51. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "51. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ"

Transkript

1

2 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kasým 2007 tarihleri arasýnda Kýbrýs ta Acapulco Beach Club & Resort Hotel de düzenlenecek olan 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayýz. Kongremiz pediatri alanýnda güncel konularýn tartýþýlacaðý konferanslar, paneller, uydu sempozyumlarý, sözlü bildiriler, poster sunumlarý yaný sýra bu yýl VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ ile birlikte gerçekleþerek daha da zenginleþecektir. Katýlýmýnýzýn kongremize büyük katký saðlayacaðý inancý ile Kýbrýs ýn büyüleyici ortamýnda güzel bir kongre geçirmenizi dileriz. Saygýlarýmýzla, Prof. Dr. Enver Hasanoðlu Prof. Dr. Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri Baþkaný 2

3 K.K.T.C. CUMHURBAÞKANI Sayýn Mehmet Ali Talat Himayesinde ONURSAL BAÞKAN Dr. Ýhsan Doðramacý ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ Dr. Alev Hasanoðlu Dr. Aysun Bideci Dr. Cemal Mert Dr. Emine Güllüelli Dr. Enver Hasanoðlu Dr. Feyza Darendeliler Dr. Gülsen Bozkurt Dr. Gülten Erçal Dr. Hasan Bozer Dr. Murat Yurdakök Dr. Oðuz Söylemezoðlu Dr. Ruhan Düþünsel Dr. Tezer Kutluk TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Dr. Ruhan Düþünsel Baþkan Yardýmcýsý Dr. Tezer Kutluk Genel Sekreter Dr. Enver Hasanoðlu Sayman Dr. Peyami Cinaz Üyeler Dr. Akif Yeþilipek Dr. Alpay Çeliker Dr. Aysun Bideci Dr. Bülent Þekerel Dr. Feyza Darendeliler Dr. Murat Yurdakök Dr. Necmi Aksaray Dr. Oðuz Söylemezoðlu Dr. Saadet Arsan Dr. Yýldýz Camcýoðlu * Ýsim sýrasýna göre alfabetik olarak sýralanmýþtýr. 3

4 VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ ONURSAL BAÞKANLAR Sayýn Mehmet Ali Talat Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Dr. Ýhsan Doðramacý Türk Dilli Ülkelerin Milli Pediatri Dernekleri Birliði Onursal Baþkaný BAÞKAN Dr. Enver Hasanoðlu Türk Dilli Ülkelerin Milli Pediatri Dernekleri Birliði Genel Sekreteri BAÞKAN YARDIMCISI Dr. Murat Yurdakök Türkiye Milli Pediatri Derneði Önceki Baþkaný ÜYELER Dr. Nesib Guliyev Türk Dilli Ülkelerin Milli Pediatri Dernekleri Birliði Baþkaný Dr. Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Baþkaný Dr. Tezer Kutluk Türkiye Milli Pediatri Derneði Seçilmiþ Baþkaný Dr. Cemal Mert Kýbrýs Türk Pediatri Kurumu Derneði Baþkaný Dr. Nermin Memedova Azerbeycan Pediatri Derneði 4

5 TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ ÞUBE BAÞKANLARI ADANA ANTALYA AYDIN BURSA DÝYARBAKIR DÜZCE EDÝRNE ELAZIÐ ERZURUM ESKÝÞEHÝR GAZÝANTEP ÝSTANBUL ÝZMÝR Dr.Seval Güneþer Kendirli Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Dr.Ayfer Gür Güven Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Dr.Ferah Sönmez Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Ömer Tarým Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý ABD Dr. Mehmet Ali Taþ Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Kenan Kocabay Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Filiz Tütüncüler Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Denizmen Aygün Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Handan Alp Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Zübeyir Kýlýç Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Yavuz Coþkun Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Meral Özmen Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Adem Aydýn Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi KAYSERÝ KIRIKKALE KOCAELÝ KONYA MALATYA MANÝSA MERSÝN SAMSUN SÝVAS ÞANLIURFA TRABZON VAN Dr. Selim Kurtoðlu Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Didem Aliefendioðlu Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Engin Arýsoy Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Bülent Oran Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Ünitesi Dr. Ayþehan Akýncý Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Ali Onað Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Esat Yýlgör Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Kemal Baysal 19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Dilara Ýçaðasýoðlu Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Ahmet Koç Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Yakup Aslan Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklar Anabilim Dalý Dr. Ercan Kýrými Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi 5

6 KURS PROGRAM KURS I :YOÐUN BAKIM KURSU 7 KASIM ÇARÞAMBA KONGRE ÖNCESÝ KURSLAR SALON C Baþkanlar : Metin Karaböcüoðlu (Ýstanbul Üniversitesi), Mehmet Boþnak (Dicle Üniversitesi ) 09:00-09:45 Hemodinami Serdar Kula (Gazi Üniversitesi) 09:45-10:30 Mekanik Ventilasyon Benan Bayrakçý (Hacettepe Üniversitesi) 10:30-11:00 11:00-11:45 Beslenme Desteði Hasan Özen (Hacettepe Üniversitesi) 11:45-12:30 Enfeksiyon Necmi Aksaray (Çukurova Üniversitesi) 12:30-13:30 ÖÐLE YEMEÐÝ 13:30-14:15 Renal Replasman Tedavisi Salih Kavukçu (Dokuz Eylül Üniversitesi) 14:15-15:00 Nörolojik Sorunlar Serap Uysal (Ýstanbul Üniversitesi) 15:00-15:30 15:30-16:15 Kanama Diyatezi Ahmet Koç (Harran Üniversitesi) 16:15-17:00 Rehabilitasyon Reyhan Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) KURS 2 : EKG KURSU SALON D Baþkanlar : Türkan Ertuðrul (Ýstanbul Üniversitesi), Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) 13:30-14:00 EKG de Temel Kavramlar Ercan Tutar (Ankara Üniversitesi) 14:00-14:30 Hipertrofiler Sevim Karaaslan (Selçuk Üniversitesi) 14:30-15:00 Bradikardi ve EKG Aygün Dindar (Ýstanbul Üniversitesi) 15:00-15:30 15:30-16:00 Taþikardi ve EKG Naci Ceviz (Atatürk Üniversitesi) 16:00-16:30 Ekstrasistoller Nazmi Narin (Erciyes Üniversitesi) 16:30-17:00 Örneklerle EKG Mustafa Koray Lenk (GATA) KURS 3: ÇOCUKLUK ÇAÐINDA SIK GÖRÜLEN SORUNLAR KURSU SALON E Baþkanlar : Fatma Oðuz (Ýstanbul Üniversitesi), Mehmet Ali Taþ (Dicle Üniversitesi) 13:30-14:15 Göz Sorunlarý Cumhur Þener (Hacettepe Üniversitesi) 14:15-15:00 Ortopedik Sorunlar Mustafa Baþbozkurt (GATA) 15:00-15:30 15:30-16:15 Ürogenital Sorunlar Nuri Kale (Gazi Üniversitesi) 16:15-17:00 Radyoloji Atlasý Aytekin Besim (Hacettepe Üniversitesi) 6

7 7 KASIM ÇARÞAMBA 09:00-18:00 Kayýt 18:00-19:00 Açýlýþ Konuþmalarý 19:00-20:00 Açýlýþ Kokteyli SALON A 8 KASIM PERÞEMBE 09:00-10:00 SALON A SALON B SALON C Enver Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Ruhan Düþünsel (Erciyes Üniversitesi) Deðiþen Saðlýk Politikalarýnýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri Tomris Türmen (Ankara Üniversitesi) 10:00-10:30 HEMATOLOJÝ Çiðdem Altay (Ankara) Akif Yeþilipek (Akdeniz Üniversitesi) TALASEMÝ Tanýsý ve Eradikasyon Politikalarý Gülsen Bozkurt (KKTC) Ýzlem ve Tedavi Komplikasyonlarý Aytemiz Gürgey (Hacettepe Üniversitesi) Kemik Ýliði Transplantasyonu Buket Erer (Ege Üniversitesi) 10:30-12:00 ALLERJÝ Haluk Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) Seval Güneþer Kendirli (Çukurova Üniversitesi) Hangisi Astým? Ayfer Tuncer (Hacettepe Üniversitesi) Besin Allerjileri; Taný ve Prognoz Remziye Tanaç (Ege Üniversitesi) Allerjik Hastalýklardan Korunma Mehtap Yazýcýoðlu (Trakya Üniversitesi) NEFROLOJÝ Melda Çaðlar (Ankara) Sevgi Mir (Ege Üniversitesi) Elektrolit Bozukluklarý Necla Buyan (Gazi Üniversitesi) Akut Böbrek Yetmezliði Osman Dönmez (Uludað Üniversitesi) Çocukluk Çaðýnda Sýk Görülen Vaskulitler ve Tedavisi Sevcan Bakkaloðlu Ezgü (Gazi Üniversitesi) SALON D VII. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK VII. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK SALON E VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ UYDU SEMPOZYUMU MSD-AÞI GARDASIL:HPV ve Servikal Kansere Karþý 4'lü Yaklaþým UYDU SEMPOZYUMU MSD-ASTIM Farklý Pediyatrik Astým Fenotiplerinde Tedavi Practall Konsensusu SERBEST BÝLDÝRÝLER SERBEST BÝLDÝRÝLER Ömer Tarým (Uludað Üniversitesi) Kenan Kocabay (Ýzzet Baysal Üniversitesi) Ayþehan Akýncý (Ýnönü Üniversitesi) Bülent Dizdarlý (KKTC) 15:00-15:30 UZMANINA DANIÞALIM UZMANINA DANIÞALIM Handan Alp (Atatürk Üniversitesi) Ayfer Gür Güven (Akdeniz Üniversitesi) Karýn Aðrýsý Olan Çocuk Artritli Çocuk Aydan Kansu (Ankara Üniversitesi) Ayþin Bakkaloðlu (Hacettepe Üniversitesi) E-POSTER ALANI 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:30-16:30 16:30-18:00 BAÞKANLAR * Yavuz Çoþkun (Gaziantep Üniversitesi) * Ferah Sönmez (Adnan Menderes Üniversitesi) * Denizmen Aygün (Fýrat Üniversitesi) * Aysu Say (Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Kliniði) UZMANINA DANIÞALIM Sadýk Demirsoy (Gazi Üniversitesi) Kronik Öksürük Fazilet Karakoç (Marmara Üniversitesi) VII. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK * Yakup Aslan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) * Þule Yiðit (Hacettepe Üniversitesi) * Canan Türkyýlmaz (Gazi Üniversitesi) * Emine Güllüelli (KKTC) VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 19:30 BARBEKÜ PARTÝSÝ (ACAPULCO SAHÝLÝNDE) 7

8 SALON A SALON B SALON C SALON D Ergül Tunçbilek (Hacettepe Üniversitesi) Oðuz Söylemezoðlu (Gazi Üniversitesi) Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlýk Eðitiminde Neredeyiz? Gülsev Kale (Hacettepe Üniversitesi) 10:00-10:30 09:00-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 KARDÝYOLOJÝ Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) Nazmi Narin (Erciyes Üniversitesi) Kalp Yetmezliði; Taný ve Tedavi Yöntemlerinde Yenilikler Semra Atalay (Ankara Üniversitesi) Giriþimsel Tedavide Yenilikler Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) Fetal Ekokardiyografi Funda Öztunç (Ýstanbul Üniversitesi) UYDU SEMPOZYUMU NOVARTIS Çocukluk Çaðýnda Atopik Dermatit ve Pimekrolimus Tedavisi UYDU SEMPOZYUMU WYETH Pnömokokal Hastalýklar ve Korunma 15:00-15:30 KONFERANS Figen Ersoy (Hacettepe Üniversitesi) Hangi Çocukta Ýmmun Yetmezlik Düþünmeliyiz? Leman Yel (Hacettepe Üniversitesi) ÝNTERAKTÝF OTURUM Üst Solunum Yolu Hastalýklarýnda Tedavi - Medikal? Cerrahi? Nuran Salman (Ýstanbul Üniversitesi) Fikret Ýleri (Gazi Üniversitesi) 15:30-16:00 16:00-17:00 17:00-18:30 E-POSTER ALANI BAÞKANLAR ENFEKSÝYON Gülten Seçmeer (Hacettepe Üniversitesi) Yýldýz Camcýoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) SARS Enfeksiyonu Mustafa Hacýmustafaoðlu (Uludað Üniversitesi) Kýrým Kongo Ateþi Önder Ergönül (Marmara Üniversitesi) Kuþ Gribi Ahmet Faik Öner (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) UYDU SEMPOZYUM BERKER Bebek Beslenmesinde Probiyotikler ve Organik Ürünlerin Önemi UYDU SEMPOZYUM SÜTAÞ Çocuk Saðlýðýnda Prebiyotik, Probiyetik ve Sinbiyotikler: Kanýta Dayalý Güncel Veriler SERBEST BÝLDÝRÝLER SERBEST BÝLDÝRÝLER Baþkanlar : Meral Özmen (Ýstanbul Üniversitesi) Ali Onað (Celal Bayar Üniversitesi) Zübeyir Kýlýç (Osmangazi Üniversitesi ) Sýdýka Kayýmbaþýoðlu (KKTC) KONFERANS Bülent Þekerel (Hacettepe Üniversitesi) Bronþiolitte Kanýta Dayalý Týp Fazýl Orhan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ÝNTERAKTÝF OTURUM Ýlk Febril ya da Febril Olmayan Konvülsiyonlar Tedavi Edilmeli mi? Evet, Hayýr Gülþen Köse (Ankara Dýþkapý Çocuk Hastanesi) Þakir Altýnbaþak (Çukurova Üniversitesi) * Gülsen Erçal (KKTC) * Filiz Tütüncüler (Trakya Üniversitesi) * Dilara Ýçaðasýoðlu (Cumhuriyet Üniversitesi) * Figen Ýnce (KKTC) 9 KASIM CUMA 20:00 GALA YEMEÐÝ (GÝRNE KALESÝ) ENDOKRÝNOLOJÝ Peyami Cinaz (Gazi Üniversitesi ) Feyza Darendeliler (Ýstanbul Üniversitesi) Diyabetik Ketoasidoz; Taný ve Tedavi Yaklaþýmý Rüveyde Bundak (Ýstanbul Üniversitesi) Obesite ve Tip 2 Diyabet Merih Berberoðlu (Ankara Üniversitesi) Pubertal Sorunlar Selim Kurtoðlu (Erciyes Üniversitesi) KONFERANS Ayþe Balat (Gaziantep Üniversitesi) Periyodik Ateþ Sendromlarý Oðuz Söylemezoðlu (Gazi Üniversitesi) ÝNTERAKTÝF OTURUM Ateþli Çocukta Antipiretik Kullanýlmalý mý? Evet, Hayýr Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) Zafer Kurugöl (Ege Üniversitesi) PSÝKÝYATRÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Akut Astým Ataðýnda Nebuliser ile Steroid Tedavisi Verilmeli mi? Evet, Hayýr Fadýl Öztürk (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) Derya Altýntaþ (Çukurova Üniversitesi) * Didem Aliefendioðlu (Kýrýkkale Üniversitesi) * Engin Arýsoy (Kocaeli Üniversitesi) * Esra Önal (Gazi Üniversitesi) * Kazým Akfert (KKTC) Cahit Karakelleoðlu (Atatürk Üniversitesi) Ayþe Öner (Ufuk Üniversitesi) Uyku Bozukluklarý Elvan Ýþeri (Gazi Üniversitesi) Öðrenme Güçlüðü Runa Uslu (Ankara Üniversitesi) Çocuk ve Ergenlerde Ýnternet Riskli mi? Kadriye Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) SALON E VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 8

9 08:30-09:15 09:15-10:00 10 KASIM CUMARTESÝ SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E 10:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:30-16:30 ULU ÖNDER ATATÜRK Ü ANMA TÖRENÝ Yavuz Ercan (Ankara Üniversitesi) Yýldýz Atalay (Gazi Üniversitesi) Tezer Kutluk (Hacettepe Üniversitesi) Breastfeeding Tragedies Can be Avoided Richard J. Schanler (USA) BESLENME Alev Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Ender Pehlivanoðlu(Marmara Üniversitesi) Prematür Beslenmesi Ercan Kýrimi (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) Süt Çocuðu Beslenmesi Ayþegül Tokatlý (Hacettepe Üniversitesi ) Okul Çaðý ve Adolesan Beslenmesi Nur Çabuk Aslan (Dokuz Eylül Üniversitesi) UYDU SEMPOZYUM NUMÝL Preterm Bebeklerin Postdischarge Beslenmesi UYDU SEMPOZYUM NESTLE Büyüyen Bebeklerin ve Küçük Çocuklarýn Spesifik Fizyolojik Karakteristiklerine Göre Bireysel Beslenme Gereksinimleri GASTROENTEROLOJÝ Turgay Çoþkun (Hacettepe Üniversitesi) Raþit Vural Yaðcý (Ege Üniversitesi) Gastroözofagial Reflü ve Kusma Aysel Yüce (Hacettepe Üniversitesi) Kronik Ýshalli Çocuk Buket Dalgýç (Gazi Üniversitesi) Ýnfantil Kolik Figen Özçay (Baþkent Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER SERBEST BÝLDÝRÝLER Yavuz Coþkun Hasan Bozer (KKTC) (Gaziantep Üniversitesi) Esin Koç (Gazi Üniversitesi) Esat Yýlgör (Mersin Üniversitesi) 15:00-15:30 UZMANINA DANIÞALIM Türkan Patýroðlu (Erciyes Üniversitesi) Anemili Çocuk Namýk Özbek (Baþkent Üniversitesi) E-POSTER ALANI UYDU SEMPOZYUM BÝLÝM ÝLAÇ Üsye de Yeni Tedavi Seçeneði: Sefdinir UZMANINA DANIÞALIM Aydan Kansu (Ankara Üniversitesi) Kronik Kabýzlýk Özlem Suoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) SOSYAL PEDÝATRÝ Kadriye Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) Cemal Mert (KKTC) Aþý Uygulamalarýndaki Yenilikler Elif Özmert (Hacettepe Üniversitesi) Tarama Test Rehberleri Gonca Yýlmaz (S.B.Keçiören E.A. Hastanesi) Kreþ Çocuðu Sorunlarý Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi) UZMANINA DANIÞALIM Kalbiye Yalaz (Ankara) Baþaðrýsý Olan Çocuk Sabiha Aysun (Hacettepe Üniversitesi) YENÝDOÐAN Tomris Türmen (Ankara Üniversitesi) Murat Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) Yenidoðanýn Nakli Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) Yenidoðanýn Acil Metabolik Sorunlarý Canan Türkyýlmaz (Gazi Üniversitesi) Yenidoðanýn Acil Respiratuar Sorunlarý Þule Yiðit (Hacettepe Üniversitesi) UZMANINA DANIÞALIM Namýk Çevik (Baþkent Üniversitesi) Lenfodenopatili Çocuk Elif Güler (Gaziantep Üniversitesi) UZMANINA DANIÞALIM Semra Atalay (Ankara Üniversitesi) Akut Romatizmal Ateþ Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) 16:30-18:00 BAÞKANLAR * Hüseyin Debreli (KKTC) * Pelin Zorlu (Sami Ulus Çocuk Hastanesi) * Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) * Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) * Mustafa Taþçýoðlu (KKTC) * Aysun Bideci (Gazi Üniversitesi) * Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi ) * Ertan Doðan (KKTC) 18:00-18:30 KAPANIÞ TÖRENÝ 20:00 KOKTEYL (BELLAPAÝS MANASTIRI) SALON A 9

10 VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 8 KASIM PERÞEMBE SALON E 10:30-12:00 Zor Durumdaki Çocuklar Ia Davitaia (Gürcistan), Gülsev Kale (Türkiye) Savaþta Çocuk Saðlýðý Ahmaduddin Maarij (Afganistan) Çocuk ve Çevre Saðlýðý Kadriye Yurdakök (Türkiye) 12:00-13:30 13:30-15:00 ÖÐLE YEMEÐÝ Avrasya Ülkelerinde Yenidoðan Bebek Saðlýðý Merkezi Avrasya Neonatoloji Dernekleri Birliði Temsilcileri Murat Yurdakök (Türkiye), Nesib Guliyev (Azerbaycan) Ahmaduddin Maarij (Afganistan) Nesib Guliyev (Azerbaycan) Elza N. Akhmadeeva (Baþkurdistan) Revan Mustafayev (Kýrým) Ia Davitaia (Gürcistan) Janna Ospanova (Kazakistan) Aygul Jayolobayeva (Kýrgýzistan) Ýbrahim Agayev (Nahçývan) Il'dar Fatkullin (Tataristan) Khadichahon Mukhamedova (Özbekistan) Gülsevin Tekinalp (Türkiye) Çiðdem Bekler (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti) 15:00-15:30 15:30-17:00 NEONATOLOJÝ Yýldýz Atalay (Türkiye), Dilbar Makhmudova (Özbekistan) Neonatal Hiperbilirübinemi: Taný Kriterleri Aygul Aimanbetova Jayolobayeva (Kýrgýzistan) Prematürelerde Perinatal Beyin Zedelenmelerinin Ýmmünokimyasal Bulgularý S. Sh. Hasanov, A. S. Hajiyeva, S. N. Mukhtarova (Azerbaycan) Yenidoðan Bebeklerde Aðrýnýn Önlenmesi: Alternatif Yöntemler S. S. Hasanov; N. N. Hajiyeva, G. T. Nacafova (Azerbaycan) Hipoksik-iskemik Ensefalopatili Yenidoðan Bebeklerin Böbreklerinde Yapýsal ve Fonksiyonel Deðiþiklikler N. J. Guliyev, N. J. Rahimova (Azerbaycan) Hipoksik-iskemik Ensefalopatili Yenidoðan Bebeklerde Actovegin Tedavisi N. J. Guliyev, N. J. Rahimova (Azerbaycan) Mekonyum Aspirasyonu Sendromunda Klinik ve Radyolojik Bulgular B. M. Huseynova (Azerbaycan) Yenidoðan Bebeklerde Antihomotoksikal Preparatlar S. Sh. Hasanov, M. H. Allahverdiyeva, N. A. Khanlarova, M. A. Rzayeva (Azerbaycan) 10

11 PEDÝATRÝDE GELÝÞMELER - 1 Zaira K. Mazhitova (Kazakistan), Alev Hasanoðlu (Türkiye) Nutrogenomiks Turgay Coþkun (Türkiye) 10:00-10:30 PEDÝATRÝDE GELÝÞMELER - 2 Kamchibek A. Uzakbaev (Kýrgýzistan), Tezer Kutluk (Türkiye) Çocuklarda Kalýtsal Nöromusküler Hastalýklar: Taný Kriterleri Leyla Akhmadeeva (Baþkurdistan) Astým ve Tedavisi Bülent Þekerel (Türkiye) 12:00-13:30 ÖÐLE YEMEÐÝ ENFEKSÝYON HASTALIKLARI Makhmud M. Aliev (Özbekistan), Cemal Mert (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti) Ýntrauterin Enfeksiyonlar: Taný ve Tedavide Yenilikler Nermin Memedova (Azerbaycan) TORCH Enfeksiyonlarý ve Yenidoðan Saðlýðý Dilara Akhmedova, Talat S. Agzamhodjaev (Özbekistan) Ekstremite Aðrýsý ile Getirilen Erken Konjenital Sifiliz Vakasý Didem Armangil, Sinem Akgül, Þule Yiðit (Türkiye) Yenidoðan Bebeklerde Klamidya Enfeksiyonlarý Zhanna Ospanova (Kazakistan) Yüksek Riskli Bebeklerde Konjenital ve Nosokomiyal Mikroflora: Antibiyotiklere ve Bakteriyofajlara Dirençleri Maka Mshvildadze (Gürcistan) Kuzey Kýbrýs ta Aþý ile Korunulabilen Hastalarýklarýn Seroprevalansý Zafer Kurugöl (Türkiye) 15:00-15:30 GENEL PEDÝATRÝ Talat S. Agzamhodjaev (Özbekistan), Yýldýz Camcýoðlu (Türkiye) Özbekistan da Erken Çocukluk Geliþimi Programý Dilbar Makhmudova (Özbekistan) Özbekistan da Adolesanlarda Mikrotia ve Tedavisi Murad M. Jafarov (Özbekistan) Akut Romatizmal Ateþli Çocuklarda Sol Kardiyak Ventrikül Geometrisi M. R. Gajiyeva, I. I. Isayev (Azerbaycan) Kuzey Kýbrýs ta Çocuklarda Kansere Karþý Savaþ Kudret Çaðlar (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti) Azerbaycan da Bronþial Astým Etiyolojisi Amalya Eyyubova (Azerbaycan) Çocuklarda Akut Pnömonide Apoptozu Aktive Eden Faktörler Utkur K. Ibragimov (Özbekistan) Çocuklarda Refleks Epilepsi: Ýki Vakanýn Takdimi R. N. Rzaev, N. N. Abasova (Azerbaycan) Gebe Kadýnýn Beslenmesi ve Pediatri Q. G. Huseynov, A. A. Abishova (Azerbaycan) 17:00-17:30 KAPANIÞ TÖRENÝ 09:00-10:00 10:30-12:00 13:30-15:00 15:30-17:00 VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 11 9 KASIM CUMA SALON E

12 ÇOCUK HEMÞÝRELÝÐÝ DERNEÐÝ DÜZENLEME KURULU Baþkan Dr. Hatice Pek Sekreter Dr. Suzan Yýldýz Muhasip Dr. Sevil Ýnal Veznedar Dr. Duygu Varol Üyeler Dr. Nefise Bahçecik Dr. Zerrin Çiðdem Dr. Tülin Dedik BÝLÝMSEL KURUL Dr. Hicran Çavuþoðlu Dr. Firdevs Erdemir Dr. Filiz Arslan Dr. Hüsniye Çalýþýr Dr. Gülümser Dolgun Dr. Emine Erdem Dr. Sevil Ýnal Dr. Emine Efe Özel Dr. Duygu Varol Dr. Rana Yiðit MSc. Mine Hýzel Bahçeci MSc. Ýsmet Çoban 7. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK 08:30-08:45 08:45-09:45 09:45-10:15 10:30-11:00 13:30-14:00 12:00-12:30 11:00-12:00 14:00-15:00 15:30-16:00 Açýlýþ Konuþmalarý Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri Enver Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi ) Türkiye Milli Pediatri Derneði Baþkaný Ruhan Düþünsel (Erciyes Üniversitesi) Çocuk Hemþireliði Derneði Baþkaný Hatice Pek (Marmara Üniversitesi) KKTC de Çocuk Saðlýðý ve Çocuk Hemþireliðinin Durumu Suzan Yýldýz (Ýstanbul Üniversitesi) Kamuda Çocuk Hemþireliðinin Durumu ve Çocuk Saðlýðý Hizmetleri Ýsmet Çoban (KKTC Saðlýk Bakanlýðý) KKTC de Çocuk Saðlýðýnýn Durumu ve Sorunlarý Mine Bahçeci (Yakýn Doðu Üniversitesi) Ayþe Hýzlýer, Nahide Zincirkýran, Mehtap Üzüm, Ayþegül Ayþegül (Yakýn Doðu Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Rana Yiðit (Mersin Üniversitesi ) Nefise Bahçecik (Marmara Üniversitesi) 17:00-18:00 BAÞKANLAR 12 E-POSTER ALANI 8 KASIM PERÞEMBE SALON D Hicran Çavuþoðlu (Hacettepe Üniversitesi) 21. Yüzyýlda Yeni Tanýmlanan ya da Yeniden Tanýmlanan Enfeksiyon Hastalýklarý ve Enfeksiyon Kontrolü Firdevs Erdemir (Baþkent Üniversitesi) 10:15-10:30 Hatice Pek (Marmara Üniversitesi) Aþýlardaki Son Geliþmeler Sevil Ýnal (Ýstanbul Üniversitesi) Adolesan Sorunlarý Rana Yiðit (Mersin Üniversitesi) Adolesan Beslenmesi ve Obesite Duygu Varol (Ýstanbul Üniversitesi) Adolesanda Madde Kullanýmý Rana Yiðit (Mersin Üniversitesi) Hatice Pek (Marmara Üniversitesi) Doðum Sonrasý Dönemde Annelik Rolüne Uyum Hüsniye Çalýþýr (Adnan Menderes Üniversitesi) 12:30-13:30 ÖÐLE YEMEÐÝ Hiperaktif Çocukta Anne, Baba ve Öðretmen Eðitimi Firdevs Erdemir (Baþkent Üniversitesi) Gülümser Dolgun (Ýstanbul Üniversitesi) Kanserli Çocuðun Evde Bakýmý Hicran Çavuþoðlu (Hacettepe Üniversitesi) Kanserli Çocuklarda Semptom Kontrolü Filiz Arslan (Gülhane Askeri Týp Akademisi) Kanserli Çocuðu Olan Ailelerin Yaþam kalitesi Emine Erdem (Erciyes Üniversitesi) 15:00-15:30 Yenidoðanda Aðrýyý Azaltmada Nonfarmakolojik Yöntemler Zerrin Çiðdem (Marmara Üniversitesi) Emine Efe Özel (Akdeniz Üniversitesi) 16:00-17:00 * Firdevs Erdemir (Baþkent Üniversitesi) * Nefise Bahçecik (Marmara Üniversitesi)

13 KAYIT & KONAKLAMA KAYIT FORMU KONGRE KAYIT Ad, Soyad : Ünvan : Uzmanlýk Alaný: Ýþ Adresi : Telefon : Faks : Mobil Telefon : E-posta : Refakatçi Ad, Soyad : Adreslerde posta kodu, telefonlarda alan kodu belirtiniz. UZMAN DERNEK ÜYESÝ ASÝSTAN REFAKATÇÝ HEMÞÝRE FÝRMA YETKÝLÝSÝ KAYIT ÜCRETÝNE DAHÝL OLAN HÝZMETLER 8 Kongre çantasý 8 Kongre bildiri CD si 8 Kongre cep program kitapçýðý 8 Kongre merkezinde öðlen yemek paketi ikramý 8 Uydu Sempozyumlarýna katýlým Kayýt fiyatlarýna %18 K.D.V ilave edilecektir. ERKEN KAYIT (10 Eylül den önce) GEÇ KAYIT (10 Eylül den sonra) Açýlýþ kokteyli 8 Bella Pais kokteyli 8 Barbekü partisi 8 Gala yemeði 8 Bilimsel program aralarýndaki ikramlara katýlým 8 Firmalarýn düzenlediði sergi ve stand alanlarýný izleme ve aktivitelere katýlým Kaydý olmayan refakatçiler bilimsel ve sosyal aktivitelerden yararlanamayacaktýr. Yararlanmak isteyenlerin refakatçi ücreti yatýrmasý gerekmektedir. KURS KAYIT KAYIT 75 8 Katýlýmcý sayýsý 40 kiþi ile sýnýrlýdýr. 8 Her kurs için ayrý kayýt ücreti yatýrýlacaktýr. Kurs kayýt fiyatlarýna %18 K.D.V ilave edilecektir. 8 Kurslar sonrasýnda kongreye devam etmek isteyen kurs katýlýmcýlarýnýn, kongreye kayýt ve otel rezervasyonlarýný ayrýca yaptýrmalarý gerekmektedir. 8 Kurs katýlýmcýlarýna kurs sonrasýnda kurs katýlým belgesi verilecektir. KONAKLAMA OTEL ADI KATEGORÝ KONAKLAMA TEK KÝÞÝLÝK ODA FÝYATI ÝKÝ KÝÞÝLÝK ODADA KÝÞÝ BAÞI FÝYAT ACAPULCO BEACH CLUB & RESORT HOTEL KONGRE PAKETÝ MERÝT CRYSTAL COVE HOTEL JASMINE COURT HOTEL ROCKS HOTEL MALPAS HOTEL (ALTINÖR) KONGRE PAKETÝ KONGRE PAKETÝ KONGRE PAKETÝ KONGRE PAKETÝ VUNÝ PALACE HOTEL KONGRE PAKETÝ THE COLONY HOTEL KONGRE PAKETÝ OSCAR HOTEL KONGRE PAKETÝ KONAKLAMA ÜCRETÝNE DAHÝL OLAN HÝZMETLER 8 4 gece oda kahvaltý konaklama 8 Kýbrýs Türk Hava yollarý ile gidiþ dönüþ uçak bileti 8 Otel-Havaalaný-Otel transferleri * YUKARIDA BELÝRTÝLEN FÝYATLAR 15 AÐUSTOS 2007 TARÝHÝNE KADAR GEÇERLÝ OLUP BU TARÝHTEN SONRA FÝYATL % 15 FARK ÝLAVE EDÝLECEKTÝR. Konaklama fiyatlarýna %18 K.D.V ilave edilecektir. KONAKLAMA / KAYIT ÜCRETÝ HESAP NO: SÝMKON TURÝZM ÝNÞ. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝNANSBANK 1056 CAPÝTOL ALTUNÝZADE ÞUBESÝ YTL Hesap No : AVRO Hesap No : USD Hesap No : ÝPTAL KOÞULLARI Yatýrýlmasý gereken konaklama esas alýnmak suretiyle 15 Eylül 2007 tarihine kadar yapýlacak iptallerde ödenmiþ ücretin % 50 si iade edilir. Bu tarihten sonra yapýlacak iptallerde iade yapýlmayacaktýr. 13

14 GENEL BÝLGÝLER KONGRE BÝLDÝRÝ ÖDÜLLERÝ - PROJE ÖDÜLÜ Kongrede sözlü sunuma kabul edilmiþ üç sözel bildiri ile üç poster sunuma ve 2007 yýlý için önerilecek araþtýrma projelerinden bilimsel jüri tarafýndan birinci seçilene Hero Baby nin sponsorluðunda ödüller verilecektir. Tüm ödüller 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi nde ilan edilecektir. Proje baþvurularýnýn 15 Ekim 2007 tarihine kadar Milli Pediatri Derneði genel merkezine üç nüsha olarak gönderilmesi gerekmektedir. KREDÝLENDÝRME Kongre Türk Tabipleri Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. Kredilendirme formlarýný kongre çantalarýnýzýn içerisinde bulabilirsiniz. KATILIM SERTÝFÝKASI Kongreye ve kursa kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikasý verilecektir. DAVET MEKTUBU Kurumlarýnca davet mektubu istenen hekimlerimizin talebine göre davet mektubu gönderilecektir. Ýstek doðrultusunda gönderilecek olan davet mektubu kayýt ücretlerini ve diðer harcamalarý içermeyecektir. SERGÝ ALANLARI Kongreye stand ve/veya sergi ile katýlmak isteyen kuruluþlar Symcon Turizm e baþvurmalýdýrlar. YAKA KARTI Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin kongre merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, sergi alanlarýnda ve diðer sosyal programlarda yaka kartý takmasý zorunludur. ULAÞIM Kongreye katýlacak olan misafirlerimizin uçak rezervasyonu için Symcon Turizm e baþvurmalarý gerekmektedir. Kongremizde ulaþým K.T.H.Y özel seferleri ile gerçekleþtirilecektir. ÝKLÝM Kýbrýs'ýn iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Kasým ayýnda Kýbrýs ta ortalama hava sýcaklýðý gündüz 21 0 C, gece 14 0 C civarýndadýr. K.K.T.C YE GÝRMEK ÝÇÝN KÝMLÝK BELGESÝ T.C. uyruklular nüfüs cüzdanlarý ile K.K.T.C ye ziyaret amacý ile giriþ yapabilirler. K.K.T.C ye TC. nüfus cüzdaný haricinde hiçbir belge ile giriþ yapýlamaz. Kýbrýs yurtdýþý çýkýþ sayýldýðýndan dýþ hatlar teminalinden pasaport veya nüfüs kaðýdý ile çýkýþ yapýlabilmektedir. Pasaport ile çýkýþ yapanlara K.K.T.C ye girerken pasaportlarýna damga vurulduðundan Yunanistan a giriþlerde vize problemi yaþanmaktadýr. Kimlik ile giriþte gümrük polisinin verilmiþ olduðu giriþ-çýkýþ belgesi giriþ ve çýkýþta gösterilmek zorunluluðu olduðu için belgenin mutlaka saklamasý gerekmektedir. ÝLETÝÞÝM Türkiye deki tüm GSM operatörlerinin hatlarý K.K.T.C. de kullanýlabilmektedir. Görüþme yapýlabilmesi için telefon hatlarýnýn yurtdýþý görüþmelere açýk olmasý gerekmektedir. REFAKAT K.K.T.C ye 18 yaþýndan küçük çocuklarýn ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diðer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüðünde muhafakatname alma zorunluluðu bulunmaktadýr. HAVAALANI K.K.T.C ye dýþ hatlar terminalinden giriþ-çýkýþ yapýlmaktadýr. KONGRE GENEL BÝLGÝLERÝ K.K.T.C. HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER TEKNÝK K.K.T.C de elektrik voltajý 240 olup BS standartý kullanýlmaktadýr. 3 lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullanýlmaktadýr. RESMÝ DÝL ve P BÝRÝMÝ Resmi dili Türkçe, para birimi YTL dir. Pos makinesi bulunan tüm alýþveriþ merkezlerinde kredi kartý geçerlidir. 14

15 ÝLETÝÞÝM DÜZENLEYEN KURULUÞ TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ Cinnah Cad. No: 35/6 Çankaya - ANK Tel : (pbx) Faks : Web : KONGRE BÝLÝMSEL SEKRETERYASI Prof. Dr. Aysun Bideci Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý A.B.D. Beþevler / Ankara Tel : Gsm : Faks : E-posta : ÝSTANBUL Atatürk Mah. Girne Caddesi Þengül Sokak Keskin Ýþ Merkezi No: Ataþehir / Kadýköy - ÝSTANBUL Tel : pbx Faks : GSM : E-posta : Web : KONGRE ORGANÝZATÖRÜ ANK Cinnah Cad. Farabi Sok. No:39/ Çankaya - ANK Tel : pbx Faks : ÝZMÝR Ali Çetinkaya Bulvarý No:9 D:6 Alsancak - ÝZMÝR Tel : Faks :

16

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ www.millipediatri2015.kongresi.info Değerli Meslektaşlarımız Bu yıl 04-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Değerli Meslektaşlarımız Bu yıl 04-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek de gerçekleştirmeyi planladığımız

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Dr. Benan Bayrakcý Kongre Baþkaný. Deðerli Meslektaþlarým,

Dr. Benan Bayrakcý Kongre Baþkaný. Deðerli Meslektaþlarým, Deðerli Meslektaþlarým, Köklü Pediatri ailesinin en genç üyeleri sayýlabilecek Çocuk Yoðun Bakým ve Çocuk Acil Bilim Dallarýnýn dördüncü büyük kongresinin adresini Hacettepe olarak duyurmaktan mutluluk

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin 11-15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde

Detaylı

Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin 11-15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

58. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ > BÝLÝMSEL PROGRAM < 23 Ekim 2014 - Perşembe

58. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ > BÝLÝMSEL PROGRAM < 23 Ekim 2014 - Perşembe BİLİMSEL PROGRAM 23 Ekim 2014 - Perşembe SALON A 08:30-10:00 OTURUM Enver Hasanoğlu Tomris Türmen *Simultane çeviri olacaktır. > Millenium Development Goald Toward 2020 Andreas Konstantopoulos > Türkiye

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

KONGREYE DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

59. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ > BÝLÝMSEL PROGRAM < YENİDOĞANDA TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

59. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ > BÝLÝMSEL PROGRAM < YENİDOĞANDA TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU YENİDOĞANDA TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU 4 Kasım 2015 Kurs Yöneticileri: Rahmi Örs, Fahri Ovalı 13:30-14:15 Solunum Fizyolojisi Nurullah Okumuş SALON F 14:15-15:00 Non-invaziv Ventilasyon Ömer Erdeve

Detaylı

ÝLETÝÞÝM SEMPOZYUM BAÞKANI Prof. Dr. Gülsen Ökten Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý, Týbbi Genetik Bilim Dalý Baskaný Atakum/Samsun e-mail: gulsen@omu.edu.tr tel: 0362

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

4 Kasım 2015 - Çarşamba

4 Kasım 2015 - Çarşamba 13:30-18:30 KURSLAR YENİDOĞAN MEKANİK VENTILASYON KURSU ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU 4 Kasım 2015 - Çarşamba 09:00 ÇOCUKLARDA - 10:00 BESLENME KURSU GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI

Detaylı

Deðerli meslekdaþlarýmýz, Sizleri Febril Nötropeni Derneði tarafýndan 20-22 Þubat 2009 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecek 5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrasý

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 1-2 Nisan 2010 Ramada Plaza, Ankara www.turkkanser.org.tr 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı