TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI"

Transkript

1 Onuncu Kalkınma Planı ( ) TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörleri Kalkınma KASIM 204

2 TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI. Programın Amacı ve Kapsamı Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin navlun fiyatı, firmaların yatırım kararını ve rekabet gücünü etkilemektedir. İmalat sanayii yatırımları için potansiyelin artırılması ancak lojistik imkânların artırılması ve lojistik maliyetlerinin dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesi ile mümkündür. Bu programla, Türkiye nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin büyüme potansiyelimize katkısının artırılması ve Lojistik Performans Endeksinde ilk 5 ülke arasına girilmesi amaçlanmaktadır. Program, lojistik alanında etkin ve verimli planlama yapabilmek amacıyla mevzuat, şehirleşme, gümrük, altyapı, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler ve firmaların rekabet gücünün artırılması konuları üzerine yoğunlaşmıştır. 2. Programın Hedefi. Türkiye nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi 2. Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması 3. Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması 3. Performans Göstergeleri Mevcut Durum Gösterge Adı.Türkiye nin Lojistik Performans Endeksi sıralaması (Sıralama) <20 <20 <5 2.Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 7,9 8,8 9,8 2,3 3,8 (Milyon TEU) 3.Demiryolu bağlantısı olan limanlarda elleçlenen yükün demiryolu ile taşınma 7,8 7,9 0,0 0,2 4, 5,4 oranı (Yüzde) 4.Demiryolu yük taşımacılığında özel sektörün payı (Yüzde) Toplam dış ticaret hacminde hava kargonun payı (Yüzde-değer),7 2, 2,3 2,5 2,7 2,9

3 4. Program Bileşenleri. Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması 2. Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi 3. Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması 4. Büyük Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması 5. Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin Artırılması 6. Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi 5. Koordinatör ve Kurum/ Program Koordinatörü:, Kalkınma. Bileşen su: Kalkınma /Ulaştırma 2. Bileşen su: Çevre ve Şehircilik 3. Bileşen su: Gümrük ve Ticaret 4. Bileşen su: 5. Bileşen su: Ekonomi 6.Bileşen su: Ekonomi 2

4 6. Eylem Planı. Bileşen: Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması Politika :Kurumlar Arası Koordinasyon İçin Yeni Bir Yapı Oluşturulması ve Lojistik Mevzuat Düzenlemesi Lojistik Koordinasyon Kurulu oluşturulacaktır. Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, İlgili Sivil Toplum ı Haziran 205 Lojistik Koordinasyon Kurulu; Müsteşarı Başkanlığında Kalkınma, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, İçişleri Müsteşarlarının katılımıyla oluşacaktır. Lojistik Koordinasyon Kurulu bünyesinde Genel Müdür seviyesinde Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyede çalışma grupları da kurulabilecek, diğer kamu kurum temsilcileri ve STK temsilcileri komisyona dahil edilebilecektir. Lojistik Koordinasyon Kurulunun yapısı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemeye yönelik mevzuat hazırlanacaktır. Lojistik Koordinasyon Kurulunun kurulmasına yönelik Başbakanlık Genelgesi çıkarılacaktır. 3

5 2 3 Liman Yönetim Modeli belirlenerek hayata geçirilecektir. Kıyı Yapıları Master Planı revize edilecektir. Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maliye, TCDD, Deniz Ticaret Odaları, İlgili Belediyeler, Türklim Çevre ve Şehircilik, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İlgili Belediyeler Aralık 205 Aralık 205 UDHB Koordinesinde ve başkanlığında kurulacak komisyon tarafından liman yapım kararlarında ve uygulamada kurumların birbirleriyle koordinasyon içinde çalışmasını, kıyı yapılarının planlamasında bütüncül bir bakış açısının getirilmesini; böylece gerekli yatırımların zamanında yapılmasını ve işletmede etkinliğin sağlanmasını teminen Türkiye ye uygun bir Liman Yönetim Modeli belirlenecektir. Bu model kapsamında oluşturulacak yönetim yapısı; bölgesel ihtiyaçları ve kapasiteleri dikkate alarak Kıyı Yapıları Master Planının yönlendirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olacaktır. Bu yapı ile Türkiye deki ekonomik gelişmeye hizmet edecek şekilde limanların işletiminin iyileştirilmesinde kamunun üstlenmesi gereken eşgüdüm, özelleştirmeler sonucunda tekel oluşmasının engellenmesi gibi limancılık politikasıyla ilgili görevler de ifa edilecektir. Türkiye'nin artan dış ticaret hacminin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak liman kapasitelerinin doğru yer, zaman ve ölçekte hayata geçirilmesini teminen Kıyı Yapıları Master Planı bütüncül kıyı alanları planlarıyla uyumlu olacak şekilde güncellenecek ve belirlenecek liman yönetim modeli kapsamında uygulanacaktır. 4

6 Politika 2: Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması 2 Lojistik mevzuatı yürürlüğe konulacaktır. Lojistik sektöründe kamu kurum ve kuruluşlarınca lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve işlem sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, İlgili Sivil Toplum ı, TCDD Ekonomi, Gümrük ve Ticaret Aralık 205 Lojistik Koordinasyon Kurulunca, kamu kurum ve kuruluşlarının lojistik konusunda üstlenecekleri roller belirlenecektir. Lojistik Koordinasyon Kurulu koordinesinde hazırlanacak lojistik mevzuatı düzenlemeleri tüm taşımacılık modlarını içerecektir. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların kuruluş aşamalarından başlayarak, faaliyetleri süresince, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili iş ve işlemlerinde karşılaştıkları lojistik maliyetler ve süreler belirlenecek ve söz konusu maliyetler ve sürelerin azaltılmasına yönelik olarak sorumlu kuruluşlarca gerekli çalışmalar yürütülecektir. 5

7 Politika 3:Ulaştırma Türleri Ve Koridorları, Lojistik Merkezleri Ve Diğer Lojistik Faaliyetleri İle Asgari Ve Azami Gereklilikleri Kapsayan Mevzuat Niteliğinde Türkiye Lojistik Master Planının Hazırlanması 2 Türkiye Lojistik Master Planı(TLMP) hazırlanacaktır. Lojistik İstatistik Portalı ve Veri Tabanı kurulacaktır. Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, TCDD TÜİK, KARİD, LODER, TND, UND, UTİKAD Aralık 207 Ocak 207- Ülkemizde kombine ve intermodal taşımacılığı geliştirmek üzere, iç ve dış ticarette tedarik zinciri yönetiminde optimizasyonu sağlayacak, ülkemizi uluslararası ticarette tercih edilir bölgesel bir lojistik üs haline getirecek, emniyetli ve teknolojik yeniliklere sahip, kalkınmaya ivme kazandırmayı öngören ve sürdürülebilir bir TLMP hazırlanacaktır. Öncelikle halihazırda tutulan verilerin paylaşılması amacıyla Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek lojistik veriler ile Kamu harici lojistik birimlerin (şirket, Oda, dernek, vb.) verilerinden oluşan ve lojistik planlamalarda ve projeksiyonlarda kullanılabilecek, kamu ve özel sektör yatırımları için yol gösterici nitelikte bir Lojistik Veri Paylaşım Portalı kurulacaktır. Bununla birlikte, ve TÜİK tarafından uzun vadede kullanılacak, güncellenebilir, kullanıcı dostu bir veri tabanının oluşturulması asıl amaçtır. Bu veri tabanı için Ulaştırma Ana Planı (UAP), TLMP ve Lojistik Veri Paylaşım Portalındaki bilgiler temel oluşturacaktır. Veri tabanının yatırımı ve işletilmesi tarafından yapılacaktır. 6

8 Politika 4:Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Kapsamında, İkincil Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanarak TCDD Şebekesinin Özel Taşıyıcılara Açılması Ve Demiryolu Taşımacılığında Serbestleşmenin Sağlanması 2 Demiryolu Taşımacılık Yönetmeliği, Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsisi Yönetmeliği, Demiryolu Araçlarının Tescil ve Sicili Yönetmeliği, Demiryolu Emniyet Yönetmeliği çıkarılacaktır. TCDD nin yapılandırılması TCDD, TCDD nin Bağlı Ortaklıkları Kalkınma, Hazine Müsteşarlığı, TCDD Haziran 205 Aralık 204 Demiryolu taşımacılığı yapacak kamu ve özel kuruluşların idari, mali, teknik, personel vb. hususlarda ruhsat ve sertifika sahibi olmaları gerekecektir. Söz konusu işlemlerin usul ve esasları eylem kapsamında tamamlanması öngörülen yönetmelikler ile ortaya konulacaktır. 646 sayılı Türkiye Demiryollarının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunda belirtilen yapılandırma sürecine paralel olarak ilgili yönetmelikler çıkarılacaktır. 646 sayılı Türkiye Demiryollarının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun; TCDD Genel Müdürlüğünü Altyapı Yöneticisi olarak yapılandırırken, TCDD Taşımacılık A.Ş. unvanı ile işletmecilikten sorumlu ayrı bir kurum kurulmasını şart koşmaktadır. 204 yılı içinde TCDD Taşımacılık A.Ş nin ana statüsü oluşturulacak ve Kurum ticaret siciline kaydedilecektir. Altyapı kapasite tahsisi ve ücretlendirmeye ilişkin genel kuralları, izlenecek yöntemleri ve tahsis için gerekli diğer bilgileri ayrıntılı olarak gösteren 205 Şebeke Bildirimi hazırlanacaktır. 7

9 2. Bileşen: Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi Politika : Şehirlerin gelişmesine paralel olarak lojistik altyapının iyileştirilmesi ve şehirlerde belirli alanların lojistik faaliyetler için ayrılarak lojistik merkezlerin oluşturulması 2 3 Ulaştırma Ana Planında ve Türkiye Lojistik Master Planında alınan kararlar ve prensipleri kapsayan kılavuz hazırlanacaktır. Kentiçi Ulaşım Ana Planları, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile uyumlu olarak hazırlanacaktır. Kentiçi Ulaşım Ana Planlarının Ulusal ulaşım ve lojistik ana planları ile uyumlu hale getirilmesi konusu yıllık olarak izlenecek ve değerlendirilecektir., Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri Bak., Lojistik Koord. Kurulu Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma Ajansları Çevre ve Şehircilik Bak., İçişleri Bak., Kalkınma Bak., Büyükşehir Belediyeleri Ocak 207- Kasım 204- Kasım 204- Kent içinde ve çevresinde dağınık yer seçen, yüksek arazi fiyatları ve diğer kullanımlardan olumsuz etkilenen mevcut depolama ve aktarma merkezlerinin daha verimli çalışmaları amacıyla, Kentiçi Ulaşım Ana Planlarında ana ulaşım koridorlarına bağlantısı olan lojistik merkezler planlanacaktır. UAP ile TLMP de alınan kararların ve prensiplerin Büyükşehirlerin kentiçi ulaşım kararlarına aktarılması ve belediyelerin yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan kılavuz hazırlanacaktır. Kentsel Ulaşım Ana Planlarında lojistik hizmetlerin dikkate alınmasına ilişkin hususlara yer verilecektir. Belediyelerin uygulamalarında söz konusu yönetmeliğe uygun planlama yapmaları gerekmektedir. Büyükşehir Belediyelerince Kentiçi Ulaşım Ana Planları mekânsal planlar, Türkiye Lojistik Master Planı ve Ulaştırma Ana Planı ile uyumlu olarak hazırlanarak lojistik merkezlerin yeri belirlenecektir. Kentiçi ulaşım ve lojistik ana planlarının yıllık değerlendirmesi yapılarak/yaptırılarak yıl içerisinde planlanan veya tamamlanan lojistik yatırımlarının ve uygulamalarının mevcut ana plana uyumluluğu hususunda değerlendirme ve raporlar hazırlanacaktır. 8

10 4 Üst Ölçekli planlarda lojistik merkezler Türkiye Lojistik Master Planı dikkate alınarak belirlenecektir. Çevre ve Şehircilik İçişleri,, Büyükşehir Belediyeleri, Kalkınma Ajansları 3. Bileşen: Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması Kasım 204- Politika : Komşu ülkeler ve dış ticaretimizin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük İşlemlerinin hızlandırılması 2 Gürcistan ile Tek Durakta Kontrol ve Ortak Kapı Projesi İslamabad Tahran-İstanbul Koridor Projesi kapsamında TIR Sözleşmesinin uygulama sorunları çözülecektir. Gümrük ve Ticaret Gümrük ve Ticaret Dışişleri, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma, AEK, BM, EİT, IRU, TOBB Haziran 205 Haziran 205 / Ölçekli Çevre Düzeni Planlarında ve önümüzdeki dönemde hazırlanması planlanan Mekânsal Strateji Planlarında lojistik merkezler için yer ayrılırken; TLMP, UAP, arazinin tarımsal üretim kabiliyeti, ulaşım ağlarına (özellikle otoyol, demiryolu, havaalanına ve ana limanlara) yakınlık, üretim ve tüketim noktalarına yakınlık hususları dikkate alınacaktır. Tek Durakta Kontrol ve Ortak Kapı Projesi ile kontroller giriş ülkesi sınır gümrük idaresince yapılacak ve bunu takiben ihracat ve transit işlemi çıkış ülkesi sınır gümrük idaresince sonlandırılacaktır. Çalışmaları başlatılan Gürcistan ile kara hudut kapılarının ortak kullanımının sağlanmasıyla, sınır geçişlerinde veri paylaşımı yoluyla işlemler hızlandırılacak ve mükerrer işlemler önlenecektir. Bu kapılarda bilgi işlem altyapısı sorunlarının çözülmesini müteakiben uygulamaya geçilecektir. Türkiye-İran ve Pakistan arasında, TIR Karneleri kullanılarak karayolu ulaştırma koridoru kurulması hedeflenmektedir. 9

11 3 Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesi tamamlandıktan sonra Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan hudut geçiş işlemleri beklemelere yol açmadan yapılacaktır. Gümrük ve Ticaret TCDD Aralık 205 Ön bilgi değişimi ve veri paylaşımı yoluyla, trenlerin gümrüğe gelmeden önce taşıdıkları yüklerle ilgili risk analizleri yapılarak gümrük işlemleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. 4 Transit rejimi kapsamında demiryolu taşımalarının işlemleri basitleştirilecektir. Gümrük ve Ticaret TCDD, DTD Aralık 205 Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) üzerinden işlem yapılması yerine, CIM taşıma belgesinin transit beyanname hükmünde kabul edilebilmesi mümkündür. CIM belgelerine elektronik ortamda erişime ilişkin hususlar ile CIM belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin ikincil mevzuat düzenlenmesi yapılacaktır. Söz konusu basitleştirme, Avrupa yönlü demiryolu taşımaları için tüm AB ve EFTA ülkelerinde de uygulanacaktır. Demiryolu geçişlerinde basitleştirilmiş uygulamaya geçilebilmesi için gümrük mevzuatında düzenlemeler yapılacaktır. 0

12 Politika 2: Gümrüklerin fiziki ve beşeri kapasitesinin artırılması 2 Türkiye'nin kara sınırlarında yeni gümrük kapıları açılacaktır. Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli kapsamında, mevcut gümrük kapıları ve gümrük idareleri modernize edilecektir. Gümrük ve Ticaret Gümrük ve Ticaret Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma, Genelkurmay Başkanlığı, TOBB Çevre ve Şehircilik Bak., Dışişleri Bak., Ekonomi Bak., Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak., İçişleri Bak., Kalkınma Bak., Maliye, Milli Savunma Bak., Bak., Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aralık 206 Yeni hudut kapıları açılarak ticaret artırılacak, alternatif ulaşım güzergahları çoğaltılacak ve hudut geçişlerinde yaşanan yoğunluk ve yığılmalar azaltılacaktır. Irak ile Aktepe, Ovaköy, Gülyazı, Üzümlü, Derecik; Gürcistan ile Muratlı, Demir İpekyolu-Canbaz demiryolu sınır kapıları açılacaktır. Dilucu, Kapıköy, Esendere, Çıldır-Aktaş, Dereköy, Karkamış, Akçakale, Yayladağı, Öncüpınar, Pazarkule, Türkgözü, Ali Rıza Efendi Gümrük Kapıları ve.halkalı Gümrük Müdürlüğü YİD modeliyle modernize edilecektir. Halkalı Gümrük Müdürlüğü bağlantı yollarının tamamlanması ile birlikte yeni tesislerinde, bütün ithalat ve ihracat gümrük hizmetlerinin verilebileceği bir lojistik üs haline gelecektir.

13 Politika 3: Gümrüklerde bilgi teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılması 2 3 TIR Elektronik Ön Beyan (TIR-EPD) Hızlı Geçiş Hattı Dilucu ve Esendere Sınır Kapılarında hayata geçirilecektir. etir Projesi pilot uygulaması başlatılacaktır. TIR Sözleşmesi kapsamında uluslararası taşıma yapacak araçlara verilen Taşıt Onay Belgesi işlemleri elektronik ortama aktarılacaktır. Gümrük ve Ticaret Gümrük ve Ticaret Gümrük ve Ticaret TOBB, UND, UTİKAD Aralık 205 TOBB Aralık 205 TOBB, UND Aralık 205 TIR-EPD Sistemi ile uluslararası ticaret güzergahları üzerinde bulunan sınır gümrük idarelerinde hem giriş, hem de çıkış yönlü olmak üzere birer peronun sistem aracılığıyla beyanda bulunmuş araçlara ayrılması, sistemi kullanarak ön beyanda bulunan taşımacıların sınırda bekleme sürelerinin azaltılması ve sınır geçiş işlemlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Sistem Kasım 202 tarihi itibariyle Kapıkule Sınır Kapısında hayata geçirilmiş olup, Dilucu ve Esendere Sınır Kapılarının modernizasyon çalışmalarının bitirilmesi sonrasında, bu kapılarda da hayata geçirilecektir. etir Projesi; TIR Karnesi işlemlerinin elektronikleştirilmesi, merkezileştirilmiş bir veri tabanı oluşturulması, gümrük idareleri tarafından garantinin geçerliğinin kontrolü ve yönetiminin sağlanması ile TIR Sistemi nin potansiyel risklerinin elektronik takip ile minimize edilmesidir. Halihazırda kağıt bazlı yürütülen TIR Karnesi işlemlerinin elektronikleştirilmesini amaçlayan etir Projesi'ne ilişkin pilot proje, ülkemiz ve İtalya Gümrük İdaresi arasında yürütülecektir. TIR Sözleşmesi kapsamında taşıma yapma yetkisine haiz taşımacılara verilmekte olan Taşıt Onay Belgesi işlemleri kağıt ortamından elektronik ortama aktarılacaktır. 2

14 4 U-Net Otomasyon Sistemi iç gümrük idarelerinde de kullanılabilir hale getirilecek ve gerekli kontroller iç gümrüklerde yapılacaktır. Gümrük ve Ticaret, TOBB, UND, UTİKAD Aralık 204 Halihazırda yalnızca sınır gümrük idarelerinde kullanılan U- Net Otomasyon Sistemi aracılığıyla kontrol edilen belge ve bilgilerin elektronik ortamda, iç gümrük idarelerinde de görülmesi sağlanarak, eksiklikler giderilecek ve böylece sınır kapılarındaki yığılmalar önlenecektir. 5 Tek Pencere Sistemi Gümrük ve Ticaret İlgili Kamu Kurum ve ı Aralık 204 Çalışmaları başlatılan Tek Pencere Sistemi ilgili kurumlarca düzenlenen ve gümrük işlemlerinde kullanılan her türlü izin, belge ve onaya ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ve kontrol edilmesini amaçlamaktadır. Tek Pencere Sistemi, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktaya yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşmaktadır. Uygulama sayesinde manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkinliğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Uygulamanın diğer Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara da yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. 3

15 4. Bileşen: Büyük Ulaştırma Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması Politika : Çandarlı Konteyner Limanının yürütülmesi, Mersin Konteyner Limanı ve Filyos Limanının yapımına başlanması Çandarlı Limanı projesi yürütülecektir. Filyos Limanının altyapı işleri Mersin Konteyner Limanı Projesi yürütülecektir. Doğu ve Güney Marmara Bölgesinde otoport kurulması amacıyla yer tespiti ve fizibilite etüdü yapılacaktır. Kalkınma Kalkınma Çevre ve Şehircilik, Kalkınma Çevre ve Şehircilik, Kalkınma, OSD Ocak Aralık yılında yatırımı başlatılan Çandarlı Limanının 500 m uzunluğundaki dalgakıran inşaatı tamamlanmıştır. Geri kalan altyapı ve üst yapılar kademeli olarak gerçekleştirilecektir. İlk etabının 208'de tamamlanması öngörülmektedir. 203 yılında Yatırım Programına alınan Filyos Limanı altyapı işleri 208 yılında Fizibilite çalışmaları tamamlanmış olan Mersin Konteyner Limanının imar planı çalışmaları tamamlanarak yapımına başlanacaktır. Otomotiv sektörünün dış ticaretinin kesintisiz sağlanması için; Doğu ve Güney Marmara Bölgesinde mevcut tesisler de dikkate alınarak otoport kurulması için yer tespit çalışmaları ve fizibilite etüdü yapılacaktır. 4

16 Politika 2: Ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları ve sınır kapılarına bağlantı yapan koridorlarda karayolu yatırımlarının tamamlanması İstanbul-Antalya (İnönü - Antalya) Demiryolu Projesi yürütülecektir. Adapazarı-Karasu Demiryolu Nemrut Körfezi Demiryolu Bağlantı Hattı Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Demiryolu (Kars- Ahılkelek-Tiflis-Bakü) TCDD Kalkınma Ocak TCDD Kalkınma Aralık 207 Kalkınma Aralık 206 Kalkınma Aralık 205 Etüd proje çalışmaları tamamlanan projenin 2023 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır. 20 yılında başlatılan 62 km uzunluğundaki Adapazarı- Karasu limanı demiryolu bağlantı hattı 207 yılında Nemrut Körfezindeki mevcut 4 adet iskele ile yapımı planlanan 6 adet iskelenin demiryolu şebekesi ile bağlantısını sağlayacak olan 2 km uzunluğundaki Nemrut Körfezi Demiryolu Bağlantı Hattı Demiryolu hattının 73 km lik Türkiye kesimi 205 yılında 5 6 Ambarlı Limanı demiryolu bağlantısı Filyos Limanı demiryolu bağlantısı TCDD Kalkınma Ocak Aralık 207 TCDD Kalkınma Ocak km lik bir iltisak hattı ile Ambarlı Limanının Ispartakule istasyonuna bağlanması ile ilgili etüd proje yapılacaktır. Filyos Limanı demiryolu bağlantısı liman inşaatının bitirilmesiyle eş zamanlı olarak 7 Çandarlı Limanı demiryolu bağlantısı sağlanacaktır. TCDD Kalkınma Ocak Çandarlı Limanı demiryolu bağlantısı etüd-projesi yapıldıktan sonra liman inşaatının bitirilmesiyle eş zamanlı olarak 5

17 Trakya Otoyolu-Kırklareli- Dereköy-Aziziye-Bulgaristan Hududu yolu yapılacaktır. Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli Hudut Kapısı yolu yapılacaktır. Antakya-Samandağ yolu yapılacaktır. Nizip-Karkamış yolu yapılacaktır. (Çıldır-Ardahan) Ayrımı- Hanak-Damal-Posof- Türkgözü yolu yapılacaktır. (Ardahan-Kars) Ayrımı-Çıldır- Aktaş yolu yapılacaktır. KGM Kalkınma KGM Kalkınma KGM Kalkınma Aralık 207 KGM Kalkınma Aralık 207 KGM Kalkınma KGM Kalkınma Aralık Km.BY yapılacaktır. 4 Km. BY yapılacaktır. 27 Km. BY yapılacaktır. 23 Km.A yapılacaktır. 77 Km. BY yapılacaktır. 47 Km.BY yapılacaktır. 4 Sarp Gümrük Müdürlüğü Saha Genişletme Projesi kapsamındaki yol ve tüneller yapılacaktır. KGM Kalkınma Ocak Aralık 207, Km. A yapılacaktır. 5 6 Muratlı (Gürcistan) Sınır Kapısı bağlantı yolu yapılacaktır. Ceyhan-Yumurtalık yolu yapılacaktır. KGM Kalkınma Ocak KGM Kalkınma Aralık 207 Sınır kapısının açılmasına bağlı olarak eş zamanlı 4,3 Km. BY yapılacaktır. 34 Km. BY yapılacaktır. 6

18 7 (Biga-Lapseki) Ayrımı- Karabiga yolu yapılacaktır. KGM Kalkınma Aralık Km. A yapılacaktır. 8 Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yapılacaktır. KGM Kalkınma Ocak ,70 Km lik otoyol projesinin etüd proje çalışmaları tamamlanarak yapımı gerçekleştirilecektir. 9 Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi yapılacaktır. KGM Kalkınma Aralık yılında başlatılan proje YİD Modeliyle gerçekleştirilmekte olup 206 yılında 20 2 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu yapılacaktır. Halkalı Gümrük İdaresi Bağlantı Yolu (deplase edilecek yol ve kavşak dahil) KGM Kalkınma KGM Gümrük ve Ticaret, Kalkınma Aralık yılında başlatılan proje YİD Modeliyle gerçekleştirilmektedir. 3 Km. BY, 4 Km. BY(2x3), Köprülü Kavşaklar,, Km Yol Deplasesi, 3 Adet Köprü çalışmaları devam etmektedir. Politika 3: Karayolu ağında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde bölünmüş yol ve BSK yatırımlarının yapılması Lojistik Karayolu Ağı BSK KGM Kaplamalı Bölünmüş Yola dönüştürülecektir. Toplam km uzunluğundaki Lojistik Karayolu Ağı'nın 203 yılı sonu itibariyle 6.68 km si bölünmüş yol ve 0.9 km si BSK kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 208 yılı sonu itibariyle bu ağın % 90 ının Bölünmüş Yol ve BSK kaplamalı hale getirilmesi planlanmıştır. Ek - Lojistik karayolu ağı Ek 2- Lojistik karayolu ağı BY ve BSK durumu (203 yılı) Ek 3- Lojistik karayolu ağı ağır taşıt durumu Ek 4- Lojistik karayolu ağının yatırım programıyla ilişkisi 7

19 Politika 4: Yüksek katma değerli malların ticareti yoğun olan bölgelerde yeni hava kargo terminali yatırımlarının yapılması Hava Ulaşımı Genel Etüdü DHMİ projesi 2 Yeni hava kargo terminalleri yapılacaktır. DHMİ UTİKAD, TÖSHİD, TR KARİD UTİKAD, TÖSHİD, TR KARİD, Turkish Cargo Ocak Aralık 207 Ocak 207- Havalimanı bazında uzun vadeli hava kargo trafik projeksiyonları çerçevesinde yatırım ihtiyaçları bu etüt-proje kapsamında belirlenecektir. Hava Ulaşımı Genel Etüdü sonuçları da dikkate alınarak havalimanlarında hava kargo terminal kapasitesi geliştirilecektir. Politika 5: Demiryollarında yapımı devam eden 20 lojistik merkezin tamamlanması ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde çift hat demiryolu yapımlarının gerçekleştirilmesi 2 3 Lojistik Merkezler Kemalpaşa Lojistik Merkezi Fevzipaşa Varyantı (Bahçe- Nurdağ)demiryolu TCDD Kalkınma, Kalkınma Aralık 206 TCDD Kalkınma Halen 6 adedi işletmeye alınmış toplam 9 lojistik merkezden, 208 yılına kadar 7 adedi tamamlanacak, bakiye 6 adedin proje çalışmaları bitirilecektir. 9 lojistik merkezin detayı Ek-5 de verilmektedir. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı ve Lojistik Merkezi projesi kapsamındaki Kemalpaşa Lojistik Merkezinin.aşaması 204 yılı sonunda 2.aşaması 206 yılında 7 km çift hatlı yeni demiryolu yapımı 8

20 Adana-İncirlik-Toprakkale 2. Hat, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisi Yapımı Arifiye-Pamukova 2. Hat, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisi Yapımı Adana-Mersin 3. ve 4. Hat, Elektrifikasyon Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisi Yapımı Menemen-Manisa ve 4. Hat, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisi Yapımı Konya-Karaman 2. Hat, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekomünikasyon Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekomünikasyon Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi TCDD Kalkınma TCDD Kalkınma TCDD Kalkınma TCDD Kalkınma TCDD Kalkınma TCDD Kalkınma 79 km. 2. hat ve sinyal, elektrik ve Telekomünikasyon tesisi yapımı 36 km. 2. hat ve sinyal, elektrik ve telekomünikasyon tesisi yapımı 67 km. 2. ve 3. hat ve sinyal, elektrik ve telekomünikasyon tesisi yapımı 35 km. yeni hatlar ve bu hatların elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri yapımı 02 km. 2. hat ve sinyal, elektrik ve telekomünikasyon tesisi yapımı Karaman Ulukışla arası yapım ihale süreci devam etmekte olup, Ulukışla Yenice arası uygulama projesi 9

21 0 Toprakkale-Bahçe, Nurdağ- Başpınar-Gaziantep- Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu TCDD Kalkınma TCDD Kalkınma Toprakkale- Bahçe arası tamamlanacak, 4 km. Çift ve 22 km 4 Hat Yeni Demiryolu, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisi Yapımı 35 km. çift hatlı yeni demiryolu hattı projesi hazırlanmakta olup komşu ülkelerdeki gelişmelere bağlı olarak yapımına başlanacaktır. Politika 6: Mevcut konvansiyonel hatlarda eksik olan elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin tamamlanması 2 3 Cumaovası-Tepeköy Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon tesisleri yapımı Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana- Toprakkale elektrifikasyon tesisleri yapımı Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesiyapımı TCDD Kalkınma Aralık 205 TCDD Kalkınma Aralık 206 TCDD Kalkınma 30 km. çift hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri yapımı 505 km. tek hat elektrifikasyon tesisleri yapımı 45 km. tek hattın altyapı iyileştirilmesi ve sinyalizasyonu 206 yılında, elektrifikasyon iyileştirmesi 208 yılında yapımı 20

22 Bandırma-Balıkesir-Manisa- Menemen Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon yapımı Eskişehir-Kütahya-Balıkesir Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon yapımı Kayaş-Irmak-Kırıkkale- Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri ve Altyapı İyileştirmesi yapımı Manisa-Uşak-Afyonkarahisar Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon yapımı TCDD Kalkınma Aralık 206 TCDD Kalkınma Aralık 206 TCDD Kalkınma Aralık 206 TCDD Kalkınma Politika 7: OSB, Serbest Bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatlarının yapılması TCDD iltisak hatları TCDD Kalkınma 308 km. tek hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapımı 0 km. çift, 38 km. tek hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapımı 79 km. tek hat elektrifikasyon ve altyapı iyileştirmesi yapımı 45 km. tek hat elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri yapımı Gerekli etüt çalışmalarının tamamlanmasını müteakip iltisak hatlarının yapımı gerçekleştirilecektir. 2

23 Politika 8: Hemzemin geçitlerin standartlara uygun hale getirilmesi Hemzemin geçitler TCDD Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir., KGM, Belediyeler Aralık Bileşen: Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin Artırılması Mevcut demiryolu hemzemin geçitleri, Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 203 yılından itibaren üç yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak ve ödeneği bütçesinden karşılanmak üzere TCDD tarafından bu Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir. Politika : Lojistik firmalarının taşımacılık yanında modern depoculuk anlayışıyla tedarik zincirini yönetecek şekilde yapılanması Lojistikte modern depoculuk anlayışına geçişin sağlanması için standart proje oluşturulacaktır. Gümrük ve Ticaret Bilim Sanayi ve Teknoloji Bak., Ekonomi Bak., Kalkınma Bak., Bak., TCDD,TSE, TUBİTAK, DTD, Mersin Deniz Tic. Odası, TOBB, UND, UTİKAD Aralık 205 Ülkemizde teknolojik, verimli, rekabetçi depo sistemine uygun, intermodal taşımacılığı destekleyen, yeni nesil, gelişime ve değişime uygun modern depo projelerinin belirlenerek tedarik zinciri yönetiminin kolaylaştırılması ve yeni yatırımlarla standardizasyon sağlanması ve rekabetçi olunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ilk aşamada Gümrük ve Ticaret ve Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliği ile bir pilot proje oluşturulacak, akabinde hazırlanan prototip projeler ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 22

24 Politika 2: Lojistikte yerli küçük firmaların birleşmesinin desteklenmesi Lojistik firmalarının ortak KOSGEB proje yürütme ve işbirliği yapabilme kapasiteleri geliştirilecektir. Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi,, TİM, TOBB, UND, UTİKAD Politika 3: Lojistik firmalarının teknoloji kullanımı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi Lojistik firmalarının AR-GE TÜBİTAK projeleri desteklenecektir. Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi,, TİM, TOBB, UND, UTİKAD Ocak Lojistik firmaları ortak proje yürütme, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama ve benzeri hususlarda işbirliği yapabilmeleri için KOSGEB in İşbirliği Güçbirliği Destek Programı desteklerinden yararlandırılacaklardır. Lojistik firmalarının sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 23

25 6. Bileşen: Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi Politika : İhracatta hedef ve öncelikli ülkelerde lojistik merkezler kurulması Yurtdışı lojistik merkez ihtiyaçlarını ve modellerini belirleyen bir rapor hazırlanacaktır. Ekonomi Bilim Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Gümrük ve Ticaret,, KOSGEB, TCDD, TUİK, TÜBİTAK, Mersin DTO, TİM, TOBB, UND, UTİKAD Aralık 205 İhracatın hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak üzere öncelikli lojistik merkez yerleri ve bu merkezlerin hangi modelle (finansman, yatırımcı, vb.) kurulacağı konusunda ülke, eyalet, bölge araştırmaları yapılması amaçlanmaktadır. 24

26 2 Yurtdışında lojistik merkezler kurulacaktır. Ekonomi Politika 2: Yeni ihracat güzergahlarının oluşturulması Ülke ve sektör bazındaki 2023 ihracat hedeflerinin karayolu taşımacılığı kotaları ile eşleştirildiği bir çalışma yapılacaktır. Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, TİM,, UND Gümrük ve Ticaret, Ekonomi, TİM, TOBB, UND, UTİKAD Aralık 207 Aralık 205 Türk ihracatçılarının hedef pazarlarda rekabet gücünü artıracak, lojistik etkinliği sağlayacak lojistik merkezler kurulacaktır. Bu çerçevede, lojistik etkinliğin artırılmasının Türk ürünlerinin rekabet gücüne en fazla katkıyı sağlayacak şekilde Rusya nın Kafkasya Bölgesinde, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi Hazar Denizi ne kıyı ülkelerde ve Doğu Afrika nın önemli bir giriş noktası olan Cibuti de Türk Lojistik Merkezi kurulması ve bu kapsamda sektör kuruluşları ile işbirliği yapılması planlanmaktadır. Yurtdışı lojistik merkezlerinin fiziki kurulumunun özel sektör kuruluşları eliyle yapılacak yatırım niteliğinde olması; ancak anılan merkezlerin kuruluş sürecinde ilgili ülke makamlarınca gereken kolaylıkların sağlanmasını teminen ticaret diplomasisi mekanizmasının kullanılması öngörülmektedir. İhraç ürünlerinin kompozisyonunda 2023 yılına kadar meydana gelecek değişimler de göz önünde bulundurularak mevcut taşıma kotaları ile ihracat hedeflerinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek üzere bir rapor hazırlatılacaktır. 25

27 2 Yük taşımacılığına yönelik alternatif koridorlar araştırılacak, bu araştırmanın sonuçları ve halihazırda tespit edilmiş olan alternatif güzergahlar taşımacıların ve ihracatçıların kullanımına sunulacaktır. Ekonomi Dışişleri, Gümrük ve Ticaret,, TİM, UND Aralık 206 İhraç taşımalarımızda kullanılan güzergahların çeşitlendirilerek daha düşük maliyetle ve daha kısa sürelerde varış noktalarına erişimin sağlanması; böylelikle nakliyecilerimiz ve ihracatçılarımız açısından rekabet avantajı yaratılması; mevcut güzergahlar üzerinde bulunan ülkelerde yaşanan gelişmelerin dış ticaret taşımalarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amaçlarına yönelik olarak alternatif ihraç güzergahları belirlenecek ve halihazırda belirlenmiş olan güzergahlar kullanıma açılacaktır. Bu kapsamda, İhraç ürünlerimizin Tuna Nehri üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştırılması, Irak üzerinden Ortadoğu ve Körfez ülkelerine geçiş sağlanması, Gürcistan-Rusya Federasyonu sınırındaki VerhniLars Sınır Kapısı'nın etkin kullanımı, Hazar Denizi Geçişlerinin kolaylaştırılması hususlarında ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla müzakereler yürütülecek ve gereken fizibilite çalışmaları yapılacaktır. 3 Mevcut uluslararası yük taşımacılığı güzergahlarındaki geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, Ekonomi, UND Özellikle uluslararası karayolu taşımacılığında karşılaştığımız güzergah ve mod zorlamaları, kota sınırlamaları, çeşitli isimler altında alınan ilave ücretler gibi engellemelerin Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantıları, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği Konseyi çerçevesindeki müzakereler gibi ikili ve çok taraflı platformlarda yapılacak girişimler ile bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. 26

28 EK 27

29 EK 2 28

30 EK 3 29

31 EK 4 30

32 EK-5 LOJİSTİK MERKEZLER PROJESİ No Lojistik Merkezler Bitiş Proje Tutarı Gelişme (Milyon TL) SAMSUN (Gelemen) ,6 İşletmeye açılmıştır. 2 İSTANBUL (Halkalı) ,9 İşletmeye açılmıştır. 3 ESKİŞEHİR (Hasanbey) ,0 İşletmeye açılmıştır. 4 UŞAK ,4 İşletmeye açılmıştır. 5 DENİZLİ (Kaklık) ,5 İşletmeye açılmıştır. 6 İZMİT (Köseköy) ,9 İşletmeye açılmıştır. 7 BALIKESİR (Gökköy) ,4 Yapımı devam etmektedir. 8 MERSİN (Yenice) , Yapımı devam etmektedir. 9 ERZURUM (Palandöken) ,7 Yapımı devam etmektedir. 0 KONYA (Kayacık) ,5 Yapım ihale süreci devam etmektedir. BİLECİK (Bozüyük) ,5 Yapımı devam etmektedir. 2 K.MARAŞ (Türkoğlu) ,8 Yapım ihale süreci devam etmektedir 3 MARDİN (GAP) , Yapımı devam etmektedir. 4 KAYSERİ (Boğazköprü) ,3 Proje işlemleri devam etmektedir. 5 SİVAS ,5 Proje işlemleri devam etmektedir. 6 KARS ,8 Proje işlemleri devam etmektedir. 7 ŞIRNAK (Habur) ,0 Proje işlemleri devam etmektedir. 8 İSTANBUL (Yeşilbayır) ,9 Proje işlemleri devam etmektedir. 9 TATVAN (Rahova) ,5 Proje işlemleri devam etmektedir. 3

33 Öncelikli Dönüşüm Programlarının Eylem Planlarında Yüksek Planlama Kurulu Kararı istihsali öncesinde bazı düzeltme ve değişiklikler yapılabilir.

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin navlun fiyatı, firmaların yatırım kararını ve rekabet gücünü etkilemektedir.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 08.07.2013 Yayın No:292 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 I. GENEL DEĞERLENDİRME... 2 II. PLANIN TEMEL AMAÇLARI VE İLKELERİ... 7

Detaylı

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Tüm dünyada hızla büyümekte olan lojistik sektörü, sürdürebilirlik kavramı ve çoklu taşımacılık sistemlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde önemli bir dönüm noktasındadır. Ülkemizin de içinde

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (04-08) ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kaynaklar KASIM 04 ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK...

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK... GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU 07 KASIM 2014 İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Ulaştırma Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYA

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığ ı 2015 Yılı Performans Proğramı (Tasarı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığ ı 2015 Yılı Performans Proğramı (Tasarı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığ ı 2015 Yılı Performans Proğramı (Tasarı) Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet

Detaylı

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu 2014 ISBN : 978-605-137-485-7 TOBB Yayın Sıra No: 2015/260 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312) 218 20

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

E ur newsport KÜNYE-EDİTÖR AB Haber&Yayıncılık Mat. Bilg. Hiz. Ltd. Şti. adına Yazı İşleri Müdürü Doğancan Ay Yayın Koordinatörü Sema Gün Haber Müdürü Hasan Özer Dış Haberler Müdürü Fadıl Gerilecek Ekonomi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANI NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM GENEL KURUL SUNUMU

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANI NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM GENEL KURUL SUNUMU T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANI NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM GENEL KURUL SUNUMU 16 Aralık 2014 I İçindekiler I-GİRİŞ 1 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I GİRİŞ...1 II DÜNYADA DEMİRYOLLARININ DURUMU...1 III TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN DURUMU...10 IV DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TCDD NİN YERİ...13 IV-1. TCDD

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri,

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA TABLOLAR Tablo 1. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 2010 Yılı Karayolu Uzunlukları (Km)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu Toplam

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Ekonomi ARALIK 2014 İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE EYLEM PLANI 1.

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007 İÇİNDEKİLER 1. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii 2. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1:

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA ŞUBAT-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI

YOİKK TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA ŞUBAT-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 1. Şirket kuruluşları ve Protokol sermaye artırımlarında Rekabet Kurumu tarafından alınan sermayenin on binde dördü oranındaki tutarın Ticaret Sicili Memurlukları tarafından tahsil edilip, Rekabet Kurumunun

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 1. Noterlik hizmet süreçlerini değerlendirerek standart noter hizmet tarifesinin oluşturulması.

Detaylı

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1- GENEL BİLGİLER... 2 1.1.Misyon ve Vizyon... 2 1.2.Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2 1.3.Teşkilat Yapısı... 3 1.4.Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 28 Haziran 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26920 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/13834 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2009-2011) ın kabul edilmesi;

Detaylı