T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

3

4

5 BAKAN SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların kanuni çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik prensipleri ön plana çıkmıştır. Bu prensiplerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Bakanlığımızın, plan, program, ilgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde, misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaç, hedef, göstergeler ile bunların izlenmesine ilişkin yöntemleri içeren dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda Stratejik Yönetim anlayışı çerçevesinde Stratejik Plan ile Bütçe ilişkisini kuran Bakanlığımız 2010 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programımızda, Stratejik Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ait yıllık hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bu faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları yer almaktadır. Bakanlığımızın faaliyet ve projelerinin öncelikli hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanan programın hem Bakanlığımıza hem de Milletimize hayırlı olmasını diler, bu vesileyle Bakanlığımız çalışanlarını tebrik ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı i

6 ii

7 MÜSTEŞAR SUNUŞU Bilindiği üzere; performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurları stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan önemli bir araçtır. Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetim anlayışının yerleşebilmesi için bu sürecin önemli bileşenlerinden olan Performans Programı ve bu doğrultuda oluşturulan Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi büyük önem arz etmektedir. Performans Programı, stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve etkin hizmet sunumunda oldukça ehemmiyetli bir rol üstlenmektedir. Bakanlığımız 2010 Yılı Performans Programı, bütün birimlerimizin aktif katılımının ve etkili bilgi paylaşımının sağlanması suretiyle hazırlanmış olup, faaliyet ve yatırımların daha etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ve hesap verilebilir bir çerçevede gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Performans hedeflerinin hangi seviyede gerçekleştirildiğini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de programda yer verilmiştir yılı Performans Programımızın Bakanlığımız ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder; bu vesileyle programın hazırlanmasına katkı veren bütün birim çalışanlarımıza teşekkür ederim. Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA Müsteşar iii

8 iv

9 Strateji Geliştirme Başkanı Takdimi Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Yönetiminde yeni bir anlayışa geçilmiştir. Bu yaklaşımın ana ekseninde, kaynakların tanımlanmış hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gayesi yer almaktadır. Bahse konu yeni sürecin ilk adımını stratejik planlama, ikinci adımını ise kaynakların hedeflere ve faaliyetlere tahsis edildiği Bütçe Performans Programı oluşturmaktadır. Hem stratejik plan ve hem de performans programı dinamik ve canlı yapılar olup, izleme ve değerlendirme süreçleriyle modern ve açık yönetim uygulamalarını vazgeçilmez unsuru olan şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Yukarıda ifade edilen süreçler ve prensipler ışığında, dönemi Stratejik Planımızda tespit edilen hedefleri referans alarak, 2010 yılı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin kaynak dağılımını ihtiva eden 2010 yılı Performans Programı nın hazırlanmasındaki katılım ve katkılarından dolayı Bakanlığımızın bütün birimlerine ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir hassasiyetle çalışan, başta Stratejik Planlama ve Bütçe Daire Başkanlığı olmak üzere çalışmaya katkı veren Başkanlığımız personeline teşekkürlerimi arz ederim. Doç. Dr. İsmail CERİTLİ Strateji Geliştirme Başkanı v

10 vi

11 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... İ MÜSTEŞAR SUNUŞU... İİİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI TAKDİMİ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ GRAFİKLER, TABLOLAR VE ŞEKİLLER... Vİİİ KISALTMALAR... İX 1 GENEL BİLGİLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NIN MİSYON VE VİZYONU Çevre ve Orman Bakanlığı nın Misyonu Çevre ve Orman Bakanlığı nın Vizyonu YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL KAYNAKLAR Lojman Hizmeti Teknolojik Altyapı Taşıt Hizmeti Bilgi Teknolojileri Uygulamaları WEB Portal Sistemi Çevrimiçi Çevre İzinleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN) Çevresel Bilgi Sistemi E-Devlet Uygulamaları Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi Taşınır Mallar ve Stok Yönetim Sistemi İdari İşler Sistemi (Finans Yönetim, Satın Alma Sistemi) İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER IX. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler Orta Vadeli Mali Plan ( ) STRATEJİK AMAÇ (SA), HEDEFLER (SH) İLE PERFORMANS HEDEFLERİ (PH), FAALİYETLER (F) TABLOSU PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ vii

12 GRAFİKLER, TABLOLAR ve ŞEKİLLER ŞEKİL 1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI... 5 TABLO 1: LOJMAN TAHSİS DURUMU... 7 TABLO 2: TAŞIT DURUMU... 8 TABLO 3: TEKNOLOJİK DONANIM DURUMU... 7 TABLO 4: PERSONEL DURUMU TABLO 5: DOLU/BOŞ KADRO DURUMU viii

13 KISALTMALAR AB AÇA AGM AR-GE BHİ BİD BM BT CITES CLRTAP CORİNE ÇED ÇYDY ÇYGM DİD DKMP DPT EYD EDYS EMEP FAO GEF HUM ICP FOREST IUCN IPA İMİ KAMAG LIFE MARPOL MATRA MCPFE MEDPOL NCSA NIP OECD ORKÖY PER REC SÇD SGB STK TEF TEIEN TTGV TUBİTAK-KAMAG UEP UBSEB UNCBD UNCCD UNDP UNECE UNFCCC Avrupa Birliği Avrupa Çevre Ajansı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birleşmiş Milletler Bilgi teknolojileri Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Avrupa'da Hava Kirleticilerin Sınırlar Ötesi Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Hukuk Müşavirliği Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi İşbirliği Programı Dünya Doğayı Koruma Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Kamu Araştırmaları Grubu Türkiye de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların İyileştirilmesi Projesi Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme AB ye Aday Ülkeler için Hollanda Hükümeti Fon Programı Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı Akdeniz de çok Yıllık Kirlilik İzleme Programı Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi Stockholm Sözleşmesi Kapsamındaki Ulusal Uygulama Planı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Bölgesel Çevre Merkezi Stratejik Çevresel Değerlendirme Strateji Geliştirme Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Teftiş Kurulu Başkanlığı Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme (KAMAG) Projelerini Destekleme Programı Çölleşme ile ile Mücadele Ulusal Eylem Planı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı Birleşmiş Milletler Biyolojik çeşitlilik Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ix

14

15 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Çevre ve Orman Bakanlığı nın Misyon ve Vizyonu Stratejik plan çalışmaları kapsamında katılımcı bir anlayışla oluşturulan Bakanlığımız misyon ve vizyonu aşağıda belirtilmiştir Çevre ve Orman Bakanlığı nın Misyonu Ülkemiz tabii kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirmek, uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlamaktır Çevre ve Orman Bakanlığı nın Vizyonu Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, hayat kalitesinin artırıldığı, tabii kaynakların akılcı yönetildiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmaktır. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Çevre ve Orman Bakanlığı; tarihinde kabul edilen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 sayılı Kanun ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır. Bakanlığın Görevleri; a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi maksadıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 1

16 d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek maksadıyla laboratuar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuarlarından yararlanmak. f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasına yönelik çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek. g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. h) Dengeli ve sürekli kalkınma hedefine uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak. ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. 2

17 k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu maksatla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak. m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. 3

18 u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak. 1.3 Teşkilat Yapısı Çevre ve Orman Bakanlığı; 4856 sayılı Kanunla belirlenen görevleri yerine getirmek gayesiyle Şekil 1 de verildiği üzere merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlar olarak teşkilatlandırılmıştır. Bakan; Bakanlık Teşkilatının en üst amiridir. Bakanlık Müsteşarı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince Müsteşar, Bakanlığın üst yöneticisidir yılı itibariyle Bakanlığın merkez teşkilatında; 5 i genel müdürlük ve 3 ü daire başkanlığı olmak üzere 8 ana hizmet birimi, 6 danışma ve denetim birimi, 4 yardımcı hizmet birimi, 4 bağlı kuruluş yer almaktadır. Taşra teşkilatında ise 81 ilde kurulmuş olan il müdürlükleri, özel kanunla kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, 10 Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü yer almaktadır. Ayrıca Bakanlığın teşkilat yapısı içerisinde sürekli kurul olarak Yüksek Çevre Kurulu, Mahalli Çevre Kurulları, Çevre ve Ormancılık Şurası ve Merkez Av Komisyonu yer almaktadır. 4

19 Şekil 1 Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat Şeması 5

20 1.4 Fiziksel Kaynaklar Çevre ve Orman Bakanlığı merkez yerleşkesi, Söğütözü caddesi, No.14/E Beştepe/Ankara adresinde bulunan hizmet binasından oluşmaktadır. Yenimahalle ilçesi imarı ada 1 no.lu parselde bulunan m² lik kapalı alana sahip Merkez yerleşkesi (22 katlı, 6 asansörlü, açık ofis, yangın alarm ve kamera kontrol sistemli) ve imarı ada 1 parsel 1440 m² lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile Haymana yolu 5. kilometrede Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam m² kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada yer alan birimler aşağıdaki gibidir. Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri: Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri: Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Bakanlık Ek Binası (1.Cad. 23. Sok. Beştepe-Ankara): Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler Odası, İdare Amirliği, Bakanlık Müşavirleri, Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. Km. Gölbaşı-Ankara): Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları Odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler Odası, Kazan Dairesi yer almaktadır. 6

21 1.4.1 Lojman Hizmeti Mülkiyetleri Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ne ait lojmanlar (Tablo 1) Bakanlığımız Konut Tahsis Merkez Komisyonunca Kamu Konutları Yönetmeliği nde yer alan hükümler esas alınarak ve puanlama doğrultusunda tahsis edilmektedir. Tablo 1: Lojman Tahsis Durumu TAHSİS DURUMU ADET Görev Tahsisli 297 Sıra Tahsisli 91 Hizmet Tahsisli 49 Toplam Teknolojik Altyapı Bakanlığımız; görev ve sorumlulukları gerçekleştirilirken, işlem ve karar süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması maksadıyla modern bilgi teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında bulunan teknolojik donanım durumu aşağıda Tablo 3 te verildiği gibidir. Tablo 2: Teknolojik Donanım Durumu MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI Masaüstü Bilgisayar Adet 2499 Dizüstü Bilgisayar Adet 408 Yazıcı Adet 1522 Ploter Adet 21 Faks Cihazı Adet 206 Projeksiyon Cihazı Adet 83 Tarayıcı Adet 122 Telefon Adet 2088 Fotokopi Cihazı Adet 281 Modem Adet 5 CD Writer Adet 1600 GPS Adet 222 7

22 1.4.3 Taşıt Hizmeti Bakanlığımız birimlerince hizmet araçlarının yönetim, sevk ve idarelerinde 237 sayılı Taşıt Kanunu, Başbakanlığın sayılı Tasarruf Tedbirlerine ilişkin Genelgeler uygulanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında bulunan hizmet araçları sayıları (Tablo 2) aşağıda verildiği gibidir. Tablo 3: Taşıt Durumu TAŞIT ADI BİRİMİ MİKTARI Binek Oto Adet 173 Pick-up Adet 466 Minibüs Adet 14 Kamyon Adet 79 Kamyonet Adet 121 Station Wagon Adet 44 Otobüs Adet 9 Motorsiklet Adet 83 Jeep (Arazi) Adet 49 Arazöz Adet 2 İş Makinası Adet 7 Tekne Bot (Zodyak) Adet 8 Ambulans Adet 1 Traktör Adet 570 Lokomotif Adet 1 Kar Motoru Adet 3 Ağaç Sökme Aracı Adet 1 Kepçe Adet 6 Panel-Kombi Adet 1 8

23 1.4.4 Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri kapsamında yapılan çalışmalar, konularına göre aşağıda sunulmaktadır WEB Portal Sistemi Bilişim sistemleri kapsamında iyileştirme çalışmaları 2008 yılı başında başlamış olup, 2009 yılı sonuna kadar; depolama kapasitesinin 50 TB a çıkarılması, merkez teşkilatında kablosuz internet ve yerel alan ağı (LAN) sisteminin tesisi, Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN) kapsamında il müdürlükleri mini sistem odalarının yapımı ve tüm taşra-merkez birimlerinde ana sayfa ve intranet sayfalarının tamamlanması hedeflenmektir yılı sonuna kadar; Voice Over IP (VoIP) sistemine geçilmesi ile telefon giderlerinin tasarruf altına alınması, Video Konferans Sistemi ile toplantıların mekândan bağımsız halde yapılmasına imkân sağlamak, E-Posta sistemlerinin Exchange 2007 den 2010 a taşınması, E-Posta kapasitelerinin artırılması ve kullanımının özendirilmesi Taşınabilir IP Phone (VoIP sistemine entegre) kullanımının başlaması, Faks sisteminin düzenlenmesi, (her telefonun faks olmasını sağlamak ve kâğıtelektrik-toner sarfiyatında tasarruf etmek) Yazıcı sistemlerinin konsolidasyonu (her birimde bulunan yazıcıların güncel hale getirmek ve kâğıt-elektrik-toner sarfiyatında tasarruf etmek planlanmaktadır Çevrimiçi Çevre İzinleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) na teklif edilen Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi, Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi içerisinde yer almaktadır yılında çalışmalarına başlanan ve 2010 yılından itibaren oluşturulacak sistemle, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilecek izin ve lisansların başvuruları elektronik ortamdan yapılabilecek ve başvuru sahibi izin belgesini elektronik olarak alabilecektir. Bu sistem zaman 9

24 ve maliyetten tasarruf sağlarken, ekonomiye büyük katkısı olacaktır. Başvurular elektronik ortamda e-imza veya mobil imza ile alınacak ve tüm izinler için tek bir belge verilecektir Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çalışmaları, uygulamaların etkin olarak kullanılması ve sağlıklı veri akışının sağlanmasını hedeflemekte, veri entegrasyonu, uzaktan algılama ve alakalı diğer alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının oluşturulması, Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu Projesi (Corine 2006) ve uzaktan algılama çalışmaları, Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi Çalışmaları, Inspire Direktifinin Ülkemize Uyarlanması, Ava Yasak Sahaların İzlenmesi, ÇED İzleme Sistemi, CAS Uygulaması çalışmaları yapılmaktadır. Devam eden ve 2010 yılında başlayacak ve devam edecek projeler ise aşağıda yer almaktadır. Devam eden projeler; TEIEN Projesi Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları Çevrimiçi Çevre İzinleri Kurumsal İş Süreçleri Entegrasyonu Bilgi Teknolojisi Altyapısı Güçlendirme Çevresel Bilgi Sistemi 2010 yılında başlayacak projeler; Corine 2009, 2010 yılında devam edecek proje; Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Veri Entegrasyonu Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN) Avrupa Birliği (AB) kaynakları ile gerçekleştirilmekte olan ve ülkemizde farklı kurumlar tarafından üretilen tüm çevresel verilerin paylaşıldığı çevresel veri değişim ağının kurulacağı TEIEN Projesinin 2010 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu ağ ile veriler üretildikleri noktadan, ihtiyaç duyulduğu anda sorgulanabilecek ve oluşturulacak olan karar destek sistemleri sayesinde, karar vericilere kısa sürede doğru karar alma imkânı sağlanacaktır. TEIEN, hem ulusal ihtiyaçlara hizmet edecek bir ulusal ağ olacak, hem de 10

25 Avrupa Çevre Ajansı nın bir üyesi ve bir aday ülke olarak Türkiye nin Çevresel raporlama alanındaki kapasitesini artıracaktır Çevresel Bilgi Sistemi Avrupa Birliği desteğiyle Bakanlığımızda geliştirilen proje ile çevresel verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması hedeflenmektedir yılları arasında Bakanlığımızın ürettiği ve işbirliği içinde çalıştığı diğer kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanan tüm çevresel verilere bu sistem içerisinde yer verilecektir E-Devlet Uygulamaları Bakanlığımız e-devlet uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla, kurumlar arası koordinasyon ve güvenli elektronik ortamlarda bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla yürütülmektedir. E-Devlet Danışma Grubu tarafından öncelikli 11 e-devlet projesinden biri olarak seçilen e-çevre İzinleri projesi Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bugüne kadar e-devlet faaliyetleri kapsamında; e-turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı) adresinde bulunan çevre ve ormancılık konulu içerik Bakanlığımızca sağlanmış olup, halen yürütülmekte olan TEIEN, Çevrimiçi Çevre İzinleri gibi projelerle de e-devlet çalışmalarına katkı sağlanmaktadır Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemi Elektronik Doküman Yönetim Sistemi(EDYS) nin yıllarında tüm merkez ve taşra teşkilatına yaygınlaştırılması ve elektronik imza ile entegrasyonunun da sağlanarak etkin bir şekilde kullanıma sunulması planlanmaktadır. EDYS sayesinde evrak akışı, teknik açıdan hızlı ve güvenilir bir hale gelirken ekonomik açıdan zaman ve kâğıttan tasarruf edilmesine imkân sağlayacaktır. EDYS de dokumanlar düzenli bir yapıda saklanacağından otomatik olarak arşiv sistemi de oluşturulmuş olacaktır. EDYS nin taşra teşkilatına yaygınlaştırılması sayesinde evrakların ulaşmasında yaşanan zaman ve maliyet masrafları ortadan kalkacak, her taşra birimi kendisine gönderilen evrakları EDYS den izleyebileceği gibi merkeze otomatik evrak gönderebilecektir Taşınır Mallar ve Stok Yönetim Sistemi tarihli ve 2006/11545 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 11 inci maddesi gereğince tüm taşınırların elektronik ortamda kayıt altına alınması mecburiyeti getirilmiştir. Bu çerçevede tarihinde Bakanlığımız taşınır mal 11

26 fiili envanteri tamamlanmış, tarihinden itibaren taşınır mal kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmıştır İdari İşler Sistemi (Finans Yönetim, Satın Alma Sistemi) Çevre ve Orman Bakanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun ekli 1 sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden olup, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilmektedir. Tahsis edilen ödenek 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında belirtilen hükümler ve satın alma usulleri (İhale, Doğrudan Temin, İstisnalar v.b.) kullanılarak harcanmaktadır. Kullanılan bir diğer ödenek de Döner Sermaye gelirlerinden elde edilen ve Çevre Yönetimi ve ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü adına, Döner Sermaye Merkez İşletmesi tarafından harcaması yapılan döner sermaye ödeneğidir. Bu ödeneğin harcamaları da 4734 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı satın alma işlemleri ise; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yanında, ana hizmet birimleri ve ödenek tahsis edilen diğer merkez birimler tarafından da yapılmaktadır. Özellikle ana hizmet birimlerimizin genel bütçe ve döner sermaye ödeneklerinden başka, Dünya Bankası Projeleri vb. dış kaynaklı tahsis edilen ödenekleri de bulunmaktadır. Bu ödeneklerde kendilerine ait özel harcama usulleri kullanılarak satın almalar gerçekleştirilmektedir. 1.5 İnsan Kaynakları tarihi itibariyle Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatlarında toplam 9961 personel görev yapmaktadır. Bakanlık personelinin % 94'ü kadrolu, % 6'sı sözleşmeli statüsündedir. Toplam personelin % 23'ü merkez teşkilatı birimlerinde, kalan % 77'si de taşra teşkilatında çalışmaktadır yılında Bakanlığımıza açıktan atamayla 191 personel, nakille 22 personel, özelleştirme kapsamında ise 46 personel atanmıştır yılında 156 personel emeklilik, 17 personel geçici görevlendirme, 15 personel nakil, 7 personel istifa, 1 personel müstafi sayılmak suretiyle Bakanlıktan ayrılmış, 16 personel vefat etmiştir. Program dönemi olan 2010 yılında Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 65 adet Çevre Mühendisi, 60 adet Orman Mühendisi, 55 adet Orman Muhafaza Memuru, 15 adet Biyolog ve 5 adet Veteriner Hekim olmak üzere toplamda 200 personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. 12

27 Tablo 4: Personel Durumu Memur Sayısı Kadrolu İşçi Sayısı Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler 2009 YILI İSTİHDAM TÜRLERİ Sözleşmeli Personel Sayısı Yardımcı Hizmetler HİZMET SINIFLARI Sağlık Hizmetleri Diğer İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN KADRO ÜNVANLARI Daire Başkanı Şube Müdürü Uzman Uzman Yrd. Mühendis Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli 657s.k.4/b md Geçici İşçi Açıktan Nakil Özelleştirme Diğer 2009 YILINDA ATANAN PERSONEL SAYISI 2009 YILINDA BAKANLIĞIMIZDAN AYRILAN PERSONEL SAYISI Emekli Nakil Geçici Görev İstifa Müstafi Vefat Genel İdare Hizmetleri 2010 PROGRAM DÖNEMİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL SAYISI Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Memur 30/06/2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOLU/ BOŞ KADRO DURUMU Sözleşmeli İşçi 657s.k.4/b md

28 Tablo 5: Dolu/Boş Kadro Durumu 30/06/2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOLU/BOŞ KADRO CETVELİ İstihdam Türü Merkez Taşra Toplam Dolu Boş Dolu Boş Toplam Genel Toplam Memur İşçi Sözleşmeli 657 S.K.4/B Maddesi Toplam

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2010 YILI PROGRAMI ANKARA 2010 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Ulaştırma altyapısı,

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Rahmi PEKAR Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Meclis Üyeleri

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Feridun BİLGİN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Küresel ekonomik rekabetin sonuçlarından biri olarak, uzakların

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı