok fazla ilaç kullanmalar. A hekimine gidiyor bir ilaç, B hekimine gidiyor, baflka ilaç, baflka hekimde de iflik ilaç. Bir bak - yorsunuz, torbas nda çeflit çeflit ilaçlar. Bir süre sonra alm fl oldu u ilaçlar etki yerine hastaya zarar veriyor. Tan konulduktan sonra belli bir süre hastalar n ilaç kullanmalar ama bu sürenin çok uzun tutulmamas gerekiyor. Belki ikiüç hafta kullan lmal, daha sonra aflamal azalt lmas veya kesilmesi gerekiyor çünkü vücudun bafl dönmesine karfl refleks iyilefltirme mekanizmas var. Bu ilaçlar çok kullan l rsa o mekanizma bertaraf edilmifl olur. Dolay s yla vermifl oldu umuz ilaçlar tedavi sürecini olumlu yönde etkileyecekken, olumsuz yönde etkilemifl oluyor. Dikici, bafl dönmesi flikayet edenlerin ilaç yerine uzmanlar n verdi i programlara riayet etmelerinin hem sa l k hem de hastal n n tekrar halinde müdahale aç s ndan daha verimli çözüm oldu unu vurgulad. Hastalar n, hekimlerin bafl dönmelerine yönelik verdi i egzersiz programlar na düzenli uymalar gerekiyor diyen Dikici, sözlerini flöyle tamamlad : Egzersiz, hem bafl dönmesinin oluflumunu engelliyor hem de olabilecek bafl dönmelerine karfl vücudun direncini art r yor. Birey, bir daha ayn durumla karfl laflt nda ne yapaca n biliyor. Bafl dönmesi, çok basit bir egzersizle düzelmesi mümkün rahats zl k olabilece i gibi, beyinde tümör gibi rahats zl k olarak da karfl m za ç kabiliyor. Vücudumuzun hepsi denge içinde. Bu dengeyi bozdu umuzda vücudumuz sinyal veriyor. Yolunda gitmeyen fleyler var, tedbirini al fleklinde. Sa l kl yaflam n gere i için kiflilerin ellerinden geleni yapmas gerekiyor. düflündüm. Düflündü üm gibi olmad. Gitti im bir baflka kad n hastal klar uzman da ameliyat olmam gerekti ini ancak riskli oldu unu, Meme kanseri hastalar na müjde R ZE (AA) R ecep Tayyip Erdo an Üniversitesi E itim ve Araflt rma Hastanesinde yap lan operasyonda, kanser nedeniyle gö sü al nan hastaya, kendi dokusundan meme yap ld. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman Opr. Dr. Süleyman Tafl, gazetecilere yapt aç klamada, meme kanseri teflhisiyle hastanelerine baflvuran 44 yafl ndaki lknur Y lmaz a, genel cerrahi servisince mastektomi (gö sün al nmas ) ameliyat yap lmas - n n planland n belirtti. Hastan n genç ve kanserinin erken evrede yakalanm fl olmas n göz önünde bulundurarak hastaya yeni bir meme oluflturulmas na karar verdiklerini anlatan Tafl, Genel cerrahi ile ayn anda dört saat süren bir ameliyata girdik. Hastan n kanserli gö sü al nd ktan sonra, DIEP Flep dedi imiz mikrocerrahi teknik ile karn ndaki fazla ya lar ndan yeni bir meme oluflturduk. Böylece hastam z hem kar n ya lar ndan kurtulmufl hem de ayn seansta al nan gö sünün yerine yeni bir gö üsle ameliyattan aç k ameliyat öneremeyece ini söyledi. Beni, meslektafl Prof. Dr. Fatih fienda 'a yönlendirdi. Sonuçta da uygulanan laparoskopik yöntemle sorunlar m bitti." fleklinde konufltu. Nurcan Beflbudak' n afl r fliflmanl n n yan nda diyabet ve tansiyon hastas da olmas n n aç k ameliyat riskini büyüttü ünü belirten Prof. Dr. fienda, flunlar anlatt : "Kar n kitlesinin çok büyük olmas, aç k ameliyat için büyük risk yarat yor. Aç k ameliyatla iyileflme süresi uzun oldu u gibi yaran n enfeksiyon riski de yüksek. Böyle hastalar n aç k ameliyattan sonra hastanede uzun süre yatmas gerekebilir. Obez hastalar için aç k ameliyatlar risk tafl rken laparoskopik yöntem de eskiden bu hastalara uygun de ildi. Zaman de iflti, teknoloji çok geliflti. Kar nda açt - m z üç delikten girerek, hastam z n rahmini ç kard k. Hastam z a r s z, sanc s z üç saatte aya a kalkt ve taburcu ettik." ç km fl oldu dedi. Tafl, kanser hastalar nda psikolojinin çok önemli oldu- una dikkati çekerek, Hastalar n kanseri yenmesinde en önemli etken moral. Çünkü hastan n morali düflük oldu u zaman vücut savunma sistemi zay fl yor ve kanser hücrelerine yenik düflüyor. Böyle bir durumdayken hastalar n kaybettikleri gö üslerini geri kazand rmak çok daha önem arz etmektedir diye konufltu. Rize de Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi E itim ve Araflt rma Hastanesinde bu tip ameliyatlar art k rahatl kla yapabildiklerini hastalar n bilmelerini isteyen Tafl, Rize de ilk kez baflar l flekilde gerçeklefltirdikleri meme rekonstrüksiyonu operasyonunun, Türkiye de say l merkezlerde yap ld n söyledi. Meme rekonstrüksiyonu için bir çok teknik oldu unu anlatan Tafl, Uygulanan teknikler hastaya göre de iflmekle birlikte temel olarak 3 teknik mevcuttur; meme protezi, pediküllüflepler (TRAM flep, Latissimusdorsiflep) ve mikrocerrahi gerektiren flepler (DI- EP flep, Glutealflep). Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Heykel Çank r Cad. No:7/A Ulus Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Can Ayvafl k Mah. Sa l k Sok. No:5/A-1 Beypazar Erguvan Mutlukent Mah Cad. No:81/A Çankaya Çankaya Yeni Cevflen lker Mah. 1.Cad Sok. No:9/B Çankaya Çankaya Yaflam Güzeltepe Mah. Hofldere Cad. No:176/A Çankaya Çankaya Belit 6. Cad No: 58/A Bahçelievler Çankaya Öz Derman Cevizlidere Mah. Ceyhun At f Kansu Cad Sok. No:1/18-19 Çankaya Çankaya Zaim Sancak Mah. Konrad Adenauer Cad. No:60/A Çankaya Çankaya Çise Kocatepe Mah. Dr. Mediha Eldem Sok. No:81/30 Çankaya Çankaya Poyraz Yavuz Selim Mah. Hükümet Cad. Refladiye Sok. No:72/A Çubuk Çubuk Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada Ülkü Zeynep Kaz m Karabekir Mah. Kelo lan Sok. No:72/A Etimesgut Etimesgut Zeytin O uzlar Mah Sok. No:7/1 Etimesgut Etimesgut Optimum Ayafl Yolu Optimum Al flverifl Merkezi Zemin Kat No:9 Eryaman Etimesgut Nural Karfl yaka Mah. Haymana Yolu Bulvar No:86/A Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Cankara Cumhuriyet Cad. No:6/1 Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Derman Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:76/A Kazan Kazan Betülün Emrah Mah. Yunus Emre Cad. No:60/H ncirli Keçiören Bayburt Fatih Cad. No:212/A Keçiören Keçiören Ba lum H SAR MAH. MAREfiAL FEVZ ÇAKMAK CAD. NO:10/22 Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam Figensu Baflak Mah.Özalp Cad.No:41/13-C Mamak Anadolu Mamak Bahçeleriçi Mah. 1. Cad. No:2/24 Mamak Mamak Cemhan Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:37/A Demirlibahçe Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall - han Nall han Güven Cumhuriyet Mah. Ankara Cad. No:55/B Polatl Polatl Uzman Yunus Emre Mah. Yunus Emre Sok. No:8/13 Pursaklar Pursaklar P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad.No:36/B Temelli Sincan Reyhan TANDO AN MAH. BUHA- RA CAD. YEL Z SOK. NO:10/B Sincan Osmanl Selçuklu Mah. bn-i Sina Sok. No:58/E Sincan Karadeniz Gökçe Mah. Türkeli Sok. Asyap 79 Sitesi B-Blok No:4/A Sincan Sincan Kerem Sar kaya Mah. Göçmenler

9 Çelik kadar dayan kl ama daha hafif TEKNOLOJ /9 Cansuyu Haliç'e "can" oldu; 47 tür bal a rastland Uflak Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. dris UfiAK Kaynak, 15 y ld r sürdürdü ü çal flman n ard ndan birçok alanda çeli in yerine kullan labilecek, çeli in 5'te 1'i oran nda özgül a rl a sahip nano takviyeli polimer malzeme üretti TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI (AA) dris Kaynak, AA muhabirine yapt - aç klamada, nano takviyeli polimer malzeme üretimi konusunda y llard r sürdürdü ü çal flmalar n ard ndan "Polimer çelik" ad n verdi i ürünü ortaya ç kard n belirtti. Mukavemet gücünün, düflük karbonlu çelik malzemeye eflde er, özgül a rl - n n ise 5'te 1'i oran nda oldu unu dile getiren Kaynak, bu malzemenin çeli- in kullan ld pek çok endüstriyel alanda ç r açaca n söyledi. Ürüne Rus Patent Ofisi'nden 20 y ll na uluslararas patent ald n ve seri üretimine geçmek için çal flmalar sürdürdüklerini kaydeden Kaynak, "Nano-takviyeli polimer granüle malzemenin özgül a rl yaklafl k 1,41 gr/cm3 ve kopma noktas 235MPa. Bu flu demek, üretilen malzeme St-37 düflük karbonlu çelik malzemenin mukavemetine sahip ve özgül a rl 7,8 gr/cm3 olan çelikten 5,5 kat daha hafif bir ürün. Ürün çeli in yan s ra özgür a rl bak m ndan alüminyum ve magnezyumdan da hafif. Hafifli inin yan s ra kullan m kolayl ve montaj süresini azaltmas yla da korozyon problemini ortadan kald r yor. Üretim maliyeti aç s ndan da büyük bir avantaj var. Düflük karbonlu çeli in kullan ld her alanda rahatl kla kullan labilir" dedi. Ürünün özellikle havac l k, otomotiv, tafl mac l k, inflaat sektörlerinde genifl kullan m alan bulaca n ifade eden Kaynak, flu bilgileri verdi: BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA "Otomotiv ve havac l kta bu ürün çok genifl kullan m alan bulacak. Havac l kta uçak parçalar nda; havaland rma sistemlerinde kullan lan alüminyum yerini alabilece i gibi uça n pek çok bölgesinde kullan labilir çünkü çelikten 5,5 kat daha hafif. Çok basit bir örnekle uluslararas konteyner üretiminde bu ürün nas l avantajlar sa layacak? Uluslararas tafl mac l k yapan bir gemi ayn anda binlerce konteyner tafl mak zorunda. Bu konteynerlerin olmas gerekenden befl kat daha hafif olmas pek çok avantaj sa layacak. nflaat sektöründe inflaat demirinin kullan ld alanda kullan labilecek. Bir bina yap yorsunuz çat s na tonlarca çelik kullan yorsunuz. Bunun yerine ayn ifli befl kat daha hafif malzeme ile yapabileceksiniz. 100 ton çelik kullanmak varken 20 ton malzeme ile ifli yapabilecek ve korozyon tehlikesi yaflamayacaks n z." Uflak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik ise ürünün endüstriyel alanda pek çok kullan m alan oldu unu belirterek, buluflun önemine dikkati çekti. Üniversite olarak bilimsel projelere önem verdiklerini kaydeden Çelik, "Hocam z çok önemli bir bulufla imza att. Kendisini kutluyorum. Üniversiteler art k sadece e itim ö retimin yan nda bu tür bilimsel çal flmalara imza atmal diye düflünüyorum. Çünkü her bilimsel baflar ülkemizin ekonomisine önemli katk lar sa lar. Umar m çok daha iyi projelerle bilime, ve ülkemize katk sa layaca z" dedi. STANBUL (AA) stanbul Büyükflehir Belediyesi ile SK taraf ndan gelifltirilen ve 21 Ekim 2012'de hizmete al nan "Bo- az'dan Haliç'e Can Suyu Projesi", meyvelerini vermeye devam ediyor. Tünel sayesinde 1,5 y lda Sar yer'den 60,5 milyon metreküp deniz suyunun ulaflt r ld Haliç'te aralar nda yalanc dil, has kefal, gümüfl, benekli horozbina, Rus kefali, barbun, pisi, lüfer, tarakl ç rç r, sardalya, levrek, eflkina, uskumru, iskorpit ve kömürcü kayas n n da yer ald 47 tür bal n yaflad tespit edildi. Haliç için 758 milyon dolarl k yat r mla "Çevre Koruma Projesi" hayata geçirilirken, 21 Ekim 2012'de bizzat Baflbakan Recep Tayyip Edo- an' n kat l m yla hizmete al - nan "Bo az'dan Haliç'e Can Suyu Projesi" için 44 milyon lira yat r m yap ld. Proje kapsam nda 2,2 metre çap nda ve 4 bin 990 metre uzunlu unda infla edilen tünel sayesinde Sar yer'den Haliç'e bugüne kadar 60,5 milyon metreküp deniz suyu ulaflt r ld. Bo az suyu sayesinde Haliç'teki deniz yaflam da hareketlenmeye bafllarken, projenin sa lad de iflim, stanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve flletmecili i Enstitüsünün yapt "Deniz suyu kalitesi ve biyolojik tür araflt rmas " ile bilimsel olarak ortaya konuldu. Araflt rma sonuçlar na göre, Haliç'te "Çözünmüfl oksijen miktar n n her noktada artt, kolibasili oran n n bir çok noktada 100'ün alt na düfltü ü ve 47 farkl bal k türüne ait yumurta ve lavra bulundu u" tespit edildi. Her geçen gün daha temiz ve daha canl günlerine kavuflmaya devam eden Haliç'te yaflad belirlenen 47 bal n cinsi flöyle: "Yalanc dil, has kefal, gümüfl, mavi kefal, benekli horozbina, Rus kefali, horozbina, barbun, küçük dil, pisi, üzgün (callionymus lyra), lüfer, üzgün (callionymus maculatus), palamut (sarda sarda), tarakl ç rç r, sardalya (sardina pilchardus), levrek (dicentrarchus labrax), eflkina, ispari, uskumru (scomber japonicus), karagöz (diplodus sp), uskumru (scomber scombrus), karagöz (diplodus vulgaris), iskorpit (scorpaena porcus), hamsi (engraulis encrasicolus), benekli hani (serranus hepatus), gelincik (gaidropsarus mediterraneus), dil (solea solea), kömürcü kayas (gobius niger), skarmoz (sphyraena sphyraena), kaya (gobius pagenellus), izmarit (spicara maena), kaya (gobius sp), çaça (sprattus sprattus), kum (gynammodytes cicerelus), ç rç r (symphodus tinca), denizat (hippocampus ramulasus), istavrit (trachurus meditterraneus), s çrayan kefal (liza saliens), trakonya (trachinus draco), mezgit (merlangius merlangus), k rlang ç (trigla sp), berlam (merluccius merluccius), kurba a bal (uranuscopus scaber), lekeli dil (microchirus variegatus), deniz i nesi (syngnathus acus), alt nbafl kefal (mugil liza auratus." Soldan sa a 1. Hayat sona ermifl olan, art k yaflam yor olan, morto, diri karfl t... çine kapan k, psikolojik sorunlar olan kimse... S yr k, çizgi biçiminde yara Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim (halk a z )... Yeme in taflacak kadar kaynamas... Radyum elementinin simgesi Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve d flk n n at lmas na yarayan ç k fl deli i, makat, flerç... Boa y lan... Hafakan ki... Alaturka tuvalette tafl n arka bölümü... Evin veya herhangi bir yap n n oturma, çal flma, yatma gibi ifllere yarayan, banyo, salon, girifl vb. d fl nda kalan, bir veya birden fazla ç k fl olan bölmesi, göz Billurlaflm fl silisin do ada çok yayg n bir türü... Kesinlik (eski) Küçük et parças... Ulaflt rma (eski)... Lütesyum elementinin simgesi Bir, tek... Genellikle belli meslek adamlar için yap lm fl veya belli amaçlarla kurulmufl konutlar toplulu u, ifl merkezi... Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunmas durumu, düzenlilik, güvenlik Coflkunluk (eski)... Kiflinin iç dünyas yönünden, manevi bak mdan, maddeten karfl t (eski) K sa bir süre... Kendisine inan lan kimse... Sevimli, nefleli (eski) Ak l... Bir cismin veya bir gücün biçimini de ifltirmeye yarayan alet, de ifltirgeç, konvertisör... Kural Bir kimsenin bir fleyi anlama veya yapabilme niteli i, kabiliyet, istidat... Çok seven, düflkün, tutkun O zamirinin yönelme durumu eki alm fl biçimi... Eteklemek ifli... Nikel elementinin simgesi Uzaklaflt rma (eski)... Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfinin ad... Bir fleyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmifl bulunan süre, kullanma süresi (eski) Kemiklerin toparlak ucu... Güzel bir rastlant olarak, ne mutlu... Sebep (eski) Kiflilere özellikle d fl ticaret için devletçe verilen izin... Tah l unundan yap lm fl hamurun f - r nda, sacda veya tand rda piflirilmesiyle yap lan yiyecek, nan, nan aziz... yilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi anlam ndaki "... y küstürdü, Muhammed i memnun edemedi" sözünde geçer.. Yukar dan afla ya 1. Kiflilere verilen ilk ad, küçük ad... Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendi- inde ad n bafl na getirilen ve uzat labilen bir seslenme sözü... Biyolojik ortam Nükte söyleyen... Enemek ifli Genellikle giysilerin buruflukluklar n gidermek için bunlar n üzerinden geçirilen k zg n demir araç... Turunçgillerden, özellikle limonlarda geliflerek dal uçlar n n kurumas na yol açan ve birkaç y l içinde a ac n ölmesine sebep olan bir tür mantar Hristiyan... çine mendil, gecelik vb. fleyleri koymaya yarayan, çeflitli büyüklükte, kumafltan koruncak... "Hangi kifli?" anlam nda cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullan - lan bir söz Yayla at lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve k sa tahta çubuk... K saltma, k sma (eski)... Mutluluk ve be enme anlatan bir söz Balta (eski)... flareti olan, iflaretle belirlenmifl olan Oksijenin bir element veya kökle birleflmesiyle oluflan madde... Deha sahibi kimse, dâhi... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin ad, okunuflu Stadyum... At, eflek ve s rlar n ayaklar nda bile e veya dize kadar ç kan beyazl k, seki... Hizip Dek, de in, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullan larak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir fleyin bafllad veya sona erdi i noktay, zaman ve uzakl k bak m ndan abartmal bir biçimde anlatan bir söz... A abey (halk a z )... "Ne iyi, diyecek bir fley yok" anlamlar nda kullan lan bir söz fiaflalamak ifli... Yazma kitaplar n cildine, bafl sayfalar n n üst bölümüne veya kumafllara, kap, pencere vb. yerlere ifllenen veya çizilen günefl biçiminde süs (eski) Hileci, düzenbaz... Üzüm gibi, birço u bir sap üzerinde bir arada bulunan meyve... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, iflaretleme, an flt rma, ihsas... Duyuru... ki elemanl mermer yap flt r c s Karaya yak n yeflil, yeflilin bir veya birkaç ton koyusu... Birden sonra gelen say n n ad Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü, istenç (eski)... Terslik olsun diye Kanatma ifli... Türk alfabesinin beflinci harfinin ad, okunuflu... Söndürme (eski)...

10 YAfiAM SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- fller, seçim çal flmalar kapsam nda Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi nde kat ld Salon Toplant lar nda gazetecilerin sorular n cevaplad. Bir gazetecinin, M s r da 528 kifli hakk nda idam karar verildi. Bunun nas l de erlendiriyorsunuz sorusuna flöyle cevap verdi: Üzücü bir olay kayg verici bir durum. M s r da mübarek rejimi y k ld ktan sonra, bir demokrasiye geçifl olmufltu. 1 y l geçtikten sonra darbe oldu. Türkiye hariç kimse darbe demedi. AB ve geliflmifl ülkelerin tak nd tav rlar kayg vericiydi. Bundan cesaret alan askeri yönetim, flu an 529 kifliyi darbeye mahkum etti. Bunlar darbeye karfl ç kt klar gerekçesiyle. Dakikada 20 kiflinin idam n n onayland - n ö reniyoruz. Biz Türkiye olarak darbelerden çok çekmifl bir milletiz. Askeri darbelere karfl oldu umuzu, net bir flekilde ortaya koyduk. Milli iradenin her yerde hakim olmas gerekti ini düflünüyoruz. Demokrasiye müdahalenin bu flekilde olmas do ru de- il. Bu kararlar, AB ye ithaf ediyorum. /10 AL CAN YILMAZ ANKARA (CHA)- KILIÇDARO LU NUN AÇIKLAMALARI TAL HS ZCE K l çdaro lu nun Suriye ye ait savafl uça n n düflürülmesinin ard ndan Genelkurmay Baflkan na ithafen Ucuz ifllerin içine girme. hat rlat lmas üzerine de fller, K l çdaro lu nun yapt kabul edilebilir bir aç klama de il. Genelkurmay Baflkan m z kendi bafl na hareket etmiyor. Biz, hükümet ve Genelkurmay Baflkanl olarak bar fl ve istikrar, huzuru hedef alan politikalar izliyoruz. Biz, savafl taraftar de- iliz. Maceraya kalkan bir ülkede de iliz. Ama bir de gerçekler var. Daha önce Suriye taraf ndan bir uça - m z düflürülmüfltü. O zaman K l çdaro lu, Senin uça n düflürüldü. K l n k p rdatmad n. Gibi ithamlarda bulunmufltu. O zaman bizi savafla k flk rtm flt. fiimdi s n rlar - m z ihlal ediliyor. Bizim ana muhalefet partisinin yapt aç klama ortada. Böyle bir milli, davada bu aç klaman n kabul edilebilir taraf yok. K l çdaro lu, hangi tarafta bunu ortaya koysun. Biz biliyoruz ki, Esed le kader birli i yapt lar. Heyetler gönderdiler, Alperenler, Baflkent'te, Muhsin Yaz c o lu için yürüdü BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Bakanl k: Yoklama kaça ve bakayalar oy kullanabilir M illi Savunma Bakanl, 30 Mart'ta yap lacak olan yerel seçimlerde yoklama kaça ve bakaya olarak aranan yükümlülerin oy kullanmalar na engel bir durumun olmad n belirtti. Bakanl k, baz yaz l ve görsel bas nda yer alar 'seçimlerde yoklama kaça ve bakayalar n oy kullanamayaca na' yönelik haberler üzerine yaz l aç klama yapt. Aç klamada, ''1111 say l Askerlik Kanunu'nun 30 ve 47'nci maddeleri gere i yoklama kaça ve bakayalar n yurt genelinde aranmas, ç flleri bakanl ve Milli Savunma Bakanl aras nda 04 Aral k 2012 tarihinde imzalanan protokole göre yürütülmektedir. Hafta sonu icra edilecek yerel seçimlerde Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Twitter, akl n bafl na almal. Türk hukuk sistemine göre bu ülkede yay n hayat n sürdürmeli. Gerçek hayatta yasak olan fleylerin, sanal alemde de yasak olmas gerek- Emrullah fller: Twitter akl n bafl na almal foto raf çektirdiler. Esed, on binlerce insan öldürdü- ü zaman CHP de Esed sevgisi gösterdiler. O geziyi organize eden flah s, Reyhanl sald r s n n planlay c s ç kt. Bu nas l kirli bir iliflki. CHP yi destekleyen vatandafllara, Bu kirli iliflkiler onayl yor musunuz? diye sormak istiyoruz. Yap lan aç klamay talihsiz olarak buluyorum. diye cevap verdi. YASAKÇI B R HÜKÜMET DE L Z Bu gün gazete, Twitter tamamen kapat lacak. Bu do ru mu? sorusuna da fller, Bizim yapt m z aç klamalar, ortada, interneti Türkiye de yayg nlaflt - ran hükümet biziz. nterneti her yerde yayg nlaflt rd k. Bizim Twitter, interneti yasaklamam z söz konusu de il. Baflka adreslerde var. Sosyal medyay yasaklayacak olsak hepsini yasaklard k. Mahkeme kararlara itibar edilmemesi, uygulanmamas ndan kaynaklanan bir husus söz konusu. Milyonlarca abonesi olan bir kurum, ofis açma zahmetinde bulunmuyor. Türkiye muhatap bulam yor. tirazlar da dikkate al nm yor. yoklama kaça veya bakaya olarak aranan yükümlülerin oy kullanmalar na engel bir durum söz konusu de ildir. Bu durumdaki yükümlüler hakk nda en fazla bir tutanak tutulabilir. Bu durumda kendilerine en yak n askerlik flubesine müracaat etmeleri hususunda ilave ek süre verilecektir. Vatandafllar n demokratik haklar n kullanmas herfleyden öndedir.'' ifadeleri yer ald. AÜ: Üniversite kamu kurulufludur, duvarlar na resim, yaz yaz lmas mümkün de il MEHMET KURU ESK fieh R (CHA)- E skiflehir Anadolu Üniversitesi, kampüsteki binalar n duvar na Gezi Park eylemleri s - ras nda ölen Ali smail Korkmaz' n resim ve yaz lar n n yaz lmas yla ilgili aç klama yapt. Anadolu Üniversitesi iletiflimden sorumlu Rektör Dan flman Yard. Doç. Dr. Bar fl K l nç imzas yla yap lan aç klamada, üniversitenin bir kamu kuruluflu oldu unu hat rlat larak, " Bina yüzeylerimizin her ne suretle olursa olsun yaz, resim, karalama gibi faaliyetlerle boyanmas na, istisna gösterilmeksizin izin vermemiz mümkün de ildir. denildi. Üniversitelerine hedef alan ve bas nda ç kan Ali smail Korkmaz duvar resminin silinmesi haberlerine iliflkin aç klama yapman n gerekli kal nd n n belirtildi i aç klamada, flöyle denildi: " Ö rencilerimizin, geçti imiz y l vahim bir olay sonucunda kaybetti imiz arkadafllar Ali smail Korkmaz n do um günü çerçevesinde gerçeklefltirdikleri anma eylemlerini sayg yla karfl l yoruz. 18 Mart 2014 tarihinde gerçeklefltirilen gösteriler, kurumumuz duvar na ö rencimiz Ali smail in resminin bir fliirle birlikte çizilmesini de içermektedir. Anadolu Üniversitesi bir kamu kurulufludur. Özgür ve demokratik yönetim anlay - fl m z gere i bu ve benzeri gösterileri hoflgörü çerçevesinde de erlendirmekle birlikte, bina yüzeylerimizin her ne suretle olursa olsun yaz, resim, karalama gibi faaliyetlerle boyanmas na, istisna gösterilmeksizin izin vermemiz mümkün de ildir." Ali smail'in an s na sayg lar n ve sevenlerinin ac lar n paylaflt klar n göstererek, söz konusu resim ve fliirin üniversitenin duvar nda bir süre kalmas n hoflgörüyle karfl lad klar n n kaydedildi i, aç klamada, "Ancak emsal teflkil etmesi de mümkün olan söz konusu faaliyetin kald r lmas bir gereklilik arz etmektedir. Konuyla ilgili ö rencilerimizin ve siz de erli bas n mensuplar - n n anlay fl n rica ediyoruz. Kamuoyuna sayg yla duyurulur. denildi. B LAL OFLAZ ANKARA (CHA)- fi üpheli ölümünün üzerinden 5. y l geçen Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Baflkan Muhsin Yaz c o lu, mezar n n bulundu u Hamamönü Tacettin Dergah nda binlerce Alperen in kat l m yla an ld. BBP Genel Baflkan Mustafa Destici nin de haz r bulundu u anma töreni sonras nda Alperenler, dergah n bulundu u noktadan K z lay a toplu halde yürüyüfle geçti. 'Muhsin Yaz c o lu nun askerleriyiz' fleklinde sloganlar atarak yürüyen kalabal n yolu, TRT Ankara Radyosu önünde polisler taraf ndan kesildi. Kalabal k bir süre yürüyüfl güzergah konusunda emniyet mensuplar ile pazarl k yapt ktan sonra Necatibey Caddesi üzerinden geçerek Güvenpark a geldi. Burada aç klama yapan Alperen Ocaklar Genel Baflkan Serkan Tüzün, merhum genel baflkanlar n sayg ile anan ifadelerin ard ndan Muhsin Yaz c o lu nun ölümü üzerindeki perdenin hala aralanamamas na tepki gösterdi. Yaz c o lu nun ölümüne iliflkin dile getirilen ses kayd iddias için kimin elinde öyle bir ses kayd veya bilgi varsa kendilerini oyalamadan ortaya ç karmas n isteyen Tüzün, öncelikle bunu Baflbakan dan beklediklerini ifade etti. Aç klama sonras nda kalabal k Güvenpark tan sessizce da ld.

11 Japonya daki Anime-2014 fuar na Nasreddin Hoca damgas Karaman daki tarihi Tafl Bina müze haline getirildi KARAMAN (AA) - MEHMET ÇET N - fianghay/tokyo (AA) - J aponya n n baflkenti Tokyo da düzenlenen Anime-2014 fuar nda, Nasreddin Hoca l animasyon filmleri ile Kapadokya ve Pamukkale nin de aralar nda bulundu u Türkiye nin UNESCO listesinde yer alan 12 önemli kültürel miras tan t ld. Türkiye yi tan t rken, ayn zamanda Japonca espriler ile özellikle Japon çocuklar n yo un ilgi gösterdi i Anime Nasreddin Hoca, ziyaretçilere Türk kültürü ile ilgili ayr nt l bilgiler sundu. Yunus Emre Enstitüsü ve Bunkyou Gakuin Üniversitesi iflbirli iyle yap lan projede Nasreddin Hoca karakterini, Japon e itimci Prof. Kawamura Junichi seslendirdi. Tokyo Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Telat Ayd n, anime kültürünün yayg n T ahsin Ünal Mahallesi, Cumhuriyet Park yan nda bulunan bina, Karaman a baflka yerlerden gelen ziyaretçilerin hemen dikkatini çekiyor. Kentin meydan nda ve en hareketli yerlerinden smet Pafla Caddesi nin bafllang c nda bulunan binan n, ilginç özellikleri var y l nda yap lan bina, Türkiye nin belediye hizmetlerinin yürütülmesi için infla edilen en eski binalar ndan biri olma özelli ine sahip. Kitabeye göre 1891 y l nda hizmete aç lan binan n mimar Molla Usta... Cumhuriyet dönemine kadar belediye hizmetlerinde kullan lan bina, daha sonralar kaymakaml k, çiftçi bankas, icra müdürlü ü, tapu müdürlü ü gibi birçok hizmetlerde kullan lm fl l y llardan sonra tekrar belediye binas olarak hizmet etmeye bafllayan Tafl Bina n n, yeni belediye binas yapt r l nca 2. kat kütüphane, alt katlar ise ifl yeri olarak kullan lm fl. Karaman Belediye Baflkan Kamil U urlu, AA muhabirine yapt aç klamada, Tafl Bina n n flehir için bir kültürel hazine niteli inde oldu unu söyledi. Kente gelenlerin ilgisini çeken bu binan n sonsuza kadar ayakta kalmas gerekti ini belirten U urlu, Böyle bir de erin korunmas gerekiyordu. Çünkü bu bina Karaman n geçmifli... Mimari bak mdan baflar l bir yap. Temel tafllar Karada dan getirilmifl. Yerli Kurt deresi tafl kullan lm fl. Düzenli, kullan fll, hofl bir yap. Belediye olarak alt kattaki ifl yerlerini boflaltt k. Asl na uygun olarak restorasyon çal flmas yap ld diye konufltu. DAHA fi MD DEN EfiS Z B R MÜZE OLDU Belediye binas olarak yap lan binan n, y llar sonra tekrar yap l fl amac na uygun olarak kullan lmas için harekete geçtiklerini ifade eden U urlu, flunlar kaydetti: Binan n ikinci kat n prestij makam olarak düzenleyip kullanmaya bafllad k. Misafirlerimizi burada a rl yoruz. Alt kattaki odalar da müze haline getirdik. Buras Karaman n kültürünü yans tan bir müze oldu. Bugün art k kaybolmufl, bir daha da art k canland r lmas na imkan olmayan meslekleri, sanatlar bu müzemizde genç kuflaklara göstermeye çal fl yoruz. Cans z mankenlerle, bu mesleklerde kullan lan malzemeleri, aletleri, nas l çal flt klar n göstermeye çal flt k. nsanlar evlerinde bulunan tarihi de eri olan malzemeleri sergilenmesi amac yla bize getiriyor. Daha flimdiden eflsiz bir müze oldu. Devaml aç k bir müze, ilgi çekiyor. Bir bölümünde mini bir sanat galerisi oluflturduk. Buralar bu flekilde kullan ld kça bizim gönlümüz de rahat edecek. ISPARTA (AA) - oldu u Japonya da genifl bir kitleye ulaflmay hedeflediklerini belirterek, Nasreddin Hoca gibi uluslararas bir figür arac l yla Türk kültürünü tan tmay amaçlad klar n dile getirdi. Ayd n, Nasreddin Hoca animasyonu ile Türkiye nin soyut kültür miraslar ve Türk mutfa n da tan tma projeleri için çal flmalar n sürdü ünü sözlerine ekledi. Karaman da kentin meydan nda bulunan ve Tafl Bina olarak bilinen eski belediye binas, restore edilerek müze haline getirildi. T ürkiye'nin ünlü kayak merkezlerinden Davraz'da kayakseverler, 4 mekanik tesisle ulaflt klar 2 bin 635 rak mda 1,5 metreyi aflan karda kayak ve snowboard yapma imkan buluyor. Kentin do usunda bulunan 2635 rak ml Davraz Da 'n n ete ine kurulan Davraz Kayak Merkezi, nisan ay na yaklafl lmas na ra men kar kal nl n n uygun seviyede olmas sonucu kayakseverler ve kar keyfi yaflamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Merkeze gelenlerden baz lar oteller bölgesinde piknik yapmay tercih ederken, baz lar da mekanik tesisleri kullanarak daha yüksek rak mlara ç k yor. Alt kesimlerde kal nl 75 santimetreye ulaflan karda kayak yapanlar, 4 mekanik tesisle kar kal nl n n 1,5 metreyi buldu u 2 bin 635 rak ml Davraz Da 'n n zirvesine ulaflabiliyor. Merkezde bulunan speria Davraz Oteli flletme Müdürü dris Tercüman, AA muhabirine, kar TUR ZM /11 Türk turizmciler Rusya pazar ndan umutlu MOSKOVA (AA) - R usya n n baflkenti Moskova da düzenlenen ntourmarket fuar na kat lan Türk turzimciler, bu y l Rusya pazar ndan umutlu. Rusya da devlet deste iyle düzenlenen en büyük turizm ve seyahat fuarlar ndan kabul edilen ntourmarket e kat lan Türk turizmci ve otelciler, Rusya pazar nda bu sezon çift haneli rakamlarda büyüme sa lanaca n tahmininde bulundular. Türk turizmciler, Rusya n n çok büyük bir ekonomi ve çok güçlü bir pazar oldu una dikkati çekerek, 2014 y l n n 2013 den geride olmayaca n dile getirdiler. Akdeniz Turistik Otelciler ve iflletmeciler Birli i (AKTOB) Tan t m Direktörü, Yelda Yüksel Karaca, bu y l Rusya pazar nda, çift haneli rakamlarda art fl beklediklerini söyledi. Karaca, geçen y l Rusya pazar nda yüzde 22 lik bir art fl oldu una dikkati çekerek, Rusya, iki ana pazardan bir tanesi ve çok büyük bir pazar. Geçen seneki art fl oldukça yüksekti. Otelci arkadafllar, ayn rakam bu sene yakalanmasa bile, iki haneli bir art fl n söz konusu oldu unu söylüyorlar dedi. Antalyal turizmci Özgür Tunç da erken rezervasyon yapt ranlar n yüksek oldu unu vurgulad. Gelecek sezonda Rusya pazar nda çift haneli rakamlarda büyüme sa lanaca n belirten Tunç, fiu an için 2014 verileri bizim aç m zdan oldukça olumlu. Fuar da baflar l geçiyor. Ruysa ve Türkiye aras nda birtak m anlaflmalar imzan yor. Güzel bir sezon bizi bekliyor diye konufltu. Bir oteller grubunun Sat fl ve Pazarlama Direktörü Erol Çanga, önümüzdeki turizm sezonu için Rusya n n çok büyük ve ekonomisi çok güçlü bir pazar oldu unu ifade etti. Çanga, bu y l Rusya pazar nda stabil bir büyüme bekledi ini kaydederek, Rus halk yla, Türk halk neredeyse kaynaflt. Çok ciddi rakamlara varan evlilikler var, bu iki halk n bibirini tan mas n sa l yor, Rusya dan gelen misafir say s her geçen gün art yor. Stabil bir art fl beklentisi söz konusu. Özellikle may s ay itibar yla, seviyenin istedi imiz yerlere gelece ini düflünüyorum diye konufltu. Canga, Rus turistlerin Türkiye ye y lda birden fazla gelmeleri gerekti ini savundu. Antalya da faaliyet gösteren bir otelin yetkilisi Ifl l Saral da önümüzdeki sezon turizm beklentileri konusunda 2013 verilerinin alt nda kal nmayaca n ifade etti. Saral, flöyle konufltu: Rusya daki ekonomik durum al m gücünü biraz etkilemifl durumda. Ancak 2014 y l 2013 ten eksi olmayacak, ne kadar art da oldu unu sezon sonunda görece iz. Rusya daki fuarlara kat larak pazar pay m z geniflletmek ve kitle iletiflim yollar n kullanarak insanlara ulaflmay hedefliyoruz. Davraz'da 1,5 metreyi aflan karda kayak keyfi kal nl n n alt istasyonlarda 70 santimetre, üst istasyonlarda ise 1,5 metre oldu unu söyledi. Kayak sezonunun bafllamas ndan bu yana 160 bin kiflinin Davraz' ziyaret etti ini bildiren Tercüman, mevsim flartlar na göre düflünüldü ünde kayak merkezindeki yo unlu un umut verici oldu unu kaydetti. Tercüman, nisan ay n n sonuna kadar özellikle yüksek rak mlarda kar kal nl n n kayak yapmak için uygun olaca n sözlerine ekledi.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 PAR S (AA) G eleneksel Türk masallar ndan oluflan müzikli ve dansl çocuk oyunu ''Les Petits Riens'' (Küçük Hiçlikler), Fransa Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonuyla Paris'teki ilkokullara konuk olacak. Çocuk oyununu, 20 Mart-3 Paris'te Türk masallar sergileniyor Nisan tarihleri aras nda farkl okullardan yaklafl k bine yak n ö renci izleyecek. Ayn oyun geçen y l Haziran tarihleri aras nda Paris ve bölgesinde sergilenmifl ve büyük be eni kazanm flt. Oyunun sanatç kadrosunu, Fransa ve Türkiye'de pek çok projeye imza atm fl deneyimli Giselle seyirciden büyük ilgi gördü isimler oluflturuyor. Oyunda, Parisli sanatseverlerin ''West Side Story'' ve Edith Piaf' n hayat n anlatan müzikal gösteriyle hat rlad Frédérique Mathieu ve Aksak müzik grubu, Talip Özkan, Kutsi Ergüner ve çeflitli tiyatro topluluklar yla Türkiye ve Fransa'da çal flmalar bulunan Do an Ertener, oyuncu ve müzisyen olarak yer al yor. Yönetmenli ini, yazd oyunlarla Fransa'da çeflitli ödüller alm fl olan Sedef Ecer'in üstlendi i oyunun müzikleri Do an Ertener imzas n tafl yor. Yediy ld z, bu projelerin süreklilik kazanmas - n n kültür tan t m aç s ndan kendileri için çok önemli ve de- erli oldu unu belirtti. GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Sezonun son temsilleriyle Kad - köy'deki Süreyya Operas 'nda sahnelenen romantik balenin bafl yap tlar ndan "Giselle", kapal gifle oynad. Giselle, bu sezon son kez perde dedi. STANBUL (AA) sinem Non-Stop Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland r yor. Kimin suçlu kimin masum oldu unun bilinmedi i ve herkesin bir flüpheli olabilece i bu uçakta Bill Marks iki yüz kiflinin hayat n kurtarmak için savafl rken kendini hiçbir fleyin göründü ü gibi olmad büyük bir oyunun içinde buluyor. 60 milyon dolar bütçeli aksiyon-macera filminin yönetmenlik koltu unda Liam Neeson' n daha önce 'Kimliksiz'de beraber çal flt Jaume Collet-Serra bulunuyor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk So uk, karlar alt nda, karanl k bir atmosferde, tüm ç k fls zl yla Türkiye nin s n r flehri Kars ta geçiyor. Kafkas kültürünün sert ve ac mas z ruhu yörenin so uk iklimiyle uyum içindedir. K fllar ç k fls z bir flehre dönüflmektedir Kars. Üç Rus k z kardefl bu flehirde bir pavyonda çal fl r. Hayat nda kar s ndan baflka bir kad n bilmeyen bir trenyolu iflçisi, kardefllerden en küçü üne âfl k olur. Her fleyi terk edecek kadar tutkuyla ba lan r k za. Erkek kardefli ise flehrin belal lar ndan biridir. Evlenip yuva kurmas na ra men gece hayat n terk etmemekte, bekâr hayat n sürdürmektedir. stanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yap lan aç klamaya göre, konusunu büyük Alman flairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adl kitab nda anlatt Wililer Efsanesi'nden alan "Giselle" balesinin, aral k ve ocak ay ndaki temsilleri büyük be eni kazand. Frans z besteci Adolphe Adam' n müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle k rsal yaflam biçimi ile ola an d fl dünyay bir arada iflleyen, aflk n yüceli i ve tutkunun vazgeçilmezli ini vurgulayan romantik balenin en önemli birkaç yap - t ndan biri olan Giselle, sezonunda son temsillerle seyircisinin karfl s na 12, 14 ve 15 Mart'ta yeniden ç kt. Dans etmeyi çok seven, çocuksu, k r lgan, afl r hassas ancak kalbi hasta olan güzel köylü k z Giselle'nin aflk, hüsran, ölüm, vicdan azab, kavuflamama ve yeniden birleflme düflü ekseninde geçen hikayesini konu alan bale, tüm bu "imkans z aflk", "zengin erkek-fakir k z" gibi dramatik konular ve ikinci perdede gerçek d fl, fantastik olaylar anlat rken gerek koreografide gerekse görsellikte seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin bafl yap tlar ndan biri haline geldi. stanbul Devlet Opera ve Balesi, "Giselle" balesini uzun y llard r özlenen orkestra efllikli bir "beyaz bale" olarak seyirciyle buluflturuyor. Ivanka Lukateli, "Giselle"yi,orijinal konu ve koreografiye sad k kalmakla birlikte ufak baz de ifliklikler yaparak sahneliyor. stanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestras 'n flef Elflad Bagirov'in yönetti i balenin dekor tasar mlar Adnan Öngün, kostüm tasar mlar Serdar Baflbu, fl k tasar - m Metin Koçtürk imzas tafl - yor. Müge Celilo lu-erhan Güzel, Deniz Zirek-Olcay Tunceli'nin "Giselle" ve "Albrecht" rollerini dönüflümlü olarak dans edece i eserde, "Kraliçe Myrtha"y Tülay Yalç nkaya ve Melike Manav, "Hilarion"u Ömer Erenler ve Mehmet Nuri Arkan, "köy pas de deux"yü Merve Topaldemir, Can Bezirgano lu, Hüma Ersel ve Deniz Özayd n, iki Wili'yi Ebru Cans z, Ifl k Kuka, Julia Hartmann, Ebru M. Göktan dönüflümlü oynayacak. "Giselle", 12, 14 ve 15 Mart'taki temsillerinde seyirciden büyük ilgi gördü. Kapal gifle oynayan Giselle, bu sezon son kez perde dedi. nkara Mavi Ring Kentli, orta s n f, mazbut bir aile ortam nda yetiflmifl olan Doktor P nar, Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çal flmaktad r. Doktor P nar, bir gece yar s, çal flt hastanenin baflhekimli inin resmi yaz s ile kendisini bir hapishanenin toplu sevkinde görevli bulur. Kat ld sevk, açl k grevinde bir ay n doldurmufl olan politik mahkumlar n kanl bir operasyonla teslim al n p, toplu halde baflka bir kente sürgün edilmesidir. fiiddet dolu bu yolculuk, P nar n; iktidar, insan, adalet, ahlak, vicdan gibi temel konularda ciddi bir sorgulamaya girmesine yol açacakt r. Hazine Avc lar Tarihin en büyük ve gerçek hazine av n anlatan Efsane Avc lar 'nda; kinci Dünya Savafl döneminde, Franklin Delano Roosevelt taraf ndan Almanya'da Nazi h rs zlar n n çald sanat eserlerini kurtarmak ve ait olduklar yere iade etmek için görevlendirilen müze direktörleri ve sanat bilimcilerinden oluflan ve haliyle savafl ve silahlar hakk nda en ufak fikri bile olmayan 7 kiflilik bir ekibin yaflad klar tehlikeli yolculu u anlat l yor. Sanat eserlerine ulaflmak için kendi hayatlar n tehlikeye atacaklard r.

13 Erdo an, Keçiören de M T NG DÜZENLED Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören de ikinci mitingini yapt. Baflbakan Erdo an a Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile Keçiören Belediye Baflkan ve aday Mustafa Ak da efllik etti. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz B aflbakan Recep Tayip Erdo an, Ufuktepe, Atapark, Kuflca z ve P narbafl mahallelerinin kesiflme noktas nda miting düzenledi. Mitinge vatandafllar büyük ilgi gösterirken on binlerce Keçiörenli Baflbakan Erdo an dinlemek için miting alan nda topland. Konuflmas na Keçiören, sevdam Keçiören. Rabbim yol arkadafll m z daim k ls n. Bu millete, bu vatana hizmette daim k ls n diyerek bafllayan Baflbakan Erdo an, 30 Mart seçimleri sonucunda Keçiören Belediyesi ile Büyükflehir Belediyesi ni merkezi hükümet ile buluflturacaklar n belirterek Size efendi olmaya de il, hizmetkar olmaya geliyoruz. Keçiören de Mustafa kardeflim, Büyükflehir de Melih kardeflim ile yola devam edece iz mesaj n verdi. Baflbakan Erdo an bu s rada Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n elini tutarak havaya kald r rken, Keçiörenliler de coflkulu alk fllar yla destek verdi. KARARI M LLET VER R A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, 5 y ld r her hafta sonu Gençlik Merkezleri ni ziyaret ederek Alt nda l çocuklarla tan - fl yor ve onlarla sohbet ediyor. Bu hafta sonu da Önce Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ne giderek Alt nda l çocuklarla sohbet eden ve onlarla hayata dair önemli bilgiler paylaflan Baflkan Tiryaki, ard ndan da Ali Ersoy Gençlik Merkezi ni ziyaret etti. Ard ndan da Baflbakan Erdo an n Büyük Ankara mitingine kat lan Baflkan Tiryaki, Alt nda l larla birlikte miting alan na gitti. Alt nda l lar, Baflkan Tiryaki önderli inde miting alan - na adeta akt. Binlerce Alt nda l Baflbakan Erdo- an a destek olmak amac yla miting alan na hareket ederek, Alt nda n gücünü gösterdi. Alt nda l çocuklara olan sevgisini ve ilgisini her f rsatta vurgulayan ve Alt nda n çocuklar benim BDP nin Kürtçülük, MHP nin Türkçülük yapt n, CHP nin ise kumsallar n partisi oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, Biz 77 milyonun partisiyiz. Bizi onlardan ay ran bu. Millet e ilmez, Türkiye yenilmez. Bunu görecekler. Biz kefenlerimizi giyerek bu yola ç kt k. Bunlar Menderes'i salland rd lar, flehit ettiler. Bunlar n M s r'dakilerden ne fark var? Bak 529 idam karar. Ey Bat neredesin? Sesin niye ç km yor? Hani Avrupa Birli i'nden idam kalkm flt? Kimi öldürdü bunlar? Silahla m yakalad n z bunlar? Hay r. Diyorum ki; Zalimler için yaflas n cehennem dedi. Kendisine diktatör diyenlerin di er taraftan hakaret ve küfür de ettiklerine dikkat çeken Baflbakan Erdo an, Erdo an diktatör olacak da sen öyle konuflacaks n ha? Kaçacak delik arars n delik diye konufltu. Miting s ras nda mini referandum yaparak vatandafllara Bizim mahremimize, ahlak kurallar m za, bize yalan yanl fl yak flt rmalara karfl uyarmam za ra men twitter buna yasak getirmiyor. fiimdi böyle bir olaya yola gelene kadar ben hay r dedim siz ne diyorsunuz? diye soran Erdo- an, Keçiörenlilerin onay n al nca Mesele bitmifltir. Benim için karar veren yer buras, millet dedi. GÖKÇEK: SANDIKLARA SAH P ÇIKIN Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de, Keçiören de infla ettikleri Türkiye nin en büyük aile yaflam merkezini seçime yetifltiremediklerini, ama önümüzdeki dönem zafer niflanesi olarak hizmete sokacaklar n söyledi. Tek korkular n n sand kta hile yap lmas oldu unu ifade eden Gökçek, Sand klara sahip ç - kal m. Sizden bir söz istiyorum, seçimlere befl gün kald. Bu alanda bulunan kalabal ktaki her biriniz etraf n zdaki bir kifliyi AK Parti ye oy vermeye ikna edin. Keçiören i, Büyükflehir Belediyesi ni Baflbakan - m za hediye edece iz inflallah diye konufltu. Keçiören in büyüklü üne yak fl r flekilde bu meydan dolduran tüm Keçiörenlilere teflekkür ediyorum diyen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, O Keçiören i, Keçiörenli onu çok seviyor. Büyük Ankara Mitingi nde kalabal klardan ötürü Baflbakan m z göremeyip geri dönmek zorunda kalanlar n z oldu. O yüzden için çok de erli diyen Baflkan Tiryaki, Pazar sabah n da yine Alt nda l gençlere ay rd. Do antepe Mahallesi Cemil Meriç Gençlik Merkezi ne giderek çocuklarla bir araya gelen Baflkan Tiryaki, hem sohbet etti hem de önemli ö ütler verdi. Baflkan Tiryaki nin ö leden sonraki dura ise gerçeklefltirilen baflar l restorasyon çal flmalar n n ard ndan hayata dönen Hamamönü oldu. Hamamönü nde vatandafllarla bir araya gelen Baflkan Tiryaki, Hamamönü esnaf n n ve ziyaretçilerinin büyük ilgisiyle karfl land. ikinci mitingi düzenliyoruz. 12 y ld r Keçiören de oturan bir Baflbakan m z vard, isteseydi Baflbakanl k Konutu nda da oturabilirdi. O sizleri seçti ve halk n n aras nda oturuyor dedi. BAfiKAN AK: AK PART N N AK KADROLARIYIZ 30 Mart ta milli iradenin tecelli edece ini belirten Baflkan Ak, Biz milli iradeyi bafl m - z n üstünde tutan AK Parti nin AK kadrolar y z. Türkiye nin dünyan n 10 büyük ekonomisinden birisi olmas n k skananlar var. Bu baflar lar engellemek isteyenler, Türkiye yi durdurmak isteyenler var. Bunlara derslerini 30 Mart ta verelim. Halkla u raflmak, halk n iradesiyle u raflmak neymifl görsünler diye konufltu. Meydan dolduran vatandafllara Hem Büyükflehir i hem de Keçiören i sand klar patlat rcas na Baflbakan m za hediye etmeye var m s n z? soran Baflkan Ak a kalabal ktan büyük bir coflkuyla var z yan t geldi. Bunun üzerine Baflkan Ak da flte Keçiören bu, helal olsun sizlere! dedi. Keçiören in Büyükflehir Belediyesi ile uyumlu çal flmas sonucunda en fazla yat r m alan ilçe oldu unu kaydeden Baflkan Ak, Türkiye nin en büyük aile yaflam merkezi Keçiören de yap l yor. Büyükflehir Belediye Baflkan m, önceki dönemde belediye baflkan ndan bu araziyi istemifl, ama vermemifl bilgisini paylaflt. Tiryaki, çal flmalar n aral ks z sürdürüyor ANKARA/13 DD A YOK ABDULLAH CENG Z K MDEN YANAYIZ? Seçim günü gelene kadar benzer yaz lar çok yaz lacakt r; geçmiflte de yaz ld. Müsaadenizle ben parti ve p rt belirtmeden taraf m belli edeyim; var n karar n z da siz verin den beri oy kullanmaktay m. Allah a sonsuz flükürler olsun bu kullan fllar mda da bundan sonra da, inanc m n, dinimin, ülkemin, insan m n, insanl n düflman olan kimseye oy vermedim. Oysa befler olarak çok mu çok hatalar m, günahlar m, yanl fllar m, vard r. Bunlar n aff n ve temizlenmesini de ancak Rabbi Rahim den dilerim. Fakat oy meselesinde bildi im ve akl m n erdi i kadar ile hep r za-i lahiyi diledim, esas ald m. Bu konuda yanl fll k olmas n diye de dikkat ettim. Kasten ve bilinçli olarak adetullah n karfl s nda olan, Allah n(celle celaluhu) nizam na düflman olanlara oy vermedim; flimdi de vermem. Bu da acizden kaynaklanan bir durum de ildir; lütfü ilahidir. Bunun için, bundan sonra da bu seçimde de ayn düflünce ve anlay flla oy kullanaca m: Allah n r zas, O nun memnuniyeti, hoflnutlu u önceli im olacakt r; inflallah Detaylar na gelince: Bu ülkenin huzurunun, kardeflli inin, mutlulu unun, yükselmesinin düflmanlar na oy vermeyece im, vermem de Yalan atana, samimiyetsize, ikiyüzlüye, gününü güne edene, h rs za, ars za, ihtiras sahiplerine, iktidar sarhofllar - na, hisleriyle hareket edenlere, rkç l a arka ç kanlara, inanc m z n düflman olanlara, eline f rsat geçti inde Müslüman bir avuç suda bo maya ant içenlere oy vermeyece- im. Masum, günahs z, hizmet insanlar na -partisi, p rt s fark etmeksizin- verip verifltirene, ellerinde hiçbir belge, delil olmad halde suçlamada bulunanlara, hakaret ya d ranlara, sabah akflam küfredenlere oyum olamaz. Ellerinde, haklar nda belge ve delil olmad halde, öz be öz Müslüman kardefllerini milyonlar n önünde karalayan, yasa d fl l kla suçlayan, a za al nmayacak sözlerle afla layan, f rçalayan Kimselere verecek oyum olmayacakt r. Ülkesine ihanet eden, iç ve d fl odaklarlarla iflbirli ine giren, kumpas kuran, baflkalar ile kol kola dolaflanlara oyum olamaz. Yüce slam n tüm dünyaya tan t lmas nda ölümüne koflturan, yurdunu, yuvas n terk ederek mukaddes göçe karar veren mazlumlara, ma durlara, samimi hizmet insanlar na a z dolusu küfredenlere, onlar n yurt d fl ndaki emeklerinin göstergesi olan olimpiyatlar engellemeye çal flanlara oyum olamaz. Allah n(celle celaluhu) bana tan d bir k s m haklar siyasi gelecekleri için çöp atanlara, okullar bas p körpe yavrulara siyasi tercihlerini -o yavrular siyasi tercihten ne anlayacaksa- sorarak terör estirenlere, milletin paralar ile kurulan dershaneleri, ciddi ve ikna edici, hakl bir gerekçe ortaya koymadan kapatmaya kalkarak, bu vesile ile namazla, abdestle, Allah la(celle celaluhu), peygamberle tan flmas na vesile olan, on binlerce gencin kurtulmas na yard m edenleri siyasi ikballeri için engelleyenlere oyum olmayacakt r. Ellerinde ciddi belgeler olmad ve de hukukun karfl - s nda suçlulu u ispatlanmayan bir Allah(celle celaluhu) dostu hakk nda âlim müsveddesi, yalanc peygamber, içi bofl âlim, çete bafl, örgüt lideri, sülük, vampir derken sevenlerine de, örgüt üyeleri, çete elemanlar, haflhafli, vampir, ma aralardaki ay, sülük, ifl birlikçi, hain, alçak sözleriyle sald r p durana oyum olmaz. Milletin mal ile havuz medyas oluflturan, oradan, yapt - yanl fllar manfletlerde balland ra balland ra anlatt ranlara ve sunanlara arka ç kanlara oyum olmaz, olamaz. Milletin hakk olan arazileri etraf na peflkefl çekenlere, ihale havuzlar oluflturanlara oyum olmaz. slam n yüce de erlerini siyasi emelleri için kullananlara, paras bol, gücü çok olanlar destekleyip milletin önüne vekil ya da belediye baflkan aday olarak koyanlara oyum olmaz. Sand ve ondaki gücü ilahlaflt ranlara, mutlak kurtuluflu r za-i lahiye tabi olmada de il de, gücünde ve iktidar nda gören, bunu kaybetmeme ad na kardefllerine her türlü sald r y, hakareti ve afla lamay caiz görenlere oyum olmaz. Müslüman n iyi niyet ve gayretlerini milyonlara -ç kar - na gelmedi i, yolsuzlu unun ve h rs zl n n üstünü örteme ad na- yanl fl anlatanlara, anlat rken de hakaret ve suçlamada bulunanlara oyum olamaz. Son çeyrek as rda ülkemizi karanl klardan karanl klara sokan, faili meçhullerle her yeri kan gölüne ve tabutlar ülkesine çeviren, suikastlarla, cezaevi iflkenceleriyle bin bir türlü komplo ve yanl fllara imza atanlar bir geceden serbest b rakanlara oyum olmaz. Haklar nda ele avuca dokunan ciddi delil olmad halde, suçlar (!) hay rl bir hizmeti ve o iflin önündeki insan sevme olan on binlerce inanm fl emniyet gönüllüsünü, yüzlerce de hâkim ve savc y oradan oraya sürenlere oyum olmayacakt r. Baflar s n Rabbinden de il de kendisinden, iktidar ndan, dünyevi gücünden bilip ona güvenerek her türlü zülme ve kanunsuzlu a karar k lanlara oyum olmaz. Buna tüm partiler de oylar da dâhildir. Dilerim, verece im karar da Rabbimin r zas na muhalif davranmam. Mevlay- müteal, dehflet tablolar n ve karanl k günlerin belirtilerinin ayak izlerini duydu umuz bu seçimi memleketimiz, ülkemiz, insan m ve Ümmeti Muhammed(a.s.v) için hay rlara vesile eylesin.

14 E T M /14 zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ekolojik kampüs kuracak ZM R (CHA) zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ), Orman Bölge Müdürlü- ü ve fl-kur l Müdürlü ü'nün katk lar yla fidan dikme töreni düzenlendi. Rektörlük binas önündeki törene KÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Rektör yard mc lar Prof. Dr. Tancan Uysal, Prof. Dr. brahim Attila Acar ve Prof. Dr. brahim Kocabafl, zmir Orman Bölge Müdürü brahim Ayd n, fl-kur l Müdürü Kadri Kabak, Sa l k Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Sedat Akar, Sosyal ve Befleri Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Turan Gökçe, Orman Fakültesi Orman Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Musa Genç, Sa l k Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Soyöz, Genel Sekreter Gülten Gültekin, Genel Sekreter Yard mc s SKS Daire Baflkan Vekili. Nihat Sabuncular, daire baflkanlar, çok say da akademik ve idari personel kat ld. Törende konuflan Rektör Akhan, KÇÜ nün kurulmas aflamas nda çok planl hareket ettiklerini belirterek, lk baflta att m z ad mlar, ileride büyük etkiler oluflturacak. Burada dikece- imiz bu fidanlar, ileride çok güzel ekolojik bir kampüs oluflmas na vesile olacak. dedi. Akhan, her sene düzenlenmesi planlanan fidan dikme törenleriyle bunu bir gelenek haline getirmek istediklerini ifade etti. Prof. Dr. Akhan daha sonra Orman Bölge Müdürü Ayd n ve fl-kur l Müdürü Kabak a, katk lar ndan ve desteklerinden dolay teflekkür plaketi takdim etti. Konuflmalar n ard ndan Çi li Ana Yerleflke'de yer alan rektörlük binas önündeki alana geçen kat l mc lar fidanlar dikti. UÜ de stihdam, kariyer, gelecek semineri BURSA (CHA) B ursa Uluda Üniversitesi (UÜ) ktisat Toplulu u taraf ndan stihdam, Kariyer, Gelecek bafll kl sertifika program düzenlendi. Programa kat lan EPSA Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Nurcan Özdemir, gençlere ifl hayat nda baflar için tüyolar verdi. Özdemir, Baflar için; hedef, farkl l k, kalite ve pes etmemek gerekiyor. dedi. Uluda Üniversitesi Görükle Kampüsü nde gerçekleflen etkinlikte EPSA Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Nurcan Özdemir, Yönetici Olmak ve Yönetmek bafll kl bir seminer verdi. fl hayat nda hedef belirlemenin önemli oldu unun alt n çizen Özdemir, Her ne ifl yap yor oluyorsan z olun, iflinizi kaliteli yapmal s n z. Farkl olmay, farkl l k oluflturmay baflard n zda ard ndan baflar gelecektir. Yapaca n z ifle inanman z ve ald n z karar do rultusunda yorulmadan ilerlemeniz gerekiyor. Baflar için; hedef, farkl l k, kalite ve pes etmemek gerek fleklinde konufltu. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Trabzonspor, Elaz maç na haz rlan yor TRABZON (CHA) T rabzonspor, Süper Lig in 27. haftas nda pazar günü deplasmanda oynayaca Elaz spor maç n haz rl klar n bugün yapt idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Hami Mand ral yönetiminde Mehmet Ali Y lmaz Tesisleri'nde yapt antrenmana, izinli olan Bosingwa ve Henrique kat lmad. Sakatl devam eden Bourceanu ise tak mdan ayr salonda çal flt. Bordo mavili tak m, antrenmanda kondisyon çal flmas n n ard ndan yar sahada çift kale maç yapt. Bu arada, antrenmandan önce, 23 yafl na giren Abdülkadir Özdemir için do um günü pastas kesildi. Genç futbolcu, daha sonra teknik heyet ve tak m arkadafllar n n tebriklerini kabul etti. SPOR /15 Fatih World Cup 4'de flampiyon tak m kupas na kavufltu Fatih Üniversitesi'nin düzenledi i 'Fatih World Cup 4 Futbol fiamiyonas 'nda dereceye giren tak mlar, düzenlenen törenle kupa ve madalyalar n ald. STANBUL - Üniversite'nin Büyükçekmece'deki yerleflkesinde gerçeklefltirilen ödül törenine Fatih Üniversitesi Rektörü fierif Ali Tekalan, Kosova stanbul Baflkonsolosu Rahim Morina, Befliktafl Kulübü eski baflkanlar ndan Serdar Bilgili, Befliktafl' n eski yöneticilerinde hsan Kalkavan, eski futbolcular Mert Korkmaz, Ömer Çatk ç, Zafer Biryol ve Ersin Güreler kat ld. Orgnizasyonda Türkiye, 4. olurken, kupaya ilk kez bu y l kat lan ngiltere flampiyon oldu. fiampiyon tak m kupas n hsan Kalkavan' n elinden ald. fiampiyonay Mali ikinci s rada, Azerbaycan ise üçüncü s rada tamamlad. Bu arada törende geçen sene hayat n kaybeten Zaman Gazetesi yazar Hac Hasdemir'e y l n vefa ödülü verildi. Ödülü, Hasdemir'in an s na gazetenin genel yay n müdür yard mc s Mehmet Kam fl ald. Fatih Üniversitesi taraf ndan gerçeklefltirilen Fatih World Cup 4 futbol turnuvas nda ngiltere flampiyonluk kupas n n sahibi oldu. Spor ve ifl dünyas ndan birçok kiflinin yer ald törene Kosova stanbul Baflkonsolosu Rrahim Morine, Befliktafl Eski Baflkan Serdar Bilgili, fladam hsan Kalkavan, eski futbolculardan Mert Korkmaz, Ömer Çatk ç ve Zafer Biryol gibi isimler kat ld. Görkemli bir organizasyonun yap ld törende atefl gösterileri ise büyük be- eni toplad. Dünyan n 114 farkl ülkesinden 1556 uluslararas ö rencisi bulunan Fatih Üniversitesi, Fatih World Cup Futbol Turnuvas n n bu y l 4. sünü gerçeklefltirdi. 24 STANBUL (CHA) T ürkiye A Milli Basketbol Tak m 'n n yeni baflantrenörü Ergin Ataman, spanya'da düzenlenecek olan dünya flampiyonas nda ilk dörde girmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Baflkan Turgay Demirel, A Milli Tak m Teknik Menajeri Harun Erdenay ve A Milli Tak m' n yeni baflantrenörü Ergin Ataman, Abdi pekçi Arena'da düzenlenen bas n toplant s nda aç klamalarda bulundu. Toplant da konuflan Türkiye Basketbol Federasyonu Baflkan Turgay Demirel, Ergin Ataman ile 2014 FIBA Dünya Kupas ndan bafllayarak, 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlar sonuna kadar üç y ll k anlaflma yapt klar - n söyledi. Ergin Ataman' n Avrupa n n en baflar l antrenörlerinden biri oldu unu belirten baflkan Demirel, Türk basketbolu için yeni ve baflar l bir dönemin bafllayaca- na inand n ifade etti. Turgay Demirel, hedeflerinin hem erkeklerde hem de kad nlarda Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlarda yer almak oldu unu belirtti. Türkiye A Milli Basketbol Tak m 'n n yeni baflantrenörü Ergin Ataman, bas na toplant - s nda yapt aç klamada "Geçti- imiz günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun milli tak m antrenörlü ü teklifini kabul ettim. 25 y ld r bu ülkede antrenörlük yap yorum. Eczac bafl Basketbol Okullar 'nda görev ald m. Her kademede görev ald m. 1996'dan beri Türkiye'nin ve Avrupa'n n büyük tak mlar nda çal flt m. Türk halk n n üzerimde beklentisi var. Bunu omuzlar mda hissedece im. Halk m z n bekledi i, Türk basketboluna yak flan flekilde, daha önce Avrupa ve Dünya fiampiyonas 'nda 2 madalya d fl nda gelecekte madalya alabilecek bir tak m ortaya ç karmaya çal flaca z. Milli tak mda aile ortam kurup herkesi kucaklayaca z. Herkesin fikrini alaca z. Türk halk n n benimseyece i, sahiplenece i bir Milli tak m ç karmaya çal flaca z. Çok baflar l gençlerimiz, oyuncular m z var. Onlar da koflarak gelip ay y ld zl formaya hizmet ülke tak m n n kat l m ile yap - lan mini dünya turnuvas n n flampiyonu ise finalde Mali yi yenen ngiltere oldu. Çeflitli görsel flovlar n yap ld kupa törenine spor ve ifl dünyas ndan çeflitli isimler kat ld. Organizasyon Spor Bas n Vefa Ödülü ne geçti imiz aylarda vefat eden Spor Muhabiri Hac Hasdemir lay k görüldü. Ödülü alan Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmen Yard mc s Mehmet Kam fl, "Bu ödülü almak içimi ac t yor. Çok merhametli ve iyi bir insand y - l ndan bu yana çal flt m Hac kardeflimi bütün bas n camias hep çok güzel hat rlayacak." dedi. edeceklerdir." diye konufltu. Ergin Ataman, spanya'da düzenlenecek Dünya Basketbol fiampiyonas 'nda kadroda bulunduraca 1 devflirme oyuncu ile ilgili ise kadroya en formda oyuncular ça raca n belirtti. Ataman, " lk olarak Emir Preldzic, Ersin Da l gibi Türk statüsü kazanm fl oyunculara bakaca- z. Ancak, o gün geldi inde milli tak m n ihtiyac baflka bir yönde olabilir, bakar z." dedi. Bobby Dixon' n Türk vatandafll na al n p devflirilmesi iddialar na da cevap veren Ataman; "Özellikle Boby Dixon' Türk vatandafl yapal m da, milli tak ma alal m diye bir düflüncemiz yok." ifadelerini kulland. Törende konuflan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. fierif Ali Tekalan, futbolun birlikte hareket gerektiren spor oldu una de indi. Merhum Cumhurbaflkan Turgut Özal' ziyareti s ras nda yaflad bir an y da paylaflan Rektör Tekalan flöyle konufltu: "Hayat n her alan nda paylafl m gereklidir. Futbolda bu daha geçerli bir kurald r. Turgut Özal' ziyarete gitmifltik. O s rada Rahmetli Özal Band rma Sporlu futbolcular kabul etmiflti. Futbolun 90 dakika boyunca 22 futbolcuyla oynand n ve her futbolcuya 4 dakika düfltü ünü söyledikten sonra, 'Bizim futbolcular m z topu aya nda çok tutuyorlar' dedi ve baflar için paslaflmak gerekti ine de indi. Hakikaten öyle, baflar ya giden her yolda paslaflmak ve birlikte hareket etmek esast r." Kosova stanbul Baflkonsolosu Rrahim Morine ise Fatih Üniversitesinde gördü ü manzaran n çok kültürlü bir dünya üniversitesi manzaras oldu unu ifade etti. fladam hsan Kalkavan da böylesine renkli ve büyük bir organizasyonda yer almaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Fatih World Cup 4 Futbol Turnuvas Kupa Töreninde çok renkli anlar da yafland. Sahneye ç kan Fire Storm grubu yapt klar mükemmel atefl flovu performanslar ile seyircilerden büyük alk fl toplad. Program eski futbolcu ve kat l mc lar n hat ra foto raf çekilmelerinin ard ndan sona erdi. Ergin Ataman: Dünya flampiyonas nda ilk dörde girmeyi hedefliyoruz Galatasaray Liv Hospital' n baflantrenörü Ergin Ataman, A Milli Basketbol Tak m 'n n bafl - na geçmeden önce sar - k rm z - l Kulüp Baflkan Ünal Aysal ile görüfltüklerini ve Aysal'a futbol ile basketbolun birbirinden çok farkl oldu unu anlatt klar n sonucunda ise Baflkan Aysal' n anlay flla karfl lad n söyledi. A Milli Basketbol Tak m 'n n yeni baflantrenörü Ergin Ataman, spanya'da düzenlenecek olan Dünya fiampiyonas 'ndaki hedefleri hakk nda ise flöyle konufltu: "Dünya fiampiyonas 'nda ilk dörde kalmak istiyoruz. Gruplara bakt m z zamanda bu yolun hayalci olmad n görüyoruz. lk dörde girdi imiz zamanda bir madalya istiyoruz. Var m daha önceden madalya? Var. Yeniden bir madalya kazanmak istiyoruz. Burada alaca m z bir madalya bizi Avrupa fiampiyonas 'nda iflte o zaman o hayali düflündürmeye bafllayabilir." Yap lan üç y ll k sözleflme ile ilgilide aç klamalarda bulunan Ataman, "Yap lan üç y ll k sözleflme Avrupa fiampiyonas 'n da kaps yor. Olimpiyatlarda madalya al p b rakaca m. Ama burada en büyük iste imiz baflar l olup bir istikrar yakalay p bunu sürdürebilmek. Yoksa benim sözleflme olarak Türk Milli Tak m 'n n bafl nda olmam n bir önemi yok. Önemli olan Milli tak m n baflar s. Bakars n z bu üç y l olur, bakars n z on y l olur önemli olan sözleflmeler de- il baflar." fleklinde konufltu. Akatlar Spor ve Kültür Merkezi, Befliktafl' n oldu STANBUL (CHA) A katlar Spor ve Kültür Merkezi, Befliktafl Jimnastik Kulübü'nün (BJK) oldu. Befliktafl Kulübü Baflkan Fikret Orman ile Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, Akatlar'da bulunan Kültür ve Spor Merkezi'nin Befliktafl Kulübü'ne devrine iliflkin protokolü imzalad. Akatlar Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Baflkan Fikret Orman, 2. Baflkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile baz futbolcular kat ld. mza töreni öncesi bir konuflma yapan Baflkan Fikret Orman, üyelere verdikleri sosyal tesis sözünün ilk ad m n gerçeklefltirdiklerini söyledi. Baflkan Orman, "Befliktafl ntegral Arena n n yan nda yer alan bu yeni arazimizle buras bir Befliktafl Vadisi olacak." diyerek, flunlar söyledi: "Befliktafll lara ait yeni bir kültür ve spor merkezinin sahibi olaca z. Üyelerimize Avrupa ve Anadolu yakalar nda birer sosyal tesis yapma projemiz vard. Bunun ilk ad m n bu tesisle atm fl olaca- z. Onursal Baflkan m z Süleyman Seba'dan sonra ilk kez Befliktafl m z'a bir tesis kazand rman n gururu ve heyecan - n yafl yoruz. Befliktafll olarak siyasete u urlad m z smail Ünal, k sa süre sonra yine aram zda olacak. Yapt çal flmalar nedeniyle kendisine teflekkürlerimi sunar m. Yeni kültür ve spor merkezimiz tüm Befliktafll lara hay rl olsun." Befliktafl Belediye baflkan smail Ünal, 3 ay sonra tesisin kullan ma haz r hale gelece ini belirterek, "Onursal Baflkan m z Süleyman Seba'ya acil flifalar dileyerek sözlerime bafllamak istiyorum. Befliktafl, bir lira ödemeden bu tesise sahip olacak. 3 ay sonra kültür ve spor merkezi kullan ma haz r hale gelecek. Baflkan m z Fikret Orman'dan kültür ve spor merkezine giden yürüyüfl alan nda Befliktafl m z'a hizmet etmifl büyüklerimizin heykellerini dikmesini rica ediyorum. Protokolünü imzalad m z bu tesis Befliktafl ve Befliktafll lara hay rl olsun." diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan BJK ntegral Arena arkas nda, Akatlar Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Kültür ve Spor Merkezi'nin Befliktafl Kulübü'ne devrine iliflkin protokol imzaland.

16 27 MART 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: Ankara Büyükflehir Belediyesi tarf ndan yapt r lan Ankapark, Ankamall Metro stasyonu yan nda Ankapark n birebir maketi üzerinden vatandafllara tan t l - yor. A nkara l ve ilçe g da, tar m ve hayvanc l k müdürlü ü ekipleri, sa l ks z g da ürünlerinin sat fla sunulmas na izin vermiyor. 174 ALO GIDA HATTI na, bir iflletmede üretilen haz r köftelerin içerisine sakatat kat ld flüphesiyle yap lan baflvuruyu de erlendiren Yenimahalle ilçe müdürlü üne ba l ekipler gittikleri iflyerinde flikayete konu olan köftelerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderirken baflka bir manzarayla karfl laflt. fl yerinde baflka bir bölümde bulunan ve küflenerek kokuflmufl sucuklar Yaz A nkamall Metro stasyonu yan nda Ankapark n dev maketi ile park içinde yer alacak oyuncaklardan baz lar n n yer ald Tan t m Merkezi ne Baflkentliler büyük ilgi gösterirken, gördükleri karfl s nda flaflk nl klar n Biz buran n bu kadar muhteflem olaca n bilmiyorduk. Gerçekten çok güzel olmufl sözleriyle dile getiriyorlar. Atatürk Orman Çiftli i içinde 1 milyon 250 bin metrekarelik bir alan içinde yap m çal flmalar aral ks z devam eden, ailelerin hoflça vakit geçirece i iç ve d fl mekanlarda e lence ünitelerinin yer alaca Ankapark n inflaat alan bir süre önce Baflkentlilerin ziyaretine aç lm flt. Dünyan n say l Tema parklar ndan biri olan dev e lence merkezinin henüz inflaat halindeyken büyük ilgi görmesi nedeniyle Büyükflehir Belediyesi, her gün binlerce kiflinin kulland Akköprü Metro stasyonu yan nda kurdu u Ankapark Tan t m Merkezi nde park n içinde yer alacak otorobot, pelufl hayvanlar, devasa dinazorlar tespit eden ekipler sucuklara el koydu. Yaklafl k 500 kangaldan oluflan 180 kg. a rl ndaki sucuklar yap lan ifllemlerin ard ndan Sincan Çad rtepe de bulunan kat at k depolama alan na götürülerek imha edildi ve iflletmeye TL idari para cezas uyguland. Köfte numunesi sonuçlar na göre de iflletmeye ayr ca ifllem yap lacak. Yap - lan ihbardaki flüphe do ru ç kar, köftenin içerisinde sakatat tespit edilirse iflletmeye ayr ca TL daha idari para cezas uygulanacak. Befl milyon insan n yaflad Baflkent Ankara da g da güvenli ini sa lamak amac yla l ve ilçe müdürlükleri olarak denetimleri aral ks z bir flekilde sürdürdüklerini vurgulayan Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, denetimlerde etkinli in ve verimlili in art r lmas için Ankaral lara da önemli görevler düfltü- ünü söyledi. Bakanl n her tüketicinin bir denetçi oldu u prensibiyle uygulamaya koydu u 174 ALO GIDA HATTI n Ankaral lar n benimsedi ini ve etkili bir flekilde kulland n kaydeden l Müdürü Temel, Ankaral lar n bu konuda çok duyarl oldu unu memnuniyetle gözlemliyoruz. Ankaral - lar gördükleri aksakl klar gerek bizlere, gerekse 174 ALO GIDA HATTI na iletiyorlar. Ankara 174 ile Go Cart gibi farkl oyuncaklar n birer protiplerini sergiliyor. Ankapark Tan t m Merkezi nin aç ld günden itibaren 7 den 70 e her yafltan Baflkentlinin büyük ilgi gösterdi ini belirten yetkililer, özellikle metro ç k fl anne babalar n çocuklar yla merkeze gelip çocuklar n büyük bir keyifle oyuncaklarla oynatt klar n kaydettiler. Özellikle gençlerin, çocukluklar nda oynad klar robotlar n dev modelleri önünde foto raf çektirdiklerini dile getiren yetkililer, Ankapark Tan t m Merkezi nin, aç ld günden itibaren sadece Ankaral lar de il, yerli ve yabanc turistlerin de u rak yeri oldu- unu vurgulad lar. Yetkililer, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Akköprü Metro stasyonu yan nda kurulan Ankapark Tan t m Merkezi nin aç ld günden itibaren ziyaretçi ak n na u rad n belirtirken, Baflkentliler de gördükleri ihtiflam karfl s nda yaflad klar flaflk nl ve hayranl dile getiriyorlar. Tan t m merkezini gezen vatandafllardan baz lar n n görüflleri flöyle: Gülbahar Çolak: Buraya 8 yafl ndaki o lum Osman la geldim. Bilgisayar ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ANKAPARK halka tan t l yor Alo G da Hatt na en çok baflvuru yap lan ikinci il durumunda. Ankaral lar n bu duyarl l denetimlerdeki baflar m z da art r yor dedi. Ankaral lar n sa l kl ve güvenilir g da tüketmelerini sa lamak konusunda kararl olduklar n ve sa l ks z g da ürünlerinin sat fl na kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten l Müdürü Temel, iflletmelerdeki denetimleri sadece g da denetim ekiplerinin de il, tüketicilerin de yapt n belirterek, iflletmelerin sürekli denetim alt nda olduklar bilinciyle hareket etmeleri gerekti ini, aksi takdirde cezai ifllemlerin kaç n lmaz olaca n sözlerine ekledi. oyunu oynuyor. Çocuklar için çok güzel olacak. Ankara n n böyle bir yere gerçekten ihtiyac oldu unu düflünüyorum. Böyle yerler sadece al fl verifl merkezlerinde var. Oralarda da jeton al yorsunuz an nda bitiyor. Ve çok pahal O uzhan Çelik: (21) (Sa l k Memuru ): Gerçekten çok güzel olmufl, minyatürü bile bu kadar güzel olduysa asl n n uluslararas çapta ses getirece- ine inan yorum. Eme i geçen herkese teflekkür ederim. Ömer Faruk Çetinkaya (21) (Memur): Ben Türkiye nin ve özellikle Ankara n n böyle güzel bir parka ihtiyac oldu unu düflünüyorum. Burada özellikle çocuklu umun oyuncaklar olan otorobot lar n devasa boyutlar n görmek beni çok mutlu etti. Baflkan Melih Gökçek e çok teflekkür ederiz Ekrem Da stanl (Emekli) : K r kkale den geliyorum. Burada sergilenen her fleyi çok be endim. Foto raflar n çekiyorum, çocuklar ma gösterece im. Çocuklar m da al p buraya getirece im. Emin Levent A z temiz (Esnaf): 7 yafl ndaki çocu- umla geldim. Dün de annesi ile birlikte gelmiflti. Çok mutlu olmufltu. Bugün ben getirdim. Çok güzel bir proje oldu unu düflünüyorum. Umar m her güzel projede oldu u gibi yine durdurma kararlar olmaz. Baflkan Melih Gökçek e teflekkür ederiz böyle güzel bir park Ankara ya kazand raca için. Fatma Hazel (60) : Eflimle birlikte 4 yafl ndaki torunumuzu gezdiriyoruz. O mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Çocuklar için böyle yerlerin yap lmas çok güzel olmufl. Bu tarz parklara ihtiyaç vard r. Köfte bask n nda bozuk sucuk ç kt YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı