Alt nda da araç kundakland

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alt nda da araç kundakland"

Transkript

1 27 MART 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu akaryak t tavan fiyatlar n aç klad PURSAKLAR Sarayl Han mlar Konya gezisinde Pursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü ü ilçe sakinlerini gezdirmeye devam ediyor. Düzenlenen gezi turlar kapsam nda Pursaklar Belediyesi Saray Han mlar Lokali üyesi çok say da kad n Konya ya götürüldü. Han mlar, Mevlana n n kabrini ziyaret etti hem de Mevlana Müzesi baflta olmak üzere birçok tarihi mekân gezdi. HABER 4. SAYFADA ALTINDA Tiryaki, ziyaretlerini aral ks z sürdürüyor Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, 5 y ld r her hafta sonu Gençlik Merkezleri ni ziyaret ederek Alt nda l çocuklarla tan fl yor ve onlarla sohbet ediyor. hayata dair önemli bilgiler paylaflan Baflkan Tiryaki, Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ne giderek Alt nda l çocuklarla sohbet etti. HABER 13. SAYFADA Fethi Yaflar Karaözü gecesine kat ld 13 TE Çankaya dan Ni de ye dostluk eli uzand 2 DE Süleyman Göksu Erdo an, Keçiören de miting düzenledi Abdullah Cengiz 2 DE Bugün 4 te Bugün 13 te AKARYAKITA TAVAN FIYAT Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu nun (EPDK), tavan sat fl fiyat n belirledi. Buna göre stanbul da benzinin litre fiyat 5,07 TL, Ankara da ise 5,08 TL olarak belirlendi. GÜNCEL Alt nda da araç kundakland Alt nda da gece saatlerinde seyir halindeyken durdurulan bir otomobilin kundakland iddia edildi. Uzun u rafllar sonucu itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullan lamaz hale geldi. Alt nda lçesi Ulubey Mahallesi 863/8 Sokak içinde meydana gelen olayda, iddialara göre, smet A. ya ait olan Ünal L. idaresindeki 06 BR 229 plakal otomobil, önceden aralar nda husumet bulunan flah slar n kulland baflka bir araç taraf ndan sokak ortas nda durduruldu. Bunun üzerine Ünal L. araçtan inerek olay yerinden kaçt. fioförün kaçmas n n ard ndan aralar nda husumet bulunan flah s veya flah slar arac atefle vererek olay yerinden ayr ld. Arac n yand n gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yang n kontrol alt na ald. Olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta kundaklama iddias na karfl delil arad. Polis olayla ilgili soruflturma bafllatt. CHA Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu (EPDK), (dahil) tarihleri aras nda akaryak t tavan sat fl fiyatlar n belirledi. Buna göre stanbul Avrupa Yakas nda Akaryak t Bayi Fiyat (KDV dahil) benzin türlerinde litresi 5,07 TL, motorin türlerinde litresi 4,42; Anadolu yakas nda benzin türlerinin litre fiyat ayn motorinin litresi 4,43 TL oldu. VAN, HAKKAR, ELAZI Ankara da benzin türlerinin litresi 5,08, motorin türlerinin litresi 4,43 TL; zmir de benzin türlerinin litresi 5,09, motorin türlerininki 4,41 TL olarak belirlendi. En yüksek tavan fiyatlar benzin türlerinde litresi 5,21 TL, motorin türlerinde litresi 4,45 TL ile Van, benzin türlerinden litresi 5,23 TL, motorin türlerinde litresi 4,69 TL ile Hakkari, benzin türlerinde litresi 5,21 TL, motorin türlerinde litresi 4,49 TL ile Elaz oldu.(cha) kem Koleji yeni dönem ö rencilerini bekliyor GÜNCEL 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: ALTINDA S NCAN ANKAPARK halka tan t l yor GÜNCEL Tuna, site sakinleriyle bir araya geldi Göreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ça r fl m, Ertankent, Rehber, Gongagül, Esenler 91, Emir ve Törekent Dubleks Sitelerini ziyaret etti. HABER 4. SAYFADA HABER 16. SAYFADA skenderun da e itim ve ö retim hizmetine devam eden Özel kem Koleji, bölgede verdi i kaliteli e itimden dolay veliler taraf ndan tercih ediliyor. Kolej ve e itim hizmetleriyle ilgili bilgi veren, kurum sahibi Levent Hakk Y lmaz, Kolej in, 1990 y l ndan itibaren çizgisinden ve kalitesinden ödün vermedi ine vurgu yaparak, okulun kurulufl fikrini aç klad. HABER 3. SAYFADA

2 ANKARA BUGÜN /2 Herkes çin Ulafl labilirlik E itimi Çankaya da verildi Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak taraf ndan, belediye personeline Herkes çin Ulafl labilirlik semineri verildi. Ç ankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak, belediye personeline Herkes için Ulafl labilirlik semineri verdi. Atak, mar, Park Bahçeler ve Fen flleri Müdürlüklerinde görevli, peyzaj mimarlar, harita ve ziraat teknikerlerinin yan s ra Engelli Hizmet Birimi çal flanlar n n kat ld seminerde, flehri engelliler için planlaman n herkes için planlamak anlam na geldi ini vurguland. Çankaya Belediyesi Toplant Salonu nda gerçekleflen seminerde, flehirlerin tüm insanlar ayn bedensel ve zihinsel yeterlilikteymifl gibi tasarlanmas n n yanl fll n vurgulayan Atak, Planlama, çocuklar n, yük tafl yanlar n, tekerlekli sandalyede olanlar n, bebek arabas kullananlar n ihtiyaçlar göz önüne al narak yap lmal d r dedi. Engellilerin ba ml l ktan kurtar lmas gerekti ini belirten Atak, Engelli bireyler, baflka birisine ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlar n karfl layabilmeli, flehri ba ms z ve di er vatandafllarla eflit haklara sahip olarak kullanabilmelidir. Ulafl labilirlik temel insan fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k hakk d r. Herkesten eflit vergi al nd na göre herkese eflit hizmet götürülmelidir diye konufltu. Binalardaki, kald r mlardaki, aç k alanlardaki sorunlar n, engelli vatandafllar n yaflam n nas l TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 26 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 14 Mart 1429 msak :04 08 Günefl :05 34 Ö le :12 01 YARIN zorlaflt rd n slayt gösterimiyle anlatan Atak, tafl t odakl düzenlemelerden uzak kal nmas gerekti ini belirterek seminere kat lanlar n sorular n da yan tlad. Etiler de toplant Tamer KARAHAN GSM : (0553) E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Etiler Pazaryerinde düzenlenen toplant da mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandafllara hitap eden Demirel, 5 y l boyunca kaynaklar m z en iyi flekilde kullanarak ilçemize hizmet ettik. Hizmetlerimizle sizlerin yaflam kalitesini yükselttik. fiehrimizi her yönüyle modern hale getirmek için gece gündüz çal flt k. Etimesgut u yar m milyonluk nüfusuyla Ankara da ve ülkemizde kendinden söz ettiren bir ilçe haline getirdik dedi. Yap lan çal flmalar n yan s ra yap lacak hizmetleri de s ralayan Demirel, sözlerini flöyle sürdürdü: lçemizi kültür ve sanat flehri yapacak tesisler yapt k. Kent Konseyi Binas, Korkut Atay Kongre ve Kültür Merkezi, etisem i kurduk. Yeni tesisler yapmaya devam edece iz. htiyaç sahibi engelli, yafll ve hastalar m z için aflevimizi kurduk. Eti-Kart Projemizle sosyal belediyecili imizi daha da güçlendirece iz. Maddi durumu zay f ve dar gelirli vatandafllara Eti- Kart verece iz. Aile sorunlar n n çözümü ve fliddet gören kad nlar n korunmas na yönelik Kad n S nma Evi kuraca z. Mülkiyetini belediyemize kazand rd m z Eti- Park binas n üniversite ya da hastane olarak ilçemize kazand raca z. kindi :15 29 Akflam :18 16 Yats :19 35 Çankaya dan Ni de ye dostluk eli uzand B elediyeler aras ndaki dayan flma ve yard mlaflma temeli üzerinden en iyi hizmetin verilmesini sa layabilmek amac yla çal flmalar n sürdüren ç Anadolu Belediyeler Birli i yeni bir yard mlaflma örne i gerçeklefltirdi. Ni de nin Çiftlik, Azatl ile Alay halk na hizmet etmek üzere ifl ve temizlik kamyonlar Birlik binas önünde düzenlenen törenle belediye yetkililerine teslim edildi. Çankaya Belediye Baflkanl n n yan s ra ç Anadolu Belediyeler Birli i Baflkanl görevini de sürdüren Bülent Tan k araç teslimi öncesinde yapt konuflmada Kurdu umuz dayan flma zinciri ile ihtiyac olan belediyelere flartlar m z elverdi ince destek oluyor ve imkanlar m z paylaflman n mutlulu unu yafl yoruz. Beldelerinize buradan sevgi ve selam tafl y n fleklinde konufltu. Yaflar, Karaözü gecesine kat ld K araözü Derne i nin Yenimahalle Belediyesi lk Ad m Salonu nda düzenlenen birlik ve beraberlik yeme ine kat lan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, misafirlerden de yo un ilgi gördü. Hemfleri Derneklerine büyük önem veren Yaflar, 1969 y l ndan beri Yenimahalle de küçük bir yerde faaliyet gösteren Karaözü Derne i ne, Yenimahalle Kapal Pazar Yeri nde bir de yer tahsisi sözü verdi. Yaflar, Hemfleri derneklerine büyük önem veriyorum. nsanlar yaflad flehirlerde kendi kültürünü, geleneklerini de devam ettirmeli. Vatandafllar m z n komfluluk bilincini devam ettirmelerini, hemflerileriyle tan fl p, sa lam dostluk kurmalar na büyük önem veriyorum. Her derne i eflit mesafede durduk. Taleplerini dinledik, elimizden geldi ince yard mlar m z yapt k. Oy verdi, vermedi diye düflünmedik. Bugün de buraya Belediye Baflkan olarak de il Fethi A abeyiniz olarak kat ld m diye konufltu. Ünlü Piyanist Faz l Say n Ankara Yenimahalle de ikamet eden 79 yafl ndaki babas Ahmet Say, hizmetlerinden dolay Yaflar a teflekkür ederek bir karikatür hediye etti. Nice belediye baflkanlar gördüm ama Fethi Yaflar dürüstlü ü ve hizmetleriyle gönlümü fethetti. Baflka bir belediye baflkan gelecek olsayd ben bugün buraya kat lmazd m diyen Say a Yaflar da teflekkürlerini sundu.

3 Yaflar dan kurban pazar na ziyaret ini belirten Yaflar, besicilerin ihtiyaçlar n dinleyerek an nda çal flanlar na talimatlar verdi. Köy- K arfl yaka da Adakl k Kurban Pazar ndaki besicileri ziyaret eden CHP Yenimahalle ler boflalt ld, üretim düfltü. Devlet, üretime destek vermedikçe esnaf zaten kazanamaz. Ben de Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, hayvan sahipleri taraf ndan yo un ilgiyle karfl land. Bir sonraki dönemde besicilerle dü üm atan de il o dü ümü çözmeye çal flan bir esnafl ktan geldim. Biz belediyemizde dü üme el ele verip, daha modern bir kesim yeri açmak tutum sergiledik. Ne paraya ne mevkiye ihtiyac m var. Ben Yenimahalle yi seviyorum. Sizlerin istedi ini belirten Yaflar a besiciler, Ankara n n en iyi kurban pazar n n Karfl yaka oldu unu söyleyerek hizmetlerinden dolay teflekkür etti. düflünüp, daha modern bir kesim yeri yapmak is- s k nt lar benim için önemli. leride de beraber Yenimahalle deki esnaf n s k nt lar n iyi bildi- tiyorum diye konufltu. kem Koleji yeni dönem ö rencilerini bekliyor K olej ve e itim hizmetleriyle ilgili bilgi veren, kurum sahibi Levent Hakk Y lmaz okulun kurulufl fikrini su flekilde aç klad : lk ça lardan beri insano lunun do as nda ö renme ihtiyac vard r. nsan; de iflen, geliflmeyi kendi gerçeklefltiren ve yine bu geliflmeye yetiflmeye çal flan tek varl kt r. Bunu da ancak e itim ile yakalayabilir. flte bu yüzden yaflam m z n temelinde e itim vard r. Bu bilinçten hareketle 1990 y l nda benimle ayn düflünceleri tafl yan de erli arkadafl m Tevfik Öz ile kem Koleji'ni kurduk YILINDA KURULDU Kurumlar n n, 1990 y l ndan itibaren çizgisinden ve kalitesinden ödün vermedi ine vurgu yapan Y lmaz, nsana ve do aya sayg l, Cumhuriyet imizin temel de erlerine ve ilkelerine ba l, topluma ve çevreye karfl sorumluluklar n n bilincinde bireyler yetifltirme yolunda her geçen gün bir ad m daha ileri gitmeyi kendine amaç edinmifltir. E itimde temel amac m z ö rencilerimizi; araflt ran, özgür ve elefltirel düflünen, üretken ve erdemli insanlar olarak yaflama haz rlamakt r. Bu amaçtan hareketle güçlü e itim-ö retim kadromuzla de iflen, geliflen, ça a ayak uyduran e itim-ö retim sistemimizle güven tazeliyoruz. diye konufltu. Ö RENC LER N DESTEKÇ S Y Z Y lmaz son olarak flunlar söyledi: Küreselleflen dünyada akademik boyutta e itim alm fl bireylere Yavafl tan, Çiftçi Kart vaadi ihtiyac m z var. Bunun fark nday z ve bu süreç oldukça zorludur. yi bir ilkö retim ve lise e itimi iyi bir üniversiteyi getirecektir. Üniversite yolunda ö rencilerimizin her zaman destekçisi olduk ve bu zorlu süreci beraberce tamamlad k ve tamamlayaca- z 7 YILDIR B R NC KONUMUNDA K alecik lçesi nde düzenlenen mitinge kat lan CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl ilçe halk na seslendi. lçeye giriflinde konvoy ve coflkulu kalabal k taraf ndan karfl lanan Yavafl, otobüsün üzerinden Kalecikliler e seslendi. Yavafl, Biliyoruz mazot ve gübreyle ilgili çok büyük problemleriniz var. nsanlar art k pahal l ktan flikayet etmeye bafllad. Çiftçi kart projemiz var. Hollanda ile bu konuda temas içerisindeyiz. Hollanda büyükelçili i tar m müsteflarl - yla temas halindeyiz. nflallah onlar n lisans yla burada üretim yapaca z. Biz belediye olarak kuraca m z flirketle, toplu al m yapmak suretiyle verece imiz çiftçi kartla hem mazotta hem di er malzemelerin hepsinde sizden yana büyük indirimler yaparak çiftçimizi destekleyece iz. fiimdiden söylüyorum fidanl klar - n z haz rlay n. Bundan sonra çiçeklerin, fidanlar n hepsi buralardan al nacak dedi. Mansur Yavafl sözlerine flöyle davam etti, Karalamalar yap yorlar, dün gelmifller buralarda broflür da tm fllar. Ben de soruyorum Hükümet olarak, Egemen Ba- fl n Kuran- Kerim ile alay etmesine ne diyorsunuz? Baflka birisi yapsayd flimdi Türkiye den kaçmak zorunda kal rd. Niye a z n z açm yorsunuz? Egemen Ba fl Özel kem Koleji, son 7 y lda Hatay 1.li ini hiçbir okula kapt rmazken Türkiye'de on binlerce okulun girdi i s ralamada her y l ilk 200 içerisinde yerini ald y l nda Türkiye s ralamas nda 49. olan okul 2012 y l nda 29. s raya kadar yükseldi. Koleji, birçok alanda Türkiye nin seçkin okullar aras ndaki yerini ald. Üniversite girifl s navlar nda da baflar seviyesini en yüksek seviyelerde tutan Kolej ö rencilerini Türkiye'nin seçkin okullar na göndermeyi baflard. BAfiARIYA DOYMUYOR Özel kem Anadolu Lisesi YGS-LYS s navlar nda skenderun daki ço u Anadolu Lisesi ni geride b rakarak baflar sa lad e itim ö retim y l nda s nava giren ö rencilerin %93 ü bir yüksek ö retim program na yerlefltirildi e itim ö retim y l nda farkl LYS puan türlerinde dereceler ç karan lise %71 lik üniversiteye yerleflme oran yakalad. Ayn baflar y bu sene yap lan YGS de gösteren okul LYS sonuçlar nda da ayn baflar y hedefledi. Okulun ngilizce, Almanca ve spanyolca e itim veriyor olmas veliler taraf ndan tercih ediliyor. Kuran- Kerim e hakaret edince hakl m oluyor? O zaman kalk p da kimseyi bu tür projelerle karalamay n. Herkesin inanc kendine. Elhamdülillah Müslüman z. Biz sizlere hesap vermeyece iz, Cenab Allah a hesap verece iz. skenderun - da e itim ve ö retim hizmetine devam eden Özel kem Koleji, bölgede verdi i kaliteli e itimden dolay veliler taraf ndan tercih ediliyor. ANKARA /3 Demirel, engelliler ve aileleriyle bulufltu E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Tüm Engelli ve Aileleri Derne i (TEDAY) Genel Merkezi nde düzenlenen programda bine yak n engelli ve yak nlar yla bir araya geldi. Salonun kira bedelinin TEDAY Genel baflkan ve MHP 4. s ra aday limdar Boztafl taraf ndan karfl land ifade edildi. Toplant da konuflan Demirel, kendileri d fl nda hiçbir partinin engelli bir aday göstermedi- ini hat rlatarak, Ne iktidar partisi ne de di er partiler engelli kardefllerimizi görmezden gelmifllerdir. Ancak biz TEDAY n genel baflkan olan ayn zaman Kent Konseyi Engelli Meclisi baflkan limdar Boztafl beyi 4. s radan meclis üyesi aday olarak gösterdik dedi. Engellilere 5 y ll k hizmet döneminde birçok hizmet sunduklar n, yeni dönemde de bu hizmetlerin artarak devam edece ini aç klayan Demirel, Altyap s n haz rlad m z Engelli Köyü Projesini hayata geçirece- iz. Yapaca m z tesiste engelli ve aileleri için yüzme havuzu, meslek edindirme kurslar, fizik tedavi rehabilitasyon merkezi, engelli aileleri için psikolojik ve rehberlik merkezi, engelli bireylerin geçici olarak kalabilecekleri misafirhaneler, engelli oyun parklar, engelli ve ailelerine yönelik sosyal içerikli mekanlar yer alacak diye konufltu. Demirel, Engellileri Denizle Buluflturma Projesi, akülü araba, tekerlekli sandalye gibi engellilerin yaflamlar n kolaylaflt racak sosyal kültürel hizmetlerin devam edece ini söyledi. limdar Boztafl da, konuflmas nda, Bizi Enver Baflkan fl nda herkes görmezden geldi. Programlar m za, etkinliklerimize ne AK Parti den ne de CHP den kimse kat lmad. Bizi, engelli ve ailelerini hep yok sayd - lar. Seçimlerde de Enver Baflkan d fl nda hiçbir aday listesinde engelli adaylara yer vermedi. Bizi görmezden geleni seçimlerde biz de görmezden gelece iz diye konufltu. Boztafl, AK Parti aday R za Gezer in ilçedeki engelli ve aileleriyle toplant yapmak istedi ini ancak, ilçedeki engelli ve ailelerinin ilgi göstermedi ini vurgulayarak, Toplant ya kimse gitmeyince Sincan, Yenimahalle gibi Etimesgut d fl ndan engelli dernekleriyle salonu doldurmaya çal flt lar. Gezer, konuflmas nda büyük bir aile olan TEDAY kapataca n söylüyor. Bizi kapatmaya, bitirmeye kimsenin gücü yetmez. Etimesgutlu engelli ve aileleri AK Parti nin Sincanl aday na geçit vermez fleklinde konufltu. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA G öreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Baflkan Tuna, mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplum kurulufllar ve ilçe yöneticileriyle istiflare toplant lar na ara vermiyor. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin yan s ra site sakinleri ile de bir araya gelen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu kez Ça r fl m, Ertankent, Rehber, Gongagül, Esenler 91, Emir ve Törekent Dubleks Sitelerinin sakinleri ile bir araya geldi. Yüz yüze ve oldukça s cak bir ortamda gerçekleflen görüflmelerde ilçe sakinleri, Baflkan Tuna ya destek mesajlar verdi. Site sakinlerine gösterilen ilgiden dolay teflekkür eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; 5 y la büyük hizmetler s d rd k. Sincan daha güzel yar nlara yine hep birlikte el ele tafl yaca z. Sincan m z Ankara n n cazibe merkezi olacak. dedi. 4 Akgül den tekvando kulübüne ziyaret Y alç n Tekvando Kulübü nü ziyaret eden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül tekvandocularla sohbet etti. Akgül, gençlerimiz enerjilerini ve bofl vakitlerini spor yaparak de erlendiriyor dedi. Yap lan spor yat r mlar yla Mamak n adeta spor merkezi haline geldi ini kaydeden Akgül, tekvandocular n baflar lar n takdirle izlediklerini belirtti. Akgül, Sizler spor yaparak büyük baflar lara imza at yorsunuz ve Mamak n ad n Türkiye ye duyuruyorsunuz. Bize düflen ise sizlere destek olmak dedi. Spor yapan gençli in kötü al flkanl klar n n olmad - n bu sebeple gençlerin ve çocuklar n spora teflvik edilmesi gerekti inin alt n çizen Akgül, Mamak ta hizmete aç lan spor tesislerinin Mamak n hem bugününe hem de yar n na yap lan yat r mlar oldu unu kaydetti. Akgül, Spor salonlar ndan flehir stad na, yüzme havuzundan gençlik merkezlerine birçok tesisi gençlerimizin hizmetine sunduk. Mamak sporun merkezi oldu dedi. Kendilerine gösterilen ilgiden ve desteklerden dolay Akgül e teflekkür eden sporcular baflar lar n n devam n n gelece inin sözünü verdiler. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ça r fl m, Ertankent, Rehber, Gongagül, Esenler 91, Emir ve Törekent Dubleks Sitelerini ziyaret etti. Tuna, site sakinleriyle bir araya geldi Sarayl Han mlar Konya gezisinde Genifl Aç Süleyman GÖKSU MUHS N YAZICIO LU VE ARKADAfiLARI UNUTULMADI fiüpheli bir helikopter kazas nda kaybetti imiz Büyük Birlik Partisi Kurucusu Muhsin Yaz c o lu ve Arkadafllar, fiahadetlerinin 4. Y ldönümünde çeflitli etkinliklerle an lacak. fiehit liderin medfun oldu u Tacettin Sultan Dergâh nda 25 Mart pazartesi günü k l nacak Sabah Namaz n n ard ndan, saat:10.30'da Yaz c o lu'nun kabri bafl nda ailesinin de haz r bulunaca ortamda Kur'an Tilaveti ve dualarla anma günü bafllayacak. Ömrü boyunca birlik ve beraberli i her fleyin üstünde tutan, ülkemiz ve Türk Milleti için önemli hizmetlerde bulunan de erli gönül ve siyaset adam Muhsin Yaz c o lu 12 Eylül 1980 htilal nda 5 y l hücrede olmak üzere 7,5 y l hapis yatt ve yarg taraf ndan suçsuz bulunarak beraat etti. Muhsin Yaz c o lu ve Arkadafllar için Ülkemizin her yerinde anma törenleri düzenlenecek. Bu çerçevede, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi, önemli bir Uluslar aras Sempozyuma ev sahipli i yapacak. Toplant ya Türk Dünyas ndan önemli ve lider isimler kat lacak. De erli devlet adam, milletimizin gönlünde önemli bir yeri olan merhum Muhsin Yaz c o lu'nu, 25 Mart 2009 tarihindeki flüpheli helikopter kaza sürecini; yaz l ve görsel medyada anlatan, flahadet sürecini konu edinen makaleler yazan, foto raf, belgesel, haber, araflt rma-inceleme, özel yay n, program, söylefli, özel haber, kitap, bölgesel yay n ve müzik dal olmak üzere 12 kategoride bu süreci iflleyen de erli gazetecilere, medya yöneticilerine ve köfle yazarlar na Muhsin Yaz c o lu Bas n Ödülü verilecek. Vefatlar n n 4. Y l nda Say n Muhsin Yaz c - o lu ve Arkadafllar na Allah tan rahmet diliyorum. Mekânlar cennet olsun. Demokrasi fiehitleri olarak sizleri hiç unutmayaca z P ursaklar Belediyesi Saray Han mlar Lokali üyeleri Konya y gezdi. Pursaklar Belediyesi Halkla liflkiler Müdürlü ü ilçe sakinlerini gezdirmeye devam ediyor. Düzenlenen gezi turlar kapsam nda Pursaklar Belediyesi Saray Han mlar Lokali üyesi çok say da kad n Konya ya götürüldü. Han mlar, Mevlana n n kabrini ziyaret etti hem de Mevlana Müzesi baflta olmak üzere birçok tarihi mekân gezdi. Rehber eflli inde fiehitlik, fiems-i Tebrizi nin kabrini ziyaret eden han mlar, Aladdin Tepesi, Meram Ba lar, Tavus Baba Türbesi, Ateflbaz Veli Türbesi, Sadettin Konevi Türbelerini ziyaret etme f rsat buldu. Konya n n tarihi ve kültürü hakk nda önemli bilgiler edinen han mlar, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e kendilerine böyle bir imkân sundu u için teflekkür ettiler.

5 Rusya 5 ton biberi Türkiye ye geri gönderdi Denizli de fidan üreticisi Kamil Okyaz, bir ihracatç müflterisi için kurdu- u ceviz bahçesinin spanyollarca be enilmesi üzerine, spanya ya ceviz fidan ihraç etmeye bafllad. Okyaz, Avrupa da en çok fidan üreten ve ihraç eden spanya ya gelecek y l 50 bin fidan gönderecek. MOSKOVA (CHA) T ürkiye den Rusya Federasyonu na ihraç edilen 5 ton biberde sa l a zararl haflarat bulundu- u iddia edildi. Rus yetkililer, biberleri geri gönderdiklerini duyurdu. Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) yetkilileri, Türkiye den ithal edilen toplam 5 ton biber üzerinde zirai karantina kontrolü yapt klar n ve sa l a zararl haflare tespit ettiklerini ifade etti. Cihan Haber Ajans 'na aç klamada bulunan Rosselhoznadzor Bas n Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, bu sebepten dolay 5 ton biberi iade ettiklerini kayd etti. Metro sürücüler için yeni meslek standard belirlendi ANKARA (AA) K ent içi rayl sistemler tren sürücüsü için ulusal meslek standard belirlendi. Tüm Rayl Sistem flletmecileri Derne ince (TÜRS D) haz rlanan meslek standard na göre, kent içi rayl sistemler tren sürücülerinin, trafik ve güvenlik kurallar n n yan s ra pek çok fleye dikkat etmeleri gerekecek. Tren sürücüsü, tehlike durumlar n saptayarak h zl bir flekilde yok edecek önlemleri alarak çal flmalara katk da bulunacak, an nda giderilemeyecek türden tehlike durumlar n ise yetkililere bildirecek. Talep edilmesi halinde kaza ve olay sonras yap lacak komisyon çal flmalar n n içerisinde yer alacak. lgili birimlere yaz l ve sözlü olarak kaza ve olay hakk ndaki bilgileri raporlayacak, yine talep halinde kaza ve olay önleme faaliyetlerine kat lacak. Platformda yolcular n trene inifl ve binifllerini kontrol edecek. Tren kap lar n n kapand n ve sinyalizasyonu kontrol ederek, treni hareket ettirecek. Hat üzerindeki ray k r, yabanc madde gibi olumsuzluklar, enerji besleme hatlar ndaki kopukluk ve sinyalizasyon ekipmanlar ndaki ar zalar trafik kontrolörüne bildirecek. Kavflaklardaki görevli trafik polisinin verdi i iflaretlere uyacak. Çal flma bölgesinde h z limitleri ile iflaret ve iflaretçilere uyarak gerekli kontrolleri yapacak. Tren sürücüsü, yang n durumunda alarmdan veya di er ihbar kanallar ndan yang n bölgesini tespit edecek. mkan dahilinde ilk istasyona kadar sürerek, yolcu tahliye prosedürünü uygulayacak. Tren tünelde ve hareket edemiyorsa, hatt n enerjisini kesilmesini sa layarak duman yönüne ters flekilde yolcu tahliyesi prosedürlerini uygulayacak. fiüpheli paket bulunmas durumunda, yine prosedüre uygun olarak yolcular n tahliyesini sa layacak, flüpheli paketin bulundu u bölgeye güvenlik görevlisi yönlendirilmesini ve alan n güvenlik çemberine al nmas n gerçeklefltirecek. Acil durum müdahale birimlerinden flüpheli paket müdahalesi ve tehlike geçti bilgisini alarak treni sürmek için trafik kontrolöründen onay alacak. DEN ZL (AA) K amil Okyaz, AA muhabirine yapt aç klamada, 1985 ten beri fidan, 1990 l y llardan itibaren sertifikal meyve fidan ürettiklerini, 2000 li y llar n bafl nda y ll k bin olan kapasitelerini geniflletip ürün çeflitlili ini art rarak 500 bine ç kard klar n, üretimlerinin yar s n n ceviz fidan ndan olufltu- unu belirtti. Son bir iki y l içinde hem iflletmeleri hem de ülke ad na yapmaya çal flt klar fleylerin getirisini görmeye bafllad klar n ifade eden Okyaz, sözlerini flöyle sürdürdü: Özellikle Denizli de mermer ve tekstilin yan nda ihracatta baflka ürünler de gidiyor, bunun içinde fidan niye yer almas n diye araflt rma yaparken, müflterimizin biri Manisa ya yat r m yapm flt. O ayn zamanda bir tekstilciydi. spanya ya tekstil ihracat yapan müflterimizin bahçesine giren spanyol misafiri, bahçeyi çok be enip bu fidanlar nereden ald n sormufl, o da bizi tavsiye ediyor. Kalkt lar geldiler spanya dan, bizi ziyaret ettiler, anaçl m z gördüler, çal flma düzenimizi, iflletmemizi, iflçi sa l na kadar 2 y l boyunca incelediler. Ondan sonra dediler ki Bu fidanlar bize satar m s n z? Hay hay biz niye satmayal m, ülke kazanc, döviz girdisi bak m ndan sevindirici bir fley derken böyle bir bafllang ç yapt k. Bu y l spanya ya 13 bin 500 fidan gönderdik. spanya ya meyve fidan göndermenin bir ayr cal k oldu unu vurgulayan Okyaz, Birincisi, Avrupa Birli ine canl materyal satmak çok zor. kincisi, Avrupa da en çok fidan ihraç eden, üreten ülke spanya. Bir Almanya veya herhangi bir Avrupa ülkesine göndersek bu kadar anlaml olmayacak. Mesela iki üç y ld r Ukrayna ya gönderiyoruz, Ukrayna d flar dan sürekli fidan al yor, kurallar çok zor de il, biraz daha esnek davran yor. Bu y l Gürcistan a tekrar gönderece i, o da 4. y l. Gürcistan da da k staslar çok kat de il. Ama spanya ya fidan satmak, fidanc lar ad na gerçekten bir ayr cal kt, kriterleri çok a rd. Fidanlar laboratuvarda canl ortamda kald, gözlemlendi, herhangi bir bakteri ve hastal a karfl analizlerden geçti. Ondan sonra fidanlar gönderdik diye konufltu. Y kan p ilaçland ktan sonra streç filmle sar l p paketlenen ceviz fidanlar n n spanya ya 5 günde vard n kaydeden Okyaz, fidanlar gittikten sonra ak betini takip ettiklerini dile getirdi. Okyaz, Bizden alan kifli bir k sm n kendisi dikti, bir k sm n satt. Müflterilerinin çok be endi- ini, her fleyin dört dörtlük oldu- unu, giderken nakliyenin, ambalaj n n tam istedikleri vas fta oldu- unu belirttiler, dediler ki Seneye 50 bin fidan daha istiyoruz. nflallah bu olay giderek büyütece iz, hedefimiz üretimimizin 3-4 y l içinde üretimimizin yar s n ihraç etmek. Az da olsa ülkemize döviz girdisi sa l yoruz diye konufltu. Üretimde kaliteyi y llard r yapt klar çal flmalarla yakalad klar n ifade eden Okyaz, spanya n n yan s ra Ukrayna, Gürcistan ve Lübnan a da ceviz fidan ihraç ettiklerini sözlerine ekledi. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Sezgin Kutlu da Denizli den ilk defa AB ülkelerinden spanya ya meyve fidan ihracat n n yap ld n belirterek, flunlar kaydetti: Son y llarda bakanl m z meyvecilik sektörüne büyük destekler vermekte. Bu sektör gelifltikçe de bunun bir yan sektörü olan fidanc l k da buna paralel olarak geliflti. limizde de 13 fidan üretimi yapan firma var. Y ll k 2,5 milyonun üzerinde sertifikal fidan üretiliyor. Bunlardan birisi de ilk defa AB ülkelerine ihracata bafllad. lk partide 13 bin 500 ceviz fidan spanya ya gönderildi. Önümüzdeki dönem Lübnan, Ukrayna ve Gürcistan a da ihracat gerçeklefltirilecek. Hedefimiz, 2015 y - l nda bu rakamlar önce 100 bin, daha sonra 200 binlere ç karmak. Cumhuriyetin 100. y l nda Denizli nin ihracat hedefinin 1 milyar lira oldu unu dile getiren Kutlu, 2013 y l nda bu rakam 400 milyon lira olarak gerçekleflti. Tar msal alandaki geliflmeler, son y llarda tar m gözde sektör haline getirdi. Bununla ilgili ilimizde de 376 bin hektar alanda yo un bir tar m yap l yor. spanya gibi tar msal anlamda AB nin lokomotifi olan bir ülkeye böyle bir ihracat n gerçekleflmesi, daha da anlaml. Çünkü oraya canl bir materyal olan fidan, hastal ktan ari, güvenilir oldu u için ithal ediyorlar. Biz de sertifikal meyve fidan ihrac ile gurur duyuyoruz dedi. Ray hatt na yolcu/cisim olmas durumunda treni acilen durduracak. Tren-tafl t temas durumunda, kaza bölgesi ve tren numaras n bildirerek kaza hakk nda bilgi verecek. Gerekli durumlarda hatt n enerjisinin kesilmesini sa layacak. Kaza sonras trenden inerek yaral olup olmad n n tespitini yapacak. Yaral oldu u durumlarda gerekli önlemleri prosedüre uygun olarak alacak. Trenin ve karayolu tafl t n n hasar foto raflar n çekecek ya da çekilmesini sa layacak. Tren-tren temas durumunda, hatt n enerjisinin kesilmesini talep edecek. Tren içine bilgilendirme ve yönlendirme anonslar n yaparak tahliye sürecini bafllatacak. Trende meydana gelen yaralanma, rahats zlanma, kavga, h rs zl k, görevli personele mukavemet gibi durumlarda acil iletiflim prosedürlerini uygulayacak. Acil ve stresli durumlarda so ukkanl ve sakin olacak. Amirlerine ve çal flma arkadafllar na do ru ve zaman nda bilgi aktaracak. Çal flma arkadafllar na karfl sab rl ve hoflgörülü olacak. Tren sürücüsü, de iflime ve yeniliklere aç k olacak ve de iflen koflullara uyum sa layacak. Do al kaynaklar n tüketiminde tasarruflu hareket edecek. nsan iliflkilerine özen gösterecek olan tren sürücüsü, ifl sa l ve güvenli i kural ve talimatlar na uygun çal flacak. Karfl lafl lan sorunlara çözüm odakl yaklaflacak. EKONOM /5 Denizli den spanya ya 50 bin ceviz fidan ihraç edildi Türk müteflebbis KOSGEB deste i ile 70 aparatl damperli araç yapt BURSA (CHA) B ursa da FCB Ar-Ge mühendislik hizmetleri isimli bir firma taraf ndan motoru d - fl nda tamamen yerli en az 70 ataçmanl (aparat) damperli bir araç gelifltirildi. Son y llarda özellikle üniversitesanayi iflbirli i ve Ar-Ge çal flmalar konusunda yap lan çal flmalar meyvelerini bir bir vermeye bafllad. Son olarak Uluda Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (ULUTEK) çal flmalar kapsam nda üretilen çok amaçl aparatl ifl makinas takdir toplad. stenen motor bulunamad ndan dolay motoru d fl nda yüzde 70 oran nda yerli olan arac n büyük bir k sm KOSGEB deste i ile hayata geçirildi. Teknoloji Gelifltirme Bölgesi ve Uluda Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi taraf ndan organize edilen Bilim ve Teknoloji Haftas 'nda da görücüye ç kar lan araç en çok ilgi çeken projelerden biri oldu. Makinay yapan FCB Mühendislik Ar-Ge Müdürü Burak Altan, projenin çok amaçl hidrosatik tahrikli, çok amaçl bir ifl makinas oldu unu belirterek, Ucunda ki ataçmanlar de iflerek belediyelerle, parklarda, bahçelerde ve inflaat sektöründe çok amaçl olarak kullan labilir. Tamamen hidrosatik tahriplidir. 4 tekerlekli ba ms z süspansiyon sayesinde de iflik arazi koflullar nda çok rahat çal flabilme özelli ine sahip. Çim biçme makinas ndan tutun da yol süpürme arac na kadar, kepçesi, folklift t rna na kadar 70 küsur tane ataçman tak labiliyor. Önünde flu anda ki gibi ve arkas na ayn flekilde ataçmanlar eklenebiliyor. htiyaca göre de modifiye edilebilir bir araç. dedi. Türkiye de ilk üretilen bir modelde araç oldu unu anlatan Burak Altan, firmalarla yap lacak görüflmelerden sonra seri üretime geçilece ini söyledi. Araçta hala denemelerin devam etti ini ifade eden Altan, arac n fiyat n n da denemeler ve firmalarla yap lacak görüflmelerden sonra ortaya ç kaca n kaydetti. Bir k sm Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) deste- i ile gerçekleflti ini anlatan firma Ar-Ge Müdürü Burak Altan, sözlerini flöyle tamamlad : Bir buçuk y ll k bir proje süresi var. fiu anda bir y l geçmifl durumda. Projenin 2014 may s ay nda tamamen bitmesi öngörülüyor. fiu anda zaten denemeler aflamas nday z. Denemeler bitince seri üretime geçilecek. Burak Altan, istenen güç ve özelliklerde motor üretimi Türkiye de yap lamad ndan dolay arac ancak yüzde 70 yerli üretimle yapt klar n sözlerine ekledi.

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO

Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO MÜS AD, derecelendirme kurulufllar n tart flt Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Profesörü Erdal Tanas Karagöl, Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüflen Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bakanl k çal flanlar - n n sorunlar n iletti. GÜNCEL Büro Memur-Sen Genel

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı