51. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "51. TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ KONGRESÝ"

Transkript

1

2 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kasým 2007 tarihleri arasýnda Kýbrýs ta Acapulco Beach Club & Resort Hotel de düzenlenecek olan 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayýz. Kongremiz pediatri alanýnda güncel konularýn tartýþýlacaðý konferanslar, paneller, uydu sempozyumlarý, sözlü bildiriler, poster sunumlarý yaný sýra bu yýl VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ ile birlikte gerçekleþerek daha da zenginleþecektir. Katýlýmýnýzýn kongremize büyük katký saðlayacaðý inancý ile Kýbrýs ýn büyüleyici ortamýnda güzel bir kongre geçirmenizi dileriz. Saygýlarýmýzla, Prof. Dr. Enver Hasanoðlu Prof. Dr. Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri Baþkaný 2

3 K.K.T.C. CUMHURBAÞKANI Sayýn Mehmet Ali Talat Himayesinde ONURSAL BAÞKAN Dr. Ýhsan Doðramacý ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ Dr. Alev Hasanoðlu Dr. Aysun Bideci Dr. Cemal Mert Dr. Emine Güllüelli Dr. Enver Hasanoðlu Dr. Feyza Darendeliler Dr. Gülsen Bozkurt Dr. Gülten Erçal Dr. Hasan Bozer Dr. Murat Yurdakök Dr. Oðuz Söylemezoðlu Dr. Ruhan Düþünsel Dr. Tezer Kutluk TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Dr. Ruhan Düþünsel Baþkan Yardýmcýsý Dr. Tezer Kutluk Genel Sekreter Dr. Enver Hasanoðlu Sayman Dr. Peyami Cinaz Üyeler Dr. Akif Yeþilipek Dr. Alpay Çeliker Dr. Aysun Bideci Dr. Bülent Þekerel Dr. Feyza Darendeliler Dr. Murat Yurdakök Dr. Necmi Aksaray Dr. Oðuz Söylemezoðlu Dr. Saadet Arsan Dr. Yýldýz Camcýoðlu * Ýsim sýrasýna göre alfabetik olarak sýralanmýþtýr. 3

4 VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ ONURSAL BAÞKANLAR Sayýn Mehmet Ali Talat Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Dr. Ýhsan Doðramacý Türk Dilli Ülkelerin Milli Pediatri Dernekleri Birliði Onursal Baþkaný BAÞKAN Dr. Enver Hasanoðlu Türk Dilli Ülkelerin Milli Pediatri Dernekleri Birliði Genel Sekreteri BAÞKAN YARDIMCISI Dr. Murat Yurdakök Türkiye Milli Pediatri Derneði Önceki Baþkaný ÜYELER Dr. Nesib Guliyev Türk Dilli Ülkelerin Milli Pediatri Dernekleri Birliði Baþkaný Dr. Ruhan Düþünsel Türkiye Milli Pediatri Derneði Baþkaný Dr. Tezer Kutluk Türkiye Milli Pediatri Derneði Seçilmiþ Baþkaný Dr. Cemal Mert Kýbrýs Türk Pediatri Kurumu Derneði Baþkaný Dr. Nermin Memedova Azerbeycan Pediatri Derneði 4

5 TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ ÞUBE BAÞKANLARI ADANA ANTALYA AYDIN BURSA DÝYARBAKIR DÜZCE EDÝRNE ELAZIÐ ERZURUM ESKÝÞEHÝR GAZÝANTEP ÝSTANBUL ÝZMÝR Dr.Seval Güneþer Kendirli Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Dr.Ayfer Gür Güven Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Dr.Ferah Sönmez Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Ömer Tarým Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý ABD Dr. Mehmet Ali Taþ Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Kenan Kocabay Ýzzet Baysal Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Filiz Tütüncüler Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Denizmen Aygün Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Handan Alp Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Zübeyir Kýlýç Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Yavuz Coþkun Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Meral Özmen Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Adem Aydýn Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi KAYSERÝ KIRIKKALE KOCAELÝ KONYA MALATYA MANÝSA MERSÝN SAMSUN SÝVAS ÞANLIURFA TRABZON VAN Dr. Selim Kurtoðlu Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Didem Aliefendioðlu Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Engin Arýsoy Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Bülent Oran Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Ünitesi Dr. Ayþehan Akýncý Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Ali Onað Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Esat Yýlgör Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Kemal Baysal 19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Dilara Ýçaðasýoðlu Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Ahmet Koç Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Yakup Aslan Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklar Anabilim Dalý Dr. Ercan Kýrými Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi 5

6 KURS PROGRAM KURS I :YOÐUN BAKIM KURSU 7 KASIM ÇARÞAMBA KONGRE ÖNCESÝ KURSLAR SALON C Baþkanlar : Metin Karaböcüoðlu (Ýstanbul Üniversitesi), Mehmet Boþnak (Dicle Üniversitesi ) 09:00-09:45 Hemodinami Serdar Kula (Gazi Üniversitesi) 09:45-10:30 Mekanik Ventilasyon Benan Bayrakçý (Hacettepe Üniversitesi) 10:30-11:00 11:00-11:45 Beslenme Desteði Hasan Özen (Hacettepe Üniversitesi) 11:45-12:30 Enfeksiyon Necmi Aksaray (Çukurova Üniversitesi) 12:30-13:30 ÖÐLE YEMEÐÝ 13:30-14:15 Renal Replasman Tedavisi Salih Kavukçu (Dokuz Eylül Üniversitesi) 14:15-15:00 Nörolojik Sorunlar Serap Uysal (Ýstanbul Üniversitesi) 15:00-15:30 15:30-16:15 Kanama Diyatezi Ahmet Koç (Harran Üniversitesi) 16:15-17:00 Rehabilitasyon Reyhan Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) KURS 2 : EKG KURSU SALON D Baþkanlar : Türkan Ertuðrul (Ýstanbul Üniversitesi), Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) 13:30-14:00 EKG de Temel Kavramlar Ercan Tutar (Ankara Üniversitesi) 14:00-14:30 Hipertrofiler Sevim Karaaslan (Selçuk Üniversitesi) 14:30-15:00 Bradikardi ve EKG Aygün Dindar (Ýstanbul Üniversitesi) 15:00-15:30 15:30-16:00 Taþikardi ve EKG Naci Ceviz (Atatürk Üniversitesi) 16:00-16:30 Ekstrasistoller Nazmi Narin (Erciyes Üniversitesi) 16:30-17:00 Örneklerle EKG Mustafa Koray Lenk (GATA) KURS 3: ÇOCUKLUK ÇAÐINDA SIK GÖRÜLEN SORUNLAR KURSU SALON E Baþkanlar : Fatma Oðuz (Ýstanbul Üniversitesi), Mehmet Ali Taþ (Dicle Üniversitesi) 13:30-14:15 Göz Sorunlarý Cumhur Þener (Hacettepe Üniversitesi) 14:15-15:00 Ortopedik Sorunlar Mustafa Baþbozkurt (GATA) 15:00-15:30 15:30-16:15 Ürogenital Sorunlar Nuri Kale (Gazi Üniversitesi) 16:15-17:00 Radyoloji Atlasý Aytekin Besim (Hacettepe Üniversitesi) 6

7 7 KASIM ÇARÞAMBA 09:00-18:00 Kayýt 18:00-19:00 Açýlýþ Konuþmalarý 19:00-20:00 Açýlýþ Kokteyli SALON A 8 KASIM PERÞEMBE 09:00-10:00 SALON A SALON B SALON C Enver Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Ruhan Düþünsel (Erciyes Üniversitesi) Deðiþen Saðlýk Politikalarýnýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri Tomris Türmen (Ankara Üniversitesi) 10:00-10:30 HEMATOLOJÝ Çiðdem Altay (Ankara) Akif Yeþilipek (Akdeniz Üniversitesi) TALASEMÝ Tanýsý ve Eradikasyon Politikalarý Gülsen Bozkurt (KKTC) Ýzlem ve Tedavi Komplikasyonlarý Aytemiz Gürgey (Hacettepe Üniversitesi) Kemik Ýliði Transplantasyonu Buket Erer (Ege Üniversitesi) 10:30-12:00 ALLERJÝ Haluk Çokuðraþ (Ýstanbul Üniversitesi) Seval Güneþer Kendirli (Çukurova Üniversitesi) Hangisi Astým? Ayfer Tuncer (Hacettepe Üniversitesi) Besin Allerjileri; Taný ve Prognoz Remziye Tanaç (Ege Üniversitesi) Allerjik Hastalýklardan Korunma Mehtap Yazýcýoðlu (Trakya Üniversitesi) NEFROLOJÝ Melda Çaðlar (Ankara) Sevgi Mir (Ege Üniversitesi) Elektrolit Bozukluklarý Necla Buyan (Gazi Üniversitesi) Akut Böbrek Yetmezliði Osman Dönmez (Uludað Üniversitesi) Çocukluk Çaðýnda Sýk Görülen Vaskulitler ve Tedavisi Sevcan Bakkaloðlu Ezgü (Gazi Üniversitesi) SALON D VII. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK VII. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK SALON E VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ UYDU SEMPOZYUMU MSD-AÞI GARDASIL:HPV ve Servikal Kansere Karþý 4'lü Yaklaþým UYDU SEMPOZYUMU MSD-ASTIM Farklý Pediyatrik Astým Fenotiplerinde Tedavi Practall Konsensusu SERBEST BÝLDÝRÝLER SERBEST BÝLDÝRÝLER Ömer Tarým (Uludað Üniversitesi) Kenan Kocabay (Ýzzet Baysal Üniversitesi) Ayþehan Akýncý (Ýnönü Üniversitesi) Bülent Dizdarlý (KKTC) 15:00-15:30 UZMANINA DANIÞALIM UZMANINA DANIÞALIM Handan Alp (Atatürk Üniversitesi) Ayfer Gür Güven (Akdeniz Üniversitesi) Karýn Aðrýsý Olan Çocuk Artritli Çocuk Aydan Kansu (Ankara Üniversitesi) Ayþin Bakkaloðlu (Hacettepe Üniversitesi) E-POSTER ALANI 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:30-16:30 16:30-18:00 BAÞKANLAR * Yavuz Çoþkun (Gaziantep Üniversitesi) * Ferah Sönmez (Adnan Menderes Üniversitesi) * Denizmen Aygün (Fýrat Üniversitesi) * Aysu Say (Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Kliniði) UZMANINA DANIÞALIM Sadýk Demirsoy (Gazi Üniversitesi) Kronik Öksürük Fazilet Karakoç (Marmara Üniversitesi) VII. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK * Yakup Aslan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) * Þule Yiðit (Hacettepe Üniversitesi) * Canan Türkyýlmaz (Gazi Üniversitesi) * Emine Güllüelli (KKTC) VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 19:30 BARBEKÜ PARTÝSÝ (ACAPULCO SAHÝLÝNDE) 7

8 SALON A SALON B SALON C SALON D Ergül Tunçbilek (Hacettepe Üniversitesi) Oðuz Söylemezoðlu (Gazi Üniversitesi) Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlýk Eðitiminde Neredeyiz? Gülsev Kale (Hacettepe Üniversitesi) 10:00-10:30 09:00-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 KARDÝYOLOJÝ Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) Nazmi Narin (Erciyes Üniversitesi) Kalp Yetmezliði; Taný ve Tedavi Yöntemlerinde Yenilikler Semra Atalay (Ankara Üniversitesi) Giriþimsel Tedavide Yenilikler Alpay Çeliker (Hacettepe Üniversitesi) Fetal Ekokardiyografi Funda Öztunç (Ýstanbul Üniversitesi) UYDU SEMPOZYUMU NOVARTIS Çocukluk Çaðýnda Atopik Dermatit ve Pimekrolimus Tedavisi UYDU SEMPOZYUMU WYETH Pnömokokal Hastalýklar ve Korunma 15:00-15:30 KONFERANS Figen Ersoy (Hacettepe Üniversitesi) Hangi Çocukta Ýmmun Yetmezlik Düþünmeliyiz? Leman Yel (Hacettepe Üniversitesi) ÝNTERAKTÝF OTURUM Üst Solunum Yolu Hastalýklarýnda Tedavi - Medikal? Cerrahi? Nuran Salman (Ýstanbul Üniversitesi) Fikret Ýleri (Gazi Üniversitesi) 15:30-16:00 16:00-17:00 17:00-18:30 E-POSTER ALANI BAÞKANLAR ENFEKSÝYON Gülten Seçmeer (Hacettepe Üniversitesi) Yýldýz Camcýoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) SARS Enfeksiyonu Mustafa Hacýmustafaoðlu (Uludað Üniversitesi) Kýrým Kongo Ateþi Önder Ergönül (Marmara Üniversitesi) Kuþ Gribi Ahmet Faik Öner (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) UYDU SEMPOZYUM BERKER Bebek Beslenmesinde Probiyotikler ve Organik Ürünlerin Önemi UYDU SEMPOZYUM SÜTAÞ Çocuk Saðlýðýnda Prebiyotik, Probiyetik ve Sinbiyotikler: Kanýta Dayalý Güncel Veriler SERBEST BÝLDÝRÝLER SERBEST BÝLDÝRÝLER Baþkanlar : Meral Özmen (Ýstanbul Üniversitesi) Ali Onað (Celal Bayar Üniversitesi) Zübeyir Kýlýç (Osmangazi Üniversitesi ) Sýdýka Kayýmbaþýoðlu (KKTC) KONFERANS Bülent Þekerel (Hacettepe Üniversitesi) Bronþiolitte Kanýta Dayalý Týp Fazýl Orhan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ÝNTERAKTÝF OTURUM Ýlk Febril ya da Febril Olmayan Konvülsiyonlar Tedavi Edilmeli mi? Evet, Hayýr Gülþen Köse (Ankara Dýþkapý Çocuk Hastanesi) Þakir Altýnbaþak (Çukurova Üniversitesi) * Gülsen Erçal (KKTC) * Filiz Tütüncüler (Trakya Üniversitesi) * Dilara Ýçaðasýoðlu (Cumhuriyet Üniversitesi) * Figen Ýnce (KKTC) 9 KASIM CUMA 20:00 GALA YEMEÐÝ (GÝRNE KALESÝ) ENDOKRÝNOLOJÝ Peyami Cinaz (Gazi Üniversitesi ) Feyza Darendeliler (Ýstanbul Üniversitesi) Diyabetik Ketoasidoz; Taný ve Tedavi Yaklaþýmý Rüveyde Bundak (Ýstanbul Üniversitesi) Obesite ve Tip 2 Diyabet Merih Berberoðlu (Ankara Üniversitesi) Pubertal Sorunlar Selim Kurtoðlu (Erciyes Üniversitesi) KONFERANS Ayþe Balat (Gaziantep Üniversitesi) Periyodik Ateþ Sendromlarý Oðuz Söylemezoðlu (Gazi Üniversitesi) ÝNTERAKTÝF OTURUM Ateþli Çocukta Antipiretik Kullanýlmalý mý? Evet, Hayýr Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) Zafer Kurugöl (Ege Üniversitesi) PSÝKÝYATRÝ ÝNTERAKTÝF OTURUM Akut Astým Ataðýnda Nebuliser ile Steroid Tedavisi Verilmeli mi? Evet, Hayýr Fadýl Öztürk (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) Derya Altýntaþ (Çukurova Üniversitesi) * Didem Aliefendioðlu (Kýrýkkale Üniversitesi) * Engin Arýsoy (Kocaeli Üniversitesi) * Esra Önal (Gazi Üniversitesi) * Kazým Akfert (KKTC) Cahit Karakelleoðlu (Atatürk Üniversitesi) Ayþe Öner (Ufuk Üniversitesi) Uyku Bozukluklarý Elvan Ýþeri (Gazi Üniversitesi) Öðrenme Güçlüðü Runa Uslu (Ankara Üniversitesi) Çocuk ve Ergenlerde Ýnternet Riskli mi? Kadriye Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) SALON E VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 8

9 08:30-09:15 09:15-10:00 10 KASIM CUMARTESÝ SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E 10:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:30-16:30 ULU ÖNDER ATATÜRK Ü ANMA TÖRENÝ Yavuz Ercan (Ankara Üniversitesi) Yýldýz Atalay (Gazi Üniversitesi) Tezer Kutluk (Hacettepe Üniversitesi) Breastfeeding Tragedies Can be Avoided Richard J. Schanler (USA) BESLENME Alev Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi) Ender Pehlivanoðlu(Marmara Üniversitesi) Prematür Beslenmesi Ercan Kýrimi (Yüzüncü Yýl Üniversitesi) Süt Çocuðu Beslenmesi Ayþegül Tokatlý (Hacettepe Üniversitesi ) Okul Çaðý ve Adolesan Beslenmesi Nur Çabuk Aslan (Dokuz Eylül Üniversitesi) UYDU SEMPOZYUM NUMÝL Preterm Bebeklerin Postdischarge Beslenmesi UYDU SEMPOZYUM NESTLE Büyüyen Bebeklerin ve Küçük Çocuklarýn Spesifik Fizyolojik Karakteristiklerine Göre Bireysel Beslenme Gereksinimleri GASTROENTEROLOJÝ Turgay Çoþkun (Hacettepe Üniversitesi) Raþit Vural Yaðcý (Ege Üniversitesi) Gastroözofagial Reflü ve Kusma Aysel Yüce (Hacettepe Üniversitesi) Kronik Ýshalli Çocuk Buket Dalgýç (Gazi Üniversitesi) Ýnfantil Kolik Figen Özçay (Baþkent Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER SERBEST BÝLDÝRÝLER Yavuz Coþkun Hasan Bozer (KKTC) (Gaziantep Üniversitesi) Esin Koç (Gazi Üniversitesi) Esat Yýlgör (Mersin Üniversitesi) 15:00-15:30 UZMANINA DANIÞALIM Türkan Patýroðlu (Erciyes Üniversitesi) Anemili Çocuk Namýk Özbek (Baþkent Üniversitesi) E-POSTER ALANI UYDU SEMPOZYUM BÝLÝM ÝLAÇ Üsye de Yeni Tedavi Seçeneði: Sefdinir UZMANINA DANIÞALIM Aydan Kansu (Ankara Üniversitesi) Kronik Kabýzlýk Özlem Suoðlu (Ýstanbul Üniversitesi) SOSYAL PEDÝATRÝ Kadriye Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) Cemal Mert (KKTC) Aþý Uygulamalarýndaki Yenilikler Elif Özmert (Hacettepe Üniversitesi) Tarama Test Rehberleri Gonca Yýlmaz (S.B.Keçiören E.A. Hastanesi) Kreþ Çocuðu Sorunlarý Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi) UZMANINA DANIÞALIM Kalbiye Yalaz (Ankara) Baþaðrýsý Olan Çocuk Sabiha Aysun (Hacettepe Üniversitesi) YENÝDOÐAN Tomris Türmen (Ankara Üniversitesi) Murat Yurdakök (Hacettepe Üniversitesi) Yenidoðanýn Nakli Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) Yenidoðanýn Acil Metabolik Sorunlarý Canan Türkyýlmaz (Gazi Üniversitesi) Yenidoðanýn Acil Respiratuar Sorunlarý Þule Yiðit (Hacettepe Üniversitesi) UZMANINA DANIÞALIM Namýk Çevik (Baþkent Üniversitesi) Lenfodenopatili Çocuk Elif Güler (Gaziantep Üniversitesi) UZMANINA DANIÞALIM Semra Atalay (Ankara Üniversitesi) Akut Romatizmal Ateþ Kemal Baysal (Ondokuz Mayýs Üniversitesi) 16:30-18:00 BAÞKANLAR * Hüseyin Debreli (KKTC) * Pelin Zorlu (Sami Ulus Çocuk Hastanesi) * Saadet Arsan (Ankara Üniversitesi) * Ateþ Kara (Hacettepe Üniversitesi) * Mustafa Taþçýoðlu (KKTC) * Aysun Bideci (Gazi Üniversitesi) * Adem Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi ) * Ertan Doðan (KKTC) 18:00-18:30 KAPANIÞ TÖRENÝ 20:00 KOKTEYL (BELLAPAÝS MANASTIRI) SALON A 9

10 VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 8 KASIM PERÞEMBE SALON E 10:30-12:00 Zor Durumdaki Çocuklar Ia Davitaia (Gürcistan), Gülsev Kale (Türkiye) Savaþta Çocuk Saðlýðý Ahmaduddin Maarij (Afganistan) Çocuk ve Çevre Saðlýðý Kadriye Yurdakök (Türkiye) 12:00-13:30 13:30-15:00 ÖÐLE YEMEÐÝ Avrasya Ülkelerinde Yenidoðan Bebek Saðlýðý Merkezi Avrasya Neonatoloji Dernekleri Birliði Temsilcileri Murat Yurdakök (Türkiye), Nesib Guliyev (Azerbaycan) Ahmaduddin Maarij (Afganistan) Nesib Guliyev (Azerbaycan) Elza N. Akhmadeeva (Baþkurdistan) Revan Mustafayev (Kýrým) Ia Davitaia (Gürcistan) Janna Ospanova (Kazakistan) Aygul Jayolobayeva (Kýrgýzistan) Ýbrahim Agayev (Nahçývan) Il'dar Fatkullin (Tataristan) Khadichahon Mukhamedova (Özbekistan) Gülsevin Tekinalp (Türkiye) Çiðdem Bekler (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti) 15:00-15:30 15:30-17:00 NEONATOLOJÝ Yýldýz Atalay (Türkiye), Dilbar Makhmudova (Özbekistan) Neonatal Hiperbilirübinemi: Taný Kriterleri Aygul Aimanbetova Jayolobayeva (Kýrgýzistan) Prematürelerde Perinatal Beyin Zedelenmelerinin Ýmmünokimyasal Bulgularý S. Sh. Hasanov, A. S. Hajiyeva, S. N. Mukhtarova (Azerbaycan) Yenidoðan Bebeklerde Aðrýnýn Önlenmesi: Alternatif Yöntemler S. S. Hasanov; N. N. Hajiyeva, G. T. Nacafova (Azerbaycan) Hipoksik-iskemik Ensefalopatili Yenidoðan Bebeklerin Böbreklerinde Yapýsal ve Fonksiyonel Deðiþiklikler N. J. Guliyev, N. J. Rahimova (Azerbaycan) Hipoksik-iskemik Ensefalopatili Yenidoðan Bebeklerde Actovegin Tedavisi N. J. Guliyev, N. J. Rahimova (Azerbaycan) Mekonyum Aspirasyonu Sendromunda Klinik ve Radyolojik Bulgular B. M. Huseynova (Azerbaycan) Yenidoðan Bebeklerde Antihomotoksikal Preparatlar S. Sh. Hasanov, M. H. Allahverdiyeva, N. A. Khanlarova, M. A. Rzayeva (Azerbaycan) 10

11 PEDÝATRÝDE GELÝÞMELER - 1 Zaira K. Mazhitova (Kazakistan), Alev Hasanoðlu (Türkiye) Nutrogenomiks Turgay Coþkun (Türkiye) 10:00-10:30 PEDÝATRÝDE GELÝÞMELER - 2 Kamchibek A. Uzakbaev (Kýrgýzistan), Tezer Kutluk (Türkiye) Çocuklarda Kalýtsal Nöromusküler Hastalýklar: Taný Kriterleri Leyla Akhmadeeva (Baþkurdistan) Astým ve Tedavisi Bülent Þekerel (Türkiye) 12:00-13:30 ÖÐLE YEMEÐÝ ENFEKSÝYON HASTALIKLARI Makhmud M. Aliev (Özbekistan), Cemal Mert (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti) Ýntrauterin Enfeksiyonlar: Taný ve Tedavide Yenilikler Nermin Memedova (Azerbaycan) TORCH Enfeksiyonlarý ve Yenidoðan Saðlýðý Dilara Akhmedova, Talat S. Agzamhodjaev (Özbekistan) Ekstremite Aðrýsý ile Getirilen Erken Konjenital Sifiliz Vakasý Didem Armangil, Sinem Akgül, Þule Yiðit (Türkiye) Yenidoðan Bebeklerde Klamidya Enfeksiyonlarý Zhanna Ospanova (Kazakistan) Yüksek Riskli Bebeklerde Konjenital ve Nosokomiyal Mikroflora: Antibiyotiklere ve Bakteriyofajlara Dirençleri Maka Mshvildadze (Gürcistan) Kuzey Kýbrýs ta Aþý ile Korunulabilen Hastalarýklarýn Seroprevalansý Zafer Kurugöl (Türkiye) 15:00-15:30 GENEL PEDÝATRÝ Talat S. Agzamhodjaev (Özbekistan), Yýldýz Camcýoðlu (Türkiye) Özbekistan da Erken Çocukluk Geliþimi Programý Dilbar Makhmudova (Özbekistan) Özbekistan da Adolesanlarda Mikrotia ve Tedavisi Murad M. Jafarov (Özbekistan) Akut Romatizmal Ateþli Çocuklarda Sol Kardiyak Ventrikül Geometrisi M. R. Gajiyeva, I. I. Isayev (Azerbaycan) Kuzey Kýbrýs ta Çocuklarda Kansere Karþý Savaþ Kudret Çaðlar (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti) Azerbaycan da Bronþial Astým Etiyolojisi Amalya Eyyubova (Azerbaycan) Çocuklarda Akut Pnömonide Apoptozu Aktive Eden Faktörler Utkur K. Ibragimov (Özbekistan) Çocuklarda Refleks Epilepsi: Ýki Vakanýn Takdimi R. N. Rzaev, N. N. Abasova (Azerbaycan) Gebe Kadýnýn Beslenmesi ve Pediatri Q. G. Huseynov, A. A. Abishova (Azerbaycan) 17:00-17:30 KAPANIÞ TÖRENÝ 09:00-10:00 10:30-12:00 13:30-15:00 15:30-17:00 VII. TÜRK DÜNYASI PEDÝATRÝ 11 9 KASIM CUMA SALON E

12 ÇOCUK HEMÞÝRELÝÐÝ DERNEÐÝ DÜZENLEME KURULU Baþkan Dr. Hatice Pek Sekreter Dr. Suzan Yýldýz Muhasip Dr. Sevil Ýnal Veznedar Dr. Duygu Varol Üyeler Dr. Nefise Bahçecik Dr. Zerrin Çiðdem Dr. Tülin Dedik BÝLÝMSEL KURUL Dr. Hicran Çavuþoðlu Dr. Firdevs Erdemir Dr. Filiz Arslan Dr. Hüsniye Çalýþýr Dr. Gülümser Dolgun Dr. Emine Erdem Dr. Sevil Ýnal Dr. Emine Efe Özel Dr. Duygu Varol Dr. Rana Yiðit MSc. Mine Hýzel Bahçeci MSc. Ýsmet Çoban 7. MÝLLÝ ÇOCUK HEMÞÝRELÝK 08:30-08:45 08:45-09:45 09:45-10:15 10:30-11:00 13:30-14:00 12:00-12:30 11:00-12:00 14:00-15:00 15:30-16:00 Açýlýþ Konuþmalarý Türkiye Milli Pediatri Derneði Genel Sekreteri Enver Hasanoðlu (Gazi Üniversitesi ) Türkiye Milli Pediatri Derneði Baþkaný Ruhan Düþünsel (Erciyes Üniversitesi) Çocuk Hemþireliði Derneði Baþkaný Hatice Pek (Marmara Üniversitesi) KKTC de Çocuk Saðlýðý ve Çocuk Hemþireliðinin Durumu Suzan Yýldýz (Ýstanbul Üniversitesi) Kamuda Çocuk Hemþireliðinin Durumu ve Çocuk Saðlýðý Hizmetleri Ýsmet Çoban (KKTC Saðlýk Bakanlýðý) KKTC de Çocuk Saðlýðýnýn Durumu ve Sorunlarý Mine Bahçeci (Yakýn Doðu Üniversitesi) Ayþe Hýzlýer, Nahide Zincirkýran, Mehtap Üzüm, Ayþegül Ayþegül (Yakýn Doðu Üniversitesi) SERBEST BÝLDÝRÝLER Rana Yiðit (Mersin Üniversitesi ) Nefise Bahçecik (Marmara Üniversitesi) 17:00-18:00 BAÞKANLAR 12 E-POSTER ALANI 8 KASIM PERÞEMBE SALON D Hicran Çavuþoðlu (Hacettepe Üniversitesi) 21. Yüzyýlda Yeni Tanýmlanan ya da Yeniden Tanýmlanan Enfeksiyon Hastalýklarý ve Enfeksiyon Kontrolü Firdevs Erdemir (Baþkent Üniversitesi) 10:15-10:30 Hatice Pek (Marmara Üniversitesi) Aþýlardaki Son Geliþmeler Sevil Ýnal (Ýstanbul Üniversitesi) Adolesan Sorunlarý Rana Yiðit (Mersin Üniversitesi) Adolesan Beslenmesi ve Obesite Duygu Varol (Ýstanbul Üniversitesi) Adolesanda Madde Kullanýmý Rana Yiðit (Mersin Üniversitesi) Hatice Pek (Marmara Üniversitesi) Doðum Sonrasý Dönemde Annelik Rolüne Uyum Hüsniye Çalýþýr (Adnan Menderes Üniversitesi) 12:30-13:30 ÖÐLE YEMEÐÝ Hiperaktif Çocukta Anne, Baba ve Öðretmen Eðitimi Firdevs Erdemir (Baþkent Üniversitesi) Gülümser Dolgun (Ýstanbul Üniversitesi) Kanserli Çocuðun Evde Bakýmý Hicran Çavuþoðlu (Hacettepe Üniversitesi) Kanserli Çocuklarda Semptom Kontrolü Filiz Arslan (Gülhane Askeri Týp Akademisi) Kanserli Çocuðu Olan Ailelerin Yaþam kalitesi Emine Erdem (Erciyes Üniversitesi) 15:00-15:30 Yenidoðanda Aðrýyý Azaltmada Nonfarmakolojik Yöntemler Zerrin Çiðdem (Marmara Üniversitesi) Emine Efe Özel (Akdeniz Üniversitesi) 16:00-17:00 * Firdevs Erdemir (Baþkent Üniversitesi) * Nefise Bahçecik (Marmara Üniversitesi)

13 KAYIT & KONAKLAMA KAYIT FORMU KONGRE KAYIT Ad, Soyad : Ünvan : Uzmanlýk Alaný: Ýþ Adresi : Telefon : Faks : Mobil Telefon : E-posta : Refakatçi Ad, Soyad : Adreslerde posta kodu, telefonlarda alan kodu belirtiniz. UZMAN DERNEK ÜYESÝ ASÝSTAN REFAKATÇÝ HEMÞÝRE FÝRMA YETKÝLÝSÝ KAYIT ÜCRETÝNE DAHÝL OLAN HÝZMETLER 8 Kongre çantasý 8 Kongre bildiri CD si 8 Kongre cep program kitapçýðý 8 Kongre merkezinde öðlen yemek paketi ikramý 8 Uydu Sempozyumlarýna katýlým Kayýt fiyatlarýna %18 K.D.V ilave edilecektir. ERKEN KAYIT (10 Eylül den önce) GEÇ KAYIT (10 Eylül den sonra) Açýlýþ kokteyli 8 Bella Pais kokteyli 8 Barbekü partisi 8 Gala yemeði 8 Bilimsel program aralarýndaki ikramlara katýlým 8 Firmalarýn düzenlediði sergi ve stand alanlarýný izleme ve aktivitelere katýlým Kaydý olmayan refakatçiler bilimsel ve sosyal aktivitelerden yararlanamayacaktýr. Yararlanmak isteyenlerin refakatçi ücreti yatýrmasý gerekmektedir. KURS KAYIT KAYIT 75 8 Katýlýmcý sayýsý 40 kiþi ile sýnýrlýdýr. 8 Her kurs için ayrý kayýt ücreti yatýrýlacaktýr. Kurs kayýt fiyatlarýna %18 K.D.V ilave edilecektir. 8 Kurslar sonrasýnda kongreye devam etmek isteyen kurs katýlýmcýlarýnýn, kongreye kayýt ve otel rezervasyonlarýný ayrýca yaptýrmalarý gerekmektedir. 8 Kurs katýlýmcýlarýna kurs sonrasýnda kurs katýlým belgesi verilecektir. KONAKLAMA OTEL ADI KATEGORÝ KONAKLAMA TEK KÝÞÝLÝK ODA FÝYATI ÝKÝ KÝÞÝLÝK ODADA KÝÞÝ BAÞI FÝYAT ACAPULCO BEACH CLUB & RESORT HOTEL KONGRE PAKETÝ MERÝT CRYSTAL COVE HOTEL JASMINE COURT HOTEL ROCKS HOTEL MALPAS HOTEL (ALTINÖR) KONGRE PAKETÝ KONGRE PAKETÝ KONGRE PAKETÝ KONGRE PAKETÝ VUNÝ PALACE HOTEL KONGRE PAKETÝ THE COLONY HOTEL KONGRE PAKETÝ OSCAR HOTEL KONGRE PAKETÝ KONAKLAMA ÜCRETÝNE DAHÝL OLAN HÝZMETLER 8 4 gece oda kahvaltý konaklama 8 Kýbrýs Türk Hava yollarý ile gidiþ dönüþ uçak bileti 8 Otel-Havaalaný-Otel transferleri * YUKARIDA BELÝRTÝLEN FÝYATLAR 15 AÐUSTOS 2007 TARÝHÝNE KADAR GEÇERLÝ OLUP BU TARÝHTEN SONRA FÝYATL % 15 FARK ÝLAVE EDÝLECEKTÝR. Konaklama fiyatlarýna %18 K.D.V ilave edilecektir. KONAKLAMA / KAYIT ÜCRETÝ HESAP NO: SÝMKON TURÝZM ÝNÞ. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝNANSBANK 1056 CAPÝTOL ALTUNÝZADE ÞUBESÝ YTL Hesap No : AVRO Hesap No : USD Hesap No : ÝPTAL KOÞULLARI Yatýrýlmasý gereken konaklama esas alýnmak suretiyle 15 Eylül 2007 tarihine kadar yapýlacak iptallerde ödenmiþ ücretin % 50 si iade edilir. Bu tarihten sonra yapýlacak iptallerde iade yapýlmayacaktýr. 13

14 GENEL BÝLGÝLER KONGRE BÝLDÝRÝ ÖDÜLLERÝ - PROJE ÖDÜLÜ Kongrede sözlü sunuma kabul edilmiþ üç sözel bildiri ile üç poster sunuma ve 2007 yýlý için önerilecek araþtýrma projelerinden bilimsel jüri tarafýndan birinci seçilene Hero Baby nin sponsorluðunda ödüller verilecektir. Tüm ödüller 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi nde ilan edilecektir. Proje baþvurularýnýn 15 Ekim 2007 tarihine kadar Milli Pediatri Derneði genel merkezine üç nüsha olarak gönderilmesi gerekmektedir. KREDÝLENDÝRME Kongre Türk Tabipleri Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. Kredilendirme formlarýný kongre çantalarýnýzýn içerisinde bulabilirsiniz. KATILIM SERTÝFÝKASI Kongreye ve kursa kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikasý verilecektir. DAVET MEKTUBU Kurumlarýnca davet mektubu istenen hekimlerimizin talebine göre davet mektubu gönderilecektir. Ýstek doðrultusunda gönderilecek olan davet mektubu kayýt ücretlerini ve diðer harcamalarý içermeyecektir. SERGÝ ALANLARI Kongreye stand ve/veya sergi ile katýlmak isteyen kuruluþlar Symcon Turizm e baþvurmalýdýrlar. YAKA KARTI Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin kongre merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, sergi alanlarýnda ve diðer sosyal programlarda yaka kartý takmasý zorunludur. ULAÞIM Kongreye katýlacak olan misafirlerimizin uçak rezervasyonu için Symcon Turizm e baþvurmalarý gerekmektedir. Kongremizde ulaþým K.T.H.Y özel seferleri ile gerçekleþtirilecektir. ÝKLÝM Kýbrýs'ýn iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Kasým ayýnda Kýbrýs ta ortalama hava sýcaklýðý gündüz 21 0 C, gece 14 0 C civarýndadýr. K.K.T.C YE GÝRMEK ÝÇÝN KÝMLÝK BELGESÝ T.C. uyruklular nüfüs cüzdanlarý ile K.K.T.C ye ziyaret amacý ile giriþ yapabilirler. K.K.T.C ye TC. nüfus cüzdaný haricinde hiçbir belge ile giriþ yapýlamaz. Kýbrýs yurtdýþý çýkýþ sayýldýðýndan dýþ hatlar teminalinden pasaport veya nüfüs kaðýdý ile çýkýþ yapýlabilmektedir. Pasaport ile çýkýþ yapanlara K.K.T.C ye girerken pasaportlarýna damga vurulduðundan Yunanistan a giriþlerde vize problemi yaþanmaktadýr. Kimlik ile giriþte gümrük polisinin verilmiþ olduðu giriþ-çýkýþ belgesi giriþ ve çýkýþta gösterilmek zorunluluðu olduðu için belgenin mutlaka saklamasý gerekmektedir. ÝLETÝÞÝM Türkiye deki tüm GSM operatörlerinin hatlarý K.K.T.C. de kullanýlabilmektedir. Görüþme yapýlabilmesi için telefon hatlarýnýn yurtdýþý görüþmelere açýk olmasý gerekmektedir. REFAKAT K.K.T.C ye 18 yaþýndan küçük çocuklarýn ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diðer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüðünde muhafakatname alma zorunluluðu bulunmaktadýr. HAVAALANI K.K.T.C ye dýþ hatlar terminalinden giriþ-çýkýþ yapýlmaktadýr. KONGRE GENEL BÝLGÝLERÝ K.K.T.C. HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER TEKNÝK K.K.T.C de elektrik voltajý 240 olup BS standartý kullanýlmaktadýr. 3 lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullanýlmaktadýr. RESMÝ DÝL ve P BÝRÝMÝ Resmi dili Türkçe, para birimi YTL dir. Pos makinesi bulunan tüm alýþveriþ merkezlerinde kredi kartý geçerlidir. 14

15 ÝLETÝÞÝM DÜZENLEYEN KURULUÞ TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ Cinnah Cad. No: 35/6 Çankaya - ANK Tel : (pbx) Faks : Web : KONGRE BÝLÝMSEL SEKRETERYASI Prof. Dr. Aysun Bideci Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý A.B.D. Beþevler / Ankara Tel : Gsm : Faks : E-posta : ÝSTANBUL Atatürk Mah. Girne Caddesi Þengül Sokak Keskin Ýþ Merkezi No: Ataþehir / Kadýköy - ÝSTANBUL Tel : pbx Faks : GSM : E-posta : Web : KONGRE ORGANÝZATÖRÜ ANK Cinnah Cad. Farabi Sok. No:39/ Çankaya - ANK Tel : pbx Faks : ÝZMÝR Ali Çetinkaya Bulvarý No:9 D:6 Alsancak - ÝZMÝR Tel : Faks :

16

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 09-10 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

Dr. Benan Bayrakcý Kongre Baþkaný. Deðerli Meslektaþlarým,

Dr. Benan Bayrakcý Kongre Baþkaný. Deðerli Meslektaþlarým, Deðerli Meslektaþlarým, Köklü Pediatri ailesinin en genç üyeleri sayýlabilecek Çocuk Yoðun Bakým ve Çocuk Acil Bilim Dallarýnýn dördüncü büyük kongresinin adresini Hacettepe olarak duyurmaktan mutluluk

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, 1. DUYURU DAVET Değerli Meslektaşlarımız, 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 18-21 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir'de Çeşme Sheraton Hotelde düzenlenecek r. 12.Ulusal

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Bu yýl 21 25 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Marmaris te gerçekleþtirmeyi planladýðýmýz 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ne sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayýz. Kongrede

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6 0 0 0 Sayfa / 0 0 0 0 0 Sayfa / 0 Sayfa / YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI LİSTESİ AKCİĞER NAKLİ MERKEZLERİ İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 102210056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202510679 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 200511117 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 108410054 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 206110062 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU

TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU TARİH: 21-23 Nisan 2012 YER: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL TÜZÜK DENETLEME KURULU ÜYELERİ: Doğukan ARI Selin UYSAL Ruken

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Hemşirelik Bölümü işbirliği ile YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Sayın Meslektaşlarım; Dünyadaki ve ülkemizdeki

Detaylı

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur.

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur. Doçentlik Sözlü Sınavı(Göz Hastalıkları) Temel Alan Kodu: 1028-Göz Hastalıkları Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Toplantı Salonu 1. Kat,Taşkent Caddesi 77. Sokak No: 11 Bahçelievler/Ankara

Detaylı

5.FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESİ KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 20 Mart 2017, Pazartesi ANA SALON 08:00-08:30 Kayıt

5.FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESİ KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 20 Mart 2017, Pazartesi ANA SALON 08:00-08:30 Kayıt 5.FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESİ KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 20 Mart 2017, Pazartesi ANA SALON 08:00-08:30 Kayıt 08:30-09:00 Açılış Töreni 1.OTURUM 09:00-09:20 09:20-09:40

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ www.millipediatri2015.kongresi.info Değerli Meslektaşlarımız Bu yıl 04-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

www.mersinpediatri.org

www.mersinpediatri.org Davet Değerli Meslektaşlarımız, Kentiyle ve toplumuyla bütünleşmeyi, bilimsel faaliyetlerinin ürününü halka kaliteli hizmet olarak yansıtmayı, ülkemizin daha çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük

Detaylı