T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

3

4

5 BAKAN SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların kanuni çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik prensipleri ön plana çıkmıştır. Bu prensiplerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Bakanlığımızın, plan, program, ilgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde, misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaç, hedef, göstergeler ile bunların izlenmesine ilişkin yöntemleri içeren dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda Stratejik Yönetim anlayışı çerçevesinde Stratejik Plan ile Bütçe ilişkisini kuran Bakanlığımız 2010 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programımızda, Stratejik Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ait yıllık hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bu faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları yer almaktadır. Bakanlığımızın faaliyet ve projelerinin öncelikli hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanan programın hem Bakanlığımıza hem de Milletimize hayırlı olmasını diler, bu vesileyle Bakanlığımız çalışanlarını tebrik ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı i

6 ii

7 MÜSTEŞAR SUNUŞU Bilindiği üzere; performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurları stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan önemli bir araçtır. Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetim anlayışının yerleşebilmesi için bu sürecin önemli bileşenlerinden olan Performans Programı ve bu doğrultuda oluşturulan Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi büyük önem arz etmektedir. Performans Programı, stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve etkin hizmet sunumunda oldukça ehemmiyetli bir rol üstlenmektedir. Bakanlığımız 2010 Yılı Performans Programı, bütün birimlerimizin aktif katılımının ve etkili bilgi paylaşımının sağlanması suretiyle hazırlanmış olup, faaliyet ve yatırımların daha etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ve hesap verilebilir bir çerçevede gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Performans hedeflerinin hangi seviyede gerçekleştirildiğini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de programda yer verilmiştir yılı Performans Programımızın Bakanlığımız ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder; bu vesileyle programın hazırlanmasına katkı veren bütün birim çalışanlarımıza teşekkür ederim. Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA Müsteşar iii

8 iv

9 Strateji Geliştirme Başkanı Takdimi Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Yönetiminde yeni bir anlayışa geçilmiştir. Bu yaklaşımın ana ekseninde, kaynakların tanımlanmış hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gayesi yer almaktadır. Bahse konu yeni sürecin ilk adımını stratejik planlama, ikinci adımını ise kaynakların hedeflere ve faaliyetlere tahsis edildiği Bütçe Performans Programı oluşturmaktadır. Hem stratejik plan ve hem de performans programı dinamik ve canlı yapılar olup, izleme ve değerlendirme süreçleriyle modern ve açık yönetim uygulamalarını vazgeçilmez unsuru olan şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Yukarıda ifade edilen süreçler ve prensipler ışığında, dönemi Stratejik Planımızda tespit edilen hedefleri referans alarak, 2010 yılı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin kaynak dağılımını ihtiva eden 2010 yılı Performans Programı nın hazırlanmasındaki katılım ve katkılarından dolayı Bakanlığımızın bütün birimlerine ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir hassasiyetle çalışan, başta Stratejik Planlama ve Bütçe Daire Başkanlığı olmak üzere çalışmaya katkı veren Başkanlığımız personeline teşekkürlerimi arz ederim. Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Strateji Geliştirme Başkanı v

10 vi

11 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... İ MÜSTEŞAR SUNUŞU... İİİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI TAKDİMİ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ GRAFİKLER, TABLOLAR VE ŞEKİLLER... Vİİİ KISALTMALAR... İX 1 GENEL BİLGİLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NIN MİSYON VE VİZYONU Çevre ve Orman Bakanlığı nın Misyonu Çevre ve Orman Bakanlığı nın Vizyonu YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL KAYNAKLAR Lojman Hizmeti Teknolojik Altyapı Taşıt Hizmeti Bilgi Teknolojileri Uygulamaları WEB Portal Sistemi Çevrimiçi Çevre İzinleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN) Çevresel Bilgi Sistemi E-Devlet Uygulamaları Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi Taşınır Mallar ve Stok Yönetim Sistemi İdari İşler Sistemi (Finans Yönetim, Satın Alma Sistemi) İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER IX. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler Orta Vadeli Mali Plan ( ) STRATEJİK AMAÇ (SA), HEDEFLER (SH) İLE PERFORMANS HEDEFLERİ (PH), FAALİYETLER (F) TABLOSU PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ vii

12 GRAFİKLER, TABLOLAR ve ŞEKİLLER ŞEKİL 1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI... 5 TABLO 1: LOJMAN TAHSİS DURUMU... 7 TABLO 2: TAŞIT DURUMU... 8 TABLO 3: TEKNOLOJİK DONANIM DURUMU... 7 TABLO 4: PERSONEL DURUMU TABLO 5: DOLU/BOŞ KADRO DURUMU viii

13 KISALTMALAR AB AÇA AGM AR-GE BHİ BİD BM BT CITES CLRTAP CORİNE ÇED ÇYDY ÇYGM DİD DKMP DPT EYD EDYS EMEP FAO GEF HUM ICP FOREST IUCN IPA İMİ KAMAG LIFE MARPOL MATRA MCPFE MEDPOL NCSA NIP OECD ORKÖY PER REC SÇD SGB STK TEF TEIEN TTGV TUBİTAK-KAMAG UEP UBSEB UNCBD UNCCD UNDP UNECE UNFCCC Avrupa Birliği Avrupa Çevre Ajansı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birleşmiş Milletler Bilgi teknolojileri Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Avrupa'da Hava Kirleticilerin Sınırlar Ötesi Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Hukuk Müşavirliği Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi İşbirliği Programı Dünya Doğayı Koruma Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Kamu Araştırmaları Grubu Türkiye de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların İyileştirilmesi Projesi Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme AB ye Aday Ülkeler için Hollanda Hükümeti Fon Programı Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı Akdeniz de çok Yıllık Kirlilik İzleme Programı Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi Stockholm Sözleşmesi Kapsamındaki Ulusal Uygulama Planı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Bölgesel Çevre Merkezi Stratejik Çevresel Değerlendirme Strateji Geliştirme Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Teftiş Kurulu Başkanlığı Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme (KAMAG) Projelerini Destekleme Programı Çölleşme ile ile Mücadele Ulusal Eylem Planı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı Birleşmiş Milletler Biyolojik çeşitlilik Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ix

14

15 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Çevre ve Orman Bakanlığı nın Misyon ve Vizyonu Stratejik plan çalışmaları kapsamında katılımcı bir anlayışla oluşturulan Bakanlığımız misyon ve vizyonu aşağıda belirtilmiştir Çevre ve Orman Bakanlığı nın Misyonu Ülkemiz tabii kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirmek, uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlamaktır Çevre ve Orman Bakanlığı nın Vizyonu Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, hayat kalitesinin artırıldığı, tabii kaynakların akılcı yönetildiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmaktır. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Çevre ve Orman Bakanlığı; tarihinde kabul edilen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 sayılı Kanun ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır. Bakanlığın Görevleri; a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi maksadıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 1

16 d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek maksadıyla laboratuar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuarlarından yararlanmak. f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasına yönelik çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek. g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. h) Dengeli ve sürekli kalkınma hedefine uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak. ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. 2

17 k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu maksatla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak. m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. 3

18 u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak. 1.3 Teşkilat Yapısı Çevre ve Orman Bakanlığı; 4856 sayılı Kanunla belirlenen görevleri yerine getirmek gayesiyle Şekil 1 de verildiği üzere merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlar olarak teşkilatlandırılmıştır. Bakan; Bakanlık Teşkilatının en üst amiridir. Bakanlık Müsteşarı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince Müsteşar, Bakanlığın üst yöneticisidir yılı itibariyle Bakanlığın merkez teşkilatında; 5 i genel müdürlük ve 3 ü daire başkanlığı olmak üzere 8 ana hizmet birimi, 6 danışma ve denetim birimi, 4 yardımcı hizmet birimi, 4 bağlı kuruluş yer almaktadır. Taşra teşkilatında ise 81 ilde kurulmuş olan il müdürlükleri, özel kanunla kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, 10 Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü yer almaktadır. Ayrıca Bakanlığın teşkilat yapısı içerisinde sürekli kurul olarak Yüksek Çevre Kurulu, Mahalli Çevre Kurulları, Çevre ve Ormancılık Şurası ve Merkez Av Komisyonu yer almaktadır. 4

19 Şekil 1 Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat Şeması 5

20 1.4 Fiziksel Kaynaklar Çevre ve Orman Bakanlığı merkez yerleşkesi, Söğütözü caddesi, No.14/E Beştepe/Ankara adresinde bulunan hizmet binasından oluşmaktadır. Yenimahalle ilçesi imarı ada 1 no.lu parselde bulunan m² lik kapalı alana sahip Merkez yerleşkesi (22 katlı, 6 asansörlü, açık ofis, yangın alarm ve kamera kontrol sistemli) ve imarı ada 1 parsel 1440 m² lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile Haymana yolu 5. kilometrede Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam m² kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada yer alan birimler aşağıdaki gibidir. Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri: Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri: Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Bakanlık Ek Binası (1.Cad. 23. Sok. Beştepe-Ankara): Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler Odası, İdare Amirliği, Bakanlık Müşavirleri, Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. Km. Gölbaşı-Ankara): Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları Odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler Odası, Kazan Dairesi yer almaktadır. 6

21 1.4.1 Lojman Hizmeti Mülkiyetleri Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ne ait lojmanlar (Tablo 1) Bakanlığımız Konut Tahsis Merkez Komisyonunca Kamu Konutları Yönetmeliği nde yer alan hükümler esas alınarak ve puanlama doğrultusunda tahsis edilmektedir. Tablo 1: Lojman Tahsis Durumu TAHSİS DURUMU ADET Görev Tahsisli 297 Sıra Tahsisli 91 Hizmet Tahsisli 49 Toplam Teknolojik Altyapı Bakanlığımız; görev ve sorumlulukları gerçekleştirilirken, işlem ve karar süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması maksadıyla modern bilgi teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında bulunan teknolojik donanım durumu aşağıda Tablo 3 te verildiği gibidir. Tablo 2: Teknolojik Donanım Durumu MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI Masaüstü Bilgisayar Adet 2499 Dizüstü Bilgisayar Adet 408 Yazıcı Adet 1522 Ploter Adet 21 Faks Cihazı Adet 206 Projeksiyon Cihazı Adet 83 Tarayıcı Adet 122 Telefon Adet 2088 Fotokopi Cihazı Adet 281 Modem Adet 5 CD Writer Adet 1600 GPS Adet 222 7

22 1.4.3 Taşıt Hizmeti Bakanlığımız birimlerince hizmet araçlarının yönetim, sevk ve idarelerinde 237 sayılı Taşıt Kanunu, Başbakanlığın sayılı Tasarruf Tedbirlerine ilişkin Genelgeler uygulanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında bulunan hizmet araçları sayıları (Tablo 2) aşağıda verildiği gibidir. Tablo 3: Taşıt Durumu TAŞIT ADI BİRİMİ MİKTARI Binek Oto Adet 173 Pick-up Adet 466 Minibüs Adet 14 Kamyon Adet 79 Kamyonet Adet 121 Station Wagon Adet 44 Otobüs Adet 9 Motorsiklet Adet 83 Jeep (Arazi) Adet 49 Arazöz Adet 2 İş Makinası Adet 7 Tekne Bot (Zodyak) Adet 8 Ambulans Adet 1 Traktör Adet 570 Lokomotif Adet 1 Kar Motoru Adet 3 Ağaç Sökme Aracı Adet 1 Kepçe Adet 6 Panel-Kombi Adet 1 8

23 1.4.4 Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri kapsamında yapılan çalışmalar, konularına göre aşağıda sunulmaktadır WEB Portal Sistemi Bilişim sistemleri kapsamında iyileştirme çalışmaları 2008 yılı başında başlamış olup, 2009 yılı sonuna kadar; depolama kapasitesinin 50 TB a çıkarılması, merkez teşkilatında kablosuz internet ve yerel alan ağı (LAN) sisteminin tesisi, Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN) kapsamında il müdürlükleri mini sistem odalarının yapımı ve tüm taşra-merkez birimlerinde ana sayfa ve intranet sayfalarının tamamlanması hedeflenmektir yılı sonuna kadar; Voice Over IP (VoIP) sistemine geçilmesi ile telefon giderlerinin tasarruf altına alınması, Video Konferans Sistemi ile toplantıların mekândan bağımsız halde yapılmasına imkân sağlamak, E-Posta sistemlerinin Exchange 2007 den 2010 a taşınması, E-Posta kapasitelerinin artırılması ve kullanımının özendirilmesi Taşınabilir IP Phone (VoIP sistemine entegre) kullanımının başlaması, Faks sisteminin düzenlenmesi, (her telefonun faks olmasını sağlamak ve kâğıtelektrik-toner sarfiyatında tasarruf etmek) Yazıcı sistemlerinin konsolidasyonu (her birimde bulunan yazıcıların güncel hale getirmek ve kâğıt-elektrik-toner sarfiyatında tasarruf etmek planlanmaktadır Çevrimiçi Çevre İzinleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) na teklif edilen Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi, Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi içerisinde yer almaktadır yılında çalışmalarına başlanan ve 2010 yılından itibaren oluşturulacak sistemle, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilecek izin ve lisansların başvuruları elektronik ortamdan yapılabilecek ve başvuru sahibi izin belgesini elektronik olarak alabilecektir. Bu sistem zaman 9

24 ve maliyetten tasarruf sağlarken, ekonomiye büyük katkısı olacaktır. Başvurular elektronik ortamda e-imza veya mobil imza ile alınacak ve tüm izinler için tek bir belge verilecektir Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çalışmaları, uygulamaların etkin olarak kullanılması ve sağlıklı veri akışının sağlanmasını hedeflemekte, veri entegrasyonu, uzaktan algılama ve alakalı diğer alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının oluşturulması, Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu Projesi (Corine 2006) ve uzaktan algılama çalışmaları, Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi Çalışmaları, Inspire Direktifinin Ülkemize Uyarlanması, Ava Yasak Sahaların İzlenmesi, ÇED İzleme Sistemi, CAS Uygulaması çalışmaları yapılmaktadır. Devam eden ve 2010 yılında başlayacak ve devam edecek projeler ise aşağıda yer almaktadır. Devam eden projeler; TEIEN Projesi Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları Çevrimiçi Çevre İzinleri Kurumsal İş Süreçleri Entegrasyonu Bilgi Teknolojisi Altyapısı Güçlendirme Çevresel Bilgi Sistemi 2010 yılında başlayacak projeler; Corine 2009, 2010 yılında devam edecek proje; Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Veri Entegrasyonu Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN) Avrupa Birliği (AB) kaynakları ile gerçekleştirilmekte olan ve ülkemizde farklı kurumlar tarafından üretilen tüm çevresel verilerin paylaşıldığı çevresel veri değişim ağının kurulacağı TEIEN Projesinin 2010 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu ağ ile veriler üretildikleri noktadan, ihtiyaç duyulduğu anda sorgulanabilecek ve oluşturulacak olan karar destek sistemleri sayesinde, karar vericilere kısa sürede doğru karar alma imkânı sağlanacaktır. TEIEN, hem ulusal ihtiyaçlara hizmet edecek bir ulusal ağ olacak, hem de 10

25 Avrupa Çevre Ajansı nın bir üyesi ve bir aday ülke olarak Türkiye nin Çevresel raporlama alanındaki kapasitesini artıracaktır Çevresel Bilgi Sistemi Avrupa Birliği desteğiyle Bakanlığımızda geliştirilen proje ile çevresel verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması hedeflenmektedir yılları arasında Bakanlığımızın ürettiği ve işbirliği içinde çalıştığı diğer kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanan tüm çevresel verilere bu sistem içerisinde yer verilecektir E-Devlet Uygulamaları Bakanlığımız e-devlet uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla, kurumlar arası koordinasyon ve güvenli elektronik ortamlarda bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla yürütülmektedir. E-Devlet Danışma Grubu tarafından öncelikli 11 e-devlet projesinden biri olarak seçilen e-çevre İzinleri projesi Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bugüne kadar e-devlet faaliyetleri kapsamında; e-turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı) adresinde bulunan çevre ve ormancılık konulu içerik Bakanlığımızca sağlanmış olup, halen yürütülmekte olan TEIEN, Çevrimiçi Çevre İzinleri gibi projelerle de e-devlet çalışmalarına katkı sağlanmaktadır Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi Elektronik Doküman Yönetim Sistemi(EDYS) nin yıllarında tüm merkez ve taşra teşkilatına yaygınlaştırılması ve elektronik imza ile entegrasyonunun da sağlanarak etkin bir şekilde kullanıma sunulması planlanmaktadır. EDYS sayesinde evrak akışı, teknik açıdan hızlı ve güvenilir bir hale gelirken ekonomik açıdan zaman ve kâğıttan tasarruf edilmesine imkân sağlayacaktır. EDYS de dokumanlar düzenli bir yapıda saklanacağından otomatik olarak arşiv sistemi de oluşturulmuş olacaktır. EDYS nin taşra teşkilatına yaygınlaştırılması sayesinde evrakların ulaşmasında yaşanan zaman ve maliyet masrafları ortadan kalkacak, her taşra birimi kendisine gönderilen evrakları EDYS den izleyebileceği gibi merkeze otomatik evrak gönderebilecektir Taşınır Mallar ve Stok Yönetim Sistemi tarihli ve 2006/11545 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 11 inci maddesi gereğince tüm taşınırların elektronik ortamda kayıt altına alınması mecburiyeti getirilmiştir. Bu çerçevede tarihinde Bakanlığımız taşınır mal 11

26 fiili envanteri tamamlanmış, tarihinden itibaren taşınır mal kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmıştır İdari İşler Sistemi (Finans Yönetim, Satın Alma Sistemi) Çevre ve Orman Bakanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun ekli 1 sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden olup, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilmektedir. Tahsis edilen ödenek 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında belirtilen hükümler ve satın alma usulleri (İhale, Doğrudan Temin, İstisnalar v.b.) kullanılarak harcanmaktadır. Kullanılan bir diğer ödenek de Döner Sermaye gelirlerinden elde edilen ve Çevre Yönetimi ve ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü adına, Döner Sermaye Merkez İşletmesi tarafından harcaması yapılan döner sermaye ödeneğidir. Bu ödeneğin harcamaları da 4734 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı satın alma işlemleri ise; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yanında, ana hizmet birimleri ve ödenek tahsis edilen diğer merkez birimler tarafından da yapılmaktadır. Özellikle ana hizmet birimlerimizin genel bütçe ve döner sermaye ödeneklerinden başka, Dünya Bankası Projeleri vb. dış kaynaklı tahsis edilen ödenekleri de bulunmaktadır. Bu ödeneklerde kendilerine ait özel harcama usulleri kullanılarak satın almalar gerçekleştirilmektedir. 1.5 İnsan Kaynakları tarihi itibariyle Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatlarında toplam 9961 personel görev yapmaktadır. Bakanlık personelinin % 94'ü kadrolu, % 6'sı sözleşmeli statüsündedir. Toplam personelin % 23'ü merkez teşkilatı birimlerinde, kalan % 77'si de taşra teşkilatında çalışmaktadır yılında Bakanlığımıza açıktan atamayla 191 personel, nakille 22 personel, özelleştirme kapsamında ise 46 personel atanmıştır yılında 156 personel emeklilik, 17 personel geçici görevlendirme, 15 personel nakil, 7 personel istifa, 1 personel müstafi sayılmak suretiyle Bakanlıktan ayrılmış, 16 personel vefat etmiştir. Program dönemi olan 2010 yılında Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 65 adet Çevre Mühendisi, 60 adet Orman Mühendisi, 55 adet Orman Muhafaza Memuru, 15 adet Biyolog ve 5 adet Veteriner Hekim olmak üzere toplamda 200 personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. 12

27 Tablo 4: Personel Durumu Memur Sayısı Kadrolu İşçi Sayısı Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler 2009 YILI İSTİHDAM TÜRLERİ Sözleşmeli Personel Sayısı Yardımcı Hizmetler HİZMET SINIFLARI Sağlık Hizmetleri Diğer İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN KADRO ÜNVANLARI Daire Başkanı Şube Müdürü Uzman Uzman Yrd. Mühendis Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli 657s.k.4/b md Geçici İşçi Açıktan Nakil Özelleştirme Diğer 2009 YILINDA ATANAN PERSONEL SAYISI 2009 YILINDA BAKANLIĞIMIZDAN AYRILAN PERSONEL SAYISI Emekli Nakil Geçici Görev İstifa Müstafi Vefat Genel İdare Hizmetleri 2010 PROGRAM DÖNEMİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL SAYISI Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Memur 30/06/2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOLU/ BOŞ KADRO DURUMU Sözleşmeli İşçi 657s.k.4/b md

28 Tablo 5: Dolu/Boş Kadro Durumu 30/06/2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOLU/BOŞ KADRO CETVELİ İstihdam Türü Merkez Taşra Toplam Dolu Boş Dolu Boş Toplam Genel Toplam Memur İşçi Sözleşmeli 657 S.K.4/B Maddesi Toplam

BAKAN SUNUŞU. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı BAKAN SUNUŞU İdarelerin, misyon ve vizyonları dahilinde; stratejik gayelerini, ölçülebilir hedeflerini ve performans göstergelerini tespit etmesi, uygulaması, izlemesi ve değerlenmesi, 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii BAKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumların hesap verebilirlik ve saydamlık

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI. Şükran NURLU Çevre Mühendisi 01 Mart 2011

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI. Şükran NURLU Çevre Mühendisi 01 Mart 2011 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI Şükran NURLU Çevre Mühendisi 01 Mart 2011 1 Çevre ve Orman Bakanlığı 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii iii BAKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumların hesap verebilirlik ve saydamlık

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

GENEL BİLGİLER 2011 BAKAN SUNUŞU

GENEL BİLGİLER 2011 BAKAN SUNUŞU GENEL BİLGİLER 2011 BAKAN SUNUŞU Yeryüzü kaynaklarının sınırsız olmadığını biliyoruz. Doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmadığımız, tabiata kendini yenileme fırsatı vermediğimiz takdirde, ekolojik

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL Nihayet! Türkiye nin Havacılık ve Uzay Teknolojileri Bakanlığı var!.. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı