Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayým. Ýstanbul KBB-BBC Uzmanlarý Derneði yaklaþýk 800 üyesiyle Türkiye'nin en büyük yöresel Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahisi Uzmanlarý derneðidir yýlýnda KBB uzmanlarýnýn yaný sýra Ses terapistleri, Odyologlar ve Aile hekimlerini de içine alan bu büyük organizasyonu 3 salonda gerçekleþtireceðiz. New York Head&Neck Society ve New York Head&Neck Institute'nin katkýlarýyla beþ konuþmacý aramýzda olacak. AHEAD'la yaptýðýmýz ortak çalýþmalarda Aile hekimlerinin KBB ve Baþ Boyun Cerrahisi alanýnda en çok ihtiyacý olan 18 konuyu belirledik. Mesleksel bilgilerimizi geliþtireceðimiz ve iyi zaman geçireceðimiz bu yýlki Kongremizin yararlý olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Katýlýmýnýz ve katkýlarýnýzla istenilen ve beklenen güzellikte bir Kongre'nin gerçekleþeceðine inanýyoruz. Kongremizin sosyal programýndaki en belirgin farklýlýk çok büyük masraflarla yapýlan ve amacýna her zaman ulaþamayan Gala yemeði yerine Cratos oteli sahilinde iki güzel konser izleyeceðiz. Kýbrýs'ýn en güzel aylarýndan biri olan Eylül'de görüþmek dileðiyle. Sevgi ve Saygýlarýmla, Prof. Dr. Murat Toprak

3 KONGRE DÜZENLEME KURULU KONGRE BAÞKANI Dr. Murat Toprak SEKRETER Dr. Fatma Tülin Kayhan ÜYELER Dr. Berna Uslu Coþkun Dr. Asým Kaytaz Dr. Elif A. Aksoy SAYMAN Dr. Kemal Tuskan ÝSTANBUL KBB-BBC UZMANLARI DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Dr. Fatma Tülin Kayhan 2. BAÞKAN Dr. Hakan Akyol Dr. Asým Kaytaz Dr. Çaðatay Oysu Dr. Elif A. Aksoy DANIEL KURILOFF GENEL SEKRETER Dr. Mehmet Ada YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ Dr. Engin Çakmakçý Dr. Günter Hafýz Dr. Mehmet Külekçi YABANCI KONUÞMACILAR GADY HAR-EL MUHASÝP ÜYE Dr. Kemal Tuskan Dr. Yasemin Korkut Dr. Sema Zer Toros Dr. Ömer Faruk Ünal PETER D. COSTANTINO STEVEN D. SCHAEFER YOSEF P. KRESPI

4

5

6 KAYIT ÜCRETLERÝ KAYIT & KONAKLAMA BÝLGÝLERÝ Uzman Hekim euro Asistan, Refakatçi,Hemþire, Aile Hekimi, euro Odyolog ve Firma Temsilcisi Bilimsel toplantýlara konuþmacý ve dinleyici olarak katýlacaklarýn, refakatçilerin veya ürün tanýtýmcýsý olarak katýlmak isteyen herkesin kayýt yaptýrmasý gerekmektedir. Kayýt ücretine bilimsel aktivitelere katýlým, katýlým sertifikasý, kongre çantasý ve yaka kartý dahildir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. KONAKLAMA ÜCRETLERÝ OTELLER Tek kiþilik oda Ýki kiþilikoda da kiþi baþý Cratos Premium Otel euro euro Acapulco Resort Otel euro euro Cratos Premium Otel Konaklama fiyatlarý 3 gece paket olup (20-23 Eylül 2012) fiyatlara sabah kahvaltýsý, öðle ve akþam yemekleri, yemekler sýrasýnda limitsiz yerli içecek, toplantý günlerinde 2 kez kurabiyeli kahve molasý ve geliþ - gidiþ tarihlerindeki toplu transferler dahildir. (Kongre öncesi Topkon Turizm'e bildirilmesi halinde) Acapulco Resort Otel ise konaklama fiyatlarý 3 gece paket (20-23 Eylül 2012) olup herþey dahil sistemdedir. Acapulco Resort Otel ücretlerine Cratos Otel dýþ katýlým giriþ ücreti dahildir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Kongre çerçevesinde konaklama talebi olmayýp ve acentamýz aracýlýðý ile rezervasyonlarý yapýlmayýp, sadece kongre kayýtlarýný yaptýrmak isteyen misafirlerimize dýþ katýlýmcý ücreti günlük 45.- euro þeklinde uygulanacaktýr. Banka Hesap Bilgileri Hesap Adý : Topkon Toplantý Kongre ve Turizm Hiz. A.Þ. Banka Adý : Ýþ Bankasý Þube Adý : Kadýköy Rýhtým Ticari Þube Þube Kodu : 1394 TL Hesap No : TL IBAN No : TR Euro Hesap No : EURO IBAN : TR Usd Hesap No : USD IBAN : TR Swift : ISBKTRIS ORGANÝZASYON SEKRETERYASI Topkon Kongre Hizmetleri Zühtüpaþa Mah. Rýfat Bey Sok. No:24 Kalamýþ, Kadýköy- Ýstanbul Tel: (PBX) Faks:

7 GENEL BÝLGÝLER Kongre Yeri ve Tarihi: Ýstanbul KBB BBC Uzmanlarý Derneði 4. Kongresi Eylül 2012 tarihleri arasýnda Cratos Premium Otel / Kýbrýs'ta düzenlenecektir. Kongre Kayýt ve Danýþma Masasý: Kayýt ve danýþma masasý Cratos Premium Otel de Eylül 2012 tarihleri arasýnda 08:00-19:00 saatleri açýk olacaktýr. Kongre Dili: Kongre dili Türkçe'dir. Kongre süresince salonlarda program doðrultusunda simultane çeviri yapýlacaktýr. Yaka Kartý: Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin kongre merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, sergi alanlarýnda, poster alanlarýnda ve sosyal programlarda yaka kartlarýný takmalarý kongrenin saðlýklý yürüyebilmesi ve güvenliði açýsýndan gereklidir. Davet Mektubu: Kaydýný tamamlamýþ olan kongre katýlýmcýlarýna, toplantýlara katýlýmlarýný kolaylaþtýrma amacýyla talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katýlýmcýlarýn baðli bulunduðu kurumdan izin alabilmesine yardýmcý olmak amacý taþýmakta olup, katýlýmcýya hiçbir maddi destek saðlamamaktadýr. Kredilendirme: Türk Tabipleri Birliði Kongremize sürekli Týp Eðitimi kredi puaný vermektedir. Bu krediler ile ilgili formlar kongre çantasý içinde bulunacaktýr. Katýlým Belgesi: Katýlým belgeleri kongre bitiminde kayýt masalarýndan verilecektir. Stand ve Sergi: Kongre boyunca ilaç firmalarý ürünleri kongre merkezinde kendilerine ayrýlacak olan alanda sergileyebileceklerdir. Sergi alaný kongre boyunca katýlýmcýlarýn ziyaretine açýk olacaktýr. Transfer: Transfer istekleriniz için TOPKON KONGRE HÝZMETLERÝ ile irtibata geçmenizi rica ederiz. K.K.T.C'ye Girmek Ýçin Kimlik Belgesi: T.C. uyruklular nüfüs cüzdanlarý ile K.K.T.C'ye ziyaret amacý ile giriþ yapabilirler. K.K.T.C'ye TC. nüfus cüzdaný haricinde hiçbir belge ile giriþ yapýlamaz. Kýbrýs yurtdýþý çýkýþ sayýldýðýndan dýþ hatlar teminalinden pasaport veya nüfüs kaðýdý ile çýkýþ yapýlabilmektedir. Pasaport ile çýkýþ yapanlara K.K.T.C'ye girerken pasaportlarýna damga vurulduðundan Yunanistan'a giriþlerde vize problemi yaþanmaktadýr. Kimlik ile giriþte gümrük polisinin verilmiþ olduðu giriþ-çýkýþ belgesi giriþ ve çýkýþta gösterilmek zorunluluðu olduðu için belgenin mutlaka saklamasý gerekmektedir. Ýletiþim: Türkiye'deki tüm GSM operatörlerinin hatlarý K.K.T.C.'de kullanýlabilmektedir. Görüþme yapýlabilmesi için telefon hatlarýnýn yurtdýþý görüþmelere açýk olmasý gerekmektedir. Refakat: K.K.T.C'ye 18 yaþýndan küçük çocuklarýn ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diðer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüðünde muhafakatname alma zorunluluðu bulunmaktadýr. Havaalaný: K.K.T.C'ye dýþ hatlar terminalinden giriþ-çýkýþ yapýlmaktadýr. Teknik: K.K.T.C'de elektrik voltajý 240 olup BS standartý kullanýlmaktadýr. 3'lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullanýlmaktadýr.

8

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

SPONSORL 1 UK DOSYASI

SPONSORL 1 UK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI GENEL BİLGİLER Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 4. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 5 8 Kasım 2015 / Papillon Zeugma Otel, Belek / Antalya Toplantı Ön Programı

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Yeni Başlayanlar İçin İYTE Kılavuzu

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Yeni Başlayanlar İçin İYTE Kılavuzu İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Yeni Başlayanlar İçin İYTE Kılavuzu GENEL BÝLGÝLER Rektörlük Telefon: (232) 750-6023/24/25 Faks: (232) 750-6022 * Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1992 yýlýnda Ýzmir in

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı